Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cinryze (C1 inhibitor (human)) – Sažetak opisa svojstava lijeka - B06AC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaCinryze
ATK šifraB06AC01
TvarC1 inhibitor (human)
ProizvođačShire Services BVBA

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Cinryze 500 jedinica prašak i otapalo za otopinu za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna bočica praška za jednokratnu uporabu sadrži 500 jedinica inhibitora C1 (ljudskog) proizvedenog iz plazme ljudskih darivatelja.

Nakon rekonstitucije, jedna bočica sadrži 500 jedinica inhibitora C1 (ljudskog) na 5 ml što odgovara koncentraciji od 100 jedinica/ml. Jedna jedinica odgovara srednjoj količini inhibitora C1 prisutnoj u 1 ml normalne ljudske plazme.

Ukupni sadržaj proteina u rekonstituiranoj otopini je 15 ± 5 mg/ml.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

Jedna bočica lijeka Cinryze sadrži približno 11,5 mg natrija.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Bijeli prašak.

Otapalo je bistra, bezbojna otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje i prevencija napadaja angioedema prije zahvata u odraslih, adolescenata i djece (u dobi od 2 godina i starije) s hereditarnim angioedemom (HAE).

Rutinska prevencija napadaja angioedema u odraslih, adolescenata i djece (u dobi od 6 godina i starije) s teškim i ponavljajućim napadajima hereditarnog angioedema (HAE) koji ne podnose preventivno peroralno liječenje ili im ono ne pruža dovoljnu zaštitu ili u bolesnika koje se ne može primjereno zbrinuti ponavljanjem akutnog liječenja.

4.2Doziranje i način primjene

Terapiju lijekom Cinryze treba započeti pod nadzorom liječnika s iskustvom u liječenju bolesnika s hereditarnim angioedemom (HAE).

Doziranje

Odrasli

Liječenje napadaja angioedema

1000 jedinica lijeka Cinryze kod prvog znaka početka napadaja angioedema.

Druga doza od 1000 jedinica može se primijeniti ako bolesnik nije prikladno odgovorio nakon 60 minuta.

Za bolesnike koji imaju laringealne napadaje ili ako se kasnije započelo s liječenjem, druga se doza može dati i prije nego što je proteklo 60 minuta.

Rutinska prevencija napadaja angioedema

Preporučena početna doza za rutinsku prevenciju napadaja angioedema je 1000 jedinica lijeka Cinryze svaka 3 ili 4 dana; vremenski razmak između doza možda će trebati prilagoditi ovisno o odgovoru pojedinog bolesnika. Trajnu potrebu za redovitom profilaksom lijekom Cinryze treba redovito provjeravati.

Prevencija napadaja angioedema prije zahvata

1000 jedinica lijeka Cinryze unutar 24 sata prije medicinskog, zubarskog ili kirurškog zahvata.

Pedijatrijska populacija

Adolescenti

Za liječenje, rutinsku prevenciju i prevenciju prije zahvata kod adolescenata u dobi od 12 do 17 godina doza je ista kao i kod odraslih.

Djeca

Sigurnost i djelotvornost lijeka Cinryze u djece mlađe od 2 godine nisu ustanovljene. Podaci u korist preporuka o doziranju u djece mlađe od 6 godina vrlo su ograničeni. Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelovima 4.8, 5.1. i 5.2.

Liječenje napadaja angioedema

Prevencija napadaja

Rutinska prevencija napadaja

 

angioedema prije zahvata

angioedema

Od 2 do 11 godina, >25 kg:

Od 2 do 11 godina,

Od 6 do 11 godina:

1000 jedinica lijeka Cinryze kod prvog

>25 kg:

Preporučena početna doza za

znaka početka napadaja angioedema.

1000 jedinica lijeka

rutinsku prevenciju napadaja

 

Cinryze unutar 24 sata

angioedema je 500 jedinica

Druga doza od 1000 jedinica može se

prije medicinskog,

lijeka Cinryze svaka 3 ili

primijeniti ako bolesnik nije prikladno

zubarskog ili kirurškog

4 dana. Možda će trebati

odgovorio nakon 60 minuta.

zahvata.

prilagoditi interval doziranja

2 do 11godina, 10-25 kg:

 

i dozu ovisno o odgovoru

 

pojedinog bolesnika. Trajnu

500 jedinica lijeka Cinryze kod prvog

2 do 11 godina, 10-25 kg:

potrebu za redovitom

znaka početka napadaja angioedema.

profilaksom lijekom Cinryze

Druga doza od 500 jedinica može se

500 jedinica lijeka

treba redovito provjeravati.

Cinryze unutar 24 sata

 

primijeniti ako bolesnik nije prikladno

prije medicinskog,

 

odgovorio nakon 60 minuta.

zubarskog ili kirurškog

 

 

zahvata.

 

 

 

 

Stariji bolesnici

Nisu provedena posebna ispitivanja. Za liječenje, rutinsku prevenciju i prevenciju prije zahvata kod starijih bolesnika u dobi od 65 godina ili starijih doza je ista kao i kod odraslih.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre

Nisu provedena posebna ispitivanja. Za liječenje, rutinsku prevenciju i prevenciju prije zahvata kod bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre doza je ista kao i kod odraslih.

Način primjene

Za intravensku primjenu.

Za uputu o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

Rekonstituirani lijek treba primijeniti intravenskom injekcijom brzinom od 1 ml po minuti.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Trombotički događaji

Trombotički događaji zabilježeni su u novorođenčadi i dojenčadi podvrgnute postupcima ugradnje srčane premosnice dok su primala visoke doze drugog inhibitora C1 izvan odobrene indikacije (do 500 jedinica/kg) zbog sprječavanja sindroma povećane propusnosti kapilara. Na temelju ispitivanja u životinja postoji mogući trombogeni prag pri dozama većima od 200 jedinica/kg. Bolesnike s poznatim čimbenicima rizika za trombotičke događaje (uključujući trajne katetere) treba pažljivo pratiti.

Infektivni uzročnici

Standardne mjere za sprječavanje infekcija koje nastaju zbog primjene lijekova proizvedenih iz ljudske krvi ili plazme uključuju odabir darivatelja, probir krvi pojedinog darivatelja i prikupljene plazme na određene biljege infekcije i uključenje koraka za učinkovitu inaktivaciju/uklanjanje virusa tijekom proizvodnje. Usprkos tome, kad se primjenjuju lijekovi pripremljeni iz ljudske krvi ili plazme, mogućnost prenošenja infektivnih uzročnika ne može se potpuno isključiti. To se također odnosi i na nepoznate ili novonastale viruse i druge patogene.

Mjere koje se poduzimaju smatraju se učinkovitima za viruse s ovojnicom kao što su HIV, HBV i HCV te za viruse bez ovojnice HAV i parvovirus B19.

Odgovarajuće cijepljenje (hepatitis A i B) potrebno je razmotriti u bolesnika koji redovito/ponovno primaju lijek s inhibitorom C1 iz ljudske plazme.

Izrazito se preporučuje svaki put kad se Cinryze primjenjuje bolesniku zapisati naziv i broj serije lijeka kako bi se osigurala poveznica između bolesnika i serije lijeka.

Preosjetljivost

Kao i sa svakim drugim biološkim lijekom mogu se razviti reakcije preosjetljivosti. Reakcije preosjetljivosti mogu imati simptome slične napadajima angioedema. Bolesnike treba obavijestiti o ranim znakovima reakcija preosjetljivosti koje uključuju koprivnjaču, generaliziranu urtikariju, stezanje u prsištu, piskanje u plućima, hipotenziju i anafilaksiju. Ako se ovi simptomi pojave nakon primjene, bolesnici moraju upozoriti svog liječnika. U slučaju anafilaktičkih reakcija ili šoka potrebno je primijeniti hitno medicinsko liječenje.

Liječenje kod kuće i samoprimjena

Postoje ograničeni podaci o primjeni ovog lijeka kod kuće i o njegovoj samoprimjeni. Mogući rizici povezani s liječenjem kod kuće odnose se kako na samu primjenu, tako i na zbrinjavanje nuspojava, osobito preosjetljivosti. Odluku da se pojedini bolesnik liječi kod kuće treba donijeti nadležni liječnik, koji treba osigurati odgovarajuću obuku bolesnika i povremeno provjeravati tehniku primjene.

Pedijatrijska populacija

Trombotički događaji zabilježeni su u novorođenčadi i dojenčadi u kojih se radio postupak ugradnje srčane premosnice dok su primali visoke doze drugog inhibitora C1 izvan odobrene indikacije (do 500 jedinica/kg) zbog sprječavanja sindroma povećane propusnosti kapilara.

Natrij

Jedna bočica lijeka Cinryze sadrži približno 11,5 mg natrija. O tome treba voditi računa u bolesnika s ograničenjem unosa natrija.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ograničeni podaci u izloženih trudnica pokazuju da inhibitor C1 nema štetnih učinaka na trudnoću ili zdravlje fetusa/novorođenčeta. Za sada nema drugih relevantnih epidemioloških podataka koji bi bili dostupni. Nisu opaženi učinci na majku ili embrije/fetuse u reproduktivnim ispitivanjima na štakorima pri razinama doza do 28 puta višima od preporučene doze u ljudi (1000 jedinica) na temelju prosječne tjelesne težine odrasle osobe od 70 kg. Mogući rizik za ljude nije poznat.

Stoga se Cinryze smije davati trudnicama samo ako postoji jasna indikacija.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se inhibitor C1 u majčino mlijeko. Ne može se isključiti rizik za novorođenče/dojenče. Potrebno je odlučiti da li prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje/suzdržati se od liječenja lijekom Cinryze uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

Nisu provedena posebna ispitivanja učinaka na plodnost, rani embrionalni razvoj i postnatalni razvoj, kao niti ispitivanja kancerogenosti (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Ne temelju trenutno dostupnih kliničkih podataka Cinryze malo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Jedina česta nuspojava opažena nakon infuzije lijeka Cinryze u kliničkim ispitivanjima bio je osip; opisi značajki osipa bili su nespecifični, ali tipično se navodilo da zahvaćaju ekstremitete, prsište, abdomen ili mjesto injekcije. Nijedan osip nije bio ozbiljan i nijedan nije doveo do prekida primjene lijeka. Mogu nastati reakcije preosjetljivosti (vidjeti dio 4.4).

Tablični popis nuspojava

Učestalost nuspojava bila je procijenjena prvenstveno na temelju zbroja jedinstvenih nuspojava povezanih s lijekom Cinryze zabilježenih u 8 dovršenih kliničkih ispitivanja u ispitanika s hereditarnim angioedemom (HAE). To uključuje podatke iz dva placebom kontrolirana ispitivanja, tri otvorena ispitivanja, tri ispitanika u kojih se provela milosrdna primjena i izvješća nakon stavljanja lijeka u promet. Ukupno je bilo izloženo 385 ispitanika, što je uključivalo više od 14 500 infuzija lijeka Cinryze u tim ispitivanjima.

Nuspojave na liječenje lijekom Cinryze klasificirane su prema MedDRA klasifikaciji organskih sustava i apsolutnoj učestalosti u tablici 1. Unutar svake skupine po učestalosti nuspojave su prikazane slijedom prema opadajućoj ozbiljnosti. Učestalost se definira kao vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100), rijetko (≥1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Tablica 1. Nuspojave zabilježene u kliničkim ispitivanjima i izvješćima nakon stavljanja lijeka u promet

Klasa organskog sustava

Učestalost:

Nuspojava

Poremećaji imunološkog sustava

Nepoznato:

preosjetljivost

Poremećaji metabolizma i prehrane

Manje često:

hiperglikemija

Poremećaji živčanog sustava

Manje često:

omaglica, glavobolja

Krvožilni poremećaji

Manje često:

venska tromboza, flebitis, žarenje

 

 

vena, navale vrućine

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i

Manje često:

kašalj

sredoprsja

 

 

Poremećaji probavnog sustava

Manje često:

mučnina, povraćanje, proljev, bol u

 

 

abdomenu

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Često:

osip

 

Manje često:

kontaktni dermatitis, eritem, pruritus

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i

Manje često:

oticanje zglobova, artralgija, mialgija

vezivnog tkiva

 

 

Opći poremećaji i reakcije na mjestu

Manje često:

osip/eritem na mjestu injekcije, bol na

primjene

 

mjestu infuzije, nelagoda u prsištu,

 

 

pireksija

Opis odabranih nuspojava

Među prijavljenim slučajevima venske tromboze najčešći osnovni čimbenik rizika bila je prisutnost uvedenog trajnog katetera.

Lokalne reakcije na mjestu injekcije bile su manje česte. U kliničkim ispitivanjima lokalne reakcije (opisane kao bol, modrica ili osip na mjestu injekcije/katetera, žarenje vene ili flebitis) nastale su kod približno 0,2% infuzija.

Pedijatrijska populacija

U kliničkim ispitivanjima bilo je uključeno 61 jedinstvenih pedijatrijskih ispitanika, koji su bili izloženi preko 2500 infuzija lijeka Cinryze (2-5 godina, n=3; 6-11 godina, n=32; 12-17 godina, n=26).

Među tom su djecom jedine nuspojave uz Cinryze uključivale glavobolju, mučninu, pireksiju i eritem na mjestu infuzije. Nijedna od ovih nuspojava nije bila teška i nijedna nije dovela do prekida primjene lijeka.

Općenito su sigurnost i podnošljivost lijeka Cinryze slični u djece, adolescenata i odraslih.

Za sigurnost s obzirom na infektivne uzročnike, vidjeti dio 4.4.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nije zabilježen nijedan slučaj predoziranja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: lijekovi koji se primjenjuju kod hereditarnog angioedema, inhibitor C1, dobiven iz plazme, ATK oznaka: B06AC01.

Mehanizam djelovanja

Inhibitor C1 pripada nadobitelji proteina inhibitora serinske proteaze ili serpina. Glavna funkcija serpina je regulacija aktivnosti serinskih proteaza. Inhibitor C1 jednolančani je glikoprotein koji se nalazi u plazmi i koji se, u svom zrelom obliku, sastoji od 478 aminokiselina s prividnom molekularnom težinom od 105 kD.

Inhibitor C1 inhibira sustav komplementa tako što se veže za C1r i C1s, dvije aktivne enzimske podjedinice prve komponente sustava komplementa (C1) na klasičnom putu, kao i za serinske proteaze povezane s lektinom koje vežu manozu na lektinskom putu. Primarni supstrat aktiviranog enzima C1 je C4; neinhibirani C1 dovodi do sniženja razine C4. C1 najvažniji je inhibitor kontaktne aktivacije i regulira sustav kontakta i intrinzički put koagulacije tako što se veže i inaktivira kalirein i faktor XIIa. Budući da su ovi putevi dio kaskade aktivacije enzima i amplifikacije signala, bez inhibitora C1, spontana ili okidačem izazvana aktivacija ovih puteva može dovesti do nekontrolirane aktivacije i oticanja.

Farmakodinamički učinci

U kliničkim ispitivanjima, intravenska primjena lijeka Cinryze dovela je do značajnog povećanja sistemskih razina antigene i funkcionalne aktivnosti inhibitora C1 unutar 1 sata nakon primjene. Primjena inhibitora C1 povećava razinu aktivnosti inhibitora C1 u serumu i privremeno obnavlja prirodnu regulaciju sustava kontakta, komplementa i fibrinolize te tako kontrolira oticanje ili sklonost oticanju.

Niske razine C4 u serumu često koreliraju s napadajima hereditarnog angioedema. Liječenje lijekom

Cinryze dovelo je do povišenja razine C4 nakon 12 sati. Postojala je statistički značajna (p=0,0017) razlika u promjeni srednjih vrijednosti od početnih između terapijskih skupina nakon 12 sati, što je pokazalo povezanost liječenja lijekom Cinryze s povećanjem aktivnosti C4 (Cinryze + 2,9 mg/dl naspram placebo + 0,1 mg/dl).

Klinička djelotvornost i sigurnost

Podaci iz dvaju randomizirana, dvostruko slijepa, placebom kontrolirana ispitivanja (LEVP 2005-1/A i LEVP 2005-1/B), podaci iz dvaju otvorenih ispitivanja (LEVP 2006-1 i LEVP 2006-4) te 2 pedijatrijska klinička ispitivanja (0624-203 i 0624-301) pokazali su djelotvornost lijeka Cinryze u liječenju i sprječavanju napadaja angioedema u ispitanika s hereditarnim angioedemom (HAE).

Cinryze u liječenju napadaja hereditarnog angioedema (HAE)

Ispitivanje LEVP 2005-1/A bilo je ustrojeno kao randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje na usporednim skupinama; bio je randomiziran 71 ispitanik s akutnim napadajima HAE (36 Cinryze, 35 placebo). Ispitivanje je pokazalo da je liječenje lijekom Cinryze unutar 4 sata od početka napadaja HAE više nego dvostruko skratilo vrijeme do početka vidljivog povlačenja glavnog simptoma napadaja HAE u usporedbi s placebom (medijan od 2 sata za Cinryze naspram >4 sata za placebo, p=0,048). Liječenje lijekom Cinryze također je više nego dvostruko skratilo vrijeme do potpunog nestanka napadaja HAE u usporedbi s placebom (medijan od 12,3 sata naspram 31,6 sati, p=0,001). Postotak ispitanika u kojih je vidljivo povlačenje glavnog simptoma počelo unutar 4 sata nakon primjene doze iznosio je 60% za Cinryze i 42% za placebo (p=0,062). U 15 ispitanika otvoreno liječenih lijekom Cinryze zbog laringealnog napadaja HAE ni u jednog nije bila potrebna intubacija.

U otvorenom ispitivanju LEVP 2006-1 liječen je 101 ispitanik zbog ukupno 609 akutnih napadaja HAE (medijan od 3 napadaja po ispitaniku; raspon: 1-57). Unutar 4 sata nakon primjene doze lijeka Cinryze vidljivo povlačenje glavnog simptoma postiglo se u 87% napadaja. U 95% napadaja bilo je opaženo kliničko olakšanje i/ili su ispitanici bili otpušteni kući u roku od 4 sata. Kod ispitanika s >1 napadajem udio napadaja koji su odgovorili u roku od 4 sata nakon primjene doze lijeka Cinryze i vrijeme do odgovora bilo je usporedivo bez obzira na broj liječenih napadaja. Intubacija nije bila potrebna niti u jednom od 84 zasebna laringealna napadaja HAE nakon liječenja lijekom Cinryze.

Cinryze za rutinsku prevenciju napadaja hereditarnog angioedema (HAE)

Ispitivanje LEVP 2005-1/B bilo je ustrojeno kao randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ukriženo ispitivanje; djelotvornost se mogla procijeniti u 22 ispitanika (randomizirani i liječeni u oba razdoblja ukriženog ispitivanja). Ispitivanje je pokazalo da je profilaksa lijekom Cinryze više nego dvostruko smanjila broj napadaja HAE u usporedbi s placebom (srednji broj napadaja 6,3 za Cinryze naspram 12,8 napadaja za placebo, p<0,0001). Napadaji angioedema bili su također manje teški tijekom profilaktičke terapije lijekom Cinryze u usporedbi s placebom (srednji broj bodova za težinu 1,3 naspram 1,9 ili smanjenje za 32%, p=0,0008) i kraće su trajali (srednje trajanje 2,1 dan naspram 3,4 dana ili smanjenje za 38%, p=0,0004). Bio je smanjen ukupni broj dana oticanja tijekom profilaktičke terapije lijekom Cinryze u usporedbi s placebom (srednji broj dana 10,1 naspram

29,6 dana ili smanjenje za 66%, p<0,0001). Osim toga, bilo je potrebno manje otvoreno primijenjenih infuzija lijeka Cinryze za liječenje napadaja HAE tijekom terapije lijekom Cinryze u usporedbi s placebom (srednji broj infuzija 4,7 naspram 15,4 infuzija ili smanjenje za 70%, p<0,0001).

U otvorenom ispitivanju LEVP 2006-4, 146 ispitanika primalo je Cinryze kao profilaksu protiv HAE u razdoblju od 8 dana do približno 32 mjeseca (medijan od 8 mjeseci). Prije uključenja ispitanici su prijavili medijan mjesečne stope napadaja HAE od 3,0 (raspon: 0,08-28,0); tijekom profilaktičke terapije lijekom Cinryze ova je stopa bila 0,21 (raspon: 0-4,56), a 86% ispitanika imalo je prosječno ≤1 napadaja mjesečno. Za ispitanike koji su primali profilaksu lijekom Cinryze najmanje 1 godinu mjesečna stopa napadaja po ispitaniku ostala je dosljedno niska (0,34 napadaja mjesečno) u odnosu na stope prije ispitivanja.

Cinryze za prevenciju napadaja hereditarnog angioedema (HAE) prije zahvata

Cinryze se na otvoren način primijenio u roku od 24 sata prije ukupno 91 medicinskog, stomatološkog i kirurškog zahvata u kliničkom programu (40 zahvata u djece i 51 zahvat u odraslih). Kod 98% zahvata nije bio prijavljen nijedan napadaj HAE unutar 72 sata nakon primjene doze lijeka Cinryze.

Pedijatrijska populacija

Dobna skupina od 6 do 11 godina:

Liječenje:

Ispitivanje LEVP 2006-1: dvadeset i dva pedijatrijska ispitanika liječeno je za 121 akutnih napadaja HAE. Udio napadaja HAE kod kojih se postiglo vidljivo povlačenje glavnog simptoma u roku od

4 sata nakon liječenja lijekom Cinryze bio je usporediv između 22 uključene djece (raspon dobi: 2-17) i odraslih, s time da se povlačenje simptoma postiglo u 89% odnosno 86% napadaja.

Ispitivanje 0624-203: devet ispitanika (raspon dobi: 6 - 11) bilo je uključeno i primalo jednu dozu lijeka Cinryze: 3 ispitanika (10 – 25 kg) primilo je 500 jedinica; 3 ispitanika (>25 kg) 1000 jedinica, a 3 ispitanika (>25 kg) 1500 jedinica. Svih 9 (100%) ispitanika postiglo je vidljiv početak povlačenja glavnog simptoma u roku od 4 sata nakon početka liječenja lijekom Cinryze. Medijan razdoblja bio je 0,5 sati (raspon: 0,25-2,5 sata): 1,25; 0,25 i 0,5 sata u skupinama od 500 jedinica, 1000 jedinica, odnosno 1500 jedinica lijeka Cinryze. Medijan razdoblja do potpunog povlačenja napadaja HAE u navedenih 9 ispitanika bio je 13,6 sati (raspon: 1,6-102,3 sati).

Prevencija:

Ispitivanje LEVP 2006-4: Prije uključenja, u 23 djece (raspon dobi: 3-17 godina) zabilježen je medijan stope mjesečnih napadaja HAE od 3,0 (raspon: 0,5-28,0). Dok su tijekom ispitivanja primala profilaksu lijekom Cinryze (1000 jedinica svakih 3 do 7 dana; izuzev djeteta u dobi od 3 godine, koje je primalo 500 jedinica svakih 3 do 7 dana), djeca u raznim dobnim podskupinama imala su medijan učestalosti mjesečnih napadaja HAE od 0,4 (raspon: 0-3,4), a u 87% djece zabilježen je prosječno ≤1 napadaj mjesečno; ovi rezultati bili su usporedivi s onima opaženima u odraslih.

Ispitivanje 0624-301: šest pedijatrijskih ispitanika (u dobi od 6 do 11 godina) bilo je uključeno i randomizirano za doziranje dvaput tjedno u trajanju od 12 tjedana u 2 sekvence liječenja (500/1000 jedinica ili 1000/500 jedinica lijeka Cinryze. Obje doze dovele su do sličnog smanjenja učestalosti napadaja i pokazale kliničku korist što se tiče težine, trajanja i zahtjeva za akutno liječenje napadaja.

Dobna skupina <6 godina:

U 3 ispitanika mlađih od 6 godina, primjena lijeka Cinryze (500 jedinica ili 1000 jedinica) bila je povezana s povećanjem razina inhibitora C1 (C1 INH) i kliničkom djelotvornosti u akutnom liječenju i prevenciji napadaja. Sveukupno, primjena lijeka Cinryze dobro se podnosila.

U svim ispitivanjima primjena lijeka Cinryze dovela je do povišenja razine antigene i funkcionalne aktivnosti inhibitora C1 nakon infuzije u usporedbi s vrijednostima prije infuzije, kako u djece tako i u odraslih.

5.2Farmakokinetička svojstva

Randomizirano, otvoreno farmakokinetičko ispitivanje lijeka Cinryze na usporednim skupinama provelo se u ispitanika s nesimptomatskim HAE. Ispitanici su primili jednu intravensku dozu od 1000 jedinica ili prvo jednu dozu od 1000 jedinica pa drugu dozu od 1000 jedinica 60 minuta kasnije.

Srednje vrijednosti farmakokinetičkih parametara funkcionalnog inhibitora C1 dobivene iz podataka o koncentraciji korigiranih za početnu vrijednost prikazane su u tablici 2.

Tablica 2. Srednje vrijednosti farmakokinetičkih parametara za funkcionalni inhibitor C1 nakon primjene lijeka Cinryze

 

 

 

Dvostruka doza

 

 

 

(prvo doza od 1000 jedinica te

 

Jedna doza

druga doza od 1000 jedinica

Parametri

(1000 jedinica*)

60 minuta kasnije)

Cbaseline (U/ml)

0,31 ± 0,20 (n = 12)

0,33 ± 0,20 (n = 12)

Cmax (U/ml)

0,68 ± 0,08 (n = 12)

0,85 ± 0,12 (n = 13)

Cmax korigiran za početnu

0,37

± 0,15 (n=12)

0,51

± 0,19 (n=12)

vrijednost (U/ml)

 

 

 

 

tmax (hr) [medijan (raspon)]

[1,2 (0,3 – 26,0)] (n = 12)

[2,2 (1,0 – 7,5)] (n = 13)

AUC(0-t) (U*hr/ml)

74,5 ± 30,3 (n = 12)

95,9 ± 19,6 (n = 13)

AUC(0-t) korigiran za početnu

24,5

± 19,1 (n=12)

39,1

± 20,0 (n=12)

vrijednost (U*hr/ml)

 

 

 

 

CL (ml/min)

0,85

± 1,07 (n = 7)

1,17

± 0,78 (n = 9)

Poluvijek eliminacije (hr)

± 35 (n = 7)

± 38 (n = 9)

n= broj ocijenjenih ispitanika

*Jedna jedinica odgovara prosječnoj količini inhibitora C1 prisutnoj u 1 ml normalne ljudske plazme.

Nakon intravenske primjene jedne doze lijeka Cinryze ispitanicima s HAE, koncentracije funkcionalnog inhibitora C1 u serumu udvostručile su se u roku od 1 do 2 sata. Činilo se da su se najviša koncentracija u serumu (Cmax) i površina ispod krivulje koncentracija-vrijeme (AUC) povećale od jednostruke do dvostruke doze, iako to povećanje nije bilo proporcionalno dozi. Srednja vrijednost poluvijeka eliminacije funkcionalnog inhibitora C1 nakon primjene lijeka Cinryze iznosila je 56 sati za jednostruku dozu i 62 sata za dvostruku dozu.

Budući da je inhibitor C1 endogeni protein u ljudskoj plazmi, ne metaboliziraju ga izoenzimi citokroma P450, ne izlučuje se i ne ulazi u farmakokinetičke interakcije s lijekovima, kao što se događa s mnogim spojevima niske molekularne težine. Očekivana posljedica metabolizma glikoproteina odvija se putem razgradnje do malih peptida i pojedinih aminokiselina. S obzirom na to, ne očekuje se da će farmakokinetika i izlučivanje lijeka Cinryze biti promijenjeni kod oštećenja funkcije bubrega ili jetre.

Pedijatrijska populacija

Funkcionalna aktivnost inhibitora C1 mjerena je u djece u dva otvorena ispitivanja (vidjeti dio 5.1).

Srednja vrijednost povećanja u odnosu na početnu vrijednost funkcionalne aktivnosti inhibitora

C1 mjerena 1 sat nakon doze u djece u dobi od 2 do <18 godina kretala se u rasponu od 20% do 88% u ispitivanju LEVP 2006-1 (liječenje) te od 22% do 46% u ispitivanju LEVP 2006-4 (prevencija) u

usporedbi s 21% do 66% odnosno 25% do 32% u odraslih. Dva dodatna ispitivanja procijenila su razine u plazmi u djece (6-11 godina).

U ispitivanju 0624-203 procijenjene su antigena i funkcionalna aktivnost C1 INH u plazmi u 9 bolesnika nakon jedne intravenske doze od 500 jedinica, 1000 jedinica, ili 1500 jedinica lijeka Cinryze na temelju tjelesne težine (vidjeti dio 5.1). Primijećena su povećanja razine antigene i funkcionalne aktivnosti C1 INH iznad početnih vrijednosti 1 sat i 24 sata nakon doze.

U ispitivanju 0624-301, antigena i funkcionalna aktivnost C1 INH u plazmi izmjereni su u 6 bolesnika prije primjene doze i 1 sat nakon intravenske primjene dvije razine doze lijeka Cinryze (500 jedinica i 1000 jedinica) svaka 3 ili 4 dana tijekom 12 tjedana. Obje doze lijeka Cinryze rezultirale su značajnim razinama antigene i funkcionalne aktivnosti C1 INH u plazmi.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja opće toksičnosti i reproduktivne toksičnosti. Nisu provedena ispitivanja genotoksičnosti budući da djelatna tvar najvjerojatnije neće ući u izravnu interakciju s DNK ili drugim kromosomskim materijalom. Nisu provedena ispitivanja učinaka na plodnost, rani embrionalni i postnatalni razvoj, kao niti ispitivanja kancerogenosti, jer se očekuje da bi kronična primjena u životinja bila povezana s razvojem neutralizirajućih protutijela na ovaj ljudski protein.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak: natrijev klorid saharoza natrijev citrat L-valin L-alanin L-treonin

Otapalo:

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih navedenih u dijelu 6.6.

Za primjenu ovog lijeka koristite samo štrcaljku bez silikona (priloženu u pakiranju).

6.3Rok valjanosti

2 godine.

Nakon rekonstitucije, lijek se mora odmah primijeniti. Međutim, dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost rekonstituiranog lijeka u trajanju od 3 sata na sobnoj temperaturi (15°C - 25°C).

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

500 jedinica inhibitora C1 u bočici od bezbojnog stakla (tip I), zatvorenoj gumenim čepom (tip I) i aluminijskim prstenom s plastičnim poklopcem.

5 ml vode za injekcije u bočici od bezbojnog stakla (tip I), zatvorenoj gumenim čepom (tip I) i aluminijskim prstenom s plastičnim poklopcem.

Jedno pakiranje sadrži:

Dvije bočice s praškom.

Dvije bočice s otapalom.

2 naprave s filtrom za prijenos, 2 štrcaljke od 10 ml za jednokratnu uporabu, 2 seta za venepunkciju i 2 zaštitne podloge.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Jedan komplet sadrži materijal za jednu dozu od 1000 jedinica ili za dvije doze od 500 jedinica.

Rekonstitucija i primjena lijeka Cinryze

Rekonstitucija, primjena lijeka i rukovanje setom za primjenu i iglama moraju se provesti s oprezom.

Uporabite napravu za prijenos s filtrom priloženu uz Cinryze ili komercijalno dostupnu dvostranu iglu.

Priprema i rukovanje

Cinryze je namijenjen za intravensku primjenu nakon rekonstitucije s vodom za injekcije. Bočica lijeka Cinryze je samo za jednokratnu primjenu.

Rekonstitucija

Za pripremu jedne doze od 500 jedinica potrebna je jedna bočica s praškom, 1 bočica s otapalom, 1 naprava za prijenos s filtrom, 1 štrcaljka od 10 ml za jednokratnu uporabu, 1 set za venepunkciju i 1 zaštitna podloga.

Za pripremu jedne doze od 1000 jedinica potrebne su dvije bočice s praškom, 2 bočice s otapalom, 2 naprave za prijenos s filtrom, 1 štrcaljka od 10 ml za jednokratnu uporabu, 1 set za venepunkciju i 1 zaštitna podloga.

Jednu bočicu lijeka treba rekonstituirati s 5 ml vode za injekcije.

Jedna bočica rekonstituiranog lijeka Cinryze odgovara dozi od 500 jedinica.

Dvije bočice rekonstituiranog lijeka Cinryze odgovaraju dozi od 1000 jedinica. Zato se dvije bočice spajaju za jednu dozu od 1000 jedinica.

1.Radite na priloženoj podlozi i operite ruke prije provođenja sljedećih postupaka.

2.Tijekom postupka rekonstitucije potrebno je koristiti aseptičku tehniku.

3.Vodite računa da bočica s praškom i bočica s otapalom budu sobne temperature (15ºC - 25ºC).

4.Uklonite naljepnicu na bočici s praškom tako što ćete otkinuti perforiranu traku na mjestu označenom obrnutim trokutom.

5.Uklonite plastične poklopce s bočica s praškom i otapalom.

6.Očistite čepove vaticom za dezinfekciju i ostavite ih da se osuše prije uporabe.

7.Uklonite zaštitnu foliju s pakiranja naprave za prijenos. Nemojte vaditi napravu iz pakiranja.

8.Napomena: naprava za prijenos mora biti spojena s bočicom s otapalom prije nego što se spoji s bočicom s praškom, tako da se ne izgubi vakuum u bočici s praškom. Postavite bočicu s otapalom na ravnu površinu i uvedite plavi kraj naprave za prijenos u bočicu s otapalom tako što ćete ga utiskivati sve dok šiljak ne probije sredinu čepa na bočici s otapalom i naprava bude čvrsto spojena. Naprava za prijenos mora biti postavljena okomito prije probijanja čepa.

9.Uklonite plastično pakiranje s naprave za prijenos i bacite ga. Pazite da ne dodirnete izloženi kraj naprave za prijenos.

10.Postavite bočicu s praškom na ravnu površinu. Okrenite napravu za prijenos i bočicu s otapalom koja sadrži vodu za injekcije i uvedite prozirni kraj naprave za prijenos u bočicu s praškom tako što ćete ga utiskivati sve dok šiljak ne probije gumeni čep i naprava za prijenos bude čvrsto spojena. Naprava za prijenos mora biti postavljena okomito prije probijanja čepa na bočici s praškom. Vakuum u bočici s praškom uvući će otapalo. Ako u bočici nema vakuuma, nemojte uporabiti taj lijek.

11.Laganim kružnim pokretima okrećite bočicu sve dok se sav prašak ne otopi. Nemojte tresti bočicu s praškom. Pazite da se sav prašak potpuno otopi.

12.Odvojite bočicu s otapalom tako što ćete je zakrenuti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Nemojte ukloniti prozirni kraj naprave za prijenos iz bočice s praškom.

Jedna bočica rekonstituiranog lijeka Cinryze sadrži 500 jedinica inhibitora C1 u 5 ml, što daje koncentraciju od 100 jedinica/ml. Prijeđite na postupak primjene ako bolesnik dobiva dozu od 500 jedinica.

Da bi se pripremila jedna doza (1000 jedinica/10 ml), moraju se rekonstituirati dvije bočice praška

Cinryze. Stoga, ponovite gornje upute od 1 do 12 pomoću dodatnog pakiranja koje sadrži napravu za prijenos kako biste rekonstituirali drugu od dvije bočice s praškom. Nemojte ponovno uporabiti istu napravu za prijenos. Kada su dvije bočice rekonstituirane prijeđite na postupak primjene za dozu od 1000 jedinica

Postupak primjene za dozu od 500 jedinica

1.Tijekom postupka primjene potrebno je koristiti se aseptičkom tehnikom.

2.Nakon rekonstitucije, otopine lijeka Cinryze bezbojne su do plavičaste i bistre. Nemojte primijeniti lijek ako su otopine mutne ili su promijenile boju.

3.Uzmite sterilnu štrcaljku od 10 ml za jednokratnu uporabu i izvucite klip tako da u štrcaljku uđe približno 5 ml zraka.

4.Spojite štrcaljku na vrh prozirnog kraja naprave za prijenos tako što ćete je zakrenuti u smjeru kazaljke na satu.

5.Nježno okrenite bočicu naopako i ubrizgajte zrak u otopinu, a potom polako uvucite rekonstituiranu otopinu lijeka Cinryze u štrcaljku.

6.Odvojite štrcaljku od bočice tako što ćete je zakrenuti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i odvojiti od prozirnog kraja naprave za prijenos.

7.Prije primjene pregledajte rekonstituiranu otopinu lijeka Cinryze da ne sadrži čestice; nemojte je primijeniti ako opazite čestice.

8.Spojite set za venepunkciju sa štrcaljkom koja sadrži otopinu lijeka Cinryze i ubrizgajte je intravenski bolesniku. Primijenite 500 jedinica (rekonstituiranih u 5 ml vode za injekcije) lijeka Cinryze intravenskom injekcijom brzinom od 1 ml po minuti tijekom 5 minuta.

Postupak primjene za dozu od 1000 jedinica

1.Tijekom postupka primjene potrebno je koristiti se aseptičkom tehnikom.

2.Nakon rekonstitucije, otopine lijeka Cinryze bezbojne su do plavičaste i bistre. Nemojte primijeniti lijek ako su otopine mutne ili su promijenile boju.

3.Uzmite sterilnu štrcaljku od 10 ml za jednokratnu uporabu i izvucite klip tako da u štrcaljku uđe približno 5 ml zraka.

4.Spojite štrcaljku na vrh prozirnog kraja naprave za prijenos tako što ćete je zakrenuti u smjeru kazaljke na satu.

5.Nježno okrenite bočicu naopako i ubrizgajte zrak u otopinu, a potom polako uvucite rekonstituiranu otopinu lijeka Cinryze u štrcaljku.

6.Odvojite štrcaljku od bočice tako što ćete je zakrenuti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i odvojiti od prozirnog kraja naprave za prijenos.

7.Pomoću iste štrcaljke ponovite korake br. 3 do 6 s drugom bočicom rekonstituiranog lijeka Cinryze kako biste pripremili jednu cijelu dozu od 10 ml.

8.Prije primjene pregledajte rekonstituiranu otopinu lijeka Cinryze da ne sadrži čestice; nemojte je primijeniti ako opazite čestice.

9.Spojite set za venepunkciju sa štrcaljkom koja sadrži otopinu lijeka Cinryze i ubrizgajte je intravenski bolesniku. Primijenite 1000 jedinica (rekonstituiranih u 10 ml vode za injekcije) lijeka Cinryze intravenskom injekcijom brzinom od 1 ml po minuti tijekom 10 minuta.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Brussels

Belgija

8.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/688/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 15. lipnja 2011.

Datum posljednje obnove: 26. svibnja 2016.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept