Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Odaberite jezik stranice

Clopidogrel BGR (Zylagren) (clopidogrel hydrogen sulphate) – Označavanje - B01AC03

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaClopidogrel BGR (Zylagren)
ATK šifraB01AC03
Tvarclopidogrel hydrogen sulphate
ProizvođačBiogaran

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA/za blistere i bocu

1.NAZIV LIJEKA

Clopidogrel BGR 75 mg filmom obložene tablete

klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelhidrogensulfata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i hidrogenirano ricinusovo ulje.

Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Za blister

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

90 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

Za bocu

30 filmom obloženih tableta

500 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP:

Za bocu

Nakon prvog otvaranja boce, lijek se mora upotrijebiti u roku od 2 mjeseca.

Datum otvaranja:________

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Za blister

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage i svjetlosti.

Za bocu

Prije otvaranja:

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage. Nakon otvaranja:

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Laboratoires BIOGARAN

15, boulevard Charles de Gaulle - 92707 Colombes Cedex, Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Za blister

7 filmom obloženih tableta: EU/1/09/558/001

14 filmom obloženih tableta: EU/1/09/558/002

28 filmom obloženih tableta: EU/1/09/558/003

30 filmom obloženih tableta: EU/1/09/558/004

50 filmom obloženih tableta: EU/1/09/558/005

56 filmom obloženih tableta: EU/1/09/558/006

60 filmom obloženih tableta: EU/1/09/558/007

84 filmom obložene tablete: EU/1/09/558/008

90 filmom obloženih tableta: EU/1/09/558/009

100 filmom obloženih tableta: EU/1/09/558/010

Za bocu

30 filmom obloženih tableta: EU/1/09/558/011

500 filmom obloženih tableta: EU/1/09/558/012

13.BROJ SERIJE

Lot:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Clopidogrel BGR 75 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.>

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

< PC:

SN:

NN:>

Sigurnosne oznake će se implementirati do 9. 2. 2019.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Clopidogrel BGR 75 mg filmom obložene tablete

klopidogrel

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Laboratoires BIOGARAN

3.ROK VALJANOSTI

EXP:

4.BROJ SERIJE

Lot:

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA UNUTARNJEM PAKIRANJU NALJEPNICA ZA BOCU

1.NAZIV LIJEKA

Clopidogrel BGR 75 mg filmom obložene tablete

klopidogrel

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela (u obliku klopidogrelhidrogensulfata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži laktozu i hidrogenirano ricinusovo ulje.

Vidjeti uputu o lijeku za detaljnije informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

500 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Primjena kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

Nakon prvog otvaranja boce, lijek se mora upotrijebiti u roku od 2 mjeseca.

Datum otvaranja:________

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Prije otvaranja:

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage. Nakon otvaranja:

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Laboratoires BIOGARAN

15, boulevard Charles de Gaulle - 92707 Colombes Cedex, Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/558/012

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

<Nije primjenjivo.>

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

<Nije primjenjivo.>

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA ZA BOCU

1.NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Clopidogrel BGR 75 mg filmom obložene tablete

klopidogrel Primjena kroz usta

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

Nakon otvaranja:

Upotrijebiti unutar 2 mjeseca.

Datum otvaranja:________

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

30 filmom obloženih tableta

6.DRUGO

Sadrži također laktozu i ricinusovo ulje.

Laboratoires BIOGARAN

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept