Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dafiro (amlodipine / valsartan) – Označavanje - C09DB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDafiro
ATK šifraC09DB01
Tvaramlodipine / valsartan
ProizvođačNovartis Europharm Ltd.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA JEDINIČNOG PAKOVANJA

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Dafiro 5 mg/80 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 80 mg valsartana.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

280 filmom obloženih tableta

56x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

98x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

280x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/06/371/001

7 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/002

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/003

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/004

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/005

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/006

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/007

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/008

280 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/06/371/025

56x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/06/371/026

98x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/06/371/027

280x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Dafiro 5 mg/80 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Dafiro 5 mg/80 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 80 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

70 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakovanja, ne smije se prodavati zasebno. 14 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakovanja, ne smije se prodavati zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

EU/1/06/371/034

280 filmom obloženih tableta (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/037

280 filmom obloženih tableta (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Dafiro 5 mg/80 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Dafiro 5 mg/80 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 80 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakovanje: 280 (4 pakovanja od 70) filmom obloženih tableta Višestruko pakovanje: 280 (20 pakovanja od 14) filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

EU/1/06/371/034

280 filmom obloženih tableta (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/037

280 filmom obloženih tableta (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Dafiro 5 mg/80 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Dafiro 5 mg/80 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA JEDINIČNOG PAKOVANJA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Dafiro 5 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 160 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

280 filmom obloženih tableta

56x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

98x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

280x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/06/371/009

7 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/010

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/011

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/012

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/013

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/014

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/015

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/016

280 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/06/371/028

56x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/06/371/029

98x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/06/371/030

280x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Dafiro 5 mg/160 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Dafiro 5 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 160 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

70 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakovanja, ne smije se prodavati zasebno. 14 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakovanja, ne smije se prodavati zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

EU/1/06/371/035

280 filmom obloženih tableta (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/038

280 filmom obloženih tableta (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Dafiro 5 mg/160 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Dafiro 5 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 160 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakovanje: 280 (4 pakovanja od 70) filmom obloženih tableta Višestruko pakovanje: 280 (20 pakovanja od 14) filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

EU/1/06/371/035

280 filmom obloženih tableta (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/038

280 filmom obloženih tableta (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Dafiro 5 mg/160 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Dafiro 5 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU KUTIJA JEDINIČNOG PAKOVANJA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Dafiro 10 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 160 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

280 filmom obloženih tableta

56x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

98x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

280x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/06/371/017

7 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/018

14 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/019

28 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/020

30 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/021

56 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/022

90 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/023

98 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

 

EU/1/06/371/024

280 filmom obloženih tableta

 

 

 

 

EU/1/06/371/031

56x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/06/371/032

98x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

EU/1/06/371/033

280x1 filmom obloženih tableta (jedinična doza)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Dafiro 10 mg/160 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

SREDNJA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Dafiro 10 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 160 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

70 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakovanja, ne smije se prodavati zasebno. 14 filmom obloženih tableta. Sastavni dio višestrukog pakovanja, ne smije se prodavati zasebno.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

EU/1/06/371/036

280 filmom obloženih tableta (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/039

280 filmom obloženih tableta (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Dafiro 10 mg/160 mg

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

VANJSKA KUTIJA VIŠESTRUKOG PAKOVANJA (S PLAVIM OKVIROM)

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Dafiro 10 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipinbesilata) i 160 mg valsartana.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Višestruko pakovanje: 280 (4 pakovanja od 70) filmom obloženih tableta Višestruko pakovanje: 280 (20 pakovanja od 14) filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I

DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

 

 

 

 

EU/1/06/371/036

280 filmom obloženih tableta (4x70)

 

 

 

EU/1/06/371/039

280 filmom obloženih tableta (20x14)

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

Serija

 

 

 

 

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Dafiro 10 mg/160 mg

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTERI

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Dafiro 10 mg/160 mg filmom obložene tablete amlodipin/valsartan

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept