Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Deltyba (delamanid) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J04AK06

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDeltyba
ATK šifraJ04AK06
Tvardelamanid
ProizvođačOtsuka Novel Products GmbH

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Deltyba 50 mg filmom obložene tablete

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka filmom obložena tableta sadrži 50 mg delamanida.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom: svaka filmom obložena tableta sadrži 100 mg laktoze (u obliku hidrata).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložena tableta (tableta).

Okrugla, žuta, filmom obložena tableta.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Deltyba je indicirana za primjenu kao sastavni dio odgovarajućeg kombiniranog režima za plućnu multirezistentnu tuberkulozu (engl. multi-drug resistant tuberculosis, MDR-TB) u odraslih bolesnika kada se djelotvoran režim liječenja ne može drugačije sastaviti zbog rezistencije ili podnošljivosti (vidjeti odjeljke 4.2, 4.4 i 5.1).

U obzir se moraju uzeti službene smjernice o odgovarajućoj primjeni antibakterijskih lijekova.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje delamanidom mora započeti i pratiti liječnik s iskustvom u zbrinjavanju multirezistentne

Mycobacterium tuberculosis.

Delamanid se mora uvijek primjeniti kao dio odgovarajućeg kombiniranog režima liječenja tuberkuloze otporne na više lijekova (MDR-TB) (vidjeti odjeljke 4.4 i 5.1). Liječenje s odgovarajućim kombiniranim režimom se mora nastaviti nakon završetka 24 tjednog perioda liječenja delamanidom, u skladu sa smjernicama SZO.

Preporučuje se primjena delamanida izravno nadziranim liječenjem (DOT, eng. direct observed therapy).

Doziranje

Preporučena doza za odrasle iznosi 100 mg dva puta dnevno, tijekom 24 tjedna.

Stariji bolesnici (u dobi > 65 godina)

Nema dostupnih podataka za starije.

Oštećenje funkcije bubrega

Prilagodba doze nije potrebna u bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem funkcije bubrega. Nema podataka o primjeni delamanida u bolesnika s teškim oštećenjem bubrega, te se njegova primjena ne preporučuje (vidjeti dijelove 4.4 i 5.2).

Oštećenje funkcije jetre

Prilagodba doze nije potrebna u bolesnika s blagim oštećenjem funkcije jetre. Delamanid se ne preporučuje u bolesnika s umjerenim do teškim oštećenjem funkcije jetre (vidjeti dijelove 4.4 i 5.2).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost delamanida u djece i adolescenata mlađih od 18 godina još nije utvrđena. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Za peroralnu primjenu.

Delamanid se mora uzimati s hranom.

4.3Kontraindikacije

-Preosjetljivost na djelatnu tvar ili bilo koju od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

-Serumski albumin < 2,8 g/dL (vidjeti dio 4.4 o primjeni u bolesnika sa serumskim albuminom ≥ 2,8 g/dL).

-Uzimanje lijekova koji su snažni induktori CYP3A4 (npr. karbamazepin).

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Nema podataka o liječenju delamanidom u trajanju dužem od 24 uzastopna tjedna.

Nema kliničkih podataka o primjeni delamanida u liječenju

-izvanplućne tuberkuloze (npr. središnjeg živčanog sustava, kostiju)

-infekcija uzrokovanih mikobakterijskim vrstama koje nisu iz kompleksa M. tuberculosis

-latentne infekcije s M. tuberculosis

Nema kliničkih podataka o primjeni delamanida kao sastavnog dijela kombiniranih režima za liječenje M. tuberculosis osjetljive na lijekove.

Delamanid se mora koristiti samo u odgovarajućem kombiniranom režimu za liječenje MDR-TB prema preporuci SZO za prevenciju razvoja rezistencije na delamanid.

Rezistencija na delamanid pojavila se tijekom liječenja. Čini se da se rizik pojave rezistencije na delamanid povećava kada se koristi s nekolicinom ljekovitih tvari za koje se pretpostavlja da će biti aktivne i/ili kada te dodatne ljekovite tvari nisu među onima za koje se smatra da su najdjelotvornije protiv M. tuberculosis.

Pored toga, ograničeni klinički podaci pokazuju da dodavanje delamanida režimima za liječenje MDR-TB rezistentne na rifampicin i izoniazid, ali inače osjetljive, ima najveću djelotvornost, dok je primjena delamanida kao dijela najboljih dostupnih režima sastavljenih za liječenje XDR-TB (engl. extensively drug- resistant tuberculosis) povezana s najnižom djelotvornosti.

Produljenje QT intervala

U bolesnika liječenih delamanidom uočeno je produljenje QT intervala. Ovo se produljenje polagano povećava kroz vrijeme u prvih 6-10 tjedana liječenja i nakon toga ostaje stabilno. Produljenje QTc u vrlo je uskoj vezi s glavnim metabolitom delamanida DM-6705. Plazmatski albumini i CYP3A4 reguliraju stvaranje odnosno metabolizam DM-6705 (vidjeti niže Posebne okolnosti).

Veličina učinka produljenja QT intervala

U placebom kontroliranom ispitivanju u bolesnika s MDR-TB koji su primali 100 mg delamanida dvaput dnevno srednje vrijednosti povećanja QTcF korigirane placebom od početne vrijednosti bile su 7,6 ms u 1. mjesecu i 12,1 ms u 2. mjesecu. 3% bolesnika imalo je porast od 60 ms ili više u nekom trenutku tijekom

ispitivanja, a 1 bolesnik je imao QTcF interval > 500 ms (vidjeti dio 4.8). U tom vremenskom periodu nisu opaženi slučajevi Torsades de Pointes ili povezani događaji koji bi ukazivali na pojavu proaritmija.

Opće preporuke

Elektrokardiogrami (EKG) se moraju snimiti prije početka liječenja te jednom mjesečno tijekom punog ciklusa liječenja delamanidom. Ako je opažen QTcF > 500 ms bilo prije prve doze delamanida ili tijekom liječenja delamanidom, liječenje delamanidom se ne smije započinjati ili se mora prekinuti.

Ako trajanje QTc intervala prelazi 450/470 ms za muške/ženske bolesnike tijekom liječenja delamanidom, u tih se bolesnika mora primjenjivati češće EKG praćenje. Također se preporučuje da se serumski elektroliti, primjerice kalij, odrede na početku liječenja, te korigiraju ako su vrijednosti poremećene.

Posebne okolnosti

Faktori rizika za srce

Liječenje delamanidom se ne smije započeti u bolesnika sa sljedećim faktorima rizika osim ako se smatra da je moguća korist od delamanida veća od potencijalnih rizika. U tih se bolesnika mora provoditi vrlo često

EKG praćenje tijekom cijelog razdoblja liječenja delamanidom.

-Poznato prirođeno produljenje QTc intervala, ili bilo koje kliničko stanje za koje se zna da produljuje QTc interval ili QTc > 500 ms.

-Anamneza simptomatskih srčanih aritmija ili klinički relevantna bradikardija.

-Bilo koja predisponirajuća srčana stanja za aritmiju kao što su teška hipertenzija, hipertrofija lijeve klijetke (uključujući hipertrofičnu kardiomiopatiju) ili kongestivno zatajenje srca praćeno smanjenom istisnom frakcijom lijeve klijetke.

-Poremećaji elektrolita, posebice hipokalemija, hipokalcemija ili hipomagnezemija.

-Uzimanje lijekova za koje je poznato da produljuju QTc interval. Ovo uključuje (ali nije ograničeno na):

-Antiaritmike (npr. amiodaron, dizopiramid, dofetilid, ibutilid, prokainamid, kinidin, hidrokinidin, sotalol).

-Neuroleptike (npr. fenotiazine, sertindol, sultoprid, klorpromazin, haloperidol, mezoridazin, pimozid ili tioridazin), antidepresive.

-Određene antimikrobne lijekove, uključujući:

-makrolide (npr. eritromicin, klaritromicin)

-moksifloksacin, sparfloksacin (vidjeti dio 4.4 za primjenu s drugim fluorokinolonima)

-lijekove za liječenje gljivičnih infekcija koji sadrže triazol

-pentamidin

-sakvinavir

-Određene nesedirajuće antihistaminike (npr. terfenadin, astemizol, mizolastin).

-Cisaprid, droperidol, domperidon, bepridil, difemanil, probukol, levometadil, metadon, vinka alkaloide, arsenov trioksid.

Hipoalbuminemija

U kliničkom ispitivanju, prisutnost hipoalbuminemije je bila povezana s povećanim rizikom produljenja QTc intervala u bolesnika liječenih delamanidom. Delamanid je kontraindiciran u bolesnika s albuminom

<2,8 g/dL (vidjeti dio 4.3). Bolesnicima koji su započeli liječenje delamanidom, a imaju serumski albumin

<3,4 g/dL ili u kojih je došlo do pada serumskog albumina u taj raspon tijekom liječenja, mora se vrlo često pratiti EKG tijekom cijelog razdoblja liječenja delamanidom.

Istovremena primjena s jakim inhibitorima CYP3A4

Istovremena primjena delamanida s jakim inhibitorom CYP3A4 (lopinavir/ritonavir) vezana je za 30% višu izloženost metabolitu DM-6705, što se povezuje s QTc produljenjem. Prema tome ako se smatra da je istovremena primjena delamanida s nekim jakim inhibitorom CYP3A4 neophodna, preporučuje se vrlo često praćenje EKG-a, tijekom cijelog razdoblja liječenja delamanidom.

Istovremena primjena delamanida s kinolonima

Sva QTcF produljenja iznad 60 ms bila su povezana s istodobnom primjenom fluorokinolona. Stoga ako se smatra da je istovremena primjena neizbježna radi sastavljanja odgovarajućeg režima liječenja za MDR-TB preporučuje se vrlo često praćenje EKG-a, tijekom cijelog razdoblja liječenja delamanidom.

Oštećenje funkcije jetre

Deltyba se ne preporučuje u bolesnika s umjerenim do jakim oštećenjem funkcije jetre (vidjeti dio 4.2 i 5.2).

Bolesnici zaraženi HIV-om

Nema iskustva o primjeni delamanida u bolesnika koji istodobno primaju terapiju protiv HIV-a (vidjeti dio 4.5).

Ograničenost podataka o djelotvornosti delamanida

Sadašnji dokazi izvedeni su iz jednog randomiziranog, kontroliranog ispitivanja, u trajanju od 2 mjeseca i iz otvorenog produžetka ispitivanja u trajanju od 6 mjeseci i iz dugotrajnih mjera ishoda prikupljenih po završetku MDR-TB liječenja (vidjeti dio 5.1).

Biotransformacija i eliminacija

Kompletni metabolički profil delamanida u čovjeka još nije u potpunosti razjašnjen (vidjeti dijelove 4.5 i 5.2). Stoga se ne može sa sigurnošću predvidjeti potencijal pojavljivanja klinički značajnih interakcija lijekova s delamanidom i moguće posljedice, uključujući ukupni učinak na QTc interval.

Pomoćne tvari

Deltyba filmom obložene tablete sadrže laktozu. Bolesnici s rijetkim nasljednim problemima nepodnošenja galaktoze, manjka Lapp laktaze ili malapsorpcijom glukoze-galaktoze ne smiju uzimati ovaj lijek.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Kompletan metabolički profil i način eliminacije delamanida još nije u potpunosti razjašnjen (vidjeti dijelove 4.4 i 5.2).

Učinci drugih lijekova na lijek Deltyba

Induktori citokroma P450 3A4

Klinička ispitivanja interakcija lijekova u zdravih ispitanika ukazuju na smanjenu izloženost delamanidu do 45% nakon 15 dana istodobne primjene jakog induktora citokroma P450 (CYP) 3A4 (Rifampicin 300 mg dnevno) s delamanidom (200 mg dnevno). Nije opaženo klinički značajno smanjenje izloženosti delamanidu sa slabim induktorom efavirenzom kod primjene u dozi od 600 mg dnevno tijekom 10 dana u kombinaciji s delamanidom 100 mg dvaput dnevno.

Lijekovi protiv HIV-a

U kliničkim ispitivanjima interakcija lijekova u zdravih ispitanika, delamanid je primijenjen sam (100 mg dvaput dnevno) i sa tenofovirom (300 mg dnevno) ili lopinavirom/ritonavirom (400/100 mg dnevno) tijekom 14 dana i sa efavirenzom tijekom 10 dana (600 mg dnevno). Izloženost delamanidu je ostala nepromijenjena (< 25% razlike) s lijekovima protiv HIV-a, tenofovirom i efavirenzom, ali je blago povećana u kombinaciji s lijekovima protiv HIV-a koji sadrže lopinavir/ritonavir.

Učinci lijeka Deltyba na druge lijekove

In-vitro ispitivanja su pokazala da delamanid nije inhibirao CYP450 izoenzime.

In-vitro ispitivanja su pokazala da delamanid i metaboliti nisu imali nikakvog učinka na transportere

MDR1(p-gp), BCRP, OATP1, OATP3, OCT1, OCT2, OATP1B1, OATP1B3 i BSEP, u koncentracijama približno 5 do 20 puta većim od Cmax u stanju dinamičke ravnoteže. Međutim, budući da koncentracije u crijevima potencijalno mogu biti puno veće od tih višekratnih Cmax, postoji mogućnost da delamanid ima učinak na te transportere.

Lijekovi protiv tuberkuloze

U kliničkim ispitivanjima interakcija lijekova u zdravih ispitanika, delamanid je primijenjen sam (200 mg dnevno) i sa rifampicinom/izoniazidom/pirazinamidom (300/720/1800 mg dnevno) ili etambutolom (1100 mg dnevno) tijekom 15 dana. Nije bilo utjecaja na izloženost istodobno primjenjivanim lijekovima protiv tuberkuloze (rifampicin [R]/izoniazid [H]/pirazinamid [Z]). Istovremena primjena s delamanidom značajno je povećala plazmatske koncentracije etambutola u stanju dinamičke ravnoteže za približno 25% dok klinička važnost ovih nalaza nije poznata.

Lijekovi protiv HIV-a

U kliničkim ispitivanjima interakcija lijekova u zdravih ispitanika, delamanid je primijenjen sam (100 mg dvaput dnevno) i sa tenofovirom (300 mg), lopinavirom/ritonavirom (400/100 mg) tijekom 14 dana i sa efavirenzom tijekom 10 dana (600 mg dnevno). Delamanid primijenjen u kombinaciji s lijekovima protiv HIV-a, tenofovirom, lopinavirom/ritonavirom i efavirenzom nije utjecao na ekspoziciju ovim lijekovima.

Lijekovi koji mogu produljiti QTc interval

Mora se voditi računa kod primjene delamanida u bolesnika koji već primaju lijekove povezane s QT produljenjem (vidjeti dio 4.4). Istovremena primjena moksifloksacina i delamanida u bolesnika s MDR-TB nije proučavana. Primjena moksifloksacina se ne preporučuje u bolesnika liječenih delamanidom.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Podaci o primjeni delamanida u trudnica su vrlo ograničeni. Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3).

Ne preporučuje se primjena lijeka Deltyba u trudnica niti u žena reproduktivne dobi osim ako koriste pouzdani oblik kontracepcije.

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se ovaj lijek ili njegovi metaboliti u majčino mlijeko u ljudi. Dostupni farmakokinetički podaci u životinja pokazuju da se delamanid i/ili njegovi metaboliti izlučuju u mlijeko. Budući da se mogući rizik za dojenče ne može isključiti, žene ne smiju dojiti tijekom liječenja lijekom

Deltyba.

Plodnost

Deltyba nije imala učinka na mušku ili žensku plodnost u životinja (vidjeti dio 5.3). Nema kliničkih podataka o učincima delamanida na plodnost u ljudi.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Nisu provedena ispitivanja učinaka na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. Međutim, bolesnicima se mora savjetovati da ne upravljaju vozilima ili rade na strojevima ako osjete bilo koju nuspojavu koja bi mogla utjecati na sposobnost obavljanja tih radnji (npr. vrlo česte su glavobolja i tremor).

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Učestalost u nastavku opisanih nuspojava na lijek temelji se na podacima iz jednog kontroliranog dvostruko slijepog kliničkog ispitivanja koje je uključilo 481 bolesnika s MDR-TB, u kojem je 321 bolesnik primio delamanid u kombinaciji s optimiziranim osnovnim režimom liječenja (OBR, engl. Optimised Background Regimen). Zbog ograničene veličine ovih podataka, trenutno nije moguće jasno razlikovati uzrok, u nastavku navedenih nuspojava, između OBR terapije i delamanida.

Produljenje QTc intervala u elektrokardiogramu prepoznato je kao najznačajnije pitanje sigurnosti u liječenju delamanidom (vidjeti također dio 4.4). Glavni čimbenik koji pridonosi produljenju QTc intervala je hipoalbuminemija (posebice ispod 2,8 g/dl). Druge važne nuspojave na lijek su anksioznost, parestezija i tremor.

Najčešće uočene nuspojave na lijek u bolesnika liječenih delamanidom (primjerice, incidencija > 10%) su mučnina (38,3%), povraćanje (33%) i omaglica (30,2%).

Tablični popis nuspojava

Nuspojave navedene u tablici u nastavku prijavljene su u barem jednog od 321 bolesnika koji su primili delamanid u gore navedenom dvostruko slijepom, placebom kontroliranom kliničkom ispitivanju. Nuspojave su navedene prema MedDRA klasifikaciji organskih sustava i standardnim pojmovima. Unutar svake klasifikacije organskih sustava nuspojave su navedene prema kategoriji učestalosti kao vrlo često (≥ 1/10),

često (≥ 1/100 do < 1/10); manje često (≥ 1/1000 do < 1/100); rijetko (≥ 1/10 000 do < 1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000); nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake skupine po učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Tablica: Nuspojave na delamanid

Klasifikacija

Učestalost

Učestalost

Učestalost

organskih sustava

manje često

često

vrlo često

Infekcije i

herpes zoster

 

 

infestacije

orofaringealna kandidijaza

 

 

 

tinea versicolor*

 

 

Poremećaji krvi i

leukopenija

anemija*

retikulocitoza

limfnog sustava

trombocitopenija

eozinofilija*

 

Poremećaji

dehidracija

hipertrigliceridemija

hipokalemija

metabolizma i

hipokalcemija

 

smanjen apetit

prehrane

hiperkolesterolemija

 

hiperuricemija*

Psihijatrijski

agresija

psihotični poremećaj

nesanica

poremećaji

deluzioni poremećaj,

agitacija

 

 

progoniteljskog tipa

anksioznost i anksiozni

 

 

panični poremećaj

poremećaj

 

 

poremećaj prilagodbe s

depresija i depresivno

 

 

depresivnim raspoloženjem

raspoloženje

 

 

neuroza

nemir

 

 

disforija

 

 

 

mentalni poremećaj

 

 

 

poremećaj spavanja

 

 

 

povećani libido*

 

 

 

 

 

 

Poremećaji

letargija

periferna neuropatija

omaglica*

živčanog sustava

poremećaj ravnoteže

somnolencija*

glavobolja

 

radikularna bol

hipoestezija

parestezija

 

loša kvaliteta sna

 

tremor

Poremećaji oka

alergijski konjunktivitis*

suho oko*

 

 

 

fotofobija

 

Poremećaji uha i

 

bol u uhu

tinitus

labirinta

 

 

 

Srčani poremećaji

atrioventrikularni blok prvog

 

palpitacije

 

stupnja

 

 

 

ventrikularne ekstrasistole*

 

 

 

supraventrikularne ekstrasistole

 

 

Krvožilni

 

hipertenzija

 

poremećaji

 

hipotenzija

 

 

 

hematom*

 

 

 

navala vrućine*

 

Poremećaji dišnog

 

dispneja

hemoptiza

sustava, prsišta i

 

kašalj

 

sredoprsja

 

orofaringealna bol

 

 

 

iritacija grla

 

 

 

suho grlo*

 

 

 

rinoreja*

 

Poremećaji

disfagija

gastritis*

povraćanje

probavnog sustava

oralna parestezija

konstipacija*

proljev*

 

osjetljivost abdomena*

bol u abdomenu

mučnina

 

 

bol u donjem dijelu

bol u gornjem

 

 

abdomena

dijelu abdomena

 

 

dispepsija

 

 

 

nelagoda u abdomenu

 

Poremećaji jetre i

poremećena funkcija jetre

 

 

žuči

 

 

 

Poremećaji kože i

alopecija*

dermatitis

 

potkožnog tkiva

eozinofilni pustularni

urtikarija

 

 

folikulitis*

pruritični osip*

 

 

generalizirani pruritus*

pruritus*

 

 

eritematozni osip

makulopapulozni osip*

 

 

 

osip*

 

 

 

akne

 

 

 

hiperhidroza

 

Poremećaji

 

osteohondroza

artralgija*

mišićno-koštanog

 

mišićna slabost

mialgija*

sustava i vezivnog

 

bol u mišićno-koštanom

 

tkiva

 

sustavu*

 

 

 

bol u slabinama

 

 

 

bol u ekstremitetima

 

Poremećaji bubrega

retencija mokraće

hematurija*

 

i mokraćnog

dizurija*

 

 

sustava

nokturija

 

 

Opći poremećaji i

osjećaj vrućine

pireksija*

astenija

reakcije na mjestu

 

bol u prsima

 

primjene

 

malaksalostnelagoda u

 

 

 

prsima*

 

 

 

periferni edem*

 

Pretrage

depresija ST segmenta u

povišeni kortizol u krvi

produljeni QT

 

elektrokardiogramu

 

interval u

 

povišene transaminaze*

 

elektrokardiogramu

 

produljeno aktivirano parcijalno

 

 

 

tromboplastinsko vrijeme*

 

 

 

povišena gama-

 

 

 

glutamiltransferaza*

 

 

 

snižen kortizol u krvi

 

 

 

povišen krvni tlak

 

 

* Učestalost ovih događaja bila je niža u skupini koja je primala kombinaciju delamanida s OBR-om u usporedbi sa skupinom koja je primala placebo s OBR-om.

Opis odabranih nuspojava

Produljenje QT intervala u EKG-u

QT produljenje u elektrokardiogramu je prijavljeno u 9,9% bolesnika koji su primali delamanid 100 mg dvaput dnevno (česta kategorija učestalosti) u usporedbi s 3,8 % bolesnika koji su primali placebo + OBR. Ta nuspojava na lijek nije bila popraćena kliničkim simptomima. Incidencija intervala QTcF > 500 ms bila je manje česta i opažena u jednog bolesnika (1/321 bolesnika). Nije bilo pratećih kliničkih simptoma i događaj je riješen. Ukupno je 12 od 231 bolesnika u skupini koja je primala delamanid dvaput dnevno + OBR imalo promjenu u QTcF > 60 ms naspram 0% onih s placebom + OBR. Prisutnost hipoalbuminemije bila je

povezana s povećanim rizikom produljenja QTc intervala (vidjeti dio 4.4). Produljenje QTc intervala prepoznato je kao najznačajnije pitanje sigurnosti u liječenju delamanidom. To za rezultat ima kontraindikaciju opisanu u dijelu 4.3 i u upozorenjima u dijelu 4.4. Glavni čimbenici koji doprinose produljenju QTc intervala su hipoalbuminemija (posebno ispod 2,8 g/dl) i hipokalemija. Stoga se preporučuje vrlo često praćenje razina albumina, serumskih elektrolita i EKG-a.

Palpitacije

U bolesnika koji su primali 100 mg delamanida + OBR dvaput dnevno, učestalost je bila 8,1% (česta kategorija učestalosti) u usporedbi s učestalošću od 6,3% u bolesnika koji su primali placebo + OBR dvaput dnevno.

Prijavljivanje sumnji na nuspojave

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V*.

4.9Predoziranje

U kliničkim ispitivanjima nisu opaženi slučajevi predoziranja delamanidom. Međutim, dodatni klinički podaci pokazali su da u bolesnika koji su primali 200 mg dvaput dnevno, što znači ukupno 400 mg delamanida na dan, sveukupni sigurnosni profil je bio usporediv s onim u bolesnika koji su primali preporučenu dozu od 100 mg dvaput dnevno. Ipak, neke su reakcije opažene s većom učestalošću, a brzina

QT produljenja povećala se proporcionalno s dozom.

Liječenje predoziranja mora uključivati trenutne mjere za uklanjanje delamanida iz gastrointestinalnog trakta i suportivnu skrb po potrebi. Mora se provoditi učestalo EKG praćenje.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antimikobakterijski lijekovi, antibiotici, ATK oznaka: J04AK06.

Način djelovanja

Farmakološki način djelovanja delamanida uključuje inhibiciju sinteze komponenti stanične stijenke mikobakterija, metoksi-mikolne i keto-mikolne kiseline. Identificirani metaboliti delamanida ne pokazuju antimikobakterijsku aktivnost.

Aktivnost protiv specifičnih patogena

Delamanid ne posjeduje in vitro aktivnost protiv drugih bakterijskih vrsta osim mikobakterija.

Rezistencija

Mutacija na jednom od 5 gena koenzima F420 predložena je kao mehanizam rezistencije mikobakterija na delamanid. In vitro učestalosti spontane rezistencije na delamanid u mikobakterija bile su slične onima za izoniazid, te više od onih za rifampicin. Dokumentirana je rezistencija na delamanid koja se pojavljuje tijekom liječenja (vidjeti dio 4.4). Delamanid ne pokazuje križnu rezistenciju s bilo kojim trenutno korištenim lijekovima protiv tuberkuloze.

Testiranje granične koncentracije osjetljivosti

U kliničkim ispitivanjima rezistencija na delamanid definirana je kao bilo koji rast u prisutnosti koncentracije delamanida od 0,2 μg/mL koji je veći za 1% od onog u kontrolnim kulturama bez lijeka na podlozi Middlebrook 7H11.

Podaci iz kliničkih ispitivanja

U jednom, dvostruko slijepom, placebom kontroliranom ispitivanju, 161 bolesnik s MDR-TB-om primio je 8 tjedno liječenje s 100 mg delamanida dvaput dnevno u kombinaciji s individualiziranim OBR-om koji

preporučuje SZO. U donjoj tablici je prikazana dvomjesečna konverzija sputuma (SCC, eng. sputum conversion) (primjerice rast Mycobacterium tuberculosis do pojave izostanka rasta tijekom prva 2 mjeseca) opaženog u bolesnika s pozitivnom početnom kulturom sputuma u skupinama bolesnika koji su liječeni delamanidom i OBR-om i u onim skupinama koji su liječeni placebom i OBR-om:

 

Bolesnici randomizirani na

Bolesnici randomizirani na

 

delamanid 100 mg BID + OBR

placebo + OBR

 

 

 

SCC u MGIT® n/N (%)

64/141 (45,4%)

37/125 (29,6%)

SCC na krutoj podlozi n/N (%)

64/119 (53,8%)

38/113 (33,6%)

MGIT® indikator rasta mikobakterija u sustavu kultivacije uzorka na tekućoj hranjivoj podlozi n= ispitanici sa SCC u 2 mjeseca

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Deltyba u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u {liječenje tuberkuloze rezistentne na više lijekova} (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

Ovaj lijek je odobren po shemi takozvanog ‘uvjetnog odobrenja’. To znači da se očekuju dodatni podaci o ovom lijeku.

Europska agencija za lijekove će barem jednom godišnje procjenjivati nove informacije o ovom lijeku te će se tekst Sažetka opisa svojstava lijeka ažurirati prema potrebi.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Oralna bioraspoloživost delamanida poboljšava se uz primjenu standardnog obroka, za otprilike 2,7 puta u usporedbi s uvjetima natašte. Izloženost delamanidu u plazmi povećava se manje od proporcionalnog s povećanjem doze.

Distribucija

Delamanid se izrazito veže za sve proteine plazme s vezanjem na ukupne proteine od ≥ 99,5%. Delamanid ima veliki prividni volumen distribucije (Vz/F od 2100 L).

Biotransformacija

Delamanid se primarno metabolizira albuminima iz plazme i u manjoj mjeri putem CYP3A4. Kompletni metabolički profil delamanida još nije razjašnjen, a postoji mogućnost nastanka interakcija s drugim istovremeno primjenjenim lijekovima, ako se otkriju značajni nepoznati metaboliti. Identificirani metaboliti ne pokazuju antimikobakterijsku aktivnost ali neki doprinose produljenju QTc, uglavnom metabolit DM- 6705. Koncentracije identificiranih metabolita progresivno se povećavaju do stanja dinamičke ravnoteže nakon 6 do 10 tjedana.

Eliminacija

Delamanid nestaje iz plazme s poluvremenom od 30-38 sati. Delamanid se ne izlučuje u mokraći.

Posebne populacije

Pedijatrijska populacija

Nisu provedena ispitivanja na pedijatrijskim bolesnicima.

Bolesnici s oštećenjem bubrega

Manje od 5% oralne doze delamainda se izlučuje putem urina. Blago oštećenje bubrega (50 mL/min < CrCLN < 80 mL/min) ne čini se da utječe na izloženost delamanidu. Stoga nije potrebna prilagodba doze za bolesnike s blagim ili umjerenim oštećenjem bubrega. Nije poznato da li se delamanid i njegovi metaboliti značajno uklanjaju hemodijalizom ili peritonealnom dijalizom.

Bolesnici s oštećenjem jetre

Prilagodba doze nije potrebna u bolesnika s blagim oštećenjem funkcije jetre. Delamanid se ne preporučuje u bolesnika s umjerenim do teškim oštećenjem jetre.

Stariji bolesnici (65 godina)

Bolesnici ≥ 65 godina nisu bili uključeni u klinička ispitivanja.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne otkrivaju specifičan rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja genotoksičnosti i kancerogenog potencijala. Delamanid i/ili njegovi metaboliti imaju potencijal utjecanja na srčanu repolarizaciju blokadom kalijevih hERG kanala. U pasa su uočeni pjenasti makrofagi u limfoidnom tkivu različitih organa tijekom ispitivanja toksičnosti ponovljene doze. Nalaz se pokazao djelomično reverzibilnim; klinički značaj ovog nalaza nije poznat. Ispitivanja toksičnosti ponovljene doze u kunića otkrile su inhibitorni učinak delamanida i/ili njegovih metabolita na zgrušavanje krvi ovisno o vitaminu K. U reproduktivnim ispitivanjima na kunićina opažena je embriofetalna toksičnost pri dozama koje su bile toksične za majku. Farmakokinetički podaci na životinjama pokazali su izlučivanje delamanida/metabolita u majčino mlijeko. U štakora u periodu laktacije, Cmax delamanida u majčinom mlijeku bio je 4 puta veći od onog u krvi.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Jezgra tablete hipromelozaftalat povidon sav-rac-α-tokoferol celuloza, mikrokristalična

natrijev škroboglikolat (tip A) karmelozakalcij

silicijev dioksid, koloidni, hidratizirani magnezijev stearat

laktoza hidrat

Film ovojnica hipromeloza makrogol 8000 titanijev dioksid talk

željezov oksid, žuti (E172)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

5 godine

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u originalnom pakiranju, radi zaštite od vlage.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Aluminij/aluminij blister: 40 tableta.

48 tableta.

Smeđa staklena boca (tip III) s polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem za djecu, poliesterskim umetkom i sredstvom za sušenje u spremniku(cima):

50 ili 300 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Otsuka Novel Products GmbH

Erika-Mann-Straße 21

80636 München

Njemačka

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/875/001-004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 28 travnja 2014

Datum posljednje obnove: 3 ožujak 2017

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

<{MM/GGGG}>

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept