Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Desloratadine ratiopharm (desloratadine) – Označavanje - R06AX27

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDesloratadine ratiopharm
ATK šifraR06AX27
Tvardesloratadine
Proizvođačratiopharm GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Desloratadin ratiopharm 5 mg filmom obložene tablete desloratadin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg desloratadina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Sadrži laktozu. Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

7 filmom obloženih tableta

10 filmom obloženih tableta

14 filmom obloženih tableta

15 filmom obloženih tableta

20 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

40 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

60 filmom obloženih tableta

90 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Tabletu progutajte cijelu s vodom.

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

ratiopharm GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Njemačka info@ratiopharm.de

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/746/001 – kutije od 7 filmom obloženih tableta u PVC/PVdC/aluminij blisterima EU/1/11/746/002 – kutije od 10 filmom obloženih tableta u PVC/PVdC/aluminij blisterima EU/1/11/746/003 – kutije od 14 filmom obloženih tableta u PVC/PVdC/aluminij blisterima EU/1/11/746/004 – kutije od 15 filmom obloženih tableta u PVC/PVdC/aluminij blisterima EU/1/11/746/005 – kutije od 20 filmom obloženih tableta u PVC/PVdC/aluminij blisterima EU/1/11/746/006 – kutije od 30 filmom obloženih tableta u PVC/PVdC/aluminij blisterima EU/1/11/746/007 – kutije od 40 filmom obloženih tableta u PVC/PVdC/aluminij blisterima EU/1/11/746/008 – kutije od 50 filmom obloženih tableta u PVC/PVdC/aluminij blisterima EU/1/11/746/009 – kutije od 60 filmom obloženih tableta u PVC/PVdC/aluminij blisterima EU/1/11/746/010 – kutije od 90 filmom obloženih tableta u PVC/PVdC/aluminij blisterima EU/1/11/746/011 – kutije od 100 filmom obloženih tableta u PVC/PVdC/aluminij blisterima

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Desloratadin ratiopharm 5 mg

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Desloratadin ratiopharm 5 mg filmom obložene tablete desloratadin

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

ratiopharm

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept