Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duaklir Genuair (aclidinium bromide / formoterol fumarate...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - R03AL

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDuaklir Genuair
ATK šifraR03AL
Tvaraclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate
ProizvođačAstraZeneca AB

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Duaklir Genuair 340 mikrograma/12 mikrograma, prašak inhalata

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka isporučena doza (doza oslobođena iz nastavka za usta) sadrži 396 mikrograma aklidinijeva bromida (što odgovara 340 mikrograma aklidinija) i 11,8 mikrograma formoterolfumarat dihidrata. To odgovara odmjernoj dozi od 400 mikrograma aklidinijeva bromida (što odgovara 343 mikrograma aklidinija) i odmjernoj dozi od 12 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

Pomoćne tvari s poznatim učinkom

Svaka isporučena doza sadrži otprilike 11 mg laktoze (u obliku hidrata).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak inhalata.

Bijeli ili gotovo bijeli prašak u bijelom inhalatoru s ugrađenim pokazivačem doze i narančastim gumbom za doziranje.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Duaklir Genuair je indiciran u terapiji održavanja bronhodilatacije za ublažavanje simptoma u odraslih bolesnika s kroničnom opstruktivnom bolesti pluća (KOPB).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Preporučena doza je jedna inhalacija Duaklir Genuaira od 340 mikrograma/12 mikrograma dvaput dnevno.

Ako se propusti jedna doza, potrebno ju je uzeti što je prije moguće i potom sljedeću dozu treba uzeti u uobičajeno vrijeme. Ne smije se uzeti dvostruka doza kako bi se nadoknadila propuštena doza.

Starije osobe

Nije potrebno prilagođavati dozu za starije bolesnike (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje bubrega

Nije potrebno prilagođavati dozu za bolesnike s oštećenjem bubrega (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje jetre

Nije potrebno prilagođavati dozu za bolesnike s oštećenjem jetre (vidjeti dio 5.2).

Pedijatrijska populacija

Nema relevantne primjene lijeka Duaklir Genuair u djece i adolescenata (mlađih od 18 godina) za indikaciju KOPB-a.

Način primjene

Za primjenu inhalacijom.

Bolesnike treba podučiti kako ispravno primijeniti lijek. Za detaljne upute, molimo koristiti uputu o lijeku. Bolesnicima treba savjetovati da je detaljno pročitaju.

Pregled uputa za uporabu lijeka Duaklir Genuair

Pokazivač Narančasti gumb doze

Zaštitna kapica

Obojeni kontrolni prozorčić

Nastavak za usta

Nakon skidanja kapice, bolesnici moraju provesti 2 koraka kako bi upotrijebili Genuair inhalator. Bolesnici trebaju držati Genuair inhalator vodoravno s nastavkom za usta okrenutim prema sebi i narančastim gumbom okrenutim ravno prema gore.

KORAK 1: Bolesnici trebaju PRITISNUTI narančasti gumb skroz do kraja (slika 1) i zatim ga

OTPUSTITI (slika 2).

Podsjetite bolesnike da NE NASTAVLJAJU PRITISKATI NARANČASTI GUMB.

Bolesnici trebaju provjeriti je li kontrolni prozorčić obojen zeleno. To znači da je inhalator spreman za uporabu (slika 3).

Zeleno i krenite

ZELENO

SLIKA 1

SLIKA 2

SLIKA 3

AKO JE OBOJENI KONTROLNI PROZORČIĆ CRVENE BOJE, BOLESNICI TREBAJU PONOVNO PRITISNUTI I OTPUSTITI GUMB (VIDJETI KORAK 1).

KORAK 2: Bolesnici trebaju SNAŽNO i DUBOKO udahnuti kroz nastavak za usta (slika 4). Bolesnici trebaju nastaviti udisati i nakon što su čuli „klik“ inhalatora.

Bolesnici trebaju provjeriti je li kontrolni prozorčić promijenio boju iz zelene u crvenu. To potvrđuje da su pravilno udahnuli cijelu dozu (slika 5).

Crveno i gotovo

CRVENO

SLIKA 4

SLIKA 5

AKO JE OBOJENI KONTROLNI PROZORČIĆ I DALJE ZELEN, BOLESNICI TREBAJU PONOVNO SNAŽNO I DUBOKO UDAHNUTI KROZ NASTAVAK ZA USTA (VIDJETI KORAK 2).

Podsjetite bolesnike da, nakon što uklone Genuair inhalator iz usta, trebaju zadržati dah dok god im to ne stvara nelagodu, a potom neka polagano izdahnu kroz nos.

Nakon inhalacije, bolesnici trebaju staviti natrag zaštitnu kapicu. Neki bolesnici pri inhalaciji lijeka mogu osjetiti umjereno sladak ili blago gorak okus, ovisno o bolesniku. Bolesnik ne treba uzeti dodatnu dozu ako ne osjeti nikakav okus nakon inhalacije.

Genuair inhalator opremljen je pokazivačem doze kako biste vidjeli otprilike koliko je još doza ostalo u inhalatoru. Svaki Genuair inhalator će dati najmanje 30 ili 60 doza, ovisno o veličini pakiranja. Kad se u pokazivaču doze pojavi crvena prugasta traka, to znači da se približava zadnja doza i da je potrebno nabaviti novi Genuair inhalator. Kad se pripremi zadnja doza za inhalaciju, narančasti gumb se neće podići natrag do kraja, nego će se zaustaviti u srednjem položaju. Još uvijek se može inhalirati zadnja doza, ali nakon toga se Genuair inhalator više ne može koristiti, te bolesnici trebaju početi koristiti novi Genuair inhalator.

Genuair inhalator ne mora se čistiti, međutim, ako je potrebno, vanjski dio nastavka za usta može se obrisati suhim rupčićem ili papirnatim ručnikom. Podsjetite bolesnika da NIKAD ne koristi vodu za čišćenje Genuair inhalatora, jer to može oštetiti lijek.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatne tvari ili na pomoćnu tvar navedenu u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Astma

Duaklir Genuair se ne smije koristiti kod astme; nisu provedena klinička ispitivanja Duaklir Genuaira kod astme.

Paradoksalni bronhospazam

U kliničkim ispitivanjima, nije primijećen paradoksalni bronhospazam s Duaklir Genuairom u preporučenoj dozi. Međutim, paradoksalni bronhospazam je primijećen u drugim inhalacijskim terapijama. Ako dođe do toga, liječenje treba prekinuti i razmotriti uzimanje drugih lijekova.

Nije za akutnu primjenu

Duaklir Genuair ne smije se koristiti za liječenje akutnih epizoda bronhospazma.

Kardiovaskularni učinci

Duaklir Genuair treba koristiti oprezno kod bolesnika s infarktom miokarda u prethodnih 6 mjeseci, nestabilnom anginom, novodijagnosticiranom aritmijom u prethodna 3 mjeseca, QTc-om (Bazzettova formula) iznad 470 msek ili hospitalizacijom u prethodnih 12 mjeseci zbog zatajenja srca klase III i IV, prema „New York Heart Association“ (NYHA) klasifikaciji. Bolesnici s tim dijagnozama nisu bili uključeni u klinička ispitivanja.

β2-adrenergički agonisti mogu u nekih bolesnika uzrokovati povišenje broja otkucaja i krvnog tlaka, promjene na elektrokardiogramu (EKG-u) kao što su ravnanje T vala, depresija ST segmenta i produljivanje QTc intervala. Ako dođe do takvih učinaka, možda će trebati prekinuti terapiju. β2-adrenergički agonisti dugog djelovanja trebaju se oprezno koristiti kod bolesnika s anamnezom produljenja QTc intervala ili poznatim produljenjem QTc intervala ili su liječeni lijekovima koji utječu na QTc interval (vidjeti dio 4.5).

Sistemski učinci

Duaklir Genuair treba oprezno koristiti u bolesnika s teškim kardiovaskularnim poremećajima, konvulzivnim poremećajima, tireotoksikozom i feokromocitomom.

Pri visokim dozama β2-adrenergičkih agonista mogu se primijetiti metabolički učinci hiperglikemije i hipokalemije. U kliničkim ispitivanjima faze III, učestalost značajnog povećanja glukoze u krvi s Duaklir Genuairom bila je niska (0,1%) i slična placebu. Hipokalijemija je uglavnom prolazna i ne zahtijeva nadomjestak. U bolesnika s teškim KOPB-om, hipokalijemija može biti potencirana hipoksijom i istodobnim liječenjem (vidjeti dio 4.5). Hipokalijemija povećava podložnost srčanim aritmijama.

U skladu sa svojim antikolinergičkim djelovanjem, Duaklir Genuair treba primjenjivati s oprezom kod bolesnika sa simptomatskom hiperplazijom prostate, retencijom urina ili glaukomom uskog kuta (iako je vrlo mala vjerojatnost izravnog kontakta lijeka s očima). Suha usta, koja su zabilježena uz liječenje antikolinergicima, dugoročno mogu biti povezana sa zubnim karijesom.

Pomoćne tvari

Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajima nepodnošenja galaktoze, nedostatkom Lapp laktaze ili malapsorpcijom glukoza-galaktoza ne bi trebali uzimati ovaj lijek.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Lijekovi za KOPB

Istodobna primjena Duaklir Genuaira s drugim lijekovima koji sadrže antikolinergike i/ili dugodjelujuće β2 -adrenergičke agoniste nije ispitana i ne preporučuje se.

Iako formalna in vivo ispitivanja interakcija lijekova s Duaklir Genuairom nisu provedena, on se koristio istodobno s drugim lijekovima za KOPB uključujući kratkodjelujuće β2 -adrenergičke bronhodilatatore, metilksantine, te oralne i inhalacijske steroide bez kliničkih dokaza o interakciji lijekova.

Metaboličke interakcije

In vitro ispitivanja su pokazala da se ne očekuju interakcije aklidinija ili njegovih metabolita u terapijskoj dozi s lijekovima supstratima P-glikoproteina (P-gp) ili lijekovima koje metaboliziraju enzimi citokroma P450 (CYP450) i esteraze. Formoterol ne inhibira enzime CYP450 u terapijski relevantnim koncentracijama (vidjeti dio 5.2).

Liječenje hipokalijemije

Istodobno liječenje derivatima metilksantina, steroidima ili diureticima koji ne štede kalij može uzrokovati mogući hipokalijemijski učinak β2-adrenergičkih agonista, stoga se preporučuje oprez kod njihove istodobne uporabe (vidjeti dio 4.4).

β -adrenergički blokatori

β-adrenergički blokatori mogu oslabiti ili antagonizirati učinke β2-adrenergičkih agonista. Ako su β-adrenergički blokatori potrebni (što uključuje kapi za oči), preporučuju se kardioselektivni beta-adrenergički blokatori, iako se i oni trebaju koristiti s oprezom.

Druge farmakodinamičke interakcije

Duaklir Genuair s oprezom moraju uzimati bolesnici koji se liječe lijekovima za koje se zna da produljuju QTc interval kao što su inhibitori monoaminooksidaze, triciklički antidepresivi, antihistaminici ili makrolidi zato što djelovanje formoterola, sastavnice Duaklir Genuaira, na kardiovaskularni sustav može biti potencirano ovim lijekovima. Lijekovi za koje se zna da produljuju QTc interval povezuju se s povišenim rizikom od ventrikularnih aritmija.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primjeni Duaklir Genuaira u trudnica.

Ispitivanja na životinjama pokazala su fetalnu toksičnost samo pri puno višim dozama od maksimalne izloženosti aklidiniju kod ljudi te neželjene učinke u ispitivanjima reprodukcije s formoterolom pri vrlo visokim razinama sistemske izloženosti (vidjeti dio 5.3).

Duaklir Genuair se smije koristiti tijekom trudnoće samo ako je očekivana korist veća od potencijalnih rizika.

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se aklidinij (i/ili njegovi metaboliti) ili formoterol u majčino mlijeko u ljudi. Kako su ispitivanja na štakorima pokazala izlučivanje manjih količina aklidinija (i/ili njegovih metabolita) i formoterola u mlijeko, uporaba Duaklir Genuaira kod dojilja smije se razmotriti samo ako je korist za ženu veća od bilo kojeg mogućeg rizika za dojenče.

Plodnost

Ispitivanja na štakorima pokazala su blago smanjenje plodnosti samo pri puno višim dozama od maksimalne izloženosti aklidiniju i formoterolu u ljudi (vidjeti dio 5.3). Usprkos tome, smatra se malo vjerojatnim da će Duaklir Genuair davan u preporučenoj dozi utjecati na plodnost ljudi.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Duaklir Genuair ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Pojava zamagljenog vida ili omaglice može utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Prikaz sigurnosnog profila zasniva se na iskustvu s Duaklir Genuairom i njegovim pojedinačnim sastavnicama.

Sažetak sigurnosnog profila

Iskustvo sigurnosti s Duaklir Genuairom sastoji se od izlaganja preporučenoj terapijskoj dozi do 12 mjeseci.

Nuspojave povezane s Duaklir Genuairom bile su slične onima pojedinačnih sastavnica. Budući da Duaklir Genuair sadrži aklidinij i formoterol, vrsta i težina nuspojava povezanih sa svakom sastavnicom može se očekivati i uz Duaklir Genuair.

Najčešće prijavljene nuspojave lijeka Duaklir Genuair bile su nazofaringitis (7,9%) i glavobolja (6,8%).

Tablični popis nuspojava

Program kliničkog razvoja Duaklir Genuaira proveo se na bolesnicima s umjerenim ili teškim KOPB-om. Ukupno 1222 bolesnika bila su liječena Duaklir Genuairom od

340 mikrograma/12 mikrograma. Učestalosti dodijeljene nuspojavama temelje se na grubim stopama incidencije zabilježenim s Duaklir Genuairom u dozi od 340 mikrograma/12 mikrograma u združenoj analizi randomiziranih, placebom kontroliranih kliničkih ispitivanja faze III u trajanju od najmanje šest mjeseci.

Učestalost nuspojava definirana je prema kategorijama učestalosti: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1 000 i <1/100), rijetko (≥1/10 000 i <1/1 000), vrlo rijetko (<1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija organskih

Preporučeni izraz

Učestalost

sustava

 

 

 

 

 

Nazofaringitis3

 

 

Infekcije i infestacije

Infekcija urinarnog trakta1

Često

Sinusitis2

 

 

Apsces zuba1

 

 

Poremećaji imunološkog

Preosjetljivost2

 

Rijetko

Angioedem4

 

 

sustava

Anafilaktička reakcija2

Nepoznato

Poremećaji metabolizma i

Hipokalijemija3

Manje često

 

 

 

 

prehrane

Hiperglikemija

Manje često

 

 

 

 

 

 

 

Nesanica2

 

Često

Psihijatrijski poremećaji

Anksioznost2

 

Agitacija3

 

Manje često

 

 

 

Glavobolja3

 

 

Poremećaji živčanog sustava

Omaglica3

 

Često

Tremor

 

 

 

 

 

 

 

Disguezija3

 

Manje često

Poremećaji oka

Zamagljen vid2

Manje često

 

Tahikardija2

 

 

 

Produljeni QTc interval na

 

Srčani poremećaji

elektrokardiogramu2

Manje često

 

Palpitacije3

 

 

 

Angina pektoris3

 

Poremećaji dišnog sustava,

Kašalj3

 

 

Često

Disfonija2

 

Manje često

prsišta i sredoprsja

Iritacija grla3

 

 

Bronhospazam, uključujući

Rijetko

 

paradoksalni4

 

 

Proljev3

 

 

Poremećaji probavnog

Mučnina3

 

Često

sustava

Suha usta2

 

 

 

Stomatitis3

 

Manje često

Poremećaji kože i potkožnog

Osip3

 

 

Manje često

tkiva

Pruritus3

 

 

 

 

 

Poremećaji

Mialgija2

 

 

mišićno-koštanog sustava i

Mišićni spazam2

Često

vezivnog tkiva

 

 

 

 

Poremećaji bubrega i

Retencija urina3

Manje često

mokraćnog sustava

 

 

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

Periferni edem3

Često

mjestu primjene

 

 

Pretrage

Povišena kreatin fosfokinaza u krvi1

Često

 

 

 

Povišen krvni tlak3

Manje često

 

 

 

1Nuspojave zabilježene s Duaklir Genuairom, ali koje nisu navedene u sažetku opisa svojstava pojedinačnih sastavnica

2Nuspojave zabilježene s Duaklir Genuairom koje su navedene u sažetku opisa svojstava barem jedne pojedinačne sastavnice

3Nuspojave navedene u sažetku opisa svojstava barem jedne pojedinačne sastavnice, ali prijavljene s Duaklir Genuairom od 340/12 mikrograma u incidenciji nižoj od ili usporedivoj onoj od placeba.

4Nuspojave navedene u sažetku opisa svojstava barem jedne pojedinačne sastavnice, ali nisu zabilježene s Duaklir Genuairom od 340/12 mikrograma; kategorija učestalosti prema dijelu 4.8 Sažetka opisa svojstava pojedinačnih sastavnica.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ograničeni su podaci o zbrinjavanju predoziranja Duaklir Genuairom. Visoke doze Duaklir Genuaira mogu dovesti do pretjeranih antikolinergičkih i/ili β2-adrenergičkih znakova i simptoma, od kojih su najčešći zamagljen vid, suha usta, mučnina, mišićni spazam, tremor, glavobolja, palpitacije i hipertenzija.

U slučaju predoziranja, primjenu Duaklir Genuaira treba prekinuti. Potrebno je uvesti suportivno i simptomatsko liječenje.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti dišnih putova, adrenergici u kombinaciji s antikolinergicima, ATK oznaka: R03AL05

Mehanizam djelovanja

Duaklir Genuair sadrži dva bronhodilatatora: aklidinij je dugodjelujući muskarinski antagonist (također poznat kao antikolinergik), a formoterol je dugodjelujući β2-adrenergički agonist. Kombinacija tih tvari s različitim mehanizmima djelovanja rezultira aditivnom djelotvornosti u usporedbi s onom koja se postiže svakom sastavnicom zasebno. Kao posljedica različitih gustoća muskarinskih receptora i β2-adrenoceptora u centralnim i perifernim dišnim putovima pluća, muskarinski antagonisti bi trebali biti učinkovitiji u opuštanju centralnih dišnih putova, a β2-adrenergički agonisti bi trebali biti učinkovitiji u opuštanju perifernih dišnih putova; opuštanje i centralnih i perifernih dišnih putova kombiniranim liječenjem može doprinijeti pozitivnom učinku na funkciju pluća. Dodatne informacije o ove dvije tvari navedene su u nastavku.

Aklidinij je kompetitivni, selektivni antagonist muskarinskih receptora, s duljim vremenom vezanja na M3 nego na M2 receptorima. M3 receptori sudjeluju u kontrakciji glatkih mišića dišnih putova. Inhalirani aklidinijev bromid djeluje lokalno u plućima kao antagonist M3 receptora glatkih mišića dišnih putova i izaziva bronhodilataciju. Aklidinij ima dokazane koristi za bolesnike koji imaju KOPB u vidu smanjenja simptoma, poboljšanja u zdravstvenom statusu specifičnom za bolest, smanjenju

stopa egzacerbacije i poboljšanju u toleranciji tjelesnog napora. Budući da se aklidinijev bromid brzo razgrađuje u plazmi, razina sistemskih antikolinergičkih nuspojava je niska.

Formoterol je jaki selektivni β2-adrenergički agonist. Bronhodilataciju uzrokuje izravno opuštanje glatkih mišića dišnih putova što je posljedica povećanja cikličkog AMP-a kroz aktivaciju adenilat ciklaze. Uz poboljšanje funkcije pluća, formoterol dokazano poboljšava simptome i kvalitetu života bolesnika s KOPB-om.

Farmakodinamički učinci

Klinička ispitivanja djelotvornosti pokazala su da Duaklir Genuair pruža klinički značajna poboljšanja plućne funkcije (mjereno forsiranim izdisajnim volumenom u prvoj sekundi [FEV1]) tijekom 12 sati nakon primjene.

Duaklir Genuair pokazao je brzi nastup djelovanja unutar 5 minuta od prve inhalacije u odnosu na placebo (p < 0,0001). Nastup djelovanja Duaklir Genuaira bio je usporediv s učinkom brzodjelujućeg β2-agonista formoterola u dozi od 12 mikrograma. Maksimalni bronhodilatacijski učinak (vršna vrijednost FEV1) u odnosu na početnu vrijednost postignut je od prvog dana (304 ml) i održavan je tijekom razdoblja liječenja od 6 mjeseci (326 ml).

Elektrofiziologija srca

Nisu zabilježeni klinički značajni učinci Duaklir Genuaira na EKG parametre (uključujući QT interval) u usporedbi s aklidinijem, formoterolom i placebom u ispitivanjima faze III u trajanju od 6 do 12 mjeseci provedenim na otprilike 4000 bolesnika koji su imali KOPB. 24-satnim Holter praćenjem podskupine od 551 bolesnika, od kojih je 114 primalo Duaklir Genuair dvaput dnevno, nisu zabilježeni klinički značajni učinci lijeka Duaklir Genuair na srčani ritam.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Program kliničkog razvoja faze III uključivao je otprilike 4000 bolesnika s kliničkom dijagnozom KOPB-a i sastojao se od dva 6-mjesečna randomizirana, placebom i aktivnim lijekom kontrolirana ispitivanja (ACLIFORM-COPD i AUGMENT), 6-mjesečni produžetak ispitivanja AUGMENT i daljnje 12-mjesečno randomizirano, kontrolirano ispitivanje. Tijekom ovih ispitivanja, bolesnicima je bilo dopušteno nastaviti njihovu stabilnu terapiju inhalacijskim kortikosteroidima, niskim dozama oralnih kortikosteroida, terapiju kisikom (ako je manja od 15 sati dnevno) ili metilksantinima te koristiti salbutamol kao lijek za hitno ublažavanje simptoma.

Djelotvornost je procijenjena mjerenjem funkcije pluća, prema simptomatskim ishodima, zdravstvenom stanju specifičnom za bolest, uzimanju lijeka za hitno ublažavanje simptoma i pojavi egzacerbacija. U dugoročnim ispitivanjima sigurnosti primjene, Duaklir Genuair je bio povezan s održanom djelotvornošću kod primjene u razdoblju duljem od 1 godine bez dokaza o tahifilaksiji.

Učinci na funkciju pluća

Duaklir Genuair u dozi od 340/12 mikrograma dvaput dnevno dosljedno je pokazao klinički značajna poboljšanja u funkciji pluća (po procjeni FEV1, forsiranog vitalnog kapaciteta i inspiratornog kapaciteta) u usporedbi s placebom. U ispitivanjima faze III, klinički značajni bronhodilatacijski učinci vidjeli su se unutar 5 minuta nakon prve doze i bili su održani za vrijeme intervala doziranja. U ispitivanjima faze III koja su trajala šest mjeseci i jednu godinu, učinak je bio održan tijekom vremena.

FEV1 1 sat nakon doze i najniži FEV1 (u usporedbi s aklidinijem u dozi od 400 mikrograma odnosno formoterolom u dozi od 12 mikrograma) definirani su kao koprimarne mjere ishoda u oba 6-mjesečna pivotalna ispitivanja faze III kako bi se dokazali bronhodilatacijski doprinosi formoterola odnosno aklidinija u Duaklir Genuairu.

U ispitivanju ACLIFORM-COPD, Duaklir Genuair je pokazao poboljšanja u FEV1 jedan sat nakon doze u odnosu na placebo od 299 ml, i u odnosu na aklidinij od 125 ml (oba p < 0,0001), te poboljšanja najnižeg FEV1 u odnosu na placebo od 143 ml, i u odnosu na formoterol od 85 ml (oba p < 0,0001). U ispitivanju AUGMENT, Duaklir Genuair je pokazao poboljšanja u FEV1 jedan sat nakon doze u odnosu na placebo od 284 ml, i u odnosu na aklidinij od 108 ml (oba p < 0,0001), te

poboljšanja najnižeg FEV1 u odnosu na placebo od 130 ml (p < 0,0001) i u odnosu na formoterol od 45 ml (p=0,01).

Ublažavanje simptoma i korisni učinci na zdravstveno stanje povezano s bolešću

Nedostatak zraka i drugi simptomatski ishodi:

Duaklir Genuair je doveo do klinički značajnog poboljšanja simptoma nedostatka zraka (procijenjeno pomoću Prijelaznog indeksa dispneje [engl. Transition Dyspnoea Index, TDI]) uz poboljšanje u ukupnom rezultatu TDI nakon 6 mjeseci u usporedbi s placebom od 1,29 jedinica u ispitivanju ACLIFORM-COPD (p<0,0001), odnosno od 1,44 jedinice u ispitivanju AUGMENT (p<0,0001). Postotci bolesnika sa klinički značajnim poboljšanjem u ukupnom rezultatu TDI (definirano kao porast od najmanje 1 jedinice) bili su veći s Duaklir Genuairom nego s placebom u ispitivanju AKLIFORM- COPD (64,8% u usporedbi s 45,5%; p<0,0001) i u ispitivanju AUGMENT (58,1% u usporedbi s 36,6%; p<0,0001).

Združena analiza ovih dvaju ispitivanja pokazala je da je Duaklir Genuair povezan sa statistički značajno većim poboljšanjem u ukupnom rezultatu TDI u usporedbi s aklidinijem (0,4 jedinice, p=0,016) ili formoterolom (0,5 jedinica, p=0,009). Uz to, veći postotak bolesnika koji su primali Duaklir Genuair odgovorio je klinički značajnim poboljšanjem u ukupnom rezultatu TDI u usporedbi s aklidinijem ili formoterolom (61,9% u usporedbi s 55,7% i 57,0%; p=0,056 i p=0,100).

Duaklir Genuair je poboljšao dnevne simptome KOPB-a kao što su 'nedostatak zraka', 'simptomi u prsištu', 'kašalj i ispljuvak' (procijenjeno prema E-RS ukupnom rezultatu), kao i ukupne noćne i ukupne ranojutarnje simptome, te simptome koji ograničavaju ranojutarnje aktivnosti u usporedbi s placebom, aklidinijem i formoterolom, no poboljšanja nisu uvijek bila statistički značajna. Aklidinij/formoterol nije statistički značajnije smanjio prosječni broj noćnih buđenja uzrokovanih KOPB-om u usporedbi s placebom ili formoterolom.

Kvaliteta života povezana sa zdravljem:

Duaklir Genuair pokazao je klinički značajno poboljšanje zdravstvenog stanja povezanog s bolešću (procijenjenog pomoću upitnika St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ]) u ispitivanju AUGMENT, uz poboljšanje u SGRQ ukupnom rezultatu od -4,35 jedinica (p<0,0001) u usporedbi s placebom. Postotak bolesnika u ispitivanju AUGMENT koji su postigli klinički značajno poboljšanje od početne vrijednosti u SGRQ ukupnom rezultatu (definirano kao smanjenje od najmanje 4 jedinice) bio je veći s Duaklir Genuairom nego s placebom (58,2% u usporedbi s 38,7%; p<0,001). U ispitivanju AKLIFORM-COPD primijećeno je samo malo smanjenje u SGRQ ukupnom rezultatu u usporedbi s placebom, zbog neočekivano velikog odgovora na placebo (p=0,598), a postotak bolesnika koji su postigli klinički značajno poboljšanje od početne vrijednosti bio 55,3% s Duaklir Genuairom i 53,2% s placebom (p=0,669).

U združenoj analizi ovih dvaju ispitivanja, Duaklir Genuair je pokazao veća poboljšanja u SGRQ ukupnom rezultatu u usporedbi s formoterolom (-1,7 jedinica; p=0,018) ili aklidinijem (-0,79 jedinica, p=0,273). Uz to, veći postotak bolesnika koji su primali Duaklir Genuair odgovorio je klinički značajnim poboljšanjem u SGRQ ukupnom rezultatu u usporedbi s aklidinijem ili formoterolom (56,6% u usporedbi s 53,9% i 52,2%; p=0,603 i p=0,270).

Smanjenje egzacerbacija KOPB-a

Združena analiza djelotvornosti dva 6-mjesečna ispitivanja faze III pokazala je statistički značajno smanjenje (od 29 %) stope umjerenih ili teških egzacerbacija (koje zahtijevaju liječenje antibioticima ili kortikosteroidima ili rezultiraju hospitalizacijama) s Duaklir Genuairom u usporedbi s placebom (stopa po bolesniku po godini: 0,29 naspram 0,42; p=0,036).

Uz to, Duaklir Genuair je statistički značajno odgodio vrijeme do prve umjerene ili teške egzacerbacije u usporedbi s placebom (omjer hazarda=0,70; p=0,027).

Uporaba lijekova za hitno ublažavanje simptoma

Duaklir Genuair je smanjio uporabu lijekova za hitno ublažavanje simptoma tijekom 6 mjeseci u usporedbi s placebom (za 0,9 udisaja dnevno [p < 0,0001]), aklidinijem (za 0,4 udisaja dnevno [p < 0,001]) i formoterolom (za 0,2 udisaja dnevno[p=0,062]).

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove izuzela je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja s Duaklir Genuairom u svim podskupinama pedijatrijske populacije u KOPB-u (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Kada su se aklidinij i formoterol primjenjivali zajedno putem inhalacije, farmakokinetika svake sastavnice nije pokazala bitne razlike od onih kad su lijekovi primijenjeni odvojeno.

Apsorpcija

Nakon inhalacije jednokratne doze Duaklir Genuaira od 340/12 mikrograma, aklidinij i formoterol su se brzo apsorbirali u plazmu, dosegnuli najveće koncentracije u plazmi unutar 5 minuta od inhalacije u zdravih ispitanika te unutar 24 minute od inhalacije u bolesnika koji imaju KOPB. Najveće koncentracije aklidinija i formoterola u plazmi u stanju dinamičke ravnoteže primijećene u bolesnika koji imaju KOPB i primali su Duaklir Genuair dvaput dnevno tijekom 5 dana dosegnute su unutar

5 minuta nakon inhalacije i iznosile su 128 pg/ml odnosno 17 pg/ml.

Distribucija

Ukupno nakupljanje aklidinija u plućima, inhaliranog putem Genuaira, bilo je prosječno oko 30% odmjerne doze. Vezanje aklidinija za proteine plazme određeno in vitro najvjerojatnije odgovara vezanju metabolita za proteine plazme zbog brze hidrolize aklidinija u plazmi; vezanje na proteine plazme bilo je 87% za metabolit karboksilne kiseline i 15% za alkoholni metabolit. Glavni protein plazme koji veže aklidinij je albumin.

Vezanje formoterola na proteine plazme iznosi od 61% do 64% (34% uglavnom na albumin). Nema zasićenosti na mjestima vezanja u rasponu koncentracija koji se dostiže terapijskim dozama.

Biotransformacija

Aklidinij se brzo i opsežno hidrolizira na svoje farmakološki neaktivne metabolite, derivate alkohola i karboksilne kiseline. Razine kiselinskog metabolita u plazmi su oko 100 puta više od razina alkoholnog metabolita i nepromijenjene djelatne tvari nakon inhalacije. Do hidrolize dolazi i kemijskim (neenzimskim) putem i enzimskim putem s esterazama, pri čemu je butirilkolinesteraza glavna humana esteraza uključena u hidrolizu. Bilo da se nakupi u plućima ili proguta, aklidinij prolazi opsežnu sistemsku i predsistemsku hidrolizu što za posljedicu ima nisku apsolutnu bioraspoloživost inhaliranog aklidinija (<5%). Biotransformacija putem enzima CYP450 ima manju ulogu u ukupnom metaboličkom klirensu aklidinija. In vitro ispitivanja pokazala su da aklidinij u terapijskoj dozi ili njegovi metaboliti ne inhibiraju i ne induciraju nijedan od enzima citokroma P450 (CYP450) i ne inhibiraju esteraze (karboksilesterazu, acetilkolinesterazu i butirilkolinesterazu). In vitro ispitivanja pokazala su da aklidinij i njegovi metaboliti nisu supstrati ni inhibitori P-glikoproteina.

Formoterol se eliminira primarno putem metabolizma. Značajni put uključuje izravnu glukoronidaciju, s O-demetilacijom koju slijedi konjugacija glukoronida koja je daljnji metabolički put. U O-demetilaciji formoterola uključeni su izoenzimi CYP2D6, CYP2C19,CYP2C9 i CYP2A6 citokroma P450. Formoterol ne inhibira enzime CYP450 pri terapijski značajnim koncentracijama.

Eliminacija

Nakon inhalacije Duaklir Genuaira od 340/12 mikrograma, aklidinij i formoterol pokazali su terminalno poluvrijeme eliminacije od otprilike 5 sati, odnosno 8 sati.

Nakon intravenske primjene 400 mikrograma radioobilježenog aklidinija kod zdravih ispitanika, oko 1% doze se izlučilo u urin kao nepromijenjeni aklidinijev bromid. Do 65% doze bilo je uklonjeno u

obliku metabolita u urinu i do 33% u obliku metabolita u stolici. Nakon inhalacije aklidinija od

200 mikrograma, odnosno 400 mikrograma u zdravih ispitanika ili bolesnika KOPB-om, izlučivanje nepromijenjenog aklidinija urinom bilo je vrlo nisko, tj. oko 0,1% primijenjene doze, ukazujući da bubrežni klirens ima malu ulogu u ukupnom klirensu aklidinija iz plazme.

Najveći dio doze formoterola metabolizira se u jetri nakon čega slijedi bubrežna eliminacija. Nakon inhalacije, 6% do 9% isporučene doze formoterola izlučuje se u urinu nepromijenjeno ili kao izravni konjugat formoterola.

Posebne populacije

Stariji bolesnici

Nisu provedena farmakokinetička ispitivanja s aklidinijem/formoterolom u starijih ispitanika. S obzirom da za starije bolesnike nisu potrebne prilagodbe doze ni aklidinija ni formoterola, nije potrebna ni prilagodba doze aklidinija/formoterola.

Bolesnici s oštećenjem bubrega i jetre

Nema podataka o specifičnoj uporabi aklidinija/formoterola u bolesnika s oštećenjem bubrega ili jetre

. S obzirom da za bolesnike s oštećenjem jetre ili bubrega nisu potrebne prilagodbe doze ni aklidinija ni formoterola, nije potrebna ni prilagodba doze aklidinija/formoterola.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude s aklidinijem i formoterolom, na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, kancerogenosti, reproduktivne i razvojne toksičnosti.

U nekliničkim ispitivanjima zapaženi su učinci aklidinija s obzirom na reproduktivnu toksičnost (fetotoksični učinci) i plodnost (blago smanjenje stope začeća, broja žutih tijela, te pred- i postimplantacijskih gubitaka) samo pri izloženostima koje su bile znatno veće od maksimalnih izloženosti u ljudi, što ukazuje na njihov mali značaj za kliničku primjenu.

Formoterol je pokazao smanjenje plodnosti (implantacijski gubici) u štakora, kao i smanjeno rano postnatalno preživljavanje i smanjenje porođajne težine pri visokoj sistemskoj izloženosti formoterolu. Maleno povišenje u incidenciji lejomioma maternice primijećeno je u štakora i miševa, učinak za koji se smatra da je učinak razreda u štakora nakon dugotrajne izloženosti visokim dozama β2-adrenergičkih agonista.

Neklinička ispitivanja koja su istraživala učinke aklidinija/formoterola na kardiovaskularne parametre pokazala su povišenu srčanu frekvenciju i aritmije pri izloženostima koje su znatno veće od maksimalne izloženosti u ljudi, što ukazuje na njihov mali značaj za kliničku primjenu. Ovi učinci su poznati pretjerani farmakološki odgovori opaženi kod β2-agonista.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Laktoza hidrat.

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

Upotrijebiti u roku od 60 dana nakon otvaranja vrećice.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ovaj lijek ne zahtijeva čuvanje na određenoj temperaturi.

Genuair inhalator čuvati zaštićen u zatvorenoj vrećici do početka primjene lijeka.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Genuair inhalator je naprava koja se sastoji od više dijelova, izrađena od plastike (polikarbonata, akrilonitril-butadien-stirena, polioksimetilena, poliester-butilen-tereftalata, polipropilena, polistirena) i nehrđajućeg čelika. Bijele je boje s ugrađenim pokazivačem doze i narančastim gumbom za doziranje. Nastavak za usta pokriven je narančastom zaštitnom kapicom koja se može skidati. Inhalator se isporučuje u zatvorenoj zaštitnoj vrećici od višeslojnog aluminija, koja sadržava vrećicu sa sredstvom za sušenje, u kartonskoj kutiji.

Kutija sadrži 1 inhalator sa 30 doza.

Kutija sadrži 1 inhalator sa 60 doza.

Kutija sadrži 3 inhalatora, svaki sa 60 doza.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

Vidjeti upute za uporabu u dijelu 4.2.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/964/001

EU/1/14/964/002

EU/1/14/964/003

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 19. studenog 2014.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

<{MM/GGGG}>

<{DD/MM/GGGG}> <{DD mjesec GGGG}>

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept