Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Duaklir Genuair (aclidinium bromide / formoterol fumarate...) – Označavanje - R03AL

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaDuaklir Genuair
ATK šifraR03AL
Tvaraclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate
ProizvođačAstraZeneca AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Duaklir Genuair 340/12 mikrograma, prašak inhalata aklidinij/formoterolfumarat dihidrat

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka isporučena doza sadrži 396 mikrograma aklidinijeva bromida (što odgovara 340 mikrograma aklidinija) i 11,8 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Također sadrži: laktozu

Za dodatne informacije pogledati uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

1 inhalator sadrži 30 doza

1 inhalator sadrži 60 doza

3 inhalatora od kojih svaki sadrži 60 doza

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne putove

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti u roku od 60 dana nakon otvaranja vrećice.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Genuair inhalator čuvajte zaštićen u zatvorenoj vrećici do početka primjene lijeka.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

12.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

EU/1/14/964/001

 

 

 

 

1 inhalator sa 60 doza

 

EU/1/14/964/002

3 inhalatora svaki sa 60 doza

 

 

EU/1/14/964/003

1 inhalator sa 30 doza

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEVOM PISMU

duaklir genuair

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

ALUMINIJSKA VREĆICA

1. NAZIV LIJEKA

Duaklir Genuair 340/12 mikrograma, prašak inhalata aklidinij/formoterolfumarat dihidrat

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti u roku od 60 dana nakon otvaranja vrećice.

4.BROJ SERIJE<, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA>

Broj serije

5.DRUGO

Genuair inhalator čuvajte zaštićen u zatvorenoj vrećici do početka primjene lijeka.

[strelica] Ovdje otvorite

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA INHALATORU

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Duaklir Genuair 340/12 μg, prašak inhalata aklidinij/formoterolfumarat dihidrat

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u dišne putove

3. ROK VALJANOSTI

Upotrijebiti u roku od 60 dana nakon otvaranja vrećice.

Rok valjanosti

4. BROJ SERIJE<, OZNAKE DONACIJE I PROIZVODA>

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

30 doza

60 doza

6.DRUGO

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept