Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebixa (memantine hydrochloride) – Označavanje - N06DX01

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEbixa
ATK šifraN06DX01
Tvarmemantine hydrochloride
ProizvođačH. Lundbeck A/S

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA BLISTER

1.NAZIV LIJEKA

Ebixa 10 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida, što odgovara 8,31 mg memantina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

filmom obložene tablete

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

30 filmom obloženih tableta

42 filmom obložene tablete

49 x 1 filmom obloženih tableta

50 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta

70 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta

100 filmom obloženih tableta

100 x 1 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i pogleda djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM.GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/219/016 14 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/007 28 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/001 30 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/017 42 filmom obložene tablete

EU/1/02/219/010 49 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/002 50 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/008 56 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/014 56 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/018 70 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/019 84 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/020 98 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/015 98 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/003 100 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/011 100 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/009 112 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ebixa 10 mg tablete

17.JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA KAO SREDNJE PAKIRANJE / SASTAVNICA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Ebixa 10 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida, što odgovara 8,31 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

filmom obložene tablete

50 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

Sastavnica višestrukog pakiranja se ne može prodavati zasebno.

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM.GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/219/021 980 (10 pakiranja od 98) filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/012 1000 (20 pakiranja od 50) filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ebixa 10 mg tablete

17. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA VANJSKOM OMOTU NA VIŠESTRUKIH PAKIRANJA OMOTANIH U

FOLIJU (UKLJUČUJE PLAVI OKVIR)

1. NAZIV LIJEKA

Ebixa 10 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida što odgovara 8,31 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

filmom obložene tablete

Višestruko pakiranje: 980 (10 pakiranja od 98) filmom obloženih tableta. Višestruko pakiranje: 1000 (20 pakiranja od 50) filmom obloženih tableta.

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM.GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/219/021 980 (10 pakiranja od 98) filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/012 1000 (20 pakiranja od 50) filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ebixa 10 mg tablete

17. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER

BLISTER ZA TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Ebixa 10 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

Vidjeti otisnuti žig.

4.BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

Vidjeti otisnuti žig.

5.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM

PAKIRANJU

KUTIJA I NAJEPNICA ZA BOČICU

1. NAZIV LIJEKA

Ebixa 5 mg/oralna otopina s pokretanjem pomoću pumpice memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Svako pokretanje pumpice oslobađa 0,5 ml otopine koja sadrži 5 mg memantinklorida, što odgovara 4,16 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Otopina također sadrži kalijev sorbat i sorbitol E420.

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

oralna otopina 50 ml

100 ml

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Jednom dnevno

Prije uporabe pročitjte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM.GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30ºC.

Kada se otvori, upotrijebiti unutar 3 mjeseca.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/219/005 50 ml

EU/1/02/219/006 100 ml

13. BROJ SERIJE

Broj serije{broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ebixa 5 mg/oralna otopina s pokretanjem pomoću pumpice

17. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM

PAKIRANJU

KUTIJA I NAJEPNICA ZA BOČICU KAO SREDNJE PAKIRANJE / SASTAVNICA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Ebixa 5 mg/oralna otopina s pokretanjem pomoću pumpice memantinklorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svako pokretanje pumpice oslobađa 0,5 ml otopine koja sadrži 5 mg memantinklorida, što odgovara 4,16 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Otopina također sadrži kalijev sorbat i sorbitol E420.

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

oralna otopina 50 ml

Sastavnica višestrukog pakiranja ne može se prodavati zasebno.

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Jednom dnevno

Prije uporabe pročitjte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM.GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30ºC.

Kada se otvori, upotrijebiti unutar 3 mjeseca.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/219/ 013 500 ml (10 bočica od 50 ml)

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ebixa 5 mg/oralna otopina s pokretanjem pomoću pumpice

17. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA VANJSKOM OMOTU VIŠESTRUKIH PAKIRANJA OMOTANIH U

FOLIJU (UKLJUČUJE PLAVI OKVIR)

1. NAZIV LIJEKA

Ebixa 5 mg/oralna otopina s pokretanjem pomoću pumpice memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svako pokretanje pumpice oslobađa 0,5 ml otopine koja sadrži 5 mg memantinklorida, što odgovara 4,16 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Otopina također sadrži kalijev sorbat i sorbitol E420.

Za dodatne informacije vidjetu Uputu o lijeku.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

oralna otopina

Višestruko pakiranje: 500 ml (10 bočica od 50 ml) oralne otopine.

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Jednom dnevno

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM.GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 30ºC.

Kada se otvori, upotrijebiti unutar 3 mjeseca.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/219/ 013 500 ml (10 bočica od 50 ml)

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ebixa 5 mg/oralna otopina s pokretanjem pomoću pumpice

17. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA 28 TABLETA – PAKIRANJE ZA POČETAK LIJEČENJA - PLAN LIJEČENJA ZA 4 TJEDNA

1. NAZIV LIJEKA

Ebixa 5 mg filmom obložene tablete Ebixa 10 mg filmom obložene tablete Ebixa 15 mg filmom obložene tablete Ebixa 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg memantinklorida, što odgovara 4,15 mg memantina. Svaka filmom obložena tableta sadrži 10 mg memantinklorida, što odgovara 8,31 mg memantina. Svaka filmom obložena tableta sadrži 15 mg memantinklorida, što odgovara 12,46 mg memantina. Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantinklorida, što odgovara 16,62 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Pakiranje za početak liječenja.

Svako pakiranje s 28 filmom obloženih tableta za plan liječenja za 4 tjedna sadržava:

7 Ebixa 5 mg filmom obloženih tableta

7 Ebixa 10 mg filmom obloženih tableta

7 Ebixa 15 mg filmom obloženih tableta

7 Ebixa 20 mg filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Jednom dnevno

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

Uzmite samo jednu tabletu dnevno.

Ebixa 5 mg memantinklorid

1. tjedan, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. dan

7 Ebixa 5 mg filmom obloženih tableta

Ebixa 10 mg memantinklorid

2. tjedan, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. dan 7 Ebixa 10 mg filmom obloženih tableta

Ebixa 15 mg memantinklorid

3. tjedan, 15., 16., 17., 18., 19., 10., 21. dan 7 Ebixa 15 mg filmom obloženih tableta

Ebixa 20 mg memantinklorid

4. tjedan, 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. dan 7 Ebixa 20 mg filmom obloženih tableta

Za nastavak liječenja posavjetujte se sa svojim liječnikom.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM.GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/219/022 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg filmom obloženih tableta EU/1/02/219/036 7 x 5 mg + 7 x 10 mg + 7 x 15 mg 7 x 20 mg filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ebixa 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg tablete

17. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Ebixa 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantinklorida, što odgovara 16,62 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

filmom obložene tablete

14 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

42 filmom obložene tablete

49 x 1 filmom obloženih tableta

56 filmom obloženih tableta

56 x 1 filmom obloženih tableta

70 filmom obloženih tableta

84 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

98 x 1 filmom obloženih tableta

100 x 1 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Jednom dnevno

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM.GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/219/023 14 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/024 28 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/025 42 filmom obložene tablete

EU/1/02/219/026 49 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/027 56 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/028 56 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/029 70 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/030 84 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/031 98 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/032 98 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/033 100 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/034 112 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/037 14 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/038 28 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/039 42 filmom obložene tablete

EU/1/02/219/040 49 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/041 56 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/042 56 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/043 70 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/044 84 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/045 98 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/046 98 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/047 100 x 1 filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/048 112 filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ebixa 20 mg tablete

17. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA ZA SREDNJE PAKIRANJE/ SASTAVNICA VIŠESTRUKOG PAKIRANJA (BEZ PLAVOG OKVIRA)

1. NAZIV LIJEKA

Ebixa 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantinklorida, što odgovara 16,62 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

filmom obložene tablete

42 filmom obloženih tableta

Sastavnica višestrukog pakiranja ne može se prodavati zasebno.

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Jednom dnevno

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti{MM.GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/219/035 840 (20 pakiranja od 42) filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/049 840 (20 pakiranja od 42) filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ebixa 20 mg tablete

17. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

NALJEPNICA NA VANJSKOM OMOTU VIŠESTRUKIH PAKIRANJA OMOTANIH U FOLIJU (UKLJUČUJE PLAVI OKVIR)

1. NAZIV LIJEKA

Ebixa 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg memantinklorida, što odgovara 16,62 mg memantina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

filmom obložene tablete

Višestruko pakiranje: 840 (20 pakiranja od 42) filmom obloženih tableta.

5. NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Jednom dnevno

Prije uporabe pročitajte Uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM.GGGG}

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Danska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/02/219/035 840 (20 pakiranja od 42) filmom obloženih tableta

EU/1/02/219/049 840 (20 pakiranja od 42) filmom obloženih tableta

13. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ebixa 20 mg tablete

17. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTEVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER ZA TABLETE

1. NAZIV LIJEKA

Ebixa 20 mg filmom obložene tablete memantinklorid

2. IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

H. Lundbeck A/S

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM.GGGG}

Vidjeti otisnuti žig.

4. BROJ SERIJE

Broj serije {broj}

Vidjeti otisnuti žig.

5. DRUGO

Pon → Uto → Sri → Čet → Pet → Sub →Ned

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept