Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elaprase (idursulfase) – Označavanje - A16AB09

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaElaprase
ATK šifraA16AB09
Tvaridursulfase
ProizvođačShire Human Genetic Therapies AB Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, Sweden

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU VANJSKO PAKIRANJE

1.NAZIV LIJEKA

Elaprase 2 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju idursulfaza

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Svaka bočica sadrži 6 mg idursulfaze. Svaki ml sadrži 2 mg idursulfaze

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

polisorbat 20 natrijev klorid

natrijev hidrogenfosfat, heptahidrat natrijev dihidrogenfosfat, hidrat voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju

3ml

4x 3 ml

10x 3 ml

6 mg/3 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za jednokratnu uporabu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku

Primjena u venu

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku

Ne zamrzavati

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Human Genetic Therapies AB Vasagatan 7

111 20 Stockholm Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/06/365/001

EU/1/06/365/002

EU/1/06/365/003

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

BOČICA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Elaprase 2 mg/ml sterilni koncentrat idursulfaza

i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6 mg/3 ml

6.DRUGO

Čuvati u hladnjaku

Ne zamrzavati

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept