Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elmiron (pentosan polysulfate sodium) – Sažetak opisa svojstava lijeka - G04BX15

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaElmiron
ATK šifraG04BX15
Tvarpentosan polysulfate sodium
Proizvođačbene-Arzneimittel GmbH

1.NAZIV LIJEKA

elmiron 100 mg tvrde kapsule

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka tvrda kapsula sadrži 100 mg natrijeva pentozanpolisulfata.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Tvrda kapsula.

Bijele neprozirne kapsule veličine 2.

4.KLINIČKI PODACI

4.1.Terapijske indikacije

Elmiron je indiciran za liječenje sindroma bolnog mjehura koji karakteriziraju glomerulacije ili

Hunnerove lezije u odraslih bolesnika sa srednjom do jakom boli, urgencijom i učestalim mokrenjem (vidjeti dio 4.4).

4.2.Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli

Preporučena doza natrijeva pentozanpolisulfata je 300 mg dnevno, a uzima se peroralno u obliku jedne kapsule od 100 mg triput dnevno.

Odgovor na liječenje natrijevim pentozanpolisulfatom treba se ponovno ocijeniti svakih 6 mjeseci.

Ako se u roku od 6 mjeseci nakon početka liječenja ne ostvari napredak, liječenje natrijevim pentozanpolisulfatom treba se prekinuti. Kod bolesnika koji odgovaraju na liječenje natrijevim pentozanpolisulfatom liječenje se treba nastaviti kronično sve dok postoji odgovor.

Posebne populacije

Natrijev pentozanpolisulfat nije posebno ispitivan u posebnih populacija kao što su stariji ili bolesnici s oštećenjem jetre ili bubrega (vidjeti dio 4.4). Prilagodba doze nije potrebna u takvih bolesnika.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost natrijeva pentozanpolisulfata u djece i adolescenata u dobi do 18 godina nisu još ustanovljene.

Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Kapsule treba uzimati s vodom najmanje 1 sat prije obroka ili 2 sata nakon obroka.

4.3.Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Zbog slabog antikoagulantnog učinka natrijeva pentozanpolisulfata, elmiron se ne smije primjenjivati u bolesnika s aktivnim krvarenjem. Menstruacija nije kontraindikacija.

4.4.Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Sindrom bolnog mjehura je dijagnoza isključenja te bi propisivač lijeka trebao isključiti druge urološke poremećaje, na primjer infekciju urinarnog trakta ili rak mjehura.

Natrijev pentozanpolisulfat ima slab antikoagulantni učinak. Bolesnike koji se podvrgavaju invazivnim zahvatima ili pokazuju znakove/simptome podležeće koagulopatije ili imaju drugi povećani rizik od krvarenja (zbog liječenja drugim lijekovima koji utječu na koagulaciju, na primjer antikoagulansima, derivatima heparina, trombolitičkim lijekovima ili lijekovima protiv agregacije trombocita, uključujući acetilsalicilatnu kiselinu, ili nesteroidnim protuupalnim lijekovima (vidjeti dio 4.5)) treba pregledati zbog mogućeg krvarenja. Bolesnike koji imaju anamnezu trombocitopenije inducirane heparinom ili natrijevim pentozanpolisulfatom treba pažljivo pratiti tijekom liječenja natrijevim pentozanpolisulfatom.

Insuficijencija bubrega ili jetre

Elmiron nije ispitivan u bolesnika s insuficijencijom bubrega ili jetre. Budući da postoje dokazi o doprinosu bubrega i jetre na eliminaciju natrijeva pentozanpolisulfata, oštećenje bubrega ili jetre može utjecati na farmakokinetiku natrijeva pentozanpolisulfata. Bolesnike s relevantnom insuficijencijom bubrega ili jetre treba pažljivo pratiti tijekom liječenja natrijevim pentozanpolisulfatom.

4.5.Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ispitivanje zdravih ispitanika otkrilo je da ne postoje farmakokinetičke ili farmakodinamičke interakcije između terapijskih doza vafarina i natrijeva pentozanpolisulfata. Nisu provedena daljnja ispitivanja interakcija.

Zbog slabog antikoagulantnog učinka natrijeva pentozanpolisulfata, bolesnike koji se istovremeno liječe antikoagulansima, derivatima heparina, trombolitičkim lijekovima ili lijekovima protiv agregacije trombocita, uključujući acetilsalicilatnu kiselinu, ili nesteroidnim protuupalnim lijekovima treba pregledati zbog mogućeg krvarenja kako bi se prilagodilo dozu ako je potrebno (vidjeti dio 4.4).

4.6.Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Ne postoje podaci o primjeni natrijeva pentozanpolisulfata u trudnica. Nisu provedena ispitivanja na

životinjama u pogledu reproduktivne toksičnosti.

Primjena lijeka elmiron ne preporučuje se tijekom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se natrijev pentozanpolisulfat ili njegovi metaboliti u majčino mlijeko.

Ne može se isključiti rizik za novorođenče/dojenče.

Stoga se natrijev pentozanpolisulfat ne smije primjenjivati tijekom dojenja.

Plodnost

Podaci o mogućem utjecaju natrijeva pentozanpolisulfata na plodnost nisu dostupni.

4.7.Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Natrijev pentozanpolisulfat ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8.Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

U sljedećem dijelu navedene su nuspojave prijavljene u literaturi iz kliničkih ispitivanja natrijeva pentozanpolisulfata. O mogućoj povezanosti tih nuspojava i liječenja natrijevim pentozanpolisulfatom nije se raspravljalo u predmetnim publikacijama.

Najčešće nuspojave prijavljene u kliničkim ispitivanjima su glavobolja, omaglica i gastrointestinalne nuspojave kao što su proljev, mučnina, bol u abdomenu i rektalno krvarenje.

Nuspojave prijavljene tijekom liječenja natrijevim pentozanpolisulfatom mogu se usporediti s nuspojavama prijavljenim tijekom liječenja placebom u pogledu vrste i broja.

Tablični prikaz nuspojava

Nuspojave su navedene u nastavku prema organskim sustavima (MedDRA-i) i učestalosti. Vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i < 1/10), manje često (≥1/1000 i < 1/100), rijetko (≥1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Infekcije i infestacije

Često

Infekcije, gripa

Poremećaji krvi i limfnog

Manje često

Anemija, ekhimoza, krvarenje, leukopenija,

trombocitopenija

sustava

 

 

 

Nepoznato

Koagulacijski poremećaji

 

Poremećaji imunološkog

Manje često

Fotoosjetljivost

sustava

Nepoznato

Alergijske reakcije

Poremećaji metabolizma i

Manje često

Anoreksija, debljanje, mršavljenje

prehrane

 

 

Psihijatrijski poremećaji

Manje često

Teška emocionalna labilnost / depresija

 

Često

Glavobolja, omaglica

Poremećaji živčanog sustava

Manje često

Pojačano znojenje, nesanica, hiperkineza,

 

parestezija

 

 

 

 

 

Poremećaji oka

Manje često

Suzenje oka, ambliopija

Poremećaji uha

Manje često

Tinitus

Poremećaji dišnog sustava,

Manje često

Dispneja

prsišta i sredoprsja

 

 

 

 

Mučnina, proljev, dispepsija, bol u

 

Često

abdomenu, povećan abdomen, rektalno

Poremećaji probavnog sustava

 

krvarenje

 

Manje često

Probavne smetnje, povraćanje, ulceracije u

 

ustima, flatulencija, konstipacija

 

 

 

 

 

Poremećaji kože i potkožnog

Često

Periferni edemi, alopecija

tkiva

Manje često

Osip, povećanje veličine madeža

Poremećaji mišićno-koštanog

Često

Bol u leđima

sustava i vezivnog tkiva

Manje često

Mijalgija, artralgija

Poremećaji bubrega i

Često

Učestalo mokrenje

mokraćnog sustava

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

Često

Astenija, bol u zdjelici

mjestu primjene

 

 

Pretrage

Nepoznato

Poremećena funkcija jetre

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da

prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9.Predoziranje

U slučaju slučajnog predoziranja, bolesnike treba pregledati kako bi se utvrdilo postoje li moguće nuspojave natrijeva pentozanpolisulfata, kao što su gastrointestinalni simptomi ili krvarenje. U slučaju nuspojava, liječenje se može zaustaviti dok se simptomi ne ublaže. Nakon kritičkog balansiranja rizika liječenje se treba nastaviti preporučenom dozom.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1.Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: urološki lijekovi, drugi urološki lijekovi, ATK oznaka: G04BX15.

Mehanizam djelovanja

Hipotetski mehanizam djelovanja natrijeva pentozanpolisulfata obuhvaća lokalno djelovanje u mjehuru nakon sustavne primjene i izlučivanja u urin vezanjem glikozaminoglikana na deficijentnu sluznicu mokraćnog mjehura. Vezanje glikozaminoglikana na deficijentnu sluznicu mokraćnog mjehura smanjuje prianjanje bakterija na unutrašnju površinu mjehura te se posljedično smanjuje incidencija infekcija. Pretpostavlja se da ulogu može imati potencijalna funkcija natrijeva pentozanpolisulfata kao barijere umjesto oštećene urotelne sluznice, kao i protuupalno djelovanje natrijeva pentozanpolisulfata.

Klinička djelotvornost i sigurnost

U znanstvenoj literaturi objavljena su ukupno četiri randomizirana, dvostruko slijepa, placebom kontrolirana klinička ispitivanja koja su prospektivno uključivala bolesnike sa sindromom bolnog mjehura dijagnosticiranim pomoću cistoskopskog pregleda s hidrodistenzijom mjehura ili bez nje u kojima je ocjenjivana djelotvornost oralnog liječenja natrijevim pentozanpolisulfatom. U svim tim ispitivanjima bolesnici su prijavili subjektivno poboljšanje sindroma bolnog mjehura tijekom liječenja natrijevim pentozanpolisulfatom u usporedbi s liječenjem placebom. U trima ispitivanjima primijećena razlika bila je jasno statistički značajna.

Prvo provedeno ispitivanje bilo je randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje s planiranim ukriženim dizajnom u kojem se ocjenjivao učinak natrijeva pentozanpolisulfata u odnosu na placebo. Ovisno o ustanovi u kojoj su ispitanici sudjelovali u ispitivanju, primali su 3 x 100 mg ili 2 x 200 mg natrijeva pentozanpolisulfata (engl. pentosan polysulfate sodium, PPS) dnevno. 75 bolesnika bilo je randomizirano u ispitivanju, dok je njih 62 dovršilo ispitivanje. Djelotvornost liječenja ocijenjena je na temelju poboljšanja koje su bolesnici prijavili u pogledu četiri tipična simptoma sindroma bolnog mjehura: bol, urgencija, učestalost mokrenja i nokturija. Nije određena primarna mjera ishoda. Smatralo se da je bolesnik pozitivno odgovorio na liječenje ako je nakon 3 mjeseca liječenja prijavljeno 50 % poboljšanja određenog simptoma u usporedbi s početnim stanjem. Ocjena svih podataka dobivenih u ispitivanju pokazala je da je za sva četiri simptoma statistički značajno više bolesnika odgovorilo na liječenje natrijevim pentozanpolisulfatom nego na liječenje placebom:

 

PPS

Placebo

P-vrijednost

Bol

 

 

 

Broj ispitanika koji su odgovorili /

19/42 (45)

7/38 (18)

0,02

ukupan broj (%)

 

 

 

Prosj. % poboljšanja*

33,0 ± 35

15,8 ± 26

0,01

Urgencija

 

 

 

Broj ispitanika koji su odgovorili /

21/42 (50)

9/48 (19)

0,03

ukupan broj (%)

 

 

 

Prosj. % poboljšanja*

27,6 ± 31

14,0 ± 24

0,01

Učestalost mokrenja

 

 

 

Broj ispitanika koji su odgovorili /

33/52 (63)

16/41 (39)

0,005

ukupan broj (%)

 

 

 

Prosj. % poboljšanja*

-5,1

-0,4

0,002

Nokturija

 

 

 

Prosj. % poboljšanja*

-1,5 ± 2,9

-0,5 ± 0,5

0,04

Sljedeća dva ispitivanja provedena su prema vrlo usporedivim dvostruko slijepim, randomiziranim, placebom kontroliranim multicentričnim dizajnima ispitivanja. Bolesnici u oba ispitivanja liječeni su tri mjeseca natrijevim pentozanpolisulfatom od 3 x 100 mg ili placebom. Primarna mjera ishoda djelotvornosti ispitivanja bila je sveukupno poboljšanje koje su bolesnici sami prijavili nakon tri mjeseca liječenja. Bolesnici su odgovarali na pitanje o tome jesu li osjetili cjelokupno poboljšanje od početka liječenja i ako jesu je li to poboljšanje „neznatno” 25 %, „umjereno” 50 %, „veliko” 75 % ili

„potpuno izlječenje” 100 %. Bolesnici koji su prijavili barem umjereno (50 %) poboljšanje zabilježeni su kao ispitanici s pozitivnim odgovorom na liječenje. Sekundarne mjere ishoda djelotvornosti uključivale su ocjenu poboljšanja od strane ispitivača. Ispitivači su za ocjenu upotrebljavali ljestvicu koja je uključivala sljedeće kategorije: „pogoršanje”, „bez promjene”, „neznatno bolje”, „dobro”, „vrlo dobro” i „odlično”. Kako bi ispitanik bio zabilježen kao bolesnik s odgovorom na liječenje trebao je biti barem u kategoriji „dobro” u usporedbi s početnom točkom. Kao sekundarne mjere ishoda dodatno su se ocjenjivali profil volumen mokrenja tijekom tri dana te učinak liječenja na bol i urgenciju. Učinak na bol i urgenciju ocjenjivan je putem istog upitnika kao i primarna mjera ishoda, pri čemu je ispitanik s odgovorom na liječenje definiran kao bolesnik koji je imao barem umjereno (50

%) poboljšanje u usporedbi s početnom točkom. Nadalje, utjecaj na bol i urgenciju ocjenjivan je na ljestvici od 1 do 5, pri čemu je ispitanik s odgovorom na liječenje definiran kao bolesnik čije se stanje poboljšalo barem za 1 bod u usporedbi s početnim stanjem.

U prvom od dva vrlo usporediva ispitivanja uključeno je 110 ispitanika i liječeno tri mjeseca. Dokazana je statistički značajna korist primjene natrijeva pentozanpolisulfata u odnosu na primjenu placeba u pogledu primarne mjere ishoda, ocjene cjelokupnog poboljšanja koju su odredili bolesnici, kao i cjelokupne ocjene ispitivača. Štoviše, u ocjeni bolesnika o poboljšanju boli i urgencije primijećen je trend veće djelotvornosti natrijeva pentozanpolisulfata, unatoč odstupanjima koja su primijećena u ocjenama urgencije. Osim toga, primijećeni su pozitivni učinci na profil mokrenja, iako primijećene razlike nisu bile statistički značajne:

 

PPS

 

Placebo

 

P-vrijednost

Bolesnici koji su odgovorili na lijek na temelju

 

 

 

 

 

vlastite ocjene cjelokupnog poboljšanja

 

28%

 

13%

0,04

Bolesnici koji su odgovorili na lijek na temelju

 

 

 

 

 

ocjene ispitivača o cjelokupnom poboljšanju

 

26%

 

11%

0,03

Bolesnici koji su odgovorili na lijek u pogledu boli

 

 

 

 

 

i urgencije

 

 

 

 

 

Bol (umjereno/poboljšanje od 50 %)

 

27%

 

14%

0,08

Ljestvica boli (poboljšanje za 1 bod)

 

46%

 

29%

0,07

Pritisak na mokrenje (umjereno/poboljšanje od

 

22%

 

11%

0,08

50 %)

 

 

 

 

 

Ljestvica urgencije (poboljšanje za 1 bod)

 

39%

 

46%

nije značajno

Srednje smanjenje ocjene boli u odnosu na početno

 

0,5

 

0,2

nije značajno

stanje

 

 

 

 

 

Promjene karakteristika mokrenja u odnosu na

 

 

 

 

 

početno stanje

 

 

 

 

 

Srednji volumen po mokrenju (cm3)

 

9,8

 

7,6

nije značajno

Povećanje od ≥ 20 cm3 (% bodova)

 

 

nije značajno

Ukupni dnevni volumen urina (cm3)

 

+60

 

-20

nije značajno

Broj mokrenja po danu

 

-1

 

-1

nije značajno

3 mokrenja manje po danu (% bodova)

 

 

nije značajno

Nokturija

 

-0,8

 

-0,5

nije značajno

Drugo od dva vrlo usporediva ispitivanja koje je uključivalo 148 bolesnika dokazalo je statistički značajnu korist primjene natrijeva pentozanpolisulfata u odnosu na primjenu placeba u pogledu cjelokupnog poboljšanja koje su ocijenili bolesnici kao primarne mjere ishoda, te cjelokupnog poboljšanja koje je ocjenjivao ispitivač, svih ocjena boli i urgencije. Primijećena je veća djelotvornost natrijeva pentozanpolisulfata u pogledu poboljšanog spolnog odnosa:

 

PPS

 

Placebo

 

P-vrijednost

Bolesnici koji su odgovorili na lijek na temelju

 

 

 

 

 

vlastite ocjene cjelokupnog poboljšanja

 

32%

 

16%

0,01

Bolesnici koji su odgovorili na lijek na temelju

 

 

 

 

 

ocjene ispitivača o cjelokupnom poboljšanju

 

36%

 

15%

0,002

Bolesnici koji su odgovorili na lijek u pogledu boli i

 

 

 

 

 

urgencije

 

 

 

 

 

Bol (umjereno/poboljšanje od 50 %)

 

38%

 

18%

0,005

Ljestvica boli (poboljšanje za 1 ocjenu)

 

66%

 

51%

0,04

Pritisak na mokrenje (umjereno/poboljšanje od 50

 

30%

 

18%

0,04

%)

 

 

 

 

 

Bolesnici koji su odgovorili na lijek u pogledu boli

 

61%

 

43%

0,01

i urgencije

 

 

 

 

 

Poboljšani spolni odnos

 

31%

 

18%

0,06

Promjene u volumenu mokrenja u odnosu na početno

 

 

 

 

 

stanje

 

 

 

 

 

Srednji volumen po mokrenju (cm3)

 

+20,4

 

-2,1

nije značajno

Povećanje od ≥ 20 cm3 (% bodova)

 

 

0,02

Ukupni dnevni volumen urina (cm3)

 

+3

 

-42

nije značajno

Četvrto ispitivanje bilo je dvostruko slijepo, s dvostrukim placebom, multifaktorijalnog dizajna za ocjenjivanje učinaka natrijeva pentozanpolisulfata i hidroksizina u jednom ispitivanju. Bolesnici su randomizirani u četiri grupe za liječenje te su šest mjeseci primali 3 x 100 mg natrijeva pentozanpolisulfata, 1 x 50 mg hidroksizina, oba aktivna lijeka ili placebo. Analiza bolesnika koji su odgovorili na lijek na temelju ocjene općeg odgovora (engl. Global Response Assessment, GRA) nakon 24 tjedna liječenja definirana je kao primarna mjera ishoda. GRA ocjena temelji se na ljestvici od 7 bodova kojom bolesnici mogu ocijeniti svoj opći odgovor u usporedbi s početnim stanjem sljedećim ocjenama: značajno pogoršanje, umjereno pogoršanje, neznatno pogoršanje, nema promjene, neznatno poboljšanje, umjereno poboljšanje ili značajno poboljšanje. Ispitanici koji su prijavili bilo koju od zadnje dvije kategorije definirani su kao ispitanici koji odgovaraju na liječenje. Sekundarne mjere ishoda uključivale su rezultat na O’Leary-Santovom upitniku o simptomima i problemima povezanim s intersticijskim cistitisom (IC), rezultat na ljestvici simptoma Sveučilišta u Wisconsinu, simptome boli/nelagode i urgencije koje su prijavili bolesnici i rezultate 24-satnog dnevnika mokrenja. Usporedba bolesnika koji su primali natrijev pentozanpolisulfat s bolesnicima koji nisu primali natrijev pentozanpolisulfat (bez obzira na liječenje oralnim hidroksizinom) otkrila je da ne postoji statistički značajna razlika između te dvije skupine, no primijećen je trend poboljšanja djelotvornosti za primarnu mjeru ishoda u ispitanika koji su primali natrijev pentozanpolisulfat (sam ili u kombinaciji s hidroksizinom) (20 od 59, 34 %) u odnosu na one bolesnike koji nisu primali natrijev pentozanpolisulfat, ali su mogli primati hidroksizin (11 od 62, 18 %, p0,064):

 

PPS

Placebo

Broj randomiziranih ispitanika

Broj ispitanika s odgovorom (%)

20 (34)

11 (18)

Broj potpunih podataka sekundarne mjere ishoda (%)

49 (83)

47 (76)

Prosječna ocjena boli ± SD (0 - 9)

-1,2 ± 1,9

-0,7 ± 1,8

Prosječna ocjena urgencije ± SD (0 - 9)

-1,2 ± 1,6

-0,9 ± 1,6

Prosječna 24-satna učestalost ± SD

-0,7 ± 4,8

-0,9 ± 6,3

Prosječni zbroj bodova IC simptoma ± SD (0 - 20)

-2,6 ± 3,4

-1,7 ± 3,5

Prosječni zbroj bodova IC problema ± SD (0 - 16)

-2,6 ± 3,6

-1,9 ± 2,8

Prosječna Wisconsin IC ocjena ± SD (0 - 42)

-6,2 ± 8,9

-6,7 ± 8,2

Provedena je skupna analiza prethodno navedenih podataka iz placebom kontroliranih kliničkih ispitivanja kako bi s procijenilo jesu li bolesnici koji su peroralno uzimali natrijev pentozanpolisulfat imali jasnu korist od liječenja. Ta skupna analiza pokazala je da je postotak bolesnika koji su odgovorili na liječenje natrijevim pentozanpolisulfatom s klinički relevantnim poboljšanjem svojeg cjelokupnog stanja, boli i urgencije približno 2 puta veći od postotka ispitanika koji su odgovorili na liječenje placebom:

 

PPS

Placebo

GRA

33,0 %

15,8 %

(95 % CI)

(27,1 % - 39,4 %)

(11,6 % - 21,2 %)

Bol

32,7%

14,2%

(95 % CI)

(26,0% - 40,3%)

(9,6% - 20,6%)

Urgencija

27,4 %

14,2 %

(95 % CI)

(21,1 % - 34,8 %)

(9,6 % - 20,6 %)

5.2. Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Manje od 10 % peroralno primijenjenog natrijeva pentozanpolisulfata sporo se apsorbira iz gastrointestinalnog trakta te je u sustavnoj cirkulaciji dostupno u obliku nepromijenjenog natrijeva pentozanpolisulfata ili njegovih metabolita. Sva ispitivanja opisuju vrlo nisku sustavnu dostupnost nepromijenjenog natrijeva pentozanpolisulfata nakon peroralne primjene. Sveukupno, zabilježena sustavna bioraspoloživost natrijeva pentozanpolisulfata nakon peroralne primjene manja je od 1 %.

Distribucija

U zdravih dobrovoljaca jedna parenteralna primjena radioaktivno obilježenog natrijeva pentozanpolisulfata dovela je do progresivnog unosa ukupne radioaktivnosti u jetru, slezenu i bubrege (50 min nakon 1 mg/kg i.v.: 60 % doze u jetri, 7,7 % u slezeni; 3 h nakon doze: 60 % u jetri i slezeni te 13 % u mjehuru).

Biotransformacija

Natrijev pentozanpolisulfat uvelike se metabolizira desulfatacijom u jetri i slezeni te depolimerizacijom u bubrezima.

Eliminacija

Prividni poluvijek natrijeva pentozanpolisulfata u plazmi ovisi o putu primjene. Iako se natrijev pentozanpolisulfat brzo eliminira iz cirkulacije nakon intravenske primjene, njegov prividni poluvijek u plazmi nakon peroralne primjene je u rasponu od 24 do 34 sata. U skladu s tim, očekuje se da će peroralna primjena natrijeva pentozanpolisulfata 3 puta dnevno dovesti do akumulacije natrijeva pentozanpolisulfata tijekom prvih 7 dana primjene (faktor akumulacije 5 – 6,7).

Nakon peroralne primjene neapsorbirani natrijev pentozanpolisulfat pretežno se izlučuje nepromijenjen u fecesu. Otprilike 6 % primijenjene doze natrijeva pentozanpolisulfata izlučuje se putem urina nakon desulfatacije i depolimerizacije.

5.3. Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti i dugoročne kancerogenosti.

Učinak natrijeva pentozanpolisulfata na reproduktivnu i razvojnu toksičnost nije ispitivan.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1. Popis pomoćnih tvari

Sadržaj kapsule

Mikrokristalična celuloza

Magnezijev stearat

Ovojnica kapsule Želatina

Titanijev dioksid (E171)

6.2. Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3. Rok valjanosti

Bočica

30 mjeseci

Nakon prvog otvaranja: upotrijebiti u roku od 30 dana.

Blister 21 mjesec

6.4. Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Bočica

Držite bočicu čvrsto zatvorenom radi zaštite od vlage.

Uvjete čuvanja nakon prvog otvaranja bočice vidjeti u dijelu 6.3.

Blister

Nemojte čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

6.5. Vrsta i sadržaj spremnika

Plastična (HDPE) bočica sa polipropilenskim zatvaračem s evidencijom otvaranja sigurnim za djecu koja sadrži 90 kapsula.

PVC/Aclar-aluminijski blister s 90 (9 x 10) kapsula

Pakiranje od 90 kapsula.

6.6. Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

bene-Arzneimittel GmbH Herterichstrasse 1-3 D-81479 München

Tel:. ++49 (0) 89 / 7 49 87-0 Faks: ++49 (0) 89 / 7 49 87-142

E-adresa: contact@bene-arzneimittel.de

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/17/1189/001

EU/1/17/1189/002

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: {DD mjesec GGGG}

10 DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept