Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elocta (efmoroctocog alfa) – Sažetak opisa svojstava lijeka - B02BD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaElocta
ATK šifraB02BD02
Tvarefmoroctocog alfa
ProizvođačSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

ELOCTA 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ELOCTA 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ELOCTA 750 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ELOCTA 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ELOCTA 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ELOCTA 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

ELOCTA 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

ELOCTA 250 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 250 IU efmoroktokoga alfa (efmoroctocog alfa). Nakon rekonstitucije, svaki ml otopine za injekciju sadrži približno 83 IU efmoroktokoga alfa.

ELOCTA 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 500 IU efmoroktokoga alfa (efmoroctocog alfa). Nakon rekonstitucije, svaki ml otopine za injekciju sadrži približno 167 IU efmoroktokoga alfa.

ELOCTA 750 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 750 IU efmoroktokoga alfa (efmoroctocog alfa). Nakon rekonstitucije, svaki ml otopine za injekciju sadrži približno 250 IU efmoroktokoga alfa.

ELOCTA 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 1000 IU efmoroktokoga alfa (efmoroctocog alfa). Nakon rekonstitucije, svaki ml otopine za injekciju sadrži približno 333 IU efmoroktokoga alfa.

ELOCTA 1500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 1500 IU efmoroktokoga alfa (efmoroctocog alfa). Nakon rekonstitucije, svaki ml otopine za injekciju sadrži približno 500 IU efmoroktokoga alfa.

ELOCTA 2000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 2000 IU efmoroktokoga alfa (efmoroctocog alfa). Nakon rekonstitucije, svaki ml otopine za injekciju sadrži približno 667 IU efmoroktokoga alfa.

ELOCTA 3000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Jedna bočica nominalno sadrži 3000 IU efmoroktokoga alfa (efmoroctocog alfa). Nakon rekonstitucije, svaki ml otopine za injekciju sadrži približno 1000 IU efmoroktokoga alfa.

Potentnost (međunarodne jedinice) se određuje kromogenim testom prema Europskoj farmakopeji u odnosu na standard ustanove usklađen s preporučenim standardom za faktor VIII Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Specifična aktivnost lijeka ELOCTA je 4000-10 200 IU/mg proteina.

Efmoroktokog alfa (rekombinantni ljudski koagulacijski faktor VIII, Fc fuzijski protein (rFVIIIFc)) ima 1890 aminokiselina. Proizveden je tehnologijom rekombinantne DNK u staničnoj liniji bubrega ljudskog embrija (HEK) bez dodavanja ikakvog egzogenog proteina ljudskog ili životinjskog podrijetla tijekom postupka kultiviranja stanica, pročišćavanja ili konačne formulacije.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom

0,6 mmol (ili 14 mg) natrija po bočici.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Prašak: liofilizirani, bijeli do gotovo bijeli prašak ili kolačić.

Otapalo: voda za injekcije, bistra, bezbojna otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Liječenje i profilaksa krvarenja u bolesnika s hemofiijom A (urođeni nedostatak faktora VIII).

ELOCTA se može primjenjivati u svim dobnim skupinama.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje treba započeti pod nadzorom liječnika s iskustvom u liječenju hemofilije.

Prethodno neliječeni bolesnici

Sigurnost i djelotvornost lijeka ELOCTA u bolesnika koji prethodno nisu bili liječeni nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Doziranje

Doza i trajanje nadomjesne terapije ovise o težini nedostatka faktora VIII, mjestu i opsegu krvarenja te bolesnikovom kliničkom stanju.

Broj primijenjenih jedinica rekombinantnog faktora VIII Fc izražava se u međunarodnim jedinicama (IU), koje su u skladu s važećim standardom SZO za lijekove s faktorom VIII. Aktivnost faktora VIII u plazmi

izražava se kao postotak (u odnosu na normalnu ljudsku plazmu) ili u IU (u odnosu na međunarodni standard za faktor VIII u plazmi).

Jedna IU aktivnosti rekombinantnog faktora VIII Fc odgovara količini faktora VIII u jednom ml normalne ljudske plazme.

Liječenje prema potrebi

Izračun potrebne doze rekombinantnog faktora VIII Fc temelji se na empirijskom saznanju da

1 međunarodna jedinica (IU) faktora VIII po kg tjelesne težine povećava aktivnost faktora VIII u plazmi za 2 IU/dl. Potrebna doza određuje se prema sljedećoj formuli:

Potrebne jedinice = tjelesna težina (kg) x željeni porast faktora VIII (%) (IU/dl) x 0,5 (IU/kg po IU/dl)

Količinu koja će se primijeniti i učestalost primjene uvijek treba određivati ovisno o kliničkoj učinkovitosti u pojedinom slučaju (vidjeti dio 5.2). Ne očekuje se da će vrijeme do vršne aktivnosti biti produljeno.

U slučaju sljedećih hemoragijskih događaja aktivnost faktora VIII ne smije se spustiti ispod navedene razine plazmatske aktivnosti (izraženo kao % u odnosu na normalnu ili u IU/dl) unutar odgovarajućeg razdoblja. Tablica 1 može služiti kao smjernica za doziranje u slučajevima krvarenja i kirurških zahvata:

Tablica 1: Smjernica za doziranje lijeka ELOCTA za liječenje epizoda krvarenja i u kirurgiji

Stupanj krvarenja / vrsta

Potrebna razina

Učestalost doziranja (sati) / trajanje

kirurškog postupka

faktora VIII (%)

terapije (dani)

 

(IU/dl)

 

Krvarenje

 

 

Rana hemartroza, krvarenje

20-40

Ponovite injekciju svakih 12 do 24 sata

u mišiće ili u usnoj šupljini

 

tijekom najmanje 1 dana, sve dok se ne riješi

 

 

bolna epizoda krvarenja ili ne postigne

 

 

zacjeljivanje. 1

Izraženija hemartroza,

30-60

Ponovite injekciju svakih 12 do 24 sata

krvarenje u mišiće ili

 

tijekom 3-4 dana ili više dok se ne izliječe bol

hematom

 

ili akutna onesposobljenost. 1

Krvarenja opasna po život

60-100

Ponovite injekciju svakih 8 do 24 sata dok se

 

 

ne ukloni opasnost po život.

 

 

 

Kirurgija

 

 

Manji kirurški zahvat

30-60

Ponovite injekciju svaka 24 sata tijekom

uključujući vađenje zuba

 

najmanje 1 dana sve dok se ne postigne

 

 

zacjeljivanje.

Veći kirurški zahvat

80-100

Po potrebi ponovite injekciju svakih 8 do

 

(prije i poslije kirurškog

24 sata do odgovarajućeg cijeljenja rane, a

 

zahvata)

potom nastavite s terapijom tijekom najmanje

 

 

7 dodatnih dana kako biste održali aktivnost

 

 

faktora VIII od 30% do 60% (IU/dl).

1 U nekih bolesnika i u nekim okolnostima, vremenski razmak između doziranja može se produljiti na 36 sati. Vidjeti dio 5.2 za farmakokinetičke podatke.

Profilaksa

Za dugotrajnu profilaksu preporučena doza je 50 IU/kg svakih 3 do 5 dana. Ta se doza može prilagoditi na temelju odgovora bolesnika u rasponu od 25 do 65 IU/kg (vidjeti dijelove 5.1 i 5.2). U nekim slučajevima, osobito u mlađih bolesnika, mogu biti potrebni kraći intervali ili više doze.

Praćenje liječenja

Tijekom liječenja savjetuje se odgovarajuće određivanje razina faktora VIII (jednostupanjskim testom zgrušavanja krvi ili kromogenim testom) kao smjernica za dozu koju treba primijeniti i učestalost ponavljanja injekcija. U pojedinog bolesnika odgovor na faktor VIII može biti različit, uz različite vrijednosti poluvijeka eliminacije i oporavka. U pothranjenih bolesnika i bolesnika s prekomjernom tjelesnom težinom može biti potrebna prilagodba doze obzirom na tjelesnu težinu. Osobito u slučaju većih kirurških zahvata neophodno je precizno praćenje nadomjesne terapije analizom zgrušavanja krvi

(aktivnosti faktora VIII u plazmi).

Kad se za određivanje aktivnosti faktora VIII u uzorcima krvi bolesnika koristi jednostupanjski test zgrušavanja krvi in vitro temeljen na tromboplastinskom vremenu (aPTV), na rezultate za aktivnost faktora VIII u plazmi mogu značajno utjecati i vrsta aPTV reagensa i referentni standard koji se koristi u testu. To je osobito važno pri promjeni laboratorija i/ili reagensa koji se koristi u testu.

Starija populacija

Iskustvo u bolesnika u dobi ≥65 godina je ograničeno.

Pedijatrijska populacija

U djece mlađe od 12 godina može biti potrebno učestalije doziranje ili primjena viših doza (vidjeti dio 5.1). U adolescenata u dobi od 12 i više godina preporuke za doziranje iste su kao i u odraslih.

Način primjene

U venu.

Lijek ELOCTA treba ubrizgavati intravenski tijekom nekoliko minuta. Brzinu primjene treba odrediti prema razini ugode u bolesnika i ne smije biti veća od 10 ml/min.

Za uputu o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar (rekombinantni ljudski faktor zgrušavanja krvi VIII i/ili Fc domena) ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Preosjetljivost

Moguće su reakcije preosjetljivosti alergijskog tipa na lijek ELOCTA. Ako se pojave simptomi preosjetljivosti, bolesnicima treba savjetovati da odmah prekinu primjenu lijeka i obrate se svom liječniku. Bolesnike treba upoznati sa znakovima reakcija preosjetljivosti koji uključuju koprivnjaču, generaliziranu urtikariju, stezanje u prsima, piskanje, hipotenziju i anafilaksiju.

U slučaju anafilaktičkog šoka potrebno je provesti standardno medicinsko liječenje.

Inhibitori

Stvaranje neutralizirajućih protutijela (inhibitora) faktora VIII poznata je komplikacija u liječenju osoba s hemofilijom A. Ti su inhibitori obično IgG imunoglobulini usmjereni protiv prokoagulantne aktivnosti faktora VIII, a njihova količina se određuje u Bethesda jedinicama (BU) po ml plazme pomoću modificiranog testa. Rizik od razvoja inhibitora korelira s izloženošću faktoru VIII i najveći je unutar prvih 20 dana izloženosti. U rijetkim se slučajevima inhibitori mogu razviti nakon prvih 100 dana izlaganja.

Opaženi su slučajevi ponovne pojave inhibitora (niskog titra) nakon zamjene jednog pripravka faktora VIII drugim u prethodno liječenih bolesnika s više od 100 dana izloženosti, u kojih je prethodno bio zabilježen razvoj inhibitora. Stoga se preporučuje pažljivo pratiti sve bolesnike zbog pojave inhibitora nakon svake zamjene jednog pripravka drugim.

Općenito, sve bolesnike liječene koagulacijskim faktorom VIII treba pažljivo pratiti na razvoj inhibitora odgovarajućim kliničkim pregledima i laboratorijskim testovima. Ako se ne postignu očekivane razine aktivnosti faktora VIII u plazmi ili se krvarenje ne kontrolira odgovarajućom dozom, potrebno je provesti testiranje kako bi se ustanovilo je li prisutan inhibitor faktora VIII. U bolesnika s visokim razinama inhibitora, terapija faktorom VIII možda neće biti učinkovita pa treba razmotriti druge terapijske mogućnosti. Liječenje takvih bolesnika trebaju voditi liječnici s iskustvom u skrbi za bolesnike s hemofilijom i inhibitorima faktora VIII.

Kardiovaskularni događaji

U bolesnika s postojećim kardiovaskularnim čimbenicima rizika, zamjenska terapija FVIII-om može povećati kardiovaskularni rizik.

Komplikacije povezane s kateterom

Ako je potreban centralni venski kateter, potrebno je uzeti u obzir rizik od komplikacija povezanih s centralnim venskim kateterom uključujući lokalne infekcije, bakterijemiju i trombozu na mjestu postavljanja katetera.

Bilježenje broja serije

Izrazito se preporučuje zabilježiti ime bolesnika i broj serije lijeka ELOCTA prilikom svake primjene kako bi se održala poveznica između bolesnika i serije ovog lijeka.

Pedijatrijska populacija

Navedena upozorenja i mjere opreza odnose se kako na odrasle tako i na djecu.

Pomoćne tvari koje treba uzeti u obzir

Ovaj lijek sadrži 0,6 mmol (ili 14 mg) natrija po bočici. O tome treba voditi računa u bolesnika s ograničenjem unosa natrija.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu zabilježene interakcije ljudskog faktora zgrušavanja krvi VIII (rDNK) s drugim lijekovima. Nisu provedena ispitivanja interakcija s lijekom ELOCTA.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća i dojenje

Nisu provedena ispitivanja utjecaja lijeka ELOCTA na reprodukciju u životinja. Provedeno je ispitivanje prijenosa kroz placentu u miševa (vidjeti dio 5.3). Na temelju rijetke pojavnosti hemofilije A u žena nema

dostupnog iskustva s primjenom faktora VIII tijekom trudnoće i dojenja. Stoga se faktor VIII smije primjenjivati tijekom trudnoće i dojenja samo ako za to postoji jasna indikacija.

Plodnost

Nema dostupnih podataka o utjecaju na plodnost. Nisu provedena ispitivanja utjecaja lijeka ELOCTA na plodnost u životinja.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

ELOCTA ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Preosjetljivost ili alergijske reakcije (koje mogu uključivati oticanje lica, osip, koprivnjaču, stezanje u prsima i otežano disanje, žarenje i probadanje na mjestu primjene infuzije, zimicu, navale vrućine, generaliziranu urtikariju, glavobolju, hipotenziju, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju) rijetko su opažene i mogu, u nekim slučajevima, napredovati do teške anafilaksije (uključujući šok).

Bolesnici s hemofilijom A mogu razviti neutralizirajuća protutijela (inhibitore) na faktor VIII. Ako se pojave takvi inhibitori, to će se stanje manifestirati kao nedostatan klinički odgovor. U takvim se slučajevima preporučuje kontaktirati specijalizirani centar za hemofiliju.

Tablični popis nuspojava

Učestalosti u tablici 2 niže bile su opažene u ukupno 233 bolesnika s teškom hemofilijom A u kliničkim ispitivanjima faze III i jednom produžetku ispitivanja. Ukupni broj dana izloženosti iznosio je 34 746, uz medijan od 129 (raspon: 1-326) dana izloženosti po ispitaniku.

Tablica 2 u nastavku u skladu je s klasifikacijom organskih sustava prema MedDRA (SOC i razina preporučenog pojma).

Učestalosti su procijenjene prema sljedećoj konvenciji: vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 do <1/10); manje

često (≥1/1000 do <1/100); rijetko (≥1/10 000 do <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Unutar svake grupe učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Tablica 2: Nuspojave zabilježene za lijek ELOCTA u kliničkim ispitivanjima

MedDRA - klasifikacije organskih sustava

Nuspojave

Kategorija

 

 

učestalosti

Poremećaji živčanog sustava

glavobolja

manje često

 

omaglica

manje često

 

disgeuzija

manje često

Srčani poremećaji

bradikardija

manje često

Krvožilni poremećaji

hipertenzija

manje često

 

navala vrućine

manje često

 

angiopatija1

manje često

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

kašalj

manje često

Poremećaji probavnog sustava

bol u donjem dijelu

manje često

 

abdomena

 

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

osip

manje često

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog

artralgija

manje često

tkiva

mialgija

manje često

 

bol u leđima

manje često

 

oticanje zglobova

manje često

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

malaksalost

manje često

 

bol u prsištu

manje često

 

osjećaj hladnoće

manje često

 

osjećaj vrućine

manje često

Pretrage

pozitivna protutijela na

manje često

 

faktor VIII2

 

 

 

 

Ozljede, trovanja i proceduralne komplikacije

proceduralna

manje često

 

hipotenzija

 

1Izraz ispitivača: bol u krvnoj žili nakon injekcije lijeka ELOCTA

2Jedan odrasli ispitanik imao je pozitivan rezultat testa određivanja protutijela na faktor VIII istovremeno s jednim mjerenjem titra neutralizirajućih protutijela od 0,73 Bethesda jedinica/ml u 14. tjednu. Neutralizirajuća protutijela nisu bila potvrđena na ponovljenom testiranju 18 dana kasnije i bila su negativna na sljedećim kontrolnim pregledima. Postojalo je povećanje klirensa (CL) u 14. tjednu koje je prestalo s nastavkom liječenja rFVIIIFc-om.

Iskustvo nakon stavljanja lijeka u promet

Nakon stavljanja lijeka u promet opažen je razvoj inhibitora faktora VIII.

Pedijatrijska populacija

Nisu opažene razlike u nuspojavama između pedijatrijskih i odraslih ispitanika koje bi bile specifične za dob.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nisu prijavljeni simptomi predoziranja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antihemoragici, faktor zgrušavanja krvi VIII, ATK oznaka: B02BD02

Mehanizam djelovanja

Kompleks faktora VIII/von Willebrandovog faktora sastoji se od 2 molekule (faktora VIII i

von Willebrandovog faktora) s različitim fiziološkim funkcijama. Nakon pokretanja koagulacijske kaskade, faktor VIII pretvara se u aktivirani faktor VIII i oslobađa od von Willebrandovog faktora. Aktivirani faktor VIII djeluje kao kofaktor za aktivirani faktor IX, koji ubrzava konverziju faktora X u aktivirani faktor X na fosfolipidnim površinama. Aktivirani faktor X pretvara protrombin u trombin. Trombin potom pretvara fibrinogen u fibrin i omogućuje stvaranje ugruška.

Hemofilija A je nasljedni poremećaj zgrušavanja krvi povezan s X kromosomom i nastaje zbog smanjenih razina funkcionalnog faktora VIII te rezultira krvarenjem u zglobove, mišiće ili unutarnje organe, spontano ili nakon ozljede ili kirurškog zahvata. Nadomjesnom terapijom povećavaju se razine faktora VIII u plazmi, što privremeno ispravlja manjak faktora i korigira sklonost krvarenju.

ELOCTA (efmoroktokog alfa) je potpuno rekombinantni fuzijski protein s produljenim poluvijekom eliminacije. ELOCTA se sastoji od rekombinantne B-domene delecijom promijenjenog ljudskog koagulacijskog VIII koja je kovalentno vezana na Fc domenu ljudskog imunoglobulina G1. Fc regija ljudskog imunoglobulina G1 veže se za neonatalni Fc receptor. Ekspresija ovog receptora traje cijeli život i dio je prirodnog puta koji štiti imunoglobuline od lizosomske razgradnje tako što ciklički vraća te proteine u krvotok, što rezultira njihovim dugim poluvijekom eliminacije iz plazme. Efmoroktokog alfa veže se za neonatalni Fc receptor i tako iskorištava isti prirodni put kako bi usporio lizosomsku razgradnju i postigao dulji poluvijek eliminacije iz plazme nego endogeni faktor VIII.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Sigurnost, djelotvornost i farmakokinetika lijeka ELOCTA bile su procijenjene u 2 multinacionalna, ključna ispitivanja otvorenog tipa: jednom ispitivanju faze 3, koje se naziva ispitivanje I i jednom pedijatrijskom ispitivanju faze 3, koje se naziva ispitivanje II (vidjeti Pedijatrijska populacija).

Ispitivanje I usporedilo je djelotvornost 2 profilaktička režima liječenja (individualizirani i tjedni) s liječenjem prema potrebi. To je ispitivanje uključilo ukupno 165 prethodno liječenih muškaraca (u dobi od 12 do 65 godina) s teškom hemofilijom A. Ispitanici koji su se profilaktički liječili prije ulaska u ispitivanje bili su raspoređeni u skupinu koja je primala individualiziranu profilaksu. Ispitanici koji su se liječili prema potrebi prije ulaska u ispitivanje bili su raspoređeni u skupinu koja je primala individualiziranu profilaksu ili su bili randomizirani u skupine koje su primale tjednu profilaksu ili liječenje prema potrebi. U skupini koja je primala individualiziranu profilaksu, ispitanici su počeli s režimom dvaput tjedno koji se sastojao od doze od 25 IU/kg prvog dana te doze od 50 IU/kg četvrtog dana. Doza kod individualizirane profilakse bila je prilagođena u rasponu od 25 do 65 IU/kg, a interval doziranja svakih 3 do 5 dana. Doza za tjednu profilaksu bila je 65 IU/kg. Uz to se u ispitivanju I procijenila hemostatska djelotvornost u liječenju epizoda krvarenja i odredila hemostatska djelotvornost tijekom perioperacijskog liječenja ispitanika podvrgnutih većim kirurškim zahvatima.

Individualizirana profilaksa: U 117 procijenjivih ispitanika uključenih u skupinu koja je primala individualiziranu profilaksu u ispitivanju I, a mogli su se procijeniti, medijan intervala doziranja iznosio je

3,51 dan (interkvartilni raspon: 3,17-4,43), a medijan ukupne tjedne doze iznosio je 77,90 IU/kg (interkvartilni raspon: 72,35-91,20).

Medijan godišnje stope krvarenja u ispitanika u kojih se mogla procijeniti djelotvornost iznosio je 1,60 (interkvartilni raspon: 0,0-4,69) za ispitanike u skupini koja je primala individualiziranu profilaksu, 3,59 (1,86-8,36) za ispitanike u skupini koja je primala tjednu profilaksu i 33,57 (21,14-48,69) za ispitanike u skupini koja se liječila prema potrebi. Nije bilo nijedne epizode krvarenja u 45,3% ispitanika dok su primali individualiziranu profilaksu i u 17,4% ispitanika dok su primali tjednu profilaksu.

Liječenje krvarenja: Od 757 događaja krvarenja opaženih tijekom ispitivanja I, 87,3% dovelo se pod kontrolu s 1 injekcijom, a ukupno 97,8% s 2 ili manje injekcija. Medijan doze po injekciji za liječenje epizode krvarenja iznosio je 27,35 (interkvartilni raspon: 22,73-32,71) IU/kg. Medijan ukupne doze za liječenje epizode krvarenja iznosio je 31,32 IU/kg (23,53-52,53) u skupini koja je primala individualiziranu profilaksu i u skupini koja je primala tjednu profilaksu, te 27,35 IU/kg (22,59-32,71) u skupini koja se liječila prema potrebi.

Perioperacijsko liječenje (kirurška profilaksa): Ukupno su učinjena i procijenjena 23 veća kirurška zahvata u 22 ispitanika u ispitivanju I i produžetku ispitivanja. Većina ispitanika (95,7%) primila je jednu dozu prije operacije za održavanje hemostaze tijekom kirurškog zahvata. Medijan doze po injekciji za održavanje hemostaze tijekom kirurškog zahvata iznosio je 58,3 (raspon: 45-102) IU/kg. Na dan kirurškog zahvata većina ispitanika primila je drugu injekciju. Raspon ukupne doze na dan kiruruškog zahvata iznosio je od 50,8 do 126,6 IU/kg.

Pedijatrijska populacija u dobi od <12 godina

Ispitivanje II uključilo je ukupno 71 prethodno liječenog pedijatrijskog bolesnika s teškom hemofilijom A. Od 71 uključenog ispitanika, 69 je primilo najmanje 1 dozu lijeka ELOCTA i u njih se mogla procijeniti djelotvornost. Ispitanici su bili mlađi od 12 godina (35 je bilo u dobi <6 godina, a 34 je bilo u dobi od 6 do <12 godina). Početni profilaktički režim sastojao se od doze od 25 IU/kg prvog dana i doze od 50 IU/kg

četvrtog dana. Bila je dopuštena doza do 80 IU/kg i primjena u malom vremenskom razmaku od samo 2 dana, što se primijenilo u ograničenom broju bolesnika u ispitivanju.

Individualizirana profilaksa: U pedijatrijskih ispitanika koji su primali režim individualizirane profilakse medijan intervala doziranja iznosio je 3,49 (interkvartilni raspon: 3,46-3,51) dana, a medijan ukupne tjedne doze iznosio je 91,63 (interkvartilni raspon: 84,72-104,56) IU/kg za ispitanike u dobi od <6 godina i 86,88 (interkvartilni raspon: 79,12-103,08) IU/kg za ispitanike u dobi od 6 do <12 godina. Većina ispitanika

(78,3%) ostala je na terapijskom režimu naizmjenične primjene doza (medijan niže doze 31,73 IU/kg, a više doze 55,87 IU/kg). Medijan ukupne godišnje stope krvarenja iznosio je 1,96 (interkvartilni raspon: 0,00-3,96). U 46,4% pedijatrijskih ispitanika nije bilo nijedne epizode krvarenja.

Liječenje krvarenja: Od 86 događaja krvarenja opaženih tijekom ispitivanja II, 81,4% dovedeno je pod kontrolu s 1 injekcijom, a ukupno je 93,0% epizoda krvarenja dovedeno pod kontrolu s 2 ili manje injekcija. Medijan doze po injekciji za liječenje epizode krvarenja iznosio je 49,69 (interkvartilni raspon: 29,41-56,82) IU/kg. Medijan ukupne doze za liječenje epizode krvarenja iznosio je 54,90 IU/Kg (29,41; 71,09).

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka ELOCTA u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u liječenju nasljednog nedostatka faktora VIII (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Sva farmakokinetička ispitivanja lijeka ELOCTA provedena su u prethodno liječenih bolesnika s teškom hemofilijom A. Podaci prikazani u ovom dijelu dobiveni su kromogenim testom i jednostupanjskim testom zgrušavanja krvi. Farmakokinetički parametri iz podataka dobivenih kromogenim testom bili su slični onima dobivenima jednostupanjskim testom.

Farmakokinetička svojstva bila su procijenjena u 28 ispitanika (u dobi od ≥ 15 godina) koji su primali lijek ELOCTA (rFVIIIFc). Nakon razdoblja ispiranja lijeka iz organizma (engl. washout) od najmanje 96 sati (4 dana) ispitanici su primili jednu dozu od 50 IU/kg lijeka ELOCTA. Farmakokinetički uzorci bili su prikupljeni prije doziranja, a potom u 7 vremenskih točaka u razdoblju od 120 sati (5 dana) nakon doziranja. Farmakokinetički parametri nakon doze lijeka ELOCTA od 50 IU/kg prikazani su u tablicama 3 i 4.

Tablica 3: Farmakokinetički parametri lijeka ELOCTA određeni pomoću jednostupanjskog testa zgrušavanja krvi

Farmakokinetički parametri1

ELOCTA

(95% CI)

 

 

N=28

Postupni oporavak (IU/dl po IU/kg)

2,24

(2,11-2,38)

 

AUC/doza

51,2

(IU*h/dl po IU/kg)

(45,0-58,4)

Cmax (IU/dl)

(101-115)

 

CL (ml/h/kg)

1,95

(1,71-2,22)

 

t½ (h)

19,0

(17,0-21,1)

 

MRT (h)

25,2

(22,7-27,9)

 

Vss (ml/kg)

49,1

(46,6-51,7)

 

1 Farmakokinetički parametri prikazani su kao geometrijska srednja vrijednost (95% CI)

Skraćenice: CI = interval pouzdanosti; Cmax= vršna aktivnost; AUC = površina ispod krivulje aktivnosti faktora VIII u vremenu; t½= poluvijek eliminacije; CL = klirens; Vss = volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže; MRT = srednja vrijednost vremena zadržavanja.

Tablica 4: Farmakokinetički parametri lijeka ELOCTA određeni pomoću kromogenog testa

Farmakokinetički parametri1

ELOCTA

(95% CI)

 

 

N=27

Postupni oporavak (IU/dl po IU/kg)

2,49

(2,28-2,73)

 

AUC/doza

47,5

(IU*h/dl po IU/kg)

(41,6-54,2)

Cmax (IU/dl)

(104-165)

 

CL (ml/h/kg)

2,11

(1,85-2,41)

 

t½ (h)

20,9

(18,2-23,9)

 

MRT (h)

25,0

(22,4-27,8)

 

Vss (ml/kg)

52,6

(47,4-58,3)

 

1 Farmakokinetički parametri prikazani su kao geometrijska srednja vrijednost (95% CI)

Skraćenice: CI = interval pouzdanosti; Cmax= vršna aktivnost; AUC = površina ispod krivulje aktivnosti faktora VIII u vremenu; t½= poluvijek eliminacije; CL = klirens; Vss = volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže; MRT = srednja vrijednost vremena zadržavanja.

Farmakokinetički podaci pokazuju da ELOCTA ima produljeni poluvijek eliminacije iz cirkulacije.

Pedijatrijska populacija

Farmakokinetički parametri lijeka ELOCTA utvrđeni su za adolescente u ispitivanju I (farmakokinetički uzorci bili su prikupljeni prije doziranja, a potom u više vremenskih točaka u razdoblju od 120 sati

(5 dana) poslije doziranja) i za djecu u ispitivanju II (farmakokinetički uzorci bili su prikupljeni prije doziranja, a potom u više vremenskih točaka u razdoblju od 72 sata (3 dana) poslije doziranja). Tablice 5 i

6 prikazuju farmakokinetičke parametre izračunate iz podataka pedijatrijskih ispitanika mlađih od

18 godina.

Tablica 5: Farmakokinetički parametri lijeka ELOCTA u pedijatrijskih ispitanika određeni pomoću jednostupanjskog testa zgrušavanja krvi

Farmakokinetički

Ispitivanje II

 

Ispitivanje I*

 

 

 

 

< 6 godina

6 do < 12 godina

 

12 do < 18 godina

parametri1

 

 

 

 

 

 

N = 23

N = 31

 

N = 11

 

 

 

 

 

Postupni oporavak (IU/dl

1,90

2,30

 

1,81

po IU/kg)

(1,79-2,02)

(2,04-2,59)

 

(1,56-2,09)

 

 

 

 

 

AUC/doza

28,9

38,4

 

38,2

(IU*h/dl po IU/kg)

(25,6-32,7)

(33,2-44,4)

 

(34,0-42,9)

 

 

 

 

 

t½ (h)

12,3

13,5

 

16,0

 

(11,0-13,7)

(11,4-15,8)

 

(13,9-18,5)

 

 

 

 

 

MRT (h)

16,8

19,0

 

22,7

 

(15,1-18,6)

(16,2-22,3)

 

(19,7-26,1)

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,46

2,61

 

2,62

 

(3,06-3,91)

(2,26-3,01)

 

(2,33-2,95)

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

57,9

49,5

 

59,4

 

(54,1-62,0)

(44,1-55,6)

 

(52,7-67,0)

 

 

 

 

 

1 Farmakokinetički parametri prikazani su kao geometrijska srednja vrijednost (95% CI)

Skraćenice: CI = interval pouzdanosti; AUC = površina ispod krivulje aktivnosti faktora VIII u vremenu; t½= poluvijek eliminacije; CL = klirens; MRT = srednja vrijednost vremena zadržavanja; Vss = volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže.

*Farmakokinetički parametri u skupini od 12 do < 18 godina uključili su ispitanike iz svih skupina u ispitivanju I uz različite rasporede uzimanja uzoraka

Tablica 6: Farmakokinetički parametri lijeka ELOCTA u pedijatrijskih ispitanika određeni pomoću kromogenog testa

Farmakokinetički

Ispitivanje II

 

Ispitivanje I*

 

 

 

 

< 6 godina

6 do < 12 godina

 

12 do < 18 godina

parametri1

 

 

 

 

 

 

N = 24

N = 27

 

N = 11

 

 

 

 

 

Postupni oporavak (IU/dl

1,88

2,08

 

1,91

po IU/kg)

(1,73-2,05)

(1,91-2,25)

 

(1,61-2,27)

 

 

 

 

 

AUC/doza

25,9

32,8

 

40,8

(IU*h/dl po IU/kg)

(23,4-28,7)

(28,2-38,2)

 

(29,3-56,7)

 

 

 

 

 

t½ (h)

14,3

15,9

 

17,5

 

(12,6-16,2)

(13,8-18,2)

 

(12,7-24,0)

 

 

 

 

 

MRT (h)

17,2

20,7

 

23,5

 

(15,4-19,3)

(18,0-23,8)

 

(17,0-32,4)

 

 

 

 

 

CL (ml/h/kg)

3,86

3,05

 

2,45

 

(3,48-4,28)

(2,62-3,55)

 

(1,76-3,41)

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

66,5

63,1

 

57,6

 

(59,8-73,9)

(56,3-70,9)

 

(50,2-65,9)

 

 

 

 

 

1 Farmakokinetički parametri prikazani su kao geometrijska srednja vrijednost (95% CI)

Skraćenice: CI = interval pouzdanosti; AUC = površina ispod krivulje aktivnosti faktora VIII u vremenu; t½= poluvijek eliminacije; CL = klirens; MRT = srednja vrijednost vremena zadržavanja; Vss = volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže.

*Farmakokinetički parametri u skupini od 12 do < 18 godina uključili su ispitanike iz svih skupina u ispitivanju I uz različite rasporede uzimanja uzoraka

U usporedbi s adolescentima i odraslima, djeca mlađa od 12 godina mogu imati viši klirens i kraći poluvijek eliminacije, što je dosljedno opažanjima za druge faktore zgrušavanja krvi. Ove se razlike trebaju uzeti u obzir kod doziranja.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju ispitivanja akutne toksičnosti i toksičnosti ponovljenih doza (koja su uključivala procjene lokalne toksičnosti i farmakologije sigurnosti primjene). Ispitivanja kojima bi se istražila genotoksičnost, kancerogenost, reproduktivna i embriofetalna razvojna toksičnost nisu provedena. U ispitivanju placentarnog prijenosa pokazalo se da lijek ELOCTA prelazi placentu u malim količinama u miševa.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak saharoza natrijev klorid L-histidin

kalcijev klorid dihidrat

polisorbat 20

natrijev hidroksid (za podešavanje pH) kloridna kiselina (za podešavanje pH)

Otapalo

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

Smije se koristiti samo priloženi komplet za infuziju zato što liječenje može biti neuspješno zbog adsorpcije faktora zgrušavanja krvi VIII na unutrašnju površinu nekih pribora za injiciranje.

6.3Rok valjanosti

Neotvorena bočica

3 godine

Unutar roka valjanosti lijek se može čuvati na sobnoj temperaturi (do 30 °C) tijekom jednog razdoblja ne duljeg od 6 mjeseci. Datum uklanjanja lijeka iz hladnjaka treba zabilježiti na kutiji. Nakon čuvanja na sobnoj temperaturi lijek se ne može vratiti u hladnjak. Nemojte primjenjivati lijek nakon isteka roka valjanosti otisnutog na bočici ili šest mjeseci nakon uklanjanja kutije iz hladnjaka, štogod bude ranije.

Nakon rekonstitucije

Nakon rekonstitucije, dokazana je kemijska i fizikalna stabilnost u trajanju od 6 sati kad se čuva na sobnoj temperaturi (do 30 °C). Zaštitite lijek od izravne sunčeve svjetlosti. Nakon rekonstitucije, ako se ne primijeni u roku od 6 sati, lijek se mora odbaciti. S mikrobiološkog gledišta, lijek treba primijeniti odmah nakon rekonstitucije. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja lijeka u primjeni do uporabe odgovornost su korisnika.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2 °C-8 °C). Ne zamrzavati. Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika i posebna oprema za uporabu, primjenu ili ugradnju

Jedno pakiranje sadrži:

-prašak u bočici od stakla tipa 1 s čepom od klorbutilne gume koja ne sadrži lateks

-3 ml otapala u napunjenoj štrcaljki od stakla tipa 1 s čepom klipa od brombutile gume koja ne sadrži lateks

-klip

-sterilni nastavak za bočicu za rekonstituciju

-sterilni komplet za infuziju

-dvije alkoholom natopljene vatice

-dva flastera

-jedna kompresa od gaze

Veličina pakiranja od 1.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Liofilizirani prašak za injekciju u bočici mora se rekonstituirati otapalom (voda za injekcije) iz priložene napunjene štrcaljke koristeći sterilni nastavak za bočicu za rekonstituciju.

Bočicu treba nježno vrtjeti dok se sav prašak ne otopi.

Molimo vidjeti uputu o lijeku za dodatne informacije o rekonstituciji i primjeni.

Rekonstituirana otopina mora biti bistra do blago zamućena i bezbojna. Otopine koje su mutne ili sadrže čestice ne smiju se primijeniti. Prije primjene potrebno je vizualno pregledati rekonstituiranu otopinu na prisutnost čestica i promjenu boje.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm

Švedska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1046/001

EU/1/15/1046/002

EU/1/15/1046/003

EU/1/15/1046/004

EU/1/15/1046/005

EU/1/15/1046/006

EU/1/15/1046/007

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 19. studenog 2015.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept