Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EndolucinBeta (lutetium (177 Lu) chloride) – Sažetak opisa svojstava lijeka - V10X

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEndolucinBeta
ATK šifraV10X
Tvarlutetium (177 Lu) chloride
ProizvođačITG Isotope Technologies Garching GmbH

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih se radnika traži se da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

EndolucinBeta 40 GBq/ml radiofarmaceutski prekursor, otopina

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml otopine sadrži 40 GBq lutecijeva (177Lu) klorida u vrijeme umjeravanja aktivnosti (engl. activity reference time, ART) što odgovara vrijednosti od 10 mikrograma lutecija (177Lu) (u obliku lutecijeva klorida).

ART je 12:00 sati (podne) zakazanog dana radioaktivnog označavanja koji je naveo klijent i može biti između 0 i 7 dana od dana proizvodnje.

Svaka bočica od 2 ml sadrži aktivnost u rasponu od 3 do 80 GBq što odgovara vrijednosti od 0,73 do 19 mikrograma lutecija (177Lu) pri ART-u. Volumen je u rasponu od 0,075 do 2 ml.

Svaka bočica od 10 ml sadrži aktivnost u rasponu od 8 do 150 GBq što odgovara vrijednosti od 1,9 do 36 mikrograma lutecija (177Lu) pri ART-u. Volumen je u rasponu od 0,075 do 3,75 ml.

Teoretska specifična aktivnost iznosi 4110 GBq/mg lutecija (177Lu). Specifična aktivnost lijeka pri ART-u naznačena je na naljepnici i uvijek je veća od 3000 GBq/mg.

Lutecijev (177Lu) klorid kojem nije dodan nosač (engl. non carrier added, n.c.a.) dobiva se iradijacijom visoko obogaćenog (> 99 %) iterbija (176Yb) u neutronskim izvorima s termalnim neutronskim tokom između 1013 i 1016 cm-2s-1. Tijekom iradijacije dolazi do sljedeće nuklearne reakcije:

176Yb(n, γ) 177Yb → 177Lu

Dobiveni iterbij (177Yb), s vremenom poluraspada od 1,9 sati, raspada se u lutecij (177Lu). U kromatografskom postupku nakupljeni se lutecij (177Lu) kemijski odvaja od izvornog ciljnog materijala.

Lutecij (177Lu) emitira i beta čestice srednje energije i gama-fotone vidljive na snimci te mu je vrijeme poluraspada 6647 dana. Primarne emisije zračenja lutecija (177Lu) prikazane su u tablici 1.

Tablica 1.: Osnovni podaci o emisijama zračenja lutecija

(177Lu)

Zračenje

Energija (keV)*

Zastupljenost (%)

Beta -)

47,66

11,61

Beta -)

111,69

9,0

Beta -)

149,35

79,4

Gama

112,9498

6,17

Gama

208,3662

10,36

* za beta čestice navedene su srednje vrijednosti energija

Lutecij (177Lu) se emisijom beta zračenja raspada u stabilni hafnij (177Hf).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Radiofarmaceutski prekursor, otopina.

Bistra bezbojna otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

EndolucinBeta je radiofarmaceutski prekursor i nije namijenjen za izravnu primjenu bolesnicima.

Smije se koristiti samo za radioaktivno označavanje molekula nosača koje su posebno razvijene i odobrene za radioaktivno označavanje lutecijevim (177Lu) kloridom.

4.2Doziranje i način primjene

EndolucinBetu smiju koristiti samo specijalisti s iskustvom u radioaktivnom označavanju in vitro.

Doziranje

Količina EndolucinBete potrebna za radioaktivno označavanje i količina lijeka označenog lutecijem (177Lu) koja se naknadno primjenjuje ovisi o lijeku koji se radioaktivno označava i o njegovoj namjeni. Pogledajte Sažetak opisa svojstava lijeka/uputu o lijeku za konkretni lijek koji se radioaktivno označava.

Pedijatrijska populacija

Više informacija o pedijatrijskoj primjeni lijekova označenih lutecijem (177Lu) potražite u Sažetku opisa svojstava lijeka/uputi o lijeku koji se radioaktivno označava.

Način primjene

EndolucinBeta je namijenjen za in vitro radioaktivno označavanje lijekova koji se naknadno primjenjuju odobrenim putem.

EndolucinBeta ne smije se primijeniti izravno bolesniku.

Upute za pripremu lijeka prije primjene vidjeti u dijelu 12.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Ustanovljena trudnoća, sumnja u trudnoću ili u slučaju kada se trudnoća ne može isključiti (vidjeti dio 4.6.).

Više informacija o kontraindikacijama određenih lijekova označenih lutecijem (177Lu) koji su pripremljeni radioaktivnim označavanjem s EndolucinBetom potražite u Sažetku opisa svojstava lijeka/uputi o lijeku koji se radioaktivno označava.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Procjena omjera koristi i rizika kod pojedinog bolesnika

Za svakog bolesnika izloženost zračenju mora biti opravdana očekivanom koristi. Primijenjena aktivnost u svakom slučaju mora biti na razini toliko niskoj koliko je to razumno moguće postići kako bi se postigao potrebni terapijski učinak.

EndolucinBeta ne smije se primijeniti izravno bolesniku nego se mora upotrijebiti za radioaktivno označavanje molekula nosača kao što su monoklonska protutijela, peptidi, vitamini ili drugi supstrati.

Posebna upozorenja

Više informacija o posebnim upozorenjima i mjerama opreza pri uporabi lijekova označenih lutecijem

(177Lu) potražite u Sažetku opisa svojstava lijeka/uputi o lijeku koji se radioaktivno označava.

Oštećenje bubrega i koštane srži

U takvih je bolesnika potrebno pažljivo razmotriti omjer koristi i rizika zbog mogućnosti povećane izloženosti zračenju. Preporučuje se da se provedu pojedinačne dozimetrijske procjene zračenja određenih organa koji možda nisu ciljni organ terapije.

Zaštita od zračenja

Aproksimacija točkastog izvora pokazuje da 20 sati nakon primjene doze od 7,3 GBq radiofarmaceutika označenog EndolucinBetom (preostala radioaktivnost je 1,5 GBq) prosječna stopa doze zračenja u osobe koja je udaljena jedan metar od centra bolesnikova tijela s abdominalnim polumjerom od 15 cm iznosi 3,5 µSv/h. Povećanje udaljenosti od bolesnika na dva metra smanjuje stopu doze zračenja za faktor 4 na 0,9 µSv/h. U bolesnika s abdominalnim polumjerom od 25 cm ista doza rezultira stopom doze zračenja od 2,6 µSv/h na udaljenosti od jednog metra. Opće prihvaćeni granični prag za otpuštanje liječenog bolesnika iz bolnice jest 20 µSv/h. U većini zemalja, granična vrijednost izloženosti za bolničko osoblje jednaka je onoj koja je utvrđena za opću javnost, a koja iznosi 1 mSv/godišnje. Ako se pretpostavi da je prosječna stopa doze zračenja 3,5 µSv/h, to bolničkom osoblju omogućuje da radi otprilike 300 sati godišnje u neposrednoj blizini bolesnika liječenih radiofarmaceuticima koji su označeni EndolucinBetom bez nošenja opreme za zaštitu od zračenja. Naravno, od osoblja koje radi u području nuklearne medicine očekuje se da nosi standardnu opremu za zaštitu od zračenja.

Sve druge osobe koje se nalaze u neposrednoj blizini liječenog bolesnika potrebno je obavijestiti o mogućim načinima smanjenja vlastite izloženosti zračenju koje emitira bolesnik.

Dodatne mjere opreza u pogledu rodbine, njegovatelja i bolničkog osoblja navedene su u dijelu 6.6.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija lutecijeva (177Lu) klorida s drugim lijekovima.

Informacije o interakcijama povezanima s primjenom lijekova označenih lutecijem (177Lu) potražite u Sažetku opisa svojstava lijeka/uputi o lijeku koji se radioaktivno označava.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene u reproduktivnoj dobi

Ako se radiofarmaceutici namjeravaju primijeniti u žene reproduktivne dobi, važno je utvrditi je li ona trudna. Za svaku ženu kojoj je izostala mjesečnica treba pretpostaviti da je trudna dok se ne utvrdi suprotno. Ako se sumnja na moguću trudnoću (ako je ženi izostala mjesečnica, ako su joj mjesečnice neredovite itd.), bolesnici treba ponuditi alternativne metode u kojima se ne primjenjuje ionizirajuće zračenje (ako je takva metoda dostupna). Prije korištenja lijekova označenih lutecijem (177Lu) potrebno je isključiti trudnoću pomoću prikladnog/validiranog testa.

Trudnoća

Primjena lijekova označenih lutecijem (177Lu) kontraindicirana je u slučaju ustanovljene trudnoće, sumnje na trudnoću ili u slučaju kada se trudnoća ne može isključiti zbog rizika od ionizirajućeg zračenja fetusa (vidjeti dio 4.3.).

Dojenje

Prije primjene radiofarmaceutika majci koja doji, potrebno je razmotriti može li se primjena radionuklida odgoditi sve dok majka ne prestane dojiti te odrediti koji je radiofarmaceutik najprikladniji s obzirom na izlučivanje aktivnosti u majčino mlijeko. Ako se primjena smatra neophodnom, dojenje se mora prekinuti, a izdojeno mlijeko baciti.

Plodnost

Prema izvješćima iz literature, te uz primjenu konzervativnog pristupa (najveća doza za bolesnika od 10 GBq, prosječni prinos označenosti i bez dodatnih mjera), može se smatrati da lijekovi označeni lutecijem (177Lu) ne uzrokuju reproduktivnu toksičnost, uključujući oštećenje spermatogeneze u testisima ili genetska oštećenja u testisima ili jajnicima.

Dodatne informacije u pogledu plodnosti u vezi s uporabom lijekova označenih lutecijem (177Lu) navedene su u Sažetku opisa svojstava lijeka koji se radioaktivno označava.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Informacije o utjecaju na sposobnost upravljanja vozilima i rad sa strojevima nakon liječenja lijekovima koji su označeni lutecijem (177Lu) navedene su u sažetku opisa svojstava lijeka/uputi o lijeku koji se radioaktivno označava.

4.8Nuspojave

Moguće nuspojave nakon primjene lijekova označenih lutecijem (177Lu) koji su pripremljeni radioaktivnim označavanjem EndolucinBetom ovise o konkretnom lijeku koji se koristi. Takve su informacije navedene u Sažetku opisa svojstava lijeka/uputi o lijeku koji se radioaktivno označava.

Izloženost ionizirajućem zračenju povezana je s indukcijom raka i mogućnošću razvoja nasljednih mana. Doza zračenja do koje dolazi zbog terapijske izloženosti može rezultirati većom incidencijom raka i mutacija. U svim je slučajevima neophodno osigurati da su rizici od zračenja manji od same bolesti koja se liječi.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih se radnika traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Prisutnost slobodnog lutecijeva (177Lu) klorida u tijelu nakon nehotične primjene EndolucinBete dovest će do povećane toksičnosti za koštanu srž i oštećenja krvotvornih matičnih stanica. Stoga je u slučaju nehotične primjene EndolucinBete nužno smanjiti radiološku toksičnost za bolesnika trenutačnom (tj. u roku od sat vremena) primjenom pripravaka koji sadrže kelatore kao što su Ca- DTPA ili Ca-EDTA kako bi se povećala eliminacija radionuklida iz tijela.

U zdravstvenim ustanovama koje upotrebljavaju EndolucinBetu za označavanje molekula nosača u terapijske svrhe moraju biti dostupni sljedeći pripravci:

-Ca-DTPA (trinatrijev kalcijev dietilentriaminpentaacetat) ili

-Ca-EDTA (kalcijev dinatrijev etilendiamintetraacetat)

Ta sredstva za kelaciju pomažu u eliminaciji radiotoksičnosti lutecija (177Lu) razmjenom između kalcijeva iona u kompleksu i lutecijeva (177Lu) iona. Zbog sposobnosti kelirajućih liganada (DTPA, EDTA) da tvore komplekse topljive u vodi, ti se kompleksi i vezani lutecij (177Lu) brzo eliminiraju putem bubrega.

Jedan gram sredstava za kelaciju potrebno je primijeniti sporom intravenskom injekcijom tijekom 3 – 4 minute ili infuzijom (1 g u 100 do 250 ml glukoze ili otopine natrijeva klorida od 9 mg/ml (0,9 %) za injekciju).

Djelotvornost kelacije najveća je pri trenutačnoj primjeni ili u roku od jednog sata od izl oženosti kada radionuklid cirkulira ili je dostupan u tekućinama tkiva i plazmi. Međutim, interval > 1 sata nakon izloženosti,ne isključuje primjenu i učinkovito djelovanje kelatora sa smanjenom učinkovitošću. Intravenska primjena ne smije trajati više od 2 sata.

U svakom je slučaju potrebno pratiti krvne parametre bolesnika te odmah poduzeti odgovarajuće mjere u slučaju dokazane radiotoksičnosti.

Toksičnost slobodnog lutecija (177Lu) uslijed in vivo oslobađanja iz označene biomolekule u tijelu tijekom terapije može se smanjiti naknadnom primjenom sredstava za kelaciju.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Drugi terapijski radiofarmaceutici, ATK oznaka: nije još dodijeljena.

Farmakodinamička svojstva lijekova označenih lutecijem (177Lu) koji su pripremljeni radioaktivnim označavanjem s EndolucinBetom, prije primjene, ovise o prirodi lijeka koji se radioaktivno označava. Pogledajte Sažetak opisa svojstava lijeka/uputu o lijeku za konkretni lijek koji se radioaktivno označava.

Lutecij (177Lu) emitira β-čestice umjerene maksimalne energije (0,498 MeV) s maksimalnom penetracijom u tkivo od otprilike 2 mm. Lutecij (177Lu) također emitira γ-zrake niske energije što omogućuje scintigrafijska, biodistribucijska i dozimetrijska ispitivanja s istim lijekovima označenim lutecijem (177Lu).

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove odobrila je izuzeće od obveze podnošenja rezultata ispitivanja EndolucinBete u svim podskupinama pedijatrijske populacije na osnovi činjenice da dotični lijek ne predstavlja znatnu terapijsku korist u odnosu na postojeće terapije za pedijatrijske bolesnike. Međutim, to se izuzeće ne odnosi na terapijske uporabe lijeka u slučaju kada su one povezane s molekulom nosača (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetička svojstva lijekova označenih lutecijem (177Lu) koji su pripremljeni radioaktivnim označavanjem s EndolucinBetom, prije primjene, ovise o prirodi lijeka koji se radioaktivno označava.

Distribucija nakon nehotične intravenske primjene lutecijeva (177Lu) klorida

U mužjaka i ženki štakora lutecijev (177Lu) klorid brzo se eliminira iz krvi nakon intravenske primjene: pet minuta nakon injekcije, u krvi postoji samo 1,52 % ubrizgane aktivnosti (%ID) (što odgovara vrijednosti od 0,08 %ID/g), dok jedan sat nakon ubrizgavanja doze u krvi nema nikakve aktivnosti iznad pozadinske razine. Lutecijev (177Lu) klorid uglavnom se distribuira u jetru, slezenu i kosti. Nakon jednog sata količina ubrizgane aktivnosti po gramu (%ID/g) u jetri iznosi 9,56 %, a u slezeni 5,26 %ID/g. U kosti se sadržaj povećava tako da pet minuta nakon ubrizgavanja iznosi0,01 %ID/g, a 12 sati nakon

ubrizgavanja 0,23 %ID/g. U sljedećih 28 dana može se uočiti daljnji unos lutecija (177Lu) u kosti što je djelomično nadoknađeno radioaktivnim raspadom. Uzimajući u obzir radioaktivno vrijeme poluraspada lutecija (177Lu) od 6647 dana, preostala radioaktivnost u kosti nakon 28 dana iznosi tek

otprilike 0,06 %ID/g.

Eliminacija putem fecesa i urina je spora. Kao rezultat izlučivanja i radioaktivnog raspada, ukupna preostala radioaktivnost u tijelu nakon 28 dana iznosi otprilike 1,8 % ubrizgane doze.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Toksikološka svojstva lijekova označenih lutecijem (177Lu) koji su pripremljeni radioaktivnim označavanjem EndolucinBetom prije primjene ovise o prirodi lijeka koji se radioaktivno označava.

Toksičnost neradioaktivnog lutecijeva klorida ispitana je u različitih vrsta sisavaca te različitim putovima primjene. Utvrđeno je da intraperitonealni LD50 u miševa iznosi otprilike 315 mg/kg. U mačaka nisu uočeni nikakvi farmakološki učinci na respiratorne i kardiovaskularne funkcije do kumulativne intravenske doze od 10 mg/kg. Visoka doza od 10 GBq lutecijeva (177Lu) klorida sadrži 2,4 µg lutecija što odgovara ljudskoj dozi od 0,034 µg/kg. Ta je doza otprilike 7 redova veličine manja od intraperitonealnog LD50 u miševa i više od 5 redova veličine manja od NOEL-a zabilježenog u mačaka. Stoga se toksičnost lijekova označenih lutecijem ( 177Lu) s pomoću

EndolucinBete, s obzirom na lutecijev metalni ion, može isključiti.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Otopina kloridne kiseline

6.2Inkompatibilnosti

Radioaktivno označavanje lijekova, kao što monoklonska protutijela, peptidi, vitamini ili drugi supstrati, lutecijevim (177Lu) kloridom vrlo je osjetljivo na prisutnost onečišćenja u obliku metala u tragovima.

Važno je da se sav stakleni pribor, igle za štrcaljke itd. koji se upotrebljava za pripremu radioaktivno označenog lijeka temeljito očisti kako bi se osiguralo da nema onečišćenjau obliku metala u tragovima. Kako bi se razina onečišćenja u obliku metala u tragovima smanjila na najmanju moguću mjeru, smiju se upotrebljavati samo igle za štrcaljke (primjerice nemetalne) koje su dokazano otporne na razrijeđenu kiselinu.

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih koji se radiokativno označavaju.

6.3Rok valjanosti

Najviše 9 dana od datuma proizvodnje.

S mikrobiološkog stanovišta, lijek je potrebno odmah upotrijebiti, osim u slučaju kada način izvlačenja iz bočice ili bilo kakvog unosa u bočicu isključuje rizik od mikrobiološke kontaminacije.

Ako se lijek ne upotrijebi odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja prije uporabe odgovornost su korisnika.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u izvornom pakiranju kako bi se izbjegla nepotrebna izloženost zračenju.

Čuvanje radiofarmaceutika mora biti u skladu s nacionalnim propisima o radioaktivnim materijalima.

Lijek ne zahtijeva čuvanje na određenoj temperaturi.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Bezbojna bočica (staklo tipa I) od 2 ml ili od 10 ml s ravnim dnom u obliku slova V i bromobutilnim

čepom zatvorenim aluminijskim zatvaračem.

Bočice se nalaze u olovnom spremniku koji pruža zaštitni oklop i zapakirane su u metalnu limenku i vanjsku kutiju.

Veličina pakiranja: 1 bočica

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

EndolucinBeta nije namijenjen za izravnu primjenu u bolesnika.

Opće upozorenje

Radiofarmaceutike smiju zaprimati, upotrebljavati i primjenjivati samo ovlaštene osobe u za to određenim kliničkim uvjetima. Prijem, skladištenje, uporaba, prijenos i odlaganje moraju se obavljati sukladno propisima i/ili odgovarajućim dozvolama nadležnih službenih organizacija.

Radiofarmaceutici moraju biti pripremljeni na način koji zadovoljava i uvjete u pogledu sigurnosti od zračenja i zahtjeve u pogledu farmaceutske kvalitete. Potrebno je poduzeti aseptičke mjere predostrožnosti.

Upute za neposrednu pripremu lijeka prije primjene potražite u dijelu 12.

Ako se u bilo kojem trenutku pripreme ovog lijeka naruši cjelovitost ovog spremnika, on se ne smije upotrijebiti.

Postupci primjene moraju se izvoditi na način da se rizik od kontaminacije rukovatelja lijekom i iradijacije svede na najmanju moguću mjeru. Obvezna je odgovarajuća zaštita.

Stope površinske doze i akumulirana doza ovise o brojnim čimbenicima. Mjerenja na lokaciji i tijekom rada od ključne su važnosti i moraju se provoditi u svrhu preciznijeg i upućenijeg određivanja ukupne doze zračenja osoblja. Zdravstvenom se osoblju savjetuje da ograniči vrijeme bliskog kontakta s bolesnicima kojima su ubrizgani radiofarmaceutici označeni lutecijem (177Lu). Preporučuje se uporaba televizijskih sustava za praćenje bolesnika. Zbog dugog vremena poluraspada lutecija (177Lu) osobito se preporučuje izbjegavanje unutarnje kontaminacije. Iz tog je razloga obvezna uporaba visokokvalitetnih zaštitnih rukavica (od lateksa/nitrila) u svakom izravnom dodiru s radiofarmaceutikom (bočicom/štrcaljkom) i bolesnikom. Ne postoje preporuke o tome kako smanjiti na najmanju moguću mjeru izloženost zračenju kod ponavljanog izlaganja, osim strogog pridržavanja

prethodno navedenih preporuka.

Primjena radiofarmaceutika predstavlja rizike za ostale osobe od vanjskog zračenja ili kontaminacije prolijevanjem urina, povraćanjem itd. Stoga je nužno poduzeti mjere zaštite od zračenja u skladu s nacionalnim propisima.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

ITG Isotope Technologies Garching GmbH

Lichtenbergstrasse 1

D-85748 Garching

Njemačka

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Bočica od 2 ml: EU/1/16/1105/001

Bočica od 10 ml: EU/1/16/1105/002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

11.DOZIMETRIJA

Doza zračenja koju primaju razni organi nakon intravenske primjene lijeka označenog lutecijem (177Lu) ovisi o konkretnoj molekuli koja se radiaktivno označava.

Informacije o radijacijskoj dozimetriji svakog pojedinog lijeka nakon primjene radioaktivno označenog pripravka dostupne su u Sažetku opisa svojstava lijeka/uputi o lijeku za konkretni lijek koji se radioaktivno označava.

U nastavku je prikazana dozimetrijska tablica radi procjenjivanja doprinosa nekonjugiranog lutecija (177Lu) dozi zračenja nakon primjene lijeka označenog lutecijem (177Lu) ili nakon slučajnog intravenskog ubrizgavanja EndolucinBete.

Dozimetrijske procjene temelje se na ispitivanju biodistribucije na štakorima sukladno brošuri MIRD-a br. 16, a izračuni su napravljeni uz pomoć paketa programske opreme OLINDA 1.1.

Vremenske točke mjerenja bile su 5 minuta, 1 sat, 12 sati, 2 dana, 7 dana i 28 dana.

Tablica 2.: Procijenjene doze zračenja koje apsorbiraju organi i efektivne doze (mSv/MBq) nakon nehotične intravenske primjene lutecijeva klorida (177LuCl3) za razne dobne skupine ljudi na temelju podataka prikupljenih u ispitivanjima na štakorima (n=24)

 

Apsorbirana doza po jedinici primijenjene radioaktivnosti

 

(mSv/MBq)

 

 

 

Organ

Odras

15-godišnjak

10-godišnjak

5-godišnjak

1-

 

la

(56,8 kg)

(33,2 kg)

(19,8 kg)

godišnjak

 

osoba

 

 

 

(9,7 kg)

 

(73,7 kg)

 

 

 

 

Nadbubrežne žlijezde

0,2130

0,3070

0,4450

6,0400

0,9120

Mozak

0,0056

0,0068

0,0089

1,3500

0,0197

Grudi

0,0107

0,0134

0,0239

0,0377

0,0697

Stijenka žučnog mjehura

0,1090

0,1240

0,1610

0,2530

0,4500

Stijenka donjeg dijela

0,0104

0,0097

0,0167

0,0292

0,0522

debelog crijeva

 

 

 

 

 

Tanko crijevo

0,1090

0,0244

0,0434

0,0731

0,1260

Želučana stijenka

0,0556

0,0381

0,0648

0,1040

0,1860

Stijenka gornjeg dijela

0,0297

0,0334

0,0609

0,1050

0,1830

debelog crijeva

 

 

 

 

 

Srčana stijenka

0,0415

0,0535

0,0805

0,1190

0,2090

Bubrezi

0,3720

0,4490

0,6460

0,956

1,7200

Jetra

5,5600

7,5600

11,900

17,900

35,700

Pluća

0,0574

0,0808

0,1140

0,1720

0,3230

Mišić

0,0143

0,0180

0,0260

0,0386

0,0697

Jajnici

0,0106

0,0129

0,0224

0,0379

0,0709

Gušterača

0,0663

0,0818

0,1250

0,1900

0,3050

Crvena koštana srž

0,5910

0,6670

1,2300

2,6200

6,6000

Osteogene stanice

2,1500

2,8100

4,5900

7,8000

18,800

Koža

0,0073

0,0091

0,0140

0,0217

0,0412

Slezena

5,7300

8,5000

13,500

21,600

40,700

Testisi

0,0022

0,0029

0,0049

0,0088

0,0188

Prsna žlijezda

0,0102

0,0128

0,0179

0,0276

0,0469

Štitna žlijezda

0,0058

0,0075

0,0113

0,0206

0,0377

Stijenka mokraćnog

0,0043

0,0056

0,0116

0,0247

0,0435

mjehura

 

 

 

 

 

Maternica

0,0085

0,0102

0,0184

0,0331

0,0635

Ostatak tijela

0,2330

0,2990

0,5060

0,8380

1,6900

 

 

 

 

 

 

Efektivna doza

0,534

0,721

1,160

1,88

3,88

(mSv/MBq)

 

 

 

 

 

Efektivna doza za odraslu osobu od 73,7 kg nakon nehotično ubrizgane aktivnosti od 1 GBq iznosila bi 534 mSv.

12.UPUTE ZA PRIPREMU RADIOFARMACEUTIKA

Prije uporabe potrebno je provjeriti pakiranje i radioaktivnost. Aktivnost se može izmjeriti uporabom ionizacijske komore.

Lutecij (177Lu) je beta(-)/gama emiter. Mjerenja aktivnosti uporabom ionizacijske komore vrlo su osjetljiva na geometrijske čimbenike i stoga ih treba provoditi samo u geometrijskim uvjetima koji su odgovarajuće validirani.

Potrebno je pridržavati se uobičajenih mjera opreza u pogledu sterilnosti i radioaktivnosti.

Izvlačenja treba provoditi u aseptičkim uvjetima. Bočice se ne smiju otvarati prije nego što se dezinficira čep, a otopina se mora izvući kroz čep pomoću štrcaljke za jednu dozu koja je opremljena odgovarajućim zaštitnim oklopom i sterilnom iglom za jednokratnu uporabu ili pomoću odobrenog automatiziranog sustava primjene.

Ako se naruši cjelovitost bočice, lijek se ne smije upotrijebiti.

U bočicu s lutecijevim (177Lu) kloridom potrebno je dodati agens za stvaranje kompleksa i ostale reagense. Slobodni se lutecij (177Lu) veže i nakuplja u kostima. To bi potencijalno moglo dovesti do osteosarkoma. Prije intravenske primjene konjugata označenih lutecijem (177Lu) preporučuje se dodavanje agensa za vezanje kao što je DTPA kako bi se stvorio kompleks sa slobodnim lutecijem (177Lu), u slučaju da je prisutan, što dovodi do brzog bubrežnog klirensa lutecija ( 177Lu).

Potrebno je osigurati odgovarajuću kontrolu kvalitete radiokemijske čistoće radiofarmaceutika spremnih za primjenu koji su dobiveni nakon radioaktivnog označavanja EndolucinBetom. Granične vrijednosti u pogledu radiokemijskih onečišćenja moraju se određivati prepoznavanjem radiotoksikološkog potencijala lutecija-177. Posljedično, slobodni nevezani lutecij-177 mora se minimizirati.

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept