Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Enzepi (pancreas powder) – Sažetak opisa svojstava lijeka - A09AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEnzepi
ATK šifraA09AA02
Tvarpancreas powder
ProizvođačAllergan Pharmaceuticals International Ltd

1. NAZIV LIJEKA

Enzepi 5000 jedinica želučanootporne tvrde kapsule

Enzepi 10 000 jedinica želučanootporne tvrde kapsule

Enzepi 25 000 jedinica želučanootporne tvrde kapsule

Enzepi 40 000 jedinica želučanootporne tvrde kapsule

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Enzepi 5000 jedinica želučanootporne tvrde kapsule

Jedna kapsula sadrži 39,8 mg praška gušterače svinjskog podrijetla uključujući sljedeće enzimske aktivnosti:

lipolitička aktivnost:

 

5000 jedinica*,

amilolitička aktivnost:

ne manje od

1600 jedinica*,

proteolitička aktivnost:

ne manje od

130 jedinica*.

Enzepi 10 000 jedinica želučanootporne tvrde kapsule

Jedna kapsula sadrži 83,7 mg praška gušterače svinjskog podrijetla uključujući sljedeće enzimske aktivnosti:

lipolitička aktivnost:

 

10 000 jedinica*,

amilolitička aktivnost:

ne manje od

3200 jedinica*,

proteolitička aktivnost:

ne manje od

270 jedinica*.

Enzepi 25 000 jedinica želučanootporne tvrde kapsule

 

Jedna kapsula sadrži 209,3 mg praška gušterače svinjskog podrijetlaodobrenuključujući sljedeće enzimske

aktivnosti:

 

 

 

lipolitička aktivnost:

 

 

25 000 jedinica*,

amilolitička aktivnost:

ne manje od

nije4800 jedinica*,

proteolitička aktivnost:

ne manje od

410 jedinica*.

 

 

koji

 

Enzepi 40 000 jedinica želučanootporne tvrde višekapsule

 

Jedna kapsula sadrži 334,9 mg praška gušterače svinjskog podrijetla uključujući sljedeće enzimske

aktivnosti:

Lijek

 

 

lipolitička aktivnost:

 

40 000 jedinica*,

 

 

amilolitička aktivnost:

ne manje od

7800 jedinica*,

proteolitička aktivnost:

ne manje od

650 jedinica*.

* Ph. Eur. jedinica

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Želučanootporna tvrda kapsula.

Enzepi 5000 jedinica želučanootporne tvrde kapsule

Tvrde kapsule s bijelom neprozirnom kapicom i bijelim neprozirnim tijelom, s otisnutim "Enzepi 5", koje sadrže svijetlosmeđe želučanootporne granule.

Enzepi 10 000 jedinica želučanootporne tvrde kapsule

Tvrda kapsula sa žutom neprozirnom kapicom i bijelim neprozirnim tijelom, s otisnutim "Enzepi 10", koja sadrži svijetlosmeđe želučanootporne granule.

Enzepi 25 000 jedinica želučanootporne tvrde kapsule

Tvrda kapsula sa zelenom neprozirnom kapicom i bijelim neprozirnim tijelom, s otisnutim "Enzepi 25", koja sadrži svijetlosmeđe želučanootporne granule.

Enzepi 40 000 jedinica želučanootporne tvrde kapsule

Tvrda kapsula s plavom neprozirnom kapicom i bijelim neprozirnim tijelom, s otisnutim "Enzepi 40", koja sadrži svijetlosmeđe želučanootporne granule.

4.KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Nadomjesno liječenje enzimima gušterače u egzokrinoj insuficijenciji gušterače zbog cistične fibroze ili ostalih stanja (npr. kronični pankreatitis, nakon pankreatektomije ili kod raka gušterače).

Enzepi je indiciran u dojenčadi, djece, adolescenata i odraslih.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

odobren

 

Doziranje lijeka Enzepi treba prilagoditi svakom bolesniku pojedinačno na t m lju kliničkih simptoma, stupnja postojeće steatoreje, sadržaja masnoća u prehrani, ili stvarnoj tjelesnoj težini. Potrebno je započeti terapiju najnižom preporučenom dozom i postupno povećavati pod liječničkim nadzorom uz pažljivo praćenje odgovora i simptoma u bolesnika. Bolesnike treba upozoriti a ne povećavaju dozu sami. Prilagođavanje doze može zahtijevati razdoblje prilagođavanja nekoliko dana.

Najveća preporučena dozanije

Najveća preporučena ukupna doza je 2500 jedinica lipaze/kg tjelesne težine po obroku (ili 10 000 jedinica lipaze/kg tjelesne težine na dan), ili 4000 jedinica lipaz /g unesene masnoće na dan. Više doze treba uzimati uz oprez ako je njihovo uzimanje opravdano (v djeti dijelove 4.4 i 4.9) i samo ako su dokumentirano

učinkovite trodnevnim mjerenjem masnoća u stolici, što označava značajno poboljšan koeficijent apsorpcije

masti.

koji

više

 

Za svaki međuobrok, potrebno je uzeti p la propisane doze lijeka Enzepi za cijeli obrok. Enzimske doze izražene kao jedinice lipaze/kg tjelesne težine po obroku treba smanjiti u starijih bolesnika jer su skloni unositi manje masti po kilogramuLijektjelesne težine.

Važno je osigurati odgovarajuću hidraciju bolesnika cijelo vrijeme dok se uzima Enzepi. Neodgovarajuća hidracija može bolesnika predisponirati za/ili pogoršati konstipaciju.

Početna doza

Pedijatrijska populacija mlađa od 1 godine

Za dojenčad mlađu od 1 godine preporučena početna doza je 5000 jedinica lipaze po obroku (općenito 120 ml mlijeka) (vidjeti dio Način primjene).

Pedijatrijska populacija između 1 i manje od 4 godine

Za djecu između 1 i manje od 4 godine preporučena početna doza je 1000 jedinica lipaze/kg tjelesne težine po obroku.

Pedijatrijska populacija u dobi od 4 ili više godina i odrasli (uključujući starije osobe)

Za djecu u dobi od 4 godine ili više, adolescente i odrasle preporučena početna doza je 500 jedinica lipaze/kg tjelesne težine po obroku.

Način primjene

Za peroralnu primjenu.

Enzepi treba uzimati tijekom obroka ili međuobroka s vodom ili sokom.

Kapsule se moraju progutati cijele i ne smiju se žvakati niti drobiti. Drobljenje, žvakanje ili miješanje sadržaja kapsule s hranom ili tekućinama čiji je pH veći od 5, ili čuvanje mješavine hrane (vidjeti u nastavku), može prouzročiti narušavanje zaštitne želučanootporne ovojnice. To može rezultirati ranim otpuštanjem enzima u usnoj šupljini, nadraženošću sluznice i može dovesti do gubitka aktivnosti enzima.

Bolesnici koji ne mogu progutati cijele kapsule

Za bolesnike koji ne mogu progutati cijele kapsule, one se mogu pažljivo otvoriti i sadržaj promiješati (bez drobljenja) s malom količinom kisele kašaste hrane čiji je pH 5 ili manje (npr. voćni pire [jabuka/kruška], jogurt, sok [naranča/ananas/jabuka]). Ne miješati s vodom, mlijekom, majčinim mlijekom, zamjenskim mlijekom, aromatiziranim mlijekom ili vrućom hranom. Mješavinu kašaste hrane s lijekom Enzepi treba progutati odmah bez žvakanja i zatim popiti vodu ili sok kako bi se osiguralo potpuno gutanje. Potrebno je paziti da Enzepi ne ostane u ustima. Mješavina se ne smije čuvati za kasnije.

Pedijatrijska populacija

Za pedijatrijske bolesnike mlađe od 1 godine, Enzepi se mora primijeniti netom prije svakog hranjenja. Kapsulu treba pažljivo otvoriti da se isprazni sadržaj (granule). Granule se mogu primijeniti s malom količinom odgovarajuće kisele hrane ili direktno u usta. Nakon primjene granula treba slijediti davanje majčinog mlijeka ili zamjenskog mlijeka kako bi se osiguralo potpuno gutanje. Sadržaj kapsule ne smije se promiješati izravno u zamjensko mlijeko ili majčino mlijeko jer bi to moglo sma jiti djelotvornost. Potrebno je paziti da se Enzepi ne drobi ili žvače ili zadržava u ustima, kako bi se sprij čila nadraženost sluznice usta.

4.3

Kontraindikacije

 

 

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

odobren

Fibrozirajuća kolonopatija

nije

 

ileocekuma i debelog crijeva (fibrozirajuća kolonopatija)više . Kao mjera opreza, potrebna je liječnička procjena neobičnih abdominalnih simptoma ili prom ena u abdominalnim simptomima kako bi se isključila

U bolesnika s cističnom fibrozom koji uzimaju vel ke doze pripravaka pankreatina prijavljena su suženja

mogućnost fibrozirajuće kolonopatije, nar čito ako bolesnik uzima više od 10 000 jedinica lipaze/kg/dan.

Anafilaktičke reakcije

Lijek

koji

 

Rijetko su prijavljivane anaf lakt čke reakcije s lijekovima od enzima gušterače s različitim formulacijama istog djelatnog sastojka (prašak gušterače). Ako dođe do takve reakcije, bolesnike treba savjetovati da odmah prekinu liječenje i zatraže hitnu medicinsku pomoć.

Mogućnost hiperuricemije

Potreban je oprez prilikom propisivanja lijeka Enzepi u bolesnika koji u anamnezi imaju giht, oštećenje funkcije bubrega ili hiperuricemiju. Lijekovi dobiveni od svinjskog enzima gušterače sadrže purine koji mogu povećati razine mokraćne kiseline u krvi.

Mogućnost nadraženosti sluznice usta

Potrebno je paziti da lijek ne ostane u ustima. Enzepi se ne smije drobiti, žvakati niti miješati s hranom čiji je pH veći od 5. Time bi se mogla narušiti zaštitna želučanootporna ovojnica što rezultira ranim otpuštanjem enzima, nadraženošću sluznice usta i/ili gubitkom aktivnosti enzima (vidjeti dio 4.2).

Abnormalne razine glukoze u krvi

Potrebno je uzeti u obzir praćenje glukoze u krvi u bolesnika s rizikom od abnormalnih razina glukoze u krvi jer primjena nadomjesne terapije enzimima gušterače može utjecati na regulaciju glikemije (vidjeti dio 4.8).

Natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Lijekovi od enzima gušterače ne uzrokuju farmakokinetičke i farmakodinamičke interakcije na temelju njihove farmakologije jer ne apsorbiraju u probavnom traktu. Ne očekuju se klinički značajne interakcije.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema odgovarajućih podataka o primjeni ovog lijeka u trudnica. Također nije poznato može li ovaj lijek oštetiti plod kada se primjenjuje u trudnica ili može li utjecati na sposobnost reprodukcije. Iako nisu provedena pretklinička ispitivanja s lijekom Enzepi, nema dokaza o apsorpciji ovog lijeka. Stoga se ne očekuje reproduktivna ili razvojna toksičnost. Potrebno je razmotriti rizik i korist ovog lijeka u kontekstu potrebe za pružanjem odgovarajuće nutritivne podrške trudnici s egzokrinom insuficijencijom gušterače. Važan je odgovarajući unos kalorija tijekom trudnoće za normalni prirast tjelesne mase majke i fetalni rast. Smanjen prirast tjelesne mase majke i malnutricija mogu biti povezani s štetnim ishodima s obzirom na trudnoću.

Dojenje

odobren

Nije poznato izlučuje li se lijek u majčino mlijeko. Usprkos tomu, ne očekuju se eželjeni učinci na dojenu novorođenčad/dojenčad budući da se ne očekuje sistemska izloženost dojilja nzimima gušterače prisutnima u lijeku Enzepi.

Budući da se ne može isključiti rizik za novorođenče/dojenče, potrebno je odlučiti hoće li se prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje/suzdržati se od nastavka liječenja lijekom Enzepi uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist nastavka liječenja za dojilju. nije

Plodnost

Nisu dostupni podaci o utjecaju lijeka Enzepi na plodnost u ljudi.

4.7

Utjecaj na sposobnost upravljanja ozilima rada sa strojevima

 

 

 

 

više

Enzepi ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8

Nuspojave

 

koji

 

 

 

 

Sažetak sigurnosnog profila

 

 

 

 

Lijek

 

 

Najvažnije ozbiljne nuspojave zabilježene s lijekovima od enzima gušterače su anafilaktičke reakcije (vidjeti dio 4.4) i fibrozirajuća kolonopatija (vidjeti dio 4.4).

Najčešće nuspojave prijavljene s lijekom Enzepi bile su gastrointestinalne tegobe [bol u abdomenu (16%); flatulencija (12%); distenzija abdomena (7%); proljev i povraćanje (6%); konstipacija (5%); mučnina (3%)] i glavobolja koja se javljala u oko 6% bolesnika. U kliničkim ispitivanjima, većina nuspojava bile su blagog do umjerenog intenziteta.

Tablični prikaz nuspojava

Nuspojave vezane uz prašak gušterače zabilježene u kliničkim ispitivanjima, tijekom praćenja lijeka nakon stavljanja u promet i neki dodatni učinci skupine navedeni su u nastavku. Razvrstani su prema MedDRA klasifikaciji organskih sustava i prikazani prema sljedećim kategorijama učestalosti: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100), rijetko (≥1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000) te nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake grupe učestalosti nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

 

Organski sustav

 

Vrlo često

 

Često

 

 

Nepoznato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

 

 

 

 

anafilaktička reakcija**

 

imunološkog sustava

 

 

 

 

 

 

preosjetljivost na lijek/

 

 

 

 

 

 

 

 

preosjetljivost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

 

 

 

 

hiperuricemija/hiperurikozurija**

 

metabolizma i

 

 

 

 

 

 

smanjeni apetit

 

prehrane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji živčanog

 

 

 

glavobolja

 

omaglica

 

sustava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji dišnog

 

 

 

 

 

 

dispneja*

 

sustava, prsišta i

 

 

 

 

 

 

 

 

sredoprsja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji probavnog

 

bol u abdomenu

proljev

 

fibrozirajuća kolonopatija**

 

sustava

 

 

 

povraćanje

 

oticanje usana i oticanje jezika*

 

 

 

 

 

mučnina

 

stomatitis

 

 

 

 

 

 

 

odobren

 

 

 

 

 

konstipacija

 

bol u gornjem dijelu abdomena

 

 

 

 

 

distenzija abdomena

disp psija

 

 

 

 

 

flatulencija

 

neuobičajen feces

 

 

 

 

 

nelagoda u abdomenu

promijenjena boja fecesa

 

 

 

 

 

 

 

 

česta stolica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji kože i

 

 

 

 

nije

 

oticanje lica

 

potkožnog tkiva

 

 

 

 

 

urtikarija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generalizirani osip

 

 

 

 

 

 

 

 

osip

 

 

 

 

 

 

 

 

eritematozni osip

 

 

 

 

 

 

 

 

svrbež

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opći poremećaji i

 

 

koji

više

 

 

umor

 

reakcije na mjestu

 

 

 

 

 

 

malaksalost

 

primjene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretrage

 

Lijek

 

 

 

 

snižena razina glukoze u krvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

povišena razina glukoze u krvi

 

 

 

 

 

 

 

 

smanjenje tjelesne težine

 

 

 

 

 

 

 

 

povećanje tjelesne težine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Simptomi alergijskih reakcija.

 

 

 

 

 

 

**Učinci skupine

 

 

 

 

 

 

Opis odabranih nuspojava

U bolesnika s rizikom od abnormalnih razina glukoze u krvi, na regulaciju glikemije može utjecati primjena nadomjesne terapije enzimima gušterače (vidjeti dio 4.4). Uz Enzepi prijavljeni su slučajevi fluktuacije glukoze u krvi, većina nije bila ozbiljna i nestali su nakon prilagodbe liječenja dijabetesa.

Najrelevantniji učinci skupine lijekova od enzima gušterače uključuju fibrozirajuću kolonopatiju, hiperuricemiju/hiperurikozuriju i anafilaktičke reakcije.

Pedijatrijska populacija

U kliničkim ispitivanjima, 110 djece sa CF-om (cistična fibroza) u dobi od 1 mjeseca i više dobivalo je Enzepi u dozi koja je osigurala stabilizaciju simptoma. Sigurnosni profil lijeka Enzepi u pedijatrijskoj populaciji bio je sličan onom zapaženom u odraslih.

Starije osobe

Nisu utvrđene specifične nuspojave u starijoj populaciji. Učestalost, vrsta i težina nuspojava bile su slične u starijih osoba s egzokrinom insuficijencijom gušterače u usporedbi s odraslima.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Kronično visoke doze lijekova od enzima gušterače bile su povezane s fibrozirajućom kolonopatijom i u nekim slučajevima s njoj posljedičnim suženjem kolona (vidjeti dijelove 4.2 i 4.4). Visoke doze lijekova od enzima gušterače vezane su uz hiperurikozuriju i hiperuricemiju i trebaju se koristiti uz oprez u bolesnika koji u anamnezi imaju giht, oštećenje funkcije bubrega ili hiperuricemiju (vidjeti dio 4.4). Preporučuju se potporne mjere koje uključuju prekid liječenja enzimima gušterače i osiguravanje prikladne rehidracije.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

 

 

odobren

Farmakoterapijska skupina: Digestivi, uključujući enzime, enzimski pripravci, ATK oznaka: A09AA02

Mehanizam djelovanja

nije

 

virusa.

 

Enzepi pripada skupini lijekova od enzima gušterače i sadrži određenu količinu lipaze, amilaze i proteaze koje su dobivene iz svinjske gušterače i pročišćene korište jem postupka koji je namijenjen inaktiviranju

Želučanootporne granule temeljito se miješaju s h musom kada se kapsule otope u želucu, bez inaktiviranja

enzima osjetljivih na kiselinu. Samo se u dvanaesniku,više koji ima različito okruženje s vrijednošću pH većom

 

koji

od 5, probavni enzimi oslobađaju iz granula.

Zatim, enzimi kataliziraju hidrolizu masnoća na monogliceride, glicerol i slobodne masne kiseline,

Lijek

 

bjelančevina na peptide i aminokiseline te škroba na dekstrin i kratkolančane šećere poput maltoze i maltotrioze u dvanaesniku te proksimalnom tankom crijevu, a time djeluju kao probavni enzimi koje fiziološki luči gušterača.

Klinička djelotvornost

Djelotvornost lijeka Enzepi procijenjena je u jednom ispitivanju s aktivnim lijekom usporedbe (komparatorom) i u jednom placebom kontroliranom ispitivanju provedenom u 130 bolesnika s EPI-jem (egzokrinom insuficijencijom gušterače) povezanim s CF-om. Štoviše, tri suportivna ispitivanja provedena su u 34 pedijatrijska bolesnika.

Podaci generirani u populaciji s CF-om koja ima EPI mogu se ekstrapolirati na druge uzroke EPI-ja poput kroničnog pankreatitisa, stanja nakon pankreatektomije ili kod raka gušterače.

Ispitivanje PR-005

Pivotalno ispitivanje PR-005 provedeno je u Europi. Bilo je randomizirano, dvostruko slijepo, kontrolirano aktivnim lijekom, s dva lijeka i križnom zamjenom skupina, u kojem je lijek Enzepi uspoređen sa standardnim liječenjem enzimima gušterače tijekom 2 razdoblja liječenja. Tijekom prvog razdoblja liječenja, bolesnici su dobili Enzepi ili usporedni lijek tijekom 28 dana, nakon čega je uslijedio prelazak na drukčije liječenje tijekom drugih 28 dana. U oba razdoblja liječenja bolesnici su dobili dozu što bližu njihovoj stabiliziranoj dozi postojećeg lijeka od enzima gušterače na prvi dan. Zatim, počevši od drugog dana, doza

dodijeljenog liječenja mogla se izmijeniti (titrirana naviše i/ili titrirana nadolje) radi stabiliziranja simptoma EPI-ja. Bilo je potrebno postići stabilizaciju simptoma prije kraja prvih 14 dana za svako razdoblje liječenja.

Ukupno 96 bolesnika u dobi od 12 do 43 godine bilo je randomizirano u populaciji predviđenoj za liječenje (ITT). Za vrijeme ispitivanja, bolesnici su upućeni na konzumiranje 100 g (±15 g) masnoća na dan i održavanje konstantanog unosa masnoća tijekom obroka i međuobroka. Primarna mjera ishoda djelotvornosti bila je koeficijent apsorpcije masnoća tijekom 72 sata (CFA-72 h) koji je izračunat na kraju svakog razdoblja liječenja, iz uzoraka stolice uzetih tijekom posljednjih 3 dana svakog razdoblja liječenja. Uzimanje uzoraka obavljeno je u odobrenom, kontroliranom okruženju koje je omogućilo praćenje unosa hrane i kvantitativno uzimanje uzoraka stolice.

Ispitanici su postigli srednju vrijednost CFA-72 h od 84,08 s lijekom Enzepi i 85,33 s lijekom usporedbe. Razlika u srednjim vrijednostima bila je -1,25 (95% CI, od -3,62 do 1,12) uz p= 0,2972. Stoga je Enzepi pokazao neinferiornost i ekvivalenciju u odnosu na lijek usporedbe po pitanju reguliranja apsorpcije masnoća (izmjereno kao CFA-72 h) u adolescenata i odraslih s EPI-jem povezanim s CF-om.

Tablica 1 Analiza koeficijenta apsorpcije masti tijekom 72 sata (CFA-72 h) – Populacija koja je sudjelovala u ispitivanju do kraja (Ispitivanje PR-005)

Statistička

 

 

Enzepi

 

Standardno liječenje

varijabla

 

 

(N=83)

 

(N=83)

 

 

 

 

 

 

Sažetak statističkih podataka

 

 

 

 

 

Srednja vrijednost (SD)

 

 

84,11 (11,073)

85,34 (9,099)

Medijan (minimum - maksimum)

 

 

85,92 (47,4 - 99,5)

86,49 (53,5 - 97,3)

Statistike na bazi modela (Enzepi minus Creon)

 

 

odobren

 

 

 

 

 

srednja vrijednost dobivena metodom LS

 

84,08 (1,109)

85,33 (1,109)

(standardna pogreška)

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

Razlika u srednjim vrijednostima dob ven m

 

-1,25 (-3,62; 1,12)

metodom LS (95%-tna granica pouzdanosti)

više

 

 

 

p-vrijednost

koji

 

0,2972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N: broj bolesnika; SD: standardna devijacija; LS: najmanji kvadrati.

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

Statistike na bazi modela dobivene su iz linearnog modela miješanog učinka koji koristi CFA-72 h kao varijablu odgovora,

čimbenike fiksnog učinka kod liječenja, razdoblja i sekvence liječenja te ispitanika unutar sekvence liječenja kao nasumični učinak.

Ispitivanje EUR-1008-M

Suportivno ispitivanje EUR-1008-M, provedeno u SAD-u bilo je randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje s križnom zamjenom skupina provedeno na 34 bolesnika u dobi od 7 do 23 godina s EPI-jem uslijed CF-a. Bolesnici su bili randomizirani u skupinu koja je dobivala Enzepi ili odgovarajući placebo tijekom 6 do 7 dana liječenja, nakon čega je uslijedio prelazak na drukčije liječenje tijekom dodatnih 6 do 7 dana. Svi su bolesnici konzumirali hranu koja sadrži visok postotak masnoća (veći ili jednak 100 grama masnoće na dan) tijekom razdoblja liječenja.

Primarna mjera ishoda djelotvornosti bila je srednja vrijednost razlike u koeficijentu apsorpcije masnoće (CFA-72 h) između liječenja lijekom Enzepi i placebom. CFA-72 h je bio utvrđen uzimanjem uzoraka stolice tijekom 72 sata tijekom oba liječenja, kada je mjereno i izlučivanje masnoće i unos masnoća. CFA- 72 h svakog bolesnika tijekom liječenja placebom korišten je kao njihova vrijednost CFA-72 h bez liječenja.

Srednji CFA-72 h bio 88% kod liječenja lijekom Enzepi u usporedbi sa 63% kod liječenja placebom. Srednja vrijednost razlike u CFA-72 h bila je 26 postotnih točaka veća kod liječenja lijekom Enzepi uz 95%-tni interval pouzdanosti od (19, 32) i p<0,001.

Pedijatrijska populacija

Kratkotrajna djelotvornost i sigurnost lijeka Enzepi procijenjene su u kliničkim ispitivanjima u pedijatrijskih bolesnika, u dobi od 1 do 17 godina, s EPI-jem uslijed CF-a.

Ispitivanje EUR-1008-M

Ispitivanje EUR-1008-M provedeno je u 34 bolesnika s EPI-jem uslijed CF-a, od kojih je 26 bilo djece, uključujući 8 djece u dobi od 7 do 11 godina i 18 adolescenata u dobi od 12 do 17 godina. Rezultati su prikazani u gornjem tekstu.

Sigurnost i djelotvornost u pedijatrijskih bolesnika u ovom ispitivanju bile su slične onima u odraslih bolesnika.

Ispitivanje EUR 1009-M

Ispitivanje EUR 1009-M bilo je otvoreno ispitivanje s jednom skupinom bolesnika od 19 bolesnika u dobi od 1 do 6 godina s EPI-jem uslijed CF-a. Približno pola bolesnika bilo je u dobi od 1 do 3 godina. Bolesnici su prebačeni na Enzepi sa svojeg uobičajenog lijeka od pankreasnog enzima (PEP, engl. pancreatic enzyme product). Nakon razdoblja probira od 414 dana na njihovom uobičajenom PEP-u, bolesnici su primili Enzepi u pojedinačno titriranim dozama u rasponu između 2300 i 10 000 jedinica lipaze po kg tjelesne težine na dan, s aritmetičkom sredinom od 5000 jedinica lipaze po kg tjelesne težine na dan (ne smije se prekoračiti 2500 jedinica lipaze po kilogramu po obroku) tijekom 14 dana. Nije bilo perioda ispiranja prethodnog lijeka iz organizma.

Primarna mjera ishoda djelotvornosti bila je postotak bolesnika odobrenkoji su odgovorili na liječenje, što je definirano kao bolesnici bez steatoreje (<30% sadržaj fekalnih masti) i ez znakova i simptoma malapsorpcije nakon jednog ili dva tjedna liječenja lijekom Enzepi. Steatoreja je procijenjena iz sadržaja fekalne masnoće izmjerene „spot“ testom masnoće u stolici na 11. i 18. dan u usporedbi s početnom vrijednosti (pod uobičajenim PEP-om).

znakova i simptoma malapsorpcije) na početku ispitiva nijeja bio je 10/19 (52,6%), 13/19 (68,4%) nakon

Broj bolesnika koji su odgovorili na liječenje (bolesnici s manje od 30% sadržaja fekalne masnoće i bez

1 tjedna liječenja (stabilizacija) i 11/19 (57,9%)višenakon drugog tjedna otvorenog liječenja lijekom Enzepi.

Srednji sadržaj fekalne masnoće bio je sličan na početku ispitivanja (24,8%), nakon stabilizacije (27,0%) i nakon drugog tjedna otvorenog liječenja (27,3%).

Ispitivanje PR-011koji

Ispitivanje PR-011 bilo je otvoreno ispitivanje s križnom zamjenom skupina u 15 bolesnika u dobi od 1 do 11 mjeseci s EPI-jem uslijedLijekCF-a. Bolesnici su bili randomizirani u skupine koje su primale Enzepi iz otvorene kapsule promiješane primijenjene sa sokom od jabuke (oralnom štrcaljkom za hranjenje) ili pireom od jabuke (žlicom) t jekom 10 dana liječenja, nakon čega je uslijedio prelazak na drukčiji način primjene tijekom drugih 10 dana.

Primarni cilj bio je procijeniti prihvatljivost 2 načina primjene korištenjem upitnika prihvatljivosti koji je ispunjavao njegovatelj. Procijenjeno je dvanaest bolesnika koji su dovršili obje dodijeljene terapijske skupine. Sveukupno, njegovatelji su bili zadovoljniji korištenjem pirea od jabuke kao metode doziranja u usporedbi sa sokom od jabuke.

Ispitivanje PR-018

Ispitivanje PR-018 bilo je 12-mjesečni otvoreni nastavak Ispitivanja PR-011. Bolesnici su primili Enzepi u istoj dozi koju su uzimali na kraju Ispitivanja PR-011. Doza lijeka Enzepi prilagođena je tijekom 12- mjesečnog ispitivanja kako je bolesnik rastao i dobivao na težini.

Ispitivanje je dovršilo dvanaest bolesnika. Sveukupno, opaženo je poboljšanje od početka do dovršetka ispitivanja što se tiče indeksa rasta, uključujući percentile vrijednosti težina-dob, duljina-dob i težina-duljina.

Starije osobe

U klinička ispitivanja lijeka Enzepi nije uključen dovoljan broj ispitanika u dobi od 65 i više godina da bi se moglo odrediti odgovaraju li oni na liječenje drugačije od mlađih ispitanika. Druga prijavljena klinička iskustva nisu utvrdila razlike u odgovorima između starijih i mlađih bolesnika.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Enzimi gušterače u lijeku Enzepi su želučanootporni kako bi se smanjila njihova razgradnja ili inaktivacija želučanom kiselinom. Enzepi je dizajniran za otpuštanje većine enzima in vivo pri pH većem od 5,5. Enzimi gušterače ne apsorbiraju se iz probavnog trakta.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Nisu provedene nekliničke pretrage s lijekom Enzepi. Međutim, budući da se enzimi gušterače ne apsorbiraju iz probavnog trakta, nakon peroralne primjene praška gušterače ne očekuje se sistemska toksičnost.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Sadržaj kapsule (želučanootporne granule)

 

 

odobren

talk

 

 

 

 

karmelozanatrij, umrežena

 

 

 

 

 

ricinusovo ulje, hidrogenizirano

 

 

 

 

silicijev dioksid, koloidni, bezvodni

 

 

 

 

celuloza, mikrokristalična

 

 

 

 

 

magnezijev stearat

 

 

 

 

 

hipromelozaftalat

 

 

 

nije

 

trietilcitrat

 

 

 

 

Ovojnica kapsule

 

 

više

 

hipromeloza

 

 

 

 

karagenan (E407)

 

koji

 

 

kalijev klorid

 

 

 

titanijev dioksid (E171)

 

 

 

 

 

karnauba vosak

Lijek

 

 

 

 

pročišćena voda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatno za Enzepi 10 000 jed n ca želučanootporne granule

željezov oksid, žuti (E172)

Dodatno za Enzepi 25 000 jedinica želučanootporne granule

željezov oksid, žuti (E172) indigotin (E132)

Dodatno za Enzepi 40 000 jedinica želučanootporne granule indigotin (E132)

Tinta za označivanje

šelak propilenglikol indigotin (E132)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

Nakon prvog otvaranja: 6 mjeseci na temperaturi ispod 25 °C.

Bocu čuvati čvrsto zatvorenu, sa sredstvom za sušenje u boci radi zaštite od vlage.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Uvjete čuvanja nakon prvog otvaranja lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Boca od polietilena visoke gustoće (HDPE) koja sadrži vrećice sa sredstvom za sušenje, zatvorena polipropilenskim zatvaračem sigurnim za djecu i odvojivom pokrovnom folijom.

Veličine pakiranja od 20, 50, 100 i 200 kapsula.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Primjena u pedijatrijskoj populaciji

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekomodobren

Ako je potrebno, pažljivo otvorite kapsulu i primijenite sadržaj (granule) u bolesnika kao što je opisano u dijelu 4.2.

Bacite slučajno zdrobljene kapsule.

 

 

više

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinutinijesukladno lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

 

koji

 

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Lijek

 

 

Clonshaugh Industrial Estate

Coolock

Dublin 17

Irska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1113/001-016

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja:

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept