Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evarrest (human fibrinogen / human thrombin) – Označavanje - B02BC30

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaEvarrest
ATK šifraB02BC30
Tvarhuman fibrinogen / human thrombin
ProizvođačOmrix Biopharmaceuticals N. V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU I UNUTARNJEM PAKIRANJU

Kutija (10,2 cm x 10,2 cm, 5,1 cm x 10,2 cm) i folijska vrećica (10,2 cm x 10,2 cm)

1.NAZIV LIJEKA

EVARREST matrica za tkivno ljepilo

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

EVARREST sadrži po cm2

 

ljudski fibrinogen

8,1 mg

ljudski trombin

40 IU

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari:

kompozitni matrica (poliglaktin 910 i oksidirana regenerirana celuloza) argininklorid

glicin natrijev klorid natrijev citrat kalcijev klorid

ljudski albumin manitol natrijev acetat

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Sadrži jedan matrica za tkivno ljepilo (10,2 cm x 10,2 cm)

Sadrži dva matriksa za tkivno ljepilo (5,1 cm x 10,2 cm) 2 jedinice

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za epilezijsku primjenu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C. Ne zamrzavati.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Omrix Biopharmaceuticals N.V.

Leonardo Da Vincilaan 15

1831 Diegem

Belgija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/868/001

EU/1/13/868/002

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC: {broj}

SN: {broj}

NN: {broj}

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP Folijska vrećica (5,1 cm x 10,2 cm)

1. NAZIV LIJEKA

EVARREST matrica za tkivno ljepilo

EVARREST sadrži po cm2

 

ljudski fibrinogen

8,1 mg

ljudski trombin

40 IU

Sadrži jedan matrica za tkivno ljepilo (5,1 cm x 10,2 cm)

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Omrix Biopharmaceuticals N.V.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Za epilezijsku primjenu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C. Ne zamrzavati.

EU/1/13/868/002

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept