Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – Sažetak opisa svojstava lijeka - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Naziv lijekaellaOne
ATK šifraG03AD02
Tvarulipristal
ProizvođačLaboratoire HRA Pharma

1 NAZIV LIJEKA

ellaOne 30 mg tableta

2 KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna tableta sadrži 30 mg ulipristalacetata.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

Jedna tableta sadrži 237 mg laktoze (u obliku hidrata).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3 FARMACEUTSKI OBLIK

Tableta

Okrugla tableta bijele do mramorno krem boje sa zaobljenim stranama s utisnutom oznakom „ella“ na obje strane.

4 KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Hitna kontracepcija unutar 120 sati (5 dana) nakon nezaštićenog snošaja ili zatajenja kontracepcijske metode.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Postupak se sastoji od peroralne primjene jedne tablete što je prije moguće, ali ne kasnije od 120 sati (5 dana) nakon nezaštićenog snošaja ili zatajenja kontracepcijske metode.

ellaOne se smije uzeti bilo kada tijekom menstruacijskog ciklusa.

Javi li se povraćanje unutar 3 sata nakon uzimanja ellaOne, treba uzeti još jednu tabletu.

Ako ženi kasni menstruacija ili u slučaju simptoma trudnoće, prije primjene ellaOne potrebno je isključiti trudnoću.

Posebne populacije

Oštećenje funkcije bubrega

Nije potrebna prilagodba doze.

Oštećenje funkcije jetre

Zbog nedostatka odgovarajućih ispitivanja ne mogu se dati drugačije preporuke za doziranje ellaOne.

Teško oštećenje funkcije jetre

Zbog nedostatka odgovarajućih ispitivanja, primjena ellaOne se ne preporučuje.

Pedijatrijska populacija

Primjena ellaOne nije opravdana u djece pretpubertetske dobi u indikaciji hitne kontracepcije. Adolescenti: ellaOne je pogodna za sve žene reproduktivne dobi, uključujući adolescentice. Nisu

utvrđene razlike u sigurnosti i djelotvornosti u usporedbi s odraslim ženama u dobi od 18 godina i starijim (vidjeti dio 5.1).

Način primjene

Peroralna primjena

Tableta se može uzimati sa ili bez hrane.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

ellaOne je samo za sporadičnu uporabu. Nikako ne smije zamijeniti metodu redovne kontracepcije. Žene je uvijek potrebno savjetovati o primjeni jedne od metoda redovne kontracepcije.

ellaOne nije namijenjena uporabi tijekom trudnoće i ne smiju je uzimati žene koje sumnjaju ili znaju da su trudne. Međutim, ellaOne ne prekida postojeću trudnoću (vidjeti dio 4.6).

ellaOne ne sprječava trudnoću u svim slučajevima.

U slučaju kašnjenja sljedeće menstruacije više od 7 dana, ako je menstruacija svojim značajkama abnormalna ili ako postoje simptomi koji ukazuju na trudnoću ili postoji sumnja na trudnoću, treba napraviti test na trudnoću. Kao i kod svake druge trudnoće, valja razmotriti mogućnost ektopične trudnoće. Važno je znati da pojava krvarenja iz maternice ne isključuje ektopičnu trudnoću. Žene koje zatrudne nakon uzimanja ellaOne trebaju se javiti svom liječniku (vidjeti dio 4.6).

ellaOne sprječava ili odgađa ovulaciju (vidjeti dio 5.1). Ako se ovulacija već dogodila, ellaOne više nema učinka. Vrijeme ovulacije nije moguće predvidjeti, stoga ellaOne treba uzeti što je prije moguće nakon nezaštićenog snošaja.

Nema podataka o djelotvornosti ellaOne kada se uzme više od 120 sati (5 dana) nakon nezaštićenog snošaja.

Ograničeni podaci koji ne dopuštaju donošenje konačnih zaključaka ukazuju na to da se djelotvornost ellaOne može smanjivati s porastom tjelesne težine ili indeksa tjelesne mase (ITM) (vidjeti dio 5.1). Sve žene hitnu kontracepciju trebaju uzeti što ranije nakon nezaštićenog snošaja, bez obzira na tjelesnu težinu ili ITM.

Nakon uzimanja ellaOne menstruacije ponekad mogu nastupiti nekoliko dana ranije ili kasnije od očekivanog. U oko 7% žena menstruacija je nastupila više od 7 dana ranije od očekivanog. U 18,5%

žena kašnjenje je bilo duže od 7 dana, a u 4 % žena kašnjenje je bilo duže od 20 dana.

Ne preporučuje se istovremeno uzimanje ulipristalacetata i hitne kontracepcije koja sadrži levonorgestrel (vidjeti dio 4.5).

Kontracepcija nakon uzimanja ellaOne

ellaOne hitna je kontracepcija koja smanjuje rizik od trudnoće nakon nezaštićenog snošaja, ali ne štiti od začeća pri sljedećim snošajima. Stoga bi žene trebalo savjetovati da nakon uzimanja hitne kontracepcije upotrebljavaju pouzdano mehaničko kontracepcijsko sredstvo do sljedeće menstruacije.

Iako pri uzimanju ellaOne nije kontraindicirana daljnja primjena redovne hormonske kontracepcije, ellaOne može smanjiti njezino kontracepcijsko djelovanje (vidjeti dio 4.5). Stoga žena nakon uzimanja ellaOne može početi ili nastaviti koristiti hormonsku kontracepciju, međutim, treba je savjetovati da do sljedeće menstruacije koristi pouzdano mehaničko kontracepcijsko sredstvo.

Posebne populacije

Istodobna primjena ellaOne s induktorima CYP3A4 ne preporučuje se zbog interakcija (npr. barbiturati (uključujući primidon i fenobarbital), fenitoin, fosfenitoin, karbamazepin, okskarbazepin, biljni pripravci koji sadrže Hypericum perforatum (gospinu travu), rifampicin, rifabutin, grizeofulvin, efavirenz, nevirapin i dugotrajna primjena ritonavira).

Ne preporučuje se primjena u žena s teškim oblikom astme koje se liječe oralnim glukokortikoidima.

Ovaj lijek sadrži laktozu. Bolesnice s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja galaktoze, nedostatkom Lapp laktaze ili malapsorpcijom glukoze i galaktoze ne bi trebale uzimati ovaj lijek.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Mogućnost utjecaja drugih lijekova na ulipristalacetat

Ulipristalacetat se metabolizira putem CYP3A4 in vitro.

-Induktori CYP3A4

In vivo rezultati pokazuju da primjena ulipristalacetata s jakim induktorima CYP3A4 kao što

je rifampicin značajno smanjuje Cmax i AUC ulipristalacetata za 90% ili više i smanjuje poluvrijeme eliminacije ulipristalacetata za 2,2 puta što približno odgovara smanjenju izlaganja ulipristalacetatu za 10 puta. Istodobna uporaba ellaOne s induktorima CYP3A4 (npr. barbiturati (uključujući primidon i fenobarbital), fenitoin, fosfenitoin, karbamazepin, okskarbazepin, biljni pripravci koji sadrže Hypericum perforatum (gospinu travu), rifampicin, rifabutin, grizeofulvin, efavirenz i nevirapin) stoga smanjuje koncentracije ulipristalacetata u plazmi i može rezultirati smanjenjem djelotvornosti ellaOne. ellaOne se ne preporučuje ženama koje su uzimale lijekove koji induciraju enzime u posljednja 4 tjedna (vidjeti dio 4.4) te je potrebno razmotriti nehormonsku hitnu kontracepciju (tj. bakreni intrauterini uložak (Cu- IUD)).

-Inhibitori CYP3A4

In vivo rezultati pokazuju da primjena ulipristalacetata s jakim i umjerenim inhibitorima

CYP3A4 povećava Cmax odnosno AUC ulipristalacetata do najviše 2 odnosno 5,9 puta. Nije vjerojatno da učinci CYP3A4 inhibitora imaju ikakve kliničke posljedice.

Inhibitor CYP3A4, ritonavir, također može pri dugotrajnoj primjeni imati inducirajući učinak na CYP3A4. U takvim slučajevima ritonavir može sniziti koncentraciju ulipristalacetata u plazmi. Stoga se istodobna primjena ne preporučuje (vidjeti dio 4.4). Kako indukcija enzima postepeno slabi, učinci na koncentraciju ulipristalacetata u plazmi mogu se pojaviti čak i nakon što žena prekine uzimati lijek induktor enzima u posljednja 4 tjedna.

Lijekovi koji utječu na pH želuca

Primjena ulipristalacetata (tableta od 10 mg) zajedno s inhibitorom protonske pumpe esomeprazolom (20 mg dnevno tijekom 6 dana) rezultirala je s oko 65% nižom srednjom vrijednosti Cmax, kasnijim Tmax (od medijana 0,75 sati do 1,0 sata) i 13% višom srednjom vrijednosti AUC-a. Klinički značaj te interakcije na primjenu pojedinačne doze ulipristalacetata kao hitnog kontraceptiva nije poznat.

Mogućnost utjecaja ulipristalacetata na druge lijekove

Hormonski kontraceptivi

Kako se s visokim afinitetom veže na receptore za progesteron, ulipristalacetat može utjecati na djelovanje lijekova koji sadrže progestagene:

-kontracepcijsko djelovanje kombiniranih hormonskih kontraceptiva i kontracepcije koja sadrži samo progestagen može biti smanjeno

-istodobna primjena ulipristalacetata i hitne kontracepcije koja sadrži levonorgestrel se ne preporučuje (vidjeti dio 4.4).

In vitro podaci pokazuju da ulipristalacetat i njegov aktivni metabolit u klinički značajnim koncentracijama bitno ne inhibiraju CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4. Nakon primjene pojedinačne doze nije vjerojatna indukcija CYP1A2 i CYP3A4 ulipristalacetatom ili njegovim aktivnim metabolitom. Prema tome, nije vjerojatno da primjena ulipristalacetata mijenja klirens lijekova koji se metaboliziraju tim enzimima.

P-gp (P-glikoprotein) supstrati

In vitro podaci pokazuju da ulipristalacetat u klinički značajnim koncentracijama može biti inhibitor

P-gp. In vivo rezultati s P-gp supstratom feksofenadinom su bili neuvjerljivi. Nije vjerojatno da učinci

P-gp supstrata imaju ikakve kliničke posljedice.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

ellaOne nije namijenjena za primjenu tijekom trudnoće i ne smiju je uzeti žene u kojih se sumnja ili se zna da su trudne (vidjeti dio 4.2).

ellaOne ne prekida postojeću trudnoću.

Nakon uzimanja ellaOne ponekad može doći do trudnoće. Iako nije zamijećen teratogeni potencijal, rezultati pokusa na životinjama nisu dostatni za procjenu reproduktivne toksičnosti (vidjeti dio 5.3). Ograničeni podaci o izloženosti lijeku ellaOne tijekom trudnoće u ljudi ne ukazuju na zabrinutost glede sigurnosti. Ipak, važno je da se svaka trudnoća u žene koja je uzela ellaOne prijavi putem web- adrese www.hra-pregnancy-registry.com. Svrha tog online registra je prikupljanje sigurnosnih informacija od žena koje su tijekom trudnoće uzele ellaOne ili koje su zatrudnjele nakon uzimanja ellaOne. Svi prikupljeni podaci ostaju anonimni.

Dojenje

Ulipristalacetat se izlučuje u majčino mlijeko (vidjeti dio 5.2). Učinak na novorođenčad/dojenčad nije ispitivan. Stoga se rizik za dojeno dijete ne može isključiti. Dojenje se ne preporučuje tjedan dana nakon uzimanja ellaOne. Za to vrijeme preporučuje se izdajati i odbaciti izdojeno majčino mlijeko kako bi se potaknula laktacija.

Plodnost

Nakon primjene ellaOne kao hitne kontracepcije vjerojatan je brzi oporavak plodnosti. Žene treba savjetovati da kod sljedećih snošaja upotrebljavaju pouzdana mehanička kontracepcijska sredstva do sljedeće menstruacije.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

ellaOne može imati blagi ili umjereni utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Nakon uzimanja ellaOne blaga do umjerena omaglica je česta, somnolencija i zamagljen vid su manje česti, a poremećaj pažnje prijavljen je rijetko. Bolesnice treba upozoriti da u slučaju pojave takvih simptoma ne upravljaju vozilima ili strojevima (vidjeti dio 4.8).

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće prijavljene nuspojave bile su glavobolja, mučnina, bolovi u abdomenu i dismenoreja.

Sigurnost ulipristalacetata je tijekom programa kliničkog razvoja bila ispitivana u 4718 žena.

Tablični prikaz nuspojava

U tablici niže prikazane su nuspojave prijavljene tijekom kliničkog programa faze III koji je obuhvatio

2637 žena.

Niže prikazane nuspojave klasificirane su po učestalosti i organskim sustavima. Nuspojave su unutar pojedinih skupina učestalosti navedene u padajućem nizu prema učestalosti.

U tablici su prikazane nuspojave prema organskim sustavima i učestalosti: vrlo često (≥1/10), često (≥ 1/100 do <1/10), manje često (≥ 1/1000 do <1/100) i rijetko (≥1/10 000 do <1/1000).

MedDRA

 

 

Nuspojave (učestalost)

 

Klasifikacija organskih

Vrlo često

Često

Manje često

Rijetko

sustava

 

 

 

 

Infekcije i infestacije

 

 

Gripa

 

 

 

 

 

 

Poremećaji metabolizma i

 

 

Poremećaji teka

 

prehrane

 

 

 

 

Psihijatrijski poremećaji

 

Poremećaji

Emocionalni

Dezorijentacija

 

 

raspoloženja

poremećaj

 

 

 

 

Anksioznost

 

 

 

 

Nesanica

 

 

 

 

Poremećaj

 

 

 

 

hiperaktivnosti

 

 

 

 

Promjene libida

 

Poremećaji živčanog

 

Glavobolja

Somnolencija

Tremor

sustava

 

Omaglica

Migrena

Poremećaj pažnje

 

 

 

 

Disgeuzija

 

 

 

 

Sinkopa

 

 

 

 

 

Poremećaji oka

 

 

Poremećaj vida

Abnormalan osjet u

 

 

 

 

oku

 

 

 

 

Hiperemija oka

 

 

 

 

Fotofobija

Poremećaji uha i labirinta

 

 

 

Vrtoglavica

Poremećaji dišnog sustava,

 

 

 

Suho grlo

prsišta i sredoprsja

 

 

 

 

Poremećaji probavnog

 

Mučnina*

Proljev

 

sustava

 

Bol u abdomenu*

Suha usta

 

 

 

Nelagoda u

Dispepsija

 

 

 

abdomenu

Vjetrovi

 

 

 

Povraćanje*

 

 

Poremećaji kože i

 

 

Akne

Urtikarija

potkožnog tkiva

 

 

Oštećenja na koži

 

 

 

 

Svrbež

 

Poremećaji mišićno-

 

Bol u mišićima

 

 

koštanog sustava i

 

Bol u leđima

 

 

vezivnog tkiva

 

 

 

 

Poremećaji reproduktivnog

 

Dismenoreja

Menoragija

Svrbež spolovila

sustava i dojki

 

Bol u zdjelici

Iscjedak iz rodnice

Dispareunija

 

 

Osjetljivost dojki

Poremećaj

Prsnuće ciste jajnika

 

 

 

menstruacije

Bol vulve i vagine

 

 

 

Metroragija

Hipomenoreja*

 

 

 

Vaginitis

 

 

 

 

Navala vrućine

 

 

 

 

Predmenstruacijski

 

 

 

 

sindrom

 

Opći poremećaji i reakcije

 

Umor

Zimica

Žeđ

na mjestu primjene

 

 

Malaksalost

 

 

 

 

Vrućica

 

*Simptomi koji mogu također biti povezani s neutvrđenom trudnoćom (ili povezanim komplikacijama)

Adolescenti: sigurnosni profil opažen u žena mlađih od 18 godina tijekom ispitivanja i nakon stavljanja lijeka u promet, sličan je sigurnosnom profilu u odraslih žena tijekom ispitivanja faze III (vidjeti dio 4.2).

Iskustvo nakon stavljanja lijeka u promet: spontano prijavljene nuspojave tijekom uporabe nakon stavljanja lijeka u promet bile su po svojoj prirodi i učestalosti slične sigurnosnom profilu opisanom tijekom ispitivanja faze III.

Opis odabranih nuspojava

Većina žena (74,6%) koje su sudjelovale u ispitivanjima faze III imala je sljedeću menstruaciju u očekivano vrijeme ili unutar ± 7 dana, dok je u 6,8% žena nastupila više od 7 dana ranije od očekivanog, a u 18,5% žena kasnila je više od 7 dana od očekivanog nastupa menstruacije. U 4% žena menstruacija je kasnila više od 20 dana.

Manjina žena (8,7%) prijavila je intermenstruacijska krvarenja prosječnog trajanja od 2,4 dana. U većini slučaja (88,2%) radilo se o oskudnim krvarenjima. Samo 0,4% žena koje su uzimale ellaOne tijekom ispitivanja faze III je prijavilo jako intermenstruacijsko krvarenje.

82 žene su sudjelovale u ispitivanjima faze III više puta i stoga dobile više od jedne doze ellaOne (73 žene su bile uključene u ispitivanje dva puta, a 9 žena tri puta). Kod tih žena nije bilo razlika u sigurnosti s obzirom na incidenciju i težinu štetnih događaja, promjenu u trajanju i volumenu menstruacija te incidenciju intermenstruacijskih krvarenja.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Iskustvo s predoziranjem ulipristalacetata je ograničeno. Pojedinačne doze lijeka do 200 mg upotrijebljene su u žena bez sigurnosnog rizika. Te visoke doze dobro su tolerirane. Međutim, kod tih je žena došlo do skraćenog menstrualnog ciklusa (krvarenje iz maternice pojavljivalo se 2-3 dana ranije nego očekivano), a u nekih se žena krvarenje produljilo, iako ne u velikoj količini (krvavi iscjedak). Ne postoji protuotrov, a daljnje liječenje treba biti simptomatsko.

5 FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Spolni hormoni i modulatori spolnog sustava, hitni kontraceptivi. ATK oznaka: G03AD02.

Ulipristalacetat je peroralni sintetski selektivni modulator progesteronskih receptora koji djeluje vežući se visokim afinitetom na humani progesteronski receptor. Kada se upotrebljava za hitnu kontracepciju, mehanizam djelovanja je inhibicija ili odgađanje ovulacije supresijom LH vala.

Farmakodinamički podaci pokazuju da čak i kada se uzme neposredno prije ovulacije (nakon što se razina LH već počela povećavati) ulipristalacetat može odgoditi prsnuće folikula za najmanje 5 dana u

78,6% slučajeva (p<0,005 naspram levonorgestrela i naspram placeba) (vidjeti tablicu).

Sprječavanje ovulacije1,§

 

Placebo

Levonorgestrel

Ulipristalacetat

 

n=50

n=48

n=34

Primjena prije početka

n=16

n=12

n=8

LH vala

0,0%

25,0%

100%

 

 

 

p<0,005*

Primjena nakon početka

n=10

n=14

n=14

LH vala, ali prije vršne

10,0%

14,3%

78,6%

koncentracije LH

 

NS†

p<0,005*

Primjena nakon

n=24

n=22

n=12

postizanja vršne

4,2%

9,1%

8,3%

koncentracije LH

 

NS†

NS*

1: Brache i sur., Contraception 2013.

§: definira se kao prisutnost neprsnutog vodećeg folikula pet dana nakon primjene lijeka u kasnoj proliferacijskoj fazi

*: u usporedbi s levonorgestrelom

NS: nije statistički značajno

†: u usporedbi s placebom

Ulipristalacetat također ima visoki afinitet prema glukokortikoidnom receptoru te je u uvjetima in vivo, u pokusnih životinja opažen antiglukokortikoidni učinak. Međutim, u ljudi takav učinak nije opažen čak i nakon ponovljene primjene dnevnih doza od 10 mg. Lijek ima neznatni afinitet prema androgenim receptorima, a nema afinitet prema humanim estrogenim ili mineralokortikoidnim receptorima.

Rezultati dva neovisna randomizirana kontrolirana ispitivanja (pogledati tablicu) pokazuju kako djelotvornost ulipristalacetata nije inferiorna djelotvornosti levonorgestrela u žena koje su podvrgnute hitnoj kontracepciji između 0 i 72 sata nakon nezaštićenog snošaja ili zatajenja kontracepcijske metode. Meta-analiza kombiniranih podataka dva ispitivanja pokazala je značajno smanjen rizik trudnoće s ulipristalacetatom u usporedbi s levonorgestrelom (p=0,046).

Randomizirano

Stopa trudnoće (%)

Omjer šansi [95% CI] za pojavu

kontrolirano

unutar 72 sata od nezaštićenog snošaja ili

trudnoće: ulipristalacetat

ispitivanje

zatajenja kontracepcijske metode2

naspram levonorgestrela2

 

Ulipristalacetat

Levonorgestrel

 

HRA2914-507

0,91

1,68

0,50 [0,18-1,24]

 

(7/773)

(13/773)

 

HRA2914-513

1,78

2,59

0,68 [0,35-1,31]

 

(15/844)

(22/852)

 

Meta-analiza

1,36

2,15

0,58 [0,33-0,99]

 

22/1617

(35/1625)

 

2: Glasier i sur., Lancet 2010.

Dva ispitivanja pružaju rezultate djelotvornosti ellaOne primjenjene do 120 sati nakon nezaštićenog snošaja. U otvorenom kliničkom ispitivanju koje je uključilo žene podvrgnute hitnoj kontracepciji ulipristalacetatom između 48 i 120 sati nakon nezaštićenog snošaja opažena je stopa trudnoće od 2,1% (26/1241). Dodatno, drugim komparativnim ispitivanjem opisanim gore također su dobiveni podaci o

100 žena koje su uzele ulipristalacetat između 72 i 120 sati nakon nezaštićenog snošaja u kojih nisu opažene trudnoće.

Ograničeni podaci iz kliničkih ispitivanja koji ne dopuštaju donošenje konačnih zaključaka ukazuju na mogući trend smanjenja kontracepcijske djelotvornosti ulipristalacetata u žena velike tjelesne težine ili s visokim ITM-om (vidjeti dio 4.4). Meta-analiza četiriju kliničkih ispitvanja provedenih s ulipristalacetatom u nastavku nije uključivala žene koje su imale daljnje nezaštićene spolne odnose.

 

 

 

Pothranjenost

 

Normalna

 

Prekomjerna

 

Pretilost

 

ITM (kg/m2)

 

 

tjelesna težina

 

tjelesna težina

 

 

 

0 – 18,5

 

 

 

30-

 

 

 

 

 

18,5-25

 

25-30

 

 

 

Ukupan broj

 

korisnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broj trudnoća

 

Stopa trudnoća

0,00%

1,23%

1,29%

2,57%

 

Interval

 

0,00 – 2,84

 

0,78 – 1,84

 

0,59 – 2,43

 

1,34 – 4,45

 

pouzdanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U postmarketinškoj opservacijskoj studiji kojom su ocjenjivane djelotvornost i sigurnost ellaOne u adolescentica u dobi od 17 godina i mlađih nisu utvrđene razlike u profilu sigurnosti i djelotvornosti u usporedbi sa ženama u dobi od 18 godina i starijim.

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Primijenjen peroralno u jednokratnoj dozi od 30 mg, ulipristalacetat se brzo apsorbira dostižući vršnu koncentraciju u plazmi od 176 ± 89 ng/ml oko 1 sat (0,5-2,0 h) nakon ingestije, s AUC0-∞ od 556 ± 260 ng.h/ml.

Primjena ulipristalacetata uz doručak bogat mastima rezultirala je s oko 45% smanjenjem srednje vrijednosti Cmax, odgođenim Tmax (sa medijana od 0,75 sati na 3 sata) i 25% višom srednjom vrijednosti AUC0-∞ u usporedbi s primjenom natašte. Slični rezultati dobiveni su i s aktivnim mono- demetiliranim metabolitom.

Distribucija

Ulipristalacetat se u visokom postotku (>98%) veže na proteine plazme, uključujući albumin, alfa-1- kiseli glikoprotein i lipoprotein velike gustoće.

Ulipristalacetat je lipofilna tvar i izlučuje se u majčino mlijeko u prosječnim dnevnim količinama od 13,35 μg [0 - 24 sata], 2,16 μg [24 - 48 sati], 1,06 μg [48 – 72 sata], 058 μg [72 – 96 sati], 0,31 μg [96

– 120 sati].

In vitro podaci ukazuju da ulipristalacetat može biti inhibitor prijenosnika proteina otpornosti raka dojke na lijekove (BCRP) u crijevima. Nije vjerojatno da učinci ulipristalacetata na BCRP imaju ikakve kliničke posljedice.

Ulipristalacetat nije supstrat za OATP1B1 ni za OATP1B3.

Biotransformacija/eliminacija

Ulipristalacetat se opsežno metabolizira u mono-demetilirane, di-demetilirane i hidroksilirane metabolite. Mono-demetilirani metabolit je farmakološki aktivan. Prema podacima dobivenim in vitro, metabolizam je predominantno posredovan CYP3A4, a u manjoj mjeri CYP1A2 i CYP2A6. Terminalni poluvijek ulipristalacetata u plazmi nakon primjene pojedinačne doze od 30 mg procjenjuje se na 32,4 ± 6,3 sata, uz srednju vrijednost oralnog klirensa (CL/F) od 76,8 ± 64,0 L/h.

Posebne populacije

Farmakokinetička ispitivanja s ulipristalacetatom nisu provedena u žena s poremećajem funkcije bubrega ili jetre.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza i genotoksičnosti. Većina nalaza u ispitivanjima opće toksičnosti bila je povezana s mehanizmom djelovanja lijeka kao modulatora receptora progesterona i glukokortikoida uz antiprogesteronsku aktivnost opaženu pri izloženosti sličnim terapijskim razinama.

Informacije iz ispitivanja reproduktivne toksičnosti su ograničene zbog izostanka mjerenja izloženosti u tim ispitivanjima. Ulipristalacetat ima letalni učinak na embrije štakora, kunića (pri ponovljenim dozama iznad 1 mg/kg) i majmuna. Pri tim ponovljenim dozama sigurnost za ljudski embrij nije poznata. Pri dozama koje su bile dovoljno niske za održavanje gestacije životinjskih vrsta nije opažen teratogeni učinak .

Ispitivanja kancerogenosti (na štakorima i miševima) su pokazala kako ulipristalacetat nije kancerogen.

6FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

laktoza hidrat povidon K30

karmelozanatrij, umrežena magnezijev stearat

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

3 godine

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati na temperaturi ispod 25°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage. Blister čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

1 tableta u PVC-PE-PVDC-aluminijskom blisteru. 1 tableta u PVC-PVDC-aluminijskom blisteru.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Kutija sadrži jedan blister s jednom tabletom.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva.

7 NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Laboratoire HRA Pharma

15, rue Béranger

F-75003 Pariz

Francuska

8 BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/522/001

EU/1/09/522/002

9 DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 15. svibnja 2009.

Datum posljednje obnove odobrenja: 20. svibnja 2014.

10 DATUM REVIZIJE TEKSTA

Datum revizije:

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept