Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ibandronic Acid Teva (ibandronic acid) – Označavanje - M05BA06

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaIbandronic Acid Teva
ATK šifraM05BA06
Tvaribandronic acid
ProizvođačTeva Pharma B.V.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA

1.NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Ibandronatna kiselina Teva 50 mg filmom obložene tablete ibandronatna kiselina

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 50 mg ibandronatne kiseline (u obliku natrijevog hidrata)

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

28 filmom obloženih tableta

84 filmom obložene tablete

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Ne otapajte u ustima, ne žvačite i ne drobite tablete.

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

Kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/10/642/001

28 filmom obloženih tableta

EU/1/10/642/002

 

84 filmom obložene tablete

 

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ibandronatna kiselina Teva 50 mg filmom obložene tablete

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Ibandronatna kiselina Teva 50 mg filmom obložene tablete ibandronatna kiselina

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Pon Uto Sri Ćet Pet Sub Ned

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKOVANJU

KUTIJA

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Ibandronatna kiselina 150 mg filmom obložene tablete ibandronatna kiselina

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg ibandronatne kiseline (u obliku natrijevog hidrata).

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložene tablete

1 filmom obložena tableta

3 filmom obložene tablete

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Ne otapajte u ustima, ne žvačite i ne drobite tabletu.

Jedna tableta mjesečno.

Zabilježite datum kada uzimate vašu tabletu.

Mjesec 1 __ /__ /__

Mjesec 2 __ /__ /__

Mjesec 3 __ /__ /__

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

Kroz usta

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (AKO JE POTREBNO)

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/10/642/003

1 filmom obložena tableta

EU/1/10/642/004

 

3 filmom obložene tablete

13. BROJ SERIJE

Broj serije

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Ibandronatna kiselina Teva 150 mg filmom obložene tablete

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

Ibandronatna kiselina Teva 150 mg filmom obložene tablete ibandronatna kiselina

2. NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva B.V.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. DRUGO

Pakovanje od 3 filmom obložene tablete

Mjesec 1

Mjesec 2

Mjesec 3

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept