Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imlygic (talimogene laherparepvec) – Sažetak opisa svojstava lijeka - L01

Updated on site: 07-Oct-2017

Naziv lijekaImlygic
ATK šifraL01
Tvartalimogene laherparepvec
ProizvođačAmgen Europe B.V.

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Imlygic 106 jedinica formiranih plakova (PFU)/ml otopina za injekciju

Imlygic 108 jedinica formiranih plakova (PFU)/ml otopina za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

2.1Opći opis

Talimogene laherparepvec je oslabljeni Herpes simplex virus 1 (HSV-1) izveden funkcionalnom delecijom 2 gena (ICP34.5 i ICP47) i insercijom kodirajuće sekvence za ljudski faktor stimulacije kolonija granulocita i makrofaga (GM-CSF, od eng. granulocyte macrophage colony-stimulating factor) (vidjeti dio 5.1 ).

Virus talimogene laherparepvec se proizvodi u Vero stanicama tehnologijom rekombinantne DNK.

2.2Kvalitativni i kvantitativni sastav

Imlygic 106 jedinica formiranih plakova (PFU)/ml, otopina za injekciju

Svaka bočica sadrži 1 ml primjenjivog volumena lijeka Imlygic nominalne koncentracije 1 x 106 (1 milijun) jedinica formiranih plakova (PFU, od eng. plaque forming units)/ml

Imlygic 108 jedinica formiranih plakova (PFU)/ml, otopina za injekciju

Svaka bočica sadrži 1 ml primjenjivog volumena lijeka Imlygic nominalne koncentracije1 x 108 (100 milijuna) jedinica formiranih plakova (PFU)/ml.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom

Svaka doza od 4 ml sadrži približno 30 mg (1,3 mmol) natrija i 80 mg sorbitola.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Otopina za injekciju.

Imlygic 106 jedinica formiranih plakova (PFU)/ml, otopina za injekciju

Prozirna do poluprozirna tekućina nakon otapanja iz zamrznutog stanja.

Imlygic 108 jedinica formiranih plakova (PFU)/ml, otopina za injekciju

Poluprozirna do neprozirna tekućina nakon otapanja iz zamrznutog stanja.

Može sadržavati bijele, vidljive, različito oblikovane čestice koje sadrže virus.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Imlygic je indiciran za liječenje odraslih osoba s inoperabilnim melanomom koji je metastazirao regionalno ili distalno (stadij IIIB, IIIC i IVM1a), bez bolesti kostiju, mozga, pluća ili druge visceralne bolesti(vidjeti dijelove 4.4 i 5.1).

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje virusom talimogene laherparepvec treba započeti i nadzirati kvalificirani liječnik s iskustvom u liječenju raka.

Bolesnicima koji se liječe lijekom Imlygic mora se dati Kartica s upozorenjima za bolesnika i mora ih se informirati o rizicima primjene lijeka Imlygic (također vidjeti Uputu o lijeku).

Doziranje

Imlygic je dostupan u bočicama za jednokratnu primjenu od po 1 ml, u dvije različite koncentracije:

106 (1 milijun) PFU/ml – Samo za početnu dozu.

108 (100 milijuna) PFU/ml – Za sve sljedeće doze.

Ukupni volumen injiciranja pri svakom posjetu tijekom liječenja treba biti do najviše 4 ml. Preporučena početna doza je do najviše 4 ml lijeka Imlygic u koncentraciji od 106 (1 milijun) PFU/ml. Sljedeće doze trebaju iznositi do najviše 4 ml lijeka Imlygic u koncentraciji od 108 (100 milijuna) PFU/ml.

Preporučeni raspored doziranja lijeka Imlygic prikazan je u Tablici 1.

Tablica 1: Preporučeni raspored doziranja lijeka Imlygic

Posjeti

 

Maksimalni

 

 

 

Intervali

ukupni

Koncentracije

Lezije koje imaju prednost pri

tijekom

liječenja

volumen

doze

 

injiciranju

liječenja

 

 

injiciranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvo injicirajte u najveće

 

 

 

 

lezije.

 

 

 

 

Prednost injiciranja ostalih

Početni

-

Do 4 ml

(1 milijun)

 

lezija odredite na temelju

 

 

 

PFU/ml

 

veličine dok se ne dostigne

 

 

 

 

 

maksimalan volumen

 

 

 

 

 

injiciranja.

 

 

 

 

 

Prvo injicirajte u svaku novu

 

 

 

 

 

leziju (lezije koje su mogle

 

 

 

 

 

nastati od trenutka početnog

 

3 tjedna nakon

 

 

liječenja).

Drugi

početnog

Do 4 ml

(100 milijuna)

 

Prednost injiciranja ostalih

 

liječenja

 

PFU/ml

 

lezija odredite na temelju

 

 

 

 

 

veličine dok se ne dostigne

 

 

 

 

 

maksimalan volumen

 

 

 

 

 

injiciranja.

Posjeti

 

Maksimalni

 

 

 

Intervali

ukupni

Koncentracije

Lezije koje imaju prednost pri

tijekom

liječenja

volumen

doze

 

injiciranju

liječenja

 

 

injiciranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvo injicirajte u svaku novu

Svi sljedeći

 

 

 

 

leziju (lezije koje su mogle

 

 

 

 

nastati od početnog

posjeti

 

 

 

 

2 tjedna nakon

 

 

liječenja).

(uključujući

 

 

prethodnog

Do 4 ml

(100 milijuna)

 

Prednost injiciranja ostalih

ponovno

liječenja

 

PFU/ml

 

lezija odredite na temelju

uvođenje

 

 

 

 

 

 

veličine dok se ne dostigne

liječenja)

 

 

 

 

 

 

 

 

maksimalan volumen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

injiciranja.

Određivanje volumena doze lijeka Imlygic (po leziji)

Volumen lijeka Imlygic koji će se injicirati u svaku leziju ovisi o veličini lezije i treba ga odrediti prema Tablici 2. Ukupni injicirani volumen za svaki posjet tijekom liječenja mora biti do najviše 4 ml.

Tablica 2: Odabir volumena injiciranja lijeka Imlygic na temelju veličine lezije

Veličina lezije (najduža

Volumen injiciranja

dimenzija)

lijeka Imlygic

 

 

> 5 cm

do 4 ml

 

 

> 2,5 cm do 5 cm

do 2 ml

 

 

> 1,5 cm do 2,5 cm

do 1 ml

 

 

> 0,5 cm do 1,5 cm

do 0,5 ml

 

 

≤ 0,5 cm

do 0,1 ml

 

 

U bolesnika može doći do povećanja postojeće/ih lezije/a ili pojave nove lezija prije postizanja odgovora. Sve dok postoje lezije u koje se može injicirati, primjenu lijeka Imlygic treba nastaviti kroz najmanje 6 mjeseci, osim ako liječnik ne smatra da bolesnik nema koristi od liječenja lijekom Imlygic ili da mu je potrebno drugo liječenje.

Liječenje lijekom Imlygic može se ponovo započeti ako se pojave nove lezije nakon postizanja potpunog odgovora te ako liječnik smatra da će bolesnik imati koristi od liječenja.

Posebne populacije

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka Imlygic u pedijatrijskih bolesnika nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Starija populacija

Nije potrebna prilagodba doze u bolesnika u dobi od ≥ 65 godina (vidjeti dio 5.1).

Oštećenja jetre i bubrega

Nisu provedena klinička ispitivanja za procjenu učinka oštećenja jetre ili bubrega na farmakokinetiku virusa talimogene laherparepvec. Međutim, nije potrebna prilagodba doze u bolesnika s oštećenjem jetre ili bubrega.

Način primjene

Imlygic treba primijeniti intralezijskom injekcijom u kožne i/ili potkožne lezije i/ili lezije u limfnim čvorovima koje su vidljive, opipljive ili se mogu detektirati ultrazvukom.

Ako se zdravstveni radnici slučajno izlože lijeku Imlygic, vidjeti dijelove 4.4. i 6.6.

Zdravstveni radnici koji su imunokompromitirani ili su trudnice ne smiju primjenjivati lijek Imlygic i ne smiju doći u izravan kontakt s mjestom/mjestima injiciranja lijeka Imlygic ili tjelesnim tekućinama liječenih bolesnika (vidjeti dijelove 4.3 i 4.4).

Slijedite upute u nastavku za pripremu i primjenu lijeka Imlygic bolesnicima:

Prije injiciranja

Odmrznite bočicu/e lijeka Imlygic na sobnoj temperaturi. Odmrznuti Imlygic može se čuvati prije primjene (vidjeti dio 6.3).

Uvucite željenu količinu lijeka Imlygic iz bočice u štrcaljku, koristeći aseptičku tehniku. Preporučuje se igla od 22 do 26 G.

Mjesto injiciranja može se tretirati topikalnim anestetikom. Injekcijski anestetik može se injicirati u okolno područje lezije, ali se ne smije injicirati izravno u leziju.

Očistite leziju i okolna područja alkoholnom maramicom i pustite da se osuši.

Injiciranje

Injicirajte Imlygic intralezijski u kožne i/ili potkožne lezije i/ili lezije u limfnim čvorovima koje su vidljive, opipljive ili se mogu detektirati ultrazvukom.

Odredite volumen injiciranja za svaku leziju koristeći Tablicu 2 navedenu gore.

Koristeći jedno mjesto injiciranja, injicirajte Imlygic uzduž više putanja, dokle god to radijalni doseg igle omogućuje unutar lezije, kako bi se postigla ravnomjerna i potpuna raspodjela. Višestruka mjesta injiciranja se mogu koristiti ako je lezija veća od radijalnog dosega igle.

Kožne lezije

Potkožne lezije

Lezije u limfnim čvorovima

Slika 1.

Slika 2.

Slika 3.

Injiciranje u kožne lezije

Injiciranje u potkožne lezije

Injiciranje u lezije u limfnim

 

 

čvorovima

Raspodijelite Imlygic ravnomjerno i potpuno unutar lezije izvlačenjem igle prema van bez vađenja igle iz lezije. Preusmjerite iglu koliko god je puta potrebno dok injicirate ostatak doze lijeka Imlygic. Nastavite dok se cijela doza ravnomjerno i potpuno ne raspodijeli.

Kada uklanjate iglu, izvucite ju iz lezije polako kako bi se izbjeglo curenje ili štrcanje lijeka Imlygic na mjestu injiciranja.

Ponovite ove korake na svim ostalim lezijama koje je potrebno injicirati. Koristite novu iglu svaki put kada se igla potpuno ukloni iz lezije i svaki put kada se injicira u drugu leziju.

Nakon injiciranja

Sterilnom gazom pritisnite na mjestu injiciranja tijekom najmanje 30 sekundi.

Obrišite mjesto injiciranja i okolno područje alkoholom te prekrijte injiciranu leziju upijajućim jastučićem i suhim okluzivnim zavojem.

Zbrinjavanje

Zbrinite sve materijale koji su došli u doticaj s lijekom Imlygic (npr. bočica, štrcaljka, igla, bilo kakva vata ili gaza) u skladu sa smjernicama lokalnih institucija (vidjeti dio 6.6).

4.3

Kontraindikacije

 

Bolesnici s povijesti preosjetljivosti na virus talimogene laherparepvec ili bilo koju od njegovih

 

pomoćnih tvari.

 

Bolesnici koji su teško imunokompromitirani (npr. bolesnici s ozbiljnom urođenom ili stečenom

 

staničnom i/ili humoralnom imunodeficijencijom) (vidjeti dio 4.4).

4.4

Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Prethodno liječeni bolesnici

Podaci o djelotvornosti lijeka Imlygic u trenutnim okolnostima druge ili kasnije linije liječenja su ograničeni.

Imunokompromitirani bolesnici

Imlygic nije ispitivan u imunokompromitiranih bolesnika. Na temelju podataka dobivenih na životinjama, bolesnici koji su teško imunokompromitirani mogu biti pod povećanim rizikom od diseminirane infekcije herpes virusom te se ne smiju liječiti lijekom Imlygic (vidjeti dijelove 4.3 i 5.3). Diseminirana infekcija herpes virusom se također može pojaviti u imunokompromitiranih bolesnika (poput onih s HIV-om/AIDS-om, leukemijom, limfomom, običnom varijabilnom imunodeficijencijom ili u kojih je potrebna kronična primjena visokih doza steroida ili drugih imunosupresiva). Potrebno je razmotriti rizike i koristi liječenja prije primjene lijeka Imlygic u tih bolesnika.

Slučajno izlaganje lijeku Imlygic

Slučajno izlaganje može dovesti do prijenosa lijeka Imlygic i infekcije herpes virusom. Zdravstveni radnici i osobe u neposrednoj blizini ( npr. članovi kućanstva, njegovatelji, seksualni partneri ili osobe koje dijele isti krevet) trebaju izbjegavati izravan doticaj s injiciranim lezijama ili tjelesnim tekućinama liječenih bolesnika tijekom cijelog perioda liječenja i do 30 dana nakon posljednje primjene lijeka (vidjeti dio 6.6). Prijavljeni su slučajevi slučajnog uboda iglom i povratnog štrcanja lijeka u zdravstvenih radnika tijekom pripreme i primjene lijeka Imlygic.

Osobe iz neposredne blizine koje su imunokompromitirane ili su trudnice ne smiju mijenjati bolesnikove zavoje ili čistiti njegovo mjesto injiciranja. Trudnice, novorođenčad i imunokompromitirane osobe ne smiju se izlagati potencijalno kontaminiranim materijalima.

Zdravstveni djelatnici trebaju se pobrinuti da bolesnici mogu ispuniti zahtjev da se mjesta injiciranja prekriju okluzivnim zavojem (vidjeti dio 6.6). Bolesnike također treba savjetovati da izbjegavaju

dodirivanje ili grebanje mjesta injiciranja jer to može dovesti do nehotičnog prijenosa lijeka Imlygic na ostale dijelove tijela ili na osobe u njihovoj neposrednoj blizini.

Iako nije poznato može li se Imlygic prenijeti seksualnim kontaktom, poznato je da se divlji tip virusa HSV-1 može prenijeti seksualnim kontaktom. Bolesnike treba savjetovati da koriste kondom od lateksa tijekom seksualnog kontakta kako bi se spriječio mogući prijenos lijeka Imlygic. Žene reproduktivnog potencijala treba savjetovati da koriste učinkovitu metodu kontracepcije kako bi se spriječila trudnoća tijekom liječenja lijekom Imlygic (vidjeti dio 4.6).

Njegovatelje treba savjetovati da nose zaštitne rukavice dok pomažu bolesnicima u nanošenju ili mijenjanju okluzivnih zavoja te da se pridržavaju sigurnosnih mjera pri odlaganju iskorištenih zavoja i materijala za čišćenje (vidjeti dijelove 4.2 i 6.6).

U slučaju slučajnog izlaganja lijeku Imlygic, izložene osobe treba savjetovati da temeljito očiste zahvaćeno područje sapunom i vodom i/ili dezinficijensom. Ako se razviju simptomi ili znakovi infekcije herpes virusom, trebaju kontaktirati svog zdravstvenog radnika. Virus talimogene laherparepvec je osjetljiv na aciklovir.

Infekcija herpes virusom u bolesnika liječenih lijekom Imlygic

U kliničkim ispitivanjima, u bolesnika liječenih lijekom Imlygic prijavljene su infekcije herpes virusom (uključujući groznice i dendritički keratitis). Očekuje se da će simptomi lokalne ili sustavne infekcije koja može biti povezana s lijekom Imlygic biti slični simptomima uzrokovanima infekcijom divljim tipom virusa HSV-1.

Poznato je da su osobe s infekcijom divljim tipom virusa HSV-1 cijeli život pod rizikom od simptomatske infekcije herpes virusom zbog reaktivacije latentnog virusa HSV-1 divljeg tipa. Treba imati na umu simptomatsku infekciju herpes virusom zbog moguće reaktivacije lijeka Imlygic.

Bolesnike koji razviju infekcije herpes virusom se mora savjetovati da slijede standardnu higijensku praksu kako bi se spriječio prijenos virusa.

Virus talimogene laherparepvec je osjetljiv na aciklovir. Potrebno je razmotriti rizike i koristi liječenja lijekom Imlygic prije primjene aciklovira ili drugih antivirusnih lijekova indiciranih za liječenja infekcija herpes virusom. Ako se primijene sustavno ili topikalno izravno na mjesto injiciranja, ti lijekovi mogu interferirati s djelotvornosti lijeka Imlygic.

Celulitis na mjestu injiciranja

Nakon liječenja lijekom Imlygic može se javiti nekroza ili ulceracija tumorskog tkiva. Prijavljeni su celulitis i sustavna bakterijska infekcija. Preporučuju se pažljiva njega rane i mjere predostrožnosti za infekcije, naročito ako nekroza tkiva rezultira otvorenim ranama.

Otežano zacjeljivanje na mjestu injiciranja

U kliničkim ispitivanjima prijavljeno je otežano zacjeljivanje na mjestu injiciranja. Imlygic može povećati rizik od otežanog zacjeljivanja u bolesnika s podležećim rizičnim čimbenicima (npr. prijašnje zračenje na mjestu injiciranja ili lezije na slabo prokrvljenim područjima).

Ako se razvije perzistentna infekcija ili usporeno zacjeljivanje, potrebno je razmotriti rizike i koristi lijeka Imlygic prije nego što nastavite s liječenjem.

Imunološki posredovani događaji

U kliničkim ispitivanjima, u bolesnika liječenih lijekom Imlygic prijavljeni su imunološki posredovani događaji koji uključuju glomerulonefritis, vaskulitis, pneumonitis, pogoršanje psorijaze i vitiligo.

Potrebno je razmotriti rizike i koristi lijeka Imlygic prije početka liječenja u bolesnika koji imaju podležeću autoimunu bolest ili prije nastavka liječenja u bolesnika u kojih su se razvili imunološki posredovani događaji.

Plazmocitom na mjestu injiciranja

Nakon primjene lijeka Imlygic prijavljen je plazmocitom u blizini mjesta injiciranja. Potrebno je razmotriti rizike i koristi lijeka Imlygic u bolesnika s multiplim mijelomom ili u kojih se plazmocitom razvije tijekom liječenja.

Opstruktivna bolest dišnih puteva

Nakon liječenja lijekom Imlygic prijavljena je opstruktivna bolest dišnih puteva. Potreban je oprez pri injiciranju u lezije u blizini glavnih dišnih puteva.

Bolesnici seronegativni na HSV-1

Prijavljena je veća učestalost pireksije, zimice i bolesti nalik gripi u bolesnika koji su na početku liječenja bili seronegativni na HSV-1 usporedbi s onima koji su na početku liječenja bili seropozitivni na HSV-1, posebno unutar perioda prvih 6 liječenja (vidjeti dio 4.8).

Svi bolesnici

Imlygic sadrži sorbitol (E420). Bolesnici s rijetkim nasljednim problemima netolerancije fruktoze ne smiju uzimati ovaj lijek.

Svaka doza od 4 ml lijeka Imlygic sadrži približno 30 mg (1,3 mmol) natrija. To trebaju uzeti u obzir bolesnici na prehrani s kontroliranim unosom natrija.

Sljedivost lijeka Imlygic:

U svrhu poboljšanja sljedivosti bioloških lijekova, zaštićeno ime i broj serije primijenjenog lijeka moraju se jasno zabilježiti (ili navesti) u kartonu bolesnika.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija za lijek Imlygic. Aciklovir i drugi antivirusni lijekovi mogu interferirati s učinkovitošću lijeka Imlygic ako se primijene sustavno ili lokalno izravno na mjesto injiciranja. Razmotrite rizike i koristi liječenja lijekom Imlygic prije primjene aciklovira ili drugih antivirusnih lijekova indiciranih za liječenje infekcije herpes virusom.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene reproduktivnog potencijala/kontracepcija

Žene reproduktivnog potencijala treba savjetovati da koriste učinkovitu metodu kontracepcije kako bi se spriječila trudnoća tijekom liječenja lijekom Imlygic.

Sve bolesnike treba savjetovati da koriste kondom od lateksa tijekom seksualnog kontakta kako bi se spriječio mogući prijenos lijeka Imlygic (vidjeti dio 4.4).

Trudnoća

Nisu provedena primjerena i dobro kontrolirana ispitivanja virusa talimogene laherparepvec u trudnica.

Ako trudnica ima infekciju divljim tipom virusa HSV-1 (primarnu ili reaktivaciju), postoji mogućnost da virus prijeđe placentalnu barijeru te rizik od prijenosa tijekom poroda zbog izlučivanja virusa. Infekcije divljim tipom HSV-1 povezuju se s ozbiljnim nuspojavama, uključujući višestruko zatajenje organa i smrt, ako se u fetusu ili u novorođenčeta razvije infekcija divljim tipom herpes virusa. Iako do danas nema kliničkih podataka o infekcijama virusom talimogene laherparepvec u trudnica, mogao bi postojati rizik za fetus ili novorođenče ako bi virus talimogene laherparepvec djelovao na isti način. U ispitivanjima na životinjama nisu opaženi učinci na embrio-fetalni razvoj (vidjeti dio 5.3). Kao mjeru predostrožnosti, poželjno je izbjegavati primjenu virusa talimogene laherparepvec tijekom trudnoće.

Mogu se pojaviti transplacentalne metastaze malignog melanoma. S obzirom da je virus talimogene laherparepvec dizajniran za ulazak i replikaciju u tumorskom tkivu, može postojati rizik od izlaganja fetusa virusu talimogene laherparepvec iz tumorskog tkiva koje je prešlo placentu.

Ako se Imlygic primjenjuje tijekom trudnoće ili bolesnica postane trudna tijekom primjene lijeka Imlygic, bolesnicu treba upoznati s mogućim opasnostima za fetus i/ili novorođenče.

Dojenje

Nije poznato prenosi li se virus talimogene laherparepvec u majčino mlijeko u ljudi. Potrebno je odlučiti da li prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje/suzdržati se od liječenja lijekom Imlygic, uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

Nisu provedena klinička ispitivanja za procjenu učinka virusa talimogene laherparepvec na plodnost (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Virus talimogene laherparepvec može imati manji utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Zbog mogućih nuspojava kao što su omaglica i konfuzno stanje (vidjeti dio 4.8), bolesnike treba savjetovati da budu oprezni dok upravljaju vozilima i rade sa strojevima sve dok ne budu sigurni da nemaju nuspojava na virus talimogene laherparepvec.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Sigurnost lijeka Imlygic procijenjena je u pivotalnom ispitivanju u kojem su 292 bolesnika primila najmanje 1 dozu lijeka Imlygic (vidjeti dio 5.1). Medijan trajanja izloženosti lijeku Imlygic bio je 23 tjedna (5,3 mjeseca). Dvadeset šest (26) bolesnika bilo je izloženo lijeku Imlygic najmanje jednu godinu.

Najčešće prijavljene nuspojave (≥ 25%) u bolesnika liječenih lijekom Imlygic su bile umor (50,3%), zimica (48,6%), pireksija (42,8%), mučnina (35,6%), bolest nalik gripi (30,5%) i bol na mjestu injiciranja (27,7%). Sveukupno, devedeset osam posto (98%) od tih prijavljenih nuspojava bile su

blage ili umjerene po ozbiljnosti. Najčešća nuspojava 3. ili višeg stupnja bio je celulitits (2,1%) (vidjeti dio 4.4).

Tablični popis nuspojava

Tablica 3 prikazuje nuspojave opažene u kliničkim ispitivanjima u bolesnika s melanomom liječenih lijekom Imlygic u usporedbi s GM-CSF. Nuspojave su prikazane prema organskim sustavima i učestalosti. Učestalosti su definirane kao: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 do < 1/10) i manje često (≥ 1/1000 do < 1/100). Unutar svake grupe učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Tablica 3: Nuspojave opažene u kliničkim ispitivanjima u bolesnika s melanomom liječenih lijekom Imlygic

Infekcije i infestacije

Često

Celulitis, Oralni herpes

Manje često

Infekcija na mjestu reza

Dobroćudne, zloćudne i nespecificirane novotvorine (uključujući ciste i polipe)

Često

Tumorska bol, infekcija neoplazme

Manje često

Plazmocitom na mjestu injiciranja

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Vrlo često

Periferni edem

Često

Anemija

Poremećaji imunološkog sustava

Često

Imunološki posredovani događaji

Poremećaji metabolizma i prehrane

Često

Dehidracija

Poremećaji živčanog sustava

Vrlo često

Glavobolja

Često

Konfuzno stanje, anksioznost, depresija, omaglica, nesanica

Poremećaji oka

 

Manje često

Dendritički keratitis

Poremećaji uha i labirinta

Često

Bol u uhu

Srčani poremećaji

 

Često

Tahikardija

Krvožilni poremećaji

Često

Duboka venska tromboza, hipertenzija, crvenilo uz osjećaj vrućine

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Vrlo često

Kašalj

Često

Dispneja u naporu, orofaringealna bol, infekcije gornjih dišnih puteva

Manje često

Opstruktivna bolest dišnih puteva

Poremećaji probavnog sustava

Vrlo često

Povraćanje, proljev, konstipacija, mučnina

Često

Bol u abdomenu, nelagoda u abdomenu

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Često

Vitiligo, osip, dermatitis

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Vrlo često

Mijalgija, atralgija, bol u ekstremitetima

Često

Bol u leđima, bol u preponama

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Vrlo često

Bolest nalik gripi, pireksija, zimica, umor, bol, reakcije na mjestu injiciranja §

Često

Malaksalost, aksilarna bol

Pretrage

Često

Smanjenje tjelesne težine

Ozljede, trovanja i proceduralne komplikacije

Često

Komplikacije rane, sekrecija iz rane, kontuzije, proceduralna bol

§ Reakcije na mjestu injiciranja uključuju: vrlo čestu pojavu boli na mjestu injiciranja, čestu pojavu eritema na mjestu injiciranja, krvarenja na mjestu injiciranja, oticanja na mjestu injiciranja, reakcija na mjestu injiciranja, upale na mjestu injiciranja, izlučivanje iscjetka, iscjedak na mjestu injiciranja, te rijetku pojavu topline na mjestu injiciranja.

Imunološki posredovani događaji uključuju: manje česte pojave vaskulitisa, pneumonitisa, pogoršanja psorijaze i glomerulonefritisa.

Opis odabranih nuspojava

Imunološki posredovani događaji

Imunološki posredovani događaji prijavljeni u pivotalnom kliničkom ispitivanju uključivali su slučaj pogoršanja psorijaze u bolesnika s prethodnom poviješću psorijaze, jedan slučaj pneumonitisa u bolesnika s poviješću autoimune bolesti, jedan slučaj vaskulitisa i dva slučaja glomerulonefritisa od čega je u jednom došlo do akutnog zatajenja bubrega.

Plazmocitom

U kliničkim ispitivanjima, opažen je jedan slučaj plazmocitoma na mjestu injiciranja u bolesnika za kojeg se ustanovilo da ima multipli mijelom.

Celulitis

U pivotalnom kliničkom ispitivanju (ispitivanje 005/05), zabilježeni su događaji celulitisa od kojih su neki bili smatrani ozbiljnim nuspojavama. Međutim, ni jedan nije doveo do trajnog prekida liječenja lijekom Imylgic. Preporučuju se pažljiva njega rane i mjere predostrožnosti za infekcije, naročito ako nekroza tkiva rezultira otvorenim ranama.

Simptomi nalik gripi

U 90% bolesnika liječenih lijekom Imlygic došlo je do simptoma nalik gripi. Pireksija, zimica te bolest nalik gripi, koji se mogu pojaviti u bilo kojem trenutku liječenja lijekom Imlygic, obično su se razriješili unutar 72 sata. Ovi su događaji češće prijavljivani u periodu prvih 6 liječenja, naročito u bolesnika koji su na početku liječenja bili negativni na HSV-1.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Ne postoji kliničko iskustvo o predoziranju lijekom Imlygic. U kliničkim su ispitivanjima primjenjivane doze od najviše 4 ml u koncentraciji od 108 PFU/ml svaka dva tjedna bez dokaza o toksičnosti koja ograničava dozu. Nije utvrđena maksimalna doza lijeka Imlygic koja se može sigurno primijeniti. U slučaju sumnje na predoziranje ili nenamjernu intravensku primjenu, bolesnika treba liječiti simptomatski, npr. aciklovirom ili drugim antivirusnim lijekovima (vidjeti dio 4.4) i suportivnim mjerama prema potrebi.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Antineoplastici i imunomodulatori, ATK oznaka: L01XX51.

Mehanizam djelovanja

Virus talimogene laherparepvec je onkolitički imunoterapeutik dobiven iz virusa HSV-1. Virus talimogene laherparepvec modificiran je tako da se replicira unutar tumora i proizvodi imunostimulator, humani protein GM-CSF. Virus talimogene laherparepvec uzrokuje smrt tumorskih stanica i otpuštanje antigena proizišlih iz tumora. Smatra se da će zajedno s GM-CSF potaknuti sustavni antitumorski imunološki odgovor te odgovor efektorskih T-stanica. Miševi u kojima je došlo do potpune regresije primarnih tumora, nakon liječenja su bili otporni na naknadno induciranje istih tumora (eng. tumour rechallenge).

Modifikacije virusa HSV-1 u virus talimogene laherparepvec uključuju deleciju ICP34.5 i ICP47. Dok antivirusni imunološki odgovori štite normalne stanice nakon infekcije virusom talimogene laherparepvec, pokazalo se da su tumori skloni oštećenju i smrti stanica uzrokovanim ICP34.5- deficijentnim virusima HSV-1, uključujući i virus talimogene laherparepvec. Delecija ICP47 sprječava smanjenje broja molekula koje prezentiraju antigen i povećava ekspresiju HSV US11 gena, čime se pojačava replikacija virusa u tumorskim stanicama.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Ispitivanje 005/05

Sigurnost i djelotvornost monoterapije lijekom Imlygic u u usporedbi sa supkutano primijenjenim GM-CSF procijenjene su u multinacionalnom, otvorenom, randomiziranom kliničkom ispitivanju faze 3, u bolesnika s melanomom stadija IIIB, IIIC i IV koji se nije smatrao operabilnim. Prethodno sustavno liječenje melanoma je bilo dozvoljeno, ali ne neophodno. Bolesnici s aktivnim metastazama u mozgu, koštanim metastazama, opsežnom viscelarnom bolesti, primarnim melanomom oka ili sluznice, s dokazima imunosupresije ili koji su liječeni sustavno primijenjenim lijekom za herpes virus bili su isključeni iz ispitivanja.

Bolesnici su randomizirani u omjeru 2:1 za primjenu lijeka Imlygic ili GM-CSF (N = 436; 295 Imlygic, 141 GM-CSF). Imlygic je primijenjen injiciranjem u lezije pri početnoj koncentraciji od 106 (1 milijun) PFU/ml 1. dan, nakon čega je slijedila koncentracija od 108 (100 milijuna) PFU/ml 21. dana i svaka 2 tjedna nakon toga u dozi od najviše 4 ml. GM-CSF je primijenjen supkutano u dozi od 125 µg/m2 dnevno kroz 14 dana uz naknadni period prekida od 14 dana, u ponavljajućim intervalima.

Kako bi se omogućio odgođeni imunološki posredovan antitumorski učinak, bolesnici su liječeni kroz najmanje 6 mjeseci ili sve dok više nije bilo lezija za injiciranje. Tijekom tog razdoblja, liječenje je trebalo nastaviti bez obzira na povećanje veličine postojeće/ih lezije/a i/ili razvoj nove/ih lezije/a, osim ako se u bolesnika razvila nepodnošljiva toksičnost ili ako je ispitivač smatrao da je u najboljem interesu bolesnika prekinuti liječenje ili primijeniti drugu terapiju za melanom. Nakon 6 mjeseci liječenja, bolesnici su trebali nastaviti s liječenjem sve do klinički relevantne progresije bolesti (tj. progresija bolesti povezana sa smanjenjem izvedbenog statusa i/ili je ispitivač smatrao da je potrebno alternativno liječenje). Bolesnici u kojih je postignut odgovor nakon 12 mjeseci liječenja, mogli su nastaviti liječenje do dodatnih 6 mjeseci. Srednja vrijednost (SD) trajanja liječenja za populaciju s namjerom liječenja (ITT, od eng. intent to treat) iznosila je 15,76 tjedana (15,79) u GM-CSF skupini i 26,83 tjedana (18,39) u Imlygic skupini. Primarni ishod je bio učestalost održivog odgovora (eng.

durable response rate (DRR)) [definirana kao postotak bolesnika s potpunim odgovorom (CR, od eng. complete response) ili djelomičnim odgovorom (PR, od eng. partial response) održanim kontinuirano kroz najmanje 6 mjeseci] po slijepoj centralnoj procjeni. Sekundarni ishodi uključivali su ukupno preživljenje (OS, od eng. overall survival), učestalost sveukupnog odgovora (ORR, od eng. overall response rate) [PR+CR], vrijeme do odgovora, trajanje odgovora i vrijeme do neuspjeha liječenja (vrijeme od randomizacije do prvog događaja klinički relevantne progresije bolesti gdje nije postignut odgovor nakon događaja progresije ili do smrti).

Srednja dob bila je 63 (raspon: 22 do 94) godine; 26,5% bilo je starije od 65 godina i 23,3% bilo je starije od 74 godine. Većina bolesnika, 98%, su bili bijele rase. Muški bolesnici činili su 57% ispitivane populacije, a u 70% bolesnika je ECOG izvedbeni status na početku liječenja iznosio 0. Od uključenih bolesnika, 22% je imalo stadij IV M1c bolesti, a u 53% bolesnika je prethodno već primijenjeno liječenje melanoma poput kemoterapije i citokinske imunoterapije dodatno uz operaciju, adjuvantno liječenje ili zračenje. Sveukupno, 58% svih bolesnika uključenih u ispitivanje bili su na početku liječenja seropozitivni na divlji tip HSV-1, dok su njih 32,6% bili seronegativni; HSV-1 serostatus ostalih 9,4% bio je nepoznat.

Razlika DRR-a između lijeka Imlygic i GM-CSF-a u ITT populaciji bila je statistički značajna (vidjeti Tablicu 4.) u korist lijeka Imlygic.

Tablica 4: Sažetak rezultata za ITT populaciju iz ispitivanja 005/05 lijeka Imlygic

 

Krajnji ishod

Imlygic N = 295

GM-CSF N = 141

 

ispitivanja

 

 

 

 

 

 

Učestalost održivog

Primarni

16,3% (n = 48)

2,1% (n = 3)

odgovora

 

(95% CI: 12,1; 20,5)

(95% CI: 0,0; 4,5)

 

 

 

 

 

 

Omjer izgleda 8,9; (95% CI: 2,7; 29,2)

 

 

P < 0,0001

 

Učestalost

Sekundarni

26,4% (n = 78)

5,7% (n = 8)

sveukupnog odgovora

 

(95% CI: 21,4%; 31,5%)

(95% CI: 1,9%; 9,5%)

(% CR,

 

(10,8% CR, 15,6% PR)

(0,7% CR, 5% PR)

% PR)

 

 

 

Sveukupno

Sekundarni

Medijan 23,3 (95% CI:

Medijan 18,9

preživljenje

 

19,5; 29,6) mjeseca

(95% CI: 16,0; 23,7) mjeseca

 

 

HR: 0,79; (95% CI: 0,62, 1,00) p = 0,051

Trajanje odgovora

Sekundarni

Nije postignut

Medijan 2,8 mjeseci

(odgovor koji je trajao

 

(Raspon: > 0,0 do > 16,8

(Raspon: 1,2 do > 14,9

pri zadnjoj procjeni

 

mjeseci)

mjeseci)

tumora)

 

HR: 0,46; (95% CI: 0,35; 0,60)

 

 

 

 

Vrijeme do odgovora

Sekundarni

4,1 mjeseca

3,7 mjeseci

(medijan)

 

 

 

Vrijeme do neuspjeha

Sekundarni

8,2 mjeseca

2,9 mjeseci

liječenja (medijan)

 

(95% CI: 6,5; 9,9)

(95% CI: 2,8; 4,0)

 

 

HR: 0,42; (95% CI: 0,32; 0,54)

 

 

 

 

Među bolesnicima koji su odgovorili na liječenje lijekom Imlygic, 56 (72%) odgovora su i dalje trajali u trenutku primarne analize. Od bolesnika koji su odgovorili na liječenje, u njih 42 (54%) došlo je do povećanja sveukupne veličine postojećih lezija od ≥ 25% i/ili razvoja nove/ih lezije/a prije konačnog postizanja odgovora.

U analizi za procjenu sustavne aktivnosti lijeka Imlygic, u 27 od 79 bolesnika (34,2%) došlo je do sveukupnog smanjenja ne-visceralnih lezija u koje nije injiciran lijek Imlygic od ≥ 50%, dok je u 8

od 71 bolesnika (11,3%) došlo do sveukupnog smanjenja visceralnih lezija u koje nije injiciran lijek Imlygic od ≥ 50%.

Slika 4: Kaplan-Meierova krivulja sveukupnog preživljenja (ITT populacija)

Nije opažena razlika u sigurnosti ili djelotvornosti između starijih (u dobi od ≥ 65 godina) i mlađih odraslih bolesnika.

Eksploratorne podskupine

Također su provedene i eksploratorne analize DRR-a i sveukupnog preživljenja u podskupinama svih stupnjeva bolesti (vidjeti sliku 5 i tablicu 5). Dok pivotalno ispitivanje nije bilo namijenjeno za procjenu djelotvornosti u ovim pojedinim podskupinama, bolesnici bez visceralne bolesti imali su veću korist od liječenja lijekom Imlygic od onih čija je bolest bila više uznapredovala.

Tablica 5: Sažetak rezultata eksploratornih analiza podskupina iz ispitivanja 005/05 lijeka Imlygic

 

DRR, (%)

ORR, (%)

OS (omjer rizika)

 

 

 

 

 

 

 

Imlygic

GM-CSF

Imlygic

GM-CSF

Imlygic naprema GM-

 

 

 

 

 

CSF

 

 

 

 

 

 

Stadij§ IIIB/IIIC/ stadij

25,2

1,2

40,5

2,3

0,57, (95% CI: 0,40;

IVM1a

 

 

 

 

0,80);

(Imlygic, n = 163;

 

 

 

 

 

GM-CSF, n = 86)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadij§ IVM1B/ IVM1C

5,3

3,6

9,2

10,9

1,07, (95% CI: 0,75;

(Imlygic, n = 131;

 

 

 

 

1,52);

GM-CSF, n = 55)

 

 

 

 

 

§ Stupanj prema AJCC (American Joint Committee on Cancer) klasifikaciji, 6. izdanje.

Slika 5: Kaplan-Meierova procjena sveukupnog preživljenja po randomiziranoj terapijskoj skupini za stadij bolesti IIIB/IIIC/stadij bolesti IVM1a (eksploratorna analiza podskupina)

Cenzor indiciran vertikalnom linijom ׀

NP = nije procjenjivo

Zbog eksploratorne prirode analize i na temelju trenutnih dokaza, nije ustanovljeno da je lijek Imlygic povezan s učinkom na sveukupno preživljenje.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Imlygic za melanom u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Virus talimogene laherparepvec je genetski modificiran i za replikaciju sposoban virus HSV-1. Prema tome, njegova farmakokinetika i biodistribucija ovise o mjestu injiciranja u leziju, selektivnoj replikaciji unutar tumora i otpuštanju iz tumorskog tkiva.

Apsorpcija

Unos virusa talimogene laherparepvec u stanicu odvija se putem HSV-1 receptora na tumorskim i ne- tumorskim stanicama nakon lokalnog injiciranja u tumore. S obzirom da se virus talimogene laherparepvec injicira i replicira unutar tumora, njegova bioraspoloživost i sistemska koncentracija ne mogu predvidjeti aktivnost djelatne tvari te stoga nisu procijenjene.

Metabolizam/eliminacija

Virus talimogene laherparepvec se eliminira općim obrambenim mehanizmima domaćina (npr. autofagija, odgovori stečene imunosti). Virus talimogene laherparepvec se razgrađuje uobičajenim endogenim putevima razgradnje proteina i DNK. Kao i u slučaju ostalih infekcija divljim tipom virusa HSV-1, u tijelima neurona koji inerviraju mjesta injiciranja mogu se zadržati latentne zalihe DNK virusa talimogene laherparepvec; prema tome, ne može se isključiti pojava latentnih infekcija virusom talimogene laherparepvec.

Biodistribucija (u tijelu) i izlučivanje virusa (ekskrecija/sekrecija)

DNK virusa talimogene laherparepvec kvantificirana je pomoću visoko-osjetljive i specifične analize, kvantitativne lančane reakcije polimerazom (qPCR, od eng. quantitative Polymerase Chain Reaction), koja se ne mora podudarati s rizikom od virusne infekcije. Virus talimogene laherparepvec je također kvantificiran u odabranim uzorcima bolesnika u kliničkim ispitivanjima primjenom testova infektivnosti virusa na mjestu injiciranja i u nekim slučajevima potencijalno herpetičkih lezija.

Klinička biodistribucija, eliminacija i izlučivanje

Biodistribucija i izlučivanje intralezijski primijenjenog virusa talimogene laherparepvec istražuju se u ispitivanju melanoma. Privremeni rezultati u 30 bolesnika pokazuju da je DNK virusa talimogene laherparepvec detektirana u prolaznim i niskim koncentracijama u krvi 90% bolesnika te u urinu 20% bolesnika u ispitivanju. Udio bolesnika s detektibilnom količinom DNK virusa talimogene laherparepvec u krvi i urinu bio je najviši tijekom drugog ciklusa. DNK virusa talimogene laherparepvec detektirana je u uzorcima injiciranih lezija u otprilike 90% bolesnika. Međutim, u samo 14% bolesnika rezultati testa infektivne doze kulture tkiva pri 50% ciljnog učinka (TCID50, od eng. 50% Tissue Culture Infectious Dose) bili su pozitivni na infektivni virus, u svih unutar 8 dana nakon primjene lijeka. Sedamnaest posto uzoraka vanjskog dijela okluzivnog zavoja bilo je pozitivno na DNK virusa talimogene laherparepvec, ali ni jedan nije bio pozitivan na prisutnost infektivnog virusa. Među uzorcima oralne sluznice, u samo 1 uzorku tijekom ispitivanja nađene su detektabilne razine DNK virusa talimogene laherparepvec, ali uzorak nije bio pozitivan na prisutnost infektivnog virusa.

Farmakokinetika u posebnim populacijama

Farmakokinetička ispitivanja virusa talimogene laherparepvec u posebnim populacijama nisu provedena.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Jednostruke ili ponavljane doze virusa talimogene laherparepvec od najviše 4 x 108 PFU/kg ili 107 PFU/doza (60 puta više od najviše preporučene kliničke doze), primijenjene supkutanom ili intravenskom injekcijom ili injiciranjem u tumor bile su dobro podnošene u imunokompetentnih miševa, štakora i pasa. Nisu opaženi neuropatološki ili neurološki neželjeni učinci. U in vivo ispitivanju intracerebralnog injiciranja, virus talimogene laherparepvec bio je 10 000 puta manje

neurovirulentan u usporedbi s dozom divljeg tipa virusa HSV-1 koja rezultira smrću u 50% slučajeva u miševa.

Virus talimogene laherparepvec injiciran je u razne tumore presađene iz drugih vrsta na imunodeficijentne miševe (goli i SCID) u dozama od najviše 2 x 108 PFU/kg (30 puta više od najviše preporučene kliničke doze) u imunodeficijentnim miševima. Sustavna virusna infekcija sa smrtnim ishodom opažena je u do 20% golih miševa (primarno deficijentni u funkciji T limfocita) i 100% SCID miševa (miševi koji nemaju ni T ni B limfocite).

U ispitivanjima, diseminirana virusna infekcija sa smrtnim ishodom opažena je u 14% golih miševa nakon liječenja virusom talimogene laherparepvec u dozama koje su 10 do 100 puta više od onih koje rezultiraju 100 postotnom smrtnosti s divljim tipom virusa HSV-1.

Mutagenost

Genotoksični potencijal virusa talimogene laherparepvec nije procijenjen u dugotrajnim ispitivanjima na životinjama ili ljudima. S obzirom da se divlji tip virusa HSV-1 ne ugrađuje u genom domaćina, rizik od insercijske mutageneze s virusom talimogene laherparepvec je zanemariv.

Kancerogenost

Kancerogeni potencijal virusa talimogene laherparepvec nije procijenjen u dugotrajnim ispitivanjima na životinjama ili ljudima. Međutim, dostupni podaci za virus talimogene laherparepvec i divlji tip virusa HSV-1 ne ukazuju na kancerogeni rizik u ljudi.

Reproduktivna i razvojna toksičnost

Nije bilo učinka na reproduktivna tkiva mužjaka i ženki nakon liječenja odraslih miševa u dozama od najviše 4 x 108 PFU/kg (na temelju PFU/kg, doza 60 puta viša u odnosu na maksimalnu kliničku dozu). Kada je virus talimogene laherparepvec primjenjivan tijekom organogeneze u gravidnih ženki miševa u dozama od najviše 4 x 108 (400 milijuna) PFU/kg (na temelju PFU/kg, doza 60 puta viša u odnosu na maksimalnu kliničku dozu) nisu opaženi učinci na embrio-fetalni razvoj. Nađene su zanemarive količine (< 0,001% od razine u majčinskoj krvi) DNK virusa talimogene laherparepvec u krvi fetusa.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Natrijev hidrogenfosfat dihidrat

Natrijev dihidrogenfosfat dihidrat

Natrijev klorid

Mio-inozitol

Sorbitol (E420)

Voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

Neotvorena bočica

4 godine.

Odmrzavanje bočica lijeka Imlygic

Prije primjene odmrznite zamrznute bočice lijeka Imlygic na sobnoj temperaturi (od

20°C do 25°C) dok lijek Imlygic ne postane tekuć (otprilike 30 minuta). Nježno okrećite. NE tresite.

Bočice se moraju odmrzavati i čuvati u originalnoj kutiji do primjene radi zaštite od svjetlosti.

Nakon odmrzavanja

Nakon odmrzavanja, primijenite Imlygic što je prije moguće.

Odmrznuti Imlygic je stabilan kada se čuva na temperaturi od 2°C do 25°C, zaštićen od svjetlosti u svojoj originalnoj bočici, u štrcaljki, ili u originalnoj bočici i zatim u štrcaljki. Nemojte prekoračiti vrijeme čuvanja navedeno u tablici 6 i tablici 7.

Ako se odmrznuti Imlygic čuva u originalnoj bočici i zatim u štrcaljki:

o tijekom cijelog perioda čuvanja treba se održavati isti raspon temperature, sve do primjene.

ovrijeme čuvanja u štrcaljki pri sobnoj temperaturi do najviše 25°C ne smije prekoračiti 2,5 sati za 106 (1 milijun) PFU/ml i 4 sata za 108 (100 milijuna) PFU/ml (vidjeti tablicu 6).

omaksimalno kumulativno vrijeme čuvanja (vrijeme čuvanja u bočici plus vrijeme čuvanja u štrcaljki) ne smije prekoračiti period naveden u tablici 7.

Imlygic se ne smije ponovo zamrzavati jednom kada se odmrzne. Zbrinite sav odmrznuti lijek Imlygic u bočici ili štrcaljki koji se čuvao dulje od niže navedenog vremena.

Tablica 6: Maksimalno vrijeme čuvanja odmrznutog lijeka Imlygic u štrcaljki

 

106 (1 milijun) PFU/ml

108 (100 milijuna) PFU/ml

2°C do 8°C

8 sati

16 sati

Do 25°C

2,5 sati

4 sata

Tablica 7: Maksimalno kumulativno vrijeme čuvanja (vrijeme čuvanja u bočici plus vrijeme čuvanja u štrcaljki) odmrznutog lijeka Imlygic

 

106 (1 milijun) PFU/ml

108 (100 milijuna) PFU/ml

2°C do 8°C

31 sat

6 tjedana (42 dana)

Do 25°C

17 sati

85 sati

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati i prevoziti zamrznuto (na temperaturi od -90°C do -70°C). Čuvati u originalnoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Imlygic je dostupan kao otopina od jednog ml otopine bez konzervansa u bočici za jednokratnu primjenu (plastična smola od cikličkog olefinskog polimera) s čepom (klorobutilni elastomer) i zatvaračem (aluminij) s „flip-off“ poklopcem (polipropilen) u dva različita pakiranja:

Slika 6: Bočica za jednokratnu primjenu trajno umetnuta u prozirni kopoliesterski plastični omot

ILI

Slika 7: Bočica za jednokratnu primjenu bez prozirnog plastičnog omota

Poklopac bočice je označen bojom: za 106 (1 milijun) PFU/ml je svjetlo zelene boje a za 108 (100 milijuna) PFU/ml je Royal plave boje.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Pratite smjernice lokalnih institucija za rukovanje i primjenu, osobnu zaštitnu opremu, slučajna izlijevanja i odlaganje otpada.

Nosite zaštitni ogrtač ili laboratorijsku kutu, sigurnosne naočale ili štitnik za lice i rukavice tijekom pripreme i primjene lijeka Imlygic. Pokrijte sve izložene rane prije primjene. Izbjegavajte kontakt s kožom, očima ili membranama sluznice.

Nakon primjene, promijenite rukavice prije nanošenja okluzivnog zavoja na lezije u koje je injiciran lijek. Obrišite vanjski dio okluzivnog zavoja alkoholnom maramicom. Preporučeno je mjesta injiciranja držati pokrivenima zavojem nepropusnim za zrak i vodu cijelo vrijeme, ako je moguće. Kako bi se rizik od virusnog prijenosa sveo na najmanju moguću mjeru, bolesnici bi trebali držati svoja mjesta injiciranja pokrivena najmanje 8 dana nakon posljednjeg liječenja, ili duže, ako iz mjesta injiciranja kapa ili curi. Savjetujte bolesnike da primijene zavoj onako kako ih je uputio zdravstveni radnik te da zamijene zavoj ako otpadne.

Uklonite sve materijale koji su bili u kontaktu s lijekom Imlygic (npr. bočica, štrcaljka, igla, bilo koja vata ili gaza) u skladu s propisima lokalnih institucija.

Slučajna izloženost

U slučaju slučajne profesionalne izloženosti lijeku Imlygic (npr. putem prskanja u oko ili na površinu sluznice) tijekom pripreme ili primjene, ispirati čistom vodom kroz najmanje 15 minuta. U slučaju izloženosti oštećenoj koži ili uboda iglom, temeljito očistite zahvaćeno područje sapunom i vodom i/ili dezinficijensom.

Svako izlijevanje lijeka Imlygic tretirajte virucidom i upijajućim materijalima.

Savjetujte bolesnike da odlažu iskorištene zavoje i materijale za čišćenje u zapečaćenu plastičnu vrećicu jer oni mogu biti kontaminirani, te da vrećicu bace u kućni otpad.

Ovaj lijek sadrži genetski modificirane organizme. Neiskorišteni lijek mora se zbrinuti sukladno lokalnim propisima za genetski modificirane organizme ili biološki otpad, kako je primjenjivo.

7.NOSITELJ ODOBRENJA

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

NL-4817 ZK Breda

Nizozemska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1064/001

EU/1/15/1064/002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 16. prosinca 2015.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept