Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Krystexxa (pegloticase) – Sažetak opisa svojstava lijeka - M04AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaKrystexxa
ATK šifraM04AX02
Tvarpegloticase
ProizvođačCrealta Pharmaceuticals Ireland Limited

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

KRYSTEXXA 8 mg koncentrat za otopinu za infuziju

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna bočica sadrži 8 mg peglotikaze (koncentrat 8 mg/ml). Jačina ukazuje na količinu urikaze u peglotikazi bez uzimanja u obzir PEGilacije.

Djelatna tvar peglotikaza je kovalentni konjugat urikaze dobivene genetski modificiranim sojem bakterije Escherichia coli i monometoksipolija (etilen glikola).

Jačina ovog lijeka ne smije se uspoređivati s drugim pegiliranim ili nepegiliranim proteinom iste terapijske klase.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1

 

odobren

 

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

 

Koncentrat za otopinu za infuziju.

 

 

Bistra do blago zamućena, bezbojna otopina s pH od 7,3±0,3.

 

4.

KLINIČKI PODACI

nije

 

 

 

4.1

Terapijske indikacije

 

 

 

više

 

 

KRYSTEXXA je indicirana za liječenje te kog, on sposobljavajućeg kroničnog gihta s tofima u

odraslih bolesnika koji također mogu imati erozivne promjene na zglobovima i koji nisu uspjeli normalizirati serumske razine mokraćne kiseline inhibitorima ksantin oksidaze pri maksimalnoj odgovarajućoj dozi ili u bolesnikakojikod kojih su ovi lijekovi kontraindicirani (vidjetio dio 4.4).

Odluku o liječenju lijekom KRYSTEXXA treba temeljiti na tekućim procjenama dobrobiti i rizika za pojedinog bolesnika (vidjeti dio 4.4).

4.2 DoziranjeLijeki način primjene

Liječenje treba započeti i nadzirati liječnik specijalist iskusan u dijagnosticiranju i liječenju teškog, refraktornog, kroničnog gihta.

Lijek trebaju primjenjivati zdravstveni djelatnici pripravni na liječenje anafilaktičkih i infuzijskih reakcija u odgovarajuće opremljenim zdravstvenim ustanovama. Potreban je pažljivi nadzor tijekom infuzije i još najmanje 2 sata nakon završetka infuzije. Potrebno je osigurati dostupnost opreme za oživljavanje. Zabilježene su i reakcije preosjetljivosti kasnog tipa.

Doziranje

Preporučena doza je 8 mg peglotikaze u obliku intravenske infuzije svaka dva tjedna.

Prije infuzije bolesnici trebaju primiti premedikaciju kako bi se minimizirao rizik od reakcija povezanih s infuzijom, primjerice antihistaminike večer prije i ponovno približno pola sata prije infuzije, kao i paracetamol i kortikosteroide neposredno prije svake infuzije (vidjeti dio 4.4).

Potreban je nadzor serumske razine mokraćne kiseline prije svake infuzije. Lijek KRYSTEXXA ne treba primjenjivati ako su izmjerene dvije uzastopne razine lijeka iznad 6 mg/dl (360 µmol/l) (vidjeti dio 4.4).

Prije početka liječenja i osobito prije nadzora serumske razine mokraćne kiseline, bolesnici trebaju prekinuti peroralnu primjenu lijekova za snižavanje urata i ne započinjati liječenje peroralnim lijekovima za snižavanje urata dok uzimaju lijek KRYSTEXXA (vidjeti dio 4.4).

Optimalno trajanje liječenja nije utvrđeno (vidjeti dio 4.4). Trajanje liječenja treba temeljiti na održavanju odgovora (serumske razine mokraćne kiseline <6 mg/dl) i na kliničkoj procjeni.

Bolesnici s oštećenjem bubrega

Na temelju sličnih profila djelotvornosti i sigurnosti peglotikaze u bolesnika s klirensom kreatinina ispod i iznad 50 ml/min, nije potrebna prilagodba doze za bolesnike s oštećenjem bubrega (vidjeti dio 5.2).

Stariji bolesniciodobren

Prilagodba doze nije potrebna za bolesnike u dobi od 65 godina i starije (vidjeti dio 5.2).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka KRYSTEXXA u djece i adolescenata u d i mlađoj od 18 godina nije ustanovljena. Nema podataka o primjeni u djece.

Način primjene

KRYSTEXXA, jednom razrijeđena s 250 ml otopine 4,5 mg/ml (0,45%) ili 9 mg/ml (0,9%) natrijeva klorida, primjenjuje se kao intravenska infuzija tijekom ne manje od 2 sata pri brzini od približno

2 ml/minuti.

Za uputu o pripremi lijeka prije primjene, vidjeti dio 6.6.

nije

4.3 Kontraindikacije

više

 

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

koji

 

Nedostatak glukoza-6-fosfat dehidr genaze (G6DP) i drugi poremećaji staničnog metabolizma za koje se zna da uzrokuju hemolizu i methemoglobinemiju. Svi bolesnici s većim rizikom od nedostatka G6DP (primjerice, bolesnici afrič og ili mediteranskog podrijetla) trebaju se podvrgnuti probiru na nedostatak G6DPLijekprije početka liječenja lijekom KRYSTEXXA.

4.4 Posebna upozor nja i mjere opreza pri uporabi

Omjer dobrobiti/rizika treba procijeniti za svakog pojedinog bolesnika za svaki dan liječenja uzimajući u obzir učinak na otapanje tofa kao i rizik od infuzijskih reakcija, pogoršanja gihta i mogućeg povećanog rizika za srce. Potrebno je također uzeti u obzir dugoročni rizik povezan s profilaktičkim lijekovima za sprečavanje infuzijskih reakcija, poput glukokortikoida.

Podaci za dugoročno liječenje iz kontroliranih kliničkih ispitivanja su ograničeni. To treba uzeti u obzir kod donošenja odluke o trajanju liječenja dulje od 6 mjeseci.

Infuzijske reakcije/anafilaksija

KRYSTEXXA može uzrokovati teške alergijske odgovore, uključujući anafilaktički šok sa srčanim arestom. Preporučuje se posvetiti posebnu pozornost bolesnicima s postojećom kardiopulmonalnim bolestima.

Bolesnike prethodno treba liječiti anthistaminicima, kortikosteroidima i paracetamolom te pomno nadzirati za slučaj pojave nuspojava koje ukazuju na teške reakcije preosjetljivosti uključujući anafilaksiju tijekom najmanje sat vremena nakon završetka infuzije (vidjeti dio 4.8). Ako se tijekom

primjene dogodi infuzijska reakcija , infuziju se može usporiti ili obustaviti te pokrenuti pri nižoj brzini, a prema odluci liječnika.

Većina infuzijskih reakcija uočena je nakon gubitka terapijskog odgovora zbog razvoja protutijela na peglotikazu, tj. kad su serumske vrijednosti mokraćne kiseline bile iznad 6 mg/dl (360 µmol/l). Zbog toga je potreban nadzor serumske razine mokraćne kiseline prije infuzije. Liječenje lijekom KRYSTEXXA treba prekinuti ako se 2 puta uzastopno izmjere razine mokraćne kiseline iznad

6 mg/dl.

S obzirom da istovremena primjena peroralnih lijekova za snižavanje urata može maskirati porast serumskih razina mokraćne kiseline s gubitkom odgovora na liječenje, bolesnici koji istovremeno uzimaju peroralne lijekove za snižavanje urata mogu biti pod povećanim rizikom od infuzijskih reakcija i/ili anafilaksije. Stoga se preporučuje prekinuti peroralnu primjenu lijekova za snižavanje urata prije početka liječenja i ne započinjati liječenje peroralnim lijekovima za snižavanje urata dok uzimate lijek KRYSTEXXA.

Akutni napadaji gihta (pogoršanje gihta)

Nakon početka liječenja uočena su jača pogoršanja gihta, vjerojatno kao rezultat mobilizacije urata iz tkivnih depozita. Za smanjenje vjerojatnosti pogoršanja gihta nakon početka lij č nja lijekom KRYSTEXXA preporučuje se profilaksa kolhicinom ili nesteroidnim protuupalnim lijekovima (NSAIL). Preporučuje se početi profilaksu tjedan dana prije početka primjene lijeka KRYSTEXXA i

nastaviti tijekom najmanje 6 mjeseci osim ako nije medicinski kontraindicirana ili ako ju bolesnik ne

podnosi.

 

 

 

Liječenje lijekom KRYSTEXXA ne treba prekidati zbog pog ršanja, nego ga treba liječiti

 

 

nije

odobrenčenje peglotikazom smanjuje

istovremeno i prikladno za pojedinog bolesnika. Neprekidno lij

učestalost i intenzitet pogoršanja gihta.

 

 

Kongestivno zatajenje srca

više

 

 

KRYSTEXXA nije službeno ispitivana u bol snika s kongestivnim zatajenjem srca, ali mali broj bolesnika s prethodnim kardiovaskularn m probl mima koji su bili liječeni peglotikazom u kliničkim ispitivanjima imalo je pogoršanja kongest nog zatajenja srca. Potreban je oprez u liječenju bolesnika s kongestivnim zatajenjem srca te ih treba pažljivo nadzirati nakon infuzije.

 

koji

Hemoliza i/ili methemoglobinem

a

Ako se hemoliza i/ili methem gl

binemija pojave u bolesnika koji primaju lijek KRYSTEXXA,

liječenje treba odmah i trajno pre

inuti te poduzeti odgovarajuće mjere.

Lijek

 

 

Bolesnici teži od 100 g

 

 

Niže stope odgovora uoč ne su u bolesnika s tjelesnom težinom većom od 100 kg; međutim, zbunjujući čimben ci na malom uzorku čine nejasnim je li doza za bolesnike teže od 100 kg bila odgovarajuća za postizanje učinka. Također, visoki titri protutijela na peglotikazu i infuzijske reakcije pokazale su tendenciju pojave u većim udjelima u skupini bolesnika s ovom težinom (vidjeti dio 4.8).

Ponovno liječenje lijekom KRYSTEXXA

Dostupni su vrlo ograničeni podaci o ponovnom liječenju nakon prekida terapije na više od 4 tjedna. Zbog imunogenosti lijeka KRYSTEXXA, bolesnici koji se ponovo liječe mogu biti pod povećanim rizikom od infuzijskih reakcija, uključujući i anafilaksiju. Stoga se preporučuje da se bolesnici kojima se daju ponovljene infuzije lijeka KRYSTEXXA nakon prekida liječenja pažljivo nadziru.

Unos natrija

KRYSTEXXA sadrži 4,2 mg natrija (manje od 1 mmol) po dozi (u biti ne sadrži natrij).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

S obzirom da se protutijela na peglotikazu mogu vezati na PEG dio lijeka KRYSTEXXA, može nastati potencijal za vezivanje na druge PEGilirane lijekove. Nije poznato može li razvoj protutijela na PEG smanjiti djelotvornost drugih PEGiliranih lijekova.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primjeni lijeka na trudnicama. Ispitivanja embriofetalnog razvoja na štakorima ne ukazuju na izravne ili neizravne štetne učinke s obzirom na reproduktivnu toksičnost. Rezultati tekućih ispitivanja reproduktivne toksičnosti nisu dostupni (vidjeti dio 5.3). KRYSTEXXA se ne preporučuje tijekom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se peglotikaza ili njezini metaboliti u majčino mlijeko. Ne može se isključiti

KRYSTEXXA ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. Ako bolesnici osjete simptome povezane s liječenjem k ji utječu na njihovu sposobnost koncentracije i reagiranja (primjerice, glavobolja ili vrtoglavica), prep ručuje se da ne voze i ne

rizik za novorođenčad/dojenčad. Stoga se KRYSTEXXA ne smije koristiti tijekom dojenja osim ako

očita dobrobit za majku može premašiti nepoznate rizike za novorođenče/dojenče.

Plodnost

 

Nisu proučavani učinci lijeka na mušku i žensku plodnost.

 

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

upravljaju strojevima sve dok se učinci ne povuku.

odobren

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

više

nije

U kontroliranim kliničkim ispitivanjima najč

će prijavljene ozbiljne nuspojave bile su anafilaksija

koja se javljala s učestalošću od 6,5% (8/123) u bolesnika liječenih s 8 mg lijeka svaka dva tjedna; infuzijske reakcije koje su se javljale s učestalošću od 26% i pogoršanja gihta koje je bilo češće tijekom prva tri mjeseca liječenkojia.

Tablični sažetak nuspojava

Za klasifikaciju nuspojava zabilježenih u fazi III kliničkih ispitivanja korištena su sljedeća pravila (vidjeti tablicuLijek1 u nastav u): Vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100), rijetko (≥1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake skupine učestalosti i klasifikacije organskih sustava nuspojave su prikazane prema opadajućoj ozbiljnosti.

Opis odabranih nuspojava

Tablica 1. Nuspojave

Klasifikacija organskih sustava

Nuspojava

Poremećaji metabolizma i prehrane

Često: hiperglikemija

 

Manje često: hiperkalijemija

Srčani poremećaji

Manje često: egzarcebacija kongestivnog zatajenja srca

Poremećaji probavnog sustava

Vrlo često: mučnina

 

Često: povraćanje

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Vrlo često: dermatitis, urtikarija, pruritus, iritacija kože,

 

suha koža

 

Manje često: celulitis

Poremećaji mišićno-koštanog

Vrlo često: pogoršanje gihta

sustava i vezivnog tkiva

Često: oticanje zglobova

 

 

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Nepoznato: hemoliza

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

Vrlo često: reakcije povezane s infuzijom

mjestu primjene

Često: anafilaksija, bolest nalik influenci

 

 

4. infuzije.

odobren

Reakcije povezane s infuzijom

Infuzijske reakcije mogu se javiti nakon početka bilo koje infuzije usprkos premedikaciji bolesnika

peroralnim antihistaminicima, intravenskim kortikosteroidima i/ili paracetamolom te općenito tijekom

ili unutar sat vremena nakon dovršetka infuzije. Prva infuzijska reakcija obično se javlja nakon 2. do

Najčešći znakovi i simptomi lokalne infuzijske reakc je su: eritem, pruritus i osip. Najčešći znakovi i

simptomi sistemske infuzijske reakcije su: urtikarija, disp eja, crvenilo, hiperhidroza, nelagoda ili bol

u prsima, zimica i hipertenzija.

nije

Anafilaksija (karakterizirana stridorom,višes pnjom, perioralnim/jezičnim edemom ili hemodinamičkom nestabilnošću s ili bez osipa ili urtikarije) se pojavila u 14 (5,1%) od ukupno 273 bolesnika liječenih lijekom KRYSTEXXA u kliničkkojim sp ti anjima. Jedan bolesnik liječen lijekom KRYSTEXXA 8 mg svaka 4 tjedna doživio je odg đenu reakciju preosjetljivosti.

U kliničkim ispitivanjima 91% bolesnika koji su iskusili infuzijske reakcije imali su serumske razine mokraćne kiseline iznad 6 mg/dl (360 µmol/l) zbog razvoja protutijela na peglotikazu.

Infuzijske reakc pokazale su tendenciju pojave u većim udjelima u skupini bolesnika koji su teži od 100 kg. Prijavl ene su u 54% bolesnika iz skupine sa 70 do ≤100 kg težine, u 70% bolesnika u skupini s tjelesnom težinom od >100 kg do ≤120 kg odnosno 75% bolesnika u skupini bolesnika težih od 120 kg.

Lijek

Mnoge infuzijske reakcije povukle su se s usporavanjem ili obustavom infuzije prije ponovnog početka infuzije pri nižoj brzini. Druge su se povukle uz suportivno liječenje intravenskim tekućinama, dodatnim glukokortikidima ili antihistaminicima ili nakon prekida infuzije te uz primjenu adrenalina za liječenje anafilaktičkih reakcija.

Nakon stavljanja lijeka u promet prijavljeno je nekoliko teških anafilaktičkih reakcija uključujući gubitak svijesti, kolaps krvotoka i srčani arest koji je zahtijevao hitno bolničko liječenje.

Pogoršanje gihta

Učestalost pogoršanja može se povećati nakon početka liječenja lijekom KRYSTEXXA usprkos profilaksi gihta kolhicinom ili nesteroidnim protuupalnim lijekovima, ali učestalost i težina pogoršanja gihta smanjuju se nakon tri mjeseca liječenja lijekom KRYSTEXXA.

U kliničkim ispitivanjima postotak bolesnika koji su iskusili pogoršanja u prva tri mjeseca iznosio je 75% u bolesnika liječenih lijekom KRYSTEXXA 8 mg svaka dva tjedna u usporedbi s 54% u skupini liječenoj placebom. To je uspoređeno sa stopama pogoršanja od 41% i 67% u istim skupinama u iduća tri mjeseca, dok su pogoršanja giht bila rijetka u bolesnika koji su primali peglotikazu 8 mg svaka

2 tjedna dulje od godine dana.

Imunogenost

U kliničkim ispitivanjima protutijela na peglotikazu (IgM i IgG) razvila su se u 89% bolesnika liječenih lijekom KRYSTEXXA 8 mg svaka dva tjedna te kod 15% bolesnika iz skupine koja je primala placebo. Protutijela na PEG razvila su se također u 41% bolesnika liječenih lijekom KRYSTEXXA 8 mg svaka dva tjedan.

Visoki titri protutijela na peglotikazu bili su povezani sa neuspjehom održavanja normalizacije razine mokraćne kiseline (<6 mg/dl).

Također je u bolesnika s visokim titrima protutijela na peglotikazu bila viša incidencija infuzijskih reakcija: 46% (18 od 39) u skupini koja je primala lijek KRYSTEXXA svaka dva tjed a u usporedbi s 9% (4 od 46) u bolesnika s niskim tirom protutijela ili bez njih.

4.9 Predoziranje

iznosila je 12 mg. Izvješće nakon stavljanja lijeka u promet bilježiodobrenprimjenu sadržaja 2 bočice (16 mg) bez ikakvih nuspojava povezanih s primjenom lijeka KRYSTEXXA.

Nije zabilježen nijedan slučaj predoziranja lijekom KRYSTEXXA tijek m kliničkog razvoja lijeka.

Maksimalna doza koja je primijenjena kao pojedinačna intravenska oza tijekom kliničkog ispitivanja

Preporučuje se nadzor bolesnika za koje se sumnja da su pr mili prekomjernu dozu te treba započeti s

općih suportivnim mjerama jer nije otkriven specifičan a t dot.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

nije

više

 

5.1Farmakodinamička svojstva

 

 

koji

Farmakoterapijska skupina: Pripravci protiv gihta, drugi pripravci protiv gihta, ATK oznaka:

M04AX02

Lijek

 

Peglotikaza je enzim uri aza konjugiran s mPEG pri prosječnom stupnju supstitucije od 40,8 mola mPEG/molu prot ina (10,2 mola mPEG/monomerne podjedinice zrelog homotetramernog proteina urikaze). Prosječna mol kularna masa peglotikaze iznosi približno 545 kDa od kojih proteinski dio zauzima pribl žno 137 kDa.

Mehanizam djelovanja

Peglotikaza katalizira konverziju mokraćne kiseline u inertni, u vodi visoko topljivi metabolit alantoin, s vodikovim peroksidom i ugljikovim dioksidom kao oksidativnim nusproduktima. Alantoin se eliminira izlučivanjem putem bubrega i tako smanjuje serumsku razinu mokraćne kiseline. To smanjenje stvara gradijent koncentracije između serumske razine mokraćne kiseline i depozita mononatrijevog urata u tkivima/zglobovima što rezultira migracijom urata iz tkiva/zglobova i čini ga dostupnim konverziji u alantoin.

Farmakodinamički učinci

U kliničkim ispitivanjima srednja vrijednost plazmatskih razina mokraćne kiseline (PUA) pala je na 0,7 mg/dl približno 24 sata nakon prve doze peglotikaze u bolesnika liječenih lijekom KRYSTEXXA 8 mg svaka 2 tjedna u usporedbi sa srednjom vrijednošću PUA od 8,2 mg/dl u bolesnika koji su primali placebo.

Plazmatske razine mokraćne kiseline smanjivale su se s porastom doze ili koncentracije peglotikaze. Uočeno je kontinuirano održavanje plazmatskih razina mokraćne kiseline ispod granice topljivosti od 6 mg/dl tijekom više od 12 dana s pojedinačnim dozama od 8 i 12 mg.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Djelotvornost i sigurnost lijeka KRYSTEXXA procijenjena je u dva identična pivotalna ispitivanja faze III (GOUT 1 i GOUT 2) koja su provedena na 212 odraslih bolesnika s kroničnim gihtom refraktornim na alopurinol.

Bolesnici su bili randomizirani u omjeru 2:2:1 kako bi primali 8 mg svaka 2 tjedna ili svaka 4 tjedna ili placebo tijekom 6 mjeseci. Srednja vrijednost PUA na početku je iznosila 9,8 mg/dl. Sedamdeset i jedan posto (71%) bolesnika imalo je tofe na početku. Prosječan broj pogoršanja gihta po bolesniku bio je 10 tijekom 18 mjeseci prije ulaska u ispitivanje.

Primarna završna točka u oba ispitivanja bila je udio bolesnika koji su odgovorili na liječenje te

postigli plazmatske razine mokraćne kiseline (PUA) manje od 0,36 mmol/l (6 mg/dl) tijekom najmanje

6. mjeseca

odobren

80% vremena tijekom mjeseca 3 i 6.

 

 

 

Kako je prikazano u Tablici 2, veći udio bolesnika liječenih lijekom KRYSTEXXA 8 mg svaka

2 tjedna odgovorio je na liječenje u odnosu na bolesnike koji su primali place

o. Oni koji su

odgovorili na liječenje održali su vrijednosti PUA ispod 6 mg/dl tijek

m šest

mjesečnog razdoblja

liječenja. Iako je 4-tjedni režim liječenja također pokazao djelotvorn

st za primarnu završnu točku,

ovaj režim bio je povezan s povećanom učestalosti infuzijskih reakcija.

 

Tablica 2. Plazmatske razine mokraćne kiseline <6 mg/dl najmanje 80% vremena tijekom 3. i

Liječena skupina

 

N

Broj (%)

spitanika

95%-tni interval

p-

 

koji su

spunili

 

pouzdanosti1

vrijednost2

 

 

 

kriterije odgovora

 

 

 

 

 

nije

 

 

GOUT 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peglotikaza 8 mg svaka 2 tjedna

 

(47%)

[32%, 61%]

<0,001

Peglotikaza 8 mg svaka 4 tjedna

 

8 (20%)

[7%, 32%]

0,044

Placebo

 

 

(0%)

 

 

 

 

više

 

 

 

 

 

GOUT3 2

 

 

 

 

 

 

 

Peglotikaza 8 mg svaka 2 tjedna

 

(38%)

[23%, 53%]

<0,001

Peglotikaza 8 mg svaka 4 tjedna

 

(49%)

[34%, 64%]

<0,001

 

koji

 

 

 

 

 

 

Placebo

 

 

(0%)

 

 

1 95%-tni interval pouzdanosti za razlike u stupnju odgovora između skupine koja je primala peglotikazu i skupine

koja je primala plac bo

 

 

 

 

 

 

 

 

2 p-vrijednost određenaLijekFisherovim egzaktnim testom za usporedbu skupine koja je primala peglotikazu naspram skupine koja je primala placebo

3GOUT = Gout Outcomes and Urate-lowering Therapy (Ishodi gihta i terapija snižavanja urata)

Učinak liječenja na tofe procijenjen je primjenom standardizirane digitalne fotografije i analize slike koji provodi središnja služba za očitavanje slika kojoj nije poznato koje je liječenje primao bolesnik. Kako je prikazano u tablici 3 u 6. mjesecu, postotak bolesnika koji su postigli potpuni odgovor tofa (definiran kao 100%-tno otapanje najmanje jednog ciljnog tofa bez pojave ijednog novog tofa ili napredovanja postojećih tofa) iznosio je 29,0% u bolesnika liječenih s 8 mg peglotikaze svaka dva tjedna u usporedbi sa 6,9% u bolesnika koji su primali placebo, isključujući bolesnike za koje nedostaju podaci i koji su smatrani neuspjehom.

Tablica 3. Ukupno potpuno otapanje tofa (Skupna analiza ispitivanja GOUT 1 i GOUT 2)

 

Peglotikaza 8 mg svaka

 

 

Placebo

 

 

 

2 tjedna

 

 

(N = 29)

 

 

 

(N = 62)

 

 

 

 

 

 

N1

 

Broj bolesnika

 

N1

 

Broj

p-

 

 

 

s potpunim

 

 

 

bolesnika s

vrijednost3

 

 

 

odgovorom

 

 

 

potpunim

 

Vremenska točka

 

 

(%)2

 

 

 

odgovorom

 

procjene

 

 

 

 

 

 

(%)2

 

Tjedan 13

 

10 (16,1%)

 

 

0 (0,0%)

p0,05

Tjedan 19

 

16 (25,8%)

 

 

2 (6,9%)

p0,05

Tjedan 25

 

18 (29,0%)

 

 

2 (6,9%)

p0,05

1 Broj bolesnika s dostupnim podacima

 

 

 

 

 

 

2 Bolesnici s manjkavim podacima smatrani su neuspjehom

 

 

 

 

3 p-vrijednosti određene su Fisherovim egzaktnim testom za usporedbu peglotikaze naspram placeba

 

 

 

 

 

 

odobren

Rezultati HAQ-PGA bili su 42,4 na početku naspram 27,1 u 25. tjednu u bolesnika liječe ih

peglotikazom 8 mg svaka dva tjedna u usporedbi s 51,6 naspram 53,4 u skupini koja je primala placebo (p0,001).

Rezultati HAQ-DI bili su 1,1 na početku naspram 0,84 u 25. tjednu u bolesnika liječenih peglotikazom 8 mg svaka dva tjedna u usporedbi s 1,2 naspram 1,3 u skupini koja je primala placebo (p0,01). Rezultati za bol primjenom vizualne analogne ljestvice bili su 44,2 na početku naspram 28,4 u 25. tjednu u bolesnika liječenih peglotikazom 8 mg svaka dva tjedna u usporedbi s 53,9 naspram 57,2 u

skupini koja je primala placebo (p0,001).

Od drugih sekundarnih završnih točaka uočeno je sman n broja osjetljivih i otečenih zglobova u odnosu na početne vrijednosti u bolesnika liječenih lijekom KRYSTEXXA svaka dva tjedna dok je u bolesnika liječenih placebom bilo malo promjena.

Pedijatrijska populacija

 

nije

 

 

Europska agencija za lijekove je odgod la obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka

 

više

 

KRYSTEXXA u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije za liječeneu i/ili prevenciju

hiperuricemije povezane sa sindromom lize tumora (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj

primjeni).

koji

 

5.2 Farmakokinetička svojstva

KRYSTEXXALijekse primjenjivala intravenskom infuzijom s Tmax od 2,25 h (raspon: 1,92-4,25 h za početnu dozu). Posto ao je potencijal za određenu akumulacija uz liječenje lijekom KRYSTEXXA 8 mg svaka dva t dna zbog dugog poluživota peglotikaze (214 sati; raspon: 123-444 sata za

terminalni poluž vot). Prosječna Cmax izračunata za posljednju infuziju iznosila je 2,17 µg/ml (raspon: 1,25-4,77). Prosječno područje ispod krivulje plazmatske koncentracije lijeka KRYSTEXXA naspram krivulje vremena u ravnotežnom stanju (AUC0-t) iznosilo je 445 h*µg/ml (raspon: 223-1040 h*µg/ml). U nekliničkim ispitivanjima potvrđeno je da se peglotikaza eliminira putem bubrega/mokraće. Za PEG dio, izlučivanje mokraćom vjerojatno je glavni način eliminacije.

Farmakokinetičke analize populacije pokazale su da dob, spol i težina ne utječu na farmakokinetiku peglotikaze. Protutijela na peglotikazu povezana su s porastom klirensa i Vc vrijednosti, određeno prostornim modelom. Klirens je iznosio 0,0145 l/h s rasponom 0,00904-0,0229 u bolesnika bez porasta razine protutijela na peglotikazu i 0,0193 l/h s rasponom 0,00675-0,0340 u bolesnika s porastom razine protutijela na peglotikazu. Volumen distribucije iznosio je 4,45 l s rasponom 2,62-5,89 u bolesnika bez porasta razine protutijela na peglotikazu i 5,77 l s rasponom 2,77-10,6 u bolesnika s porastom razine protutijela na peglotikazu.

Farmakokinetička ispitivanja faze I pokazala su proporcionalnost unutar intervala doziranja (0,5-8 mg) što se odražavalo i u vrijednostima Cmax. Međutim, zbog varijabilnosti u vrijednostima AUC, nije

uočena proporcionalnost ovog parametra što bi moglo biti odraz uklanjanja lijeka protutijelima u nekih ispitanika.

PK/PD analize pokazale su da su više doze povezane s nižim razinama mokraćne kiseline i bržim padom tih razina od nižih doza. Protutijela na peglotikazu povezana s uklanjanjem peglotikaze rezultirala su slabom stimulacijom eliminacije urata. U ispitanika koji nisu imali protutijela na peglotikazu koja su uklanjala peglotikazu učinak na stimulaciju eliminacije urata bio je značajan. Ni tjelesna težina ni početne vrijednosti klirensa kreatinina nisu imale značajan učinak na farmakodinamički odgovor.

Posebne populacije

Nisu provedena službena ispitivanja učinaka bubrežne insuficijencije na farmakokinetiku peglotikaze. Ukupno 32% (27 od 85) bolesnika liječenih lijekom KRYSTEXXA 8 mg svaka 2 tjedna imalo je klirens kreatinina ≤62,5 ml/min.

Nisu provedena službena ispitivanja kako bi se procijenili učinci oštećenja jetre.

U kliničkim ispitivanjima 34% (29 od 85) bolesnika liječenih lijekomodobrenKRYSTEXXA 8 mg svaka dva tjedna imali su 65 godina i više, a 12% (10 od 85) ih je bilo staro 75 godina i više. Nisu uočene ukupne razlike u sigurnosti ili djelotvornosti između starijih i mlađih bolesnika, ali se ne može isključiti veća osjetljivost nekih starijih pojedinaca. Prilagodba doze nije potrebna za bolesnika od 65 godina i starije.

Farmakokinetika lijeka KRYSTEXXA nije proučavana u djece i adolescenata.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

U ispitivanjima toksičnosti ponovljenih doza lijeka KRYSTEXXA u štakora i pasa, u različitim tkivima uočena je pojava vakuola koje sadrže peglotikazu. Čini se da su stupanj vakuolizacije i broj

tkiva koja su bila zahvaćena ovisni i o dozi i o traja ju

zloženosti peglotikazi. Mogući klinički značaj

ovih nalaza trenutno nije poznat; međutim, nuspojave

isu bile povezane s prisutnosti vakuola.

 

 

 

 

nije

Nisu provedena klinička ispitivanja za procj nu kanc rogenog i mutagenog potencijala.

 

 

 

više

 

 

U ispitivanjima gravidnih ženki štakora nije bilo dokaza embriotoksičnosti ili teratogenosti prilikom

 

 

koji

 

 

 

izlaganja dozi 46 puta većoj od kl n čke izloženosti (AUC). Nije bilo učinaka na mušku ili žensku

plodnost štakora. Prenatalna i p stnatalna ispitivanja razvoja na štakorima kao i ispitivanja

embriofetalnog razvoja na unićima još traju.

 

 

6.

Lijek

 

 

 

 

FARMACEUTSKI PODACI

 

 

 

6.1

Popis pomoćnih tvari

 

 

 

Dinatrijev hidrogenfosfat dihidrat

Natrijev dihidrogenfosfat dihidrat

Natrijev klorid

Voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima osim onih navedenih u dijelu 6.6.

6.3Rok valjanosti

2 godine.

Fizikalna i kemijska stabilnost lijeka KRYSTEXXA razrijeđene u 250 ml otopine 4,5 mg/ml (0,45%) ili 9 mg/ml (0,9%) natrijevog klorida dokazana je tijekom 4 sata pri temperaturi od 2 °C do 8 °C i pri

sobnoj temperaturi (20 °C do 25 °C) ako je otopina pripremljena kako je opisano u dijelu 6.6. S mikrobiološkog stajališta lijek treba upotrijebiti odmah. Ako se razrijeđena otopina ne primijeni odmah, može se čuvati u hladnjaku (2 °C-8 °C). Otopinu treba upotrijebiti unutar 4 sata nakon razrjeđivanja (vidjeti dio 6.6).

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2 °C do 8 °C). Ne zamrzavati. Nemojte tresti.

Bočicu čuvati u vanjskom pakovanju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon razrjeđivanja, vidjeti u dijelu 6.3.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Bočica od 2 ml (staklo tipa I) s teflonom obloženim čepom od bromobutilne gume i aluminijskim poklopcem s polipropilenskim zatvaračem koja sadrži 1 ml koncentrata za otopinu za i fuziju.

Veličina pakovanja: 1 bočica

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Upute za pripremu:

 

 

Bočicu lijeka KRYSTEXXA treba vizualno provjeriti na prisutnost čestica i promjenu boje prije

 

razrjeđenja i primjene. Treba koristiti samo otopine koje su bistre do blago zamućene, bezbojne

 

te bez vidljivih čestica.

odobren

 

 

Prilikom pripreme infuzije potrebno je koristiti odgovarajuću aseptičnu tehniku. Bočica se ne

 

smije tresti.

 

 

1 ml lijeka KRYSTEXXA treba navući iz bočicenijeu sterilnu štrcaljku.

1 ml lijeka KRYSTEXXA treba injicirati u pojedinačnu vrećicu od 250 ml otopine za injekciju

 

ili infuziju koja sadrži 4,5 mg/ml (0,45%) ili 9 mg/ml (0,9%) natrijevog klorida.

Vrećicu za infuziju koja sadrži razr jeđenu otopinu lijeka KRYSTEXXA treba okrenuti

 

nekoliko puta kako bi se os guralo temeljito miješanje. Vrećicu za infuziju koja sadrži

 

razrijeđeni lijek KRISTEXXA ne smijete tresti.

 

 

više

 

Prije primjene potrebno je m gućiti da razrijeđena otopina lijeka KRYSTEXXA dosegne

 

sobnu temperaturu. KRYSTEXXA u bočici ili u tekućini za intravensku infuziju nikada se ne

 

smije podvrgavati umjetnom zagrijavanju (primjerice, vrućoj vodi, zagrijavanju u mikrovalnoj

 

pećnici).

koji

 

 

Lijek

 

Neiskorišteni l k li otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited

Commercial House, Millbank Business Park, Lower Lucan Road, Lucan, Co. Dublin

Irska

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/12/810/001

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 08/01/2013

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

 

 

 

nije

odobren

 

 

više

 

 

koji

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept