Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lantus (insulin glargine) – Označavanje - A10AE04

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLantus
ATK šifraA10AE04
Tvarinsulin glargine
Proizvođačsanofi-aventis Deutschland GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA (bočica od 5 ml).

1.NAZIV LIJEKA

Lantus 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici inzulin glargin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml sadrži 100 jedinica (3,64 mg) inzulina glargina.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: cinkov klorid, metakrezol, glicerol, kloridna kiselina i natrijev hidroksid (za prilagodbu pH) i voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 1 bočica od 5 ml

2 bočice od 5 ml

5 bočica od 5 ml

10 bočica od 5 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Primijeniti samo bistru i bezbojnu otopinu.

8.ROK VALJANOSTI

EXP

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Neotvorene bočice:

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati ili staviti neposredno uz zamrzivač ili rashladni uložak.

Kad su u uporabi, bočice se mogu čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 25°C.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt na Majni, Njemačka.

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/134/001 1 bočica od 5 ml

EU/1/00/134/002 2 bočice od 5 ml

EU/1/00/134/003 5 bočica od 5 ml

EU/1/00/134/004 10 bočica od 5 ml

13.BROJ SERIJE

Lot

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Lantus

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA (bočica od 5 ml)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Lantus 100 jedinica/ml otopina za injekciju inzulin glargin

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

Datum prve uporabe:……………

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 ml

6.DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA (bočica od 10 ml)

1. NAZIV LIJEKA

Lantus 100 jedinica/ml otopina za injekciju u bočici inzulin glargin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml sadrži 100 jedinica (3,64 mg) inzulina glargina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: cinkov klorid, metakrezol, glicerol, kloridna kiselina i natrijev hidroksid (za prilagodbu pH), polisorbat 20, voda za injekcije.

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 1 bočica od 10 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Primijeniti samo bistru i bezbojnu otopinu.

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Neotvorene bočice:

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati ili staviti neposredno uz zamrzivač ili rashladni uložak.

Kad su u uporabi, bočice se mogu čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 30°C.

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt na Majni, Njemačka.

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/134/012

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Lantus

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA (bočica od 10 ml)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Lantus 100 jedinica/ml otopina za injekciju inzulin glargin

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu

3. ROK VALJANOSTI

EXP

Datum prve uporabe:……………

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

10 ml

6. DRUGO

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA (uložak)

1. NAZIV LIJEKA

Lantus 100 jedinica/ml otopina za injekciju u ulošku inzulin glargin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml sadrži 100 jedinica (3,64 mg) inzulina glargina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: cinkov klorid, metakrezol, glicerol, kloridna kiselina i natrijev hidroksid (za prilagodbu pH) i voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 1 uložak od 3 ml.

3 uloška od 3 ml.

4 uloška od 3 ml.

5 uložaka od 3 ml.

6 uložaka od 3 ml.

8 uložaka od 3 ml.

9 uložaka od 3 ml.

10 uložaka od 3 ml.

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Lantus ulošci smiju se koristiti samo u kombinaciji s brizgalicama: OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar, AllStar PRO, JuniorSTAR.

Neke od navedenih brizgalica možda se neće nalaziti na tržištu u Vašoj zemlji.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Primijeniti samo bistru i bezbojnu otopinu.

Ako je inzulinska brizgalica oštećena ili ne radi ispravno (zbog mehaničkih oštećenja), treba je ukloniti i upotrijebiti novu inzulinsku brizgalicu.

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Neotvoreni ulošci:

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati ili staviti neposredno uz zamrzivač ili rashladni uložak. Uložak čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ulošci u uporabi mogu se čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 30°C. Brizgalica koja sadrži uložak ne smije se odlagati u hladnjak.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt na Majni, Njemačka.

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/134/013 1 uložak od 3 ml

EU/1/00/134/014 3 uloška od 3 ml

EU/1/00/134/005 4 uloška od 3 ml

EU/1/00/134/006 5 uložaka od 3 ml

EU/1/00/134/015 6 uložaka od 3 ml

EU/1/00/134/016 8 uložaka od 3 ml

EU/1/00/134/017 9 uložaka od 3 ml

EU/1/00/134/007 10 uložaka od 3 ml

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Lantus

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA (uložak)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Lantus 100 jedinica/ml otopina za injekciju inzulin glargin

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Za potkožnu primjenu

Koristiti odgovarajuće brizgalice: vidjeti uputu.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6. DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

TEKST NA ALUMINIJSKOJ FOLIJI KOJOM JE ZATVOREN PROZIRNI PLASTIČNI PODLOŽAK U KOJEM SE NALAZI ULOŽAK

1. NAZIV LIJEKA

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

3. ROK VALJANOSTI

4. BROJ SERIJE

5.DRUGO

Nakon umetanja novog uloška:

Prije injiciranja prve doze morate provjeriti radi li Vaša inzulinska brizgalica ispravno. Za detaljne informacije pogledajte knjižicu s uputama za uporabu brizgalice.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA (Napunjena brizgalica. SoloStar)

1. NAZIV LIJEKA

Lantus SoloStar 100 jedinica/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici inzulin glargin

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml sadrži 100 jedinica (3,64 mg) inzulina glargina.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: cinkov klorid, metakrezol, glicerol, kloridna kiselina i natrijev hidroksid (za prilagodbu pH) i voda za injekcije

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 1 brizgalica od 3 ml 3 brizgalice od 3 ml 4 brizgalice od 3 ml 5 brizgalica od 3 ml 6 brizgalica od 3 ml 8 brizgalica od 3 ml 9 brizgalica od 3 ml 10 brizgalica od 3 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu

Otvoriti ovdje

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A) (AKO JE POTREBNO)

Primijeniti samo bistru i bezbojnu otopinu.

Koristiti samo igle koje su prikladne za uporabu s brizgalicom SoloStar.

8. ROK VALJANOSTI

EXP

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Neotvorene brizgalice:

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati ili staviti neposredno uz zamrzivač ili rashladni uložak. Napunjenu brizgalicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Brizgalice u uporabi:

Nakon prve uporabe, brizgalica se može čuvati najdulje 4 tjedna na temperaturi do 30°C. Ne odlagati u hladnjak. Brizgalicu čuvati zaštićenu od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt na Majni, Njemačka.

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/00/134/030 1 brizgalica od 3 ml

EU/1/00/134/031 3 brizgalice od 3 ml

EU/1/00/134/032 4 brizgalice od 3 ml

EU/1/00/134/033 5 brizgalica od 3 ml

EU/1/00/134/034 6 brizgalica od 3 ml

EU/1/00/134/035 8 brizgalica od 3 ml

EU/1/00/134/036 9 brizgalica od 3 ml

EU/1/00/134/037 10 brizgalica od 3 ml

13. BROJ SERIJE

Lot

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Lantus SoloStar

17. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18. JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA BRIZGALICE (Napunjena brizgalica. SoloStar)

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Lantus SoloStar 100 jedinica/ml otopina za injekciju inzulin glargin

Za potkožnu primjenu

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Lot

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

3 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept