Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Levetiracetam Hospira (levetiracetam) – Označavanje - N03AX14

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaLevetiracetam Hospira
ATK šifraN03AX14
Tvarlevetiracetam
ProizvođačHospira UK Limited

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU Kutija sa 10 ili 25 bočica

1.NAZIV LIJEKA

Levetiracetam Hospira 100 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju levetiracetam

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedna bočica sadrži 500 mg/5 ml levetiracetama.

Jedan ml sadrži 100 mg levetiracetama.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Ostali sastojci uključuju natrijev acetat trihidrat, ledenu acetatnu kiselinu, natrijev klorid, vodu za injekcije. Za dodatne informacije pogledati Uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Koncentrat za otopinu za infuziju

500 mg/5 ml

10 bočica

25bočica

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

Razrijediti prije primjene. Za primjenu u venu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Upotrijebiti odmah nakon razrjeđivanja.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPDANIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Hospira UK Limited

Hurley,

SL6 6RJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/889/001

EU/1/13/889/002

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE Bočica od 5 ml

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Levetiracetam Hospira 100 mg/ml sterilni koncentrat levetiracetam

i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

Upotrijebiti odmah nakon razrjeđivanja.

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

500 mg/5 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept