Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Methylthioninium chloride Proveblue (methylthioninium chloride) – Označavanje - V03AB17

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMethylthioninium chloride Proveblue
ATK šifraV03AB17
Tvarmethylthioninium chloride
ProizvođačProvepharm SAS

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml otopina za injekciju metiltioninijev klorid

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaki ml otopine sadrži 5 mg metiltioninijeva klorida.

Svaka ampula od 10 ml sadrži 50 mg metiltioninijeva klorida

Svaka ampula od 2 ml sadrži 10 mg metiltioninijeva klorida

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Voda za injekcije

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Otopina za injekciju 5 ampula od 10 ml

50 mg/10 ml

5 ampula od 2 ml

20 ampula od 2 ml

10 mg/2 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za primjenu u venu

Za sporu injekciju u venu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Nakon otvaranja ili razrjeđivanja lijek se mora odmah primijeniti.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Ampulu čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Samo za jednokratnu uporabu.

Neupotrebljenu otopinu iz otvorenih ampula potrebno je zbrinuti.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Provepharm SAS

22 rue Marc Donadille, 13013 Marseille, Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/682/001

EU/1/11/682/002

EU/1/11/682/003

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

AMPULA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml otopina za injekciju metiltioninijev klorid

Samo za primjenu u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

50 mg/10 ml

10 mg/2 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept