Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mysildecard (sildenafil citrate) – Označavanje - G04BE03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaMysildecard
ATK šifraG04BE03
Tvarsildenafil citrate
ProizvođačMYLAN S.A.S.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Mysildecard 20 mg filmom obložene tablete sildenafil

2.NAVOĐENJE DJELATNE TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 20 mg sildenafila (u obliku citrata).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Filmom obložena tableta

90 filmom obloženih tableta

300 filmom obloženih tableta

90 × 1 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA

DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGA POSEBNA UPOZORENJA, AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mylan S.A.S

117 Allee des parcs

69800 Saint Priest Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1134/001

EU/1/16/1134/002

EU/1/16/1134/003

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Mysildecard 20 mg filmom obložene tablete

17.JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA – 2D BARKOD

2D barkod koji nosi jedinstvenu identifikacijsku oznaku je uključen.

18.JEDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA – PODACI RAZUMLJIVI ČOVJEKU

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

BLISTER

1. NAZIV LIJEKA

Mysildecard 20 mg filmom obložene tablete sildenafil

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Mylan S.A.S

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Serija

5.OSTALO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept