Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Sažetak opisa svojstava lijeka - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNatpar
ATK šifraH05AA03
Tvarparathyroid hormone
ProizvođačShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Natpar 25 mikrograma/doza, prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Natpar 50 mikrograma/doza, prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Natpar 75 mikrograma/doza, prašak i otapalo za otopinu za injekciju

Natpar 100 mikrograma/doza, prašak i otapalo za otopinu za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Natpar 25 mikrograma

Jedna doza sadrži 25 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK)* u 71,4 mikrolitre otopine nakon rekonstitucije.

Jedan uložak sadrži 350 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK).

Natpar 50 mikrograma

Jedna doza sadrži 50 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK) u 71,4 mikrolitre otopine nakon rekonstitucije.

Jedan uložak sadrži 700 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK).

Natpar 75 mikrograma

Jedna doza sadrži 75 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK) u 71,4 mikrolitre otopine nakon rekonstitucije.

Jedan uložak sadrži 1050 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK).

Natpar 100 mikrograma

Jedna doza sadrži 100 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK) u 71,4 mikrolitre otopine nakon rekonstitucije.

Jedan uložak sadrži 1400 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK).

*Paratiroidni hormon (rDNK), proizveden u bakteriji E. coli tehnologijom rekombinantne DNK, istovjetan je slijedu 84 aminokiseline endogenog humanog paratiroidnog hormona.

Pomoćna(e) tvar(i) s poznatim učinkom

Jedna doza sadrži 0,32 mg natrija.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Prašak je bijele boje, a otapalo je bistra, bezbojna otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Natpar je indiciran kao pomoćna terapija u odraslih bolesnika s kroničnim hipoparatiroidizmom koji ne mogu biti prikladno liječeni samo standardnom terapijom.

4.2Doziranje i način primjene

Općenito

Liječenje treba nadzirati liječnik ili drugi kvalificirani zdravstveni djelatnik iskusan u liječenju bolesnika s hipoparatiroidizmom.

Cilj liječenja lijekom Natpar je postići kontrolu kalcemije i smanjiti simptome (vidjeti također dio 4.4). Optimizacija parametara metabolizma kalcija i fosfata mora biti u skladu s trenutnim terapijskim smjernicama za liječenje hipoparatiroidizma.

Prije početka i tijekom liječenja lijekom Natpar:

Provjerite jesu li zalihe 25-OH vitamina D dovoljne.

Provjerite je li magnezij u serumu unutar referentnih vrijednosti.

Doziranje

Započinjanje primjene lijeka Natpar

1.Započnite liječenje sa 50 mikrograma jedanput dnevno supkutanom injekcijom u bedro (pri

čemu se bedro u koje se injekcija daje mijenja svakog dana). Ako je prije primjene doze kalcij u serumu >2,25 mmol/l, treba razmotriti početnu dozu od 25 mikrograma.

2.Ako bolesnici koriste aktivni vitamin D, smanjite dozu aktivnog vitamina D za 50%, ako je kalcij u serumu prije primjene doze iznad 1,87 mmol/l.

3.U bolesnika koji uzimaju nadomjestke kalcija održavajte dozu nadomjestka kalcija.

4.Mjerite koncentraciju kalcija u serumu prije primjene doze unutar razdoblja od 2 do 5 dana. Ako je prije primjene doze kalcij u serumu ispod 1,87 mmol/l ili iznad 2,55 mmol/l, mjerenje treba ponoviti sljedeći dan.

5.Prilagodite dozu aktivnog vitamina D ili nadomjestka kalcija, ili i jednog i drugog, na temelju vrijednosti kalcija u serumu i kliničke procjene (tj. znakova i simptoma hipokalcemije ili hiperkalcemije). Preporučene prilagodbe lijeka Natpar, aktivnog vitamina D i nadomjestka kalcija na temelju razina kalcija u serumu su sljedeće:

 

Prva prilagodba

Druga prilagodba

Treća prilagodba

Kalcij u serumu prije

Natpar

Oblici aktivnog

Nadomjestak kalcija

primjene doze

 

vitamina D

 

 

 

Razmotrite smanjivanje

 

 

Iznad gornje granice

ili prekid primjene

 

 

lijeka Natpar i napravite

 

 

normale (GGN)

Smanjite ili prekinite**

Smanjite

ponovnu procjenu

(2,55 mmol/l)*

 

 

mjerenjem kalcija u

 

 

 

 

 

 

serumu

 

 

 

 

 

 

Više od 2,25 mmol/l i

Razmotrite smanjivanje

 

Bez promjene, ili smanjite

 

 

ako je primjena aktivnog

ispod gornje granice

 

Smanjite ili prekinite**

 

vitamina D već prekinuta

normale (2,55 mmol/l)*

 

 

 

 

prije ovog koraka titracije

 

 

 

 

 

 

 

Manje ili jednako

Bez promjene

 

 

2,25 mmol/l i iznad

 

Bez promjene

Bez promjene

2 mmol/l

 

 

 

 

Razmotrite povećanje

 

 

Niže od 2 mmol/l

Povećajte

Povećajte

 

tjedna na stabilnoj dozi

 

 

 

 

 

 

*Vrijednost GGN može varirati od laboratorija od laboratorija

**Prekinite primjenu u bolesnika koji primaju najnižu raspoloživu dozu

6.Ponovite korake 4 i 5 dok ciljne koncentracije kalcija u serumu prije doze ne budu unutar raspona od 2,0-2,25 mmol/l, primjena aktivnog vitamina D bude prekinuta i nadomjestak kalcija dostatan za zadovoljenje dnevnih potreba.

Prilagođavanje doze lijeka Natpar nakon početnog razdoblja

Tijekom titracije mora se pratiti koncentraciju kalcija u serumu (vidjeti dio 4.4).

Doza lijeka Natpar može se povećavati za 25 mikrograma otprilike svakih 2 do 4 tjedna, najviše do maksimalne dnevne doze od 100 mikrograma. Titriranje naniže do najmanje 25 mikrograma može biti provedeno u bilo koje vrijeme.

Preporučuje se mjerenje kalcija u serumu korigiranog za albumin 8-12 sati nakon doziranja lijeka Natpar. Ako je kalcij u serumu nakon doze >GGN, tada prvo smanjite aktivni vitamin D i nadomjestke kalcija te pratite tijek. Mjerenja kalcija u serumu prije i nakon doze treba ponoviti i potvrditi da se vrijednosti nalaze u prihvatljivom rasponu prije razmatranja titriranja na višu dozu lijeka Natpar. Ako kalcij u serumu nakon doze ostane >GGN, treba dodatno smanjiti ili prekinuti primjenu peroralno uzimanih nadomjestaka kalcija (vidjeti također tablicu prilagodbe doze pod Započinjanje primjene lijeka Natpar).

Pri bilo kojoj razini doze lijeka Natpar, ako kalcij u serumu korigiran za albumin nakon doze premašuje GGN i privremeno je potpuno prekinuta primjena aktivnog vitamina D i peroralno uzimanog kalcija, ili su prisutni simptomi koji upućuju na hiperkalcemiju, potrebno je smanjiti dozu lijeka Natpar (vidjeti dio 4.4).

Propuštena doza

U slučaju propuštanja doze, Natpar se mora primijeniti što je prije razumno moguće, te se moraju uvesti dodatni egzogeni izvori kalcija i/ili aktivnog vitamina D na temelju simptoma hipokalcemije.

Privremen ili trajan prekid liječenja

Nagli privremen ili trajan prekid primjene lijeka Natpar može rezultirati teškom hipokalcemijom.

Privremeni ili trajni prekid liječenja lijekom Natpar mora biti proveden uz praćenje razina kalcija u serumu i, po potrebi, prilagodbu egzogenog kalcija i/ili aktivnog vitamina D (vidjeti dio 4.4).

Posebne populacije

Starije osobe

Vidjeti dio 5.2.

Oštećenje funkcije bubrega

Nije potrebno prilagođavanje doze u bolesnika s blago do umjereno oštećenom funkcijom bubrega

(klirens kreatinina 30 do 80 ml/min). Nema dostupnih podataka vezanih uz bolesnike s teškim oštećenjem funkcije bubrega (vidjeti dio 4.4).

Oštećenje funkcije jetre

Nije potrebno prilagođavanje doze u bolesnika s blago do umjereno oštećenom funkcijom jetre

(ukupni rezultat od 7 do 9 na Child-Pugh skali). Nema dostupnih podataka vezanih uz bolesnike s teškim oštećenjem funkcije jetre (vidjeti dio 4.4).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost lijeka Natpar u djece mlađe od 18 godina nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

Način primjene

Natpar je pogodan za samoprimjenu od strane bolesnika. Liječnik koji propisuje lijek ili medicinska sestra moraju obučiti bolesnike u pogledu pravilnih tehnika davanja injekcija, posebno na početku uporabe.

Svaka doza mora biti primijenjena kao potkožna injekcija jedanput dnevno, svakog dana u drugo bedro.

Za upute o rekonstituciji lijeka prije primjene i o uporabi brizgalice vidjeti dio 6.6 i upute sadržane u uputi o lijeku.

Natpar se ne smije primjenjivati intravenski ili intramuskularno.

4.3Kontraindikacije

Natpar je kontraindiciran u bolesnika:

-koji su preosjetljivi na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1

-koji primaju ili su prije primali radijacijsku terapiju kostiju

-koji imaju maligna oboljenja kostiju ili metastaze na kostima

-kod kojih postoji povećan početni rizik od osteosarkoma, kao što su bolesnici s Pagetovom bolešću kostiju ili nasljednim poremećajima

-kod kojih postoje neobjašnjiva povećanja alkalne fosfataze specifične za kosti

-kod kojih postoji pseudohipoparatiroidizam.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Strogo se preporučuje da se svaki put kada se bolesniku primijeni lijek Natpar zabilježi naziv lijeka i broj serije lijeka kako bi se vodila evidencija o primijenjenim brojevima serije svakom bolesniku.

Svrha liječenja lijekom Natpar je postizanje koncentracije kalcija u serumu 2,0-2,25 mmol/l prije primjene doze i koncentracije kalcija u serumu <2,55 mmol/l nakon 8-12 sati od primjene doze.

Praćenje bolesnika tijekom liječenja

Razine kalcija u serumu moraju se pratiti prije primjene doze i, u određenim slučajevima, nakon primjene doze tijekom liječenja lijekom Natpar (vidjeti dio 4.2). U multicentričnom kliničkom ispitivanju, vrijednosti kalcija u serumu korigiranih za albumin 6-10 sati nakon doze bile su u prosjeku 0,25 mmol/l više nego vrijednosti prije doze, s uočenim maksimalnim povećanjem od 0,7 mmol/l. Možda će biti potrebno smanjiti doze kalcija, vitamina D, ili lijeka Natpar ako se nakon primjene doze uoči hiperkalcemija, čak i ako su koncentracije kalcija prije doze prihvatljive (vidjeti dio 4.2).

Hiperkalcemija

Hiperkalcemija je prijavljena u kliničkim ispitivanjima u kojima je primjenjivan lijek Natpar. Hiperkalcemija se obično pojavila tijekom razdoblja titracije, u kojem su prilagođavane doze oralno uzimanog kalcija, aktivnog vitamina D i lijeka Natpar. Hiperkalcemija može biti minimizirana praćenjem preporučenog doziranja, informacija o nadziranju bolesnika, te postavljanjem pitanja bolesnicima o bilo kojim simptomima hiperkalcemije. Ako se razvije teška hiperkalcemija

(>3,0 mmol/l ili iznad gornje granice normale sa simptomima), treba razmotriti primjenu hidracije i privremeni prekid primjene lijeka Natpar, kalcija i aktivnog vitamina D dok se kalcij u serumu ne vrati u normalan raspon. Zatim razmotrite nastavak primjene lijeka Natpar, kalcija i aktivnog vitamina D u nižim dozama (vidjeti dijelove 4.2 i 4.8).

Hipokalcemija

Hipokalcemija, uobičajena klinička manifestacija hipoparatiroidizma, prijavljena je u kliničkim ispitivanjima s lijekom Natpar. Većina događaja hipokalcemije koji su nastupili u kliničkim ispitivanjima bili su blage do umjerene težine. Rizik od ozbiljne hipokalcemije bio je najveći nakon prekida primjene lijeka Natpar. Privremeni ili trajni prekid liječenja lijekom Natpar mora biti proveden uz praćenje razina kalcija u serumu i, po potrebi, povećanje egzogenog kalcija i/ili aktivnog

vitamina D. Hipokalcemija može biti minimizirana praćenjem preporučenog doziranja, informacija o nadziranju bolesnika, te postavljanjem pitanja bolesnicima o bilo kojim simptomima hipokalcemije (vidjeti dijelove 4.2 i 4.8).

Istodobna uporaba s kardioaktivnim glikozidima

Hiperkalcemija izazvana bilo kojim uzrokom može predisponirati za toksičnost digitalisa. U bolesnika kod kojih se lijek Natpar primjenjuje istodobno s kardioaktivnim glikozidima (kao što su digoksin ili digitoksin), potrebno je pratiti razine kalcija i kardioaktivnog glikozida u serumu zbog znakova i simptoma koji ukazuju na toksičnost digitalisa (vidjeti dio 4.5).

Teška bolest bubrega ili jetre

Natpar treba primjenjivati uz oprez u bolesnika s teškom bolesti bubrega ili jetre jer nisu procijenjeni u kliničkim ispitivanjima.

Primjena u mladih odraslih osoba

Natpar treba primjenjivati uz oprez u mladih odraslih bolesnika s otvorenim epifizama, budući da ti bolesnici mogu biti izloženi povećanom riziku od osteosarkoma (vidjeti dio 4.3).

Primjena u starijih bolesnika

Klinička ispitivanja lijeka Natpar nisu uključila dovoljan broj ispitanika u dobi od 65 i više godina kako bi se utvrdilo je li reakcija u tih ispitanika različita od one u mlađih ispitanika.

Tahifilaksija

Učinak povišenja kalcija koji ima lijek Natpar može se s vremenom smanjiti u nekih bolesnika. Potrebno je u intervalima pratiti odgovor koncentracije kalcija u serumu na primjenu lijeka Natpar kako bi se to uočilo i razmotrila dijagnoza tahifilaksije.

Ako je koncentracija 25-OH vitamina D u serumu niska, tada prikladni nadomjestak može ponovno uspostaviti odgovor kalcija u serumu na Natpar (vidjeti dio 4.2).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Razine kalcija u serumu utječu na inotropne učinke kardioaktivnih glikozida . Kombinirana uporaba lijeka Natpar i kardioaktivnih glikozida (npr. digoksina ili digitoksina) može predisponirati bolesnike za toksičnost digitalisa ako dođe do razvoja hiperkalcemije. Nije provedeno nijedno ispitivanje interakcije lijekova za kardioaktivne glikozide i Natpar (vidjeti dio 4.4).

Potrebno je pratiti razine kalcija u serumu bolesnika u slučaju primjene bilo kojeg lijeka koji utječe na razine kalcija u serumu (npr. litij, tiazidi).

Istodobna primjena alendronatne kiseline i lijeka Natpar može dovesti do smanjenja učinka štednje kalcija, što može ometati normalizaciju razine kalcija u serumu. Ne preporučuje se istodobna primjena lijeka Natpar s bisfosfonatima.

Natpar je protein koji se ne metabolizira jetrenim mikrosomalnim enzimima koji metaboliziraju lijekove (npr. izoenzimi citokroma P450) niti ih inhibira. Natpar se ne veže na proteine i ima nizak volumen distribucije.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primjeni lijeka Natpar u trudnica. Istraživanja na životinjama ne ukazuju na izravan ili neizravan štetan učinak na reprodukciju (vidjeti dio 5.3).

Ne može se isključiti rizik za trudnicu ili fetus u razvoju. Mora se odlučiti treba li započeti ili prekinuti liječenje lijekom Natpar tijekom trudnoće uzimajući u obzir poznate rizike liječenja u odnosu na korist za ženu.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se Natpar u majčino mlijeko.

Dostupni farmakološki podaci u životinja pokazuju da se Natpar izlučuje u mlijeko (vidjeti dio 5.3).

Ne može se isključiti rizik za novorođenče/dojenče. Mora se odlučiti da li prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje lijekom Natpar uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

Nema podataka o učincima lijeka Natpar na plodnost u ljudi. Podaci u životinja ne ukazuju na nikakav poremećaj plodnosti.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Natpar ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Budući da neurološki simptomi mogu biti znak nekontroliranog hipoparatiroidizma, bolesnike s poremećajima kognicije ili pozornosti treba savjetovati da se suzdrže od upravljanja vozilima ili rada sa strojevima do prestanka simptoma.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće nuspojave među bolesnicima liječenima lijekom Natpar bile su hiperkalcemija, hipokalcemija i njihove povezane kliničke manifestacije uključujući glavobolju, dijareju, povraćanje, paresteziju, hipoesteziju i hiperkalciuriju. U kliničkim ispitivanjima te su reakcije općenito bile blage do umjerene težine i prolazne, a rješavane su prilagođavanjem doza lijeka Natpar, kalcija i/ili aktivnog vitamina D (vidjeti dijelove 4.4 i 5.1).

Tablični prikaz popisa nuspojava

Nuspojave u bolesnika liječenih lijekom Natpar u placebom kontroliranom ispitivanju prikazane su u nastavku prema MedDRA klasifikaciji organskih sustava i kategorijama učestalosti. Učestalosti su definirane kao vrlo često (≥1/10) i često (≥1/100 i <1/10).

Klasifikacija organskog

Vrlo često (≥1/10)

Često (≥1/100 i <1/10)

sustava

 

 

Poremećaji metabolizma i

hiperkalcemija, hipokalcemija

hipomagnezemija, tetanus

prehrane

 

 

Psihijatrijski poremećaji

 

anksioznost, nesanica*

Poremećaji živčanog sustava

glavobolja*,†, hipoestezija,

somnolencija*

 

parestezija

 

Srčani poremećaji

 

palpitacije*,†

Krvožilni poremećaji

 

hipertenzija*

Poremećaji dišnog sustava,

 

kašalj

prsišta i sredoprsja

 

 

Poremećaji probavnog sustava

proljev*,†, mučnina*, povraćanje*

bol u gornjem dijelu

 

 

abdomena*

Poremećaji mišićno-koštanog

artralgija*, spazam mišića

trzanje mišića, mišićno-

sustava i vezivnog tkiva

 

koštana bol, mialgija, bol u

 

 

vratu, bol u ekstremitetu

Poremećaji bubrega i

 

hiperkalciurija, polakizurija

mokraćnog sustava

 

 

Opći poremećaji i reakcije na

 

astenija*, bol u prsištu,

mjestu primjene

 

umor, reakcije na mjestu

 

 

injiciranja, žeđ*

Pretrage

 

pozitivna antitijela anti-PTH,

 

 

smanjena razina

 

 

25-hidroksikolekalciferola,

 

 

snižen vitamin D

*Znakovi i simptomi koji mogu biti povezani s hiperkalcemijom koji su uočeni u kliničkim ispitivanjima.

Znakovi i simptomi koji mogu biti povezani s hipokalcemijom koji su uočeni u kliničkim ispitivanjima.

Opis odabranih nuspojava

Hiperkalcemija i hipokalcemija bile su česte tijekom razdoblja titracije doze. Rizik od ozbiljne hipokalcemije bio je najveći nakon prekida primjene lijeka Natpar (vidjeti dio 4.4).

Reakcije na mjestu injiciranja

U placebom kontroliranom ispitivanju, 9,5% (8/84) bolesnika liječenih lijekom Natpar i 15% (6/40) bolesnika koji su primali placebo imalo je reakcije na mjestu injiciranja, od kojih su sve bile blage do umjerene težine.

Imunogenost

Zbog potencijalno imunogenih svojstava lijekova koji sadrže peptide, primjena lijeka Natpar može izazvati razvoj antitijela. U placebom kontroliranom ispitivanju u kojem su sudjelovali odrasli ispitanici s hipoparatiroidizmom, incidencija pojave antitijela na paratiroidni hormon (PTH) bila je 8,8% (3/34) i 5,9% (1/17) u bolesnika koji su supkutanom injekcijom primali 50 do 100 mikrograma lijeka Natpar, odnosno placeba, jedanput dnevno tijekom 24 tjedna.

U svim kliničkim ispitivanjima u bolesnika s hipoparatiroidizmom nakon liječenja lijekom Natpar u trajanju do 4 godine, stopa incidencije imunogenih događaja bila je 17/87 (19,5%) i nije se činilo da ona s vremenom raste. Tih 17 bolesnika imalo je nizak titar anti-PTH antitijela i 3 od njih je poslije postalo negativno na antitijela. Očita prolazna priroda antitijela na PTH vjerojatno je uzrokovana niskim titrom. Trojica bolesnika imala su antitijela s neutralizirajućom aktivnošću; ti su bolesnici održavali klinički odgovor bez dokaza o nuspojavama povezanima s imunološkim sustavom.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Predoziranje može izazvati hiperkalcemiju, čiji simptomi mogu uključivati palpitacije srca, promjene u nalazima EKG-a, hipotenziju, mučninu, povraćanje, omaglicu i glavobolju. Teška hiperkalcemija može biti stanje opasno po život, koje zahtijeva hitnu medicinsku skrb i pozorno praćenje (vidjeti dio 4.4).

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Homeostaza kalcija, paratiroidni hormoni i analozi, ATK oznaka: H05AA03

Mehanizam djelovanja

Endogeni paratiroidni hormon (PTH) se luči iz paratiroidnih žlijezda u obliku polipeptida koji se sastoji od 84 aminokiseline. PTH djeluje putem receptora za paratiroidni hormon na površini stanica koji su prisutni u kostima, bubrezima i živčanom tkivu. Receptori paratiroidnog hormona spadaju u obitelj receptora spregnutih s G proteinima.

PTH ima brojne fiziološke funkcije od kritične važnosti koje uključuju njegovu središnju ulogu u moduliranju razina kalcija i fosfata u serumu unutar usko reguliranih razina, reguliranju izlučivanja kalcija i fosfata putem bubrega, aktiviranju vitamina D i održavanju normalnog obnavljanja kostiju.

Natpar je proizveden u bakteriji E. coli tehnologijom rekombinantne DNK, a istovjetan je slijedu 84 aminokiseline endogenog humanog paratiroidnog hormona.

Farmakodinamički učinci

PTH (1-84) je glavni regulator homeostaze kalcija u plazmi. U bubrezima, PTH (1-84) povećava renalnu tubularnu reapsorpciju kalcija i potiče izlučivanje fosfata.

Ukupni učinak PTH-a je povećavanje koncentracije kalcija u serumu, smanjivanje urinarnog izlučivanja kalcija i smanjivanje koncentracije fosfata u serumu.

Natpar ima isti primarni slijed aminokiselina kao endogeni paratiroidni hormon i može se očekivati da ima isto fiziološko djelovanje.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Sigurnost i klinička djelotvornost lijeka Natpar u odraslih osoba s hipoparatiroidizmom izvedeni su iz jednog randomiziranog, placebom kontroliranog ispitivanja i jednog otvorenog nastavka ispitivanja. Ispitanici su u tim ispitivanjima sami primjenjivali lijek Natpar u dnevnim dozama u rasponu od 25 do 100 mikrograma po supkutanoj injekciji.

Ispitivanje 1 - REPLACE

Cilj ovog ispitivanja bio je održavanje razine kalcija u serumu lijekom Natpar, uz istovremeno smanjivanje ili zamjenu peroralno uzimanog kalcija i aktivnog vitamina D. Ispitivanje je bilo 24-tjedno, randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano i multicentrično. U tom su ispitivanju bolesnici s kroničnim hipoparatiroidizmom koji su primali kalcij i aktivne oblike vitamina D (metabolit vitamina D ili analoge) randomizirani za primanje lijeka Natpar (n=84) ili placeba (n=40). Srednja dob ispitanika bila je 47,3 godina (raspon od 19 do 74 godine); 79% bile su žene. Bolesnici su bolovali od hipoparatiroidizma u prosjeku 13,6 godina.

Kod randomizacije, aktivni oblici vitamina D smanjeni su za 50% i bolesnici su dodijeljeni za primanje 50 mikrograma lijeka Natpar dnevno, ili za primanje placeba. Nakon randomizacije uslijedila je 12-tjedna faza titracije lijeka Natpar i 12-tjedna faza održavanja doze lijeka Natpar.

90% randomiziranih bolesnika dovršilo je 24 tjedana liječenja.

Za analizu djelotvornosti, ispitanici koji su ispunili tri komponente trodijelnog kriterija odgovora smatrani su ispitanicima koji su odgovorili na terapiju. Ispitanik koji je odgovorio na terapiju definiran je pomoću kompozitne primarne mjere ishoda djelotvornosti koja se sastojala od najmanje 50% smanjenja doze aktivnog vitamina D u odnosu na početnu vrijednost TE najmanje 50% smanjenja peroralno uzimanog kalcija u odnosu na početnu vrijednost TE ukupne koncentracije kalcija u serumu korigirane za albumin koja je održavana ili normalizirana u usporedbi s početnom vrijednošću (≥

1,875 mmol/l) i koja nije premašila gornju granicu laboratorijskog normalnog raspona.

Na kraju liječenja, 46/84 (54,8%) bolesnika koji su primali Natpar postiglo je primarni ishod, naspram 1/40 (2,5%) bolesnika koji su primali placebo (p<0,001).

Što se tiče bolesnika koji su dovršili sudjelovanje u ispitivanju, u 24. tjednu je 34/79 (43%) bolesnika koji su primali Natpar bilo neovisno o liječenju aktivnim vitaminom D te je primalo ne više od 500 mg kalcijevog citrata, u usporedbi s 2/33 (6,1%) bolesnika koji su primali placebo (p<0,001).

Šezdeset i devet posto (58/84) ispitanika koji su randomizirani za primanje lijeka Natpar pokazalo je smanjenje oralno uzimanog kalcija od ≥50%, u usporedbi sa 7,5% (3/40) ispitanika koji su randomizirani za primanje placeba. Srednji postotak promjene od početne vrijednosti peroralno uzimanog kalcija bio je -51,8% (SD 44,6) u ispitanika koji su primali Natpar, u usporedbi sa 6,5% (SD 38,5) u skupini koja je primala placebo (p<0,001). Uz to, 87% (73/84) bolesnika liječenih lijekom Natpar pokazalo je ≥50% smanjenja peroralno uzimanog aktivnog vitamina D, naspram 45% (18/40) u skupini koja je primala placebo.

Ispitivanje 2 - RACE

Ispitivanje 2 je dugoročni, otvoreni nastavak ispitivanja svakodnevnih doza supkutano primjenjivanog lijeka Natpar u bolesnika s hipoparatiroidizmom koji su dovršili prethodna ispitivanja s lijekom Natpar.

U ispitivanje je bilo uključeno ukupno 49 bolesnika. Bolesnici su primali doze od 25 mikrograma, 50 mikrograma, 75 mikrograma ili 100 mikrograma dnevno tijekom razdoblja od otprilike 40 mjeseci (srednja vrijednost: 1067 dana, raspon: 41 do 1287 dana).

Rezultati pokazuju trajnost fizioloških učinaka lijeka Natpar tijekom 36 mjeseci, uključujući održavanje srednjih vrijednosti razina kalcija u serumu korigiranih za albumin (n=36, 2,06 ±0,17 mmol/l), smanjenje u urinarnom izlučivanju kalcija u odnosu na početne vrijednosti

(n=36, -1,21 ±5,5 mmol/24h), smanjenje fosfata u serumu (n=36, -0,22 ±0,29 mmol/l) i održavanje normalnog produkta kalcija i fosfata (n=35, <4,4 mmol2/l2).

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove odgodila je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Natpar u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije koja boluje od hipoparatiroidizma (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

Ovaj lijek je odobren po shemi takozvanog „uvjetnog odobrenja”. To znači da se očekuju dodatni podaci o ovom lijeku.

Europska agencija za lijekove će barem jednom godišnje procjenjivati nove informacije o ovom lijeku te će se tekst sažetka opisa svojstava lijeka ažurirati prema potrebi.

5.2Farmakokinetička svojstva

Farmakokinetika lijeka Natpar nakon supkutane primjene u bedro ispitanika s hipoparatiroidizmom bila je u skladu s onom opaženom u zdravih žena u postmenopauzi koje su primile paratiroidni hormon u bedro i abdomen.

Apsorpcija

Natpar koji se primjenjuje supkutano ima apsolutnu bioraspoloživost od 53%.

Distribucija

Nakon intravenske primjene, Natpar ima volumen distribucije od 5,35 l u stanju dinamičke ravnoteže.

Biotransformacija

In vitro i in vivo ispitivanja pokazala su da je klirens lijeka Natpar primarno hepatički proces, u kojem bubrezi imaju manju ulogu.

Eliminacija

U jetri, katepsini cijepaju paratiroidni hormon. U bubrezima, paratiroidni hormon i C-terminalni fragmenti izlučuju se glomerularnom filtracijom.

Farmakokinetički/farmakodinamički odnos

Paratiroidni hormon (rDNK) procijenjen je u otvorenom ispitivanju FK/FD u kojem je 7 bolesnika s hipoparatiroidizmom primilo pojedinačne supkutane doze od 50 i 100 mikrograma uz 7-dnevno razdoblje ispiranja lijeka između doza.

Vršna vrijednost koncentracija (srednji Tmax) lijeka Natpar u plazmi nastupa unutar razdoblja od 5 do 30 minuta, a druga, obično manja vršna vrijednost nakon 1 do 2 sata. Prividni terminalni poluvijek (t1/2) bio je 3,02 i 2,83 sata za dozu od 50, odnosno 100 mikrograma. Maksimalna srednja povećanja kalcija u serumu, koja su nastupila nakon 12 sati, bila su otprilike 0,125 mmol/l i 0,175 mmol/l pri dozi od 50 mikrograma, odnosno 100 mikrograma.

Učinak na metabolizam minerala

Liječenje lijekom Natpar povećava koncentraciju kalcija u serumu u bolesnika s hipoparatiroidizmom, a to povećanje nastupa na način povezan s dozom. Nakon pojedinačne injekcije paratiroidnog hormona (rDNK), srednja ukupna vrijednost kalcija u serumu dosegla je vršnu razinu u razdoblju između 10 i 12 sati nakon injekcije. Odgovor vezan uz kalcemiju održavan je tijekom više od 24 sata nakon primjene.

Izlučivanje kalcija u urinu

Liječenje lijekom Natpar dovodi do smanjenja izlučivanja kalcija u urinu za 13 i 23% (pri dozi od 50, odnosno 100 mikrograma) do najniže vrijednosti u vremenskoj točki između 3 i 6 sati, što se vraća na razine prije doziranja nakon 16 do 24 sata.

Fosfati

Nakon injekcije lijeka Natpar, razine fosfata u serumu smanjuju se razmjerno razinama PTH-a(1-84) tijekom prva 4 sata i ostaju održane tijekom razdoblja od 24 sata nakon injekcije.

Aktivni vitamin D

Vrijednost 1,25-(OH)2D u serumu povećava se nakon pojedinačne doze lijeka Natpar do maksimalnih razina nakon otprilike 12 sati, što se vraća na razine blizu početnih vrijednosti nakon 24 sata. Veće povećanje razina 1,25-(OH)2D u serumu uočeno je pri dozi od 50 mikrograma nego pri dozi od

100 mikrograma, vjerojatno zbog izravne inhibicije renalnog 25-hidroksivitamin D-1-hidroksilaza enzima od strane kalcija u serumu.

Posebne populacije

Oštećenje funkcije jetre

Jedno farmakokinetičko ispitivanje u kojem su sudjelovali ispitanici koji ne boluju od hipoparatiroidizma provedeno je u 6 muškaraca i 6 žena s umjereno oštećenom funkcijom jetre (Child-Pughova klasifikacija od 7-9 [razred B] i uspoređena s odgovarajućom skupinom od 12 ispitanika s normalnom funkcijom jetre. Nakon jedne supkutano primijenjene doze od

100 mikrograma, srednje vrijednosti Cmax i vrijednosti Cmax korigirane za početnu vrijednost bile su

18% do 20% veće u ispitanika s umjereno oštećenom funkcijom jetre nego kod onih s normalnom funkcijom. Nije bilo vidljivih razlika u profilima ukupne koncentracije kalcija u serumu u ovisnosti o vremenu između te 2 skupine funkcije jetre. Ne preporučuje se prilagođavanje doze lijeka Natpar u bolesnika s blago do umjereno oštećenom funkcijom jetre. Nema podataka vezanih uz bolesnike s teškim oštećenjem funkcije jetre.

Oštećenje funkcije bubrega

Farmakokinetički podaci nakon jedne supkutano primijenjene doze lijeka Natpar od 100 mikrograma su ocijenjeni u 16 ispitanika kod kojih nije postojalo oštećenje funkcije bubrega (klirens kreatinina (CLcr) >80 ml/min) i u 16 ispitanika s oštećenom funkcijom bubrega. Srednja maksimalna koncentracija (Cmax) PTH-a nakon davanja 100 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK) u ispitanika s blago do umjereno oštećenom funkcijom bubrega (CLcr 30 do 80 ml/min) bila je oko 23% veća od one uočene u ispitanika s normalnom funkcijom bubrega. Izloženost PTH-u mjerena uz pomoć AUC0-last i vrijednosti AUC0-last korigirane za početnu vrijednost bila je oko 3,9%, odnosno

2,5% viša nego ona uočena u ispitanika s normalnom funkcijom bubrega.

Na osnovu tih rezultata, nije potrebno prilagođavanje doze u bolesnika s blago do umjereno oštećenom funkcijom bubrega (CLcr 30 do 80 ml/min). Nije provedeno nijedno ispitivanje u kojem su sudjelovali bolesnici na dijalizi. Nema podataka vezanih uz bolesnike s teškim oštećenjem funkcije bubrega.

Pedijatrijska populacija

Farmakokinetički podaci za pedijatrijske bolesnike nisu dostupni.

Starije osobe

Klinička ispitivanja lijeka Natpar nisu uključila dovoljan broj ispitanika u dobi od 65 i više godina kako bi se utvrdilo je li odgovor u tih ispitanika različit od onog u mlađih ispitanika.

Spol

Nikakve klinički relevantne razlike vezane uz spol nisu uočene u ispitivanju REPLACE.

Tjelesna težina

Nije potrebno prilagođavanje doze na temelju tjelesne težine.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, mutagenosti, toksičnosti za plodnost i opću reprodukciju, i lokalne podnošljivosti.

Štakori koji su svakodnevno primali injekcije lijeka Natpar tijekom 2 godine imali su pretjerano stvaranje kostiju ovisno o dozi i povećanu incidenciju tumora kostiju, uključujući osteosarkom, najvjerojatnije zbog ne-genotoksičnog mehanizma. Zbog razlika u fiziologiji kostiju u štakora i u ljudi, klinička relevantnost ovih nalaza nije poznata. Osteosarkomi nisu uočeni u kliničkim ispitivanjima.

Natpar nije štetno utjecao na plodnost ili rani embrionalni razvoj u štakora, embrio-fetalni razvoj u štakora i kunića, ili pre/post-natalni razvoj u štakora. Minimalna količina lijeka Natpar izlučivala se u mlijeko ženki štakora za vrijeme laktacije.

U majmuna koji su svakodnevno primali supkutane doze tijekom 6 mjeseci bila je povećana pojavnost bubrežne tubularne mineralizacije pri razinama ekspozicije 2,7 puta većim od razina kliničke ekspozicije u ljudi pri najvišoj dozi.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak

Natrijev klorid

Manitol

Citratna kiselina hidrat

Natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

Otapalo

Metakrezol

Voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

Rekonstituirana otopina

Nakon rekonstitucije, kemijska i fizikalna stabilnost otopine tijekom primjene dokazana je do 14 dana kada se čuva u hladnjaku (2°C – 8°C) i do 3 dana kada se čuva izvan hladnjaka ne iznad 25°C tijekom

14-dnevnog razdoblja korištenja.

Brizgalicu koja sadrži rekonstituiranu otopinu čuvati čvrsto zatvorenu radi zaštite od svjetlosti.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Uložak unutar držača uloška čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Stakleni uložak s dvostrukom komorom unutar držača uloška izrađen je od stakla tipa I s 2 čepa od bromobutilne gume i zatvaračem (aluminij) s brtvom od bromobutilne gume.

Natpar 25 mikrograma

Jedan uložak u ljubičastom držaču uloška sadrži u prvoj komori 350 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK) u obliku praška, a u drugoj komori 1000 mikrolitara otapala (što odgovara 14 doza).

Natpar 50 mikrograma

Jedan uložak u crvenom držaču uloška sadrži u prvoj komori 700 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK) u obliku praška, a u drugoj komori 1000 mikrolitara otapala (što odgovara 14 doza).

Natpar 75 mikrograma

Jedan uložak u sivom držaču uloška sadrži u prvoj komori 1050 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK) u obliku praška, a u drugoj komori 1000 mikrolitara otapala (što odgovara 14 doza).

Natpar 100 mikrograma

Jedan uložak u plavom držaču uloška sadrži u prvoj komori 1400 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK) u obliku praška, a u drugoj komori 1000 mikrolitara otapala (što odgovara 14 doza).

Veličina pakiranja: Kutija koja sadrži 2 uloška.

Boje kutija/uložaka koriste se za označavanje različitih jačina:

25 mikrograma - ljubičasta

50 mikrograma - crvena

75 mikrograma - siva

100 mikrograma - plava

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Paratiroidni hormon (rDNK) se injicira uz pomoć uloška s brizgalicom za višekratnu primjenu. Svaku brizgalicu smije koristiti samo jedan bolesnik. Za svaku injekciju mora se koristiti nova sterilna igla. Koristite igle za brizgalicu 31 G x 8 mm. Nakon rekonstitucije, tekućina mora biti bistra i praktički bez ikakvih vidljivih čestica; paratiroidni hormon (rDNK) se ne smije primijeniti ako je rekonstituirana otopina mutna, obojena ili sadrži vidljive čestice.

NE TRESITE tijekom ili nakon rekonstitucije; tresenje može uzrokovati denaturaciju djelatne tvari.

Pročitajte upute za uporabu navedene u uputi o lijeku prije korištenja brizgalice za višekratnu primjenu.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

5 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 24 travnja 2017

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept