Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Označavanje - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNatpar
ATK šifraH05AA03
Tvarparathyroid hormone
ProizvođačShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Natpar 25 mikrograma/doza, prašak i otapalo za otopinu za injekciju Natpar 50 mikrograma/doza, prašak i otapalo za otopinu za injekciju Natpar 75 mikrograma/doza, prašak i otapalo za otopinu za injekciju Natpar 100 mikrograma/doza, prašak i otapalo za otopinu za injekciju paratiroidni hormon (rDNK)

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna doza sadrži 25 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK) u otopini od 71,4 mikrolitre nakon rekonstitucije.

Jedan uložak sadrži 350 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK).

Jedna doza sadrži 50 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK) u otopini od 71,4 mikrolitre nakon rekonstitucije.

Jedan uložak sadrži 700 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK).

Jedna doza sadrži 75 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK) u otopini od 71,4 mikrolitre nakon rekonstitucije.

Jedan uložak sadrži 1050 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK).

Jedna doza sadrži 100 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK) u otopini od 71,4 mikrolitre nakon rekonstitucije.

Jedan uložak sadrži 1400 mikrograma paratiroidnog hormona (rDNK).

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Natrijev klorid, manitol, citratna kiselina hidrat, metakrezol, natrijev hidroksid (za podešavanje pH), voda za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju

2 uloška u držačima uloška

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za potkožnu primjenu.

Uporaba uz uređaj za miješanje, Natpar brizgalicu i igle za brizgalicu

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

EXP

Zbrinite izmiješani uložak nakon 14 dana.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Uložak u svom držaču uloška čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irska.

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Natpar 25

Natpar 50

Natpar 75

Natpar 100

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

NALJEPNICA NA DRŽAČU ULOŠKA

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Natpar 25 µg/doza, prašak za otopinu za injekciju Natpar 50 µg/doza, prašak za otopinu za injekciju Natpar 75 µg/doza, prašak za otopinu za injekciju Natpar 100 µg/doza, prašak za otopinu za injekciju paratiroidni hormon (rDNK)

s.c.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

6.DRUGO

TEKST PODSJETNIKA NA OZNACI (nalazi se u pakiranju)

Pričvrstite iglu prije miješanja

Pročitajte Upute za uporabu

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept