Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nimenrix (Neisseria meningitidis serogroup A polysaccharide...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07AH08

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNimenrix
ATK šifraJ07AH08
TvarNeisseria meningitidis serogroup A polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria meningitidis serogroup C polysaccharide conjugated to tetanus toxoid /Neisseria meningitidis serogroup W-135 polysaccharide conjugated to tetanus toxoid / Neisseria
ProizvođačPfizer Limited

1.NAZIV LIJEKA

Nimenrix prašak i otapalo za otopinu za injekciju u napunjenoj štrcaljki

Cjepivo protiv meningokoka grupe A, C, W-135 i Y, konjugirano

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Nakon rekonstitucije, 1 doza (0,5 ml) cjepiva sadrži:

 

polisaharid Neisseria meningitidis grupe A1

5 mikrograma

polisaharid Neisseria meningitidis grupe C1

5 mikrograma

polisaharid Neisseria meningitidis grupe W-1351

5 mikrograma

polisaharid Neisseria meningitidis grupe Y1

5 mikrograma

1konjugirano na tetanusni toksoid proteinski nosač

44 mikrograma

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Prašak ili kolačić je bijel.

Otapalo je bistro i bezbojno.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Nimenrix je indiciran za aktivnu imunizaciju osoba u dobi od 6 tjedana protiv invazivnih meningokoknih bolesti koje uzrokuje Neisseria meningitidis grupe A, C, W-135 i Y.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Nimenrix treba primjenjivati u skladu sa službenim preporukama.

Dojenčad od 6 do 12 tjedana

Preporučena serija imunizacija sastoji se od tri doze, svaka od 0,5 ml. Primarna serija u dojenčadi sastoji se od dvije doze, od kojih se prva daje u 6. tjednu uz interval od 2 mjeseca između dviju doza. Treća doza (docjepljivanje) preporuča se u dobi od 12 mjeseci (vidjeti dio 5.1).

Djeca od 12 mjeseci starosti, adolescenti i odrasli

Treba primijeniti jednokratnu dozu od 0,5 ml .

Druga doza Nimenrixa može se smatrati prikladnom u pojedinih osoba (vidjeti dio 4.4).

Prethodno cijepljena djeca od 12 mjeseci starosti, adolescenti i odrasli

Nimenrix se može primijeniti kao docjepljivanje u pojedinaca koji su prethodno primili primarno cijepljenje konjugiranim ili nekonjugiranim polisaharidnim meningokoknim cjepivom (vidjeti dijelove 4.4 i 5.1).

Način primjene

Cijepljenje se smije provesti samo intramuskularnom injekcijom.

U dojenčadi preporučeno mjesto injekcije je anterolateralni dio bedra. U pojedinaca u dobi od godine dana pa nadalje, preporučeno mjesto injekcije je anterolateralni dio bedra ili deltoidni mišić

(vidjeti dijelove 4.4 i 4.5).

Za upute o rekonstituciji lijeka prije primjene vidjeti dio 6.6.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Nimenrix se ni pod kojim okolnostima ne smije primijeniti intravaskularno, intradermalno ili supkutano.

Dobra klinička praksa je prije cijepljenja pregledati povijest bolesti (osobito obzirom na prethodna cijepljenja i moguće javljanje nuspojava) i obaviti klinički pregled.

Uvijek valja osigurati odgovarajući medicinski tretman i nadzor u slučaju rijetke anafilaktičke reakcije nakon primjene cjepiva.

Interkurentna bolest

Cijepljenje cjepivom Nimenrix treba odgoditi u osoba s teškom akutnom bolešću praćenom vrućicom. Prisutnost blaže infekcije, poput prehlade, ne bi trebala biti razlogom za odgađanje cijepljenja.

Sinkopa

Kao psihogeni odgovor na ubod injekcijom, osobito u adolescenata, nakon ili čak i prije samog cijepljenja može doći do sinkope (gubitka svijesti). Uz nju se može javiti nekoliko neuroloških znakova poput prolaznog poremećaja vida, parestezija i toničko-kloničkih pokreta udova tijekom oporavka. Važno je uspostaviti postupke kako bi se izbjeglo ozljeđivanje zbog gubitka svijesti.

Trombocitopenija i poremećaji zgrušavanja krvi

Nimenrix treba primijeniti s oprezom u osoba s trombocitopenijom ili bilo kojim poremećajem zgrušavanja krvi, jer nakon intramuskularne primjene u ovih osoba može doći do krvarenja.

Imunodeficijencija

Može se očekivati da se u bolesnika koji primaju imunosupresivnu terapiju ili u bolesnika s imunodeficijencijom neće postići odgovarajući imunološki odgovor.

Sigurnost i imunogenost nisu procjenjivane u bolesnika s povećanom osjetljivošću na meningokokne infekcije zbog stanja kao što su deficijencije terminalnih komponenti komplementa i anatomska ili funkcionalna asplenija. U tih pojedinaca, možda se neće postići odgovarajući imunološki odgovor.

Zaštita od meningokokne bolesti

Nimenrix pruža zaštitu samo od Neisseria meningitidis grupe A, C, W-135 i Y. Cjepivo neće štititi od drugih grupa Neisseria meningitidis.

Zaštitni imunološki odgovor možda se neće postići kod svih cijepljenika.

Učinak prethodnog cijepljenja nekonjugiranim polisaharidnim meningokoknim cjepivom

Osobe koje su prethodno cijepljene nekonjugiranim polisaharidnim meningokoknim cjepivom i 30 do 42 mjeseca kasnije cjepivom Nimenrix, imale su nižu geometrijsku srednju vrijednost titra (GMT – Geometric Mean Titre) u ispitivanju baktericidnosti seruma mjerenog s komplementom kunića (rSBA

rabbit complement serum bactericidal assay) od osoba koje uopće nisu bile cijepljene meningokoknim cjepivom u prethodnih 10 godina (vidjeti dio 5.1). Nije poznata klinička važnost ovog opažanja.

Učinak prisutnosti protutijela protiv tetanusnog toksoida prije cjepljenja

Sigurnost i imunogenost cjepiva Nimenrix je procjenjivana kad je primijenjen nakon ili istovremeno s cjepivom koje sadrži toksoide difterije i tetanusa, nestanični pertusis, inaktivirane polioviruse (tipova 1, 2 i 3), površinski antigen virusa hepatitisa B i poliribozilribitolfosfat iz Haemophilus influenzae tip B konjugiran na toksoid tetanusa (DTaP-HBV-IPV/Hib) u drugoj godini života. Primjena cjepiva Nimenrix jedan mjesec nakon cjepiva DTaP-HBV-IPV/Hib, rezultirala je nižim GMT rSBA za grupu A, C i W-135 u usporedbi s istovremenom primjenom (vidjeti dio 4.5). Nije poznata klinička važnost ovog opažanja.

Imunološki odgovor u male djece u dobi od 12 do 14 mjeseci

Kod docjepljivanja su mala djeca u dobi od 12 do 14 mjeseci imala slične rSBA odgovore na grupe A, C, W-135 i Y nakon mjesec dana od primjene jedne doze Nimenrixa ili nakon mjesec dana od primjene dvije doze Nimenrixa dane u razmaku od dva mjeseca.

Primjena jedne doze bila je povezana s nižim titrima baktericidnih protutijela u serumu mjerenih s humanim komplementom (hSBA) za grupe W-135 i Y u usporedbi s primjenom dviju doza danih u razmaku od dva mjeseca. Slični odgovori za grupe A i C primijećeni su nakon jedne ili dvije doze (vidjeti dio 5.1). Klinička važnost nalaza nije poznata. Ako se očekuje da je malo dijete u posebnoj opasnosti od invazivne meningokokne bolesti zbog izloženosti grupama W-135 i Y, potrebno je razmotriti davanje druge doze cjepiva Nimenrix nakon intervala od 2 mjeseca. Vezano uz sniženje protutijela protiv grupe A ili C nakon prve doze Nimenrixa u djece u dobi od 12 do 23 mjeseca, vidjeti dio „Postojanost titra serumskih baktericidnih protutijela“.

Postojanost titra serumskih baktericidnih protutijela

Nakon primjene cjepiva Nimenrix javlja se opadanje titara serumskih baktericidnih protutijela protiv grupe A kada se u testu koristi humani komplement (hSBA – human complement serum bactericidal assay) (vidjeti dio 5.1). Klinička važnost opadanja titra protutijela protiv grupe A kada se koristi hSBA nije poznata. Međutim, ako se očekuje da je pojedinac u osobitom riziku od izlaganja grupi A i primio je dozu cjepiva Nimenrix prije više od godine dana, može se razmotriti docjepljivanje.

Opadanje titra protutijela tijekom vremena primjećeno je za grupe A, C, W-135 i Y. Klinička važnost opadanja titra protutijela nije poznata. Docjepljivanje se može razmotriti u pojedinaca koji su cijepljeni kao manja djeca i u kojih još uvijek postoji visok rizik izlaganja meningokoknoj bolesti uzrokovanoj grupama A, C, W-135 ili Y (vidjeti dio 5.1).

Učinak cjepiva Nimenrix na koncentracije protutijela protiv tetanusa

Iako je nakon cijepljenja cjepivom Nimenrix uočen porast koncentracije protutijela protiv toksoida tetanusa (TT), Nimenrix ne zamjenjuje imunizaciju za tetanus.

Davanje cjepiva Nimenrix zajedno sa ili mjesec dana prije cjepiva koje sadrži TT u drugoj godini života ne umanjuje odgovor na TT, niti značajno utječe na sigurnost. Nema dostupnih podataka u djece nakon 2 godine starosti.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

U dojenčadi Nimenrix se može dati istovremeno s kombiniranim cjepivima DTaP-HBV-IPV/Hib i s 10-valentnim konjugiranim pneumokoknim cjepivom.

U dobi od 1 godine i više, Nimenrix se može dati istovremeno s bilo kojim od sljedećih cjepiva: cjepivo protiv hepatitisa A (HAV) i hepatitisa B (HBV), cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele (MPR), cjepivo protiv morbila, parotitisa, rubele i varičela (MPRV), 10-valentno konjugirano pneumokokno cjepivo ili cjepivo protiv sezonske gripe bez adjuvansa.

U drugoj godini života, Nimenrix se također može dati istovremeno s kombiniranim cjepivom protiv difterije, tetanusa i nestaničnog pertusisa (DTaP), uključujući kombinaciju DTaP cjepiva i cjepiva protiv hepatitisa B, dječje paralize (inaktivirano) ili Haemophilus influenzae tipa b (HBV, IPV ili Hib), kao što je cjepivo DTaP-HBV-IPV/Hib i 13-valentnim konjugiranim pneumokoknim cjepivom.

Kad god je moguće, Nimenrix i cjepivo koje sadrži TT, poput cjepiva DTaP-HBV-IPV/Hib, treba dati istovremeno, ili Nimenrix treba dati najmanje jedan mjesec prije cjepiva koje sadrži TT.

Mjesec dana nakon istovremene primjene s 10-valentnim konjugiranim pneumokoknim cjepivom zamijećene su niže geometrijske srednje vrijednosti koncentracija (GMC – Geometric Mean Antibody Concentration) i niže GMT protutijela na opsonofagocitnom testu (OPA – opsonophagocytic assay) za jedan pneumokokni serotip (18C konjugiran na tetanusni toksoid proteinski nosač). Nije poznata klinička važnost tog zapažanja. Istovremena primjena nije imala utjecaja na imunološki odgovor na preostalih devet pneumokoknih serotipova.

Ako se Nimenrix treba dati istovremeno s nekim drugim cjepivom koje se daje injekcijom, uvijek ih treba davati na različita mjesta.

Može se očekivati da se u bolesnika koji primaju imunosupresivnu terapiju neće postići adekvatan imunološki odgovor.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Podaci o primjeni cjepiva Nimenrix u trudnica su ograničeni.

Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravne ili neizravne štetne učinke na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porod ili postnatalni razvoj (vidjeti dio 5.3).

Nimenrix u trudnoći treba davati samo u slučajevima kada postoji jasna potreba i kada moguća korist nadilazi moguće rizike za plod.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se Nimenrix u majčino mlijeko.

Nimenrix tijekom dojenja treba davati samo u slučajevima kada moguća korist nadilazi moguće rizike.

Plodnost

Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravan ili neizravan štetan učinak na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nisu provedena ispitivanja o utjecaju cjepiva Nimenrix na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Međutim, neki od učinaka koji su navedeni u dijelu 4.8 "Nuspojave", mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Sigurnost cjepiva Nimenrix procijenjena je u kliničkim ispitivanjima na sljedeći način:

Pojedinačna doza primijenjena je u 9621 ispitanika. Ukupno je uključeno 3079 male djece (u dobi od 12 do 23 mjeseca), 909 djece u dobi od 2 do 5 godina, 990 djece u dobi od 6 do 10 godina, 2317 adolescenata (u dobi od 11 do 17 godina) i 2326 odraslih osoba (u dobi od 18 do 55 godina).

U zasebnom ispitivanju pojedinačna doza cjepiva Nimenrix primijenjena je u 274 pojedinca u dobi od 56 godina i starijih.

U ispitivanju u dojenčadi u dobi od 6 do 12 tjedana u vrijeme prve doze, 1052 ispitanika

primilo je najmanje jednu dozu primarnih serija od 2 ili 3 doze cjepiva Nimenrix i 1008 primalo je docjepljivanje u dobi od približno 12 mjeseci.

U dobnim skupinama od 6. do 12. tjedna i od 12 do 14 mjeseci koje su primile 2 doze cjepiva Nimenrix dane u razmaku od 2 mjeseca, prva i druga doza povezane su sa sličnom lokalnom i sistemskom reaktogenošću.

Profil lokalnih i općih nuspojava docjepljivanja cjepivom Nimenrix nakon primarnog cijepljenja cjepivom Nimenrix ili drugim konjugiranim ili nekonjugiranim polisaharidnim meningokoknim cjepivima, bio je sličan profilu lokalnih i općih nuspojava uočenih nakon primarnog cijepljenja cjepivom Nimenrix, osim za gastrointestinalne simptome (uključujući proljev, povraćanje i mučninu), koji su bili vrlo česti.

Tablični popis nuspojava

Prijavljene nuspojave navedene su prema sljedećim kategorijama učestalosti:

Vrlo često:

(≥ 1/10)

Često:

(≥ 1/100 i < 1/10)

Manje često:

(≥ 1/1000 i < 1/100)

Rijetko:

(≥ 1/10 000 i < 1/1000)

Vrlo rijetko:

(< 1/10 000)

Tablica 1 prikazuje nuspojave prijavljene iz ispitivanja u ispitanika u dobi od 6 tjedana do 55 godina i iskustvo nakon stavljanja lijeka u promet. Nuspojave prijavljene u ispitanika u dobi od >55 godina bile su slične onima uočenim u odraslih osoba mlađe dobi.

Tablica 1 Tablični prikaz nuspojava po klasifikaciji organskih sustava

Klasifikacija organskih UčestalostNuspojave sustava

Poremećaji metabolizma i

vrlo često

Gubitak apetita

prehrane

 

 

Psihijatrijski poremećaji

vrlo često

Razdražljivost

 

manje često

Nesanica

 

 

Plačljivost

Poremećaji živčanog sustava

vrlo često

Omamljenost

 

 

Glavobolja

 

manje često

Hipoestezija

 

 

Omaglica

Tablica 1 Tablični prikaz nuspojava po klasifikaciji organskih sustava

Klasifikacija organskih

Učestalost

Nuspojave

sustava

 

 

Poremećaji probavnog

često

Proljev

sustava

 

Povraćanje

 

 

Mučnina*

Poremećaji kože i

manje često

Svrbež

potkožnog tkiva

 

Osip**

Poremećaji mišićno-

manje često

Mialgija

koštanog sustava i vezivnog

 

Bol u ekstremitetima

tkiva

 

 

Opći poremećaji i reakcije

vrlo često

Vrućica

na mjestu primjene

 

Oticanje na mjestu injiciranja

 

 

Bol na mjestu injiciranja

 

 

Crvenilo na mjestu injiciranja

 

 

Umor

 

često

Hematom na mjestu injiciranja*

 

manje često

Malaksalost

 

 

Induracija na mjestu injiciranja

 

 

Svrbež na mjestu injiciranja

 

 

Toplina na mjestu injiciranja

 

 

Anestezija na mjestu injiciranja

 

nepoznato***

opsežno oticanje ekstremiteta na mjestu

 

 

injiciranja, koje se često povezuje s

 

 

eritemom, a ponekad zahvaća i susjedni

 

 

zglob, ili oticanje cijelog ekstremiteta u koji

 

 

je cjepivo injicirano

*Mučnina i hematom na mjestu primjene javili su se pri učestalosti Manje često u dojenčadi ** Osip se pojavio pri učestalosti Često u dojenčadi

***ADR identificiran nakon stavljanja lijeka u promet

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nije prijavljen slučaj predoziranja.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: cjepiva, meningokokna cjepiva, ATK oznaka: J07AH08

Mehanizam djelovanja

Antikapsularna meningokokna protutijela pružaju zaštitu od meningokoknih bolesti putem komplementom posredovanog baktericidnog djelovanja. Nimenrix potiče stvaranje baktericidnih protutijela protiv kapsularnih polisaharida Neisseria meningitidis grupe A, C, W-135 i Y, mjereno testom koji koristi komplement kunića (rSBA) ili čovjeka (hSBA).

četveroImunogenost u dojenčadi

U kliničkom ispitivanju u dojenčadi (MenACWY-TT-083), prva doza primijenjena je u dobi od 6 do 12 tjedana, druga je dana nakon intervala od 2 mjeseca i treća doza (docjepljivanje) je dana u dobi od približno 12 mjeseci. DTaP-HBV-IPV/Hib i 10-valentno pneumokokno cjepivo primijenjeni su istovremeno. Nimenrix je izazvao odgovor baktericidnih protutijela protiv četiri skupine meningokoka. Odgovor protiv skupine C nije bio niži od onog izazvanog odobrenim MenC-CRM i MenC-TT cjepivima u smislu postotaka rSBA titara≥8 u prvom mjesecu nakon druge doze. Vidjeti Tablicu 2.

Tablica 2: Odgovori baktericidnih protutijela (rSBA*) i (hSBA**) u dojenčadi nakon 2 doze dane u razmaku od 2 mjeseca i nakon docjepljivanja u 12. mjesecu (ispitivanje MenACWY-TT-083)

Meningokok

 

 

 

rSBA*

 

 

hSBA**

Cjepivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT

 

GMT

serogrupe

 

N

 

N

 

 

(95%

 

(95%

 

 

 

 

 

 

(95% CI)

(95% CI)

 

 

 

 

CI)

 

CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2. doze

 

97,4%

 

 

96,5%

 

 

(95,4;

 

(182;

(93,0;

 

 

(1)

 

(131;188)

A

Nimenrix

 

 

98,6)

 

227)

 

98,6)

 

 

 

 

 

Nakon

 

99,6%

 

 

99,5%

 

 

 

 

 

 

 

(98,4;

 

(1412;

 

 

docjepljivanja(1)

 

(97,4;100)

(836;1214)

 

 

 

 

99,9)

 

1725)

 

 

 

 

 

Nakon 2. doze

 

98,7%

 

 

98.6%

 

 

(97,2;

 

(540;

(96.0;

(1052;

 

 

(1)

 

 

Nimenrix

 

 

99,5)

 

693)

 

99.7)

1627)

 

Nakon

 

99,8%

 

 

99.5%

 

 

 

 

 

 

 

(98,8;

 

(1059;

(97.5;

(4086;

 

 

docjepljivanja(1)

 

 

 

 

 

100)

 

1308)

 

100)

6100)

 

 

Nakon 2. doze

 

99,6%

 

 

100%

 

 

(98,4;

 

(850;

(98.2;

(2646;

 

MenC-

(1)

 

 

 

 

99.9)

 

1079)

 

100)

3841)

C

CRM

 

 

 

 

 

 

98.4%

 

 

100%

 

cjepivo

Nakon

 

 

 

 

(96.8;

 

(920;

(98,3;

(4412;

 

 

docjepljivanja(1)

 

 

 

 

 

99.4)

 

1202)

 

100)

6702)

 

 

Nakon 2. doze

 

100%

 

 

100%

 

 

(99.2;

 

(1080;

(98,4;

(2219;

 

MenC-

(1)

 

 

 

 

100)

 

1307)

 

100)

3109)

 

TT

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

cjepivo

Nakon

 

 

 

 

(99.2;

 

(1776;

(98,3;

(4765;

 

 

docjepljivanja(1)

 

 

 

 

 

100)

 

2163)

 

100)

6446)

 

 

Nakon 2. doze

 

99,1%

 

 

100%

 

 

(97,8;

 

(1383;

(98,3;

 

 

(1)

 

(644; 882)

W

Nimenrix

 

 

99,8)

 

1862)

 

100)

 

 

 

 

 

Nakon

 

99,8%

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

(98.8;

 

(2485;

(98.3;

(4504;

 

 

docjepljivanja(1)

 

 

 

 

 

100)

 

3104)

 

100)

5826)

 

 

Nakon 2. doze

 

98,2%

 

 

97.7%

 

 

(96,6;

 

(419;

(94,6;

 

 

(1)

 

(276; 390)

Y

Nimenrix

 

 

99,2)

 

558)

 

99,2)

 

 

 

 

 

Nakon

 

99,4%

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

(99,1;

 

(787;

(98,3;

(2498;

 

 

docjepljivanja(1)

 

 

 

 

 

99,9)

 

986)

 

100)

3493)

Analiza imunogenosti provedena je na primarnoj kohorti u skladu s protokolom za imunogenost.

*rSBA testiranje provedeno je u laboratorijima Zavoda za Javno zdravstvo Engleske (PHE) u Ujedinjenom

Kraljevstvu

**hSBA testiran u laboratorijima GSK

(1) uzorkovanje krvi provedeno je od 21 do 48 dana nakon cijepljenja

Imunogenost u male djece u dobi od 12 do 23 mjeseca

U kliničkim ispitivanjima MenACWY-TT-039 i MenACWY-TT-040, jednokratna doza cjepiva Nimenrix potakla je rSBA odgovore protiv četiri meningokokne grupe, s odgovorom protiv grupe C koji se mogu usporediti s onima koje je postiglo odobreno cjepivo MenC-CRM u smislu postotaka s rSBA titrima ≥8 (Tablica 3).

Tablica

 

Ispitivanje MenACWY-TT-039

Ispitivanje MenACWY-TT-040

3:

 

 

(1)

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovo

 

 

 

 

 

 

 

ri

 

 

 

 

 

 

 

bakteri

 

 

 

 

 

 

 

cidnih

 

 

 

 

 

 

 

protutij

 

 

 

 

 

 

 

ela

 

 

 

 

 

 

 

(rSBA*

 

 

 

 

 

 

 

) u

Cjepivo

 

 

 

 

 

 

male

N

≥8

GMT

N

≥8

GMT

 

djece u

 

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

 

 

 

dobi od

 

 

 

 

 

 

 

12 do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mjesec

 

 

 

 

 

 

 

aMenin

 

 

 

 

 

 

 

gokok

 

 

 

 

 

 

 

serogru

 

 

 

 

 

 

 

pe

 

 

 

 

 

 

 

A

Nimenrix

99,7 %

98,4 %

(98,4; 100)

(2008; 2422)

(95,3; 99,7)

(2577; 3899)

 

 

 

 

 

Nimenrix

99,7%

97,3%

C

(98,4; 100)

(437; 522)

(93,7; 99,1)

(672; 1021)

 

 

 

cjepivo

97,5 %

98,2%

 

 

MenC-CRM

(92,9; 99,5)

(170; 265)

(93,8; 99,8)

(521; 918)

 

 

 

W-135

Nimenrix

100%

98,4%

(99,0; 100)

(2453; 2932)

(95,4; 99,7)

(3269; 4949)

 

 

 

 

Y

Nimenrix

100%

97,3%

(99,0; 100)

(2473; 3013)

(93,8; 99,1)

(2522; 3979)

 

 

 

 

Analiza imunogenosti je provedena na ATP-kohorti za imunogenost.

(1)uzimanje uzoraka krvi od 42 do 56 dana nakon cijepljenja

(2)Uzimanje uzoraka krvi od 30 do 42 dana nakon cijepljenja

*ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

U ispitivanju MenACWY-TT-039, kao sekundarna mjera ishoda također je mjerena baktericidna aktivnost u serumu primjenom humanog seruma kao izvora komplementa (hSBA) (Tablica 4).

Tablica 4: Odgovori baktericidnih protutijela (hSBA*) u male djece u dobi od 12 do 23 mjeseca

Meningokok

Cjepivo

N

Ispitivanje MenACWY-TT-039(1)*

≥8

GMT

serogrupe

 

 

(95% CI)

(95%CI)

 

 

 

A

Nimenrix

77,2%

19,0

(72,4; 81,6)

(16,4;

22,1)

 

 

 

 

Nimenrix

98,5%

C

(96,6; 99,5)

(175;

219)

 

 

MenC-CRM cjepivo

81,9%

40.3

 

 

(73,7; 88,4)

(29,5;

55,1)

 

 

 

W-135

Nimenrix

87,5%

48,9

(83,5 ; 90,8)

(41,2;

58,0)

 

 

 

Y

Nimenrix

79,3%

30,9

(74,5; 83,6)

(25,8;

37,1)

 

 

 

Analiza imunogenosti provedena je ATP kohorti za imunogenost.

(1) uzorkovanje krvi provedeno je od 42 do 56 dana nakon cijepljenja *ispitano u laboratorijima GSK

U Men ACWY-TT-104 ispitivanju imunološki odgovor nakon jedne ili dvije doze Nimenrixa dane u razmaku od 2 mjeseca, procijenjen je jedan mjesec nakon zadnjeg cijepljenja. Nimenrix je potakao baktericidne odgovore protiv sve četiri grupe koje su slične u smislu % s rSBA titrom ≥8 i GMT nakon jedne ili dvije doze (Tablica 5).

Tablica 5: Odgovori baktericidnih protutijela (rSBA)* u male djece od 12 do 14 mjeseci

Meningokok

Cjepivo

Vrijeme

 

Studija MenACWY-TT-104(1)

serogrupe

 

 

 

 

 

 

 

 

N

≥8

GMT

 

 

 

 

(95 %CI)

(95 % CI)

A

Nimenrix

Nakon 1.

97,8 %

 

1 doza

doze

 

(94,4; 99,4)

 

 

(1118; 1847)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

96,8 %

 

2 doze

doze

 

(92,8; 99,0)

 

 

(970; 1675)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

98,0 %

 

 

doze

 

(943; 99,6)

(922; 1501)

C

Nimenrix

Nakon

95,0 %

452,3

 

1 doza

doze 1

 

(90,7; 97,7)

 

 

(346; 592)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

95,5 %

 

2 doze

doze

 

(91,0; 98,2)

 

 

(281; 485)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

98,7 %

 

 

doze

 

(95,3; 99,8)

(522; 783)

W-135

Nimenrix

Nakon 1.

95,0 %

 

1 doza

doze

 

(90,8; 97,7)

 

 

(1601; 2808)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

94,9 %

 

2 doze

doze

 

(90,3; 97,8)

 

 

(1511; 2728)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

100 %

 

 

doze

 

(97,6; 100)

(2914; 4283)

Y

Nimenrix

Nakon 1.

92,8 %

 

1 doza

doze

 

(88,0; 96,1)

 

 

(705; 1285)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

93,6 %

 

2 doze

doze

 

(88,6; 96,9)

 

 

(692; 1258)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

99,3%

 

 

doze

 

(96,3; 100)

(944; 1360)

Analiza imunogenosti provedena je na kohorti prema protokolu (ATP) za imunogenost

(1) uzorkovanje krvi provedeno 21-48 dana nakon cijepljenja *testirano u laboratorijima Zavoda za javno zdravstvo Engleske

U ispitivanju MenACWY-TT-104, serumska baktericidna aktivnost također je mjerena pomoću hSBA kao sekundarna mjera ishoda. Nimenrix je potakao baktericidne odgovore protiv grupa W-135 i Y koji su bili viši u smislu % s hSBA titrom ≥8 kada su dane dvije doze u odnosu na davanje jedne doze.

Slični odgovori u smislu % s hSBA titrom ≥8 primijećeni su kod grupa A i C (Tablica 6).

Tablica 6: Odgovori baktericidnih protutijela (hSBA)* u male djece u dobi od 12 do 14 mjeseci

Meningokok

Cjepivo

Vrijeme

 

Ispitivanje MenACWY-TT-104(1)

serogrupe

 

 

 

 

 

 

 

 

N

≥8

GMT

 

 

 

 

(95 %CI)

(95 % CI)

A

Nimenrix

Nakon 1.

95,9 %

 

1 doza

doze

 

(88,6; 99,2)

 

 

(87; 160)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

97,0 %

 

2 doze

doze

 

(89,5; 99,6)

 

 

(98,1; 180,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

97,0 %

 

 

doze

 

(89,5; 99,6)

(126; 230)

C

Nimenrix

Nakon 1.

98,7%

 

1 doza

doze

 

(93.1; 100)

 

 

(105; 220)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

95,7 %

 

2 doze

doze

 

(88,0; 99,1)

 

 

(110; 236)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

100 %

 

 

doze

 

(94,8; 100)

(1278; 2404)

W-135

Nimenrix

Nakon 1.

62,5 %

 

 

1 doza

doze

 

(50,3; 73,6)

27 (16; 47)

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

68,9 %

 

2 doze

doze

 

(55,7; 80,1)

 

 

(16; 43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

97,1 %

 

 

doze

 

(90,1; 99,7)

(550; 1041)

Y

Nimenrix

Nakon 1.

67,6 %

 

1 doza

doze

 

(55,5; 78,20)

 

 

(24;

71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

64,3%

 

2 doze

doze

 

(50,4; 76,6)

 

 

(18;

58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

95,3 %

 

 

doze

 

(86,9; 99,0)

(339;

775)

Analiza imunogenosti provedena je na kohorti prema protokolu (ATP) za imunogenost

(1) uzorkovanje krvi provedeno 21-48 dana nakon cijepljenja *testirano u laboratorijima tvrtke GSK

Postojanost imunološkog odgovora procjenjivana je pomoću rSBA i hSBA u djece primarno cijepljene u ispitivanju MenACWY-TT-039 i do 5 godina u djece primarno cijepljene u ispitivanju MenACWY- TT-027 (Tablica 7).

Tablica 7: Petogodišnji podaci o postojanosti u male djece cijepljene u dobi od 12-23 mjeseca (ispitivanje MenACWY-TT-032; produžetak ispitivanja 027)

Menin

 

Vrem.

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gokok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cjepivo

točka

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

serogr

N

 

N

 

 

(godi

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

 

(95%CI)

upe

 

 

 

 

 

 

na)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.4%

 

35.1

52,3%

 

8,8

 

 

(48.8; 78.1)

 

(19.4; 63.4)

(36,7; 67,5)

 

(5,4; 14,2)

A

Nimenrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.5%

 

37.4

35,6%

 

5,2

 

 

(58,9; 85,1)

 

(22,1; 63,2)

(21,9: 51,2)

 

(3,4; 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.8%

 

97,8%

 

 

 

(88,2; 99,9)

 

(62,7; 192)

(88,2; 99,9)

 

(214; 640)

 

Nimenrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,6%

 

48,9

91,7%

 

C

 

(63,4; 88,2)

 

(28,5; 84,0)

(80,0; 97,7)

 

(124; 379)

 

 

 

 

 

 

 

 

80,0%

 

70,0%

 

91.9

 

 

 

 

 

 

MenC-

(44,4; 97,5)

 

(22,6; 832)

(34,8; 93,3)

 

(9,8; 859)

 

 

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaccine

63,6%

 

26,5

90,9%

 

 

 

(30,8; 89,1)

 

(6,5; 107)

(58,7; 99,8)

 

(21,2; 557)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0%

 

50,8

84,4%

 

76,9

 

 

(44,3; 74,3)

 

(24,0; 108)

(70,5; 93,5)

 

(44,0; 134)

W-135

Nimenrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,7%

 

18,2

82.6%

 

59.7

 

 

(21,7; 49,6)

 

(9,3; 35,3)

(68.6; 92.2)

 

(35.1; 101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.2%

 

44.9

87,8%

 

74.6

 

 

(46,5; 76,2)

 

(22,6; 89,3)

(73,8; 95,9)

 

(44,5; 125)

Y

Nimenrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,9%

 

20,6

80.0%

 

70,6

 

 

(28,8; 57,8)

 

(10,9; 39,2)

(65,4; 90,4)

 

(38,7; 129)

 

 

 

 

 

 

 

Postojanost imunogenosti analizirana je korištenjem ATP-kohorte u petoj godini. Pristranost pri odabiru, uglavnom zbog docjepljivanja ispitanika s MenC rSBA titrima <8 i njihovim isključenjem iz sljedeće(ih) vremenske(ih) točke(i), može dovesti do precjenjivanja titara.

*ispitivanje rSBA provedeno je u laboratorijima Javnog zdravstva Engleske u Velikoj Britaniji

**ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

Imunogenost u djece u dobi od 2 do 10 godina

U ispitivanju MenACWY-TT-081, djelotvornost cjepiva Nimenrix bila je ista onoj drugog odobrenog cjepiva MenC-CRM u smislu odgovora cjepiva na grupu C [94,8% (95% CI: 91,4; 97,1) odnosno 95,7% (95% CI: 89,2; 98,8)] i nižeg GMT u skupini koja je primala Nimenrix [2795 (95% CI: 2393; 3263)] naspram onog u skupini koja je primala cjepivo MenC-CRM [5292 (95% CI: 3815; 7340)].

U MenACWY-TT-038 ispitivanju djelotvornost cjepiva Nimenrix bila je ista onoj odobrenog cjepiva ACWY-PS u pogledu odgovora cjepiva na četiri grupe (A, C, W-135 i Y) (vidjeti Tablicu 8).

Tablica 8: Odgovori baktericidnih protutijela (rSBA*) na Nimenrix i cjepivo ACWY-PS u djece u dobi od 2 do 10 godina mjesec dana nakon cijepljenja (ispitivanje MenACWY-TT- 038)

Mening

 

Nimenrix

 

 

ACWY-PS cjepivo

okok

 

VR

GMT

 

VR

GMT

serogru

N

N

(95 %CI)

(95 %CI)

(95 %CI)

(95 %CI)

pe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,1 %

64,6 %

A

(86,3; 91,5)

(5998;

6708)

(57,4; 71,3)

(2023; 2577)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,1 %

89,7%

C

(94,4; 97,4)

(4342;

5335)

(85,1; 93,3)

(1043; 1663)

 

 

 

 

 

 

 

 

W-135

97,4 %

82,6%

(95,9; 98,4)

(10873;

12255)

 

(77,2; 87,2)

(1815; 2565)

 

 

 

Y

92,7 %

68,8 %

(90,5; 94,5)

(10233;

11452)

 

(62,5; 74,6)

(2237; 3052)

 

 

 

Analiza imunogenosti je provedena na ATP-kohorti za imunogenost.

VR: odgovor na cjepivo definiran kao omjer ispitanika s:

titrima rSBA 32 u inicijalno seronegativnih ispitanika (tj. titar pred cijepljenje <8)

barem četverostrukim povećanjem u titrima rSBA od statusa prije cijepljenja do statusa nakon cijepljenja za inicijalno seropozitivne ispitanike (tj. titar prije cijepljenja rSBA ≥8)

* ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

Postojanost imunološkog odgovora procijenjena u djece koja su primarno cijepljena u ispitivanju MenACWY-TT-081 (Tablica 9).

Tablica 9. Podaci o postojanosti nakon 44 mjeseca u djece cijepljene u dobi od 2 do 10 godina pri cijepljenju (Ispitivanje MenACWY-TT-088; produžetak ispitivanja 081)

Meningo

 

Vrem.

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

kok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cjepivo

točka

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

serogrup

N

 

N

 

 

(mjeseci)

(95 %CI)

 

(95 %CI)

(95 %CI)

 

(95 %CI)

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,5%

 

25,6%

 

4,6

A

Nimenrix

(80,9; 91,0)

 

(144; 267)

(16,9; 35,8)

 

(3,3; 6,3)

 

 

 

 

 

85,7%

 

25,8%

 

4,8

 

 

 

 

 

 

(79,9; 90,4)

 

(224; 423)

(17,1; 36,2)

 

(3,4; 6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,6%

 

34,8

95,6%

 

75,9

 

Nimenrix

(57,4; 71,3)

 

(26,0; 46,4)

(89,0; 98,8)

 

(53,4; 108)

 

 

 

 

 

 

 

37,0%

 

14,5

76,8%

 

36,4

 

 

 

 

C

 

(30,1; 44,3)

 

(10,9; 19,2)

(66,2; 85,4)

 

(23,1; 57,2)

 

 

 

 

 

 

cjepivo

76,8%

 

86,5

90,9%

 

82,2

 

 

 

 

(65,1; 86,1)

 

(47,3; 158)

(75,7; 98,1)

 

(34,6; 196)

 

MenC-

 

 

 

 

 

 

 

 

45,5%

 

31,0

 

64,5%

 

38,8

 

CRM

 

 

 

(33,1; 58,2)

 

(16,6; 58,0)

(45,4; 80,8)

 

(13,3; 113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2%

 

84,9%

 

69,9

W-135

Nimenrix

(70,6; 82,9)

 

(149,3; 307)

(75,5; 91,7)

 

(48,2; 101)

 

 

 

 

 

68,3%

 

80,5%

 

64,3

 

 

 

 

 

 

(61,1; 74,8)

 

(72,5; 148)

(70,6; 88,2)

 

(42,7; 96,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,3%

 

81,3%

 

79,2

Y

Nimenrix

(75,1; 86,6)

 

(165; 314)

(71,8; 88,7)

 

(52,5; 119)

 

 

 

 

 

62,4%

 

78,9

82,9%

 

 

 

 

 

 

 

(55,1; 69,4)

 

(54,6; 114)

(72,5; 90,6)

 

(78,0; 206)

 

 

 

 

 

 

 

Analiza imunogenosti provedena je na ATP-kohorti za postojanost, prilagođeno za svaku vremensku točku.

*ispitivanje rSBA provedeno je u laboratorijima Javnog zdravstva Engleske u Velikoj Britaniji

**ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

Postojanost imunološkog odgovora je procijenjena pomoću hSBA jednu godinu nakon cijepljenja u djece u dobi od 6 do 10 godina koja su primarno cijepljena u ispitivanju MenACWY-TT-027 (Tablica 10) (vidjeti dio 4.4).

Tablica 10: Podaci o postojanosti jedan mjesec i jednu godinu nakon cijepljenja (hSBA*) u djece u dobi od 6 do 10 godina

Mening

Cjepivo

 

1 mjesec nakon cijepljenja

 

Postojanost nakon 1 godine

okok

 

(ispitivanje MenACWY-TT-027)

(ispitivanje MenACWY-TT-028)

serogru

 

N

 

GMT

N

GMT

pe

 

 

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

80,0 %

53,4

16,3%

3,5

A

 

 

(71,1; 87,2)

(37,3; 76,2)

(9,8; 24,9)

(2,7; 4,4)

 

 

 

 

ACWY-PS

 

25,7%

4,1

5,7%

2,5

 

 

 

 

 

(12,5; 43,3)

(2,6; 6,5)

(0,7; 19,2)

(1,9; 3,3)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

89,1%

95,2%

C

 

 

(81,3; 94,4)

(99,3; 244)

(89,2; 98,4)

(95,4; 176)

 

 

 

 

ACWY-PS

 

39,5%

13,1

32,3%

7,7

 

 

 

 

 

(24,0; 56,6)

(5,4; 32,0)

(16,7; 51,4)

(3,5; 17,3)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

95,1%

100%

W-135

 

 

(89,0; 98,4)

(99,9; 178)

(96,5; 100)

(218; 302)

 

 

 

 

ACWY-PS

 

34,3%

5,8

12,9%

3,4

 

 

 

 

 

(19,1; 52,2)

(3,3; 9,9)

(3,6; 29,8)

(2,0; 5,8)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

83,1%

95,1

99,1%

Y

 

 

(73,7; 90,2)

(62,4; 145)

(94,9; 100)

(213; 330)

 

 

 

 

ACWY-PS

 

43,8%

12,5

33,3%

9,3

 

 

 

 

 

(26,4; 62,3)

(5,6; 27,7)

(18,6; 51,0)

(4,3; 19,9)

 

 

 

 

 

Analiza imunogenosti je provedena na ATP-kohorti za postojanost. * ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

Imunogenost u adolescenata u dobi od 11 do 17 godina i odraslih u dobi ≥ 18 godina

U dva klinička ispitivanja provedena u adolescenata u dobi od 11 do 17 godina (ispitivanje MenACWY-TT-036) i u odraslih u dobi od 18 do 55 godina (ispitivanje MenACWY-TT-035), primijenjene su jedna doza cjepiva Nimenrix, ili jedna doza cjepiva ACWY-PS.

Pokazano je da Nimenrix nije imunološki inferioran u odnosu na cjepivo ACWY-PS u pogledu odgovora na cjepivo kako je definirano iznad (Tablica 11).

Tablica 11: Odgovori baktericidnih protutijela (rSBA*) na Nimenrix i cjepivo ACWY-PS u adolescenata u dobi od 11 do 17 godina i odraslih u dobi ≥18 godina 1 mjesec nakon cijepljenja

Ispitivanje

Menin

 

Nimenrix

 

 

ACWY-PS cjepivo

gokok

N

 

 

 

N

 

 

(Dobni

VR

GMT

VR

GMT

serogr

 

 

raspon)

 

(95 % CI)

(95 % CI)

 

(95 % CI)

(95 % CI)

upe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

85,4%

77,5%

 

(82,1; 88,2)

(5557;

6324)

(70,9; 83,2)

(2612; 3326)

Ispitivanje

 

 

 

C

97,4%

96,7%

MenACWY-

(95,8; 98,5)

(11939;

14395)

(93,3; 98,7)

(6807; 9930)

 

 

 

TT-036

W-135

96,4%

87,5%

(11-17 godina)

(94,6; 97,7)

(7639;

8903)

(82,3; 91,6)

(2299; 3014)

 

Y

93,8%

78,5%

 

(91,6; 95,5)

(13168;

15069)

(72,5; 83,8)

(4463; 5751)

 

 

 

 

 

A

80,1%

69,8%

 

(77,0; 82,9)

(3372;

3897)

(63,8; 75,4)

(1909; 2370)

Ispitivanje

 

 

 

C

91,5%

92,0%

MenACWY-

(89,4; 93,3)

(8011;

9812)

(88,3; 94,9)

(6297; 8628)

 

 

 

TT-035

W-135

90,2%

85,5%

(18-55 godina)

(88,1; 92,1)

(4699;

5614)

(80,9; 89,4)

(2081; 2911)

 

Y

87,0%

78,8%

 

(84,6; 89,2)

(7100;

8374)

(73,6; 83,4)

(3782; 4921)

 

 

 

 

Analiza imunogenosti je provedena na ATP-kohorti za imunogenost. VR: odgovor na cjepivo

* ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

Postojanost imunološkog odgovora je procjenjivana do 5 godina nakon cijepljenja u adolescenata koji su primarno cijepljeni u ispitivanju MenACWY-TT-036 (Tablica 12)

Tablica 12: Petogodišnji podaci postojanosti (rSBA*) u adolescenata cijepljenih u dobi od 11 do 17 godina

Menin

Vrem.

 

Nimenrix

 

 

ACWY-PS cjepivo

gokok

 

 

 

 

 

 

 

točka

 

≥8

 

GMT

 

≥8

GMT

serogr

N

 

N

(godine)

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

upea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,9%

 

82,7%

 

(90,1; 95,1)

 

(381; 527)

(75,6; 88,4)

(147; 288)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.5 %

 

93,0 %

 

(94,5; 99,1)

 

(531; 781)

(85,4; 97,4)

(202; 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

91,1%

 

86,0%

 

(88,1; 93,6)

 

(309; 446)

(79,4; 91,1)

(262; 580)

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,6 %

 

87.1 %

 

(83,8; 92,3)

 

(194; 318)

(78,0; 93,4)

(224; 599)

 

 

 

 

 

 

 

 

82,0%

 

30,0%

16,0

 

(78,1; 85,4)

 

(268; 426)

(22,8; 38,0)

(10,9; 23,6)

W-135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,0%

 

34,9%

19,7

 

(80,9; 90,2)

 

(324; 588)

(24,9; 45,9)

(11,8; 32,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

93,1%

 

58,0%

69,6

 

(90,3; 95,3)

 

(620; 884)

(49,7; 66,0)

(44,6; 109)

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,6%

 

66,3 %

 

(93,4; 98,5)

 

(824; 1214)

(55,3; 76,1)

(71,2; 219)

 

 

 

 

 

Analiza imunogenosti je provedena na ATP-kohorti za postojanost prilagođenu za svaku vremensku točku.

* ispitivanje rSBA provedeno je u PHE laboratorijima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Postojanost imunološkog odgovora je procjenjivana pomoću hSBA do pet godina nakon cijepljenja u adolescenata i odraslih koji su inicijalno cijepljeni u ispitivanju MenACWY-TT-052 (Tablica 13) (vidjeti dio 4.4).

Tablica 13: 1 mjesec nakon cijepljenja (ispitivanje MenACWY-TT-052) i petogodišnji podaci (ispitivanje MenACWY-TT-059) o postojanosti (hSBA*) u adolescenata i odraslih u dobi od 11 do 25 godina

Meningokok

Cjepivo

Vremenska

N

8 (95%CI)

GMT (95%CI)

serogrupe

točka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Nimenrix

1. mjesec

82,0% (77,6; 85,9)

58,7 (48,6; 70,9)

1. godina

29,1% (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

 

 

5. godina

48,9 % (40,4; 57,5)

8.9 (6,8; 11,8)

C

Nimenrix

1. mjesec

96,1% (93,5; 97,9)

(424; 668)

1. godina

94,9% (92,0; 97,0)

(142; 207)

 

 

1. godina

92,9% (87,3; 96,5)

94,6

(65,9; 136)

W-135

Nimenrix

1. mjesec

91,0% (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

1. godina

98,5% (96,5; 99,5)

(173; 225)

 

 

1. godina

87,0% (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

Y

Nimenrix

1. mjesec

95,1% (92,3; 97,0)

(208; 291)

1. godina

97,8% (95,6; 99,0)

(237; 311)

 

 

5. godina

94,4% (89,2; 97,5)

(174; 290)

Analiza imunogenosti je provedena na ATP-kohorti za postojanost, prilagođeno za svaku vremensku točku.

* ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

U zasebnom je ispitivanju (MenACWY-TT-085) jedna doza cjepiva Nimenrix primijenjena u 194 odrasla Libanonca u dobi od 56 ili više godina (uključujući 133 ispitanika u dobi od 56

do 66 godina i u 61 ispitanika starijeg od 65 godina). Postotak ispitanika s titrima rSBA (mjereno u GSK-ovim laboratorijima) ≥128 prije cijepljenja bio je u rasponu od 45% (grupa C) do 62% (grupa Y). Ukupno gledano mjesec dana nakon cijepljenja postotak cjepiva s titrovima rSBA≥128 bio je u rasponu od 93% (grupa C) do 97% (grupa Y). U podskupini u dobi iznad 65 godina postotak cjepiva s titrima ≥128 mjesec dana nakon cijepljenja bio je u rasponu od 90% (grupa A) do 97% (grupa Y).

Odgovor na docjepljivanje u ispitanika koji su prethodno cijepljeni konjugiranim meningokoknim cjepivom protiv bakterije Neisseria meningitidis

Odgovor na docjepljivanje cjepivom Nimenrix u ispitanika koji su prethodno cijepljeni monovalentnim ili četverovalentnim konjugatnim cjepivom protiv meningokoka (MenACWT-TT) ispitivano je u ispitanika u dobi od 12 mjeseci i starijih koji su primili docjepljivanje. Zabilježeni su robustni anamnestički podaci odgovora na protutijela kod primarnog cijepljenja.

Odgovor na Nimenrix u ispitanika koji su prethodno cijepljeni nekonjugiranim polisahardnim cjepivom protiv bakterije Neisseria meningitidis

U ispitivanju MenACWY-TT-021 provedenom na ispitanicima u dobi od 4,5 do 34 godine, imunogenost cjepiva Nimenrix danog između 30 i 42 mjeseca nakon cijepljenja cjepivom ACWY-PS je uspoređivana s imunogenosti cjepiva Nimenrix danog ispitanicima iste dobi koji tijekom prethodnih deset godina nisu bili cijepljeni bilo kojim meningokoknim cjepivom. Imunološki odgovor (rSBA titar ≥8) je zapažen u svim grupama (A, C, W-135, Y) u svih ispitanika bez obzira na prethodno cijepljenje meningokoknim cjepivom. rSBA GMTi su bili značajno niži u ispitanika koji su 30 do 42 mjeseca

prije cjepiva Nimenrix primili dozu ACWY-PS cjepiva, međutim 100% ispitanika je dostiglo rSBA titre≥8 za sve četiri grupe meninkgokoka (A, C, W-135, Y) (vidjeti dio 4.4).

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja cjepiva Nimenrix u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u prevenciji meningokokne bolesti uzrokovane bakterijom Neisseria meningitidis grupe A, C, W-135 i Y (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju ispitivanja lokalne podnošljivosti, akutne toksičnosti, toksičnosti ponovljenih doza, razvojne/reproduktivne toksičnosti, te ispitivanja plodnosti.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak:

saharoza trometamol

Otapalo:

natrijev klorid voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3 Rok valjanosti

3 godine

Nakon rekonstitucije:

Nakon rekonstitucije, cjepivo se mora odmah upotrijebiti. Iako se odgoda ne preporučuje, dokazana je stabilnost pri 30°C unutar razdoblja od 8 sati nakon rekonstitucije. Ako se ne upotrijebi unutar 8 sati, ne primijenjujte cjepivo.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka za primjenu vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Prašak u bočici (staklo tip I) s čepom (butil) i otapalo u napunjenoj štrcaljki s čepom klipa (butil guma).

Veličine pakiranja od 1 i 10 sa ili bez igala.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Upute za rekonstituciju cjepiva s otapalom raspoloživim u napunjenoj štrcaljki

Nimenrix se mora rekonstituirati dodavanjem cijelog sadržaja otapalom napunjene štrcaljke u bočicu koja sadržava prašak.

Da biste pričvrstili iglu na štrcaljku, pogledajte sliku ispod. Doduše, štrcaljka koja je priložena cjepivu Nimenrix može se malo razlikovati (bez vijka) od štrcaljke opisane na slici. U tom slučaju iglu treba pričvrstiti bez navijanja.

1.Držeći cijev štrcaljke u jednoj ruci (izbjegavajte držati klip štrcaljke), odvijte zatvarač štrcaljke okrećući ga suprotno smjeru kazaljke na satu.

2.Pričvrstite iglu na štrcaljku na način da utiskujete iglu okrećući je u smjeru kazaljke na satu dok ne osjetite da je sjela na mjesto (vidjeti sliku).

Klip štrcaljke

cijev štrcaljke

 

Zatvarač

štrcaljke

Zaštita igle

3.Skinite zaštitu za iglu, koja povremeno može biti malo kruta.

4.Dodajte otapalo prašku. Nakon dodavanja otapala prašku, mješavinu treba dobro protresti sve dok se prašak u potpunosti ne otopi u otapalu.

Pripremljeno cjepivo je bistra bezbojna otopina.

Prije primjene, pripremljeno cjepivo treba vizualno pregledati na prisutnost stranih čestica i/ili promjenu izgleda. U slučaju da primijetite bilo koje od navedenog, bacite cjepivo.

Nakon rekonstitucije, cjepivo se mora odmah upotrijebiti.

Za primjenu cjepiva treba upotrijebiti novu iglu.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/767/001

EU/1/12/767/002

EU/1/12/767/003

EU/1/12/767/004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 20. travnja 2012.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/

1. NAZIV LIJEKA

Nimenrix prašak i otapalo za otopinu za injekciju u ampuli

Cjepivo protiv meningokoka grupe A, C, W-135 i Y, konjugirano

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Nakon rekonstitucije, 1 doza (0,5 ml) cjepiva sadrži:

 

polisaharid Neisseria meningitidis grupe A1

5 mikrograma

polisaharid Neisseria meningitidis grupe C1

5 mikrograma

polisaharid Neisseria meningitidis grupe W-1351

5 mikrograma

polisaharid Neisseria meningitidis grupe Y1

5 mikrograma

1konjugirano na tetanusni toksoid proteinski nosač

44 mikrograma

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

 

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Prašak ili kolačić je bijel.

Otapalo je bistro i bezbojno.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Nimenrix je indiciran za aktivnu imunizaciju osoba u dobi od 6 tjedana protiv invazivnih meningokoknih bolesti koje uzrokuje Neisseria meningitidis grupe A, C, W-135 i Y.

4.2 Doziranje i način primjene

Doziranje

Nimenrix treba primjenjivati u skladu sa službenim preporukama.

Dojenčad u dobi od 6 do 12 tjedana

Preporučena serija imunizacija sastoji se od tri doze, svaka od 0,5 ml. Primarna dječja serija sastojala se od dvije doze, s prvom dozom koja se daje u dobi od 6 tjedana i s intervalom od 2 mjeseca između doza. Treća doza (docjepljivanje) preporučuje se u 12. mjesecu (vidjeti dio 5.1).

Djeca u dobi od 12 mjeseci, adolescenti i odrasli

Treba primijeniti jednokratnu dozu od 0,5 ml.

Druga doza Nimenrixa može se smatrati prikladnom u pojedinih osoba (vidjeti dio 4.4).

Prethodno cijepljenja djeca od 12 mjeseci starosti, adolescenti i odrasliNimenrix se može primijeniti kao docjepljivanje u pojedinaca koji su prethodno primili primarno cijepljenje konjugiranim ili nekonjugiranim polisaharidnim meningokoknim cjepivom (vidjeti dijelove 4.4 i 5.1).

Način primjene

Cijepljenje se smije provesti samo intramuskularnom injekcijom.

U dojenčadi preporučeno mjesto injekcije je anterolateralni dio bedra. U pojedinaca u dobi od godine dana pa nadalje, preporučeno mjesto injekcije je anterolateralni dio bedra ili deltoidni mišić.(vidjeti dijelove 4.4 i 4.5).

Za upute o rekonstituciji lijeka prije primjene, vidjeti dio 6.6.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Nimenrix se ni pod kojim okolnostima ne smije primijeniti intravaskularno, intradermalno ili supkutano.

Dobra klinička praksa je prije cijepljenja pregledati povijest bolesti (osobito obzirom na prethodna cijepljenja i moguće javljanje nuspojava) i obaviti klinički pregled.

Uvijek valja osigurati odgovarajući medicinski tretman i nadzor u slučaju rijetke anafilaktičke reakcije nakon primjene cjepiva.

Interkurentna bolest

Cijepljenje cjepivom Nimenrix treba odgoditi u osoba s teškom akutnom bolešću praćenom vrućicom. Prisutnost blaže infekcije, poput prehlade, ne bi trebala biti razlogom za odgađanje cijepljenja.

Sinkopa

Kao psihogeni odgovor na ubod injekcijom, osobito u adolescenata, nakon ili čak i prije samog cijepljenja može doći do sinkope (gubitka svijesti). Uz nju se može javiti nekoliko neuroloških znakova poput prolaznog poremećaja vida, parestezija i toničko-kloničkih pokreta udova tijekom oporavka. Važno je uspostaviti postupke kako bi se izbjeglo ozljeđivanje zbog gubitka svijesti.

Trombocitopenija i poremećaji zgrušavanja krvi

Nimenrix treba primijeniti s oprezom u osoba s trombocitopenijom ili bilo kojim poremećajem zgrušavanja krvi, jer nakon intramuskularne primjene u ovih osoba može doći do krvarenja.

Imunodeficijencija

Može se očekivati da se u bolesnika koji primaju imunosupresivnu terapiju ili u bolesnika s imunodeficijencijom neće postići odgovarajući imunološki odgovor.

Sigurnost i imunogenost nisu procjenjivane u bolesnika s povećanom osjetljivošću na meningokokne infekcije zbog stanja kao što su deficijencije teminalnih komponenata komplementa i anatomska ili funkcionalna asplenija. U tih pojedinaca, možda se neće postići odgovarajući imunološki odgovor.

Zaštita od meningokokne bolesti

Nimenrix pruža zaštitu samo od Neisseria meningitidis grupe A, C, W-135 i Y. Cjepivo neće štititi od drugih grupa Neisseria meningitidis.

Zaštitni imunološki odgovor možda se neće postići kod svih cijepljenika.

Učinak prethodnog cijepljenja nekonjugiranim polisaharidnim meningokoknim cjepivom

Osobe koje su prethodno cijepljene nekonjugiranim polisaharidnim meningokoknim cjepivom i 30 do 42 mjeseca kasnije cjepivom Nimenrix, imale su nižu geometrijsku srednju vrijednost titra (GMT – Geometric Mean Titre) u ispitivanju baktericidnosti seruma mjerenog s komplementom kunića (rSBA

rabbit complement serum bactericidal assay) od osoba koje uopće nisu bile cijepljene meningokoknim cjepivom u prethodnih 10 godina (vidjeti dio 5.1). Nije poznata klinička važnost ovog opažanja.

Učinak prisutnosti protutijela protiv tetanusnog toksoida prije cijepljenjaSigurnost i imunogenost cjepiva Nimenrix je procjenjivana kad je primijenjen nakon ili istovremeno s cjepivom koje sadrži toksoide difterije i tetanusa, nestanični pertusis, inaktivirane polioviruse (tipova 1, 2 i 3), površinski antigen virusa hepatitisa B i poliribozilribitolfosfat iz Haemophilus influenzae tip B fkonjugiran na toksoid tetanusa (DTaP-HBV-IPV/Hib) u drugoj godini života. Primjena cjepiva Nimenrix jedan mjesec nakon cjepiva DTaP-HBV-IPV/Hib, rezultirala je nižim GMT rSBA za grupu A, C i W-135 u usporedbi s istovremenom primjenom (vidjeti dio 4.5). Nije poznata klinička važnost ovog opažanja.

Imunološki odgovor u male djece u dobi od 12 do 14 mjeseci

Kod docjepljivanja su mala djeca u dobi od 12 do 14 mjeseci imala slične rSBA odgovore na grupe A, C, W-135 i Y nakon mjesec dana od primjene jedne doze Nimenrixa ili nakon mjesec dana od primjene dvije doze Nimenrixa dane u razmaku od dva mjeseca.

Primjena jedne doze bila je povezana s nižim titrom baktericidnih protutijela u serumu mjerenih s humanim komplementom (hSBA) za grupe W-135 i Y u usporedbi s primjenom dviju doza danih u razmaku od dva mjeseca. Slični odgovori za grupe A i C primijećeni su nakon jedne ili dvije doze (vidjeti dio 5.1). Klinička važnost nalaza nije poznata. Ako se očekuje da je malo dijete u posebnoj opasnosti od invazivne meningokokne bolesti zbog izloženosti grupama W-135 i Y, potrebno je razmotriti davanje druge doze cjepiva Nimenrix nakon intervala od 2 mjeseca. Vezano uz sniženje protutijela protiv grupe A ili C nakon prve doze Nimenrixa u djece u dobi od 12 do 23 mjeseca, vidjeti dio „Postojanost titra serumskih baktericidnih protutijela“.

Postojanost titra serumskih baktericidnih protutijela

Nakon primjene cjepiva Nimenrix javlja se opadanje titra serumskih baktericidnih protutijela protiv grupe A kada se u testu koristi humani komplement (hSBA – human complement serum bactericidal assay) (vidjeti dio 5.1). Klinička važnost opadanja titra protutijela protiv grupe A kada se koristi hSBA nije poznata. Međutim, ako se očekuje da je pojedinac u osobitom riziku od izlaganja grupi A i primio je dozu cjepiva Nimenrix prije više od godine dana, može se razmotriti docjepljivanje.

Opadanje titra protutijela tijekom vremena primjećeno je za grupe A, C, W-135 i Y. Klinička važnost opadanja titra protutijela nije poznata. Docjepljivanje se može razmotriti u pojedinaca koji su cijepljeni kao manja djeca i u kojih još uvijek postoji visok rizik izlaganja meningokoknoj bolesti uzrokovanoj serogrupama A, C, W-135 ili Y (vidjeti dio 5.1).

Učinak cjepiva Nimenrix na koncentracije protutijela protiv tetanusa

Iako je nakon cijepljenja cjepivom Nimenrix uočen porast koncentracije protutijela protiv toksoida tetanusa (TT), Nimenrix ne zamjenjuje imunizaciju za tetanus.

Davanje cjepiva Nimenrix zajedno sa ili mjesec dana prije cjepiva koje sadrži TT u drugoj godini života ne umanjuje odgovor na TT, niti značajno utječe na sigurnost. Nema dostupnih podataka u djece nakon 2 godine starosti.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

U dojenčadi Nimenrix se može dati istovremeno s kombiniranim cjepivima DTaP-HBV-IPV/Hib i s 10-valentnim konjugiranim pneumokoknim cjepivom.

U dobi od 1 godine i više, Nimenrix se može dati istovremeno s bilo kojim od sljedećih cjepiva: cjepivo protiv hepatitisa A (HAV) i hepatitisa B (HBV), cjepivo protiv morbila, parotitisa i rubele

(MPR), cjepivo protiv morbila, parotitisa, rubele i varičela (MPRV), 10-valentno konjugirano pneumokokno cjepivo ili cjepivo protiv sezonske gripe bez adjuvansa.

U drugoj godini života, Nimenrix se također može dati istovremeno s kombiniranim cjepivom protiv difterije, tetanusa i nestaničnog pertusisa (DTaP), uključujući kombinaciju DTaP cjepiva i cjepiva protiv hepatitisa B, dječje paralize (inaktivirano) ili Haemophilus influenzae tipa b (HBV, IPV ili Hib), kao što je cjepivo DTaP-HBV-IPV/Hib i 13-valentnim konjugiranim pneumokoknim cjepivom.

Kad god je moguće, Nimenrix i cjepivo koje sadrži TT, poput cjepiva DTaP-HBV-IPV/Hib, treba dati istovremeno, ili Nimenrix treba dati najmanje jedan mjesec prije cjepiva koje sadrži TT.

Mjesec dana nakon istovremene primjene s 10-valentnim konjugiranim pneumokoknim cjepivom zamijećene su niže geometrijske srednje vrijednosti koncentracija (GMC – Geometric Mean Antibody Concentration) i niže GMT protutijela na opsonofagocitnom testu (OPA – opsonophagocytic assay) za jedan pneumokokni serotip (18C konjugiran na tetanusni toksoid proteinski nosač). Nije poznata klinička važnost tog zapažanja. Istovremena primjena nije imala utjecaja na imunološki odgovor na preostalih devet pneumokoknih serotipova.

Ako se Nimenrix treba dati istovremeno s nekim drugim cjepivom koje se daje injekcijom, uvijek ih treba davati na različita mjesta.

Može se očekivati da se u bolesnika koji primaju imunosupresivnu terapiju neće postići adekvatan imunološki odgovor.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Podaci o primjeni cjepiva Nimenrix u trudnica su ograničeni.

Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravne ili neizravne štetne učinke na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porod ili postnatalni razvoj (vidjeti dio 5.3).

Nimenrix u trudnoći treba davati samo u slučajevima kada postoji jasna potreba i kada moguća korist nadilazi moguće rizike za plod.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se Nimenrix u majčino mlijeko.

Nimenrix tijekom dojenja treba davati samo u slučajevima kada moguća korist nadilazi moguće rizike.

Plodnost

Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravan ili neizravan štetan učinak na plodnost.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nisu provedena ispitivanja o utjecaju cjepiva Nimenrix na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Međutim, neki od učinaka koji su navedeni u dijelu 4.8 "Nuspojave", mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Sigurnost cjepiva Nimenrix procijenjena je u kliničkim ispitivanjima na sljedeći način:

Pojedinačna doza primijenjena je u 9621 ispitanika. Ukupno je uključeno 3079 male djece (u dobi od 12 do 23 mjeseca), 909 djece u dobi od 2 do 5 godina, 990 djece u dobi od 6 do 10 godina, 2317 adolescenata (u dobi od 11 do 17 godina) i 2326 odraslih osoba (u dobi od 18 do 55 godina).

U zasebnom ispitivanju pojedinačna doza cjepiva Nimenrix primijenjena je u 274 pojedinca u dobi od 56 godina i starijih.

U ispitivanju u dojenčadi u dobi od 6 do 12 tjedana u vrijeme prve doze, 1052 ispitanika primilo je najmanje jednu dozu primarnih serija od 2 ili 3 doze cjepiva Nimenrix i 1008 primilo je

docjepljivanje u dobi od približno 12 mjeseci.

U dobnim skupinama od 6. do 12. tjedna te od 12 do 14 mjeseci koje su primile 2 doze cjepiva Nimenrix dane u razmaku od 2 mjeseca, prva i druga doza povezane su sa sličnom lokalnom i sistemskom reaktogenošću.

Profil lokalnih i općih nuspojava docjepljivanja cjepivom Nimenrix nakon primarnog cijepljenja cjepivom Nimenrix ili drugim konjugiranim ili nekonjugiranim polisaharidnim meningokoknim cjepivima, bio je sličan profilu lokalnih i općih nuspojava uočenih nakon primarnog cijepljenja cjepivom Nimenrix, osim za gastrointestinalne simptome (uključujući proljev, povraćanje i mučninu), koji su bili vrlo česti.

Tablični popis nuspojava

Prijavljene nuspojave navedene su prema sljedećim kategorijama učestalostima:

Vrlo često:

(≥ 1/10)

Često:

(≥ 1/100 i < 1/10)

Manje često:

(≥ 1/1000 i < 1/100)

Rijetko:

(≥ 1/10 000 i < 1/1000)

Vrlo rijetko:

(< 1/10 000)

Tablica 1 prikazuje nuspojave prijavljene iz ispitivanja ispitanika u dobi od 6 tjedana do 55 godina i iskustvo nakon stavljanja lijeka u promet. Nuspojave prijavljene u ispitanika u dobi od >55 godina bile su slične onima uočenim u odraslih osoba mlađe dobi

.

Tablica 1 Tablični prikaz nuspojava po klasifikaciji organskih sustava

Klasifikacija organskih Učestalost Nuspojave sustava

Poremećaji metabolizma i

vrlo često

Gubitak apetita

prehrane

 

 

Psihijatrijski poremećaji

vrlo često

Razdražljivost

 

manje često

Nesanica

 

 

Plačljivost

Poremećaji živčanog sustava

vrlo često

Omamljenost

 

 

Glavobolja

 

manje često

Hipoestezija, omaglica

Poremećaji probavnog sustava

često

Proljev

 

 

Povraćanje

 

 

Mučnina

Induracija na mjestu injiciranja Svrbež na mjestu injiciranja Toplina na mjestu injiciranja Anestezija na mjestu injiciranja
Nepoznato*** Opsežno oticanje ekstremiteta na mjestu injiciranja, koje se često povezuje s eritemom, a ponekad zahvaća i susjedni zglob, ili oticanje cijelog ekstremiteta u koji je cjepivo injicirano
*Mučnina i hematom na mjestu primjene javili su se pri učestalosti Manje često u dojenčadi ** Osip se pojavio pri učestalosti Često u dojenčadi
***ADR identificiran nakon stavljanja lijeka na tržište
Prijavljivanje sumnji na nuspojavu
Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.
4.9 Predoziranje
Nije prijavljen slučaj predoziranja.
5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA
5.1 Farmakodinamička svojstva
Farmakoterapijska skupina: cjepiva, meningokokna cjepiva, ATK oznaka: J07AH08 Mehanizam djelovanja
Antikapsularna meningokokna protutijela pružaju zaštitu od meningokoknih bolesti putem komplementom posredovanog baktericidnog djelovanja. Nimenrix potiče stvaranje baktericidnih protutijela protiv kapsularnih polisaharida Neisseria meningitidis grupe A, C, W-135 i Y, mjereno testom koji koristi komplement kunića (rSBA) ili čovjeka (hSBA).
četveroImunogenost u dojenčadi
U kliničkom ispitivanju u dojenčadi (MenACWY-TT-083), prva doza primijenjena je u 6 do 12 tjedana, a druga je dana nakon intervala od 2 mjeseca i treća doza (docjepljivanje) je dana u dobi od približno 12 mjeseci. DTaP-HBV-IPV/Hib i 10-valentno pneumokokno cjepivo primijenjeni su istovremeno. Nimenrix je izazvao baktericidni odgovor protutijela protiv četiri skupine meningokoka.
26
često manje često
vrlo često
manje često
Svrbež Osip
Mialgija
Bol u ekstremitetima
Vrućica
Oticanje na mjestu injekcije Bol na mjestu injekcije Crvenilo na mjestu injekcije Umor
Hematom na mjestu injiciranja* Malaksalost
manje često
Tablica 1 Tablični prikaz nuspojava po klasifikaciji organskih sustava
Klasifikacija organskih Učestalost Nuspojave sustava
Poremećaji kože i potkožnog tkiva
Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva
Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Odgovor protiv skupine C nije bio niži od onog izazvanog odobrenim MenC-CRM i MenC-TT cjepivima u smislu postotaka rSBA titara≥8 u prvom mjesecu nakon druge doze. Vidjeti Tablicu 2.

Tablica 2: Odgovori baktericidnih protutijela (rSBA*) i (hSBA**) u dojenčadi nakon 2 doze dane u razmaku od 2 mjeseca i nakon docjepljivanja u 12. mjesecu (ispitivanje MenACWY-TT-083)

 

 

 

 

rSBA*

 

 

hSBA**

Meningokok

Cjepivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT

 

GMT

serogrupe

 

N

 

N

 

 

(95%

 

(95%

 

 

 

 

 

 

(95% CI)

(95% CI)

 

 

 

 

CI)

 

CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2. doze

 

97,4%

 

 

96,5%

 

 

(95,4;

 

(182;

(93,0;

 

 

(1)

 

(131; 188)

A

Nimenrix

 

 

98,6)

 

227)

 

98,6)

 

 

 

 

 

Nakon

 

99,6%

 

 

99,5%

 

 

 

 

 

 

 

(98,4;

 

(1412;

 

 

docjepljivanja(1)

 

(97,4;100)

(836;1214)

 

 

 

 

99,9)

 

1725)

 

 

 

 

 

Nakon doze 2(1)

 

98,7%

 

 

98.6%

 

 

(97,2;

 

(540;

(96.0;

(1052;

 

Nimenrix

 

 

99,5)

 

693)

 

99.7)

1627)

 

Nakon

 

99,8%

 

 

99.5%

 

 

 

 

 

 

 

(98,8;

 

(1059;

(97.5;

(4086;

 

 

docjepljivanja(1)

 

 

 

 

 

100)

 

1308)

 

100)

6100)

 

 

Nakon 2. doze

 

99,6%

 

 

100%

 

 

(98,4;

 

(850;

(98.2;

(2646;

 

MenC-

(1)

 

 

 

 

99.9)

 

1079)

 

100)

3841)

C

CRM

 

 

 

 

 

 

98.4%

 

 

100%

 

cjepivo

Nakon

 

 

 

 

(96.8;

 

(920;

(98,3;

(4412;

 

 

docjepljivanja(1)

 

 

 

 

 

99.4)

 

1202)

 

100)

6702)

 

 

Nakon 2. doze

 

100%

 

 

100%

 

 

(99.2;

 

(1080;

(98,4;

(2219;

 

MenC-

(1)

 

 

 

 

100)

 

1307)

 

100)

3109)

 

TT

 

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

100%

 

cjepivo

Nakon

 

 

 

 

(99.2;

 

(1776;

(98,3;

(4765;

 

 

docjepljivanja(1)

 

 

 

 

 

100)

 

2163)

 

100)

6446)

 

 

Nakon 2. doze

 

99,1%

 

 

100%

 

 

(97,8;

 

(1383;

(98,3;

 

 

(1)

 

(644; 882)

W

Nimenrix

 

 

99,8)

 

1862)

 

100)

 

 

 

 

 

Nakon

 

99,8%

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

(98.8;

 

(2485;

(98.3;

(4504;

 

 

docjepljivanja(1)

 

 

 

 

 

100)

 

3104)

 

100)

5826)

 

 

Nakon 2. doze

 

98,2%

 

 

97.7%

 

 

(96,6;

 

(419;

(94,6;

 

 

(1)

 

(276; 390)

Y

Nimenrix

 

 

99,2)

 

558)

 

99,2)

 

 

 

 

 

Nakon

 

99,4%

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

(99,1;

 

(787;

(98,3;

(2498;

 

 

docjepljivanja(1)

 

 

 

 

 

99,9)

 

986)

 

100)

3493)

Analiza imunogenosti provedena je na primarnoj kohorti u skladu s protokolom za imunogenost.

*rSBA testiranje provedeno je u laboratorijima Zavoda za javno zdravstvo Engleske (PHE) u Ujedinjenom Kraljevstvu

**hSBA testiran u laboratorijim GSK

(1) uzorkovanje krvi provedeno je od 21 do 48 dana nakon cijepljenja

Imunogenost u male djece u dobi od 12 do 23 mjeseca

U kliničkim ispitivanjima MenACWY-TT-039 i MenACWY-TT-040, jednokratna doza cjepiva Nimenrix potakla je rSBA odgovore protiv četiri meningokokne grupe, s odgovorom protiv grupe C koji se mogu usporediti s onima koje je postiglo odobreno cjepivo MenC-CRM u smislu postotaka s rSBA titrima ≥8 (Tablica 3).

Tablica 3: Odgovori baktericidnih protutijela (rSBA*) u male djece u dobi od 12 do 23 mjeseca

Menin

 

Ispitivanje MenACWY-TT-039

Ispitivanje MenACWY-TT-040

gokok

Cjepivo

 

(1)

 

 

 

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serogr

N

≥8

 

GMT

N

≥8

GMT

 

 

upe

 

(95 % CI)

 

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

 

 

 

 

A

Nimenrix

99,7%

 

98,4%

(98,4; 100)

 

(2008;

2422)

(95,3; 99,7)

(2577; 3899)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

99,7%

 

97,3%

C

(98,4; 100)

 

(437;

522)

(93,7; 99,1)

(672; 1021)

 

 

 

 

cjepivo

97,5 %

 

98,2%

 

 

 

MenC-CRM

(92,9; 99,5)

 

(170;

265)

(93,8; 99,8)

(521; 918)

 

 

 

 

W-135

Nimenrix

100%

 

98,4%

(99,0; 100)

 

(2453;

2932)

(95,4; 99,7)

(3269; 4949)

 

 

 

 

 

Y

Nimenrix

100%

 

97,3%

(99,0; 100)

 

(2473;

3013)

(93,8; 99,1)

(2522; 3979)

 

 

 

 

 

Analiza imunogenosti je provedena u ATP kohortama (od engl. according to protocol cohorts, kohorte prema protokolu) za imunogenost.

(1)uzimanje uzoraka krvi od 42 do 56 dana nakon cijepljenja

(2)uzimanje uzoraka krvi od 30 do 42 dana nakon cijepljenja * ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

U ispitivanju MenACWY-TT-039, kao sekundarna mjera ishoda također je mjerena baktericidna aktivnost u serumu primjenom humanog seruma kao izvora komplementa (hSBA) (Tablica 4).

Tablica 4: Odgovori baktericidnih protutijela (hSBA*) u male djece u dobi od 12 do 23 mjeseca

Ispitivanje MenACWY-TT-039

Meningokok

Cjepivo

N

 

(1)*

 

 

 

 

 

 

 

 

serogrupe

≥8

 

GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

(95 % CI)

 

(95 % CI)

 

A

Nimenrix

77,2%

 

19,0

 

(72,4; 81,6)

 

(16,4;

22,1)

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

98,5%

 

 

C

(96,6; 99,5)

 

(175;

219)

 

 

 

 

 

MenC-CRM cjepivo

81,9%

 

40,3

 

 

 

 

 

(73,7; 88,4)

 

(29,5;

55,1)

 

 

 

 

 

 

W-135

Nimenrix

87,5%

 

48,9

 

(83,5 ; 90,8)

 

(41,2;

58,0)

 

 

 

 

 

 

Y

Nimenrix

79,3%

 

30,9

 

(74,5; 83,6)

 

(25,8;

37,1)

 

 

 

 

 

 

Analiza imunogenosti je provedena na ATP-kohorti za imunogenost.

(1)uzorkovanje krvi provedeno je od 42 do 56 dana nakon cijepljenja

*ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

U Men ACWY-TT-104 ispitivanju imunološki odgovor nakon jedne ili dvije doze Nimenrixa dane u razmaku od 2 mjeseca, procijenjen je jedan mjesec nakon zadnjeg cijepljenja. Nimenrix je potakao baktericidne odgovore protiv sve četiri grupe koje su bile slične u smislu % s rSBA titrom ≥8 i GMT nakon jedne ili dvije doze (Tablica 5).

Tablica 5: Odgovori baktericidnog protutijela (rSBA)* u male djece u dobi od 12 do 14 mjeseci

Meningokok

Cjepivo

Vrijeme

 

Ispitivanje MenACWY-TT-104 (1)

serogrupe

 

 

 

 

 

 

 

 

N

≥8

GMT

 

 

 

 

(95 %CI)

(95 % CI)

A

Nimenrix

Nakon 1.

97,8%

 

1 doza

doze

 

(94,4; 99,4)

 

 

(1118; 1847)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

96,8%

1275,2

 

2 doze

doze

 

(92,8; 99,0)

 

 

(970; 1675)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

98,0%

1176,3

 

 

doze

 

(94,3; 99,6)

(922; 1501)

C

Nimenrix

Nakon 1.

95,0%

452,3

 

1 doza

doze

 

(90,7; 97,7)

 

 

(346; 592)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

95,5%

369,3

 

2 doze

doze

 

(91,0; 98,2)

 

 

(281; 485)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

98,7%

 

 

doze

 

(95,3; 99,8)

(522; 783)

W-135

Nimenrix

Nakon 1.

95,0%

 

1 doza

doze

 

(90,8; 97,7)

 

 

(1601; 2808)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

94,9%

 

2 doze

doze

 

(90,3; 97,8)

 

 

(1511; 2728)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

100%

 

 

doze

 

(97,6; 100)

(2914; 4283)

Y

Nimenrix

Nakon 1.

92,8%

 

1 doza

doze

 

(88,0; 96,1)

 

 

(705; 1285)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

93,6%

 

2 doze

doze

 

(88,6; 96,9)

 

 

(692; 1258)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

99,3%

 

 

doze

 

(96,3; 100)

(944; 1360)

Analiza imunogenosti provedena je na ATP kohorti prema protokolu (ATP) za imunogenost

(1) uzorkovanje krvi provedeno 21-48 dana nakon cijepljenja *testirano u laboratorijima Zavoda za javno zdravstvo Engleske

U ispitivanju MenACWY-TT-104, serumska baktericidna aktivnost također je mjerena pomoću hSBA kao sekundarna mjera ishoda. Nimenrix je potakao baktericidne odgovore protiv grupa W-135 i Y koji su bili viši u smislu % s hSBA titrom ≥8 kada su dane dvije doze u odnosu na davanje jedne doze.

Slični odgovori u smislu % s hSBA titrom ≥8 primijećeni su kod grupa A i C (Tablica 6).

Tablica 6: Odgovori baktericidnih protutijela (hSBA)* u male djece od 12 do 14 mjeseci

Meningokok

Cjepivo

Vrijeme

 

Ispitivanje MenACWY-TT-104(1)

serogrupe

 

 

 

 

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

≥8

 

GMT

 

 

 

 

(95 %CI)

 

(95 % CI)

A

Nimenrix

Nakon 1.

95,9%

 

 

1 doza

doze

 

(88,6, 99,2)

 

 

 

 

(87, 160)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

97,0%

 

 

2 doze

doze

 

(89,5, 99,6)

 

 

 

 

(98, 180)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

97,0%

 

 

 

doze

 

(89,5, 99,6)

 

(126, 230)

C

Nimenrix

Nakon 1.

98,7%

 

 

1 doza

doze

 

(93,1, 100)

 

 

 

 

(105, 220)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

95,7%

 

 

2 doze

doze

 

(88,0, 99,1)

 

 

 

 

(110, 236)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

100%

 

 

 

doze

 

(94,8, 100)

 

(1278, 2404)

W-135

Nimenrix

Nakon 1.

62,5%

 

 

1 doza

doze

 

(50,3, 73,6)

 

 

 

 

(16, 47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

68,9%

 

 

2 doze

doze

 

(55,7, 80,1)

 

 

 

 

(16, 43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

97,1%

 

 

 

doze

 

(90,1, 99,7)

 

(550, 1041)

Y

Nimenrix

Nakon 1.

67,6%

 

 

1 doza

doze

 

(55,5, 78,20)

 

 

 

 

(24, 71)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

Nakon 1.

64,3%

 

 

2 doze

doze

 

(50,4, 76,6)

 

 

 

 

(18, 58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon 2.

95,3%

 

 

 

doze

 

(86,9, 99,0)

 

(339, 775)

Analiza imunogenosti je provedena na kohorti prema protokolu (ATP ) za imunogenost.

(1)uzimanje uzoraka krvi od 21 do 48 dana nakon cijepljenja

*ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

Postojanost imunološkog odgovora procjenjivana je pomoću rSBA i hSBA u djece primarno cijepljene u ispitivanju MenACWY-TT-039, i do 5 godina u djece primarno cijepljene u ispitivanju MenACWY- TT-027 (Tablica 7).

Tablica 7: Petogodišnji podaci o postojanosti u male djece cijepljene u dobi od 12 do 23 mjeseca (ispitivanje MenACWY-TT-032, produžetak ispitivanja 027)

Menin

 

Vrem

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

 

enska

 

 

 

 

 

 

 

 

gokok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cjepivo

točka

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

serogr

N

 

N

 

 

(godi

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

 

(95%CI)

upe

 

 

 

 

 

 

na)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,4%

 

35,1

52,3%

 

8,8

 

 

(48,8; 78,1)

 

(19,4; 63,4)

(36,7; 67,5)

 

(5,4; 14,2)

A

Nimenrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73,5%

 

37,4

35,6%

 

5,2

 

 

(58,9; 85,1)

 

(22,1; 63,2)

(21,9: 51,2)

 

(3,4; 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8%

 

97,8%

 

 

 

(88,2; 99,9)

 

(62,7; 192)

(88,2; 99,9)

 

(214; 640)

 

Nimenrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,6%

 

48,9

91,7%

 

C

 

(63,4; 88,2)

 

(28,5; 84,0)

(80,0; 97,7)

 

(124; 379)

 

 

 

 

 

 

 

 

80,0%

 

70,0%

 

91.9

 

 

 

 

 

 

MenC-

(44,4; 97,5)

 

(22,6; 832)

(34,8; 93,3)

 

(9,8; 859)

 

 

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vaccine

63,6%

 

26,5

90,9%

 

 

 

(30,8; 89,1)

 

(6,5; 107)

(58,7; 99,8)

 

(21,2; 557)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0%

 

50,8

84,4%

 

76,9

 

 

(44,3; 74,3)

 

(24,0; 108)

(70,5; 93,5)

 

(44,0; 134)

W-135

Nimenrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,7%

 

18,2

82,6%

 

59,7

 

 

(21,7; 49,6)

 

(9,3; 35,3)

(68,6; 92,2)

 

(35,1; 101)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,2%

 

44,9

87,8%

 

74,6

 

 

(46,5; 76,2)

 

(22,6; 89,3)

(73,8; 95,9)

 

(44,5; 125)

Y

Nimenrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,9%

 

20,6

80,0%

 

70,6

 

 

(28,8; 57,8)

 

(10,9; 39,2)

(65,4; 90,4)

 

(38,7; 129)

 

 

 

 

 

 

 

Postojanost imunogenosti analizirana je korištenjem ATP-kohorte u petoj godini. Pristranost pri odabiru, uglavnom zbog docjepljivanja ispitanika s MenC rSBA titrima <8 i njihovim isključenjem iz sljedeće(ih) vremenske(ih) točke(i), može dovesti do precjenjivanja titara.

*ispitivanje rSBA provedeno je u laboratorijima Javnog zdravstva Engleske u Ujedinjenom Kraljevstvu

**ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

Imunogenost u djece u dobi od 2 do 10 godina

U ispitivanju MenACWY-TT-081, djelotvornost cjepiva Nimenrix bila je ista onoj odobrenog cjepiva MenC-CRM u smislu odgovora na cjepivo na grupu C [94,8% (95% CI: 91,4; 97,1) odnosno 95,7% (95% CI: 89,2; 98,8)]i nižeg GMT u skupini koja je primala Nimenrix [2795 (95% CI: 2393; 3263)] naspram onog u skupini koja je primala cjepiva MenC-CRM [5292 (95% CI: 3815; 7340)].

U MenACWY-TT-038 ispitivanju djelotvornost cjepiva Nimenrix bila je ista onoj odobrenog cjepiva ACWY-PS u pogledu odgovoracjepiva na četiri grupe (A, C, W-135 i Y) (vidjeti Tablicu 8).

Tablica 8: Odgovori baktericidnih protutijela (rSBA*) na Nimenrix i cjepivo ACWY-PS u djece u dobi od 2 do 10 godina mjesec dana nakon cijepljenja (ispitivanje MenACWY-TT-038)

Mening

 

Nimenrix

 

 

ACWY-PS cjepivo

okok

 

VR

GMT

 

VR

GMT

serogru

N

N

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

pe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

89,1%

64,6%

(86,3; 91,5)

(5998;

6708)

 

(57,4; 71,3)

(2023; 2577)

 

 

 

C

96,1%

89,7%

(94,4; 97,4)

(4342;

5335)

 

(85,1; 93,3)

(1043; 1663)

 

 

 

W-135

97,4%

82,6%

(95,9; 98,4)

(10873;

12255)

 

(77,2; 87,2)

(1815; 2565)

 

 

 

Y

92,7%

68,8%

(90,5; 94,5)

(10233;

11452)

 

(62,5; 74,6)

(2237; 3052)

 

 

 

Analiza imunogenosti je provedena na ATP-kohorti za imunogenost.

VR: odgovor na cjepivo (vaccine response) definiran kao omjer ispitanika s:

titrima rSBA 32 u inicijalno seronegativnih ispitanika (tj. titar pred cijepljenje <8)

barem četverostrukim povećanjem u titrima rSBA od statusa prije cijepljenja do statusa nakon cijepljenja za inicijalno seropozitivne ispitanike (tj. titar prije cijepljenja rSBA ≥8)

* ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

Postojanost imunološkog odgovora procijenjena u djece koja su primarno cijepljena u ispitivanju MenACWY-TT-081 (Tablica 9).

Tablica 9. Podaci o postojanosti nakon 44 mjeseca u djece cijepljene u dobi od 2 do 10 godina godina pri cijepljenju (Ispitivanje MenACWY-TT-088; produžetak ispitivanja 081)

Meningo

 

Vrem.

 

rSBA*

 

 

hSBA**

 

kok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cjepivo

točka

 

≥8

 

GMT

 

≥8

 

GMT

serogrup

N

 

N

 

 

(mjeseci)

(95 %CI)

 

(95 %CI)

(95 %CI)

 

(95 %CI)

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,5%

 

25,6%

 

4,6

A

Nimenrix

(80,9; 91,0)

 

(144; 267)

(16,9; 35,8)

 

(3,3; 6,3)

 

 

 

 

 

85,7%

 

25,8%

 

4,8

 

 

 

 

 

 

(79,9; 90,4)

 

(224; 423)

(17,1; 36,2)

 

(3,4; 6,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,6%

 

34,8

95,6%

 

75,9

 

Nimenrix

(57,4; 71,3)

 

(26,0; 46,4)

(89,0; 98,8)

 

(53,4; 108)

 

 

 

 

 

 

 

37,0%

 

14,5

76,8%

 

36,4

 

 

 

 

C

 

(30,1; 44,3)

 

(10,9; 19,2)

(66,2; 85,4)

 

(23,1; 57,2)

 

 

 

 

 

 

cjepivo

76,8%

 

86,5

90,9%

 

82,2

 

 

 

 

(65,1; 86,1)

 

(47,3; 158)

(75,7; 98,1)

 

(34,6; 196)

 

MenC-

 

 

 

 

 

 

 

 

45,5%

 

31,0

 

64,5%

 

38,8

 

CRM

 

 

 

(33,1; 58,2)

 

(16,6; 58,0)

(45,4; 80,8)

 

(13,3; 113)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,2%

 

84,9%

 

69,9

W-135

Nimenrix

(70,6; 82,9)

 

(149,3; 307)

(75,5; 91,7)

 

(48,2; 101)

 

 

 

 

 

68,3%

 

80,5%

 

64,3

 

 

 

 

 

 

(61,1; 74,8)

 

(72,5; 148)

(70,6; 88,2)

 

(42,7; 96,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,3%

 

81,3%

 

79,2

Y

Nimenrix

(75,1; 86,6)

 

(165; 314)

(71,8; 88,7)

 

(52,5; 119)

 

 

 

 

 

62,4%

 

78,9

82,9%

 

 

 

 

 

 

 

(55,1; 69,4)

 

(54,6; 114)

(72,5; 90,6)

 

(78,0; 206)

 

 

 

 

 

 

 

Analiza imunogenosti provedena je na ATP-kohorti za postojanost, prilagođeno za svaku vremensku točku.

*ispitivanje rSBA provedeno je u laboratorijima Javnog zdravstva Engleske u Velikoj Britaniji

**ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

Postojanost imunološkog odgovora je procijenjena pomoću hSBA jednu godinu nakon cijepljenja u djece u dobi od 6 do 10 godina koja su primarno cijepljena u ispitivanju MenACWY-TT-027 (Tablica 10) (vidjeti dio 4.4).

Tablica 10: Podaci o postojanosti jedan mjesec i jednu godinu nakon cijepljenja (hSBA*) u djece u dobi od 6-10 godina

Mening

Cjepivo

 

1 mjesec nakon cijepljenja

 

Postojanost nakon 1 godine

okok

 

(ispitivanje MenACWY-TT-027)

(ispitivanje MenACWY-TT-028)

serogru

 

N

 

GMT

N

GMT

pe

 

 

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

80,0 %

53,4

16,3%

3,5

A

 

 

(71,1; 87,2)

(37,3; 76,2)

(9,8; 24,9)

(2,7; 4,4)

 

 

 

 

ACWY-PS

 

25,7%

4,1

5,7%

2,5

 

 

 

 

 

(12,5; 43,3)

(2,6; 6,5)

(0,7; 19,2)

(1,9; 3,3)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

89,1%

95,2%

C

 

 

(81,3; 94,4)

(99,3; 244)

(89,2; 98,4)

(95,4; 176)

 

 

 

 

ACWY-PS

 

39,5%

13,1

32,3%

7,7

 

 

 

 

 

(24,0; 56,6)

(5,4; 32,0)

(16,7; 51,4)

(3,5; 17,3)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

95,1%

100%

W-135

 

 

(89,0; 98,4)

(99,9; 178)

(96,5; 100)

(218; 302)

 

 

 

 

ACWY-PS

 

34,3%

5,8

12,9%

3,4

 

 

 

 

 

(19,1; 52,2)

(3,3; 9,9)

(3,6; 29,8)

(2,0; 5,8)

 

 

 

 

 

 

Nimenrix

 

83,1%

95,1

99,1%

Y

 

 

(73,7; 90,2)

(62,4; 145)

(94,9; 100)

(213; 330)

 

 

 

 

ACWY-PS

 

43,8%

12,5

33,3%

9,3

 

 

 

 

 

(26,4; 62,3)

(5,6; 27,7)

(18,6; 51,0)

(4,3; 19,9)

 

 

 

 

 

Analiza imunogenosti je provedena na ATP-kohorti za postojanost. * ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

Imunogenost u adolescenata u dobi od 11 do 17 godina i odraslih u dobi ≥ 18 godina

U dva klinička ispitivanja provedena u adolescenata u dobi od 11 do 17 godina (ispitivanje MenACWY-TT-036) i u odraslih u dobi od 18 do 55 godina (ispitivanje MenACWY-TT-035), primijenjene su jedna doza cjepiva Nimenrix, ili jedna doza cjepiva ACWY-PS.

Nimenrix se pokazao imunološki neinferioran spram cjepiva ACWY-PS u smislu odgovora na cjepivo kao što je prethodno definirano (Tablica 11).

Tabela 11: Odgovori baktericidnih protutijela (rSBA*) na Nimenrix i cjepivo ACWY-PS u adolescenata u dobi od 11 do 17 godina i odraslih u dobi ≥18 godina mjesec dana nakon cijepljenja

Ispitivanje

Menin

 

Nimenrix

 

 

ACWY-PS cjepivo

gok

N

 

 

 

N

 

 

(Dobni

VR

GMT

VR

GMT

serogr

 

 

raspon)

 

(95 % CI)

(95 % CI)

 

(95 % CI)

(95 % CI)

upe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

85,4%

77,5%

 

(82,1; 88,2)

(5557;

6324)

(70,9; 83,2)

(2612; 3326)

Ispitivanje

 

 

 

C

97,4%

96,7%

MenACWY-

(95,8; 98,5)

(11939;

14395)

(93,3; 98,7)

(6807; 9930)

 

 

 

TT-036

W-135

96,4%

87,5%

(11-17 godina)

(94,6; 97,7)

(7639; 8903)

(82,3; 91,6)

(2299; 3014)

 

Y

93,8%

78,5%

 

(91,6; 95,5)

(13168;

15069)

(72,5; 83,8)

(4463; 5751)

 

 

 

 

 

A

80,1%

69,8%

 

(77,0; 82,9)

(3372;

3897)

(63,8; 75,4)

(1909; 2370)

Ispitivanje

 

 

 

C

91,5%

92,0%

MenACWY-

(89,4; 93,3)

(8011;

9812)

(88,3; 94,9)

(6297; 8628)

 

 

 

TT-035

W-135

90,2%

85,5%

(18-55 godina)

(88,1; 92,1)

(4699;

5614)

(80,9; 89,4)

(2081; 2911)

 

Y

87,0%

78,8%

 

(84,6; 89,2)

(7100;

8374)

(73,6; 83,4)

(3782; 4921)

 

 

 

 

Analiza imunogenosti je provedena na ATP-kohorti za imunogenost. VR: odgovor na cjepivo

* ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

Postojanost imunološkog odgovora je procijenjena do 5 godina nakon cijepljenja u adolescenata koji su primarno cijepljeni u ispitivanju MenACWY-TT-036 (Tablica 12).

Tablica 12: Petogodišnji podaci o postojanosti (rSBA*) u adolescenata cijepljenih u dobi od 11 do 17 godina

Menin

Vrem.

 

Nimenrix

 

 

ACWY-PS cjepivo

 

gokok

točka

 

≥8

 

GMT

 

≥8

GMT

serogr

(godine

N

 

N

(95%CI)

 

(95%CI)

(95%CI)

(95%CI)

upe

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,9%

 

82,7%

 

(90,1; 95,1)

 

(381; 527)

(75,6; 88,4)

(147;

288)

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,5 %

 

93,0 %

 

(94,5; 99,1)

 

(531; 781)

(85,4; 97,4)

(202;

433)

 

 

 

 

 

 

 

 

91,1%

 

86,0%

 

(88,1; 93,6)

 

(309; 446)

(79,4; 91,1)

(262;

580)

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88,6 %

 

87,1 %

 

(83,8; 92,3)

 

(194; 318)

(78,0; 93,4)

(224;

599)

 

 

 

 

 

 

 

 

82,0%

 

30,0%

16,0

 

(78,1; 85,4)

 

(268; 426)

(22,8; 38,0)

(10,9;

23,6)

W-135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86,0%

 

34,9%

19,7

 

(80,9; 90,2)

 

(324; 588)

(24,9; 45,9)

(11,8;

32,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

93,1%

58,0%

69,6

 

(90,3; 95,3)

(620; 884)

(49,7; 66,0)

(44,6; 109)

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96,6%

66,3 %

 

(93,4; 98,5)

(824; 1214)

(55,3; 76,1)

(71,2; 219)

 

 

 

 

Analiza imunogenosti je provedena na ATP-kohorti za postojanost prilagođenu za svaku vremensku točku.

* ispitivanje rSBA provedeno je u PHE laboratorijima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Postojanost imunološkog odgovora je procijenjena pomoću hSBA jednu godinu i pet godine nakon cijepljenja u adolescenata i u odraslih koji su cijepljeni u ispitivanju MenACWY-TT-052 (Tablica 13) (vidjeti dio 4.4).

Tablica 13: 1 mjesec nakon cijepljenja (ispitivanje MenACWY-TT-052) i petogodišnji podaci (ispitivanje MenACWY-TT-059) o postojanosti (hSBA*) u adolescenata i u odraslih u dobi od 11-25 godina

Meningokok

Cjepivo

Vremenska

N

8 (95%CI)

GMT (95%CI)

serogrupe

točka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Nimenrix

1. mjesec

82,0% (77,6; 85,9)

58.7 (48.6; 70.9)

1. godina

29,1% (24,4; 34,2)

5,4 (4,5; 6,4)

 

 

5. godina

48,9 % (40,4; 57,5)

8.9 (6,8; 11,8)

C

Nimenrix

1. mjesec

96,1% (93,5; 97,9)

(424; 668)

1. godina

94,9% (92,0; 97,0)

(142; 207)

 

 

5. godina

92,9% (87,3; 96,5)

94,6

(65,9; 136)

W-135

Nimenrix

1. mjesec

91,0% (87,4; 93,9)

117 (96,8; 141)

1. godina

98,5% (96,5; 99,5)

(173; 225)

 

 

5. godina

87,0% (80,2; 92,1)

103 (76,3; 140)

Y

Nimenrix

1. mjesec

95,1% (92,3; 97,0)

(208; 291)

1. godina

97,8% (95,6; 99,0)

(237; 311)

 

 

5. godina

94,4% (89,2; 97,5)

(174; 290)

Analiza imunogenosti je provedena na ATP-kohorti za postojanost, prilagođeno za svaku vremensku točku.

* ispitano u laboratorijima tvrtke GSK

U zasebnom je ispitivanju (MenACWY-TT-085) jedna doza cjepiva Nimenrix primijenjena u 194 odrasla Libanonca u dobi od 56 ili više godina (uključujući 133 ispitanika u dobi od

56 do 66 godina i 61 ispitanika starijeg od 65 godina). Postotak ispitanika s titrima rSBA (mjereno u GSK-ovim laboratorijima) ≥128 prije cijepljenja bio je u rasponu od 45% (grupa C) do 62% (grupa Y). Ukupno gledano mjesec dana nakon cijepljenja postotak cjepiva s titrom rSBA≥128 bio je u rasponu od 93% (grupa C) do 97% (grupa Y). U podskupini u dobi većoj od 65 godina postotak cjepiva s titrima ≥128 mjesec dana nakon cijepljenja bio je u rasponu od 90% (grupa A) do 97% (grupa Y).

Odgovor na docjepljivanje u ispitanika koji su prethodno cijepljeni konjugiranim meningokoknim cjepivom protiv bakterije Neisseria meningitidis

Docjepljivanje cjepivom Nimenrix u ispitanika koji su prethodno primili monovalentno (MenC-CRM) ili četverevalentno konjugirano meningokokno cjepivo (MenACWY-TT ili MenACWY-DT [cjepivo koje proizvodi Sanofi Pasteur a koje nije odobrila EU]) ispitivano je u ispitanika svih dobnih skupina. Primjećeni su jasni anamnestički odgovori na antigene.

Odgovor na Nimenrix u ispitanika koji su prethodno cijepljeni nekonjugiranim polisaharidnim cjepivom protiv bakterije Neisseria meningitidis

U ispitivanju MenACWY-TT-021 provedenom u ispitanika u dobi od 4,5 do 34 godine, imunogenost cjepiva Nimenrix danog između 30 i 42 mjeseca nakon cijepljenja cjepivom ACWY-PS je uspoređena s imunogenosti cjepiva Nimenrix danog ispitanicima iste dobi koji tijekom prethodnih deset godina nisu bili cijepljeni bilo kojim meningokoknim cjepivom. Imunološki odgovor (rSBA titar ≥8) je zapažen u svim grupama (A, C, W-135, Y) u svih ispitanika bez obzira na prethodno cijepljenje meningokoknim cjepivom (vidjeti dio 4.4).

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja cjepiva Nimenrix u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u prevenciji meningokokne bolesti uzrokovane bakterijom Neisseria meningitidis grupe A, C, W-135 i Y (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2 Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju ispitivanja lokalne podnošljivosti, akutne toksičnosti, toksičnosti ponovljenih doza, razvojne/reproduktivne toksičnosti, te ispitivanja plodnosti.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Prašak:

saharoza trometamol

Otapalo:

natrijev klorid voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3 Rok valjanosti

3 godine

Nakon rekonstitucije:

Nakon rekonstitucije, cjepivo se mora odmah upotrijebiti. Iako se odgoda ne preporučuje, dokazana je stabilnost pri 30°C unutar razdoblja od 8 sati nakon rekonstitucije. Ako se ne upotrijebi unutar 8 sati, ne primijenjujte cjepivo.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C). Ne zamrzavati.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka za primjenu, vidjeti u dijelu 6.3.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Prašak u bočici (staklo tip I) sa čepom (butil) i otapalo u ampuli (staklo tip I). Veličine pakiranja od 1, 10 i 100

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Upute za pripremu cjepiva s otapalom pripremljenim u ampule

Nimenrix se mora rekonstituirati dodavanjem cijelog sadržaja ampule s otapalom u bočicu koja sadržava prašak.

1.Uklonite vrh ampule, špricom izvucite otapalo i dodajte otapalo prašku.

2.Mješavinu treba dobro protresti sve dok se prašak u potpunosti ne otopi u otapalu.

Pripremljeno cjepivo je bistra bezbojna otopina.

Prije primjene, pripremljeno cjepivo treba vizualno pregledati na prisutnost stranih čestica i/ili promjenu izgleda. U slučaju da primijetite bilo koje od navedenog, bacite cjepivo.

Nakon rekonstitucije, cjepivo se mora odmah upotrijebiti.

Za primjenu cjepiva treba upotrijebiti novu iglu.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ujedinjeno Kraljevstvo

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/767/005

EU/1/12/767/006

EU/1/12/767/007

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 20. travnja 2012.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu/

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept