Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NovoSeven (eptacog alfa (activated)) – Sažetak opisa svojstava lijeka - B02BD08

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaNovoSeven
ATK šifraB02BD08
Tvareptacog alfa (activated)
ProizvođačNovo Nordisk A/S

1.NAZIV LIJEKA

NovoSeven 1 mg (50 KIU) prašak i otapalo za otopinu za injekciju

NovoSeven 2 mg (100 KIU) prašak i otapalo za otopinu za injekciju

NovoSeven 5 mg (250 KIU) prašak i otapalo za otopinu za injekciju

NovoSeven 8 mg (400 KIU) prašak i otapalo za otopinu za injekciju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

NovoSeven 1 mg (50 KIU)

NovoSeven se sastoji od praška i otapala za otopinu za injekciju i sadrži 1 mg eptakoga alfa (aktiviranog) po bočici (što odgovara 50 KIU/bočici).

NovoSeven 2 mg (100 KIU)

NovoSeven se sastoji od praška i otapala za otopinu za injekciju i sadrži 2 mg eptakoga alfa (aktiviranog) po bočici (što odgovara 100 KIU/bočici).

NovoSeven 5 mg (250 KIU)

NovoSeven se sastoji od praška i otapala za otopinu za injekciju i sadrži 5 mg eptakoga alfa (aktiviranog) po bočici (što odgovara 250 KIU/bočici).

NovoSeven 8 mg (400 KIU)

NovoSeven se sastoji od praška i otapala za otopinu za injekciju i sadrži 8 mg eptakoga alfa (aktiviranog) po bočici (što odgovara 400 KIU/bočici).

1 KIU odgovara 1000 IU (internacionalnih jedinica).

Eptakog alfa (aktivirani) je rekombinantni koagulacijski faktor VIIa (rFVIIa) s molekulskom masom od približno 50 000 Daltona proizveden tehnologijom rekombinantne DNK u stanicama bubrega novorođenoga hrčka (BHK stanicama).

Nakon rekonstitucije s otapalom, lijek sadrži 1 mg/ml eptakoga alfa (aktiviranog).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Bijeli liofilizirani prašak. Otapalo: bistra, bezbojna otopina. pH rekonstituirane otopine je otprilike 6,0.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

NovoSeven je indiciran za liječenje epizoda krvarenja i prevenciju krvarenja u osoba koje se podvrgavaju operativnom zahvatu ili invazivnim postupcima u sljedećim skupinama bolesnika:

u bolesnika s prirođenom hemofilijom s inhibitorima na koagulacijske faktore VIII ili IX > 5 Bethesda jedinica (BU)

u bolesnika s prirođenom hemofilijom u kojih se očekuje jaki anamnestički odgovor na primjenu faktora VIII ili faktora IX

u bolesnika sa stečenom hemofilijom

u bolesnika s prirođenim nedostatkom FVII

u bolesnika s Glanzmannovom trombastenijom i protutijelima na glikoprotein (GP) IIb - IIIa i/ili HLA, i s prethodnom ili trenutnom refraktornošću na transfuzije trombocita.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje treba započeti pod nadzorom liječnika koji ima iskustva u liječenju hemofilije i/ili poremećaja krvarenja.

Doziranje

Hemofilija A ili B s inhibitorima ili kad se očekuje jaki anamnestički odgovor

Doza

NovoSeven treba primijeniti što je moguće ranije nakon početka epizode krvarenja. Preporučena početna doza, primijenjena intravenski bolus injekcijom, je 90 µg po kg tjelesne težine.

Nakon početne doze lijeka NovoSeven, mogu se ponovno dati dodatne injekcije. Trajanje liječenja i interval između injekcija varirat će ovisno o težini krvarenja, invazivnom postupku ili operativnom zahvatu koji se provodi.

Pedijatrijska populacija

Trenutno kliničko iskustvo općenito ne opravdava različito doziranje u djece i odraslih, premda djeca imaju brži klirens od odraslih. Prema tome mogu biti potrebne više doze rFVIIa u pedijatrijskih bolesnika kako bi se postigle slične koncentracije u plazmi kao i u odraslih bolesnika (vidjeti dio 5.2).

Interval doziranja

U početku svaka 2 - 3 sata da se postigne hemostaza.

Ukoliko je potrebna kontinuirana terapija, interval doziranja može se postupno povećati kad se postigne učinkovita hemostaza na svakih 4, 6, 8 ili 12 sati sve dok je procijenjeno da je liječenje potrebno.

Blage do umjerene epizode krvarenja (uključujući kućno liječenje)

Rana intervencija pokazala se učinkovitom u liječenju blagih do umjereno teških zglobnih, mišićnih i mukokutanih krvarenja. Mogu se preporučiti dva načina doziranja:

1)Dvije do tri injekcije od 90 µg po kg tjelesne težine primijenjene u trosatnim intervalima.

Ukoliko je potrebno dodatno liječenje, može se primijeniti jedna dodatna doza od 90 µg po kg tjelesne težine.

2)Jedna pojedinačna injekcija od 270 µg po kg tjelesne težine.

Kućno liječenje ne smije trajati dulje od 24 sata. Tek nakon savjetovanja s centrom za liječenje hemofilije može se razmotriti nastavak kućnog liječenja.

Nema kliničkog iskustva s primjenom pojedinačne doze od 270 µg po kg tjelesne težine u starijih bolesnika.

Ozbiljne epizode krvarenja

Preporučuje se primijeniti početnu dozu od 90 µg po kg tjelesne težine koja se može primijeniti na putu do bolnice gdje se bolesnik uobičajeno liječi. Sljedeća doza varira ovisno o tipu i težini krvarenja. Učestalost doziranja u početku treba biti svaka dva sata dok se ne uoči kliničko poboljšanje. Ukoliko je indicirana kontinuirana terapija, interval doziranja potom se može povećati na 3 sata tijekom

1 - 2 dana. Nakon toga interval doziranja može se postupno povećati na svakih 4, 6, 8 ili 12 sati sve dok je procijenjeno da je liječenje potrebno. Velika epizoda krvarenja može se liječiti 2 - 3 tjedna, a ukoliko je klinički opravdano, liječenje se može produljiti.

Invazivni postupak/operativni zahvat

Neposredno prije zahvata treba primijeniti početnu dozu od 90 µg po kg tjelesne težine. Dozu treba ponoviti nakon 2 sata, a potom svaka 2 - 3 sata tijekom prvih 24 - 48 sati ovisno o izvedenom zahvatu

i kliničkom stanju bolesnika. U slučaju težeg operativnog zahvata doziranje treba nastaviti svaka

2 - 4 sata tijekom 6 - 7 dana. Interval doziranja potom se može produljiti na 6 - 8 sati tijekom sljedeća

2 tjedna liječenja. Bolesnici koji se podvrgavaju teškom operativnom zahvatu mogu biti liječeni 2 - 3 tjedna sve dok ne dođe do zacjeljivanja.

Stečena hemofilija

Doza i interval doziranja

NovoSeven treba primijeniti što je moguće ranije nakon početka epizode krvarenja. Preporučena početna doza, primijenjena intravenski bolus injekcijom, je 90 µg po kg tjelesne težine. Nakon početne doze lijeka NovoSeven, mogu se dati dodatne injekcije ukoliko je potrebno. Trajanje liječenja i interval između doza varirat će ovisno o težini krvarenja, invazivnom postupku ili operativnom zahvatu koji se provodi.

Početni interval doziranja treba biti svaka 2 - 3 sata. Kada se postigne hemostaza, interval doziranja može se postupno povećati na svakih 4, 6, 8 ili 12 sati sve dok je procijenjeno da je liječenje potrebno.

Nedostatak faktora VII

Doza, raspon doze i interval doziranja

Preporučeni je raspon doze u odraslih i djece u liječenju epizoda krvarenja te u prevenciji krvarenja u bolesnika koji se podvrgavaju operativnom zahvatu ili invazivnim postupcima 15 - 30 µg po kg tjelesne težine svakih 4 - 6 sati sve dok se ne uspostavi hemostaza. Doziranje i učestalost injekcija treba prilagoditi individualno svakoj osobi.

Pedijatrijska populacija

Ograničeno kliničko iskustvo u dugotrajnoj profilaksi prikupljeno je u pedijatrijskoj populaciji mlađoj od 12 godina s teškim kliničkim fenotipom (vidjeti dio 5.1).

Doziranje i učestalost injekcija za profilaksu treba temeljiti na kliničkom odgovoru i prilagoditi individualno svakoj osobi.

Glanzmannova trombastenija

Doza, raspon doze i interval doziranja

Preporučena je doza u liječenju epizoda krvarenja i u prevenciji krvarenja u bolesnika koji se podvrgavaju operativnom zahvatu ili invazivnim postupcima 90 µg (raspon 80 - 120 µg) po kg tjelesne težine u intervalu od dva sata (1,5 - 2,5 sata). Potrebno je primijeniti najmanje tri doze da se osigura učinkovita hemostaza. Preporučeni je način primjene lijeka u bolus injekciji, jer se uz kontinuiranu infuziju može pojaviti nedostatak djelotvornosti.

Trombociti su prva linija liječenja Glanzmannove trombastenije u onih bolesnika koji nisu refraktorni.

Način primjene

Za upute o rekonstituciji lijeka prije primjene, vidjeti dio 6.6. Otopinu treba primijeniti bolus injekcijom u venu tijekom 2 - 5 minuta.

Praćenje liječenja - laboratorijski testovi

Nema zahtjeva za praćenje terapije lijekom NovoSeven. Doziranje se određuje na temelju težine stanja krvarenja i kliničkog odgovora na primjenu lijeka NovoSeven.

Nakon primjene rFVIIa, protrombinsko vrijeme (PV) i aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (aPTV) skraćuju se, ali nema dokazane korelacije između PV i aPTV te kliničke djelotvornosti rFVIIa.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 ili na proteine miša, hrčka ili goveda.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

U patološkim stanjima pri kojima izražavanje tkivnog faktora može biti veće od normalnog možda postoji potencijalni rizik za razvoj tromboze ili nastanak diseminirane intravaskularne koagulacije (DIK) povezane s terapijom lijekom NovoSeven.

Do takvih situacija može doći u bolesnika s uznapredovalom aterosklerotskom bolesti, ozljedama tipa nagnječenja, sepsom ili DIK-om. Zbog rizika od nastanka tromboembolijskih komplikacija, potreban je oprez kod primjene lijeka NovoSeven u bolesnika koji u anamnezi imaju koronarnu srčanu bolest, u bolesnika s bolešću jetre, u bolesnika u postoperativnom periodu, u novorođenčadi ili u bolesnika koji imaju rizik za pojavu tromboembolijskog fenomena ili diseminirane intravaskularne koagulacije. U svim navedenim situacijama, moguće povoljne učinke lijeka NovoSeven treba procijeniti s obzirom na rizik pojave ovih komplikacija.

Budući da rekombinantni koagulacijski faktor VIIa NovoSeven može sadržavati u tragovima mišji IgG, goveđi IgG kao i druge proteine iz podloge (serumski proteini hrčka i goveda), postoji neznatna mogućnost razvoja hipersenzibilizacije na navedene proteine u bolesnika liječenih ovim lijekom. U takvim slučajevima treba razmotriti i.v. liječenje s antihistaminicima.

Ukoliko se pojave alergijske ili anafilaktičke reakcije, odmah treba prestati s liječenjem. U slučaju šoka, treba primijeniti uobičajeno liječenje za stanje šoka. Bolesnike treba obavijestiti o ranim znakovima preosjetljivosti. Ukoliko se ti simptomi pojave, bolesnika treba savjetovati da odmah prekine s primjenom lijeka i kontaktira liječnika.

U slučaju jakih krvarenja lijek treba primijeniti po mogućosti u bolnici specijaliziranoj za liječenje bolesnika s hemofilijom s inhibitorima na koagulacijske faktore VIII ili IX, a ukoliko to nije moguće, u bliskoj suradnji s liječnikom specijaliziranim za liječenje hemofilije.

Ukoliko se krvarenje ne smanjuje, obavezno je bolničko liječenje. Bolesnici/skrbnici moraju najranijom mogućom prilikom obavijestiti liječnika/nadležnu bolnicu o svim primjenama lijeka

NovoSeven.

U bolesnika s nedostatkom faktora VII treba pratiti protrombinsko vrijeme i aktivnost koagulacije faktora VII prije i nakon primjene lijeka NovoSeven. U slučaju da faktor VIIa ne uspije postići očekivanu razinu aktivnosti ili se krvarenje ne smanjuje nakon liječenja preporučenom dozom, može se posumnjati na stvaranje protutijela te je potrebna analiza na prisutnost protutijela. Tromboza je prijavljena u bolesnika s nedostatkom FVII koji su primali NovoSeven tijekom operativnog zahvata, ali je rizik pojave tromboze u bolesnika s nedostatkom faktora VII liječenih lijekom NovoSeven nepoznat (vidjeti dio 5.1).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Rizik moguće interakcije između lijeka NovoSeven i koncentrata koagulacijskih faktora nije poznat.

Potrebno je izbjegavati istovremenu primjenu koncentrata protrombinskoga kompleksa, aktiviranog ili ne.

Postoje izvješća da antifibrinolitici smanjuju gubitak krvi tijekom operativnih zahvata u bolesnika s hemofilijom, osobito u ortopedskim zahvatima i operativnim zahvatima onih regija koje su bogate fibrinolitičkom aktivnošću, poput usne šupljine. Ograničena su iskustva s istovremenom primjenom antifibrinolitika i rFVIIa.

Na temelju nekliničkih ispitivanja (vidjeti dio 5.3) ne preporučuje se kombiniranje rFVIIa i rFXIII. Nema dostupnih kliničkih podataka o interakciji između rFVIIa i rFXIII.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Iz opreza, bolje je izbjegavati primjenu lijeka NovoSeven tijekom trudnoće. Podaci na temelju ograničenog broja slučajeva primjene lijeka u trudnoći u okviru odobrenih indikacija, ukazuju da nema štetnih učinaka rFVIIa na trudnoću ili na zdravlje fetusa/novorođenčeta. Za sada, nisu dostupni drugi značajni epidemiološki podaci. Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravne ili neizravne štetne učinke s obzirom na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porođaj ili postnatalni razvoj (vidjeti dio 5.3).

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se rFVIIa u majčino mlijeko u ljudi. Izlučivanje rFVIIa u mlijeko nije ispitivano na životinjama. Potrebno je donijeti odluku o tome da li nastaviti/prekinuti dojenje, odnosno da li nastaviti/prekinuti terapiju lijekom NovoSeven uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist terapije s lijekom NovoSeven za ženu.

Plodnost

Podaci iz nekliničkih ispitivanja, kao i oni dobiveni nakon stavljanja lijeka na tržište, ne ukazuju da rFVIIa ima štetan učinak na plodnost muškaraca ili žena.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nisu provedene studije utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće prijavljivane nuspojave su smanjen terapijski odgovor, pireksija, osip, venska tromboembolija, pruritus i urtikarija. Ove reakcije su prijavljene manje često (≥1/1000, <1/100).

Tablični prikaz nuspojava

Tablica 1 prikazuje nuspojave prijavljene tijekom kliničkih ispitivanja i spontano (nakon stavljanja lijeka u promet) prijavljene nuspojave. Unutar svake skupine učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti. Učestalost nuspojava koje su prijavljene samo nakon stavljanja lijeka u promet (tj. ne u kliničkim ispitivanjima) navedena je kao „nepoznato“.

Klinička ispitivanja provedena u 484 bolesnika (uključujući 4297 liječenih slučajeva) s hemofilijom A i B, stečenom hemofilijom, nedostatkom faktora VII ili Glanzmannovom trombastenijom, pokazala su da su nuspojave česte (≥ 1/100 do < 1/10). Budući da je ukupan broj liječenih slučajeva u kliničkim ispitivanjima manji od 10 000, najniža moguća učestalost nuspojava koja se može pripisati je rijetko

(> 1/10 000 do < 1/1000).

Najčešće nuspojave su pireksija i osip (manje često: >1/1000 do < 1/100), a najozbiljnije nuspojave su tromboembolijski događaji.

Učestalosti ozbiljnih nuspojava i nuspojava koje nisu ozbiljne navedene su prema organskim sustavima u tablici u nastavku.

Tablica 1 Nuspojave prijavljene u kliničkim ispitivanjima i spontano (nakon stavljanja lijeka u promet) prijavljene nuspojave

Organski sustav po

 

Manje često (≥1/1000

 

Rijetko (≥1/10 000 do

 

Nepoznata učestalost

MedDRA-i

 

do <1/100)

 

<1/1000)

 

 

Poremećaji krvi i

 

 

-

Diseminirana

 

 

limfnog sustava

 

 

 

intravaskularna

 

 

 

 

 

 

koagulacija

 

 

 

 

 

-

Povezani

 

 

 

 

 

 

laboratorijski

 

 

 

 

 

 

nalazi uključujući

 

 

 

 

 

 

povećanu razinu

 

 

 

 

 

 

D-dimera i sniženu

 

 

 

 

 

 

razinu antitrombina

 

 

 

 

 

 

(vidjeti dio 4.4)

 

 

 

 

 

-

Koagulopatija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji probavnog

 

 

-

Mučnina

 

 

sustava

 

 

 

 

 

 

Opći poremećaji i

-

Smanjen terapijski

-

Reakcije na mjestu

 

 

reakcije na mjestu

 

odgovor*

 

injiciranja,

 

 

primjene

-

Pireksija

 

uključujući bol na

 

 

 

 

mjestu injiciranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

-

Preosjetljivost

-

Anafilaktička

imunološkog sustava

 

 

 

(vidjeti dijelove 4.3

 

reakcija

 

 

 

 

i 4.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pretrage

 

 

-

Povećana razina

 

 

 

 

 

 

produkata nastalih

 

 

 

 

 

 

razgradnjom

 

 

 

 

 

 

fibrina

 

 

 

 

 

-

Porast alanin

 

 

 

 

 

 

aminotransferaze,

 

 

 

 

 

 

alkalne fosfataze,

 

 

 

 

 

 

laktat

 

 

 

 

 

 

dehidrogenaze i

 

 

 

 

 

 

protrombina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji živčanog

 

 

-

Glavobolja

 

 

sustava

 

 

 

 

 

 

Poremećaji kože i

-

Osip (uključujući

 

 

-

Navale crvenila

potkožnog tkiva

 

alergijski

 

 

-

Angioedem

 

 

dermatitis i

 

 

 

 

eritematozni osip)

 

 

 

 

 

-

Pruritus i urtikarija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krvožilni poremećaji

-

Venski

-

Arterijski

-

Intrakardijalni

 

 

tromboembolijski

 

tromboembolijski

 

tromb

 

 

događaji (duboka

 

događaji (infarkt

 

 

 

 

venska tromboza,

 

miokarda,

 

 

 

 

tromboza na mjestu

 

cerebralni infarkt,

 

 

i.v. injiciranja,

cerebralna

plućna embolija,

ishemija, okluzija

tromboembolija

cerebralne arterije,

jetre uključujući

cerebrovaskularni

trombozu portalne

inzult, tromboza

vene, tromboza

renalne arterije,

renalne vene,

periferna ishemija,

tromboflebitis,

periferna arterijska

površinski

tromboza i

tromboflebitis i

intestinalna

intestinalna

ishemija)

ishemija)

 

-

Angina pektoris

* Prijavljen je nedostatak djelotvornosti (smanjen terapijski odgovor). Važno je dozirati NovoSeven u skladu s preporučenim doziranjem kao što je navedeno u dijelu 4.2.

Opis odabranih nuspojava

Stvaranje inhibitornih protutijela

U iskustvima nakon stavljanja lijeka na tržište, nije bilo prijavljenih slučajeva stvaranja inhibitornih protutijela na NovoSeven ili FVII u bolesnika s hemofilijom A ili B. Razvoj inhibitornih protutijela na NovoSeven prijavljen je u postmarketinškom opservacijskom registru bolesnika s prirođenim nedostatkom FVII.

U kliničkim ispitivanjima u bolesnika s nedostatkom faktora VII, stvaranje protutijela na NovoSeven i

FVII jedina je prijavljena nuspojava (učestalost: često (≥ 1/100 i < 1/10)). U nekim slučajevima, protutijela su pokazala inhibitorni učinak in vitro. Bili su prisutni faktori rizika koji su možda pridonijeli razvoju protutijela uključujući prethodno liječenje ljudskom plazmom i/ili s faktorom VII dobivenim iz plazme, značajna mutacija gena za FVII i predoziranje lijekom NovoSeven. U bolesnika s nedostatkom faktora VII koji su liječeni lijekom NovoSeven, treba pratiti razvoj protutijela na faktor

VII (vidjeti dio 4.4).

Tromboembolije - arterijske i venske

Kada se NovoSeven primjenjuje u bolesnika izvan odobrenih indikacija, arterijske tromboembolije su

česte (≥ 1/100 i < 1/10). Veći rizik od štetnih događaja povezanih s arterijskom tromboembolijom (vidjeti tablicu: Krvožilni poremećaji) (5,6% u bolesnika liječenih lijekom NovoSeven naspram 3,0% u bolesnika liječenih placebom) uočen je u metaanalizi podataka dobivenih iz placebom kontroliranih ispitivanja provedenih izvan trenutno odobrenih indikacija u različitim kliničkim uvjetima gdje svaki bolesnik ima različite karakteristike te su stoga i profili postojećeg rizika različiti.

Sigurnost i djelotvornost lijeka NovoSeven nisu utvrđeni izvan odobrenih indikacija i stoga se tada NovoSeven ne bi trebao koristiti.

Tromboembolije mogu dovesti do zastoja rada srca.

Ostale posebne populacije

Bolesnici sa stečenom hemofilijom

Klinička ispitivanja provedena na 61 bolesniku sa stečenom hemofilijom u ukupno 100 slučajeva liječenja pokazala su da su određene nuspojave prijavljene češće (1% na temelju liječenih slučajeva): arterijska tromboembolija (okluzija cerebralne arterije, cerebrovaskularni incident), venska tromboembolija (pulmonarna embolija i duboka venska tromboza), angina pektoris, mučnina,

pireksija, eritematozni osip i pretrage vezane uz povećanu razinu produkata nastalih razgradnjom fibrina.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Granična toksična doza lijeka NovoSeven nije ispitivana u kliničkim ispitivanjima.

Tijekom 16 godina prijavljena su četiri slučaja predoziranja u bolesnika s hemofilijom. Jedina komplikacija prijavljena u vezi s predoziranjem bila je lagano prolazno povećanje krvnog tlaka u bolesnika starog 16 godina koji je primio 24 mg rFVIIa umjesto 5,5 mg.

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja u bolesnika sa stečenom hemofilijom ili Glanzmannovom trombastenijom.

U bolesnika s nedostatkom faktora VII, gdje je preporučena doza rFVIIa 15 - 30 µg/kg, jedan slučaj predoziranja bio je povezan s trombozom (okcipitalni moždani udar) u starijeg (> 80 godina) muškog bolesnika liječenog 10 - 20 puta većom dozom od preporučene. Nadalje, razvoj protutijela na

NovoSeven i FVII bio je povezan s predoziranjem u jednog bolesnika s nedostatkom faktora VII.

Doziranje ne treba namjerno povećavati iznad preporučene doze zbog nedostatka informacija o dodatnom riziku koji se može javiti.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: krvni koagulacijski faktori, ATK oznaka: B02BD08.

Mehanizam djelovanja

NovoSeven sadrži aktivirani rekombinantni koagulacijski faktor VII. Mehanizam djelovanja uključuje vezanje faktora VIIa na izloženi tkivni faktor. Taj kompleks aktivira faktor IX u IXa i faktor X u Xa,

što dovodi do početne pretvorbe male količine protrombina u trombin. Trombin aktivira trombocite i faktor V i VIII na mjestu ozljede i stvara hemostatski ugrušak pretvorbom fibrinogena u fibrin. Farmakološke doze lijeka NovoSeven aktiviraju faktor X izravno na površini aktiviranih trombocita, lokaliziranih na mjestu ozljede, neovisno o tkivnom faktoru. To rezultira pretvorbom protrombina u velike količine trombina neovisno o tkivnom faktoru.

Farmakodinamički učinci

Farmakodinamički učinak faktora VIIa pojačava lokalno stvaranje faktora Xa, trombina i fibrina.

Ne može se posve isključiti teoretski rizik razvoja sistemske aktivacije koagulacijskog sustava u bolesnika koji imaju bolesti koje predisponiraju razvoj DIK-a.

U opservacijskom registru (F7HAEM-3578) koji uključuje ispitanike s prirođenim nedostatkom FVII, prosječna doza za dugotrajnu profilaksu protiv krvarenja u 22 pedijatrijska bolesnika (ispod 12 godina starosti) s nedostatkom faktora VII i teškim kliničkim fenotipom bila je 30 µg/kg (raspon 17 µg/kg do 200 µg/kg: najčešće primjenjivana doza u 10 bolesnika bila je 30 µg/kg) s prosječnom učestalošću doziranja od 3 doze tjedno (raspon 1 do 7: najčešće prijavljena učestalost bila je 3 doze tjedno u 13 bolesnika).

U istom registru kod 3 od 91 kirurškog bolesnika došlo je do tromboembolije.

5.2Farmakokinetička svojstva

Zdravi ispitanici

Distribucija, eliminacija i linearnost

Farmakokinetika rFVIIa ispitana je praćenjem aktivnosti FVII u 35 zdravih bijelaca i Japanaca u ispitivanju s povećanjem doze. Ispitanici su bili podijeljeni uzimajući u obzir spol i etničku skupinu i dana im je doza od 40, 80 i 160 µg rFVIIa po kg tjelesne težine (3 doze svaki) i/ili placebo.

Farmakokinetika je bila slična bez obzira na spol i etničku skupinu.

Srednji volumen raspodjele u stanju dinamičke ravnoteže kretao se u rasponu od 130 do 165 ml/kg, dok su se srednje vrijednosti klirensa kretale u rasponu od 33,3 do 37,2 ml/h×kg.

Srednji terminalni poluvijek kretao se u rasponu od 3,9 do 6,0 sati. Farmakokinetički profili ukazali su na proporcionalnost s obzirom na dozu.

Hemofilija A i B s inhibitorima

Distribucija, eliminacija i linearnost

Farmakokinetička svojstva rFVIIa ispitana su u 12 pedijatrijskih bolesnika (2 - 12 godina) i u 5 odraslih bolesnika bez krvarenja praćenjem aktivnosti FVIIa.

Srednji volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže bio je 196 ml/kg u pedijatrijskih bolesnika naspram 159 ml/kg u odraslih.

Srednji klirens bio je otprilike 50% viši u pedijatrijskih bolesnika u odnosu na odrasle (78 naspram 53 ml/h×kg), dok je srednji terminalni poluvijek bio 2,3 sata u obje skupine. Čini se da je klirens povezan s dobi, tako da u mlađih bolesnika klirens može biti povećan za više od 50%.

Utvrđena je proporcionalnost s obzirom na dozu u djece za ispitivane doze od 90 i 180 µg po kg tjelesne težine, što odgovara ranijim nalazima pri nižim dozama (17,5 - 70 µg/kg rFVIIa).

Nedostatak faktora VII

Distribucija i eliminacija

Farmakokinetika pojedinačne doze rFVIIa, 15 i 30 µg po kg tjelesne težine, iskazana u parametrima neovisnim o dozi nije pokazala značajnu razliku između dviju doza:

volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže (280 - 290 ml/kg), poluvijek (2,82 -3,11 h), ukupni klirens (70,8 - 79,1 ml/h×kg) i srednje vrijeme zadržavanja (3,75 - 3,80 h).

Srednja vrijednost in vivo povrata plazme bila je otprilike 20%.

Glanzmannova trombastenija

Farmakokinetika lijeka NovoSeven u bolesnika s Glanzmannovom trombastenijom nije ispitivana, no smatra se da je slična farmakokinetici u bolesnika s hemofilijom A i B.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Svi neklinički podaci o sigurnosti primjene povezani su s farmakološkim učinkom rFVIIa.

Mogući sinergijski učinak kombiniranog liječenja s rFXIII i rFVIIa u uznapredovanom kardiovaskularnom modelu u makaki majmuna rezultirao je pretjeranom farmakološkom reakcijom

(tromoboza i smrt) pri nižoj razini doze od one koja se primjenjuje za svaku komponentu pojedinačno.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak

Natrijev klorid

Kalcijev klorid dihidrat

Glicilglicin

Polisorbat 80

Manitol

Saharoza

Metionin

Kloridna kiselina (za podešavanje pH)

Natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

Otapalo

Histidin

Kloridna kiselina (za podešavanje pH)

Natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

Voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

NovoSeven se ne smije miješati s infuzijskim otopinama ni davati u dripu.

6.3Rok valjanosti

Rok valjanosti lijeka u originalnom pakiranju je 3 godine kad se čuva na temperaturi ispod 25°C.

Nakon rekonstitucije, dokazana kemijska i fizikalna stabilnost iznosi 6 sati na temperaturi od 25°C i 24 sata na temperaturi od 5°C.

S mikrobiološkog stajališta, lijek se mora odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme

čuvanja i uvjeti čuvanja prije primjene odgovornost su korisnika, te čuvanje ne bi trebalo biti dulje od

24 sata na temperaturi od 2°C - 8°C, osim ako rekonstitucija nije provedena u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima. Rekonstituiranu otopinu treba čuvati u bočici.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Prašak i otapalo čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Prašak i otapalo čuvati zaštićene od svjetlosti.

Ne zamrzavati.

Za uvjete čuvanja rekonstituiranog lijeka, vidjeti dio 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Otapalo lijeka NovoSeven nalazi se ili u bočici ili u napunjenoj štrcaljki. Na tržištu se ne moraju nalaziti svi oblici.

Pakiranje lijeka NovoSeven 1 mg (50 KIU)/NovoSeven 2 mg (100 KIU) sadrži ili

1 bočicu (2 ml) s bijelim praškom za otopinu za injekciju

1 bočicu (2 ml) s otapalom za rekonstituciju

ili

1 bočicu (2 ml) s bijelim praškom za otopinu za injekciju

1 napunjenu štrcaljku (3 ml) s otapalom za rekonstituciju

1 potisni klip

1 nastavak za bočicu, s ugrađenim filterom za čestice, veličine pora od 25 mikrometara.

Pakiranje lijeka NovoSeven 5 mg (250 KIU)/NovoSeven 8 mg (400 KIU) sadrži ili

1 bočicu (12 ml) s bijelim praškom za otopinu za injekciju

1 bočicu (12 ml) s otapalom za rekonstituciju

ili

1 bočicu (12 ml) s bijelim praškom za otopinu za injekciju

1 napunjenu štrcaljku (10 ml) s otapalom za rekonstituciju

1 potisni klip

1 nastavak za bočicu, s ugrađenim filterom za čestice, veličine pora od 25 mikrometara.

Bočica: Bočica od stakla tipa I zatvorena klorbutilnim gumenim čepom koji je pokriven aluminijskim zatvaračem. Zatvorena bočica opremljena je polipropilenskim zatvaračem s evidencijom otvaranja koji se lagano odvaja.

Napunjena štrcaljka: Spremnik od stakla tipa I s polipropilenskim graničnikom i brombutilnim gumenim klipom. Zatvarač štrcaljke sastoji se od brombutilne gume i polipropilenskog zatvarača s evidencijom otvaranja.

Potisni klip napravljen je od polipropilena.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Otapalo lijeka NovoSeven nalazi se ili u bočici ili u napunjenoj štrcaljki. Na tržištu se ne moraju nalaziti svi oblici. Upute za rukovanje za oba oblika opisane su u nastavku.

Prašak u bočici i otapalo u bočici:

Uvijek primjenjujte aseptičku tehniku.

Rekonstitucija

Bočice s NovoSeven praškom i otapalom prilikom rekonstitucije trebaju biti na sobnoj temperaturi. Odstranite plastične zatvarače s obje bočice. Ako zatvarači nisu dobro pričvršćeni ili nedostaju, bočice nemojte koristiti. Očistite gumene čepove na bočicama alkoholnim tupferima i pričekajte da se osuše prije uporabe. Upotrijebite štrcaljku za jednokratnu uporabu odgovarajuće veličine i nastavak za bočicu, iglu za prijenos (20 - 26G) ili drugo prikladno pomagalo. Ako se koriste pomagala koja ne isporučuje Novo Nordisk, osigurajte primjenu odgovarajućeg filtera, veličine pora od 25 mikrometara.

Pričvrstite nastavak za bočicu na bočicu s otapalom. Ako koristite iglu za prijenos, čvrsto navijte iglu za prijenos na štrcaljku.

Povucite klip kako biste uvukli volumen zraka jednak volumenu otapala u bočici s otapalom (ml odgovaraju oznaci cc na štrcaljki).

Čvrsto navijte štrcaljku na nastavak za bočicu na bočici s otapalom. Ako koristite iglu za prijenos, umetnite iglu za prijenos u gumeni čep bočice s otapalom. Ubrizgajte zrak u bočicu potiskujući klip sve dok ne osjetite otpor.

Držite štrcaljku s bočicom s otapalom okrenutom naopako. Ako koristite iglu za prijenos, pazite da se vršak igle za prijenos nalazi u otapalu. Povucite klip kako biste uvukli otapalo u štrcaljku.

Uklonite praznu bočicu s otapalom. Ako koristite nastavak za bočicu, nagnite štrcaljku kako biste je odstranili s bočice.

Pričvrstite štrcaljku s nastavkom za bočicu ili iglom za prijenos na bočicu s praškom. Ako koristite iglu za prijenos, pripazite da probijete sredinu gumenog čepa. Držite štrcaljku lagano nagnutu s bočicom prema dolje. Polako pritisnite klip kako biste otapalo ubrizgali u bočicu s

praškom. Nemojte usmjeriti mlaz otapala izravno u NovoSeven prašak jer će to izazvati pjenjenje.

Nježno vrtite bočicu dok se sav prašak ne otopi. Ne tresite bočicu jer će to izazvati pjenjenje.

Rekonstituirana otopina lijeka NovoSeven bezbojna je i treba je prije primjene vizualno pregledati na prisutnost čestica ili promjenu boje.

Nemojte čuvati rekonstituirani NovoSeven u plastičnim štrcaljkama.

Preporučuje se NovoSeven primijeniti odmah nakon rekonstitucije.

Primjena

Prije okretanja štrcaljke naopako, provjerite da li je klip potisnut do kraja (može se dogoditi da ga tlak u štrcaljki pogura prema van). Ako koristite iglu za prijenos, provjerite da se vršak igle za prijenos nalazi u otopini. Držite štrcaljku s bočicom okrenutom naopako i povucite klip kako biste uvukli svu otopinu u štrcaljku.

Ako koristite nastavak za bočicu, odvijte nastavak za bočicu s praznom bočicom. Ako koristite iglu za prijenos, izvadite iglu za prijenos iz bočice, stavite natrag zatvarač na iglu za prijenos te odvijte iglu za prijenos sa štrcaljke.

NovoSeven je sada spreman za injiciranje. Nađite primjereno mjesto i polako injicirajte NovoSeven u venu tijekom perioda od 2 - 5 minuta bez micanja igle s mjesta injiciranja.

Zbrinite štrcaljku, bočice i neiskorišteni lijek na siguran način. Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

Prašak u bočici i otapalo u napunjenoj štrcaljki:

Uvijek primjenjujte aseptičku tehniku.

Rekonstitucija

Bočica s NovoSeven praškom i napunjena štrcaljka s otapalom prilikom rekonstitucije trebaju biti na sobnoj temperaturi. Uklonite plastični zatvarač s bočice. Ako zatvarač nije dobro pričvršćen ili nedostaje, bočicu nemojte koristiti. Obrišite gumeni čep na bočici sterilnim alkoholnim tupferom i pričekajte nekoliko sekundi da se osuši prije uporabe. Ne dirajte gumeni

čep nakon što ste ga obrisali.

Uklonite zaštitni papir s nastavka za bočicu. Nastavak za bočicu nemojte vaditi iz zaštitnog omota. Ako zaštitni papir nije u potpunosti pričvršćen ili je oštećen nemojte koristiti nastavak za bočicu. Okrenite zaštitni omot i pričvrstite nastavak za bočicu na bočicu. Lagano pritisnite zaštitni omot palcem i kažiprstom. Uklonite zaštitni omot s nastavka za bočicu.

Navijte potisni klip, okrećući ga u smjeru kazaljke na satu, na klip unutar napunjene štrcaljke dok ne osjetite otpor. Uklonite zatvarač štrcaljke s napunjene štrcaljke savijajući ga prema dolje dok se perforirani dio ne odvoji. Ne dotičite vrh štrcaljke ispod zatvarača štrcaljke. Ako zatvarač štrcaljke nije dobro pričvršćen ili nedostaje, nemojte koristiti napunjenu štrcaljku.

Čvrsto navijte napunjenu štrcaljku na nastavak za bočicu dok ne osjetite otpor. Držite napunjenu štrcaljku lagano nagnutu s bočicom prema dolje. Pritisnite potisni klip kako biste cjelokupno otapalo ubrizgali u bočicu. Pritisnite potisni klip do kraja i nježno vrtite bočicu dok se sav prašak ne otopi. Ne tresite bočicu jer će to izazvati pjenjenje.

Ako trebate veću dozu ponovite postupak s dodatnim bočicama, napunjenim štrcaljkama i nastavcima za bočicu.

Rekonstituirana otopina lijeka NovoSeven bezbojna je i treba je prije primjene vizualno pregledati na prisutnost čestica ili promjenu boje.

Preporučuje se NovoSeven primijeniti odmah nakon rekonstitucije. Za uvjete čuvanja rekonstituiranog lijeka, vidjeti dio 6.3.

Primjena

Držite potisni klip pritisnutim do kraja. Okrenite štrcaljku s bočicom naopako. Prestanite pritiskati potisni klip i pustite ga da se samostalno pomiče unatrag dok rekonstituirana otopina ne ispuni štrcaljku. Lagano povucite potisni klip prema dolje kako biste uvukli izmiješanu otopinu u štrcaljku.

Dok držite bočicu okrenutu naopako, lagano lupnite štrcaljku kako bi se mjehurići zraka podigli na vrh. Polako pritišćite potisni klip dok svi mjehurići zraka ne izađu.

Ako ne trebate cjelokupnu dozu, poslužite se skalom na štrcaljki kako biste vidjeli koliko je izmiješane otopine uvučeno.

Odvijte nastavak za bočicu s bočicom.

NovoSeven je sada spreman za injiciranje. Nađite primjereno mjesto i polako injicirajte NovoSeven u venu tijekom perioda od 2 - 5 minuta, bez micanja igle s mjesta injiciranja.

Zbrinite iskorištene materijale na siguran način. Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danska

8.BROJEVI ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

NovoSeven 1 mg (50 KIU)

EU/1/96/006/004

EU/1/96/006/008

NovoSeven 2 mg (100 KIU)

EU/1/96/006/005

EU/1/96/006/009

NovoSeven 5 mg (250 KIU)

EU/1/96/006/006

EU/1/96/006/010

NovoSeven 8 mg (400 KIU)

EU/1/96/006/007

EU/1/96/006/011

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 23. veljače 1996.

Datum posljednje obnove odobrenja: 23. veljače 2006.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove (EMA) http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept