Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Obizur (susoctocog alfa) – Označavanje - B02

Updated on site: 08-Oct-2017

Naziv lijekaObizur
ATK šifraB02
Tvarsusoctocog alfa
ProizvođačBaxalta Innovations GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

OBIZUR 500 U prašak i otapalo za otopinu za injekciju susoktokog alfa

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Jedan ml otopine sadrži približno 500 U koagulacijskog faktora VIII (rekombinantnog), svinjska sekvencija, susoktokog alfa nakon rekonstitucije.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari:

Polisorbat 80

Natrijev klorid

Kalcijev klorid dihidrat

Saharoza

Tris baza

Tris HCl

Tri-natrijev citrat dihidrat

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Jedna, pet, deset bočica

Jedna, pet, deset napunjenih štrcaljki s otapalom

Jedan, pet, deset adaptera za bočicu

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

Odmah primijeniti, ili u roku od 3 sata nakon pripreme.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Baxalta Innovations GmbH

A-1221 Vienna

Austrija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1035/001

EU/1/15/1035/002

EU/1/15/1035/003

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI S PRAŠKOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

OBIZUR 500 U prašak za otopinu za injekciju susoktokog alfa

i.v.

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Samo za jednokratnu injekciju.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4.BROJ SERIJE

Serija:

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

500 U

6.DRUGO

Logotip Baxalta

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA NAPUNJENOJ ŠTRCALJKI S OTAPALOM

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za OBIZUR voda za injekcije.

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

4. BROJ SERIJE

Serija:

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 ml

6. DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept