Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune) (reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J07BB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune)
ATK šifraJ07BB03
Tvarreassortant influenza virus (live attenuated) of the following strain: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) strain
ProizvođačAstraZeneca AB

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca, sprej za nos, suspenzija Pandemijsko cjepivo protiv influence (H5N1) (živo, atenuirano, za nos)

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 doza (0,2 ml) sadrži:

Presloženi virus influence* (živi, atenuirani) sljedećeg soja**:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) soj

107.0±0,5 FFU***

(A/Vietnam/1203/2004, MEDI 0141000136)

*umnožen u oplođenim kokošjim jajima iz jata zdravih kokoši.

**proizveden u VERO stanicama tehnologijom reverzne genetike. Ovaj lijek sadrži genetski modificirane organizme (GMO).

***jedinice fluorescentnog žarišta

Ovo cjepivo odgovara preporuci SZO i odluci EU za pandemiju.

Cjepivo može sadržavati ostatke sljedećih tvari: proteina jajeta (npr. ovalbumina) i gentamicina. Maksimalna količina ovalbumina je manja od 0,024 mikrograma po dozi od 0,2 ml (0,12 mikrograma po ml).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Sprej za nos, suspenzija

Suspenzija je bezbojna do blijedožuta, bistra do opalescentna. Može sadržavati sitne, bijele čestice.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Profilaksa influence u slučaju službeno proglašene pandemije u djece i adolescenata u dobi od 12 mjeseci do manje od 18 godina.

Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca potrebno je primjenjivati u skladu sa službenim preporukama.

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Djeca i adolescenti u dobi od 12 mjeseci do manje od 18 godina

0,2 ml (primjenjuje se kao 0,1 ml po nosnici).

Za svu djecu i adolescente se preporučuju dvije doze. Drugu dozu je potrebno primijeniti nakon razdoblja od najmanje 4 tjedna.

Djeca mlađa od 12 mjeseci

Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca ne smije se primjenjivati u dojenčadi mlađe od 12 mjeseci zbog sigurnosnih razloga vezanih za povećanu stopu hospitalizacija i piskanja pri disanju u ovoj populaciji (vidjeti dio 4.8).

Način primjene

Imunizacija se mora provesti nazalnom primjenom.

Nemojte injicirati Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca.

Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca se primjenjuje kao podijeljena doza u obje nosnice. Odmah ili ubrzo nakon primjene prve polovice doze u jednu nosnicu, primijenite drugu polovicu doze u drugu nosnicu. Bolesnik može normalno disati tijekom primjene cjepiva – nema potrebe za aktivnim udisanjem ili ušmrkavanjem.

Za upute o primjeni, vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Anamneza anafilaktičke (tj. po život opasne) reakcije na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 (npr., želatinu), ili na gentamicin (moguća ostatna tvar u tragovima), jaja ili proteine jaja (npr. ovalbumin). Međutim, u slučaju pandemije može biti prikladno primijeniti cjepivo, ako se osigura da su u slučaju potrebe odgovarajući uvjeti za oživljavanje odmah zadovoljeni.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Potreban je oprez kada se ovo cjepivo primjenjuje u osoba s poznatom preosjetljivosti (drugačijim oblicima od anafilaktičke reakcije) na djelatnu tvar ili bilo koju od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1, ili na ostatne tvari u tragovima (gentamicin, jaja ili proteini jaja, ovalbumin). Odgovarajuće liječenje i liječnički nadzor moraju uvijek biti lako dostupni u slučaju anafilaktičkog događaja ili događaja preosjetljivosti nakon primjene cjepiva.

Nema podataka o primjeni Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N1 AstraZeneca u djece i adolescenata mlađih od 18 godina koji primaju terapiju salicilatima. Zbog povezanosti Reyevog sindroma s primjenom salicilata i infekcijom virusom influence divljeg tipa, zdravstveni djelatnici moraju procijeniti potencijalne rizike i koristi primjene cjepiva u slučaju pandemije (vidjeti dio 4.5).

Imunološki odgovor u bolesnika s endogenom ili jatrogenom imunosupresijom može biti nedostatan.

Nema dostupnih podataka za osobe sa značajnom kliničkom imunodeficijencijom. U slučaju pandemije, zdravstveni djelatnici moraju procijeniti potencijalne koristi i rizike te alternative primjeni cjepiva u djece i adolescenata sa značajnom kliničkom imunodeficijencijom koja je posljedica bolesti ili imunosupresivnog liječenja poput: akutne i kronične leukemije; limfoma; simptomatske infekcije HIV-om; deficijencije stanične imunosti; i primjene visokih doza kortikosteroida.

Sigurnost sezonskog živog atenuiranog cjepiva protiv influence (LAIV, od engl. live attenuated influenza vaccine) nije odgovarajuće ispitana u djece s teškom astmom i aktivnim piskanjem pri disanju. Zdravstveni djelatnici trebaju procijeniti koristi i potencijalne rizike primjene Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N1 AstraZeneca u ovih osoba.

U ispitivanju sezonskog trovalentnog živog atenuiranog cjepiva protiv influence (T/LAIV) u djece u dobi od 12 do 23 mjeseca zamijećena je povišena incidencija klinički značajnog piskanja (vidjeti dio 4.8).

Osobe koje se cijepe treba upozoriti da je Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca živo atenuirano virusno cjepivo te da postoji mogućnost prijenosa na imunokompromitirane osobe. Cijepljene osobe trebale bi pokušati izbjegavati bliski kontakt s teško imunokompromitiranim osobama kad god je to moguće (npr. s osobama s presađenom koštanom srži koje trebaju izolaciju) tijekom 1 do 2 tjedna nakon cijepljenja. Izlučivanje cijepnog virusa H5N1 u odraslih bilo je izrazito ograničeno. U kliničkim ispitivanjima Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N1 AstraZeneca, vršna prisutnost virusa cjepiva javila se 1 do 2 dana nakon cijepljenja. U okolnostima gdje je kontakt s teško imunokompromitiranim osobama neizbježan, potrebno je prosuditi mogući rizik od prijenosa virusa influence iz cjepiva u odnosu na rizik od zaraze i prijenosa divljeg tipa virusa influence.

Osobe koje se cijepe, a liječe se antivirusnim lijekovima za influencu ne smiju primiti Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca do 48 sati nakon prestanka primjene antivirusne terapije za influencu.

Ne postoje podaci o sigurnosti intranazalne primjene Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N1 AstraZeneca u djece s nekorigiranim kraniofacijalnim malformacijama.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Cijepljenje Pandemijskim cjepivom protiv influence H5N1 AstraZeneca u djece i adolescenata mlađih od 18 godina koji primaju terapiju salicilatima treba se izbjegavati (vidjeti dio 4.4). Primjena salicilata u djece i adolescenata tijekom 4 tjedna nakon cijepljenja treba se izbjegavati, osim ako to nije medicinski indicirano, jer je nakon primjene salicilata tijekom infekcije divljim tipom virusa influence zabilježen Reyev sindrom.

Nije ispitana istodobna primjena Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N1 AstraZeneca s inaktiviranim cjepivima ili sa sezonskim cjepivom Fluenz Tetra.

Podaci o istodobnoj primjeni sezonskog trovalentnog živog cjepiva protiv influence (T/LAIV) za intranazalnu primjenu i živih atenuiranih cjepiva (protiv ospica, zaušnjaka i rubele (MMR), vodenih kozica te cjepiva protiv poliovirusa za peroralnu primjenu) su dostupni, te ukazuju da istodobna primjena Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N1 AstraZeneca i ovih živih cjepiva može biti prihvatljiva.

Budući da antivirusni lijekovi protiv influence mogu smanjiti djelotvornost Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N1 AstraZeneca, ne preporučuje se primijeniti cjepivo prije nego što protekne 48 sati od prestanka antivirusne terapije protiv influence. Primjena antivirusnih lijekova

protiv influence u razdoblju od dva tjedna nakon cijepljenja može utjecati na odgovor na cijepljenje.

Ako se antivirusni lijekovi protiv influence i Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca primijene istodobno, potrebu za ponovnim cijepljenjem i vrijeme primjene istog treba razmotriti na temelju kliničke procjene.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dostupnih podataka o primjeni Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N1 AstraZeneca u trudnica.

Dostupni su ograničeni podaci o primjeni T/LAIV cjepiva i sezonskog cjepiva Fluenz Tetra u trudnica. Nema dokaza o značajnim štetnim posljedicama po majku u 138 trudnica koje su, prema bazi podataka potraživanja od zdravstvenog osiguranja u SAD-u, primile sezonsko T/LAIV cjepivo. U 27 izvještaja

američkog sustava za prijavu štetnih posljedica cjepiva (VAERS) o primjeni T/LAIV cjepiva u trudnica, nisu zabilježeni neuobičajeni oblici komplikacija u trudnoći ili fetalnih ishoda. Slično podacima iz VAERS-a, u izvještajima za 113 trudnica koje su primile AstraZeneca 2009 monovalentno živo cjepivo (H1N1) za intranazalnu primjenu, nisu zabilježeni neuobičajeni oblici komplikacija u trudnoći ili fetalnih ishoda.

Ispitivanja razvojne toksičnosti na životinjama provedena s T/LAIV cjepivom i cjepivom Fluenz Tetra nisu ukazala na izravne ili neizravne štetne učinke u smislu reproduktivne toksičnosti. Podaci nakon stavljanja cjepiva u promet vezani uz povremenu nehotičnu primjenu sezonskih cjepiva u trudnoći su donekle ohrabrujući.

Zdravstveni djelatnici moraju procijeniti koristi i potencijalne rizike primjene Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N1 AstraZeneca u trudnica.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca u majčino mlijeko. Stoga, s obzirom da se neki virusi izlučuju u majčino mlijeko, cjepivo se ne bi trebalo primjenjivati tijekom dojenja.

Plodnost

Ne postoje podaci o mogućim učincima Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N AstraZeneca na mušku i žensku plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Procjena sigurnosnog profila za Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca temelji se na ograničenom broju odraslih ispitanika.

U kliničkim ispitivanjima, sigurnosni profil Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N1 AstraZeneca bio je usporediv sa sigurnosnim profilom sezonskih cjepiva T/LAIV i Fluenz Tetra (za više informacija vidjeti dio 5.1).

Klinička ispitivanja procijenila su incidenciju nuspojava u 59 odraslih osoba u dobi od 18 do 49 godina u kojih je primijenjena najmanje jedna doza Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N1 AstraZeneca. Dodatni podaci dobiveni su od 289 odraslih osoba uključenih u ispitivanja potencijalnih cjepiva za dodatnih 7 podtipova influence i od 240 odraslih osoba i 259 djece uključenih u ispitivanja pandemijskog monovalentnog 2009 H1N1 cjepiva.

Najčešće nuspojave zamijećene u kliničkim ispitivanjima provedenima s Pandemijskim cjepivom protiv influence H5N1 AstraZeneca u zdravih ispitanika bile su glavobolja (25,4%) i infekcije gornjih dišnih puteva (10,2%).

Pedijatrijska populacija

Popis nuspojava

Iz kliničkih ispitivanja i praćenja T/LAIV cjepiva i cjepiva Fluenz Tetra nakon stavljanja u promet, u više od 110 000 djece i adolescenata u dobi od 2 do 17 godina, prijavljene su sljedeće učestalosti nuspojava:

Vrlo često (≥ 1/10) Često (≥ 1/100 i < 1/10)

Manje često (≥ 1/1000 i < 1/100) Rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000) Vrlo rijetko (< 1/10 000)

Poremećaji imunološkog sustava

Manje često: reakcije preosjetljivosti (uključujući edem lica, urtikariju i vrlo rijetke anafilaktičke reakcije)

Poremećaji metabolizma i prehrane

Vrlo često: smanjeni apetit

Poremećaji živčanog sustava

Vrlo često: glavobolja

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja

Vrlo često: nazalna kongestija/rinoreja

Manje često: epistaksa

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Manje često: osip

Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva

Često: mialgija

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Vrlo često: opće loše osjećanje Često: pireksija

Opis odabranih nuspojava

Djeca mlađa od 12 mjeseci

Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca nije indicirano za primjenu u dojenčadi mlađe od 12 mjeseci (vidjeti dio 4.2). Sigurnost i djelotvornost cjepiva u ovoj populaciji nisu još ustanovljene. Nema dostupnih podataka.

U aktivno kontroliranom kliničkom ispitivanju (MI-CP111), u kojem je T/LAIV cjepivo uspoređeno s trovalentnim cjepivom protiv influence koje se injicira, zamijećena je povećana stopa hospitalizacija (iz bilo kojeg razloga) dojenčadi u dobi od 6 do 11 mjeseci tijekom 180 dana nakon posljednje doze cjepiva (6,1% za T/LAIV naspram 2,6% za cjepivo protiv influence koje se injicira). Većina hospitalizacija bila je uzrokovana infekcijom gastrointestinalnog i respiratornoga trakta i dogodila se više od 6 tjedana nakon cijepljenja. Stopa hospitalizacija nije bila povećana kod djece u dobi od 12 i više mjeseci koja su bila cijepljena T/LAIV cjepivom, te su stope za djecu u dobi od 12 do 23 mjeseca bile 3,2% za T/LAIV naspram 3,5% za cjepivo protiv influence koje se injicira.

Piskanje pri disanju u djece mlađe od 24 mjeseca

U istom ispitivanju primijećena je povećana stopa piskanja pri disanju kod dojenčadi i male djece

u dobi od 6 do 23 mjeseca tijekom 42 dana (5,9% nakon T/LAIV cjepiva naspram 3,8% nakon cjepiva protiv influence koje se injicira). Odgovarajuće stope za dojenčad i malu djecu u dobi od 12 do 23 mjeseca bile su 5,4% za T/LAIV odnosno 3,6% za cjepivo protiv influence koje se injicira. Ukupno je 20 ispitanika (12 za T/LAIV, 0,3%; 8 za cjepivo protiv influence koje se injicira, 0,2%) bilo hospitalizirano zbog medicinski značajnog piskanja pri disanju. Nijedan od ovih događaja nije rezultirao smrću i nijedno hospitalizirano dijete nije zahtijevalo mehaničku ventilaciju ili zaprimanje na odjel intenzivne skrbi. Stopa piskanja pri disanju nije bila povišena u djece u dobi od 24 i više mjeseci koja su primila T/LAIV.

Kronična stanja

Iako za T/LAIV nije ustanovljena sigurnost u djece i adolescenata s blagom do umjerenom astmom, podaci u djece s drugim plućnim bolestima ili kroničnim kardiovaskularnim, metaboličkim ili bubrežnim bolestima su ograničeni.

U ispitivanju (D153-P515) djece s astmom u dobi od 6 do 17 godina (sezonsko T/LAIV cjepivo: n=1114; sezonsko cjepivo protiv influence koje se injicira: n=1115) između skupina bolesnika nije bilo značajne razlike u incidenciji egzacerbacije astme, srednjoj vrijednosti brzine vršnog ekspiratornog protoka, zbroju bodova simptoma astme, ili zbroju bodova noćnih buđenja. Incidencija piskanja pri disanju u razdoblju od 15 dana nakon cijepljenja bila je niža u primatelja T/LAIV cjepiva u odnosu na primatelje sezonskog inaktiviranog cjepiva (19,5% prema 23,8%, P = 0,02).

U ispitivanju (AV010) djece i adolescenata s umjerenom do teškom astmom u dobi od 9 do 17 godina (sezonsko T/LAIV cjepivo: n=24; placebo: n=24) primarni kriterij sigurnosti, promjena u postotku predviđenog forsiranog ekspiratornog volumena u prvoj sekundi (FEV1) izmjerenog prije i nakon cijepljenja, nije se razlikovala između liječenih skupina.

Druge posebne populacije:

Imunokompromitirani

Sveukupno, sigurnosni profil T/LAIV cjepiva na ograničenom broju ispitanika s blago do umjereno kompromitiranom funkcijom imunološkog sustava koja nije vezana uz HIV, te asimptomatskom ili blago simtpomatskom infekcijom HIV-om ili rakom (solidni tumori i hematološke maligne bolesti), bio je usporediv s profilom u zdravih osoba i ne upućuje na neželjene učinke. Nema dostupnih podataka za osobe s teškom imunosupresijom (vidjeti dio 4.4.). U slučaju pandemije, primjena Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N1 AstraZeneca u osoba s blagom do umjerenom imunosupresijom može se uzeti u obzir nakon razmatranja očekivanih koristi i potencijalnih rizika za osobu.

Iskustva nakon stavljanja sezonskog T/LAIV cjepiva u promet

Zabilježeni su i vrlo rijetki slučajevi Gulliain-Barréovog sindroma i egzacerbacije simptoma Leighovog sindroma (mitohondrijska encefalomiopatija).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nakon stavljanja u promet, zabilježena je primjena dvostruke preporučene doze sezonskog cjepiva Fluenz Tetra i intranazalnog sezonskog trovalentnog živog atenuiranog cjepiva protiv influence. Zabilježene su nuspojave bile slične onima koje su primijećene s preporučenom jednokratnom dozom T/LAIV cjepiva ili cjepiva Fluenz Tetra.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: cjepiva protiv influence, živi atenuirani virus influence; ATK oznaka: J07BB03

Soj virusa influence u Pandemijskom cjepivu protiv influence H5N1 AstraZeneca je (a) prilagođen na hladnoću; (b) osjetljiv na temperaturu i (c) atenuiran. Virus mora inficirati i razmnožavati se u stanicama sluznice nazofarinksa primatelja cjepiva kako bi potaknuo zaštitni imunitet.

Klinička ispitivanja

Ovaj dio opisuje kliničko iskustvo iz tri pivotalna ispitivanja provedena s Pandemijskim cjepivom protiv influence H5N1 AstraZeneca u odraslih osoba. Dodatno, ispitivanja provedena s AstraZeneca 2009 H1N1 pandemijskim živim atenuiranim cjepivom protiv influence (P/LAIV) i sezonskim T/LAIV cjepivom također se smatraju suportivnima jer se sva ova cjepiva proizvode koristeći isti proces, primjenjuju se istim putem i prvenstveno su ispitana u osoba koje prethodno nisu bile izložene lijeku.

Pedijatrijska ispitivanja

Pandemijsko H1N1 LAIV cjepivo u djece u dobi od 2 do 17 godina

U kliničkom ispitivanju MI-CP217, sigurnost i deskriptivna imunogenost živog atenuiranog monovalentnog cjepiva protiv influence (proizvedenog iz A/California/7/2009) razvijenog za pandemiju H1N1 2009. procijenjeno je na ukupno 326 randomiziranih ispitanika (259 ispitanika primilo je monovalentno cjepivo; 65 ispitanika primilo je placebo), te su 324 ispitanika primila jednu dozu ispitivanog lijeka. Od ovih ispitanika, 319 je primilo drugu dozu (256 ispitanika primilo je monovalentno cjepivo; 63 ispitanika primilo je placebo).

Neovisno o njihovom početnom sero-statusu, za djecu su stope sero-odgovora nakon primanja monovalentnog cjepiva bile 7,8% za 15. dan odnosno 11,1% za 29. dan, te 32,0% za 57. dan. Za primatelje placeba, neovisno o njihovom početnom sero-statusu, stopa sero-odgovora bila je 6.3% za 15. i 29. dan, te 14,5% za 57. dan. Stope sero-odgovora bile su nešto više u ispitanika koji su bili sero- negativni na početku ispitivanja. U nadzornom ispitivanju koje je proveo Američki centar za kontrolu bolesti (Griffin, et al, 2011), procijenjeno je da djelotvornost pandemijskog H1N1 LAIV cjepiva u djece u dobi od 2 do 9 godina iznosi 81,9% (95% CI:13,6, 96,2).

Djelotvornost T/LAIV cjepiva

Podaci o djelotvornosti T/LAIV cjepiva prikupljeni su u 9 kontroliranih ispitivanja provedenih na više od 20 000 dojenčadi, male djece, djece i adolescenata tijekom 7 sezona influence. Četiri placebom kontrolirana ispitivanja uključivala su ponovno cijepljenje u drugoj sezoni. T/LAIV cjepivo je pokazalo superiornost u 3 aktivno kontrolirana ispitivanja u odnosu na cjepivo protiv influence koje se injiciralo. Za sažetak rezultata ispitivanja djelotvornosti u pedijatrijskoj populaciji pogledajte

tablice 1 i 2.

Tablica 1 Djelotvornost T/LAIV cjepiva u placebom kontroliranim pedijatrijskim ispitivanjima

 

 

 

 

 

Djelotvornost

Djelotvornost

 

 

 

Broj

 

(95% CI)

c

Broj

 

Dobnia

Sezona

(95% CI)

c

 

Regija

sudionika

 

svi sojevi bez

ispitivanja

 

raspon

u ispitivanjub

influence

podudarni

obzira na

 

 

 

 

 

sojevi

 

podudarnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000-2001

85,4%

 

85,9%

 

D153-P502

Europa

od 6 do 35 M

(74,3; 92,2)

(76,3; 92,0)

 

 

2001-2002

88,7%

 

85,8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(82,0; 93,2)

(78,6; 90,9)

 

 

 

 

 

 

Afrika,

 

73,5%

 

72,0%

 

 

 

(63,6; 81,0)d

(61,9; 79,8)d

D153-P504

Latinska

od 6 do 35 M

 

 

 

 

 

 

 

 

73,6%

 

46,6%

 

 

Amerika

 

 

 

 

 

(33,3; 91,2)

(14,9; 67,2)

 

 

 

 

 

D153-P513

Azija/

od 6 do 35 M

62,2%

 

48,6%

 

Oceanija

(43,6; 75,2)

(28,8; 63,3)

 

 

 

 

 

Europa,

 

 

 

 

 

 

 

 

Azija/

 

 

 

78,4%

 

63,8%

 

D153-P522

Oceanija,

od 11 do 24 M

2002-2003

 

 

(50,9; 91,3)

(36,2; 79,8)

 

Latinska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000-2001

72,9%

 

70,1%

 

 

Azija/

 

(62,8; 80,5)

(60,9; 77,3)

D153-P501

od 12 do 35 M

 

 

Oceanija

2001-2002

84,3%

 

64,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

(70,1; 92,4)e

(44,2; 77,3)e

 

 

 

1996-1997

93,4%

 

93,4%

 

AV006

SAD

od 15 do 71 M

(87,5; 96,5)

(87,5; 96,5)

 

 

1997-1998

100%

 

87,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(63,1; 100)

(77,7; 92,6)f

aM = mjeseci

bBroj sudionika ispitivanja u prvoj ili drugoj godini primarne analize djelotvornosti.

cSmanjenje bolesti influence potvrđene kulturom u odnosu na placebo.

dPrikazani podaci iz kliničkog ispitivanja D153-P504 odnose se na sudionike ispitivanja koji su primili dvije doze ispitivanog cjepiva ili placeba. Kod sudionika ispitivanja koji prethodno nisu bili cijepljeni, a koji su primili jednu dozu u 1. godini, djelotvornost je bila 57,7% (95% CI: 44,7; 67,9) naspram podudarnih sojeva te 56,3% (95% CI: 43,1; 66,7) naspram svih sojeva bez obzira na podudarnost, što podupire potrebu za primjenom dvije doze cjepiva u djece koja prethodno nisu cijepljena.

eU sudionika ispitivanja koji su primili 2 doze u 1. godini i placebo u 2. godini, djelotvornost u 2. godini iznosila je 56,2% (95% CI: 30,5; 72,7) naspram podudarnih sojeva te 44,8% (95% CI: 18,2; 62,9) naspram svih sojeva bez obzira na podudarnost, u D153-P501, što podupire potrebu za ponovnim cijepljenjem u drugoj sezoni.

fPrimarni cirkulirajući soj bio je po antigenima različit od soja H3N2 koji je bio prisutan u cjepivu; djelotvornost naspram nepodudarnog soja A/H3N2 iznosila je 85,9% (95% CI: 75,3; 91,9).

Table 2

Relativna djelotvornost T/LAIV cjepiva u pedijatrijskim ispitivanjima aktivno

 

 

kontroliranim sa sezonskim cjepivom protiv influence koje se injicira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poboljšana

 

 

 

 

 

Broj

 

Poboljšana

djelotvornost

 

Broj

 

 

Dobni

Sezona

djelotvornost

(95% CI)b

 

ispitivanja

 

Regija

raspona

sudionika

influence

(95% CI)b

svi sojevi bez

 

 

 

 

 

u ispitivanju

 

podudarni sojevi

obzira na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podudarnost

 

 

 

SAD,

 

 

 

44,5%

54,9%

 

 

 

 

 

 

(22,4; 60,6)

(45,4; 62,9)c

 

MI-CP111

 

Europa,

od 6 do 59 M

2004-2005

manje slučajeva

manje slučajeva

 

 

Azija/

 

 

 

 

 

 

nego s cjepivom

nego s cjepivom

 

 

 

Oceanija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koje se injicira

koje se injicira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,7%

52,4%

 

 

 

 

 

 

 

(21,6; 72,2)

(24,6; 70,5)d

 

D153-P514

Europa

od 6 do 71 M

2002-2003

manje slučajeva

manje slučajeva

 

 

 

 

 

 

 

nego s cjepivom

nego s cjepivom

 

 

 

 

 

 

 

koje se injicira

koje se injicira

 

 

 

 

 

 

 

34,7%

31,9%

 

 

 

 

 

 

 

(3,9; 56,0)

(1,1; 53,5)

 

D153-P515

Europa

od 6 do 17 G

2002-2003

manje slučajeva

manje slučajeva

 

 

 

 

 

 

 

nego s cjepivom

nego s cjepivom

 

 

 

 

 

 

 

koje se injicira

koje se injicira

aM = mjeseci. G = godine. Dobni raspon kako je opisan u protokolu ispitivanja.

bSmanjenje bolesti influence potvrđene kulturom u odnosu na cjepivo protiv influence koje se injicira.

cT/LAIV je pokazao 55,7% (39,9; 67,6) manje slučajeva bolesti nego cjepivo protiv influence koje se injicira,

u3686 dojenčadi i male djece u dobi od 6 do 23 mjeseca i 54,4% (41,8; 64,5) manje slučajeva u 4166 djece

u dobi od 2459 mjeseci.

d T/LAIV je pokazao 64,4% (1,4; 88,8) manje slučajeva bolesti nego cjepivo protiv influence koje se injicira, u 476 dojenčadi i male djece u dobi od 6 do 23 mjeseca i 48,2% (12,7; 70,0) manje slučajeva u 1609 djece

u dobi od 2471 mjeseca.

P/LAIV H5N1 cjepivo

Europska agencija za lijekove odgodila je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N1 AstraZeneca u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije za prevenciju infekcije virusom influence (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

Ovaj lijek je odobren po shemi takozvanog „uvjetnog odobrenja”. To znači da se očekuju dodatni podaci o ovom lijeku. Europska agencija za lijekove će barem jednom godišnje procjenjivati nove informacije o ovom lijeku te će se tekst sažetka opisa svojstava lijeka ažurirati prema potrebi.

Ispitivanja na odraslima

Odrasli u dobi od 18 do 49 godina

U kliničkom ispitivanju CIR 217 procijenjeni su sigurnost, infektivnost i imunogenost živog atenuiranog cjepiva proizvedenog iz izolata virusa influence A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) na 21 ispitaniku koji su primili jednu dozu virusnog cjepiva od 106,7 TCID50 (infektivna doza tkivne kulture), gdje je 18 od tih ispitanika primilo drugu dozu nakon 4 do 8 tjedana. Dodatnih 21 ispitanika primilo je jednu dozu cjepiva od 107,5 TCID50, od čega je 19 ispitanika primilo drugu dozu nakon 4 do 8 tjedana. Nakon 1 ili 2 doze cjepiva od 106,7 TCID50, u po 10% ispitanika zabilježeni su i inhibicija hemaglutinacije (engl. haemagglutination inhibition, HAI) i IgA serološki odgovori, dok je uzimanjem nazalnog ispirka zabilježen IgA odgovor u 24% ispitanika. Nakon 1 doze cjepiva od 107,5 TCID50, HAI i IgA serološki odgovori zabilježeni su u 10% ispitanika dok je nakon 2 doze zabilježen u 52% ispitanika, a nazalni IgA odgovor je zabilježen u 19% ispitanika.

U kliničkom ispitivanju CIR 239 procijenjeni su sigurnost, infektivnost i imunogenost živog

atenuiranog cjepiva proizvedenog iz izolata virusa influence A/Hong Kong/213/2003 (H5N1) na 17 ispitanika koji su u uvjetima izolacije primili intranazalno jednu dozu virusnog cjepiva od 107,5 TCID50, od kojih je 16 ispitanika primilo drugu dozu nakon 4 do 8 tjedana. HAI odgovori nisu zabilježeni ni u jednog ispitanika ni nakon prve niti nakon druge doze cijepljenja. U 18% ispitanika zabilježen je IgA odgovor i serološki i u nazalnom ispirku

Odrasli u dobi od 22 do 54 godine

Kliničko ispitivanje CIR 277 procijenilo je jesu li prethodni primatelji pandemijskog živog atenuiranog cjepiva H5N1 bili primarno imunizirani ili su uspostavili dugotrajnu imunost koja se može detektirati nakon naknadne primjene inaktiviranog H5N1 cjepiva. Ispitivanje je uključivalo 69 ispitanika u 5 skupina: Skupina 1 uključivala je 11 ispitanika koji su prethodno primili 2 doze pandemijskog živog atenuiranog cjepiva protiv influence (P/LAIV) H5N1 soja A/Vietnam/1203/2004 od 2006. do 2007. godine; Skupina 2 uključivala je 10 ispitanika koji su prethodno primili 2 doze pandemijskog živog atenuiranog cjepiva protiv influence(P/LAIV) H5N1 soja A/Hong Kong/213/2003 u 2007. godini; Skupina 3 uključivala je 8 ispitanika koji su prethodno primili 2 doze pandemijskog živog atenuiranog cjepiva protiv influence (P/LAIV) H7N3 soja A/British Columbia/CN-6/2004 u 2010. godini (kao P/LAIV kontrolna skupina); Skupine 4 i 5 uključivale su svaka po 20 ispitanika koji nisu prethodno cijepljeni živim atenuiranim cjepivom i koji nisu prethodno bili izloženi influenci H5. Ispitanici iz Skupina 1 do 4 primili su jednokratnu dozu od 45 µg pandemijskog inaktiviranog cjepiva protiv influence (P/IIV) soja A/Vietnam/1203/2004, dok su ispitanici u Skupini 5 primili 2 doze, u razmaku od približno 28 dana.

Ispitanici primarno cijepljeni P/LAIV H5N1 cjepivom razvili su snažan odgovor antitijela na divlji tip virusa H5N1 nakon naknadne izloženosti inaktiviranom cjepivu protiv influence H5N1, iako se u većine ispitanika takav odgovor antitijela nije mogao detektirati nakon 2 primarne doze. Ispitanici koji su bili primarno cijepljeni P/LAIV A/Vietnam/1203/2004 cjepivom ili P/LAIV A/Hong Kong/213/200 cjepivom imali su značajno bolji odgovor na jednokratnu dozu inaktiviranog cjepiva protiv influence H5N1 od ispitanika koji nikad nisu bili izloženi P/LAIV cjepivu. Odgovor antitijela u ispitanika primarno cijepljenih P/LAIV A/Vietnam/1203/2004 cjepivom također je nadišao onaj zamijećen nakon 2 doze inaktiviranog cjepiva u ispitanika koji nisu bili izloženi P/LAIV cjepivu (vidjeti tablicu 3).

Tablica 3 Odgovori antitijela u serumu u testovima mikroneutralizacije (MN) i inhibicije hemaglutinacije (HAI) na 28. i 56. dan nakon primjene inaktiviranog H5N1 cjepiva

 

 

 

 

28 dana nakon primjene

56 dana nakon primjene

 

 

 

 

inaktiviranog cjepivaa

inaktiviranog cjepivaa

 

 

 

 

 

 

Ispitanici s

 

 

Ispitanici s

 

Primarna

Broj doza

 

Geometrijsk

4-strukim

Geometrijsk

4-strukim

 

inaktiviranog

 

a sredina

povećanjem

a sredina

povećanjem

Ispitivana

doza

cjepiva

Broj

titra

antitijela

titra

antitijela

skupina

P/LAIV

Vietnam

ispitanika

 

 

(postotak)b

 

 

(postotak)b

 

cjepiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN

HAI

MN

HAI

MN

HAI

MN

HAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietnam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong

Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nema

20c

Podaci za Skupinu 3, ispitanici koji su početno cijepljeni s cjepivom H7N3 P/LAIV nisu prikazani.

aDani su brojani u odnosu na jedinu dozu cjepiva P/IIV za Skupine 1-4 i nakon prve od dvije doze cjepiva P/IIV za Skupinu 5.

bSerološki odgovor definiran kao ≥4-struko povećanje titra antitijela (≥ 1:20).

cUzorci seruma bili su dostupni od 7 ispitanika u Skupini 3 na 28. dan te od 18 ispitanika u Skupini 5 na 56. dan.

Odgovor antitijela se brzo razvio u ispitanika primarno cijepljenih cjepivom P/LAIV H5N1. Sedam od 11 (64%) ispitanika u Skupini 1 (ca A/Vietnam/1204/2004 [H5N1]) imalo je ≥ 4-struko povećanje u titru HAI antitijela do 7. dana, nakon što su primili inaktivirano cjepivo, uz vrijednost geometrijske sredine titra (engl. geometric mean titer, GMT) od 165 i raspon titra od 20 do 1280 u osoba koje su imale odgovor na cijepljenje. Od ispitanika koji nisu bili izloženi P/LAIV cjepivu, samo je 10% imalo ≥ 4-struko povećanja do 7. dana. Također, odgovori antitijela u ispitanika primarno cijepljenih P/LAIV H5N1 cjepivom bili su širi. Ispitanici primarno cijepljeni P/LAIV H5N1 cjepivom razvili su odgovore antitijela koji su neutralizirali 2 ili više podlinija H5N1 iz linije A/Goose/Guangdong/1996 H5N1, dok je čak i u skupini cijepljenoj s dvije doze inaktiviranog H5N1 cjepiva nekoliko ispitanika razvilo antitijela križno neutralizirajuća s obzirom na podlinije. Afinitet antitijela za domenu HA1 unutar H5 HA u ispitanika primarno cijepljenih P/LAIV H5N1 cjepivom bio je značajno veći nego u skupini ispitanika cijepljenih s dvije doze inaktiviranog cjepiva, što je bilo u korelaciji s križnom neutralizacijom s obzirom na podlinije H5N1.

Slični odgovori zamijećeni su i u ispitanika primarno cijepljenih P/LAIV H7N7 i H7N9 cjepivima koji su razvili snažan odgovor antitijela na odgovarajuće divlje tipove virusa nakon naknadne izloženosti inaktiviranom cjepivu istog virusnog podtipa. Za P/LAIV H7N7 cjepivo, jaki odgovori antitijela u serumu zabilježeni su i za MN i za HAI u 9 od 13 ispitanika, uz vršne vrijednosti titra postignute do 14. dana. Za P/LAIV H7N9 cjepivo, 8 od 14 ispitanika koji su primili jednokratnu dozu cjepiva i 13 od 16 ispitanika koji su primili dvije doze cjepiva su razvili snažan odgovor antitijela; vršne vrijednosti titra ponovno su zabilježene do 14. dana.

5.2Farmakokinetička svojstva

Nije primjenjivo.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci s Pandemijskim cjepivom protiv influence H5N1 AstraZeneca i sezonskim cjepivima T/LAIV i Fluenz Tetra ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih nekliničkih ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza, reproduktivne i razvojne toksičnosti, lokalne podnošljivosti i neurovirulencije.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

saharoza

kalijev dihidrogenfosfat kalijev hidrogenfosfat

želatina (svinjskog porijekla, tip A) argininklorid

natrijev glutamat hidrat voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

18 tjedana.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Čuvati u hladnjaku (2°C – 8°C).

Ne zamrzavati.

Aplikator za nos čuvajte u vanjskoj kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Prije upotrebe, cjepivo se može izvaditi iz hladnjaka jednom tijekom najviše 12 sati na temperaturu do najviše 25°C. Ako cjepivo nije primijenjeno nakon tog 12-satnog razdoblja, mora se zbrinuti u otpad.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca dostupno je u obliku 0,2 ml suspenzije u aplikatoru za nos za jednokratnu uporabu (staklo tip I) s mlaznicom (polipropilen s polietilenskim ventilom za prijenos), zaštitnim zatvaračem vrha mlaznice (sintetička guma), potisnikom klipa, čepom klipa (butilna guma) i razdjeljivačem doze.

Veličina pakiranja: 10.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Primjena

Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca JE NAMIJENJENO SAMO ZA PRIMJENU ZA NOS.

NE SMIJE SE PRIMJENJIVATI PUTEM IGLE. Ne smije se injicirati.

Nemojte primjenjivati pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca ako je istekao rok valjanosti ili ako Vam se čini da je raspršivač oštećen, na primjer ako klip nije dobro pričvršćen ili se ne nalazi u raspršivaču ili ako postoje bilo kakvi znakova curenja.

Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca se primjenjuje kao podijeljena doza u obje nosnice.

Odmah ili ubrzo nakon primjene prve polovice doze u jednu nosnicu, primijeniti drugu polovicu doze u drugu nosnicu.

Pacijent može normalno disati tijekom primjene cjepiva – nema potrebe za aktivnim udisanjem ili ušmrkavanjem.

Pogledajte dijagram primjene Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N1 AstraZeneca (slika 1) za upute o primjeni korak-po-korak.

Slika 1 Primjena Pandemijskog cjepiva protiv influence H5N1 AstraZeneca

Čep klipa

Razdjeljivač doze

Zaštitni zatvarač vrha mlaznice

Potisnik

Provjerite rok

Pripremite aplikator

Namjestite aplikator

valjanosti

Uklonite gumeni zaštitni

Pacijent mora biti

Cjepivo se mora

zatvarač vrha. Ne

u uspravnom položaju.

upotrijebiti prije

uklanjajte razdjeljivač

Postavite vrh malo

datuma s naljepnice

doze na drugom kraju

unutar nosnice kako

na aplikatoru.

aplikatora.

biste osigurali da

 

 

pandemijsko cjepivo

 

 

protiv influence H5N1

 

 

AstraZeneca bude

 

 

uštrcano u nos.

Pritisnite klip

Uklonite razdjeljivač

Uštrcajte u drugu

Jednim pokretom

doze

nosnicu.

pritisnite klip što je

Za primjenu u drugu

Položite vrh malo

brže moguće, koliko

nosnicu, primite

unutar druge nosnice

Vam to dopusti

i uklonite razdjeljivač

te jednim pokretom

razdjeljivač doze.

doze s klipa.

pritisnite klip što je brže

 

 

moguće da biste uštrcali

 

 

ostatak cjepiva.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima za zbrinjavanje medicinskog otpada.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1089/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 20. svibnja 2016.

Datum posljednje obnove odobrenja: 20. travnja 2017.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept