Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune) (reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Označavanje - J07BB03

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaPandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune)
ATK šifraJ07BB03
Tvarreassortant influenza virus (live attenuated) of the following strain: A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) strain
ProizvođačAstraZeneca AB

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

VELIČINA PAKIRANJA: 10 APLIKATORA ZA NOS ZA JEDNOKRATNU UPORABU (NA PODLOŠKU)

1.NAZIV LIJEKA

Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca, sprej za nos, suspenzija Pandemijsko cjepivo protiv influence (H5N1) (živo, atenuirano, za nos)

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Presloženi virus influence (živi, atenuirani) sljedećih četiriju sojeva:

A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) soj

(A/Vietnam/1203/2004, MEDI 0141000136)107.0±0.5 FFU

Po dozi od 0,2 ml

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: saharoza, kalijev dihidrogenfosfat, kalijev hidrogenfosfat, želatinu (svinjskog porijekla, tip A), argininklorid, natrijev glutamat hidrat, vodu za injekcije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Sprej za nos, suspenzija

10 aplikatora za nos za jednokratnu uporabu (0,2 ml svaki)

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Samo za primjenu za nos. Ne injicirati.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku.

Ne zamrzavati.

Zaštititi od svjetlosti.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje Švedska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/16/1089/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP

VELIČINA PAKIRANJA: 5 APLIKATORA ZA NOS ZA JEDNOKRATNU UPORABU

1. NAZIV LIJEKA

Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca, sprej za nos, suspenzija Pandemijsko cjepivo protiv influence (H5N1) (živo, atenuirano, za nos)

2.NAZIV NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

AstraZeneca AB

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.DRUGO

Samo za primjenu za nos. Ne injicirati.

5 aplikatora za nos za jednokratnu uporabu (0,2 ml svaki) Čuvati u hladnjaku. Ne zamrzavati.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE APLIKATOR ZA NOS ZA JEDNOKRATNU UPORABU

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Pandemijsko cjepivo protiv influence H5N1 AstraZeneca

Pandemijsko cjepivo protiv influence

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Samo za primjenu za nos.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

LOT

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

0,2 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept