Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rienso (ferumoxytol) – Sažetak opisa svojstava lijeka - B03

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRienso
ATK šifraB03
Tvarferumoxytol
ProizvođačTakeda Pharma A/S

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih djelatnika traži se da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1. NAZIV LIJEKA

Rienso 30 mg/ml otopina za infuziju

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 ml otopine sadrži 30 mg željeza u obliku ferumoksitola.

Jedna bočica sa 17 ml otopine sadrži 510 mg željeza u obliku ferumoksitola. Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

odobren

Otopina za infuziju.

Crna do crvenkasto-smeđa otopina

Osmolalnost: 270-330 mosm/kg

pH: 6,5 do 8,0

4.

KLINIČKI PODACI

 

4.1

Terapijske indikacije

 

više

nije

Rienso je indiciran za intravensko lij č nje an mije zbog nedostatka željeza kod odraslih bolesnika s kroničnom bolešću bubrega (KBB).

Dijagnoza nedostatka željeza mora se temeljiti na odgovarajućim laboratorijskim pretragama (vidjeti dio 4.2).

4.2 DoziranjeLijeki način primjene

Rienso se sm je pr m njivati samo kada je osoblje izučeno za procjenu i zbrinjavanje anafilaktičkih reakcija odmah na raspolaganju, u okruženju u kojem je dostupna puna oprema za reanimaciju.

Bolesnike treba pažljivo nadzirati zbog znakova i simptoma reakcija preosjetljivosti, uključujući praćenje krvnog tlaka i pulsa, tijekom i najmanje 30 minuta nakon svake infuzije lijeka Rienso. Osim toga, bolesnike treba postaviti u ležeći ili poluležeći položaj tijekom infuzije i najmanje 30 minuta nakon infuzije (vidjeti dio 4.4).

Doziranje

Tijek liječenja

Preporučeni tijek liječenja lijekom Rienso temelji se na vrijednosti hemoglobina prije liječenja i tjelesnoj težini bolesnika, kako je prikazano u tablici 1.

Pedijatrijska populacija
Ponovno liječenje

Svaka doza od 510 mg primjenjuje se kao intravenska infuzija tijekom najmanje 15 minuta. Kod bolesnika koji primaju dvije doze, drugu infuziju doze od 510 mg treba primijeniti 2 do 8 dana kasnije prema tablici 1.

Tablica 1: Preporučena tablica doziranja za primjenu lijeka Rienso

 

Ukupna količina lijeka Rienso za primjenu

 

mg željeza (broj bočica)

 

Hemoglobin

≤ 50 kg tjelesne težine

> 50 kg tjelesne težine

> 10-12 g/dl

510 mg željeza (1 bočica)

2 × 510 mg željeza (2 bočice)

≤ 10 g/dl

2 × 510 mg željeza (2 bočice)

2 × 510 mg željeza (2 bočice)

Maksimalna doza je 1020 mg (2 bočice), a dvije doze lijeka Rienso ne smiju se primijeniti istovremeno.

Rienso se ne smije davati bolesnicima čija je vrijednost hemoglobinaodobrenveća od 12 g/dl, kada je zasićenje transferina u serumu (TSAT) veće od 50% ili feritin veći od 800 ng/ml (vidj ti dio 4.4).

Bolesnike treba ponovno procijeniti najmanje mjesec dana nakon završetka lij č nja lijekom Rienso, uključujući i laboratorijske pretrage hematoloških parametara i parametara željeza u krvi.

Da bi se održala ciljna vrijednost hemoglobina, liječenje lijek m Rienso može se ponoviti nakon ponovne procjene bolesnika i potvrde da postoji manjak željeza. Tijekom terapije održavanja i praćenja bolesnika potrebno je slijediti preporukenijevaž ćih smjernica (npr. revidirane Europske smjernice za najbolju praksu; engl. Revised Europ an B st Practice Guidelines).

Sigurnost i djelotvornost lijekavišeRienso kod dj ce i adolescenata u dobi ispod 18 godina nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka. Stoga se Rienso ne smije primjenjivati u djece i adolescenata u dobi ispod 18 godina (vidjeti d o 5.1).

Posebna populacija – bolesnici na hemodijalizi

Kod bolesnikaLijekna hemodijalizi, Rienso treba primijeniti nakon što krvni tlak postane stabilan i bolesnik je prov o bar m j dan sat na hemodijalizi.

Oštećenje jetre

Rienso nije posebno ispitan kod bolesnika s oštećenjem funkcije jetre; kliničko iskustvo ograničeno je na 8 bolesnika. Kod bolesnika s poremećajem funkcije jetre, parenteralno željezo smije se primijeniti samo nakon pažljive procjene omjera rizika i koristi. Na temelju tablice 1 ne preporučuje se promjena doziranja.

Način primjene

Intravenska primjena infuzijom.

Rienso se mora primijeniti kao infuziju u 50-250 ml sterilne 0,9%-tne otopine natrijevog klorida ili sterilne 5%-tne otopine glukoze tijekom najmanje 15 minuta (vidjeti dio 6.3 i 6.6).

4.3 Kontraindikacije

Primjena lijeka Rienso kontraindicirana je u slučajevima:

preosjetljivosti na djelatnu tvar, na Rienso ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1

poznate alergije na lijekove uključujući preosjetljivost na druge parenteralne pripravke željeza

dokazanog preopterećenja željezom

anemije koja nije prouzročena manjkom željeza

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Reakcije preosjetljivosti

Parenteralno primijenjeni pripravci željeza mogu uzrokovati reakcije preosjetljivosti, uključujući ozbiljne i potencijalno smrtonosne anafilaktičke/anafilaktoidne reakcije. Reakcije preosjetljivosti također su zabilježene nakon prethodnih parenteralnih pripravaka kompleksa željeza koje su prošle bez ikakvih problema.

Rizik je povećan za bolesnike s poznatim alergijama, uključujućiodobrenalergije na lij kove te bolesnike s anamnezom teške astme, ekcema i drugih atopijskih alergija (vidjeti dio 4.3).

Povećan je rizik i od reakcija preosjetljivosti na komplekse parenteralnog željeza kod bolesnika s imunološkim ili upalnim stanjima (npr. sistemski eritemski lupus, reumat idni artritis).

Rienso se smije primjenjivati bolesnicima samo kada je osoblje izučeno za procjenu i djelovanje u slučaju pojave anafilaktičkih reakcija odmah na raspolaganju, u kruženju u kojem je dostupna puna oprema za reanimaciju. Bolesnike treba pažljivo nadzirati zb g znakova i simptoma reakcija preosjetljivosti, uključujući praćenje krvnognijetlaka i pulsa, tij kom i najmanje 30 minuta nakon svake infuzije lijeka Rienso. Osim toga, bolesnike treba postaviti u ležeći ili poluležeći položaj tijekom infuzije i najmanje 30 minuta nakon infuzije.

Ako se prilikom primjene pojave reakcije preosjetljivosti ili znakovi nepodnošljivosti lijeka, liječenje se mora odmah prekinuti. Na raspolaganjuvišeuvijek treba stajati oprema za kardiorespiratornu reanimaciju, kao i oprema za liječenje akutnih anafilaktičkih/anafilaktoidnih reakcija, uključujući otopinu adrenalina u omjeru 1:1000 za injiciranje. Po potrebi, moguće je primijeniti i dodatno liječenje antihistaminicima i/ili kort kosteroidima.

Nakon stavljanjaLijeklije a Rienso u promet uočene su smrtonosne i po život opasne reakcije preosjetljivosti. Klinič e manifestacije su uključivale je anafilaktički tip reakcija koje se očituju srčanim arestom/kardior spiratornim arestom, klinički značajnom hipotenzijom, sinkopom i nereagiranjem na podražaje (vidjeti dio 4.8).

U starijih bolesnika (u dobi od > 65 godina) ili bolesnika s višestrukim komorbiditetom koji dobiju ozbiljnu reakciju preosjetljivosti, ishodi mogu biti teži.

Hipotenzija

Zabilježene su teške nuspojave klinički značajne hipotenzije. Hipotenzija može uslijediti nakon primjene lijeka Rienso sa ili bez popratnih znakova preosjetljivosti (vidjeti dio 4.8).

Nakon svake primjene lijeka Rienso, bolesnike treba pratiti zbog znakova i simptoma hipotenzije.

Preopterećenje željezom

Rienso se ne smije primjeniti na bolesnicima s preopterećenjem željezom. Rienso se ne smije dati bolesnicima čija je vrijednost hemoglobina veća od 12 g/dl, zasićenost serumskog transferina (TSAT) veća od 50% ili vrijednost feritina veća od 800 ng/ml (vidjeti dio 4.2).

Imunološka bolest ili infekcija

Parenteralno željezo treba primjenjivati s oprezom u slučajevima imunološke bolesti i akutne ili kronične infekcije. Ne preporučuje se primjenjivati Rienso bolesnicima s bakterijemijom.

Ponovno liječenje / dugotrajna primjena

Dostupni su ograničeni podaci iz kliničkih ispitivanja o ponovnom liječenju lijekom Rienso, a nema podataka iz kliničkih ispitivanja o ponavljanju dugotrajne primjene. Za informacije iz iskustva nakon stavljanja lijeka u promet, vidjeti dio 5.1.

Sadržaj etanola i natrija

Ovaj lijek sadrži male količine etanola (alkohola), manje od 100 mg po bočici od 17 ml. Ovaj lijek sadrži manje od 23 mg natrija po bočici od 17 ml, tj. zanemarive količine natrija.

Oslikavanje magnetskom rezonancijom (MR)

Primjena lijeka Rienso može prolazno utjecati na dijagnostičke mogućnosti magnetske rezonancije (MR). Predviđene pretrage magnetskom rezonancijom treba napraviti prije primje e lijeka Rienso. Učinak na snimanje krvnih žila magnetskom rezonancijom traje približno 1-2 da a, dok dijagnostičko oslikavanje tkiva može biti promijenjeno i do 6 mjeseci.

Snimke magnetske rezonancije mogu se i ranije očitati ako su radiolozi koji ih očitavaju upoznati s nedavnom primjenom lijeka Rienso ili ako se primijeni pulsni slijed MR s p imjenom T1 ili temeljen na gustoći protona.

Rienso neće ometati rendgensko snimanje, snimanje kompjutoriziran m t mografijom (CT), tomografiju pozitronskom emisijom (PET), jednofotonsku emisijsku k mpjutoriziranu tomografiju (SPECT), ultrazvuk ili nuklearno-medicinsko oslikavanje.

Ometanje seroloških pretraga

 

odobren

 

 

Tijekom 24 sata nakon primjene lijeka Rienso, laboratorijski testovi mogu pokazati veće vrijednosti

serumskog željeza i željeza vezanog za transfer n, r m re i željezo u Rienso kompleksu.

 

nije

 

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcijavišes lij kovima. Apsorpcija peroralno primijenjenog željeza, kao i svih preparata željeza primijenjen h par nt ralno, smanjena je kad se primjenjuju istodobno.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene reproduktivneLijekdobi i trudnoća

Nema podataka o odgovarajućim i dobro kontroliranim ispitivanjima lijeka Rienso u trudnica. Ispitivanja na ž vot n ama pokazala su reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3). Prije primjene tijekom trudnoće potrebna je pažljiva procjena omjera rizika i koristi, a Rienso se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće ako to nije prijeko potrebno (pogledajte dio 4.4).

Anemija uzrokovana nedostatkom željeza u prvom tromjesečju trudnoće može se u mnogim slučajevima liječiti peroralnim pripravcima željeza. Liječenje lijekom Rienso treba svesti na drugo i treće tromjesečje ako se procijeni da korist premašuje potencijalni rizik i za majku i za fetus.

Rienso se ne preporučuje kod žena reproduktivne dobi koje ne koriste odgovarajuću kontracepciju. Dojenje

Nije poznato izlučuje li se Rienso u majčino mlijeko u ljudi. Dostupni farmakokinetički podaci iz ispitivanja na životinjama pokazuju da se Rienso izlučuje u mlijeko (vidjeti dio 5.3).

Ne može se isključiti rizik za novorođenče/dojenče.

6

Morate odlučiti treba li prekinuti dojenje ili prekinuti terapiju lijekom Rienso, uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za majku.

Plodnost

Nisu opaženi štetni učinci na plodnost ili opću reproduktivnu sposobnost kod odraslih štakora (vidjeti dio 5.3). U ispitivanju utjecaja na prenatalni i postnatalni razvoj štakora F1 generacije opaženi su štetni učinci na spolno sazrijevanje i sposobnost stvaranja potomstva (vidjeti dio 5.3).

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Rienso može malo utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. U slučaju da se nakon primjene lijeka Rienso pojave simptomi omaglice, konfuzije ili ošamućenosti, bolesnici ne smiju voziti niti rukovati strojevima dok se ti simptomi ne povuku.

Nisu provedena ispitivanja utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8 Nuspojave

Najčešće prijavljene nuspojave bile su gastrointestinalni simptodobrenmi (proljev, konstipacija, mučnina i povraćanje), glavobolja, omaglica i hipotenzija, a sve su se javile u manje od 2,5% bolesnika. Ozbiljne reakcije preosjetljivosti ili hipotenzije su man č ste (manje od 1 slučaja na 100 bolesnika) i bile su prijavljene kod 0,2% (3/1562) ispitanika s kron čnom bolešću bubrega koji su primali Rienso

Sažetak sigurnosnog profila

U kliničkim ispitivanjima koja su uključila 1562 ispitanika s kroničn m b lešću bubrega, nuspojave su bile opažene u 7,9% bolesnika koji su primali Rienso, od kojih se 0,2% smatralo ozbiljnima.

tijekom kliničkih ispitivanja. Jedan od ta tri slučaja također je bio okarakteriziran kao anafilaktoidna reakcija.

Tablični popis nuspojava

nije

 

Tablica 2 prikazuje sve nuspoja e opažene tijekom kliničkih ispitivanja u kojima je 1562 ispitanika s

Tablica 2:

 

 

 

više

 

 

 

Nuspojave opažene tijekom kliničkih ispitivanja i iskustva nakon stavljanja

 

 

l

ka u promet

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASIFIKACIJA

ČESTO

MANJE ČESTO

RIJETKO

NEPOZNATA

ORGANSKIH

 

(≥ 1/100 i

(≥ 1/1000 i

(≥ 1/10 000 i

UČESTALOST (NE

SUSTAVA

 

 

< 1/10)

< 1/100)

< 1/1000)

MOŽE SE PROCIJENITI

 

Lijek

 

 

 

IZ DOSTUPNIH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODATAKA)

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji krvi i

 

 

 

 

eozinofilija

 

limfnog sustava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

 

 

preosjetljivost

 

po život opasne

imunološkog

 

 

 

 

uključujući

 

anafilaktičke/anafilaktoidne

sustava

 

 

 

 

anafilaksiju*

 

reakcije*

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

 

 

oslabljen apetit

dehidracija

 

metabolizma i

 

 

 

pojačan apetit

giht

 

prehrane

 

 

 

 

 

hiperkalemija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kroničnom bolešću bubrega pr m lo dvije injekcije od 510 mg lijeka Rienso u razmaku od 2 do 8 dana i tijekom iskustva nakon sta ljanja lijeka u promet.

KLASIFIKACIJA

ČESTO

MANJE ČESTO

 

RIJETKO

NEPOZNATA

ORGANSKIH

(≥ 1/100 i

(≥ 1/1000 i

 

(≥ 1/10 000 i

UČESTALOST (NE

SUSTAVA

 

< 1/10)

< 1/100)

 

< 1/1000)

MOŽE SE PROCIJENITI

 

 

 

 

 

 

 

 

IZ DOSTUPNIH

 

 

 

 

 

 

 

 

PODATAKA)

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

 

omaglica

parestezija

sinkopa

živčanog sustava

 

 

disgeuzija

 

 

nereagiranje na podražaje

 

 

 

 

glavobolja

 

 

gubitak svijesti

 

 

 

 

pospanost

 

 

 

 

 

 

 

osjećaj žarenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji oka

 

 

 

 

pojačano suzenje

 

 

 

 

 

 

 

zamagljen vid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srčani poremećaji

 

 

 

 

 

 

tahikardija/aritmija,

 

 

 

 

 

 

 

 

srčani arest

 

 

 

 

 

 

 

 

kardiorespiratorni arest

 

 

 

 

 

 

 

 

infarkt miokarda

 

 

 

 

 

 

 

 

cija oza

 

 

 

 

 

 

 

 

kong stivno zatajenje srca

 

 

 

 

 

 

 

 

Krvožilni

 

 

 

hipotenzija

 

 

vazodilatacija

poremećaji

 

 

 

(hipotenzija,

 

odobren

 

 

 

 

snižen krvni tlak)

 

 

 

 

 

crvenilo uz

 

 

 

 

 

osjećaj vrućine

 

 

 

 

 

(crvenilo uz

 

 

 

 

 

osjećaj vrućine,

 

 

 

 

 

navale vrućine)

 

 

 

 

 

hipertenzi a

 

 

 

 

 

(hipertenz a,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ubrza

a

 

 

 

 

 

 

 

hiperte zija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji dišnog

 

 

disp

ja

epistaksa

bronhospazam

sustava, prsišta i

 

 

 

nije

 

 

kašalj

sredoprsja

 

 

više

 

 

hiperventilacija

 

 

 

 

 

hipoksija

 

 

 

 

 

edem larinksa

 

 

 

 

 

edem farinksa

 

 

 

 

 

respiratorni arest

 

 

 

 

 

respiratorno zatajenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadraženost grla

 

 

 

 

 

 

 

 

stezanje u grlu

 

 

 

 

 

 

 

 

piskanje pri disanju

 

 

 

 

 

 

 

Poremećaji

 

 

 

proljev

suha usta

oticanje usnica

probavnog sustava

 

 

konstipacija

dispepsija

otečen jezik

 

Lijek

 

mučnina

glosodinija

 

 

 

 

 

bol u abdomenu

 

 

 

 

 

 

 

(distenzija

 

 

 

 

 

 

 

abdomena, bol u

 

 

 

 

 

 

 

gornjem

 

 

 

 

 

 

 

abdomenu,

 

 

 

 

 

 

 

nelagoda

 

 

 

 

 

 

 

u abdomenu)

 

 

 

 

 

 

 

povraćanje

 

 

 

 

 

 

 

promjena boje

 

 

 

 

 

 

 

stolice

 

 

 

Poremećaji jetre i

 

 

 

 

abnormalna

 

žuči

 

 

 

 

 

funkcija jetre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASIFIKACIJA

ČESTO

MANJE ČESTO

RIJETKO

NEPOZNATA

ORGANSKIH

(≥ 1/100 i

(≥ 1/1000 i

(≥ 1/10 000 i

UČESTALOST (NE

SUSTAVA

< 1/10)

< 1/100)

< 1/1000)

MOŽE SE PROCIJENITI

 

 

 

 

IZ DOSTUPNIH

 

 

 

 

PODATAKA)

Poremećaji kože i

 

 

osip (osip,

potkožnog tkiva

 

 

generalizirani

 

 

 

 

osip, osip sa

 

 

 

 

pruritusom,

 

 

 

 

urtikarija)

 

 

 

 

pruritus

 

 

 

 

(generalizirani

 

 

 

 

pruritus)

 

 

 

 

ekhimoze

 

 

 

 

znojenje

 

 

 

 

(hiperhidroza,

 

 

 

 

noćno znojenje)

 

 

 

 

hiperpigmentacija

 

 

 

 

kože

 

 

 

 

kožna reakcija

Poremećaji

 

 

 

bol ili ukočenost

mišićno-koštanog

 

 

mišića/zglobova

sustava i vezivnog

 

 

(artralgija,

tkiva

 

 

 

mialgija, mišićna

 

 

 

 

slabost, mišićno-

 

 

 

 

koštana

 

 

 

 

ukočenost)

 

 

 

 

bol u leđima

 

 

 

 

spazam m š ća

Opći poremećaji i

reakcije na

umor (aste ja,

reakcije na mjestu

mjestu injekcije

umor)

primjene

 

(podljev, bol,

bol u prsima

 

 

reakcija, oticanje,

(n lagodanijeu

 

 

toplina,

 

prsima, bol u

 

 

hemoragija,

prsima)

 

 

nadraženost, os p

zimica

 

 

na mjestu

 

vrućica (osjećaj

 

 

infuzije/injekcije)

vrućine,

 

Lijek

višepireksija)

 

 

 

Pretrage

 

 

 

povišen serumski

 

 

 

 

feritin

Ozljede, otrovanja

 

 

kontuzija

proceduralne

 

 

 

 

komplikacije

 

 

 

 

angioedem

odobren

diskoloracija na mjestu injekcije

pruritus na mjestu injekcije

snižena glukoza u

odsutnost pulsa

krvi

snižena saturacija kisikom

Opis odabranih nuspojava

Nuspojave koje su u kliničkim ispitivanjima dovele do prekida liječenja i nastale kod ≥ 2 bolesnika liječena lijekom Rienso uključivale su hipotenziju, oticanje na mjestu infuzije, povišene razine serumskog feritina, bol u prsištu, proljev, omaglicu, ekhimoze, pruritus, kronično zatajenje bubrega i urtikariju.

*Nakon stavljanja lijeka Rienso u promet uočene su smrtonosne i po život opasne reakcije preosjetljivosti (vidjeti dijelove 4.3 i 4.4).

Predoziranje treba liječiti po potrebi primjenom sredstava

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Nema dostupnih podataka iz kliničkih ispitivanja o predoziranju lijekom Rienso kod ljudi. Nakon stavljanja lijeka u promet, nekoliko je bolesnika primilo preveliku dozu lijeka Rienso u rasponu od 1 g u 1 danu do 2,5 g tijekom 21 dana. Bio je opažen samo jedan slučaj manjeg osipa. Prekomjerna primjena lijeka Rienso može dovesti do nakupljanja željeza na mjestima pohrane željeza što potencijalno može dovesti do hemosideroze.

Povremeno praćenje laboratorijskih parametara pohrane željeza, kao što su zasićenost serumskog feritina i transferina, omogućuje prepoznavanje nakupljanjaodobrenželjeza. Međutim, potreban je oprez kod

tumačenja razina serumskog željeza u razdoblju od 24 sata nakon primjene lijeka Rienso, jer laboratorijski testovi mogu precijeniti serumsko željezo i željezo vezano za t ansf rin time što mjere i željezo u lijeku Rienso. O preopterećenju željezom molimo pogledajte u dij lu 4.4, a smjernice za doziranje pogledajte u dijelu 4.2.

za keliranje željeza.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: još nije dodijelje a, ATK oznaka: još nije dodijeljena

Rienso je koloidni kompleks željezavišeugljikohidrata. Uključuje čestice željezovog oksida koje imaju

Mehanizam djelovanja

nije

 

jezgru od željezovog oksida i o ojn cu od poliglukoza-sorbitola i karboksimetil etera. Ovojnica izolira bioaktivno željezo od komponenti plazme, dok kompleks željeza i ugljikohidrata ne uđe u makrofage retikuloendotelnog sustava jetre, slezene i koštane srži. Željezo se potom inatracelularno oslobađa iz

eritroidnih Lijekprekursora zbog ugradnje u hemoglobin. Klinička djelotvornost i sigurnost

kompleksa željeza i uglji ohidrata unutar vezikula u makrofagima. Željezo se zatim pohranjuje u intracelularne zalihe ž lj za (npr. feritin) ili se prenosi na transferin u plazmi za transport do

Sigurnost i djelotvornost lijeka Rienso (kumulativna doza od 1,02 grama) za liječenje manjka željeza kod bolesnika s kroničnom bolešću bubrega (KBB) i sideropeničnom anemijom bile su procijenjene u tri randomizirana, otvorena, kontrolirana klinička ispitivanja (Ispitivanja 1, 2 i 3). Glavni rezultati za djelotvornost 35 dana nakon kontrolirane faze tih ispitivanja prikazani su u tablici 3. Uključuju početnu vrijednost hemoglobina (Hgb, g/dl) i srednju vrijednost promjene hemoglobina do 35. dana, zasićenost transferina (TSAT, %), feritina (ng/ml) i udio ispitanika s odgovorom hemoglobina 35. dana (definiran kao udio ispitanika s povećanjem hemoglobina za najmanje 1,0 g/dl) u svakoj liječenoj skupini u ispitivanjima 1, 2, i 3.

Tablica 3:

Sažetak ishoda djelotvornosti 35. dana (populacija planirana za liječenje)

 

Ispitivanje 1

Ispitivanje 2

Ispitivanje 3

 

KBB bez dijalize

KBB bez dijalize

KBB na hemodijalizi

 

 

Oralno

 

 

Oralno

 

Oralno

 

Rienso

željezo

Rienso

željezo

Rienso

željezo

Ishod

n = 226

n = 77

n = 228

n = 76

n = 114

n = 116

Početni Hgb

9,9

9,9

10,0

10,0

10,6

10,7

(srednja vrijednost ±

± 0,8

± 0,7

± 0,7

± 0,8

± 0,7

± 0,6

SD, g/dl)

 

 

 

 

 

 

 

Promjena Hgb 35. dana

1,2*

0,5

0,8*

0,2

1,0*

0,5

od početne

(srednja vrijednost ±

± 1,3

± 1,0

± 1,2

± 1,0

± 1,1

± 1,1

SD, g/dl)

 

 

 

 

 

 

 

Udio bolesnika s

51,8

19,5

39,0

18,4

49,1

25,0

odgovorom Hgb (%)

 

 

 

 

 

 

 

Početni TSAT

9,8

10,4

11,3

10,1

15,7

15,9

(srednja vrijednost ±

± 5,4

± 5,2

± 6,1

± 5,5

± 7,2

± 6,3

SD, %)

 

 

 

 

 

 

 

Promjena TSAT do 35.

9,2

0,3

9,8

 

1,3

6,4

0,6

dana od početne

 

(srednja vrijednost ±

± 9,4

± 4,7

± 9,2

± 6,4

± 12,6

± 8,3

SD, %)

 

 

 

 

 

 

 

Početni feritin

123,7

146,2

146,1

143,5

340,5

357,6

(srednja vrijednost ±

± 125,4

± 136,3

± 173,6

± 144,9

± 159,1

± 171,7

 

SD, ng/ml)

 

 

 

 

odobren

 

 

 

 

 

 

 

 

Promjena feritina do

300,7

0,3

381,7

6,9

233,9

-59,2

35. dana od početne

(srednja vrijednost ±

± 214,9

± 82,0

± 278,6

± 60,1

± 207,0

± 106,2

SD, ng/ml)

 

nije

 

 

 

 

* p≤0,001 za glavni ishod djelotvornosti

 

 

 

 

 

 

Hgb = hemoglobin; TSAT = zasićenost transferina; SD = standardna devijacija

 

 

U sva tri ispitivanja, bolesnicivišes kroničnom bolešću bubrega i sideropeničnom anemijom bili su randomiziraniLijeku skupinu liječenu lijekom Rienso ili skupinu koja je liječena oralnim željezom. Rienso se primijenio u obliku dvije intravenske injekcije od 510 mg (u razmaku od 2 do 8 dana), a oralno željezo (željezov fumarat) se primjenjivao u ukupnoj dnevnoj dozi od 200 mg elementarnog željeza tijekom 21 dana. Glavni ishodi ispitivanja služili su procjeni promjene u vrijednosti hemoglobina od početne do 35. dana. Ispitivanja 1 i 2 uključila su bolesnike s kroničnom bolešću bubrega koji nisu ovisili o dijalizi, a Ispitivanje 3 uključilo je bolesnike koji su bili na hemodijalizi.

U Ispitivanju 1, prosječna dob bolesnika bila je 66 godina (raspon, 23 do 95); žena je bilo 60%; bijelaca 65%, crnaca 32%, a 2% je pripadalo drugim rasama. U skupinama koje su primale Rienso i peroralno željezo, 42% odnosno 44% bolesnika na početku je primalo lijekove za stimulaciju eritropoeze (LSE).

U Ispitivanju 2, prosječna dob bolesnika bila je 65 godina (raspon, 31 do 96); žena je bilo 61%; bijelaca 58%, crnaca 35%, a 7% pripadalo je drugim rasama. U skupinama koje su primale Rienso i oralno željezo, 36% odnosno 43% bolesnika primalo je LSE na početku.

U Ispitivanju 3, prosječna dob bolesnika bila je 60 godina (raspon, 24 do 87); žena je bilo 43%; bijelaca 34%, crnaca 59%, a 7% pripadalo je drugim rasama. Svi su bolesnici primali LSE na početku.

Nakon završetka kontrolirane faze u ta tri ispitivanja faze 3, bolesnici s manjkom željeza i anemijom mogli su se po izboru ponovno liječiti i primiti dvije dodatne intravenske injekcije od 510 mg lijeka Rienso do ukupne kumulativne doze od 2,04 g. Ukupno je 69 bolesnika primilo ukupnu kumulativnu dozu od 2,04 g. Nuspojave nakon ponovljenih doza lijeka Rienso bile su slične po vrsti i učestalosti nuspojavama opaženima nakon prve dvije intravenske injekcije.

U placebom kontroliranim unakrsnim ispitivanjima, 713 bolesnika s kroničnom bolešću bubrega primilo je jednu dozu lijeka Rienso od 510 mg i placebo. Nuspojave prijavljene kod ovih bolesnika bile su slične po vrsti i učestalosti nuspojavama opaženima u drugim kliničkim ispitivanjima.

Podaci iz klinika za dijalizu u Sjedinjenim Američkim Državama nakon stavljanja u promet

Retrospektivni opažajni podaci iz tri velike klinike za hemodijalizu u Sjedinjenim Američkim

Državama tijekom razdoblja od 1 godine prikupljeni su tijekom liječenja više od 8600 bolesnika koji su primili više od 33 300 doza lijeka Rienso; gotovo 50% bolesnika ponovno je primilo 4 ili više doza. Srednja vrijednost hemoglobina povisila je (0,5-0,9 g/dl) nakon liječenja i stabilizirao u rasponu od 11-11,7 g/dl tijekom razdoblja od 10 mjeseci nakon primjene doza; nisu se uočili sigur osni signali kod ponovljenog doziranja.

Pedijatrijska populacija

5.2 Farmakokinetička svojstva

odobren

nije

 

Farmakokinetičko ponašanje lijeka Rienso isp tano u zdravih ispitanika i bolesnika s kroničnom

bolešću bubrega u stadiju 5D koji su na hemod jal zi. Rienso je pokazao ograničeni kapacitet

eliminacije iz plazme, ovisan o dozi, uz poluvijek od približno 16 sati kod ljudi. Klirens je bio

više

 

smanjen kod većih doza lijeka Rienso. Volum n distribucije (Vd) bio je sukladan volumenu plazme, a

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Rienso u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u liječenju si er penične anemije (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

srednja vrijednost maksimalne konc ntracije opažene u plazmi (Cmax) i poluvijek (t1/2) povećavali su se s dozom. Procijenjena vrijednost kl r nsa nakon dvije doze lijeka Rienso od 510 mg primijenjene intravenski unutar 24 sata iznos la je 69,1 ml/satu, a volumen distribucije iznosio je 3,3 l. Cmax iznosio je 206 mikrograma/ml, a vrijeme do postizanja maksimalne koncentracije (tmax) iznosilo je 0,32 sata. Brzina infuzijeLijeknije imala utjecaja na farmakokinetičke parametre lijeka Rienso. Nisu bile opažene razlike u farmakokinetič im parametrima lijeka Rienso obzirom na spol. Rienso se ne uklanja hemodijalizom.

5.3 Neklin čki podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, lokalne podnošljivosti i imunotoksičnosti. U 4-tjednom ispitivanju toksičnosti ponovljenih doza na štakorima nakon oporavka od 26 tjedana, promjene na jetri (fokalno ili multifokalno krvarenje, hemoragijska nekroza, kronična upala i/ili hiperplazija žučovoda) bile su viđene kod ženki (kumulativni HED doznih skupina može se usporediti sa sigurnosnim višekratnikom od 5,1 i 10,5 kumulativne terapijske doze kod ljudi

(2 x 510 mg Fe) kod osoba tjelesne težine 60 kg). Takvi učinci nisu bili opaženi u mužjaka u tom ispitivanju, kao niti u ispitivanju toksičnosti ponovljene doze u trajanju od 13 tjedana provedenom na štakorima (bez oporavka). Kao što se vidi iz kliničkih podataka, nema dokaza da su ti učinci viđeni kod ženki štakora, relevantni za ljude.

Nisu provedena ispitivanja karcinogenosti s lijekom Rienso.

Nisu bili opaženi štetni učinci na plodnost ili opću reproduktivnu sposobnost štakora koji su intravenski primali Rienso u dozama do 18 mg Fe/kg/dan (ekvivalentna doza u ljudi je 2,9 mg Fe/kg/dan).

Primjena lijeka Rienso tijekom organogeneze kod štakora u dozama toksičnima za majku od 100 mg Fe/kg/dan uzrokovala je smanjenje fetalne težine.

Kod kunića je primjena lijeka Rienso tijekom organogeneze inducirala smanjenje fetalne težine i vanjske malformacije i/ili malformacije mekih tkiva (malrotacija ili fleksija prednjih udova i malrotacija stražnjih, unutarnji hidrocefalus, odsutnost mozga, rascjep nepca i mikroglosija) kod visoke doze od 45,3 mg Fe/kg/dan (ekvivalentna doza kod ljudi od 14,6 mg Fe/kg/dan), koja je inducirala samo minimalnu toksičnost za majku.

U ispitivanju utjecaja na prenatalni i postnatalni razvoj štakora, kod muške mladunčadi došlo je do kašnjenja spolnog sazrijevanja kod visoke doze od 60 mg Fe/kg/dan (ekvivalentna doza kod ljudi od 9,7 mg Fe/kg/dan). Kod ženske mladunčadi iz skupina koje su primale srednje doze od

30 mg Fe/kg/dan i visoke doze od 60 mg Fe/kg/dan (ekvivalentna doza kod ljudi od 4,8 mg Fe/kg/dan

odnosno 9,7 mg Fe/kg/dan) došlo je do kašnjenja spolnog sazrijevanja, a kod nekih je ženki zabilježen poremećen ciklus estrusa. Sposobnost da se proizvede potomstvoodobren(reproduktivna sposob ost) bila je

smanjena kod mužjaka nakon visokih doza i kod ženki nakon srednjih i visokih doza, bez obzira na to jesu li F1 mužjaci bili pareni s F1 ženkama ili su F1 mužjaci bili pareni sa ž nkama koje nisu primale lijek i obrnuto.

U ispitivanju izlučivanja lijeka u mlijeko za vrijeme laktacije kod štak ra u čeno je minimalno izlučivanje lijeka Rienso odnosno minimalna radioaktivnost lijeka Rienso u mlijeku nakon jednokratne intravenske primjene približno 100 mg Fe/kg (ekvivalentna d za kod ljudi od

16,1 mg Fe/kg, približno 2 puta viša od preporučene doze k lju i od 510 mg na temelju mg/m2) u obliku neoznačenog lijeka, 59Fe ili 14C-označenog lijeka u vrijeme laktacije 10-11 dana nakon koćenja, koje je dostiglo vrhunac 8 do 24 sata nakonnijeprimj ne.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

 

više

poliglukoza-sorbitol karboksimet let r (PSC)

manitol

 

voda za injekcije

 

natrijev hidroksid (za podeša anje pH)

Lijek

 

kloridna kiselina (za podešavanje pH)

6.2 Inkompat b lnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima, osim onih navedenih u dijelu 6.6.

6.3 Rok valjanosti

48 mjeseci

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja i nakon razrjeđivanja za infuziju:

Kemijska i fizikalna stabilnost u upotrebi dokazana je u trajanju od 96 sati na 25°C.

S mikrobiološkog stajališta, lijek treba odmah primijeniti. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja prije primjene odgovornost su korisnika, te ne bi smjeli biti dulji od 4 sata na 25°C.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Rienso se smije miješati samo sa sterilnom otopinom natrijevog klorida od 9 mg/ml (0,9%) ili sterilnom 5%-tnom otopinom glukozom do konačne koncentracije od 2-8 mg željeza po ml.

Primjenjuje se na sljedeći način:

Ne smiju se upotrijebiti nikakve druge intravenske otopine za razrjeđivanje niti ljekovite tvari. Za upute o razrjeđivanju, vidjeti dio 4.2.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Ne zamrzavati.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

17 ml otopine u bočici (staklo tipa I) s čepom (klorobutilna guma) i aluminijskim prstenom.

Dostupan u veličinama pakiranja od 1, 2, 6 ili 10 bočica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Bolesnici na hemodijalizi:

 

odobren

Doza se može početi davati kad krvni tlak postane stab lan i kad je bolesnik proveo najmanje jedan sat

na hemodijalizi.

nije

 

Za sve bolesnike:

 

Primijenite Rienso kao infuziju na slj

 

d ći način:

 

 

o

510 mg (jedna boč ca) razrijedite u 50-250 ml sterilne 0,9%-tne otopine natrijevog

 

 

klorida ili sterilne 5%-tne otopine glukoze i primijenite tijekom najmanje 15 minuta

 

 

(koncentracija od 2-8 mg željeza po ml).

 

Primjena lijeka Rienso

Bočice su namijenjene samo za jednokratnu uporabu.

Bočice treba vizualno pregledati prije primjene kako bi se osiguralo da ne sad že čestice i da nisu oštećene.

Rienso se mora primijeniti kao intravenska infuzija kroz novi ili već p st jeći venski pristup.

Bolesnike treba pažlji

o nadzirati zbog znakova i simptoma reakcija preosjetljivosti,

 

uključujući praćenje

rvnogvišetlaka i pulsa, tijekom i najmanje 30 minuta nakon svake infuzije

 

lijeka Rienso. Osim toga, bolesnike treba postaviti u ležeći ili poluležeći položaj tijekom

 

infuzijeLijekna manje 30 minuta nakon infuzije.

Primijen te samo jednu bočicu kao infuziju. Drugu bočicu lijeka treba primijeniti kao infuziju dva do osam dana kasnije, ako je to indicirano.

Sav neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danska

P: +45 4677 1111

F: +45 4675 6640

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/774/001

EU/1/12/774/002

EU/1/12/774/003

EU/1/12/774/004

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 15. lipnja 2012.

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

 

 

 

odobren

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove

http://www.ema.europa.eu

 

 

 

 

više

nije

 

Lijek

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept