Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riluzole Zentiva (riluzole) – Označavanje - N07XX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Naziv lijekaRiluzole Zentiva
ATK šifraN07XX02
Tvarriluzole
ProizvođačAventis Pharma S.A.

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

Riluzole Zentiva 50 mg filmom obložene tablete riluzol

2.NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI

Jedna filmom obložena tableta sadrži 50 mg riluzola.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

56 filmom obloženih tableta

28 filmom obloženih tableta

98 filmom obloženih tableta

112 filmom obloženih tableta

168 filmom obloženih tableta

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati uputu o lijeku.

Za primjenu kroz usta.

6.POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, F-92165 Antony Cedex, Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/12/768/001 – 56 filmom obloženih tableta

EU/1/12/768/002 – 28 filmom obloženih tableta

EU/1/12/768/003 – 98 filmom obloženih tableta

EU/1/12/768/004 – 112 filmom obloženih tableta

EU/1/12/768/005 – 168 filmom obloženih tableta

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Riluzole Zentiva

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP PVC/ALUMINIJSKI BLISTER

1.NAZIV LIJEKA

Riluzole Zentiva 50 mg filmom obložene tablete riluzol

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Aventis Pharma

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.BROJ SERIJE

Serija

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept