Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ruconest (recombinant human c1-inhibitor) – Sažetak opisa svojstava lijeka - B06AC04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaRuconest
ATK šifraB06AC04
Tvarrecombinant human c1-inhibitor
ProizvođačPharming Group N.V.

1. NAZIV LIJEKA

Ruconest 2100 U prašak za otopinu za injekciju.

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Svaka bočica sadrži 2100 jedinica konestata alfa, što odgovara količini od 2100 jedinica u 14 ml nakon rekonstitucije ili koncentraciji od 150 jedinica/ml.

Konestat alfa je rekombinantni analog ljudskog inhibitora C1 esteraze (rhC1INH) proizveden tehnologijom rekombinantne DNK iz mlijeka transgeničnih kunića.

Aktivnost 1 jedinice konestata alfa odgovara inihibirajućoj aktivnosti C1 esteraze u 1 ml prikupljene normalne plazme.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

Svaka bočica Ruconesta sadrži približno 19,5 mg natrija.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak za otopinu za injekciju.

Bijeli do gotovo bijeli prašak.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Ruconest je indiciran za liječenje akutnih napada angioedema u odraslih i adolescenata s nasljednim angioedemom zbog nedostatka inhibitora C1 esteraze.

4.2Doziranje i način primjene

Liječenje Ruconestom potrebno je započeti pod vodstvom i nadzorom liječnika s iskustvom u dijagnostici i liječenju nasljednog angioedema.

Doziranje

- Tjelesna težina do 84 kg

Jedna intravenska injekcija od 50 U/kg tjelesne težine.

- Tjelesna težina 84 kg ili veća

Jedna intravenska injekcija od 4200 U (dvije bočice).

U većini slučajeva za liječenje akutnog napada angioedema dovoljna je jedna doza Ruconesta. U slučaju nedostatnog kliničkog odgovora moguće je primijeniti dodatnu dozu (50 U/kg tjelesne težine do najviše 4200 U) (vidjeti dio 5.1).

Tijekom 24 sata ne smiju se primijeniti više od dvije doze.

Izračun doze

Utvrdite tjelesnu težinu bolesnika.

- Tjelesna težina do 84 kg

U bolesnika tjelesne težine do 84 kg volumen potreban za primjenu izračunajte prema sljedećoj formuli:

Volumen za

=

tjelesna težina (kg) x 50 (U/kg)

=

tjelesna težina (kg)

primjenu (ml)

150 (U/ml)

 

 

- Tjelesna težina 84 kg ili veća

U bolesnika težine 84 kg ili veće volumen potreban za primjenu iznosi 28 ml, što odgovara količini od 4200 U (2 bočice).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Ruconesta u djece (u dobi od 0 do 12 godina) nisu još ustanovljene.

Stariji bolesnici (65 godina)

Podaci za bolesnike starije od 65 godina su ograničeni.

Nema osnove za pretpostavku da bi bolesnici stariji od 65 godina drukčije odgovorili na Ruconest.

Oštećenje bubrežne funkcije

Budući da se konestat alfa ne uklanja putem bubrega, u bolesnika s oštećenjem bubrežne funkcije nije potrebna nikakva prilagodba doze.

Oštećenje jetrene funkcije

Nema kliničkih podataka o primjeni Ruconesta u bolesnika s oštećenjem jetrene funkcije. Zbog oštećenja jetrene funkcije poluvijek konestata alfa u plazmi mogao bi se produljiti, ali se to ne smatra klinički značajnim. Nije moguće dati preporuku o prilagodbi doze.

Način primjene

Za intravensku primjenu.

Ruconest mora primijeniti zdravstveni radnik.

Za uputu o rekonstituciji Ruconesta prije primijene vidjeti dio 6.6.

Potrebni volumen rekonstituirane otopine potrebno je primijeniti kao sporu intravensku injekciju tijekom približno 5 minuta.

4.3Kontraindikacije

dokazana ili suspektna alergija na kuniće (vidjeti dio 4.4)

preosjetljivost na djelatnu ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Konestat alfa dobiven je iz mlijeka transgeničnih kunića i sadrži tragove proteina kunića. Prije početka liječenja Ruconestom bolesnike je potrebno pitati o prethodnoj izloženosti kunićima te o znakovima i simptomima koji upućuju na alergijsku reakciju.

Nije moguće isključiti reakcije preosjetljivosti.

Tijekom razdoblja primjene bolesnike je potrebno pomno nadzirati i pratiti pojavu bilo kojeg simptoma preosjetljivosti. Bolesnike je potrebno obavijestiti o ranim znacima reakcija preosjetljivosti, uključujući koprivnjaču, generaliziranu urtikariju, stezanje u prsištu, piskanje, hipotenziju i anafilaksiju. Ako se ovi simptomi pojave nakon primjene, bolesnici bi trebali obavijestiti svog liječnika.

U slučaju anafilaktičkih reakcija ili šoka, potrebno je poduzeti hitne mjere liječenja.

Iako se križna reaktivnost između kravljeg mlijeka i mlijeka kunića ne smatra vjerojatnom, mogućnost takve križne reaktivnosti u bolesnika s dokazanom kliničkom alergijom na kravlje mlijeko nije moguće isključiti pa po primjeni Ruconesta bolesnika treba pratiti na znakove i simptome preosjetljivosti. Bolesnike koji su alergični na kravlje mlijeko treba obavijestiti da bi mogli doživjeti

reakciju na Ruconest. Može se provesti kožni ubodni test kako bi se isključila križna reaktivnost između kravljeg mlijeka i mlijeka kunića.

Natrij

Svaka bočica Ruconesta sadrži 19,5 mg natrija. O tome treba voditi računa u bolesnika s ograničenjem unosa natrija.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Znanstvena literatura upućuje na interakcije s lijekovima koji sadrže tkivni aktivator plazminogena

(tPA) i C1INH. Ruconest se ne smije primijeniti istodobno s tPA.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća i dojenje

Nema iskustava s primjenom Ruconesta u trudnica i dojilja.

U jednom ispitivanju na životinjama primijećena je reproduktivna toksičnost (vidjeti dio 5.3). Primjena Ruconesta ne preporučuje se tijekom trudnoće i dojenja osim u slučajevima kada liječnik procjenjuje da su koristi veće od mogućih rizika.

Plodnost

Nema podataka o učincima Ruconesta na plodnost muškaraca i žena.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Na temelju poznatog farmakološkog profila i profila nuspojava Ruconesta, ne očekuju se učinci na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Međutim, nakon primjene Ruconesta prijavljene su glavobolja i vrtoglavica, iako one mogu biti i posljedica napada nasljednog angioedema. Bolesnike je potrebno savjetovati da, ako osjete glavobolju ili vrtoglavicu, ne upravljaju vozilima i da ne rade sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Zabilježen je jedan slučaj preosjetljivosti u kliničkim ispitivanjima s Ruconestom. Najčešća nuspojava zabilježena nakon primjene Ruconesta je glavobolja.

Tablični prikazi nuspojava

Kliničko iskustvo koje potkrepljuje sigurnost Ruconesta temelji se na 300 primjena (83 primjene u zdravih ispitanika ili bolesnika s asimptomatskim nasljednim angioedemom i 217 primjena u

119 bolesnika s nasljednim angioedemom). U tablici u nastavku navedene su sve nuspojave koje se javljaju unutar 7 dana od liječenja Ruconestom, koje su prijavljene u šest ispitivanja primjene lijeka. U pogledu ozbiljnosti nuspojave su obično blage do umjerene. Incidencija nuspojava bila je slična u svim doznim skupinama i nije se povećavala pri ponovljenim primjenama.

Učestalost nuspojava navedenih u nastavku definirana je prema sljedećim kategorijama: vrlo često (≥1/10)

često (≥1/100 do <1/10)

manje često (≥1/1000 do <1/100) rijetko (≥1/10 000 do <1/1000) vrlo rijetko (<1/10 000)

nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

 

 

Nuspojave

 

Često

 

Manje često

Poremećaji živčanog sustava

Glavobolja

 

Vrtoglavica

 

 

 

Parestezija

Poremećaji dišnog sustava, prsišta

 

 

Iritacija grla

i sredoprsja

 

 

 

Poremećaji probavnog sustava

 

 

Dijareja

 

 

 

Mučnina

 

 

 

Nelagoda u trbuhu

 

 

 

Oralna parestezija

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 

 

Urtikarija

Opći poremećaji i reakcije na

 

 

Oticanje

mjestu primjene

 

 

 

 

 

 

 

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nisu dostupni klinički podaci o predoziranju.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Ostali hematološki pripravci, lijekovi za liječenje nasljednog (hereditarnog) angioedema, ATK oznaka: B06AC04.

Protein plazme C1INH glavni je regulator aktivacije sustava kontakta i komplemenata in vivo. Bolesnici s nasljednim angioedemom imaju heterozigotni nedostatak plazmatskog proteina C1INH.

Zbog toga su podložni nekontroliranoj aktivaciji sustava kontakta i komplemenata praćenoj stvaranjem medijatora upale, što se klinički manifestira pojavom akutnih napada angioedema.

Konestat alfa, rekombinantni humani inhibitor esteraze komponente 1 (C1) komplementa (rhC1INH), analog je humanog C1INH, a dobiva se iz mlijeka kunića koje izražava gensko kodiranje za humani C1INH. Slijed aminokiselina konestata alfa identičan je endogenom C1INH.

C1INH ima inhibitorni učinak na nekoliko proteaza (ciljne proteaze) sustava kontakta i komplemenata. Učinak konestata alfa na sljedeće ciljne proteaze procijenjen je in vitro: aktivirani C1s, kalikrein, faktor XIIa i faktor XIa. Kinetike inhibicije bile su usporedive s onima uočenim za humani C1INH dobiven iz plazme.

Komponenta komplementa (protein) C4 supstrat je za aktivirani C1s. Bolesnici s nasljednim angioedemom imaju niske razine C4 u cirkulaciji. Kao i za C1INH dobiven iz plazme, farmakodinamički učinci konestata alfe na C4 u bolesnika s nasljednim angioedemom pokazuju obnovu homeostaze komplementa ovisnu o dozi pri razini djelovanja C1INH u plazmi većoj od

0,7 U/ml, što je donja granica raspona normalnih vrijednosti. U bolesnika s nasljednim angioedemom, doza Ruconesta od 50 U/kg povisuje razinu djelovanja C1INH u plazmi na više od 0,7 U/ml za približno 2 sata (vidjeti dio 5.2).

Djelotvornost i sigurnost Ruconesta kao lijeka za akutne napade angioedema u bolesnika s nasljednim angioedemom procijenjena je u dva dvostruko slijepa randomizirana klinička ispitivanja kontrolirana placebom i četiri otvorena klinička ispitivanja. Doze procijenjene u kliničkim ispitivanjima kretale su se u rasponu od jedne bočice od 2100 U (što odgovara 18 – 40 U/kg) do 50 i 100 U/kg. Djelotvornost Ruconesta u liječenju akutnih napada angioedema pokazana je značajno kraćim vremenom do početka ublažavanja simptoma i vremenom do svođenja simptoma na minimalnu mjeru te malo terapijskih neuspjeha. U tablici ispod prikazani su rezultati (primarne i sekundarne mjere ishoda) dva randomizirana kontrolirana ispitivanja:

 

 

Vrijeme do početka

Vrijeme do svođenja simptoma na

Ispitivanje

Liječenje

ublažavanja (u minutama)

minimalnu mjeru (u minutama)

 

 

– medijan (interval

– medijan (interval pouzdanosti 95%)

 

 

pouzdanosti 95%)

 

 

C1-1205 RCT

100 U/kg

68 (62, 132)

(125, 270)

 

n = 13

p = 0,001

p = 0,04

 

50 U/kg

122 (72, 136)

(243, 484)

 

n = 12

p < 0,001

 

 

 

fiziološka

258 (240, 720)

(970, 1494)

 

otopina

 

 

 

 

n = 13

 

 

 

C1- 1304 RCT

100 U/kg

62 (40, 75)

(243, 723)

 

n = 16

p = 0,003

p = 0,005

 

fiziološka

508 (70, 720)

(720, 2885)

 

otopina

 

 

 

 

n = 16

 

 

 

Rezultati otvorenih ispitivanja bili su konzistentni s gore navedenim podacima i podržavaju ponovljenu primjenu Ruconesta u liječenju naknadnih napada angioedema.

U randomiziranim kontroliranim ispitivanjima u 39/41 (95%) bolesnika liječenih Ruconestom, vrijeme do početka ublažavanja simptoma bilo je unutar 4 sata. U otvorenim ispitivanjima u 114/119 (95%) napada liječenih jednom dozom od 50 U/kg, vrijeme do početka ublažavanja simptoma bilo je unutar 4 sata. Dodatna doza od 50 U/kg primjenjena je u 13/133 (10%) slučajeva napada.

Pedijatrijska populacija

Devet adolescentnih bolesnika s nasljednim angioedemom (u dobi od 13 do 17 godina) liječeno je dozom od 50 U/kg u 26 akutnih napada angioedema, a njih 7 (u dobi od 16 do 17 godina) dozom od 2100 U u 24 slučaja akutnog napada angioedema. Djelotvornost i sigurnost kod adolescentnih bolesnika bile su u skladu s onom opaženom kod odraslih osoba.

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja Ruconesta u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u liječenju akutnih napada angioedema (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Distribucija

Nisu provedena nikakva formalna ispitivanja distribucije. Volumen distribucije konestata alfa iznosio je približno 3 l, što je usporedivo s volumenom plazme.

Biotransformacija i eliminacija

Na temelju podataka dobivenih na životinjama, konestat alfa iz cirkulacije uklanja jetra putem receptorski posredovane endocitoze praćene potpunom hidrolizom/degradacijom.

Nakon primjene Ruconesta (u dozi od 50 U/kg) asimptomatskim bolesnicima s nasljednim angioedemom, uočen je Cmax od 1,36 U/ml. Poluvrijeme eliminacije konestata alfa bilo je oko 2 sata.

Izlučivanje

Izlučivanja nema, jer se konestat alfa iz cirkulacije uklanja putem receptorski posredovane endocitoze praćene potpunom hidrolizom/degradacijom u jetri.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na sigurnosni rizik primjene konestata alfa za ljude na temelju ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti jedne doze, subkronične dvotjedne toksičnosti i lokalne tolerancije provedenim na različitim životinjskim vrstama, uključujući štakore, pse, kuniće i dugorepe makakije. Ne očekuje se genotoksični i kancerogeni potencijal.

Tijekom embriofetalnih ispitivanja na štakorima i kunićima koji su se parili, intravenski su primijenjene jednostruke dnevne doze pomoćne tvari ili 625 U/kg rhC1INH po primjeni. U ispitivanju na štakorima nije bilo deformiranih fetusa ni u grupi koja je primala konestat alfa, niti u kontrolnoj grupi. U ispitivanju embriotoksičnosti kod kunića uočeno je povećanje učestalosti defekata fetalnih srčanih žila (1,12% u grupi koja je primala lijek nasuprot 0,03% u povijesnim kontrolnim grupama) u

životinja kojima je primjenjivan konestat alfa.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

saharoza

natrijev citrat (E331) citratna kiselina

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3Rok valjanosti

4 godine.

Rekonstituirana otopina

Dokazana kemijska i fizikalna stabilnost lijeka u primjeni je 48 sati na temperaturi između 5˚C i 25˚C.

S mikrobiološkog stajališta lijek je potrebno primijeniti odmah. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme čuvanja i uvjeti čuvanja prije uporabe odgovornost su korisnika i normalno ne bi trebali biti duži od

24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C, osim ako se postupak rekonstitucije lijeka za primjenu nije proveo u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

2100 U konestata alfa u prašku, u bočici od 25 ml (staklo tipa 1) s čepom (silikonizirana klorobutilna guma) i „flip-off“ zaštitnim poklopcem (aluminij i obojena plastika).

Veličina pakiranja: 1 bočica.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Svaka bočica Ruconesta je isključivo za jednokratnu uporabu.

Za rekonstituciju, kombiniranje i miješanje otopina mora se primijeniti aseptična tehnika rada.

Rekonstitucija

Svaku bočicu Ruconesta (2100 U) potrebno je rekonstituirati s 14 ml vode za injekcije. Vodu za injekcije potrebno je dodavati polako kako bi se izbjegao silovit udar na prašak te lagano miješati da bi se pjenjenje otopine svelo na najmanju moguću mjeru. Rekonstituirana otopina sadrži 150 U/ml konestata alfa i izgleda kao bistra bezbojna otopina.

Rekonstituiranu otopinu u svakoj bočici mora se vizualno pregledati na prisutnost čestica i promjenu boje. Otopina u kojoj se vide čestice ili promjena boje ne smije se koristiti. Lijek je potrebno primijeniti odmah (vidjeti dio 6.3).

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pharming Group N.V.,

Darwinweg 24,

NL-2333 CR LEIDEN,

Nizozemska

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/641/001

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA /DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 28. listopada 2010.

Datum posljednje obnove: 18. rujna 2015.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu .

1. NAZIV LIJEKA

Ruconest 2100 U prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Bočica s praškom

Svaka bočica sadrži 2100 jedinica konestata alfa, što odgovara količini od 2100 jedinica u 14 ml nakon rekonstitucije ili koncentraciji od 150 jedinica/ml.

Konestat alfa je rekombinantni analog ljudskog inhibitora C1 esteraze (rhC1INH) proizveden tehnologijom rekombinantne DNK iz mlijeka transgeničnih kunića.

Aktivnost 1 jedinice konestata alfa odgovara inihibirajućoj aktivnosti C1 esteraze u 1 ml prikupljene normalne plazme.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

Svaka bočica s praškom sadrži približno 19,5 mg natrija.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju.

Bijeli do gotovo bijeli prašak.

Otapalo je prozirna, bezbojna tekućina.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Ruconest je indiciran za liječenje akutnih napada angioedema u odraslih i adolescenata s nasljednim angioedemom zbog nedostatka inhibitora C1 esteraze.

4.2 Doziranje i način primjene

Liječenje Ruconestom potrebno je započeti pod vodstvom i nadzorom liječnika s iskustvom u dijagnostici i liječenju nasljednog angioedema.

Doziranje

- Tjelesna težina do 84 kg

Jedna intravenska injekcija od 50 U/kg tjelesne težine.

- Tjelesna težina 84 kg ili veća

Jedna intravenska injekcija od 4200 U (dvije bočice).

U većini slučajeva za liječenje akutnog napada angioedema dovoljna je jedna doza Ruconesta. U slučaju nedostatnog kliničkog odgovora moguće je primijeniti dodatnu dozu (50 U/kg tjelesne težine do najviše 4200 U) (vidjeti dio 5.1).

Tijekom 24 sata ne smiju se primijeniti više od dvije doze.

Izračun doze

Utvrdite tjelesnu težinu bolesnika.

- Tjelesna težina do 84 kg

U bolesnika tjelesne težine do 84 kg volumen potreban za primjenu izračunajte prema sljedećoj formuli:

Volumen za

=

tjelesna težina (kg) x 50 (U/kg)

=

tjelesna težina (kg)

primjenu (ml)

150 (U/ml)

 

 

- Tjelesna težina 84 kg ili veća

U bolesnika težine 84 kg ili veće volumen potreban za primjenu iznosi 28 ml, što odgovara količini od 4200 U (2 bočice).

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost Ruconesta u djece (u dobi od 0 do 12 godina) nisu još ustanovljene.

Stariji bolesnici (65 godina)

Podaci za bolesnike starije od 65 godina su ograničeni.

Nema osnove za pretpostavku da bi bolesnici stariji od 65 godina drukčije odgovorili na Ruconest.

Oštećenje bubrežne funkcije

Budući da se konestat alfa ne uklanja putem bubrega, u bolesnika s oštećenjem bubrežne funkcije nije potrebna nikakva prilagodba doze.

Oštećenje jetrene funkcije

Nema kliničkih podataka o primjeni Ruconesta u bolesnika s oštećenjem jetrene funkcije. Zbog oštećenja jetrene funkcije poluvijek konestata alfa u plazmi mogao bi se produljiti, ali se to ne smatra klinički značajnim. Nije moguće dati preporuku o prilagodbi doze.

Način primjene

Za intravensku primjenu.

Ruconest mora primijeniti zdravstveni radnik dok se bolesnik (ili njegovatelj) ne osposobi za primjenu tog lijeka nakon završetka odgovarajuće obuke i u dogovoru sa zdravstvenim radnikom.

Za uputu o rekonstituciji Ruconesta prije primijene vidjeti dio 6.6.

Potrebni volumen rekonstituirane otopine potrebno je primijeniti kao sporu intravensku injekciju tijekom približno 5 minuta.

4.3 Kontraindikacije

dokazana ili suspektna alergija na kuniće (vidjeti dio 4.4)

preosjetljivost na djelatnu ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Konestat alfa dobiven je iz mlijeka transgeničnih kunića i sadrži tragove proteina kunića. Prije početka liječenja Ruconestom bolesnike je potrebno pitati o prethodnoj izloženosti kunićima te o znakovima i simptomima koji upućuju na alergijsku reakciju.

Nije moguće isključiti reakcije preosjetljivosti.

Tijekom razdoblja primjene bolesnike je potrebno pomno nadzirati i pratiti pojavu bilo kojeg simptoma preosjetljivosti. Bolesnike je potrebno obavijestiti o ranim znacima reakcija preosjetljivosti, uključujući koprivnjaču, generaliziranu urtikariju, stezanje u prsištu, piskanje, hipotenziju i anafilaksiju. Ako se ovi simptomi pojave nakon primjene, bolesnici bi trebali obavijestiti svog liječnika.

U slučaju anafilaktičkih reakcija ili šoka, potrebno je poduzeti hitne mjere liječenja.

Iako se križna reaktivnost između kravljeg mlijeka i mlijeka kunića ne smatra vjerojatnom, mogućnost takve križne reaktivnosti u bolesnika s dokazanom kliničkom alergijom na kravlje mlijeko nije moguće isključiti pa po primjeni Ruconesta bolesnika treba pratiti na znakove i simptome preosjetljivosti. Bolesnike koji su alergični na kravlje mlijeko treba obavijestiti da bi mogli doživjeti reakciju na Ruconest. Može se provesti kožni ubodni test kako bi se isključila križna reaktivnost između kravljeg mlijeka i mlijeka kunića.

Natrij

Svaka bočica Ruconesta sadrži 19,5 mg natrija. O tome treba voditi računa u bolesnika s ograničenjem unosa natrija.

Liječenje kod kuće i samoprimjena

Podaci o primjeni ovoga lijeka kod kuće ili o njegovoj samoprimjeni su ograničeni. Mogući rizici u vezi s liječenjem kod kuće odnose se na samu primjenu kao i na postupanje s nuspojavama, osobito s preosjetljivošću. Odluku o liječenju kod kuće za pojedinog bolesnika treba donijeti nadležni liječnik, koji se treba pobrinuti za pružanje odgovarajuće obuke bolesnika i za povremenu provjeru primjene lijeka.

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Znanstvena literatura upućuje na interakcije s lijekovima koji sadrže tkivni aktivator plazminogena (tPA) i C1INH. Ruconest se ne smije primijeniti istodobno s tPA.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća i dojenje

Nema iskustava s primjenom Ruconesta u trudnica i dojilja.

U jednom ispitivanju na životinjama primijećena je reproduktivna toksičnost (vidjeti dio 5.3). Primjena Ruconesta ne preporučuje se tijekom trudnoće i dojenja osim u slučajevima kada liječnik procjenjuje da su koristi veće od mogućih rizika.

Plodnost

Nema podataka o učincima Ruconesta na plodnost muškaraca i žena.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Na temelju poznatog farmakološkog profila i profila nuspojava Ruconesta, ne očekuju se učinci na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Međutim, nakon primjene Ruconesta prijavljene su glavobolja i vrtoglavica, iako one mogu biti i posljedica napada nasljednog angioedema. Bolesnike je potrebno savjetovati da, ako osjete glavobolju ili vrtoglavicu, ne upravljaju vozilima i da ne rade sa strojevima.

4.8 Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Zabilježen je jedan slučaj preosjetljivosti u kliničkim ispitivanjima s Ruconestom. Najčešća nuspojava zabilježena nakon primjene Ruconesta je glavobolja.

Tablični prikazi nuspojava

Kliničko iskustvo koje potkrepljuje sigurnost Ruconesta temelji se na 300 primjena (83 primjene u zdravih ispitanika ili bolesnika s asimptomatskim nasljednim angioedemom i 217 primjena u

119 bolesnika s nasljednim angioedemom). U tablici u nastavku navedene su sve nuspojave koje se javljaju unutar 7 dana od liječenja Ruconestom, koje su prijavljene u šest ispitivanja primjene lijeka. U pogledu ozbiljnosti nuspojave su obično blage do umjerene. Incidencija nuspojava bila je slična u svim doznim skupinama i nije se povećavala pri ponovljenim primjenama.

Učestalost nuspojava navedenih u nastavku definirana je prema sljedećim kategorijama: vrlo često (≥1/10)

često (≥1/100 do <1/10)

manje često (≥1/1000 do <1/100) rijetko (≥1/10 000 do <1/1000) vrlo rijetko (<1/10 000)

nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

 

 

Nuspojave

 

Često

 

Manje često

Poremećaji živčanog sustava

Glavobolja

 

Vrtoglavica

 

 

 

Parestezija

Poremećaji dišnog sustava, prsišta

 

 

Iritacija grla

i sredoprsja

 

 

 

Poremećaji probavnog sustava

 

 

Dijareja

 

 

 

Mučnina

 

 

 

Nelagoda u trbuhu

 

 

 

Oralna parestezija

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

 

 

Urtikarija

Opći poremećaji i reakcije na

 

 

Oticanje

mjestu primjene

 

 

 

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Nisu dostupni klinički podaci o predoziranju.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Ostali hematološki pripravci, lijekovi za liječenje nasljednog

(hereditarnog) angioedema, ATK oznaka: B06AC04.

Protein plazme C1INH glavni je regulator aktivacije sustava kontakta i komplemenata in vivo. Bolesnici s nasljednim angioedemom imaju heterozigotni nedostatak plazmatskog proteina C1INH.

Zbog toga su podložni nekontroliranoj aktivaciji sustava kontakta i komplemenata praćenoj stvaranjem medijatora upale, što se klinički manifestira pojavom akutnih napada angioedema.

Konestat alfa, rekombinantni humani inhibitor esteraze komponente 1 (C1) komplementa (rhC1INH), analog je humanog C1INH, a dobiva se iz mlijeka kunića koje izražava gensko kodiranje za humani C1INH. Slijed aminokiselina konestata alfa identičan je endogenom C1INH.

C1INH ima inhibitorni učinak na nekoliko proteaza (ciljne proteaze) sustava kontakta i komplemenata. Učinak konestata alfa na sljedeće ciljne proteaze procijenjen je in vitro: aktivirani C1s, kalikrein, faktor XIIa i faktor XIa. Kinetike inhibicije bile su usporedive s onima uočenim za humani C1INH dobiven iz plazme.

Komponenta komplementa (protein) C4 supstrat je za aktivirani C1s. Bolesnici s nasljednim angioedemom imaju niske razine C4 u cirkulaciji. Kao i za C1INH dobiven iz plazme, farmakodinamički učinci konestata alfe na C4 u bolesnika s nasljednim angioedemom pokazuju obnovu homeostaze komplementa ovisnu o dozi pri razini djelovanja C1INH u plazmi većoj od

0,7 U/ml, što je donja granica raspona normalnih vrijednosti. U bolesnika s nasljednim angioedemom, doza Ruconesta od 50 U/kg povisuje razinu djelovanja C1INH u plazmi na više od 0,7 U/ml za približno 2 sata (vidjeti dio 5.2).

Djelotvornost i sigurnost Ruconesta kao lijeka za akutne napade angioedema u bolesnika s nasljednim angioedemom procijenjena je u dva dvostruko slijepa randomizirana klinička ispitivanja kontrolirana placebom i četiri otvorena klinička ispitivanja. Doze procijenjene u kliničkim ispitivanjima kretale su se u rasponu od jedne bočice od 2100 U (što odgovara 18 – 40 U/kg) do 50 i 100 U/kg. Djelotvornost Ruconesta u liječenju akutnih napada angioedema pokazana je značajno kraćim vremenom do početka ublažavanja simptoma i vremenom do svođenja simptoma na minimalnu mjeru te malo terapijskih neuspjeha. U tablici ispod prikazani su rezultati (primarne i sekundarne mjere ishoda) dva randomizirana kontrolirana ispitivanja:

 

 

Vrijeme do početka

Vrijeme do svođenja simptoma na

Ispitivanje

Liječenje

ublažavanja (u minutama)

minimalnu mjeru (u minutama)

 

 

– medijan (interval

– medijan (interval pouzdanosti 95%)

 

 

pouzdanosti 95%)

 

 

C1-1205 RCT

100 U/kg

68 (62, 132)

(125, 270)

 

n = 13

p = 0,001

p = 0,04

 

50 U/kg

122 (72, 136)

(243, 484)

 

n = 12

p < 0,001

 

 

 

fiziološka

258 (240, 720)

(970, 1494)

 

otopina

 

 

 

 

n = 13

 

 

 

C1- 1304 RCT

100 U/kg

62 (40, 75)

(243, 723)

 

n = 16

p = 0,003

p = 0,005

 

fiziološka

508 (70, 720)

(720, 2885)

 

otopina

 

 

 

 

n = 16

 

 

 

Rezultati otvorenih ispitivanja bili su konzistentni s gore navedenim podacima i podržavaju ponovljenu primjenu Ruconesta u liječenju naknadnih napada angioedema.

U randomiziranim kontroliranim ispitivanjima u 39/41 (95%) bolesnika liječenih Ruconestom, vrijeme do početka ublažavanja simptoma bilo je unutar 4 sata. U otvorenim ispitivanjima u 114/119 (95%)

napada liječenih jednom dozom od 50 U/kg, vrijeme do početka ublažavanja simptoma bilo je unutar

4 sata. Dodatna doza od 50 U/kg primjenjena je u 13/133 (10%) slučajeva napada.

Pedijatrijska populacija

Devet adolescentnih bolesnika s nasljednim angioedemom (u dobi od 13 do 17 godina) liječeno je dozom od 50 U/kg u 26 akutnih napada angioedema, a njih 7 (u dobi od 16 do 17 godina) dozom od 2100 U u 24 slučaja akutnog napada angioedema. Djelotvornost i sigurnost kod adolescentnih bolesnika bile su u skladu s onom opaženom kod odraslih osoba.

Europska agencija za lijekove je odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja Ruconesta u jednoj ili više podskupina pedijatrijske populacije u liječenju akutnih napada angioedema (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2 Farmakokinetička svojstva

Distribucija

Nisu provedena nikakva formalna ispitivanja distribucije. Volumen distribucije konestata alfa iznosio je približno 3 l, što je usporedivo s volumenom plazme.

Biotransformacija i eliminacija

Na temelju podataka dobivenih na životinjama, konestat alfa iz cirkulacije uklanja jetra putem receptorski posredovane endocitoze praćene potpunom hidrolizom/degradacijom.

Nakon primjene Ruconesta (u dozi od 50 U/kg) asimptomatskim bolesnicima s nasljednim angioedemom, uočen je Cmax od 1,36 U/ml. Poluvrijeme eliminacije konestata alfa bilo je oko 2 sata.

Izlučivanje

Izlučivanja nema, jer se konestat alfa iz cirkulacije uklanja putem receptorski posredovane endocitoze praćene potpunom hidrolizom/degradacijom u jetri.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na sigurnosni rizik primjene konestata alfa za ljude na temelju ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti jedne doze, subkronične dvotjedne toksičnosti i lokalne tolerancije provedenim na različitim životinjskim vrstama, uključujući štakore, pse, kuniće i dugorepe makakije. Ne očekuje se genotoksični i kancerogeni potencijal.

Tijekom embriofetalnih ispitivanja na štakorima i kunićima koji su se parili, intravenski su primijenjene jednostruke dnevne doze pomoćne tvari ili 625 U/kg rhC1INH po primjeni. U ispitivanju na štakorima nije bilo deformiranih fetusa ni u grupi koja je primala konestat alfa, niti u kontrolnoj grupi. U ispitivanju embriotoksičnosti kod kunića uočeno je povećanje učestalosti defekata fetalnih srčanih žila (1,12% u grupi koja je primala lijek nasuprot 0,03% u povijesnim kontrolnim grupama) u životinja kojima je primjenjivan konestat alfa.

6. FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Bočica s praškom: saharoza

natrijev citrat (E331) citratna kiselina

Bočica s otapalom:

Voda za injekcije

6.2 Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima.

6.3 Rok valjanosti

4 godine.

Rekonstituirana otopina

Dokazana kemijska i fizikalna stabilnost lijeka u primjeni je 48 sati na temperaturi između 5˚C i 25˚C.

S mikrobiološkog stajališta lijek je potrebno primijeniti odmah. Ako se ne primijeni odmah, vrijeme čuvanja i uvjeti čuvanja prije uporabe odgovornost su korisnika i normalno ne bi trebali biti duži od

24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C, osim ako se postupak rekonstitucije lijeka za primjenu nije proveo u kontroliranim i validiranim aseptičkim uvjetima.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Bočica s praškom:

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Bočica s otapalom:

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Bočica s praškom: 2100 U konestata alfa u prašku, u bočici (staklo tipa 1) s čepom (silikonizirana klorobutilna guma) i „flip-off“ zaštitnim poklopcem (aluminij i obojena plastika).

Bočica s otapalom: 20 ml vode za injekcije u bočici (staklo tipa 1) s čepom (silikonizirana klorobutilna guma) i „flip-off“ zaštitnim poklopcem (aluminij i obojena plastika).

Komplet za primjenu:

1 bočica s praškom

1 bočica s otapalom

2 nastavka za bočice

1 štrcaljka

1 set za infuziju s cjevčicom od 35 cm i iglom od 25G

2 alkoholna jastučića

1 sterilni netkani jastučić

1 samoljepljivi flaster

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Priprema i rukovanje

Svaka bočica Ruconesta je isključivo za jednokratnu uporabu.

Ruconest je namijenjen intravenskoj primjeni nakon rekonstitucije s vodom za injekcije.

Za rekonstituciju, kombiniranje i miješanje otopina mora se primijeniti aseptična tehnika rada.

Rekonstitucija

1.Svaku bočicu Ruconesta (2100 U) potrebno je rekonstituirati s 14 ml otapala.

2.Dezinficirajte gumene čepove bočica s praškom i otapalom i stavite nastavak na svaku bočicu s praškom i otapalom dok ne prione na vrat bočice.

3.Pričvrstite štrcaljku na nastavak na bočici s otapalom i okrećite je u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaključa. Uvucite 14 ml otapala. Otključajte štrcaljku s nastavka okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i bacite bočicu s nastavkom.

4.Pričvrstite štrcaljku s otapalom na nastavak na bočici s praškom i okrećite je u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaključa. Otapalo se treba dodavati polako da bi se izbjegao silovit udar na prašak te lagano miješati da bi se pjenjenje otopine svelo na najmanju moguću mjeru. Ostavite štrcaljku na nastavku. Ponovite 3. i 4. korak ako trebate pripremiti drugu otopinu (za to je potreban drugi komplet za primjenu).

5.Rekonstituirana otopina sadrži 150 U/ml konestata alfa i izgledom je prozirna, bezbojna otopina. Rekonstituiranu otopinu u svakoj bočici mora se vizualno pregledati na prisutnost čestica i promjenu boje. Otopina u kojoj se vide čestice ili promjena boje ne smije se koristiti. Mala je količina pjene prihvatljiva. Lijek je potrebno primijeniti odmah (vidjeti dio 6.3).

Primjena

1.Izvucite potreban volumen pripremljene otopine. Nikada nemojte premašiti količinu od 14 ml po štrcaljki. Otključajte štrcaljku/štrcaljke okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i bacite bočicu s nastavkom.

2.Pričvrstite set za infuziju na štrcaljku i okrećite u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaključa. Držite štrcaljku tako da joj je vrh usmjeren prema gore i lagano gurajte klip da biste napunili set za infuziju otopinom.

3.Dezinficirajte mjesto davanja injekcije alkoholnim jastučićem. Skinite poklopac s igle na setu za infuziju i pažljivo ubodite iglu u venu.

4.Pobrinite se da se podvez otpusti. Nježno ubrizgajte otopinu u venu – ubrizgavajte tijekom razdoblja od 5 minuta.

5.Ako su pripremljene dvije štrcaljke: presavijte cijev kako biste spriječili povratni tok, odvrnite praznu štrcaljku sa seta za infuziju (u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) i odmah je zamijenite drugom štrcaljkom. Nježno ubrizgajte otopinu iz druge štrcaljke.

Zbrinjavanje

Pažljivo zbrinite korišteni set za infuziju s iglom, svu neiskorištenu otopinu, štrcaljku i praznu bočicu u prikladan spremnik za medicinski otpad, jer ti materijali mogu naštetiti drugima ako se pravilno ne zbrinu. Nemojte ponovno upotrebljavati pribor.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pharming Group N.V.,

Darwinweg 24,

NL-2333 CR LEIDEN,

Nizozemska

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/10/641/002

9. DATUM PRVOG ODOBRENJA /DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja:

10. DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu .

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept