Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Scintimun (besilesomab) – Označavanje - V09HA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaScintimun
ATK šifraV09HA03
Tvarbesilesomab
ProizvođačCIS bio international  

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

KARTONSKA KUTIJA

sadrži plavi okvir

1.NAZIV LIJEKA

Scintimun 1 mg set za pripravu radiofarmaceutika besilesomab

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka bočica Scintimuna sadrži 1 mg besilesomaba.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Scintimun

Pomoćne tvari: bezvodni natrijev dihidrogenfosfat, bezvodni natrijev hidrogenfosfat, sorbitol, u atmosferi dušika.

Otapalo za Scintimun

Tetranatrijeva sol 1, 1, 3, 3-propantetrafosfonske kiseline dihidrat, kositrov klorid dihidrat, natrijev hidroksid, kloridna kiselina, dušik.

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku za dodatne informacije.

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Set za pripravu radiofarmaceutika

Sadrži jednu višedoznu bočicu Scintimuna i jednu bočicu otapala za Scintimun

Sadrži dvije višedozne bočice Scintimuna i dvije bočice otapala za Scintimun

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za primjenu u venu

Najprije pomoću otapala rekonstituirajte Scintimun, a potom ga radioaktivno obilježite otopinom natrijevog pertehnetata (99mTc).

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

Upotrijebiti unutar 3 sata od radioaktivnog obilježavanja.

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati u hladnjaku (2 °C – 8 °C).

Bočicu čuvati u kutiji radi zaštite od svjetlosti.

Rekonstituirani i radioaktivno obilježeni pripravak ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI

OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Radioaktivni otpad potrebno je zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

CIS bio international

B.P.32

F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Francuska

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/09/602/001 višedozna bočica Scintimuna i jedna bočica otapala za Scintimun EU/1/09/602/002 dvije višedozne bočice Scintimuna i dvije bočice otapala za Scintimun

13.BROJ SERIJE

Serija:

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma.

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

STAKLENA BOČICA Scintimuna

nije uključen plavi okvir

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Scintimun 1 mg set za pripravu radiofarmaceutika besilesomab

Za primjenu u venu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

EXP

Upotrijebiti unutar 3 sata od radioaktivnog obilježavanja.

4.BROJ SERIJE

Serija

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 mg

6.DRUGO

CIS bio international

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

STAKLENA BOČICA otapala za Scintimun

nije uključen plavi okvir

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Otapalo za Scintimun

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Nije namijenjeno za izravnu primjenu bolesniku.

3. ROK VALJANOSTI

EXP

4. BROJ SERIJE

Serija

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

2,82 mg

6. DRUGO

CIS bio international

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Dodatna oznaka nakon rekonstitucije i radioaktivnog obilježavanja otopinom natrijevog pertehnetata (99mTc).

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

(99mTc)- Scintimun

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

4. BROJ SERIJE

5. SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

99mTc

MBq ml

sat/datum

6. DRUGO

CIS bio international

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept