Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – Sažetak opisa svojstava lijeka - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaSimbrinza
ATK šifraS01EC54
Tvarbrinzolamide / brimonidine tartrate
ProizvođačNovartis Europharm Limited

1.NAZIV LIJEKA

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml kapi za oko, suspenzija

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedan ml suspenzije sadrži 10 mg brinzolamida i 2 mg brimonidin tartarata, što odgovara 1,3 mg brimonidina.

Pomoćna(e) tvar(i) s poznatim učinkom:

Svaki ml suspenzije sadrži 0,03 mg benzalkonijeva klorida.

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Kapi za oko, suspenzija (kapi za oko).

Bijela do bjelkasta jednolična suspenzija, pH 6,5 (približno).

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Snižavanje povišenog intraokularnog tlaka (IOT) kod odraslih bolesnika s glaukomom otvorenog kuta ili okularnom hipertenzijom kod kojih monoterapija ne postiže dovoljno sniženje IOT-a (vidjeti dio 5.1).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Primjena kod odraslih, uključujući starije osobe

Preporučena doza je jedna kap SIMBRINZE u oboljelo oko (oči) dva puta dnevno.

Oštećenje funkcije jetre i/ili bubrega

SIMBRINZA nije ispitana u bolesnika s oštećenom jetrenom funkcijom te se stoga preporučuje oprez u toj populaciji (vidjeti dio 4.4).

SIMBRINZA nije ispitana u bolesnika s teško oštećenom bubrežnom funkcijom (klirens kreatinina < 30 ml/min) niti u bolesnika s hiperkloremijskom acidozom. Budući da se sastavni dio SIMBRINZE brinzolamid i njegovi metaboliti uglavnom izlučuju putem bubrega, SIMBRINZA je kontraindicirana u tih bolesnika (vidjeti dio 4.3) .

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost SIMBRINZE u djece i adolescenata u dobi od 2 do 17 godina nisu ustanovljene.

Nema dostupnih podataka. SIMBRINZA se ne preporučuje za primjenu u djece i adolescenata (vidjeti dio

4.4).

SIMBRINZA se iz sigurnosnih razloga ne smije primjenjivati kod novorođenčadi i dojenčadi mlađe od 2 godine (vidjeti dio 4.3).

Način primjene

Za okularnu primjenu.

Bolesnike treba uputiti da prije uporabe dobro protresu bocu.

Primjenom nazolakrimalne okluzije i zatvaranjem vjeđa na 2 minute smanjuje se sistemska apsorpcija. To može rezultirati smanjenjem sistemskih nuspojava i povećanjem lokalnog djelovanja (vidjeti dio 4.4).

Da bi se spriječila kontaminacija vrha kapaljke i otopine, potrebno je paziti da se vrhom kapaljke boce ne dotiču vjeđe, okolna područja ili druge površine. Preporučite bolesniku da bocu drži dobro zatvorenom kada se ne koristi.

SIMBRINZA se može koristiti istodobno s drugim topikalnim oftalmičkim lijekovima za snižavanje intraokularnog tlaka. Ako se primjenjuje više od jednog topikalnog oftalmičkog lijeka, lijekovi se moraju primijeniti s najmanje 5 minuta razmaka.

Ako se propusti jedna doza, liječenje se mora nastaviti sa sljedećom dozom kako je planirano. Doza ne smije biti veće od 1 kapi u oboljelo oko (oči) 2 puta dnevno.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu(e) tvar(i) ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1 ili na sulfonamide

(vidjeti dio 4.4)

Bolesnici koji primaju inhibitore monoaminooksidaze (MAO) (vidjeti dio 4.5).

Bolesnici koji uzimaju antidepresive koji utječu na noradrenergički prijenos (npr. triciklički antidepresivi i mianserin) (vidjeti dio 4.5).

Bolesnici sa teško oštećenom bubrežnom funkcijom (vidjeti dio 4.4). Bolesnici sa hiperkloremijskom acidozom.

Novorođenčad i dojenčad ispod 2 godine starosti (vidjeti dio 4.4).

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Ovaj se lijek ne smije injicirati. Bolesnike se mora uputiti da ne gutaju SIMBRINZU.

Učinci na oko

SIMBRINZA nije ispitana u bolesnika s glaukomom uskog kuta te se primjena kod ovih bolesnika ne preporuča.

Moguća uloga brinzolamida na funkciju endotela rožnice nije istraživana u bolesnika s oštećenjem rožnice (osobito kod bolesnika s niskim brojem stanica endotela). Konkretno, u ispitivanjima nisu sudjelovali bolesnici koji nose kontaktne leće, stoga se preporučuje pažljivo praćenje tih bolesnika kod primjene brinzolamida, jer inhibitori karboanhidraze mogu utjecati na vlažnost rožnice i nošenje kontaktnih leća kod njihove primjene može povećati rizik za rožnicu. Kod bolesnika s oštećenjem rožnice, npr. kod bolesnika s dijabetes melitusom ili distrofijom rožnice, preporučuje se pažljivo praćenje. SIMBRINZA se uz pažljivo praćenje može primijeniti za vrijeme nošenja kontaktnih leća ( vidjeti niže pod „benzalkonijev klorid).

Brimonidin tartarat može uzrokovati okularne alergijske reakcije. Ako se opaze alergijske reakcije, liječenje se mora prekinuti. Odgođene okularne reakcije preosjetljivosti zabilježene su uz primjenu brinzolamid tartarata, od kojih su neke bile povezane s povišenjem IOT-a.

Mogući učinci nakon prekida liječenja sa SIMBRINZOM nisu ispitani. Dok učinak SIMBRINZE na trajanje sniženja IOT-a nije ispitivan, očekivani učinak brinzolamida na smanjenje IOT-a je 5-7 dana. Učinak brimonidina na sniženje IOT-a može trajati duže.

Sistemski učinci

SIMBRINZA sadrži brinzolamid, sulfonamidni inhibitor karboanhidraze i premda se primjenjuje topikalno, apsorbira se sistemski. Isti tip nuspojava koje se povezuju sa sulfonamidima može se pojaviti kod topikalne primjene. Ako se primijete znakovi ozbiljnih reakcija ili preosjetljivost, primjenu ovog lijeka je potrebno prekinuti.

Srčani poremećaji

Nakon primjene SIMBRINZE, kod nekih je bolesnika zapaženo manje sniženje krvnog tlaka. Potreban je oprez pri istodobnoj primjeni SIMBRINZE i lijekova kao što su antihipertenzivi i/ili srčani glikozidi ili kod bolesnika s teškom ili nestabilnom i nekontroliranom kardiovaskularnom bolešću (vidjeti dio 4.5).

SIMBRINZA se mora primijeniti s oprezom kod bolesnika s depresijom, cerebralnom ili koronarnom insuficijencijom, Raynaudovim fenomenom, ortostatskom hipotenzijom ili kod tromboangiitis obliteransa.

Acidobazni poremećaji

Acidobazni poremećaji zabilježeni su kod oralnih inhibitora karboanhidraze. SIMBRINZA sadrži brinzolamid, inhibitor karboanhidraze i premda se primjenjuje topikalno, apsorbira se sistemski. Isti tip nuspojava koje se povezuju s oralnim inhibitorima karboanhidraze (poremećaji acidobazne ravnoteže) mogu se pojaviti kod topikalne primjene (vidjeti dio 4.5).

Primijeniti s oprezom kod bolesnika kod kojih postoji rizik od oštećenja bubrežne funkcije, zbog mogućeg rizika od metaboličke acidoze. SIMBRINZA je kontraindicirana u bolesnika s teško oštećenom bubrežnom funkcijom (vidjeti dio 4.3).

Oštećenje jetrene funkcije

SIMBRINZA nije ispitana kod bolesnika s oštećenom jetrenom funkcijom, primijeniti s oprezom kod liječenja takvih bolesnika (vidjeti dio 4.2).

Mentalna budnost

Oralni inhibitori karboanhidraze mogu umanjiti sposobnost obavljanja zadataka koji zahtijevaju mentalnu budnost i/ili tjelesnu koordinaciju kod starijih bolesnika. SIMBRINZA se apsorbira sistemski te su stoga ti učinci mogući i pri topikalnoj primjeni (vidjeti dio 4.7).

Benzalkonijev klorid

SIMBRINZA sadrži benzalkonijev klorid, koji može izazvati nadražaj oka i za kojeg se zna da može promijeniti boju mekih kontaktnih leća. Kontakt s mekim kontaktnim lećama se mora izbjegavati. Bolesnike se mora uputiti da izvade kontaktne leće prije primjene SIMBRINZE i da pričekaju barem 15 minuta prije njihovog ponovnog stavljanja.

Zabilježeno je da benzalkonijev klorid može izazvati punktiformnu keratopatiju i/ili toksičnu ulceroznu keratopatiju. Redovito praćenje potrebno je kod česte ili produljene primjene.

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost SIMBRINZE u djece i adolescenata u dobi od 2 do 17 godina nisu ustanovljene.

Simptomi kod predoziranja brimonidinom (uključujući gubitak svijesti, hipotenziju, hipotoniju, bradikardiju, hipotermiju, cijanozu i apneju) zabilježeni su kod novorođenih i dojenčadi koji su primali brimonidin kapi za oko kao sastavni dio liječenja kongenitalnog glaukoma. SIMBRINZA je stoga kontraindicirana u djece ispod 2 godine starosti (vidjeti dio 4.3).

Liječenje djece od dvije godine i starijih (posebno onih u rasponu od 2-7 godina starosti i/ili težine <20 kg) nije preporučeno zbog mogućih nuspojava povezanih sa središnjim živčanim sustavom (vidjeti dio 4.9).

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu provedena posebna ispitivanja interakcije SIMBRINZE s drugim lijekovima.

SIMBRINZA je kontraindicirana u bolesnika koji se liječe inhibitorima monoaminooksidaze i u bolesnika koji se liječe antidepresivima koji utječu na noradrenergički prijenos (npr. triciklički antidepresivi i mianserin) (vidjeti dio 4.3). Triciklički antidepresivi mogu oslabiti hipotenzivni okularni odgovor SIMBRINZE.

Preporuča se oprez zbog mogućeg aditivnog ili potencirajućeg učinka s depresorima središnjeg živčanog sustava (alkohol, barbiturati, opijati, sedativi ili anestetici).

Nema dostupnih podataka o razini cirkulirajućih kateholamina nakon primjene SIMBRINZE. Međutim, preporučuje se oprez u bolesnika koji koriste lijekove koji mogu utjecati na metabolizam i pohranu amina iz krvotoka ( npr. klorpromazin, metilfenidat, rezerpin, inhibitori ponovne pohrane serotonina inorepinefrina).

Alfa adrenergični agonisti (npr. brimonidin tartarat), kao skupina, mogu smanjiti puls i krvni tlak. Nakon primjene SIMBRINZE, manje sniženje krvnog tlaka zapaženo je kod nekih bolesnika. Preporuča se oprez pri istodobnoj primjeni lijekova kao što su antihipertenzivi i/ili srčani glikozidi i SIMBRINZE.

Savjetuje se oprez pri istodobnom uvođenju (ili promjeni doze) sistemskih lijekova (bez obzira na njihov farmaceutski oblik) koji mogu stupati u interakcije s α-adrenergičkim agonistima ili utjecati na njihovu aktivnost, odnosno s agonistima ili antagonistima adrenergičkih receptora (npr. izoprenalin, prazosin).

Brinzolamid je inhibitor karboanhidraze i, premda se primjenjuje topikalno, apsorbira se sistemski. Prijavljeni su poremećaji acido-bazne ravnoteže pri primjeni oralnih inhibitora karboanhidraze. Mora se razmotriti mogućnost interakcija u bolesnika koji primaju SIMBRINZU.

Postoji mogućnost aditivnog učinka na poznate sistemske učinke inhibitora karboanhidraze u bolesnika koji primaju oralne inhibitore karboanhidraze i topikalno primijenjen brinzolamid. Istodobna primjena SIMBRINZE i oralnih inhibitora karboanhidraze se ne preporučuje.

Među izoenzime citokroma P-450 odgovorne za metabolizam brinzolamida ubrajaju se CYP3A4 (glavni), CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 i CYP2C9. Očekuje se da će inhibitori CYP3A4, poput ketokonazola, itrakonazola, klotrimazola, ritonavira i troleandomicina inhibirati metabolizam brinzolamida posredovan izoenzimom CYP3A4. Savjetuje se oprez ako se istodobno daju inhibitori CYP3A4. No nakupljanje brinzolamida nije vjerojatno jer je glavni put njegova uklanjanja putem bubrega. Brinzolamid nije inhibitor izoenzima citokroma P-450.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka ili su podaci o primjeni SIMBRINZE u trudnica ograničeni. Brinzolamid je bio teratogen kod štakora, ali ne kod kunića, nakon sistemske primjene. U ispitivanjima na životinjama, brimonidin primijenjen peroralno nije pokazao direktan štetan učinak u odnosu na reproduktivnu toksičnost. U ispitivanjima na životinjama, brimonidin je u ograničenoj mjeri prelazio posteljicu i ulazio u fetalnu cirkulaciju. SIMBRINZA se ne preporuča tijekom trudnoće niti kod žena reproduktivne dobi koje ne koriste kontracepciju.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se topikalno primijenjena SIMBRINZA u majčino mlijeko. Dostupni farmakodinamički/toksikološki podaci na životinjama pokazali su izlučivanje minimalnih količina brinzolamida u majčino mlijeko nakon peroralne primjene. Peroralno primijenjen brimonidin izlučuje se u majčino mlijeko. SIMBRINZU ne smiju primjenjivati dojilje.

Plodnost

Neklinički podaci ne ukazuju na utjecaj brinzolamida ili brimonidina na plodnost. Nema podataka o utjecaju

SIMBRINZE primijenjene topikalno u oko na plodnost u ljudi.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

SIMBRINZA umjereno utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

SIMBRINZA može uzrokovati omaglicu, umor i/ili omamljenost, što može umanjiti sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Privremeno zamagljen vid i drugi poremećaji vida mogu utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Zamuti li se vid nakon ukapavanja, bolesnik mora pričekati da se vid razbistri prije nego što krene upravljati vozilom ili raditi sa strojevima.

Oralni inhibitori karboanhidraze mogu kod starijih bolesnika umanjiti sposobnost obavljanja zadataka koji zahtijevaju mentalnu budnost i/ili fizičku koordinaciju (vidjeti dio 4.4).

4.8Nuspojave

Sažetak profila sigurnosti

U kliničkim ispitivanjima koja su uključila SIMBRINZU primijenjenu dva puta dnevno, najučestalije nuspojave bile su okularna hiperemija i okularne reakcije alergijskog tipa, zabilježeno kod otprilike 6-7% bolesnika, i disgeuzija (gorak ili neobičan okus u ustima nakon primjene) zabilježena kod otprilike 3% bolesnika. Profil sigurnosti SIMBRINZE bio je sličan onome pojedinačnih sastojaka (brinzolamid 10 mg/ml i brimonidin 2 mg/ml).

Tablični prikaz nuspojava

Sljedeće nuspojave zabilježene su u kliničkim ispitivanjima s SIMBRINZOM primijenjenom dva puta dnevno i tijekom kliničkih ispitivanja i postmarketinškog praćenja pojedinačnih sastojaka brinzolamida i brimonidina. Razvrstane su prema slijedećem dogovoru: vrlo često (≥1/10), često (≥1/100 i <1/10), manje često (≥1/1000 i <1/100), rijetko (≥1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko (<1/10 000) ili nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka). Unutar svake grupe učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Klasifikacija organskih

Nuspojave

sustava

 

Infekcije i infestacije

Manje često: nazofaringitis2, faringitis2, sinusitis2

 

Nepoznato: rinitis2

Poremećaji krvi i limfnog

Manje često: smanjen broj crvenih krvnih stanica2, povišena

sustava

razina klorida u krvi2

Poremećaji imunološkog

Manje često: preosjetljivost3

sustava

 

Psihijatrijski poremećaji

Manje često: apatija2, depresija2,3, depresivno raspoloženje2,

 

nesanica1, smanjen libido2, noćne more2, nervoza2

Poremećaji živčanog

Često: somnolencija1, omaglica3, disgeuzija 1

sustava

Manje često: glavobolja1, motorička disfunkcija2, amnezija2,

 

gubitak pamćenja2, paraestezija2

 

Vrlo rijetko: sinkopa3

 

Nepoznato: tremor2, hipoestezija2, ageuzija2

Poremećaji oka

Često: alergija oka1, keratitis1, bol u oku1, nelagoda u oku1,

 

zamagljen vid1, abnormalan vid3, hiperemija oka1, bljedilo

 

konjunktive3

 

Manje često: erozija rožnice1, edem rožnice2, blefaritis1,

 

depoziti na rožnici (precipitati na rožnici) 1, poremećaj

 

konjunktive (papile) 1, fotofobija1, fotopsija2, oticanje oka2,

 

edem vjeđe1, konjunktivalni edem1, suho oko1, iscjedak iz oka1,

 

smanjena oštrina vida2, pojačano suzenje1, pterigij2, eritem

 

vjeđa1, upala Meibomovih žlijezda2, diplopija2, blještavilo pred

 

očima2, hipoestezija oka2, pigmentacija bjeloočnice2,

 

subkonjunktivna cista2, neuobičajen osjećaj u oku1, astenopija1

 

Vrlo rijetko: uveitis3, mioza3

 

Nepoznato: poremećaj vida2, madaroza2

Poremećaji uha i labirinta

Manje često: vertigo1, tinitus2

Srčani poremećaji

Manje često: kardio- respiratorni distres2, angina pektoris2,

 

aritmija3, palpitacije2,3, nepravilna srčana frekvencija 2,

 

bradikardija2,3, tahikardija3

Klasifikacija organskih

Nuspojave

sustava

 

Krvožilni poremećaji

Manje često: hipotenzija1

 

Vrlo rijetko: hipertenzija3

Poremećaji dišnog

Manje često: dispneja2, bronhalna hiperaktivnost2,

sustava, prsišta i

faringolaringealna bol2, suho grlo1, kašalj2, epistaksa2,

sredoprsja

kongestija gornjeg dijela dišnog sustava2, nazalna kongestija1,

 

rinoreja2, nadražaj grla2, suhoća nosa1, slijevanje sluzi iz nosa u

 

grlo1, kihanje2

 

Nepoznato: astma2

Poremećaji probavnog

Često: suha usta1

sustava

Manje često: dispepsija1, ezofagitis2, nelagoda u abdomenu1,

 

proljev2, povraćanje2, mučnina2, često pražnjenje crijeva2,

 

flatulencija2, oralna hipoestezija2, oralna parestezija1

Poremećaji jetre i žuči

Nepoznato: poremećeni nalazi pretraga jetrene funkcije2

Poremećaji kože i

Manje često: kontaktni dermatitis1, urtikarija2, osip2,

potkožnog tkiva

makulopapularni osip2, generalizirani pruritus2, alopecija2,

 

stezanje kože2

 

Nepoznato: edem lica3, dermatitis2,3, eritem2,3

Poremećaji mišićno-

Manje često: bol u leđima2, spazmi mišića2, mialgija2

koštanog sustava i

Nepoznato: artralgija2, bol u udovima 2

vezivnog tkiva

 

Poremećaji bubrega i

Manje često: bol u bubrezima2

mokraćnog sustava

Nepoznato: polakizurija2

Poremećaji

Manje često: erektilna disfunkcija2

reproduktivnog sustava i

 

dojki

 

Opći poremećaji i

Manje često: bol2, nelagoda u prsištu2, abnormalan osjećaj2,

reakcije na mjestu

osjećaj treme2, razdražljivost2, zaostajanje lijeka1

primjene

Nepoznato: bol u prsištu2, periferni edem2,3

1nuspojave zabilježene sa SIMBRINZOM

2dodatne nuspojave zabilježene kod primjene brinzolamida kao monoterapije

3dodatne nuspojave zabilježene kod primjene brimonidina kao monoterapije

Opis odabranih nuspojava

Najčešće prijavljivana sistemska nuspojava povezana s primjenom SIMBRINZE bila je disgeuzija (3,4%). Vjerojatno je uzrokovana prolaskom kapi za oko u nazofarinks kroz nazolakrimalni kanal i većinom se može pripisati sastojku SIMBRINZE brinzolamidu. Pojava ovog učinka može se smanjiti nazolakrimalnom okluzijom ili blagim zatvaranjem vjeđe nakon ukapavanja (vidjeti dio 4.2).

SIMBRINZA sadrži brinzolamid koji je sulfonamidni inhibitor karboanhidraze i sistemski se apsorbira. Gastrointestinalni, hematološki i metabolički učinci, kao i učinci na živčani sustav i bubrege, općenito su povezani s inhibitorima karboanhidraze koji se daju sistemski. Iste vrste nuspojava koje se pripisuju peroralno primijenjenim inhibitorima karboanhidraze moguće su i pri njihovoj topikalnoj primjeni.

Nuspojave obično povezane sa sastojkom SIMBRINZE brimonidinom uključuju razvoj okularnih alergijskih reakcija, umor i/ili omamljenost, i suha usta. Primjena brimonidina povezana je s minimalnim sniženjem krvnog tlaka. Kod nekih bolesnika koji su primali terapiju SIMBRINZE sniženje krvnog tlaka bilo je slično onome zabilježenom sa primjenom brinzolamida kao monoterapije.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Nastupi li predoziranje SIMBRINZOM, liječenje mora biti simptomatsko i potporno. Potrebno je bolesnikov dišni put održavati prohodnim.

Zbog sastojka SIMBRINZE brinzolamida mogući su disbalans elektrolita, razvoj acidoze i učinci na središnji živčani sustav. Mora se pratiti razina elektrolita u serumu (posebice kalija) i pH krvi.

Vrlo su ograničeni podaci o nehotičnom gutanju sastojka SIMBRINZE brimonidina u odraslih osoba. Jedina do sada prijavljena nuspojava je hipotenzija. Prijavljena je kao hipotenzivna epizoda nakon koje je uslijedila povratna hipertenzija.

U slučajevima predoziranja drugim alfa-2 agonistima peroralnim putem, zabilježeni su simptomi kao što su hipotenzija, astenija, povraćanje, letargija, sedacija, bradikardija, aritmije, mioza, apneja, hipotonija, hipotermija, respiratorna depresija i napadaji.

Pedijatrijska populacija

Zabilježene su ozbiljne nuspojave nakon nehotičnog gutanja sastojka SIMBRINZE brimonidina u pedijatrijskih bolesnika. Kod bolesnika su se javili simptomi depresije središnjeg živčanog sustava, tipično privremena koma ili niska razina svijesti, letargija, somnolencija, hipotonija, bradikardija, hipotermija, bljedilo, respiratorna depresija i apneja, koji su zahtijevali prijem u jedinicu intenzivne skrbi i prema potrebi intubaciju. Kod svih bolesnika došlo je do potpunog oporavka, obično unutar 6-24 sata.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Oftalmici, Pripravci za liječenje glaukoma i miotici ATK oznaka: S01EC54

Mehanizam djelovanja

SIMBRINZA sadrži dvije djelatne tvari: brinzolamid i brimonidin tartarat. Ova dva sastojka snižavaju intraokularni tlak (IOT) u bolesnika s glaukomom otvorenog kuta i okularnom hipertenzijom suprimirajući stvaranje očne vodice u cilijarnom procesu u oku. Iako i brinzolamid i brimonidin snižavaju IOT suprimirajući stvaranje očne vodice, njihov mehanizam djelovanja je različit.

Inihibicijom enzima karboanhidraze (CA-II) u cilijarnim nastavcima brinzolamid usporava stvaranje biokarbonatnih iona s posljedičnim redukcijom transporta natrija i tekućine kroz cilijarne nastavke, čime se smanjuje nastanak očne vodice. Brimonidin, alfa-2-adrenergični agonist, inhibira enzim adenilat ciklaza i suprimira nastanak očne vodice ovisan o cikličkom adenozin monofosfatu (cAMP). Dodatno, primjena brimonidina rezultira povećanjem uveoskleralnog otjecanja.

Farmakodinamički učinci

Klinička djelotvornost i sigurnost

U šestomjesečnom, kontroliranom kliničkom ispitivanju doprinosa pojedinih elemenata u 560 bolesnika s glaukomom otvorenog kuta (uključujući pseudoeksfolijativni ili sindrom disperzije pigmenta) i/ili okularnom hipertenzijom u kojih, prema ocjeni ispitivača, nije postignuta dobra kontrola monoterapijom ili su već primali više lijekova za snižavanje IOT-a i u kojih je srednji dnevni IOT na početku iznosio 26 mm Hg,

SIMBRINZOM primjenjivanom dvaput na dan srednji dnevni očni tlak snižen je za približno 8 mmHg.

SIMBRINZOM je postignuto statistički superiorno smanjenje srednjeg dnevnog IOT-a u usporedbi s brinzolamidom 10 mg/ml ili brimonidinom 2 mg/ml dvaput na dan, što se očitovalo pri svakom posjetu tijekom ispitivanja (slika 1).

Slika 1. Srednjaa dnevna (9 sati ujutro, +2 h, +7 h) promjena IOT-a u odnosu na početni (mmHg) — Ispitivanje doprinosa pojedinih elemenata

 

 

SIMBRINZA

 

brinzolamid

 

brimonidin

 

2. tjedan

 

6.tjedan

 

3. mjesec

6. mjesec

IOT-a (mmHg) – srednje vrednosti dobivene

metodom najmanjih kvadrata

Promjena

 

aSrednje vrijednosti dobivene metodom najmanjih kvadrata dobivene statističkim modelom koji uzima u obzir ispitivačku lokaciju, početnu vrijednost IOT -a u 9 sati ujutro, i korelaciju dobivenih vrijednosti IOT-a u svakog bolesnika.

Sve razlike među lijekovima (SIMBRINZA u odnosu na pojedine komponente) bile su statistički značajne uz vrijednost p=0,0001 ili manju.

Srednje smanjenje IOT-a u odnosu na početni u svakoj vremenskoj točki pri svakoj posjeti bilo je veće pri primjerni SIMBRINZE (6-9 mmHg) negoli pri monoterapiji brinzolamidom (5-7 mm Hg) ili brimonidinom (4-7 mm Hg). Srednji postotak smanjenja IOT-a sa SIMBRINZOM u odnosu na početni kretao se u rasponu od 23% do 34%. Postotak bolesnika s IOT-om nižim od 18 mm Hg bio je veći u skupini liječenoj SIMBRINZOM negoli u onoj liječenoj brinzolamidom pri 9 od ukupno 12 kontrola do 6. mjeseca ispitivanja, te je bio veći u skupini liječenoj SIMBRINZOM negoli u onoj liječenoj brimonidinom tijekom svih 12 kontrola do 6. mjeseca ispitivanja. U vremenskoj točki +2 h (vrijeme koje odgovara vršnoj jutarnjoj učinkovitosti) pri primarnoj kontroli učinkovitosti u 3. mjesecu, postotak bolesnika s IOT-om nižim od 18 mm Hg iznosio je 61,7% u skupini liječenoj SIMBRINZOM, 40,1% u skupini liječenoj brinzolamidom i 40,0% u onoj liječenoj brimonidinom.

U šestomjesečnom, kontroliranom kliničkom ispitivanju neinferiornosti u 890 bolesnika s glaukomom otvorenog kuta (uključujući pseudoeksfolijativni i sindrom disperzije pigmenta) i/ili okularnom hipertenzijom u kojih, prema ocjeni ispitivača, nije postignuta dobra kontrola monoterapijom ili su već primali više lijekova za snižavanje IOT-a, i u kojih je srednji dnevni IOT na početku iznosio 26 do 27 mm

Hg, neinferiornost SIMBRINZE u usporedbi s brinzolamidom 10 mg/ml + brimonidinom 2 mg/ml primjenjivanima istodobno, dokazana je pri svim posjetima tijekom ispitivanja s obzirom na smanjenje srednjeg dnevnog IOT-a u odnosu na početni (tablica 1).

Tablica 1. Promjena srednjeg dnevnog IOT-a (mm Hg) u odnosu na početni – Ispitivanje neinferiornosti

Posjet

SIMBRINZA

Brinzolamid + brimonidin

 

Razlika

 

 

Srednja

Srednja vrijednosta

Srednja vrijednosta

 

vrijednosta

 

 

(95% CI)

2. tjedan

-8,4

(n=394)

-8,4

(n=384)

-0,0

(-0,4,

0,3)

6. tjedan

-8,5

(n=384)

-8,4

(n=377)

-0,1

(-0,4,

0,2)

 

 

 

 

 

 

 

3. mjesec

-8,5

(n=384)

-8,3

(n=373)

-0,1 (-0,5, 0,2)

6. mjesec

-8,1

(n=346)

-8,2

(n=330)

0,1 (-0,3, 0,4)

aSrednje vrijednosti dobivene metodom najmanjih kvadrata dobivene statističkim modelom koji uzima u obzir ispitivačku lokaciju, početnu vrijednost IOT –a u 9 sati ujutro, i korelaciju dobivenih vrijednosti u svakog bolesnika.

Srednje smanjenje IOT-a u odnosu na početni u svakoj vremenskoj točki pri svakoj posjeti bilo je slično pri primjeni SIMBRINZE ili njenih komponenata primjenjivanih istodobno (7 do 10 mm Hg). Srednji postotak smanjenja IOT-a u odnosu na početnu vrijednost pri primjeni SIMBRINZE iznosio je 25% do 37%. Postotak bolesnika s IOT-om nižim od 18 mm Hg bio je, pri primjeni SIMBRINZE i brinzolamida + brimonidina sličan pri svakom posjetu u istoj vremenskoj točki do 6. mjeseca ispitivanja. U vremenskoj točki +2 h

(vrijeme koje odgovara vršnoj jutarnjoj učinkovitosti) pri primarnoj kontroli učinkovitosti u 3. mjesecu, postotak bolesnika s IOT-om nižim od 18 mm Hg iznosio je 65,6% u skupini liječenoj SIMBRINZOM i 63,7% u onoj liječenoj brinzolamidom + brimonidinom.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove je izuzela obvezu podnošenja rezultata ispitivanja SIMBRINZE u svim podskupinama pedijatrijske populacije u liječenju glaukoma i okularne hipertenzije (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Brinzolamid se apsorbira kroz rožnicu nakon topikalne primjene u oko. Sastojak se također apsorbira u sistemsku cirkulaciju gdje se čvrsto veže za karboanhidrazu u eritrocitima. Koncentracije u plazmi su vrlo niske. Poluvijek eliminacije iz kompletne krvi je produljen (> 100 dana) kod ljudi zbog vezivanja karboanhidraze u eritrocitima.

Brimonidnin se brzo apsorbira u oko nakon topikalne primjene. Kod kunića, maksimalne koncentracije u oku postignute su za manje od jednog sata u većini slučajeva. Maksimalne koncentracije u krvi kod ljudi su < 1 ng/ml i postignute unutar < 1sata. Razine u plazmi opadaju s poluvijekom od otprilike 2-3 sata. Pri kroničnoj primjeni nema nakupljanja.

U topikalnom okularnom kliničkom ispitivanju usporedbe sistemske farmakokinetike SIMBRINZE primijenjene dva ili tri puta dnevno i brinzolamida i brimonidina primijenjenih pojedinačno primjenom istog doziranja, farmakokinetika brinzolamida i N-desetilbrinzolamida u stanju dinamičke ravnoteže u kompletnoj krvi bila je slična između kombiniranog lijeka i brinzolamida primijenjenog pojedinačno. Isto tako, farmakokinetika brimonidina u plazmi u stanju dinamičke ravnoteže iz kombiniranog lijeka bila je slična onoj zabilježenoj s pojedinačno primijenjenim brimonidinom, s iznimkom kod skupine koja je liječena

SIMBRINZOM dva puta dnevno, kod koje je srednji AUC0-12 satibio oko 25 % niži nego kod brimonidina primijenjenog pojedinačno dva puta dnevno.

Distribucija

Ispitivanja na kunićima pokazala su maksimalnu okularnu koncentraciju brinzolamida nakon topikalne primjene u prednjim tkivima oka kao što su rožnica, konjunktiva, očna vodica i šarenica-cilijarno tijelo.

Zadržavanje u tkivima oka je produljeno zahvaljujući vezanju na karboanhidrazu. Brinzolamid se umjereno veže (oko 60 %) na proteine plazme kod ljudi.

Brimonidin iskazuje afinitet za pigmentirana tkiva oka, posebice šarenica-cilijarno tijelo, zbog svog poznatog svojstva vezanja na melanin. No klinički i neklinički podaci o sigurnosti primjene pokazuju da se dobro podnosi i da je neškodljiv pri kroničnoj primjeni

Biotransformacija

Brinzolamid se metabolizira putem jetrenih citokrom P450 izoenzima, posebno CYP3A4, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 i CYP2C9. Glavni metabolit je N-desetilbrinzolamid nakon čega slijede N- desmetoksipropil i O-desmetilni metabiliti kao i analog N-propilne kiseline koji nastaje oksidacijom N- propilnog bočnog lanca O-desmetilbrinzolamida. Brinzolamid i N-desetilbrinzolamid ne inhibiraju citrokrom P450 izozime kod koncentracija najmanje 100 puta većim od maksimalnih sistemskih razina.

Brimonidin se opsežno metabolizira jetrenom aldehid oksidazom, a glavni su mu metaboliti 2- oksobrimonidin, 3-oksobrimonidin i 2,3-dioksobrimonidin. Primijećeno je i oksidativno cijepanje imidazolnog prstena u 5-bromo-6-gvanidinokinoksalin.

Eliminacija

Brinzolamid se prvenstveno eliminira u urin u nepromijenjenom obliku. Kod ljudi, izmjereni brinzolamid i N-desetilbrinzolamid u urinu iznosio je oko 60 %, odnosno 6 % doze. Podaci kod štakora pokazali su određeno izlučivanje u žuč (oko 30 %), prvenstveno u obliku metabolita.

Brimonidin se prvenstveno eliminira u urin u obiku metabilita. Kod štakora i majmuna, razina metabolita u urinu bila je 60 do 75 % oralne ili intravenozne doze.

Linearnost/nelinearnost

Farmakokinetika brinzolamida je inherentno nelinearna zbog vezanja na karboanhidrazu u kompletnoj krvi i raznim tkivima, koje se može zasititi. Izloženost u stanju dinamičke ravnoteže ne povećava se na način ovisan o dozi.

Nasuprot tome, farmakokinetika brimonidina je linearna u rasponu kliničkih terapijskih doza.

Farmakokinetički/farmakodinamički odnos(i)

SIMBRINZA je namijenjena lokalnom djelovanju u oku. Procjena izloženosti u ljudskom oku kod učinkovitih doza nije izvediva. Farmakokinetički/farmakodinamički odnos kod ljudi pri sniženju IOT-a nije ustanovljen.

Ostale posebne populacije

Ispitivanja učinaka dobi, rase, spola, te oštećenja bubrežne i jetrene funkcije na SIMBRINZU nisu provedena. Ispitivanje brinzolamida u Japanaca u odnosu na druge ispitanike pokazala su da je sistemska farmakokinetika u obje skupine bila slična. Ispitivanje brinzolamida u ispitanika s oštećenom bubrežnom funkcijom pokazalo je da je sistemska izloženost brinzolamidu i N-desetilbrinzolamidu u ispitanika s umjereno oštećenom bubrežnom funkcijom bila 1,6-2,8 puta veća nego u onih s urednom bubrežnom funkcijom. To povećanje tvari povezanih s djelatnim tvarima u eritrocitima u stanju dinamičke ravnoteže nije inhibiralo aktivnost eritrocitne karboanhidraze do stupnja koji bi bio povezan sa sistemskim nuspojavama. No kombinirani lijek se ne preporučuje bolesnicima s teško oštećenom bubrežnom funkcijom (klirens kreatinina < 30 ml/min).

Cmax, AUC i poluvijek eliminacije brimonidina u starijih osoba (>65 godina starosti) slični su onima u mladih odraslih osoba. Učinci oštećenja bubrežne i jetrene funkcije na sistemsku farmakokinetiku brimonidina nisu ispitani. Imajući u vidu malu sistemsku izloženost brimonidinu nakon topikalne primjene u oko, očekuje se da promjene izloženosti u plazmi ne bi bile klinički značajne.

Pedijatrijska skupina

Sistemska farmakokinetika brinzolamida i brimonidina, samih ili u kombinaciji, nije ispitana u pedijatrijskih bolesnika.

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Brinzolamid

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, i kancerogenosti.

U nekliničkim ispitivanjima reproduktivne i razvojne toksičnosti učinci su zamijećeni tek pri izloženosti koja se smatra dovoljno većom od maksimalne izloženosti ljudi, ukazujući na malu važnost za kliničku primjenu. Peroralne doze brinzolamida do 6 mg/kg/dan koje su iskazivale maternalnu toksičnost (261 puta veće od preporučene dnevne kliničke doze od 23 g/kg/dan), nisu utjecale na fetalni razvoj kunića. U štakora je doza od 18 mg/kg/dan (783 puta veća od preporučene dnevne kliničke doze), ali ne i ona od 6 mg/kg/dan, izazvala blago smanjenje osifikacije lubanje i sternebra fetusa. Ti su nalazi bili povezani s metaboličkom acidozom,

uz smanjenje prirasta tjelesne težine majki i smanjenje tjelesne težine fetusa. O dozi ovisno smanjenje tjelesne težine fetusa uočeno je u mladunčadi ženki koje su primale 2 do 18 mg/kg na dan. Tijekom laktacije, doza pri kojoj nije bilo učinaka na mladunčad iznosila je 5 mg/kg/dan.

Brimonidin

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, kancerogenosti, reproduktivne i razvojne.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

benzalkonijev klorid propilenglikol karbomer 974P boratna kiselina manitol

natrijev klorid tiloksapol

kloridna kiselina i/ili natrijev hidroksid (za podešavanje pH vrijednosti) pročišćena voda

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

2 godine

4 tjedna nakon prvog otvaranja

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Okrugle, neprozirne boce od polietilena niske gustoće volumena 8 ml, s nastavkom za kapanje od polietilena niske gustoće i bijelim polipropilenskim zatvaračem s navojem (Drop-Tainer) koje sadrže 5 ml suspenzije.

Kutija sadrži 1 ili 3 boce.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje

Nema posebnih zahtjeva za zbrinjavanje.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velika Britanija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/933/001-002

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja:

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept