Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Označavanje - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTachoSil
ATK šifraB02BC30
Tvarhuman fibrinogen / human thrombin
ProizvođačTakeda Austria GmbH

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KARTONSKA KUTIJA

1.NAZIV LIJEKA

TachoSil matrica tkivnog ljepila ljudski fibrinogen/ljudski trombin

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

Svaka matrica sadrži po cm2 ljudski fibrinogen 5,5 mg ljudski trombin 2,0 IU

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Konjski kolagen, ljudski albumin, riboflavin (E101), natrijev klorid, natrijev citrat (E331), L-argininklorid

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

Matrica tkivnog ljepila

1 matrica od 9,5 cm x 4,8 cm

2 matrica od 4,8 cm x 4,8 cm

1 matrica od 3,0 cm x 2,5 cm

5 matrica od 3,0 cm x 2,5 cm

1 prethodno zarolana matrica od 4,8 cm x 4,8 cm

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Za epilezijsku primjenu.

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

Kad se aluminijska vrećica jednom otvori, primijenite odmah. Nemojte ponovno sterilizirati.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

11.IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25

A-4020 Linz, Austrija

12.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

EU/1/04/277/001 1 matrica od 9,5 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/002 2 matrica od 4,8 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/003 1 matrica od 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/004 5 matrica od 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/005 1 prethodno zarolana matrica od 4,8 cm x 4,8 cm

13.BROJ SERIJE

Broj serije

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje na recept.

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE VREĆICA OD ALUMINIJSKE FOLIJE

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

TachoSil matrica tkivnog ljepila ljudski fibrinogen/ljudski trombin Za epilezijsku primjenu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitati Uputu o lijeku.

3.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

4.BROJ SERIJE

Broj serije

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

1 matrica od 9,5 cm x 4,8 cm

1 matrica od 4,8 cm x 4,8 cm

1 matrica od 3,0 cm x 2,5 cm

1 prethodno zarolana matrica od 4,8 cm x 4,8 cm

6.DRUGO

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI BLISTER ILI STRIP BLISTER OD POLIETILEN TEREFTALATA

1. NAZIV LIJEKA

TachoSil

2.IME NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Takeda

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti {MM/GGGG}

4. BROJ SERIJE

Broj serije

5.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept