Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trimbow (beclometasone dipropionate / formoterol...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - R03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaTrimbow
ATK šifraR03
Tvarbeclometasone dipropionate / formoterol fumarate dihydrate / glycopyrronium bromide
ProizvođačChiesi Farmaceutici S.p.A.

1.NAZIV LIJEKA

Trimbow 87 mikrograma/5 mikrograma/9 mikrograma stlačeni inhalat, otopina

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna isporučena doza (doza koja izađe iz nastavka za usta) sa drži 87 mikrograma beklometazondipropionata, 5 mikrograma formoterolfumarat dihidrata i 9 mikrograma glikopironija (u obliku 11 mikrograma glikopironijevog bromida).

Jedna odmjerena doza (doza koja izađe iz ventila) sadrži 100 mikrograma beklometazondipropionata, 6 mikrograma formoterolfumarat dihidrata i 10 mikrograma glikopironija (u obliku 12,5 mikrograma glikopironijevog bromida).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Stlačeni inhalat, otopina (stlačeni inhalat).

Bezbojna do žućkasta otopina.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Terapija održavanja u odraslih bolesnika s umjerenom do teškom kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću (KOPB) koji nisu odgovarajuće liječeni kombinacijom inhalacijskog kortikosteroida i dugodjelujućeg beta-2 agonista (za učinke na kontrolu simptoma i sprječavanje egzacerbacija vidjeti dio 5.1).

4.2Doziranje i način primjene

Doziranje

Odrasli

Preporučena doza je dva udaha lijeka Trimbow dvaput na dan.

Maksimalna doza je dva udaha lijeka Trimbow dvaput na dan.

Posebne populacije

Starije osobe

Nije potrebna prilagodba doze u starijih bolesnika (u dobi od 65 godina i starijih).

Oštećenje funkcije bubrega

Trimbow se može primjenjivati u preporučenoj dozi u bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem funkcije bubrega. Primjena lijeka Trimbow u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega kojima je potrebna dijaliza, osobito ako je povezana sa značajnim smanjenjem tjelesne težine, može se uzeti u obzir samo ako je očekivana korist veća odmogućeg rizika (vidjeti dio 4.4 i dio 5.2).

Oštećenje funkcije jetre

Nema relevantnih podataka o primjeni lijeka Trimbow u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre pa je u tih bolesnika lijek potrebno primjenjivati s oprezom (vidjeti dio 4.4 i dio 5.2).

Pedijatrijska populacija

Nema relevantne primjene lijeka Trimbow u pedijatrijskoj populaciji (mlađoj od 18 godina) za indikaciju kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB).

Način primjene

Za primjenu inhalacijom.

Da bi se osigurala pravilna primjena ovog lijeka, liječnik ili drugi zdravstveni radnik treba pokazati bolesniku kako da ispravno koristi inhalator te također treba redovito provjeravati ispravnost bolesnikove tehnike inhaliranja. Bolesniku treba savjetovati da pažljivo pročita uputu o lijeku i slijedi upute za uporabu navedene u uputi o lijeku.

Nakon udisanja, bolesnici trebaju isprati usta ili progrgljati vodu bez gutanja ili oprati zube (vidjeti dio 4.4 i 6.6).

Na stražnjoj strani inhalatora Trimbow nalazi se brojač doza ili pokazivač doza koji pokazuje koliko je potisaka preostalo. Za spremnike pod tlakom sa 60 i 120 potisaka, svaki put kad bolesnik pritisne spremnik, oslobodi se odmjerena doza raspršene otopine i brojač pokaže jedan broj manje.

Na spremniku pod tlakom sa 180 potisaka, svaki put kad bolesnik pritisne spremnik pod tlakom, oslobodi se odmjerena doza raspršene otopine i brojač se malo zakrene; broj preostalih odmjerenih doza prikazuje se u intervalima od 20.

Bolesnike je potrebno upozoriti da im inhalator ne smije ispasti jer to može uzrokovati odbrojavanje na brojaču.

Za upute za uporabu vidjeti dio 6.6.

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Nije za akutnu primjenu

Trimbow nije indiciran za liječenje akutnih epizoda bronhospazma ili za liječenje akutne egzacerbacije

KOPB-a (tj. za hitno ublažavanje simptoma).

Preosjetljivost

Nakon primjene lijeka Trimbow zabilježene su rane reakcije preosjetljivosti. Ako se pojave znakovi koji ukazuju na alergijske reakcije, osobito angioedem (uključujući otežano disanje ili gutanje, oticanje jezika, usana i lica), urtikariju ili kožni osip, potrebno je odmah prekinuti primjenu lijeka Trimbow i uvesti drugu terapiju.

Paradoksalni bronhospazam

Nakon doziranja može doći do paradoksalnog bronhospazma uztrenutno pojačanje piskanja pri disanju i nedostatka zraka. To je potrebno odmah liječiti brzodjelujućim inhalacijskim bronhodilatatorom (lijekom koji brzo ublažava simptome). Potrebno je odmah prekinuti primjenu lijeka Trimbow, procijeniti bolesnika i, ako je potrebno, uvesti drugu terapiju.

Pogoršanje bolesti

Ne preporučuje se naglo prekinuti liječenje lijekom Trimbow. Ako bolesnici smatraju da liječenje nije učinkovito, trebaju nastaviti s liječenjem, ali moraju potražiti liječnički savjet. Povećana uporaba bronhodilatatora koji brzo ublažavaju simptome ukazuje na pogoršanje osnovne bolesti i zahtijeva

ponovnu procjenu terapije. Iznenadno i progresivno pogoršanje simptoma KOPB-a može ugroziti život i bolesniku je potreban hitan liječnički pregled.

Kardiovaskularni učinci

Trimbow je potrebno primjenjivati uz oprez u bolesnika sa srčanim aritmijama, osobito atrioventrikularnim blokom trećeg stupnja i tahiaritmijama (ubrzanim i/ili nepravilnim otkucajima srca), idiopatskom subvalvularnom aortalnom stenozom, hipertrofičnom opstruktivnom kardiomiopatijom, teškom bolešću srca (osobito akutnim infarktom miokarda, ishemijskom bolešću srca, kongestivnim zatajenjem srca), okluzivnim krvožilnim bolestima (osobito arteriosklerozom), arterijskom hipertenzijom i aneurizmom.

Također je potreban oprez kod liječenja bolesnika za koje se zna ili sumnja da imaju produljenje QTc intervala (QTc > 450 milisekundi za muškarce ili > 470 milisekundi za žene), bilo kongenitalno bilo inducirano lijekovima, jer su ti bolesnici bili isključeni iz kliničkih ispitivanja lijeka Trimbow.

Ako je planirana anestezija halogeniranim anesteticima, potrebno je osigurati da se lijek Trimbow ne primjenjuje najmanje 12 sati prije početka anestezije jer postoji rizik od srčanih aritmija.

Oprez je potreban i kad Trimbow primjenjuju bolesnici s tireotoksikozom, šećernom bolešću, feokromocitomom i neliječenom hipokalijemijom.

Pneumonija u bolesnika s KOPB-om

U bolesnika s KOPB-om koji su primali inhalacijske kortikosteroide zabilježeno je povećanje incidencije pneumonije, uključujući pneumoniju koja je zahtijevala bolničko liječenje. Postoje neki pokazatelji povećanog rizika od pneumonije s povećanjem doze steroida, ali to se nije uvjerljivo dokazalo u svim ispitivanjima.

Ne postoje uvjerljivi klinički dokazi o razlikama u veličini rizika za pneumoniju između pojedinih inhalacijskih kortikosteroida unutar te skupine.

Liječnici moraju pozorno pratiti mogući razvoj pneumonije u bolesnika s KOPB-om s obzirom da se kliničke manifestacije tih infekcija podudaraju sa simptomima egzacerbacije KOPB-a.

Čimbenici rizika za pneumoniju u bolesnika s KOPB-om uključuju aktivne pušače, stariju dob, niski indeks tjelesne mase (BMI) i teški oblik KOPB-a.

Sistemski učinci kortikosteroida

Sistemski učinci mogu nastati uz bilo koji inhalacijski kortikosteroid, osobito kad su propisane visoke doze tijekom dugog razdoblja. Dnevna doza lijeka Trimbow odgovara srednjoj dozi inhalacijskog kortikosteroida; nadalje, nastanak tih učinaka manje je vjerojatan nego uz peroralne kortikosteroide. Mogući sistemski učinci uključuju: Cushingov sindrom, kušingoidne značajke, adrenalnu supresiju, zastoj u rastu, smanjenje mineralne gustoće kostiju, kataraktu, glaukom i, rjeđe, niz psiholoških učinaka ili učinaka na ponašanje uključujući psihomotornu hiperaktivnost, poremećaje spavanja, tjeskobu, depresiju i agresiju (osobito u djece). Stoga je važno provoditi redovite preglede bolesnika.

Trimbow je potrebno primjenjivati uz oprez u bolesnika s aktivnom ili latentnom plućnom tuberkulozom te gljivičnim i virusnim infekcijama dišnih puteva.

Hipokalijemija

Terapija beta-2 agonistima može rezultirati potencijalno ozbiljnom hipokalijemijom. To može izazvati štetne kardiovaskularne učinke. Osobit se oprez savjetuje kod teškog KOPB-a jer taj učinak može biti pojačan hipoksijom. Hipokalijemija može biti pojačana i istodobnim liječenjem drugim lijekovima koji mogu izazvati hipokalijemiju, kao što su derivati ksantina, steroidi i diuretici (vidjeti dio 4.5).

Također se savjetuje oprez kad se primjenjuje veći broj bronhodilatatora za brzo ublažavanje simptoma. U takvim se situacijama preporučuje pratiti razine kalija u serumu.

Hiperglikemija

Inhalacija formoterola može prouzročiti povišenje razine glukoze u krvi. Stoga je, tijekom liječenja, potrebno pratiti glukozu u krvi u bolesnika sa šećernom bolešću prema utvrđenim smjernicama.

Antikolinergički učinak

Glikopironij je potrebno primjenjivati uz oprez u bolesnika s glaukomom uskog kuta, hiperplazijom prostate ili urinarnom retencijom. Bolesnike je potrebno obavijestiti o znakovima i simptomima akutnog glaukoma uskog kuta te im savjetovati da prestanu primjenjivati Trimbow i da se odmah obrate svom liječniku ako se razviju bilo koji od tih znakova i simptoma.

Nadalje, zbog antikolinergičkog učinka glikopironija, ne preporučuje se dugotrajnaistodobna primjena lijeka Trimbow s drugim antikolinergičkim lijekovima (vidjeti dio 4.5).

Bolesnici s teškim oštećenjem funkcije bubrega

U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega, uključujući one sa završnim stadijem bubrežne bolesti koji zahtijevaju dijalizu, osobito ako je prisutno i značajno smanjenje tjelesne težine, Trimbow se smije primjenjivati samo ako je očekivana korist veća od mogućeg rizika (vidjeti dio 5.2). Ove je bolesnike potrebno pratiti zbog mogućih nuspojava.

Bolesnici s teškim oštećenjem fukcije jetre

U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre, Trimbow se smije primjenjivati samo ako je očekivana korist veća od mogućeg rizika (vidjeti dio5.2). Ove je bolesnike potrebno pratiti zbog mogućih nuspojava.

Uporaba s komorom za inhaliranje

Farmakokinetički podaci o primjeni jedne doze (vidjeti dio 5.2) pokazali su da je primjena lijeka Trimbow sa AeroChamber Plus komorom za inhaliranje, u usporedbi s rutinskom primjenom bez komore za inhaliranje, povećala ukupnu sistemsku izloženost (AUC0-t) glikopironiju. Međutim, dostupni podaci o sigurnosti primjene iz dugotrajnih kliničkih ispitivanja nisu dali nikakav značajan razlog za zabrinutost zbog sigurnosti primjene (vidjeti dio 5.1).

Sprječavanje orofaringealnih infekcija

Da bi se smanjio rizik od orofaringealnih infekcija kandidom, bolesnicima treba savjetovati da nakon udisanja propisane doze isperu usta ili progrgljaju vodu bez gutanja ili da operu zube.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Farmakokinetičke interakcije

Budući da se glikopironij eliminira uglavnom putem bubrega, mogle bi nastati interakcije s lijekovima koji utječu na mehanizme izlučivanja u bubregu (vidjeti dio 5.2). Učinak inhibicije prijenosa organskih kationa (pomoću cimetidina kao probnog inhibitora prijenosnika OCT2 i MATE1) u bubrezima na dispoziciju inhaliranog glikopironija pokazuje se kao ograničeno povećanje ukupne sistemske izloženosti (AUC0-t) za 16 % i blago smanjenje bubrežnog klirensa za 20 % zbog istodobne primjene cimetidina.

Beklometazon je manje ovisan o metabolizmu putem CYP3A od nekih drugih kortikosteroida te, općenito, interakcije nisu vjerojatne; međutim, ne može se isključiti mogućnost sistemskih učinaka

prilikom istodobne primjene jakih inhibitora CYP3A (npr. ritonavir, kobicistat) te se stoga prilikom upotrebe takvih lijekova preporučuje oprez i odgovarajući nadzor.

Farmakodinamičke interakcije

Povezane s formoterolom

Potrebno je izbjegavati beta-blokatore koji nisu kardioselektivni (uključujući kapi za oko) u bolesnika koji uzimaju inhalacijski formoterol. Ako se oni moraju primjenjivati, učinak formoterola bit će smanjen ili poništen.

Istodobna primjena drugih beta-adrenergičkih lijekova može imati aditivne učinke; stoga je potreban oprez kad se drugi beta-adrenergički lijekovi propisuju istodobno s formoterolom.

Istodobno liječenje kinidinom, dizopiramidom, prokainamidom, antihistaminicima, inhibitorima monoaminooksidaze, tricikličkim antidepresivima i fenotiazinima može produljiti QT interval i povećati rizik od ventrikularnih aritmija. Osim toga, L-dopa, L-tiroksin, oksitocin i alkohol mogu smanjiti srčanu podnošljivost beta-2-simpatomimetika.

Istodobno liječenje inhibitorima monoaminooksidaze, uključujući lijekove koji imaju svojstva slična furazolidonu i prokarbazinu, može izazvati hipertenzivne reakcije.

Postoji povećan rizik od aritmija u bolesnika koji istodobno prime anesteziju halogeniranim ugljikovodicima.

Istodobno liječenje derivatima ksantina, steroidima ili diureticima može pojačati mogući hipokalijemijski učinak beta-2 agonista (vidjeti dio 4.4). Hipokalijemija može povećati sklonost aritmijama u bolesnika koji se liječe glikozidima digitalisa.

Povezane s glikopironijem

Dugotrajna istodobna primjena lijeka Trimbow s drugim antikolinergičkim lijekovima nije ispitana pa se stoga ne preporučuje (vidjeti dio 4.4).

Pomoćne tvari

Trimbow sadrži male količine etanola. Postoji teoretska mogućnost interakcije u osobito osjetljivih bolesnika koji uzimaju disulfiram ili metronidazol.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Nema iskustva niti znakova upitne sigurnosti primjene potisnog plina norflurana (HFA134a) tijekom trudnoće ili dojenja u ljudi. Međutim, ispitivanja učinka HFA134a na reproduktivnu funkciju i embriofetalni razvoj u životinja nisu pokazala klinički značajne štetne učinke.

Trudnoća

Nema podataka ili su podaci o primjeni lijeka Trimbow u trudnica ograničeni.

Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost (vidjeti dio 5.3). Poznato je da glukokortikoidni lijekovi uzrokuju učinke u ranoj fazi gestacije, dok beta-2 simpatomimetički lijekovi poput formoterola imaju tokolitičke učinke. Stoga, kao mjera opreza, preporučuje se izbjegavati primjenu lijeka Trimbow tijekom trudnoće i tijekom porođaja.

Trimbow se smije primjenjivati tijekom trudnoće samo ako je očekivana korist za bolesnicu veća od mogućeg rizika za fetus. Dojenčad i novorođenčad majki koje primaju znatne doze lijeka Trimbow potrebno je promatrati zbog moguće adrenalne supresije.

Dojenje

Nema relevantnih kliničkih podataka o primjeni lijeka Trimbow tijekom dojenja u ljudi.

Glukokortikoidi se izlučuju u majčino mlijeko. Razumno je pretpostaviti da se i beklometazondipropionat i njegovi metaboliti izlučuju u majčino mlijeko.

Nije poznato prelaze li formoterol ili glikopironij (uključujući njihove metabolite) u majčino mlijeko, ali otkriveni su u mlijeku životinja tijekom laktacije. Antikolinergici poput glikopironija mogu potisnuti stvaranje mlijeka.

Potrebno je odlučiti da li prekinuti dojenje ili prekinuti liječenje/suzdržati se od liječenja lijekom Trimbow uzimajući u obzir korist dojenja za dijete i korist liječenja za ženu.

Plodnost

Nisu provedena posebna ispitivanja lijeka Trimbow s obzirom na njegovu sigurnost za plodnost u ljudi. Ispitivanja na životinjama pokazala su smanjenu plodnost (vidjeti dio 5.3).

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Trimbow ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Najčešće zabilježene nuspojave lijeka Trimbow bile su oralna kandidijaza (koja je nastala u 0,5 % izloženih ispitanika), koja je uobičajeno povezana s inhalacijskim kortikosteroidima; mišićni grčevi (0,5 %), koji se mogu pripisati komponenti dugodjelujućih beta-2 agonista; suha usta (0,5 %), što je uobičajeni antikolinergički učinak.

Tablični sažetak nuspojava

Klinički program razvoja lijeka Trimbow proveden je u bolesnika s umjerenim, teškim ili vrlo teškim KOPB-om. U ispitivanjima višestrukih doza, ukupno je 2004 bolesnika bilo liječeno beklometazondipropionatom/formoterolfumarat dihidratom/glikopironijem

87 mikrograma/5 mikrograma/9 mikrograma prema ciljnom režimu doziranja (dva udaha dvaput na dan).

Učestalost nuspojava definirana je prema sljedećoj konvenciji: vrlo često (≥ 1/10); često (≥ 1/100 i < 1/10); manje često (≥ 1/1000 i < 1/100); rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000); vrlo rijetko (< 1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

MedDRA klasifikacija

Nuspojava

Učestalost

organskih sustava

 

 

 

pneumonija (u bolesnika s KOPB-om)1, faringitis1,

 

 

oralna kandidijaza, infekcija mokraćnog sustava1,

često

Infekcije i infestacije

nazofaringitis1

 

influenca1, oralna gljivična infekcija, orofaringealna

 

 

kandidijaza, ezofagealna kandidijaza1, sinusitis1, rinitis1,

manje često

 

gastroenteritis1, vulvovaginalna kandidijaza1

 

 

infekcija donjih dišnih puteva (gljivična)

rijetko

Poremećaji krvi i limfnog

granulocitopenija1

manje često

sustava

trombocitopenija1

vrlo rijetko

Poremećaji imunološkog

alergijski dermatitis1

manje često

reakcije preosjetljivosti, uključujući eritem, edem usana,

 

sustava

rijetko

lica, očiju i ždrijela

 

 

Endokrini poremećaji

adrenalna supresija1

vrlo rijetko

 

 

MedDRA klasifikacija

Nuspojava

Učestalost

organskih sustava

 

 

Poremećaji metabolizma i

hipokalijemija1, hiperglikemija1

manje često

prehrane

smanjen apetit

rijetko

 

nemir1

manje često

 

psihomotorička hiperaktivnost1, poremećaji spavanja1,

 

Psihijatrijski poremećaji

anksioznost1, depresija1, agresija1, promjene ponašanja

nepoznato

 

(pretežno u djece) 1

 

 

nesanica

rijetko

Poremećaji živčanog

glavobolja

često

tremor1, omaglica1, disgeuzija1, hipoestezija1

manje često

sustava

 

 

hipersomnija

rijetko

 

Poremećaji oka

glaukom1, katarakta1

vrlo rijetko

Poremećaji uha i labirinta

otosalpingitis1

manje često

 

atrijska fibrilacija, elektrokardiografsko produljenje QT

manje često

Srčani poremećaji

intervala, tahikardija, tahiaritmija1, palpitacije

angina pektoris (stabilna1 i nestabilna), ventrikularne

rijetko

 

ekstrasistole1, nodalni ritam, sinusna bradikardija

Krvožilni poremećaji

hiperemija1, navale crvenila1

manje često

ekstravazacija krvi, hipertenzija

rijetko

 

Poremećaji dišnog sustava,

disfonija

često

kašalj, produktivni kašalj1, nadraženost grla, epistaksa1

manje često

prsišta i sredoprsja

paradoksalni bronhospazam1, orofaringealna bol

rijetko

 

dispneja1

vrlo rijetko

Poremećaji probavnog

proljev1, suha usta, disfagija1, mučnina1, dispepsija1,

manje često

sustava

osjećaj žarenja usana1, zubni karijes1

Poremećaji kože i

osip1, urtikarija1, pruritus1, hiperhidroza1

manje često

potkožnog tkiva

angioedem1

rijetko

Poremećaji mišićno-

mišićni grčevi, mialgija, bol u ekstremitetima1, bol u

manje često

koštanog sustava i

kostima i mišićima prsnog koša1

vezivnog tkiva

usporen rast1

vrlo rijetko

Poremećaji bubrega i

dizurija1, retencija mokraće1

manje često

mokraćnog sustava

nefritis1

rijetko

Opći poremećaji i reakcije

umor1, astenija1

manje često

na mjestu primjene

periferni edemi1

vrlo rijetko

 

povišen C-reaktivni protein1, povećan broj trombocita1,

 

 

povišene slobodne masne kiseline1, povišena razina

manje često

Pretrage

inzulina u krvi1, povišena razina ketonskih tijela u krvi1,

snižen kortizol u krvi1

 

 

povišen krvni tlak1, snižen krvni tlak1

rijetko

 

smanjena gustoća kostiju1

vrlo rijetko

1Nuspojave prijavljene u sažetku opisa svojstava lijeka najmanje jedne od pojedinačnih komponenti, ali nisu uočene kao nuspojave u kliničkom razvoju lijeka Trimbow.

Među opaženim nuspojavama, sljedeće se tipično povezuju s:

Beklometazondipropionatom: pneumonija, oralne gljivične infekcije, gljivična infekcija donjih dišnih puteva, disfonija, nadraženost grla, hiperglikemija, psihijatrijski poremećaji, snižen kortizol u krvi.

Formoterolom: hipokalijemija, hiperglikemija, tremor, palpitacije, mišićni grčevi, elektrokardiografsko produljenje QT intervala, povišen krvni tlak, snižen krvni tlak, atrijska fibrilacija, tahikardija, tahiaritmija, angina pektoris (stabilna i nestabilna), ventrikularne ekstrasistole, nodalni ritam.

Glikopironijem: glaukom, atrijska fibrilacija, tahikardija, palpitacije, suha usta, zubni karijes, dizurija, retencija mokraće, infekcija mokraćnog sustava.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Predoziranje lijekom Trimbow može izazvati znakove i simptome zbog djelovanja pojedinačnih komponenti, uključujući one opažene kod predoziranja drugim beta-2 agonistima i antikolinergicima i sukladne poznatim učincima skupine inhalacijskih kortikosteroida (vidjeti dio 4.4). Ako nastupi predoziranje, potrebno je potporno liječenje simptoma bolesnika uz odgovarajuće praćenje po potrebi.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih putova, adrenergici u kombinaciji s antikolinergicima. ATK oznaka: R03AL09.

Mehanizam djelovanja i farmakodinamički učinci

Trimbow sadrži beklometazondipropionat, formoterol i glikopironij u obliku otopine koja se može raspršiti u aerosol s vrlo sitnim česticama prosječnog medijana masenog aerodinamičkog promjera

(engl. mass median aerodynamic diameter, MMAD) od oko 1,1 mikrometar i istovremenim taloženjem sve tri komponente. Čestice aerosola Trimbow u prosjeku su puno manje od čestica formulacija koje se ne raspršuju u vrlo sitne čestice. Posljedica toga je jači učinak beklometazondipropionata nego u formulacijama s distribucijom čestica čija veličina nije vrlo sitna (100 mikrograma beklometazondipropionata u vrlo sitnim česticama u lijeku Trimbow odgovara 250 mikrograma beklometazondipropionata u formulaciji koja se ne raspršuje u vrlo sitne čestice).

Beklometazondipropionat

Beklometazondipropionat koji se daje inhalacijom u preporučenim dozama ima glukokortikoidno protuupalno djelovanje unutar pluća. Glukokortikoidi se široko primjenjuju za supresiju upale u kroničnim upalnim bolestima dišnih putova kao što je KOPB. Njihovo djelovanje posredovano je vezanjem na glukokortikoidne receptore u citoplazmi, što dovodi do povećane transkripcije gena koji kodiraju protuupalne proteine.

Formoterol

Formoterol je selektivni beta-2 adrenergički agonist koji izaziva relaksaciju glatkog mišićja bronha u bolesnika s reverzibilnom opstrukcijom dišnih puteva. Bronhodilatacijski učinak nastupa brzo, unutar

1-3 minute nakon inhalacije, a traje 12 sati nakon jedne doze.

Glikopironij

Glikopironij je dugodjelujući antagonist muskarinskih receptora (antikolinergik) za koje pokazuje visok afinitet i primjenjuje se inhalacijom kao bronhodilatacijsko liječenje KOPB-a. Glikopironij djeluje tako što blokira bronhokonstrikcijsko djelovanje acetilkolina na stanice glatkih mišića u dišnim putovima te na taj način proširuje dišne putove. Glikopironijev bromid je antagonist visokog afiniteta za muskarinske receptore te je dokazano da ima više od četiri puta veću selektivnost za ljudske M3 receptore nego za ljudske M2 receptore.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Program faze III kliničkog razvoja u KOPB-u uključio je dva ispitivanja s aktivnom kontrolom u trajanju od 52 tjedna. U ispitivanju TRILOGY, Trimbow se uspoređivao s fiksnom kombinacijom

beklometazondipropionata i formoterola 100/6 mikrograma primijenjenom u dva udaha dvaput na dan (1368 randomiziranih bolesnika). U ispitivanju TRINITY, Trimbow se uspoređivao s tiotropijem

18 mikrograma praškom inhalata, tvrdom kapsulom, primijenjenim kao jedan udah jedanput na dan; osim toga, učinci su bili uspoređeni s učincima ex tempore trostruke kombinacije napravljene od fiksne kombinacije beklometazondipropionata i formoterola 100/6 mikrograma za dva udaha dvaput na dan i tiotropija 18 mikrograma praška inhalata, tvrde kapsule, primijenjenog kao jedan udah jedanput na dan (2691 randomiziran bolesnik). Oba su ispitivanja provedena u bolesnika s kliničkom dijagnozom KOPB-a s teškim do vrlo teškim ograničenjem protoka zraka (FEV1 manji od 50 % predviđenog), uz simptome koji su na testu procjene KOPB-a (engl. COPD Assessment Test, CAT) imali rezultat 10 ili veći, te uz najmanje jednu egzacerbaciju KOPB-a u prethodnih godinu dana. U ta je dva ispitivanja bilo uključeno 20% bolesnika koji su se koristili komorom za inhaliranje AeroChamber Plus.

Smanjenje egzacerbacija KOPB-a

U usporedbi s fiksnom kombinacijom beklometazondipropionata i formoterola, Trimbow je smanjio stopu umjerenih/teških egzacerbacija tijekom 52 tjedna za 23 % (stopa: 0,41 naspram 0,53 događaja po bolesniku godišnje; p = 0,005). U usporedbi s tiotropijem, Trimbow je smanjio stopu umjerenih/teških egzacerbacija tijekom 52 tjedna za 20 % (stopa: 0,46 naspram 0,57 događaja po bolesniku godišnje; p = 0,003). U usporedbi s tiotropijem, Trimbow je također smanjio stopu teških egzacerbacija (tj. isključujući umjerene egzacerbacije) za 32 % (stopa: 0,067 naspram 0,098 događaja po bolesniku godišnje; p = 0,017). Nisu bile opažene razlike kad se Trimbow uspoređivao s ex tempore trostrukom kombinacijom (stopa umjerenih/teških egzacerbacija: 0,46 naspram 0,45 događaja po bolesniku godišnje).

Osim toga, u usporedbi i s fiksnom kombinacijom beklometazondipropionata i formoterola, i s tiotropijem, Trimbow je značajno produljio vrijeme do prve egzacerbacije (omjer hazarda 0,80 odnosno 0,84; p = 0,020 odnosno p = 0,015), s time da nije bilo razlika između lijeka Trimbow i ex tempore trostruke kombinacije (omjer hazarda 1,06).

Učinci na plućnu funkciju

FEV1 prije doziranja

U usporedbi s fiksnom kombinacijom beklometazondipropionata i formoterola, Trimbow je poboljšao FEV1 prije doziranja za 81 ml nakon 26 tjedana liječenja te za 63 ml nakon 52 tjedna liječenja. U usporedbi s tiotropijem, Trimbow je poboljšao FEV1 prije doziranja za 51 ml nakon 26 tjedana liječenja i za 61 ml nakon 52 tjedna liječenja. Ova su poboljšanja bila statistički značajna (p < 0,001). Nisu bile opažene razlike kad se Trimbow uspoređivao s ex tempore trostrukom kombinacijom (razlika od 3 ml u FEV1 prije doziranja nakon 52 tjedna liječenja).

FEV1 dva sata poslije doziranja

U usporedbi s fiksnom kombinacijom beklometazondipropionata i formoterola, Trimbow je značajno poboljšao FEV1 dva sata poslije doziranja za 117 ml nakon 26 tjedana liječenja te za 103 ml nakon 52 tjedna liječenja (p < 0,001). Ovaj je ishod bio mjeren samo u ispitivanju TRILOGY.

Inspiracijski kapacitet

U usporedbi s tiotropijem,Trimbow je značajno poboljšao inspiracijski kapacitet za 39ml (p = 0,025) odnosno 60 ml (p = 0,001) nakon 26 odnosno 52 tjedna liječenja. Slični su učinci bili opaženi kad se Trimbow uspoređivao s ex tempore trostrukom kombinacijom. Ovaj je ishod bio mjeren samo u ispitivanju TRINITY.

Simptomatski ishodi

Trimbow je značajno poboljšao dispneju (mjerenu kao fokalni rezultat prema Prijelaznom indeksu dispneje [engl. Transition Dyspnoea Index, TDI]) nakon 26 tjedana liječenja u usporedbi s početnim vrijednostima (za 1,71 jedinica; p < 0,001), ali prilagođena srednja vrijednost razlike naspram fiksne kombinacije beklometazondipropionata i formoterola nije bila statistički značajna (0,21 jedinica;

p = 0,160). Analiza bolesnika s terapijskim odgovorom pokazala je da je postotak bolesnika s klinički značajnim poboljšanjem (fokalni rezultat veći ili jednak 1) bio značajno veći nakon 26 tjedana

liječenja lijekom Trimbow nego fiksnom kombinacijom beklometazondipropionata i formoterola (57,4 % naspram 51,8 %; p = 0,027). TDI je bio mjeren samo u ispitivanju TRILOGY.

Trimbow je također bio statistički značajno superiorniji kako fiksnoj kombinaciji beklometazondipropionata i formoterola tako i tiotropiju u pogledu poboljšanja kvalitete života (mjerene ukupnim rezultatom na Saint George respiratornom upitniku, SGRQ). Analiza bolesnika s terapijskim odgovorom pokazala je da je postotak bolesnika s klinički značajnim poboljšanjem (smanjenje veće ili jednako 4 u odnosu na početne vrijednosti) bio značajno veći nakon 26 i 52 tjedna liječenja lijekom Trimbow nego fiksnom kombinacijom beklometazondipropionata i formoterola ili tiotropijem.

Pedijatrijska populacija

Europska agencija za lijekove izuzela je obvezu podnošenja rezultata ispitivanja lijeka Trimbow u svim podskupinama pedijatrijske populacije za KOPB (vidjeti dio 4.2 za informacije o pedijatrijskoj primjeni).

5.2Farmakokinetička svojstva

Povezano s lijekom Trimbow

Sistemska izloženost beklometazondipropionatu, formoterolu i glikopironiju ispitana je u farmakokinetičkom ispitivanju provedenom u zdravih ispitanika. Ispitivanje je usporedilo podatke dobivene nakon liječenja jednom dozom lijeka Trimbow (4 udaha od 100/6/25 mikrograma, formulacija koja sadrži dvostruko veću jačinu glikopironija od odobrene i koja nije na tržištu) ili jednom dozom ex tempore kombinacije beklometazondipropionat/formoterol (4 udaha od

100/6 mikrograma) plus glikopironij (4 udaha od 25 mikrograma). Maksimalna koncentracija u plazmi i sistemska izloženost glavnom djelatnom metabolitu beklometazondipropionata (beklometazon 17-monopropionatu) i formoterolu bile su slične nakon primjene fiksne odnosno ex tempore kombinacije. Maksimalna koncentracija glikopironija u plazmi bila je slična nakon primjene fiksne i ex tempore kombinacije, dok je sistemska izloženost bila nešto veća nakon primjene lijeka Trimbow nego ex tempore kombinacije. U ovom se ispitivanju također istražila moguća farmakokinetička interakcija između djelatnih komponenti lijeka Trimbow tako što su se usporedili farmakokinetički podaci dobiveni nakon primjene jedne doze ex tempore kombinacije i nakon primjene jedne doze pojedinačnih komponenti beklometazondipropionata/formoterola ili glikopironija. Nije bilo jasnog dokaza farmakokinetičke interakcije, međutim, pokazalo se da su kod ex tempore kombinacije razine formoterola i glikopironija privremeno bile nešto više neposredno nakon doziranja u usporedbi s pojedinačnim komponentama. Potrebno je napomenti da glikopironij kao zasebna komponenta u obliku stlačenog inhalata, koji se koristio u farmakokinetičkim ispitivanjima, nije dostupan na tržištu.

Usporedba različitih ispitivanja pokazala je da je farmakokinetika beklometazon 17-monopropionata, formoterola i glikopironija slična u bolesnika s KOPB-om i zdravih ispitanika.

Učinak komore za inhaliranje

Primjena lijeka Trimbow s komorom za inhaliranje AeroChamber Plus u bolesnika s KOPB-om povećala je dopiranje beklometazon 17-monopropionata, formoterola i glikopironija do pluća (maksimalne koncentracije u plazmi bile su povećane za 15 %, 58 % odnosno 60 %). Ukupna sistemska izloženost (mjerena kao AUC0-t) bila je nešto smanjena za beklometazon 17-monopropionat (za 37 %) i formoterol (za 24 %), dok je za glikopironij bila povećana (za 45 %). Vidjeti također

dio 4.4.

Učinak oštećenja funkcije bubrega

Blago do teško oštećenje funkcije bubrega nije utjecalo na sistemsku izloženost (AUC0-t) beklometazondipropionatu, njegovom metabolitu beklometazon 17-monopropionatu i formoterolu.

Nije bilo učinka na glikopironij u ispitanika s blagim i umjerenim oštećenjem bubrega. Međutim, bilo je opaženo povećanje ukupne sistemske izloženosti do 2,5 puta u ispitanika s teškim oštećenjem bubrega (brzina glomerularne filtracije manja od 30 ml/min/1,73 m2), kao posljedica značajnog smanjenja količine izlučene u mokraći (smanjenje bubrežnog klirensa glikopironija za približno

90 %). Simulacije provedene na farmakokinetičkom modelu pokazale su da, čak i kad kovarijate imaju ekstremne vrijednosti (tjelesna težina manja od 40 kg i istodobna brzina glomerularne filtracije manja od 27 ml/min/1,73 m²), izloženost djelatnim tvarima lijeka Trimbow ostaje veća za približno 2,5 puta u usporedbi s izloženošu u uobičajenog bolesnika s medijanom vrijednosti kovarijata.

Povezano s beklometazondipropionatom

Beklometazondipropionat je prolijek s niskim afinitetom vezanja za glukokortikoidne receptore, koji se hidrolizira putem enzima esteraza do djelatnog metabolita beklometazon 17-monopropionata, koji ima jače topikalno protuupalno djelovanje od prolijeka beklometazondipropionata.

Apsorpcija, distribucija i biotransformacija

Udahnuti beklometazondipropionat brzo se apsorbira u plućima; prije apsorpcije dolazi do opsežne konverzije u beklometazon 17-monopropionat putem enzima esteraza koje se nalaze u većini tkiva. Sistemska raspoloživost djelatnog metabolita posljedica je apsorpcije u plućima (36 %) i apsorpcije progutane doze u gastrointestinalnom traktu. Bioraspoloživost progutanog beklometazondipropionata je zanemariva; međutim, zbog predsistemske konverzije u beklometazon 17-monopropionat, 41 % doze apsorbira se kao djelatni metabolit. Prisutno je približno linearno povećanje sistemske izloženosti s povećanjem udahnute doze. Apsolutna bioraspoloživost nakon inhalacije iznosi približno 2 % nominalne doze nepromijenjenog beklometazondipropionata i 62 % nominalne doze beklometazon 17-monopropionata. Nakon intravenske primjene, dispoziciju beklometazondipropionata i njegovog djelatnog metabolita karakterizira visoki klirens iz plazme (150 odnosno 120 l/sat), uz mali volumen distribucije beklometazondipropionata u stanju dinamičke ravnoteže (20 l) i veću distribuciju njegovog djelatnog metabolita u tkiva (424 l). Vezanje za proteine plazme je umjereno.

Eliminacija

Izlučivanje stolicom glavni je put eliminacije beklometazondipropionata uglavnom u obliku polarnih metabolita. Izlučivanje beklometazondipropionata i njegovih metabolita putem bubrega je zanemarivo.

Terminalni poluvijek eliminacije iznosi 0,5 sati za beklometazondipropionat i 2,7 sati za beklometazon 17-monopropionat.

Bolesnici s oštećenjem funkcije jetre

Farmakokinetika beklometazondipropionata u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre nije ispitana; međutim, budući da esteraze prisutne u crijevnom soku, serumu, plućima i jetri vrlo brzo metaboliziraju beklometazondipropionat u polarnije produkte beklometazon 21-monopropionat, beklometazon 17-monopropionat i beklometazon, ne očekuje se da će oštećenje funkcije jetre promijeniti farmakokinetiku i sigurnosni profil beklometazondipropionata.

Povezano s formoterolom

Apsorpcija i distribucija

Nakon inhalacije, formoterol se apsorbira i iz pluća i iz gastrointestinalnog trakta. Dio udahnute doze koji se proguta nakon primjene stlačenog inhalata može se kretati u rasponu od 60 % do 90 %. Najmanje se 65 % dijela koji se proguta apsorbira u gastrointestinalnom traktu. Nepromijenjena djelatna tvar postiže vršne koncentracije u plazmi unutar 0,5 do 1 sata nakon peroralne primjene. Vezanje formoterola za proteine plazme iznosi 61-64 %, s time da je 34 % vezano za albumin. Nije bilo zasićenja vezanja u rasponu koncentracija koje se postižu terapijskim dozama. Poluvijek eliminacije određen nakon peroralne primjene je 2-3 sata. Apsorpcija formoterola nakon inhalacije 12 do 96 mikrograma formoterola je linearna.

Biotransformacija

Formoterol se opsežno metabolizira, a glavni put uključuje izravnu konjugaciju na mjestu fenolne hidroksilne skupine. Konjugat glukuronske kiseline je neaktivan. Drugi glavni put uključuje O- demetilaciju, nakon koje slijedi konjugacija na mjestu fenolne 2'-hidroksilne skupine. U O-demetilaciji formoterola sudjeluju izoenzimi citokroma P450 – CYP2D6, CYP2C19 i CYP2C9. Čini se da je jetra glavno mjesto metabolizma. Formoterol ne inhibira enzime CYP450 u terapijski važnim koncentracijama.

Eliminacija

Kumulativno izlučivanje formoterola mokraćom nakon jednog udaha praška inhalata povećavalo se linearno u rasponu doza od 12 do 96 mikrograma. U prosjeku se 8 % doze izlučilo u obliku nepromijenjenog formoterola, a 25 % u obliku ukupnog formoterola. Na temelju koncentracija u plazmi izmjerenih u 12 zdravih ispitanika nakon inhalacije jedne doze od 120 mikrograma, izmjerena srednja vrijednost terminalnog poluvijeka eliminacije iznosi 10 sati. (R,R)- i (S,S)-enantiomeri činili su oko 40 % odnosno 60 % nepromijenjene djelatne tvari izlučene u mokraći. Relativni udio ta dva enantiomera u ispitivanom rasponu doza ostao je nepromijenjen i nije bilo dokaza relativnog nakupljanja jednog enantiomera u odnosu na drugi nakon ponovljenog doziranja. Nakon peroralne primjene (40 do 80 mikrograma), 6 % do 10 % doze pronađeno je u mokraći zdravih ispitanika u obliku nepromijenjene djelatne tvari; do 8 % doze pronađeno je u obliku glukuronida. Ukupno se

67 % peroralne doze formoterola izluči mokraćom (uglavnom kao metaboliti), a ostatak stolicom.

Bubrežni klirens formoterola je 150 ml/min.

Bolesnici s oštećenjem funkcije jetre

Farmakokinetika formoterola nije ispitana u bolesnika s oštećenjem funkcije jetre; međutim, budući da se formoterol prvenstveno eliminira putem metabolizma u jetri, u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre može se očekivati povećana izloženost.

Povezano s glikopironijem

Apsorpcija i distribucija

Glikopironij ima strukturu kvarternog amonijevog spoja koja mu ograničava prolaz kroz biološke membrane pa je zato njegova gastrointestinalna apsorpcija spora, promjenjiva i nepotpuna. Nakon inhalacije glikopironija, njegova bioraspoloživost iz pluća bila je 10,5 % (uz uzimanje aktivnog ugljena), dok je apsolutna bioraspoloživost bila 12,8 % (bez uzimanja aktivnog ugljena), što potvrđuje njegovu ograničenu apsorpciju u gastrointestinalnom traktu i pokazuje da više od 80 % sistemske izloženosti glikopironiju proizlazi iz njegove apsorpcije u plućima. Nakon ponovljene inhalacije doza u rasponu od 12,5 do 50 mikrograma dva puta dnevno iz stlačenih inhalata u bolesnika s KOPB-om, glikopironij je pokazao linearnu farmakokinetiku uz malo sistemsko nakupljanje u stanju dinamičke ravnoteže (medijan omjera nakupljanja 2,2-2,5).

Prividni volumen distribucije (Vz) udahnutog glikopironija bio je povećan u usporedbi s intravenskom

(i.v.) infuzijom (6420 l naspram 323 l), što odražava sporiju eliminaciju nakon inhalacije.

Biotransformacija

Metabolički obrazac glikopironija in vitro (mikrosomi i hepatociti ljudske, pseće, štakorske, mišje i kunićje jetre) bio je sličan među vrstama i glavna metabolička reakcija bila je hidroksilacija na fenilnom ili ciklopentilnom prstenu. Pronašlo se da je CYP2D6 jedini enzim zaslužan za metabolizam glikopironija.

Eliminacija

Srednja vrijednost poluvijeka eliminacije glikopironija u zdravih dobrovoljaca iznosila je približno 6 sati nakon i.v. injekcije, dok je nakon inhalacije u bolesnika s KOPB-om iznosila 5 do 12 sati u stanju dinamičke ravnoteže. Nakon jedne i.v. injekcije glikopironija, 40 % doze izlučilo se u mokraći unutar 24 sata. U bolesnika s KOPB-om u kojih se udahnuti glikopironij ponovljeno primjenjivao dvaput dnevno, udio doze izlučene mokraćom kretao se u rasponu od 13,0 % do 14,5 % u stanju dinamičke ravnoteže. Srednja vrijednost bubrežnog klirensa bila je slična u rasponu ispitanih doza i nakon jednokratne i ponovljene inhalacije (raspon: 281-396 ml/min).

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza te reproduktivne i razvojne toksičnosti.

Sigurnosna farmakologija

U inhalacijskom ispitivanju na telemetrijski praćenim psima, glavni ciljni sustav akutnih učinaka lijeka Trimbow bio je kardiovaskularni sustav (povećanje srčane frekvencije, sniženje krvnog tlaka, promjene u EKG-u pri višim dozama), učinaka vjerojatno povezanih s beta-2 adrenergičkim djelovanjem formoterola i antimuskarinskim djelovanjem glikopironija. Nije bilo dokaza više nego aditivnih učinaka trojne kombinacije u usporedbi s pojedinačnim komponentama.

Toksičnost ponovljenih doza

U inhalacijskim ispitivanjima ponovljenih doza s lijekom Trimbow u štakora i pasa u trajanju do

13 tjedana glavne uočene promjene bile su povezane s učincima na imunosni sustav (vjerojatno zbog sistemskih kortikosteroidnih učinaka beklometazondipropionata i njegovog aktivnog metabolita beklometazon 17-monopropionata) i kardiovaskularni sustav (vjerojatno povezanima s beta-2 adrenergičkim djelovanjem formoterola i antimuskarinskim djelovanjem glikopironija). Toksikološki profil trojne kombinacije odražavao je onaj pojedinačnih komponenti bez značajnog porasta toksičnosti i bez neočekivanih promjena.

Reproduktivna i razvojna toksičnost

Smatra se da je beklometazondipropionat / beklometazon 17-monopropionat odgovoran za učinke reproduktivne toksičnosti poput smanjenja stope začeća, indeksa plodnosti, parametara ranog embrionalnog razvoja (implantacijski gubitak), kasne osifikacije i povećane incidencije varijacija unutarnjih organa u štakora; dok su se tokolitički i antimuskarinski učinci pripisani beta-2 adrenergičkom djelovanju formoterola i antimuskarinskom djelovanju glikopironija, javili u gravidnih

ženki štakora u kasnoj fazi gestacije i/ili ranoj fazi laktacije, što je dovelo do gubitka potomstva.

Genotoksičnost

Genotoksičnost lijeka Trimbow nije procjenjivana, međutim, pojedinačne djelatne tvari bile su bez genotoksičnog djelovanja u konvencionalnim sustavima ispitivanja.

Kancerogenost

Ispitivanja kancerogenosti lijeka Trimbow nisu provedena. Međutim, u inhalacijskom ispitivanju kancerogenosti na štakorima u trajanju od 104 tjedna, te u ispitivanju kancerogenosti pri peroralnoj primjeni na transgeničnim miševima Tg.rasH2 u trajanju od 26 tjedana, glikopironijev bromid nije pokazao kancerogeni potencijal, a objavljeni podaci iz dugoročnih ispitivanja provedenih s beklometazondipropionatom i formoterolfumaratom u štakora ne upućuju na klinički značajan kancerogeni potencijal.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

etanol bezvodni kloridna kiselina norfluran (potisni plin)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

6.3Rok valjanosti

Spremnik pod tlakom sa 60 potisaka: 21 mjesec.

Dokazano je da je lijek u primjeni kemijski i fizikalno stabilan 2 mjeseca na temperaturi od 25°C. Nakon izdavanja, lijek se može čuvati najdulje 2 mjeseca na temperaturi do 25°C. Drugačije trajanje i uvjeti čuvanja lijeka u primjeni odgovornost su korisnika.

Spremnik pod tlakom sa 120 i 180 potisaka: 22 mjeseca.

Dokazano je da je lijek u primjeni kemijski i fizikalno stabilan 4 mjeseca na temperaturi od 25°C. Nakon izdavanja, lijek se može čuvati najdulje 4 mjeseca na temperaturi do 25°C. Drugačije trajanje i uvjeti čuvanja lijeka u primjeni odgovornost su korisnika.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Prije izdavanja:

Čuvati u hladnjaku (2°C-8°C).

Ne zamrzavati.

Ne izlagati temperaturama višima od 50°C.

Ne bušiti spremnik pod tlakom.

Uvjete čuvanja lijeka u primjeni vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Spremnik pod tlakom (obložen aluminijem), s odmjernim ventilom. Spremnik pod tlakom umetnut je u polipropilenski inhalator, koji ima nastavak za usta i brojač doza (60potisaka ili 120 potisaka po spremniku pod tlakom) ili pokazivač doza (180 potisaka po spremniku pod tlakom) i opremljen je polipropilenskim zatvaračem nastavka za usta.

Veličine pakiranja s jednim spremnikom od 60, 120 ili 180 potisaka ili višestruka pakiranja s 2 ili 3 spremnika od 120 potisaka svaki.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličinepakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

Za ljekarnike:

Zapišite na pakiranje datum izdavanja lijeka bolesniku.

Upute za uporabu

Priprema inhalatora

Prije nego što inhalator upotrijebi prvi put, bolesnik treba jedanput pritisnuti spremnik i raspršiti jedan potisak u zrak kako bi bio siguran da inhalator pravilno radi (priprema). Prije pripreme spremnika pod tlakom sa 60, 120 ili 180 potisaka, brojač/pokazivač doza treba pokazivati 61, 121 odnosno 180.

Nakon pripreme, brojač/pokazivač doza treba pokazivati 60, 120 odnosno 180.

Upotreba inhalatora

Za vrijeme udisanja lijeka iz inhalatora bolesnici trebaju stajati ili sjediti u uspravnom položaju. Potrebno je slijediti niže opisane korake. VAŽNO: ne smije se previše žuriti s postupkom od 2. do

5.koraka:

1.Bolesnici trebaju ukloniti zaštitni zatvarač s nastavka za usta i provjeriti da je nastavak za usta čist i da nije prašnjav i prljav te da ne sadrži nikakve druge strane predmete.

2.Bolesnici trebaju polako i što dublje izdahnuti, koliko god mogu, kako bi ispraznili pluća.

3.Bolesnici trebaju držati inhalator okomito, tako da mu je tijelo okrenuto prema gore, i postaviti nastavak za usta između zuba, ali ga ne smiju zagristi. Usnama trebaju obuhvatiti nastavak za usta, a jezik mora biti u ravnom položaju ispod nastavka.

4.Istovremeno, bolesnici trebaju polako i duboko udahnuti na usta sve dok im se pluća ne ispune zrakom (za to je potrebno približno 4–5 sekundi). Odmah nakon početka udisaja, bolesnici trebaju čvrsto pritisnuti vrh spremnika pod tlakom prema dolje kako bi raspršili jednu dozu.

5.Bolesnici potom trebaju zadržati dah koliko god mogu dok im nije neugodno, a zatim izvaditi inhalator iz usta i polako izdahnuti. Bolesnici ne smiju izdisati zrak kroz inhalator.

6.Bolesnici zatim trebaju provjeriti brojač doza ili pokazivač doza kako bi provjerili da se odgovarajuće pomaknuo.

Da bi udahnuli drugu raspršenu dozu, bolesnici trebaju držati inhalator u uspravnom položaju približno 30 sekundi i ponoviti postupak od 2. do 6. koraka.

Ako se nakon udisanja pojavi maglica, bilo iz inhalatora bilo sa strane usta, potrebno je ponoviti postupak od 2. koraka.

Nakon upotrebe, bolesnici trebaju zatvoriti inhalator zaštitnim zatvaračem nastavka za usta i provjeriti brojač doza ili pokazivač doza.

Nakon udisanja, bolesnici trebaju isprati usta ili progrgljati vodu bez gutanja ili oprati zube (vidjeti dijelove 4.2 i 4.4).

Kada nabaviti novi inhalator

Bolesnicima treba savjetovati da nabave novi inhalator kad brojač ili pokazivač doza pokaže broj 20. Kada brojač ili pokazivač pokaže 0, trebaju prestati koristiti inhalator jer preostala količina u inhalatoru ne mora biti dovoljna za oslobađanje pune doze u potisku.

Dodatne upute za posebne skupine bolesnika

Bolesnicima sa slabim rukama možda će biti lakše držati inhalator objema rukama. Tada je potrebno kažiprste postaviti na vrh spremnika pod tlakom, a oba palca na bazu inhalatora.

Bolesnici kojima je teško uskladiti potisak i oslobađanje aerosola s udisanjem mogu koristiti komoru za inhaliranje AeroChamber Plus, temeljito očišćenu kako je opisano u odgovarajućoj uputi. Liječnik ili ljekarnik trebaju podučiti bolesnike kako ispravno koristiti i održavati inhalator i komoru za inhaliranje te provjeriti tehniku bolesnika kako bi bili sigurni da u pluća dopire optimalna količina udahnute djelatne tvari. To se može postići tako da bolesnici koriste komoru za inhaliranje

AeroChamber Plus kroz koju mogu polako i duboko udahnuti, s time da potisak mora biti istovremen s udisanjem. Drugi je način da bolesnici jednostavno udahnu i izdahnu (na usta) nakon potiska, kako je opisano u uputama za komoru za inhaliranje, kako bi primili djelatnu tvar. Vidjeti dio 4.4 i dio 5.2.

Čišćenje

Za redovito čišćenje inhalatora, bolesnici trebaju svaki tjedan ukloniti zatvarač s nastavka za usta i obrisati nastavak za usta izvana i iznuta suhom krpicom. Ne smiju vaditi spremnik pod tlakom iz aktivatora i ne smiju čistiti nastavak za usta vodom ili drugom tekućinom.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italija

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/17/1208/001

EU/1/17/1208/002

EU/1/17/1208/003

EU/1/17/1208/004

EU/1/17/1208/005

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA / DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: {DD mjesec GGGG}

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

{DD mjesec GGGG}

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu, kao i na internetskoj stranici {naziv nadležnog tijela države članice

(poveznica)}.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept