Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Unituxin (dinutuximab) – Označavanje - L01XC

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaUnituxin
ATK šifraL01XC
Tvardinutuximab
ProizvođačUnited Therapeutics Europe Ltd

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU

Kutija

1. NAZIV LIJEKA

Unituxin 3,5 mg/mL koncentrat za otopinu za infuziju dinutuksimab

2. NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml koncentrata sadrži 3,5 mg dinutuksimaba.

Svaka bočica od 5 ml sadrži 17,5 mg dinutuksimaba.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

 

 

 

odobren

4.

FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

 

 

Koncentrat za otopinu za infuziju

 

 

nije

 

1 bočica

 

 

 

17,5 mg/5 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

 

 

 

 

 

više

 

 

Primjena u venu.

 

 

 

 

Prije uporabe pročitajte Uputu o lije u.

 

 

 

 

 

koji

 

 

 

6.

POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

7.

DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

histidin polisorbat 20 natrijev klorid voda za injekcije

Za dodatne informacije vidjeti Uputu o lijeku.

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Čuvati i prevoziti na hladnom.

Ne zamrzavati

Bočicu čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

10.POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH

MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

United Therapeutics Europe, Ltd.

Unither House

Curfew Bell Road

Chertsey, Surrey KT16 9FG

Ujedinjeno Kraljevstvo

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/15/1022/001

13. BROJ SERIJE

Serija

14. NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15. UPUTE ZA UPORABU

16. PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

 

 

 

nije

Prihvaćeno obrazloženje za nenavođenje Brailleovog pisma

 

 

koji

više

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

odobren

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE

Bočica

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Unituxin 3,5 mg/mL sterilni koncentrat dinutuksimab

Primjena u venu nakon razrjeđivanja

2. NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti

4.

BROJ SERIJE

 

 

 

 

 

Serija

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

 

 

 

 

 

odobren

 

17,5 mg/5 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

 

6.

DRUGO

 

 

više

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

koji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept