Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Viekirax (ombitasvir / paritaprevir / ritonavir) – Uputa o lijeku - AbbVie Ltd

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaViekirax
ATK šifraAbbVie Ltd
Tvarombitasvir / paritaprevir / ritonavir
ProizvođačAuthorised

Uputa o lijeku: Informacija za bolesnika

Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg filmom obložene tablete ombitasvir/paritaprevir/ritonavir

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svome liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1.Što je Viekirax i za što se koristi

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Viekirax

3.Kako uzimati Viekirax

4.Moguće nuspojave

5.Kako čuvati Viekirax

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

1.Što je Viekirax i za što se koristi

Viekirax je antivirusni lijek koji se koristi za liječenje odraslih koji boluju od kroničnog (dugotrajnog) hepatitisa C (infektivna bolest jetre koju izaziva virus hepatitisa C). Viekirax sadrži djelatne tvari ombitasvir, paritaprevir i ritonavir.

Zajedničkim djelovanjem ove tri djelatne tvari zaustavlja se umnožavanje virusa hepatitisa C i infekcija novih stanica te se virus s vremenom uklanja iz Vaše krvi. Ombitasvir i paritaprevir blokiraju dva proteina koji su nužni za umnožavanje virusa. Ritonavir djeluje kao „pojačivač“ da bi se djelovanje paritaprevira u tijelu produžilo.

Viekirax tablete se uzimaju s drugim antivirusnim lijekovima poput dasabuvira i ribavirina. Liječnik će s Vama razgovarati o tome koje od tih lijekova trebate uzimati s lijekom Viekirax.

Vrlo je važno da pročitate i Upute o lijeku za druge antivirusne lijekove koje uzimate s lijekom Viekirax. Ako imate bilo kakvih pitanja o tim lijekovima, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Viekirax

Nemojte uzimati Viekirax

ako ste alergični na ombitasvir, paritaprevir, ritonavir ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

ako osim hepatitisa C imate teške tegobe s jetrom

ako uzimate neki od lijekova navedenih u tablici u nastavku. Naime, istodobna primjena lijeka Viekirax s tim lijekovima može izazvati ozbiljne ili po život opasne učinke. Ti lijekovi mogu utjecati na način na koji Viekirax djeluje, a Viekirax može utjecati na način na koji ti drugi lijekovi djeluju.

Lijekovi koje ne smijete uzimati s lijekom Viekirax

Lijek ili djelatna tvar

Namjena lijeka

alfuzosin

za liječenje povećane prostate

amiodaron, dronedaron

za korekciju nepravilnog srčanog ritma

astemizol, terfenadin

za liječenje simptoma alergije. Ti lijekovi

 

mogu biti dostupni i bez recepta.

atorvastatin, lovastatin, simvastatin

za snižavanje razine kolesterola u krvi

karbamazepin, fenitoin, fenobarbital

za liječenje epilepsije

cisaprid

za ublažavanje određenih želučanih tegoba

klaritromicin, fusidatna kiselina, rifampicin,

za liječenje bakterijskih infekcija

telitromicin

 

kolhicin u bolesnika koji imaju teške tegobe s

za liječenje napadaja gihta

jetrom ili bubrezima

 

konivaptan

za reguliranje razine natrija u krvi

efavirenz, etravirin, lopinavir/ritonavir,

za liječenje HIV infekcije

sakvinavir, tipranavir, nevirapin, indinavir,

 

kobicistat

 

enzalutamid

za liječenje karcinoma prostate

ergotamin, dihidroergotamin

za liječenje migrenskih glavobolja

ergonovin, metilergometrin

lijekovi koji se koriste pri porodu

lijekovi koji sadrže etinilestradiol koji se

za kontracepciju

nalazi u većini kontracepcijskih tableta i

 

vaginalnim prstenovima koji se koriste za

 

kontracepciju

 

itrakonazol, ketokonazol, posakonazol,

za liječenje gljivičnih infekcija

vorikonazol

 

midazolam, triazolam (kada se uzimaju kroz

za liječenje tjeskobe ili problema sa

usta)

spavanjem

mitotan

kod simptoma malignih tumora

 

nadbubrežnih žlijezda

pimozid, lurasidon

za liječenje shizofrenije

kvetiapin

za liječenje shizofrenije, bipolarnog

 

poremećaja i velikog depresivnog

 

poremećaja

kinidin

za liječenje poremećaja srčanog ritma ili

 

malarije

ranolazin

za liječenje kronične angine (boli u prsištu)

salmeterol

za liječenje astme

sildenafil

kada se koristi za liječenje srčanog i plućnog

 

poremećaja koji se zove 'plućna arterijska

 

hipertenzija'

gospina trava (Hypericum perforatum)

biljni lijek za liječenje tjeskobe i blage

 

depresije. Ovaj se lijek može nabaviti bez

 

recepta.

tikagrelor

za sprječavanje zgrušavanja krvi

Nemojte uzeti lijek Viekirax ako se nešto od navedenoga odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete lijek Viekirax.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego što uzmete lijek Viekirax ako:

-imate neku drugu jetrenu bolest osim hepatitisa C;

-imate ili ste prethodno imali infekciju virusom hepatitisa B, jer će Vas liječnik možda htjeti pobliže pratiti.

Dok uzimate lijek Viekirax s dasabuvirom, recite svome liječniku ako primijetite neke od sljedećih simptoma jer oni mogu biti znak pogoršanja jetrenih tegoba:

mučnina, povraćanje ili gubitak teka

žuta boja kože ili očiju

tamnija boja mokraće nego inače

smetenost

primijećeno oticanje u području trbuha

Ako se bilo što od gore navedenoga odnosi na Vas (ili niste sigurni), razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete lijek Viekirax.

Krvne pretrage

Liječnik će napraviti krvne pretrage prije, tijekom i nakon liječenja lijekom Viekirax kako bi:

utvrdio koje druge lijekove morate uzimati s lijekom Viekirax i koliko dugo

potvrdio da je liječenje bilo učinkovito i da u Vašem tijelu više nema virusa hepatitisa C

provjerio imate li nuspojave na lijek Viekirax ili druge antivirusne lijekove koje Vam je liječnik propisao uz lijek Viekirax (kao što su „dasabuvir“ i „ribavirin“).

Djeca i adolescenti

Viekirax se ne smije davati djeci i adolescentima mlađima od 18 godina. Primjena lijeka Viekirax u djece i adolescenata još nije ispitana.

Drugi lijekovi i Viekirax

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli i prije nego počnete uzimati bilo koje druge lijekove.

Postoje određeni lijekovi koje ne smijete uzimati s lijekom Viekirax - pogledajte prethodnu tablicu 'Lijekovi koje ne smijete uzimati s lijekom Viekirax'.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Viekirax ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u sljedećoj tablici. Liječnik će možda morati promijeniti dozu tih lijekova. Isto tako, obratite se svome liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Viekirax ako koristite hormonsku kontracepciju. Pogledajte dio o kontracepciji u nastavku teksta.

Lijekovi o kojima morate obavijestiti svog liječnika prije nego uzmete lijek Viekirax

Lijek ili djelatna tvar

Namjena lijeka

alprazolam, diazepam

za liječenje tjeskobe, paničnih

 

napadaja i problema sa spavanjem

ciklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus

za potiskivanje imunosnog sustava

ciklobenzaprin, karisoprodol

za liječenje mišićnih grčeva

kolhicin za bolesnike kod kojih su testovi pokazali

za liječenje napadaja gihta ili

normalnu funkciju bubrega i jetre

obiteljske mediteranske groznice

digoksin, amlodipin, nifedipin, valsartan,

za liječenje srčanih tegoba ili

diltiazem, verapamil, kandesartan, losartan

povišenog krvnog tlaka

furosemid

za izlučivanje prekomjerno nakupljene

 

tekućine u tijelu

hidrokodon

za liječenje boli

levotiroksin

za tegobe sa štitnjačom

rilpivirin, darunavir, atazanavir

za liječenje HIV infekcije

omeprazol, lanzoprazol, esomeprazol

za liječenje želučanog vrijeda i drugih

 

želučanih tegoba

imatinib

za liječenje određenih vrsta raka krvi

fluvastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin

za snižavanje razine kolesterola u krvi

dabigatran

za razrjeđivanje krvi

feksofenadin

za liječenje peludne groznice

s-mefenitoin

za liječenje epilepsije

sulfasalazin

za liječenje upalnih bolesti crijeva

repaglinid

za snižavanje razina šećera u krvi

eritromicin

za liječenje bakterijskih infekcija

steroidni ili kortikosteroidni lijekovi (poput

za liječenje brojnih različitih stanja,

flutikazona)

uključujući ozbiljne bolesti i alergije

trazodon

za liječenje tjeskobe i depresije

varfarin i drugi slični lijekovi koji se nazivaju

za razrjeđivanje krvi

antagonisti vitamina K*

 

*Vaš liječnik će možda morati povećati učestalost vaših krvnih pretraga kako bi provjerio zgrušavanje

Vaše krvi.

Ako se bilo što od navedenoga odnosi na Vas (ili niste sigurni), razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete lijek Viekirax.

Trudnoća i kontracepcija

Učinci lijeka Viekirax u trudnoći nisu poznati. Lijek Viekirax se ne smije uzimati u trudnoći niti ga smiju uzimati žene u reproduktivnoj dobi bez da koriste učinkovitu metodu kontracepcije.

Vi ili Vaš partner morate koristiti učinkovitu metodu kontracepcije tijekom liječenja.

Kontraceptivi koji sadrže etinilestradiol ne smiju se uzimati u kombinaciji s lijekom Viekirax.

Upitajte Vašeg liječnika koja je najbolja metoda kontracepcije za Vas.

Potreban je poseban oprez ukoliko se lijek Viekirax uzima u kombinaciji s ribavirinom. Ribavirin može uzrokovati ozbiljne prirođene mane djeteta. Ribavirin ostaje u tijelu dugo nakon prekida liječenja te je stoga potrebna učinkovita kontracepcija tijekom liječenja te neko vrijeme nakon prestanka liječenja.

Postoji rizik od prirođenih mana djeteta kada se ribavirin primjenjuje kod bolesnica koje zatrudne.

Postoji i rizik od prirođenih mana djeteta kada se ribavirin primjenjuje kod bolesnika muškog spola čije partnerice zatrudne.

Vrlo pažljivo pročitajte dio „Kontracepcija“ u Uputi o lijeku ribavirina. Važno je da i muški i ženski partner pročitaju te informacije.

Ako Vi ili Vaša partnerica zatrudnite tijekom liječenja lijekom Viekirax i ribavirinom ili u nekoliko narednih mjeseci nakon prestanka liječenja, odmah se obratite Vašem liječniku.

Dojenje

Ne smijete dojiti tijekom liječenja lijekom Viekirax. Nije poznato izlučuju li se djelatne tvari lijeka Viekirax (ombitasvir, paritaprevir i ritonavir) u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Neki bolesnici su se osjećali vrlo umorno tijekom liječenja lijekom Viekirax s ostalim lijekovima za infekciju HCV-om. Ako osjećate umor, nemojte upravljati vozilom niti raditi sa strojevima.

3.Kako uzimati Viekirax

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Viekirax tablete se obično uzimaju s drugim antivirusnim lijekovima poput „dasabuvira“ i

„ribivarina“.

Koliko lijeka uzeti

Preporučena doza je dvije tablete koje se uzimaju odjednom, ujutro.

Kako uzeti lijek

Tablete uzimajte ujutro s hranom. Vrsta hrane nije bitna.

Tablete progutajte cijele.

Nemojte ih žvakati, drobiti ni lomiti jer mogu imati gorak okus.

Koliko dugo uzimati lijek Viekirax

Viekirax ćete uzimati tijekom 8, 12 ili 24 tjedna. Liječnik će Vam reći koliko će dugo liječenje trajati. Nemojte prestati uzimati lijek Viekirax, osim ako Vam to ne kaže liječnik. Vrlo je važno da završite cijeli ciklus liječenja. Tada postoji najveća vjerojatnost da će lijekovi izliječiti infekciju virusom hepatitisa C.

Ako primijenite više lijeka Viekirax nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete veću dozu od preporučene, odmah se javite svom liječniku ili otiđite u najbližu bolnicu. Ponesite sa sobom pakiranje lijeka kako biste lako mogli opisati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Viekirax

Važno je da ne propustite uzeti dozu ovoga lijeka. Ako propustite dozu, a preostalo je:

više od 12 sati do sljedeće doze - uzmite propuštenu dozu s hranom što je prije moguće.

manje od 12 sati do sljedeće doze - nemojte uzeti propuštenu dozu, a sljedeću dozu uzmite s

hranom prema uobičajenom rasporedu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4.Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

Nuspojave koje se javljaju kada se Viekirax uzima s dasabuvirom:

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

svrbež

Rijetke: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba

oticanje slojeva kože koje može zahvatiti bilo koji dio tijela, uključujući lice, jezik ili grlo što može uzrokovati poteškoće u gutanju ili disanju (angioedem).

Nuspojave koje se javljaju kada se Viekirax uzima s dasabuvirom i ribavirinom:

Vrlo česte: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

izrazit umor

mučnina

svrbež

problemi sa spavanjem (nesanica)

slabost ili nedostatak energije (astenija)

Česte: mogu se javiti u do 1 na 10 osoba

anemija (nizak broj crvenih krvnih stanica) Rijetke: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba

oticanje slojeva kože koje može zahvatiti bilo koji dio tijela, uključujući lice, jezik ili grlo što može uzrokovati poteškoće u gutanju ili disanju (angioedem).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5.Kako čuvati Viekirax

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza 'Rok valjanosti'. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Viekirax sadrži

Jedna tableta sadrži sadrži 12,5 mg ombitasvira, 75 mg paritaprevira i 50 mg ritonavira.

Drugi sastojci su:

Jezgra tablete: kopovidon, vitamin E polietilenglikolsukcinat, propilenglikolmonolaurat, sorbitanmonolaurat, koloidni bezvodni silicijev dioksid (E551), natrijev stearilfumarat.

Film ovojnica tablete: poli(vinilni alkohol) (E1203), polietilenglikol 3350, talk (E553b), titanijev dioksid (E171) i crveni željezov oksid (E172).

Kako Viekirax izgleda i sadržaj pakiranja

Viekirax tablete su ružičaste, duguljaste filmom obložene tablete, dimenzija 18,8 mm x 10,0 mm s oznakom 'AV1'. Viekirax tablete zapakirane su u blistere od folije koji sadrže 2 tablete. Svaka kutija sadrži 56 tableta (višestruko pakiranje sadrži 4 unutarnje kutije, od kojih svaka ima 14 tableta).

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

AbbVie Ltd

Maidenhead

SL6 4UB

Ujedinjeno Kraljevstvo

Proizvođač

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG,

Knollstrasse,

67061 Ludwigshafen,

Njemačka

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AbbVie SA

AbbVie UAB

Tél/Tel: +32 10 477811

Tel: +370 5 205 3023

България

Luxembourg/Luxemburg

АбВи ЕООД

AbbVie SA

Тел.: +359 2 90 30 430

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika

Magyarország

AbbVie s.r.o.

AbbVie Kft.

Tel: +420 233 098 111

Tel.: +36 1 455 8600

Danmark

Malta

AbbVie A/S

V.J.Salomone Pharma Limited

Tlf: +45 72 30-20-28

Tel: +356 22983201

Deutschland

Nederland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

AbbVie B.V.

Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +31 (0)88 322 2843

 

Eesti

Norge

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal

AbbVie AS

Tel: +372 623 1011

Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα

Österreich

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

AbbVie GmbH

Τηλ: +30 214 4165 555

España

Polska

AbbVie Spain, S.L.U.

AbbVie Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 384 09 10

Tel.: +48 22 372 78 00

France

Portugal

AbbVie

AbbVie, Lda.

Tél: +33 (0)1 45 60 13 00

Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska

România

AbbVie d.o.o.

AbbVie S.R.L.

Tel: +385 (0)1 5625 501

Tel: +40 21 529 30 35

Ireland

Slovenija

AbbVie Limited

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

Tel: +353 (0)1 4287900

Tel: +386 (1)32 08 060

 

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AbbVie s.r.o.

Tel: +354 535 7000

Tel: +421 2 5050 0777

Italia

Suomi/Finland

AbbVie S.r.l.

AbbVie Oy

Tel: +39 06 928921

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος

Sverige

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

AbbVie AB

Τηλ: +357 22 34 74 40

Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija

United Kingdom

AbbVie SIA

AbbVie Ltd

Tel: +371 67605000

Tel: +44 (0)1628 561090

Ova uputa je zadnji puta revidirana u

Drugi izvori informacija

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove: http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept