Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vitekta (elvitegravir) – Sažetak opisa svojstava lijeka - J05AX11

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVitekta
ATK šifraJ05AX11
Tvarelvitegravir
ProizvođačGilead Sciences International Ltd
Filmom obložena tableta (tableta).
Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1. NAZIV LIJEKA

Vitekta 85 mg filmom obložene tablete

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna filmom obložena tableta sadrži 85 mg elvitegravira.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom: jedna tableta sadrži 6,2 mg laktoze (u obliku hidrata). Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

odobren

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Zelena, filmom obložena tableta u obliku peterokutanijeveličine 8,9 mm x 8,7 mm, s utisnutom oznakom „GSI“ na jednoj strani i brojem „85“ na drugoj strani tablete.

4.KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Vitekta je indicirana, istovremenovišeprimij nj na s ritonavirom pojačanim inhibitorom proteaze i s

drugim antiretrovirusnim lijekovima, za l ječenje infekcije virusom humane imunodeficijencije-1

(HIV-1) u odraslih koji su zaraženi

rusom HIV-1 bez poznatih mutacija povezanih s rezistencijom

na elvitegravir (vidjeti dijelo e 4.2

5.1).

4.2 Doziranjekojii način pr m ene

Terapiju mora zap četi li ečnik s iskustvom u liječenju HIV infekcije.

Doziranje

Vitekta se mora primjenjivati u kombinaciji s ritonavirom pojačanim inhibitorom proteaze.

LijekPotrebno je pročitati Sažetak opisa svojstava istovremeno primijenjenog ritonavira pojačanog inhibitorom proteaze.

Pr poruč na doza lijeka Vitekta je jedna tableta od 85 mg ili jedna tableta od 150 mg uzeta peroralno jedanput na dan, s hranom. Izbor doze lijeka Vitekta ovisi o istovremeno primijenjenom inhibitoru proteaze (vidjeti tablicu 1 i dijelove 4.4 i 4.5). Za primjenu tablete od 150 mg, molimo pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka za Vitekta 150 mg tablete.

Lijek Vitekta potrebno je primjenjivati jedanput na dan, kako slijedi:

-ili u isto vrijeme kao ritonavirom pojačani inhibitor proteaze jedanput na dan

-ili s prvom dozom ritonavirom pojačanog inhibitora proteaze dvaput na dan.

Posebne populacije

Tablica 1: Preporučeni režimi doziranja

Doza lijeka VitektaDoza istovremenoprimijenjenog ritonavirom pojačanim inhibitorom proteaze

atazanavir 300 mg i ritonavir 100 mg jedanput na dan

85 mg jedanput na dan

lopinavir 400 mg i ritonavir 100 mg dvaput na dan

darunavir 600 mg i ritonavir 100 mg dvaput na dan

150 mg jedanput na dan

fosamprenavir 700 mg i ritonavir 100 mg dvaput na dan

Ne postoje nikakvi drugi podaci o preporuci primjene lijeka Vitekta s učestalošću doziranja ili inhibitorima proteaze HIV-1 osim onih navedenih u tablici 1.

Propuštena doza

Ako pacijent propusti uzeti dozu lijeka Vitekta, a prošlo je manje 18 sati od u bičajen g vremena uzimanja doze, pacijent mora što prije uzeti lijek Vitekta s hranom i potom ga nastaviti uzimati prema uobičajenom rasporedu. Ako pacijent propusti uzeti dozu lijeka Vitekta u roku uljem d 18 sati, i

Starije osobe

Nema dostupnih podataka na osnovi kojih bi se mogla preporučiti doza za pacijente starije od 65 godina (vidjeti dio 5.2).

uskoro je vrijeme za sljedeću dozu, pacijent ne treba uzeti propuštenu d zu nego je nostavno nastaviti

uzimati doze prema uobičajenom rasporedu.

 

 

Ako pacijent povraća unutar 1 sata od uzimanja lijeka Vit kta, mora uz ti drugu tabletu.

 

nije

odobren

Nije potrebna prilagodba doze l jekavišeVitekta u pacijenata s blagim (Child-Pugh stadij A) ili umjerenim (Child-Pugh stadij B) oštećen em jetre. Elvitegravir nije ispitan u pacijenata s teškim oštećenjem jetre (Child-Pugh stadij C) (v d eti d elove 4.4 i 5.2).

Oštećenje bubrega

Nije potrebna prilagodba doze lijeka V tekta za pacijente s oštećenjem bubrega (vidjeti dio 5.2).

Oštećenje funkcije jetre

Pedijatrijska populacija

Sigurnost i djelotvornost elvitegravira u djece u dobi od 0 do manje od 18 godina nisu još ustanovljene

(vidjeti dio 5.1). Nema podataka o primjeni u djece.

 

koji

Način primj ne

Vit

ta se mora uzimati peroralno, jedanput na dan, s hranom (vidjeti dio 5.2). Filmom obložena

tabl

ta ne smije se žvakati ili drobiti.

4.3

Kontraindikacije

Lijek

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neko od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

Istovremena primjena sa sljedećih lijekova zbog mogućeg gubitka virološkog odgovora i mogućeg razvoja rezistencije (vidjeti dio 4.5):

antikonvulzivi: karbamazepin, fenobarbital, fenitoin

antimikobakterijski lijekovi: rifampicin

biljni lijekovi: gospina trava (Hypericum perforatum)

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Općenito

Iako je dokazano da učinkovita virusna supresija antiretrovirusnom terapijom značajno smanjuje rizik od prijenosa bolesti spolnim putem, ne može se isključiti rezidualni rizik. Treba poduzeti mjere opreza za sprječavanje prijenosa bolesti u skladu s nacionalnim smjernicama.

Primjena lijeka Vitekta s inhibitorima proteaze HIV-1 ili učestalošću doziranja koji nisu navedeni u tablici 1 može rezultirati neodgovarajućim ili povišenim razinama elvitegravira i/ili istovremeno primijenjenih lijekova u plazmi.

Rezistencija

Virusi rezistentni na elvitegravir u većini slučaja pokazuju križnu rezistenciju na ralteg avi , inhibitor prijenosa lanca integraze (vidjeti dio 5.1).

Elvitegravir ima relativno nisku genetsku barijeru za rezistenciju. Stoga je, kad god je moguće, lijek

Vitekta potrebno primijeniti s potpuno aktivnim, ritonavirom pojačanim, inhibit

r m pr

teaze i

drugim potpuno aktivnim antiretrovirusnim lijekom kako bi se umanjila mogućn

st vir l

škog

neuspjeha i razvoja rezistencije (vidjeti dio 5.1).

 

 

 

Istovremena primjena drugih lijekova

 

 

 

Elvitegravir se prvenstveno metabolizira putem CYP3A. Kontraindicirana je ist

vremena primjena

lijeka Vitekta i jakih induktora CYP3A (uključujući gospinu travu [Hypericum perforatum],

rifampicin, karbamazepin, fenobarbital i fenitoin) (vidjeti di

love 4.3 i 4.5). Ne preporučuje se

 

odobren

istovremena primjena lijeka Vitekta i umjerenih induktora CYP3A (uključujući, bez ograničenja,

efavirenz i bosentan) (vidjeti dio 4.5).

 

 

 

Zbog potrebe za istovremenomprimjenom lijeka Vitekta i rito avirom pojačanog inhibitora proteaze,

liječnici trebaju pročitati Sažetak opisa svojstava istovreme

o primijenjenog inhibitora proteaze i

ritonavira radi opisa kontraindiciranih lij kova i drugihnijeznačajnih interakcija lijekova koji mogu

uzrokovati moguće smrtonosne nuspojave ili gubitak t rapijskog učinka i mogućeg razvoja

rezistencije.

 

 

 

Pokazalo se da atazanavir/ritonavišer lop nav r/ritonavir značajno povećavaju koncentracije elvitegravira u plazmi (v djeti d o 4.5). Kada se primjenjuje u kombinaciji s atazanavirom/ritonavirom i lopinavirom/ritonavirom, doza l jeka Vitekta mora se smanjiti s 150 mg jedanput na dan na 85 mg jedanput na dan (vidjeti d o 4.2).

Istovremena primjena lijeka Vitekta i srodnih djelatnih tvari: Vitekta se mora primjenjivati u

kombinaciji s rit navir

m p jačanim inhibitorom proteaze. Vitekta se ne smije primjenjivati s

inhibitorom proteaze

oji je pojačan nekim drugim lijekom jer preporuke doziranja nisu ustanovljene

Lijek

 

za te ombinacije.kojiPojačavajući elvitegravir lijekom koji nije ritonavir može rezultirati suboptimalnim

koncentracijama elvitegravira i/ili inhibitora proteaze u plazmi, što može dovesti do gubitka

t rapijs og učin a i mogućeg razvoja rezistencije.

V t kta se ne smije primjenjivati u kombinaciji s lijekovima koji sadrže elvitegravir ili pojačavaju farmakokinetiku, osim ritonavira.

Kontracepcijski zahtjevi

Pacijentice reproduktivne dobi moraju primjenjivati hormonsku kontracepciju koja sadrži najmanje 30 µg etinilestradiola i norgestimat kao progestagen ili moraju primjenjivati drugu pouzdanu metodu kontracepcije (vidjeti dijelove 4.5 i 4.6). Istovremena primjena elvitegravira i oralnih kontraceptiva koji sadrže druge progestagene umjesto norgestimata, nije ispitana te se stoga mora izbjegavati.

Pacijentice koje primjenjuju estrogene kao hormonsku nadomjesnu terapiju potrebno je klinički pratiti radi znakova deficijencije estrogena (vidjeti dio 4.5).

Oportunističke infekcije

U pacijenata koji primaju lijek Vitekta ili neku drugu antiretrovirusnu terapiju mogu nastaviti razvijati oportunističke infekcije i druge komplikacije HIV infekcije, pa bi stoga morali ostati pod strogim kliničkim nadzorom liječnika koji imaju iskustva u liječenju pacijenata s bolestima povezanim s HIV-om.

Pacijenti s istovremenom infekcijom HIV-om i infekcijom virusom hepatitisa B ili C

Pacijenti s kroničnim hepatitisom B ili C liječeni antiretrovirusnom terapijom, izloženi su povećanom riziku od teških i potencijalno smrtonosnih jetrenih nuspojava.

U cilju optimalnog liječenja HIV infekcije u pacijenata koji su istovremeno zaraženi virusom hepatitisa B (HBV), liječnici se moraju pridržavati trenutačno važećih smjernica za liječenje HIV-a.

Tjelesna težina i metabolički parametri

nije

odobren

 

Bolest jetre

Elvitegravir nije ispitivan u pacijenata s teškim oštećenjem jetre (Child-Pugh stadij C). U pacijenata s blagim (Child-Pugh stadij A) i umjerenim (Child-Pugh stadij B) oštećenjem jetre nije potre na prilagodba doze lijeka Vitekta (vidjeti dijelove 4.2 i 5.2).

Pacijenti s već postojećm disfunkcijom jetre, uključujući kronični aktivni hepatitis, imaju povećanu učestalost abnormalnosti funkcije jetre tijekom kombinirane antiretrovirusne terapije (engl. combination antiretroviral therapy, CART) pa ih treba nadzirati u skla u sa stan ar nom praksom. Ako u tih pacijenata nastupe znakovi pogoršanja bolesti jetre, mora se razm triti privremeni ili trajni prekid liječenja.

Povećanje tjelesne težine i razina lipida i glukoze u krvi mogu se pojaviti tijekom antiretrovirusne terapije. Te promjene mogu biti djelomično poveza e s ko trolom bolesti i stilom života. Za lipide, u nekim slučajevima postoji dokaz o učinku liječe ja, dok za debljanje nema čvrstog dokaza povezanog s bilo kojim posebnim liječenjem. Za nadzor lipida u krvi date su preporuke u utvrđenim smjernicama za liječenje HIV-a. Poremećaje lipida potr bno je prikladno klinički liječiti.

Sindrom imunološke reaktivacije

 

U pacijenata inficiranih HIV-om s te kom

munodeficijencijom u vrijeme uvođenja CART-a može

doći do upalne reakcije na asimptomatske

li rezidualne oportunističke patogene, koja može

uzrokovati teška klinička stanja li pogoršanje simptoma. Takve su reakcije tipično zapažene unutar

prvih nekoliko tjedana ili m eseci po u ođenju CART-a. Relevantni primjeri su citomegalovirusni

retinitis, generalizirane i/ li žar šnevišemikobakterijske infekcije te upala pluća uzrokovana s

Pneumocystis jir vecii. Svaki upalni simptom treba procijeniti i, kada je to potrebno, uvesti liječenje.

Autoimuni poremećajikoji(p put Gravesove bolesti) također su zabilježeni u okruženju imunološke reaktivacije; međutim, prijavljeno vrijeme do nastupa poremećaja više varira i ti događaji mogu se

Lijekpojaviti puno mjeseci na on početka liječenja.

Ost on roza

Iako se smatra da je etiologija multifaktorska (uključujući primjenu kortikosteroida, konzumaciju alkohola, t šku imunosupresiju, veći indeks tjelesne mase), zabilježeni su slučajevi osteonekroze osob to u pacijenata s uznapredovalom HIV-bolesti i/ili dugotrajnom izloženošću CART-u. Pacijente treba uputiti da se obrate liječniku ako osjete bolove u zglobovima, ukočenost zglobova ili teškoće pri kretanju.

Pomoćne tvari

Vitekta sadrži laktozu. Zbog toga pacijenti s rijetkim nasljednim problemima nepodnošenja galaktoze, pomanjkanja Lapp laktaze ili s malapsorpcijom glukoze-galaktoze ne smiju uzimati ovaj lijek.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ispitivanja interakcija provedena su samo u odraslih.

Interakcije s induktorima CYP3A

Elvitegravir se prvenstveno metabolizira putem CYP3A (vidjeti dio 5.2). Lijekovi koji su jaki (uzrokuju > 5-struko povećanje klirensa supstrata) ili umjereni induktori CYP3A (uzrokuju 2-5-struko povećanje klirensa supstrata) očekivano smanjuju koncentracije elvitegravira u plazmi.

Kontraindicirana istodobna primjena

Istovremena primjena lijeka Vitekta s lijekovima koji su jaki induktori CYP3A je kontraindicirana jer

očekivano smanjenje koncentracija elvitegravira u plazmi može dovesti do gubitka terapijskog učinka i mogućeg razvoja rezistencije na elvitegravir (vidjeti dio 4.3).

Istodobna primjena koja se ne preporučuje

Istovremena primjena lijeka Vitekta s lijekovima koji su umjereni induktoriodobrenCYP3A (uključujući, b z

ograničenja, efavirenz i bosentan) ne preporučuje se jer očekivano smanjenje koncentracija elvitegravira u plazmi može dovesti do gubitka terapijskog učinka i mogućeg razvoja rezistencije na elvitegravir (vidjeti dio 4.4).

Interakcije koje zahtijevaju prilagodbu doze lijeka Vitekta

Elvitegravir prolazi kroz oksidativni metabolizam putem CYP3A (glavni put) i kr z glukuronidaciju putem UGT1A1/3 enzima (sporedni put). Istovremena primjena lijeka Vitekta s lijekovima koji su

potentni inhibitori UGT1A1/3 može rezultirati povećanim koncentracijama elvitegravira u plazmi te mogu biti potrebne prilagodbe doza. Primjerice, pokazalo se da atazanavir/rit navir i lopinavir/ritonavir (potentni inhibitori UGT1A1/3)nijeznačajno pov ćavaju k ncentracije elvitegravira u plazmi (vidjeti tablicu 2). Shodno tomu, kada se primjen u u kombinaciji s atazanavirom/ritonavirom

i lopinavirom/ritonavirom, doza lijeka Vitekta mora se sman ti sa 150 mg jedanput na dan na 85 mg jedanput na dan (vidjeti dijelove 4.2 i 4.4).

Druge interakcije

više

tablicu 2).

Elvitegravir je umjereni induktor i može imati pote cijal i dukcije CYP2C9 i/ili inducibilnih UGT

enzima. Kao takav, elvitegravir može smanjiti konc ntraciju supstrata CYP2C9 (kao što je varfarin) ili UGT (kao što je etinilestradiol) u plazmi. Uz to su in vitro ispitivanja pokazala da je elvitegravir slab do umjeren induktor enzima CYP1A2, CYP2C19 i CYP3A. Elvitegravir također ima potencijal biti slab do umjeren induktor enzima CYP2B6 CYP2C8, jer se ti enzimi reguliraju na sličan način kao i CYP2C9 i CYP3A. No, klinički su podaci pokazali da ne postoje klinički značajne promjene izloženosti metadonakoji(koji se pr enst eno metabolizira putem CYP2B6 i CYP2C19) nakon istovremene primjene s po ačan m el itegravirom naspram primjene samog metadona (vidjeti

Elvitegravir je supstrat za OATP1B1 i OATP1B3 i inhibitor OATP1B3 in vitro. Značaj tih in vivo interakcija nije jasan.

LijekIntera cije između elvitegravira i potencijalno istovremeno primijenjenih lijekova navedene su u sljedećoj tablici 2 (povećanje je označeno kao „↑“, smanjenje kao „↓“, bez promjene kao „↔“). Te se int ra cije t melje na ispitivanjima interakcija lijekova ili na predviđenim interakcijama uslijed

oč kivanog opsega interakcija i potencijala za teške nuspojave ili gubitak terapijskog učinka.

U sp tivanjima interakcija, učinak na Vitektu određen je usporedbom farmakokinetike pojačanog elvitegravira (primjenjujući ili ritonavir ili kobicistat kao farmakokinetički pojačivač) u odsutnosti i prisutnosti istovremeno primijenjenog lijeka. Interakcije nisu ispitane primjenom nepojačanog elvitegravira. Osim gdje je naznačeno u tablici 2, doza pojačanog elvitegravira ili istovremeno primijenjenog lijeka bila je ista kada je bila primjenjivana sama ili u kombinaciji. Farmakokinetički parametri inhibitora proteaze prikazani u tablici 2 procijenjeni su u prisutnosti ritonavira.

Iako možda ne postoje stvarne ili predviđene interakcije između nekog lijeka i elvitegravira, ipak mogu postojati interakcije između tog lijeka i ritonavira i/ili inhibitora proteaze istovremeno primijenjenog s elvitegravirom. Liječnik uvijek treba pročitati Sažetak opisa svojstava ritonavira, odnosno inhibitora proteaze.

Tablica 2: Interakcije između elvitegravira i drugih lijekova

 

Lijekovi prema terapijskim

Učinci na razine lijekova

Preporuka za istovremenu

 

 

 

područjima

Srednja vrijednost postotka

primjenu s ritonavirom

 

 

 

 

 

promjene AUC, Cmax, Cmin

pojačanim elvitegravirom

 

 

ANTIRETROVIRUSNI LIJEKOVI

 

 

 

 

Inhibitori proteaze HIV-a

 

 

 

 

 

Atazanavir (300 mg jedanput na

Pokazalo se da

 

Kada se primjenjuje u kombinaciji s

 

 

dan)

 

 

atazanavir/ritonavir značajno

odobren

 

 

 

 

atazanavirom, doza lijeka Vitekta

 

 

Elvitegravir (200 mg jedanput na

povećavaju koncentracije

mora biti 85 mg jedanput na dan.

 

 

dan)

 

 

elvitegravira u plazmi.

Kada se primjenjuje u kombinaciji s

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Elvitegravir:

 

lijekom Vitekta, preporuč na doza

 

 

dan)

 

 

 

atazanavira je 300 mg s itonavi om

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 100%

 

100 mg jedanput na dan.

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 85%

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 188%

 

Ne postoje dostupni podaci o

 

 

 

 

 

Atazanavir:

 

preporukama d ziranja za

 

 

 

 

 

 

istovremenu primjenu s drugim

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

dozama atazanavira (vidjeti dio 4.2).

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 35%

 

 

 

 

Atazanavir (300 mg jedanput na

Elvitegravir:

 

 

 

 

dan)

 

 

AUC: ↔*

nije

 

 

 

 

 

 

*u uspor dbi s

 

 

 

Elvitegravir (85 mg jedanput na

Cmax: ↔*

 

 

 

 

dan)

 

 

*

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 38%

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Atazanavir:

 

 

 

 

dan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

više

 

 

 

 

 

 

 

elv tegrav rom/ritonavirom

 

 

 

 

 

 

150/100 mg jedanput na dan.

 

 

 

 

 

 

**u usporedbi s

 

 

 

 

 

 

 

atazana irom/ritonavirom

 

 

 

 

 

 

300/100 mg jedanput na dan.

 

 

 

Darunavir (600 mg dvaput na dan)

Elvitegravir:

 

Kada se primjenjuje u kombinaciji s

 

 

Elvitegravir (125 mg jedanput na

AUC: ↔

 

darunavirom, doza lijeka Vitekta

 

 

dan)

 

 

Cmax: ↔

 

mora biti 150 mg jedanput na dan.

 

 

Ritonavir (100 mg dvaput na dan)

Cmin: ↔

 

Ne postoje dostupni podaci o

 

 

 

 

koji

 

 

 

 

Lijek

Darunavir:

 

preporukama doziranja za

 

 

AUC: ↔

 

istovremenu primjenu s drugim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

dozama darunavira (vidjeti dio 4.2).

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 17%

 

 

 

 

Fosampr navir (700 mg dvaput na

Elvitegravir:

 

Kada se primjenjuje u kombinaciji s

 

 

dan)

 

 

AUC: ↔

 

fosamprenavirom, doza lijeka

 

 

Elv tegravir (125 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

Vitekta mora biti 150 mg jedanput

 

 

dan)

 

 

Cmin: ↔

 

na dan.

 

 

Ritonavir (100 mg dvaput na dan)

Fosamprenavir:

 

Ne postoje dostupni podaci o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

preporukama doziranja za

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

istovremenu primjenu s drugim

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

dozama fosamprenavira (vidjeti

 

 

 

 

 

 

 

dio 4.2).

 

 

Lijekovi prema terapijskim

Učinci na razine lijekova

Preporuka za istovremenu

 

 

područjima

Srednja vrijednost postotka

primjenu s ritonavirom

 

 

 

 

promjene AUC, Cmax, Cmin

pojačanim elvitegravirom

 

 

Lopinavir/ritonavir (400/100 mg

Pokazalo se da

 

Kada se primjenjuje u kombinaciji s

 

 

dvaput na dan)

 

lopinavir/ritonavir značajno

lopinavirom/ritonavirom, doza

 

 

Elvitegravir (125 mg jedanput na

povećavaju koncentracije

lijeka Vitekta mora biti 85 mg

 

 

dan)

 

elvitegravira u plazmi.

jedanput na dan.

 

 

 

 

Elvitegravir:

 

Ne postoje dostupni podaci o

 

 

 

 

AUC: ↑ 75%

 

preporukama doziranja za

 

 

 

 

Cmax: ↑ 52%

 

odobren

 

 

 

 

 

istovremenu primjenu s drugim

 

 

 

 

Cmin: ↑ 138%

 

dozama lopinavira/ritonavira

 

 

 

 

Lopinavir:

 

(vidjeti dio 4.2).

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 8%

 

 

 

 

Tipranavir (500 mg dvaput na dan)

Elvitegravir:

 

Zbog nedostatnih kliničkih podataka

 

 

Elvitegravir (200 mg jedanput na

AUC: ↔

 

ne preporučuje se kom inacija

 

 

dan)

 

Cmax: ↔

 

elvitegravira i tipranavira (vidjeti

 

 

Ritonavir (200 mg dvaput na dan)

Cmin: ↔

 

dio 4.2).

 

 

 

 

Tipranavir:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

nije

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 11%

 

 

 

Nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NRTI)

 

 

 

 

Didanozin (400 mg jedanput na

Elvitegravir:

 

S obzirom da se didanozin

 

 

dan)

 

AUC: ↔

 

primjenjuje na prazan želudac,

 

 

Elvitegravir (200 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

didanozin se mora primijeniti

 

 

dan)

 

Cmin: ↔

 

najmanje jedan sat prije ili dva sata

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Didanozin:

 

nakon lijeka Vitekta (koji se

 

 

dan)

 

 

primjenjuje s hranom). Preporučuje

 

 

 

 

AUC: ↓ 14%

 

se klinički nadzor.

 

 

 

 

Cmax: ↓ 16%

 

 

 

 

Zidovudin (300 mg dvaput na dan)

Elv tegrav r:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

Elvitegravir (200 mg jedanput na

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

dan)

 

Cmax: ↔

 

sa zidovudinom.

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Cmin: ↔

 

 

 

 

dan)

koji

višeZidovudin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

Stavudin (40 mg jedanput na dan)

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

Elvitegravir (200 mg jedanput na

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Lijek

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

dan)

 

 

sa stavudinom.

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Cmin: ↔

 

 

 

 

dan)

 

Stavudin:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

Abakavir (600 mg jedanput na

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

dan)

 

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Elvitegravir (200 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

s abakavirom.

 

 

dan)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Abakavir:

 

 

 

 

dan)

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

Lijekovi prema terapijskim

Učinci na razine lijekova

 

Preporuka za istovremenu

 

 

 

područjima

Srednja vrijednost postotka

 

primjenu s ritonavirom

 

 

 

 

promjene AUC, Cmax, Cmin

 

pojačanim elvitegravirom

 

 

Tenofovirdizoproksilfumarat

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

(300 mg jedanput na dan)

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Emtricitabin (200 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

s tenofovirdizoproksilfumaratom ili

 

 

dan)

 

Cmin: ↔

 

s emtricitabinom.

 

 

Elvitegravir (50 mg jedanput na

Tenofovir:

 

 

 

 

 

dan)

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

AUC: ↔

 

 

odobren

 

 

dan)

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Emtricitabin:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NNRTI)

 

 

 

 

Efavirenz

 

Interakcija nije ispitana s

Ne preporučuje se ist vremena

 

 

 

 

elvitegravirom.

 

primjena (vi jeti io 4.4).

 

 

 

 

istovremena primjena efavirenza

 

 

 

 

 

 

i elvitegravira očekivano

 

 

 

 

dan)

 

smanjuje koncentracije

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

elvitegravira u plazmi, što može

 

 

 

 

 

 

rezultirati gubitkom terapi skog

 

 

 

 

 

 

učinka i mogućim razvo em

 

 

 

 

 

 

rezistencije.

 

 

 

 

 

Etravirin (200 mg dvaput na dan)

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

Elvitegravir (150 mg jedanput na

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

dan)

 

Cmax: ↔

 

s etravirinom.

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Etravirin:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cm n: ↔

 

 

 

 

 

Nevirapin

 

Interakcija nije ispitana s

Ne preporučuje se istovremena

 

 

 

koji

el itegravirom.

 

primjena (vidjeti dio 4.4).

 

 

 

višeIstovremena primjena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nevirapina i elvitegravira

 

 

 

 

 

 

očekivano smanjuje

 

 

 

 

 

 

koncentracije elvitegravira u

 

 

 

 

 

 

plazmi, što može rezultirati

 

 

 

 

 

 

gubitkom terapijskog učinka i

 

 

 

 

 

 

mogućim razvojem rezistencije.

 

 

 

 

Rilpivirin

 

Interakcija nije ispitana s

Istovremena primjena elvitegravira i

 

 

 

 

elvitegravirom.

 

rilpivirina očekivano ne mijenja

 

 

 

 

 

 

koncentracije elvitegravira u plazmi,

 

 

 

 

 

 

stoga nije potrebna prilagodba doze

 

 

 

 

 

 

lijeka Vitekta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagonisti CCR5

 

 

 

 

 

 

Maravirok (150 mg dvaput na dan)

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

LijekElvitegravir (150 mg jedanput na

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

dan)

 

Cmax: ↔

 

s maravirokom.

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Cmin: ↔

 

§Izloženost maraviroku značajno je

 

 

dan)

 

Maravirok:§

 

 

 

 

 

 

povećana zbog inhibicije CYP3A

 

 

 

 

AUC: ↑ 186%

 

ritonavirom.

 

 

 

 

Cmax: ↑ 115%

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 323%

 

 

 

 

 

Lijekovi prema terapijskim

Učinci na razine lijekova

Preporuka za istovremenu

 

 

područjima

Srednja vrijednost postotka

primjenu s ritonavirom

 

 

 

 

promjene AUC, Cmax, Cmin

pojačanim elvitegravirom

 

 

ANTACIDI

 

 

 

 

 

 

Anatacidna suspenzija koja sadrži

Elvitegravir (antacidna

Koncentracije elvitegravira u plazmi

 

 

magnezij/aluminij (jednokratna

suspenzija dana ± 4 sata od

niže su s antacidima zbog lokalne

 

 

doza od 20 ml)

 

primjene elvitegravira):

kompleksacije u gastrointestinalnom

 

 

Elvitegravir (50 mg jedanput na

AUC: ↔

 

traktu, a ne zbog promjena

 

 

dan)

 

Cmax: ↔

 

želučanom pH. Preporučuje se

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Cmin: ↔

 

primjenu lijeka Vitekta razdvojiti od

 

 

dan)

 

Elvitegravir (istodobna primjena

primjene antacida za najmanje

 

 

 

 

4 sata.

 

 

 

 

antacida):

 

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 45%

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 47%

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 41%

 

 

 

 

DODACI PREHRANI

 

 

 

 

 

Multivitaminski dodaci

Interakcija nije ispitana s

Kako se učinak kati nske

 

 

 

 

elvitegravirom.

 

kompleksacije elvitegravira ne

 

 

 

 

 

 

može isključiti ka a se ist vremeno

 

 

 

 

 

 

primjenjuje s multivitaminskim

 

 

 

 

 

 

d dacima, preporučuje se

 

 

 

 

 

 

razdvajanje ziranja lijeka Vitekta

 

 

 

 

 

 

i multivitaminskih dodataka za

 

 

 

 

 

 

najmanje 4 sata.

 

 

OPIOIDNI ANALGETICI

 

 

odobren

 

 

Metadon (80-120 mg jedanput na

Elvitegravir:

nije

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

dan)

 

AUC: ↔

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Elvitegravir (150 mg jedanput na

Cmax: ↔

s metadonom.

 

 

dan)

 

Cmin: ↔

 

 

 

Kobicistat (150 mg jedanput na

Metadon:

 

 

 

dan)

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Cm n: ↔

 

 

 

 

Buprenorfin/nalokson (16/4 mg do

El tegrav r:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

24/6 mg na dan)

 

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Elvitegravir (150 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

s buprenorfinom/naloksonom.

 

 

dan)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

Kobicistat (150 mg jedanput na

više

 

 

 

 

dan)

koji

 

 

 

 

Buprenorfin:

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 35%

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 12%

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 66%

 

 

 

 

 

Nalokson:

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 28%

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 28%

 

 

 

 

ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI

 

 

 

 

 

Ant mikotici

 

 

 

 

 

 

Ketokonazol (200 mg dvaput na

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

dan)

 

AUC: ↑ 48%

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Elvitegravir (150 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

s ketokonazolom.

 

 

dan)

 

Cmin: ↑ 67%

 

§Izloženost ketokonazolu je

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

 

 

 

 

Lijek

 

§

 

povećana zbog inhibicije CYP3A

 

 

dan)

 

↑ Ketokonazol

 

 

 

 

 

 

 

ritonavirom.

 

 

Lijekovi prema terapijskim

Učinci na razine lijekova

Preporuka za istovremenu

 

 

 

područjima

Srednja vrijednost postotka

primjenu s ritonavirom

 

 

 

 

 

promjene AUC, Cmax, Cmin

pojačanim elvitegravirom

 

 

Inhibitori proteaze HCV-a

 

 

 

 

 

Telaprevir (750 mg tri puta na

Telaprevir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

dan)/

 

 

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Elvitegravir (85 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

s atazanavirom pojačanim

 

 

dan)

 

 

Cmin: ↔

 

ritonavirom uz telaprevir.

 

 

Atazanavir (300 mg jedanput na

Elvitegravir:

 

 

 

 

dan)

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

AUC: ↔

 

 

 

 

dan)

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 40%*

 

 

 

 

 

 

 

*U usporedbi s

 

 

 

 

 

 

 

atazanavirom/ritonavirom

 

 

 

 

 

 

300/100 mg uz elvitegavir

 

 

 

 

 

 

85 mg jedanput na dan.

 

 

 

Antimikobakterijski lijekovi

 

 

 

 

 

Rifabutin (150 mg jedanput svaki

Elvitegravir:

 

Ne preporučuje se ist vremena

 

 

drugi dan)

 

 

AUC: ↔*

 

primjena lijeka Vitekta i rifabutina.

 

 

Elvitegravir (300 mg jedanput na

Cmax: ↔*

 

Ako je k mbinacija ipak potrebna,

 

 

dan)

 

 

Cmin: ↔*

 

prep ručena za rifabutina je

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Rifabutin:

 

150 mg 3 puta tjedno u određene

 

 

dan)

 

 

 

dane (na primjer ponedjeljak-

 

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

srij da-petak).

 

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

odobren

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

Prilagodba doze lijeka Vitekta nije

 

 

 

 

 

25-O-desacetil-rifabut :§

potrebna kada se istovremeno

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 851%**

nije

primjenjuje sa smanjenom dozom

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 440%**

rifabutina.

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 1836%**

Dodatno smanjenje doze rifabutina

 

 

 

 

 

*u uspor dbi s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nije ispitivano. Mora se imati na

 

 

 

 

 

elv tegrav rom/ritonavirom

umu da doza od 150 mg dvaput

 

 

 

 

 

300/100 mg jedanput dnevno.

tjedno možda neće omogućiti

 

 

 

 

 

**u usporedbi s rifabutinom

optimalnu izloženost rifabutinu te

 

 

 

 

 

stoga može dovesti do rizika

 

 

 

 

 

300 mg jedanput dnevno.

rezistencije na rifamicin i neuspjeh

 

 

 

 

 

višeUkupna antimikobakterijska

liječenja.

 

 

 

 

 

§Izloženost 25-O-desacetil-

 

 

 

 

 

aktivnost povećana je za 50%.

 

 

 

 

 

 

 

rifabutinu je povećana zbog

 

 

 

 

 

 

 

inhibicije CYP3A ritonavirom.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIKOAGULANSI

 

 

 

 

 

 

 

koji

 

 

 

 

Varfarin

 

 

Interakcija nije ispitana s

U slučaju istovremene primjene

 

 

 

 

elvitegravirom.

 

lijeka Vitekta preporučuje se

 

 

 

 

 

Na koncentracije varfarina može

praćenje međunarodnog

 

 

 

 

 

normaliziranog omjera (INR). INR

 

 

 

 

 

utjecati istovremena primjena

se mora nastaviti pratiti i tijekom

 

 

 

 

 

elvitegravira.

 

prvih tjedana nakon prekida

 

 

 

 

 

 

 

liječenja lijekom Vitekta.

 

 

ANTAGONISTI H2-RECEPTORA

 

 

 

 

 

Famotidin (40 mg jedanput na dan)

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

Lijek

 

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Elvitegravir (150 mg jedanput na

 

 

 

dan)

 

 

Cmax: ↔

 

s famotidinom.

 

 

Kobicistat (150 mg jedanput na

Cmin: ↔

 

 

 

 

dan)

 

 

 

 

 

 

 

Lijekovi prema terapijskim

Učinci na razine lijekova

Preporuka za istovremenu

 

 

područjima

Srednja vrijednost postotka

primjenu s ritonavirom

 

 

 

promjene AUC, Cmax, Cmin

pojačanim elvitegravirom

 

INHIBITORI REDUKTAZE HMG Co-A

 

 

 

 

Rosuvastatin (jednokratna doza od

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

10 mg)

 

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

Elvitegravir (150 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

s rosuvastatinom.

 

dan)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

Kobicistat (150 mg jedanput na

Rosuvastatin:

 

 

 

 

dan)

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 38%

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 89%

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 43%

 

 

 

 

Atorvastatin

 

Interakcija nije ispitana s

Prilagodba doze nije pot bna kada

 

 

Fluvastatin

 

elvitegravirom.

 

se Vitekta istovremeno p imj njuje

 

Pitavastatin

 

Koncentracije supstrata

s atorvastatinom, fluvastatinom,

 

Pravastatin

 

pitavastatinom ili pravastatinom.

 

 

 

polipeptida koji transportira

odobren

 

 

 

organske anione (OATP) u

 

 

 

plazmi očekivano se ne

 

 

 

mijenjaju nakon istovremene

 

 

 

primjene elvitegravira.

 

 

 

Koncentracije elvitegravira u

 

 

 

plazmi očekivano se ne

 

 

 

mijenjaju nakon istovrem ne

 

 

 

primjene supstrata pol pept da

 

 

 

 

 

 

 

 

koji transportira organske

 

 

 

 

 

anione (OATP) / i

hib tora.

 

 

 

ORALNI KONTRACEPTIVI

 

 

 

 

 

Norgestimat (0,180/0,215 mg

Norgestimat:

nije

Nužan je oprez pri istovremenoj

 

 

jedanput na dan)

 

AUC: ↑ 126%

primjeni lijeka Vitekta i

 

Etinilestradiol (0,025 mg jedanput

Cmax: ↑ 108%

hormonskog kontraceptiva.

 

na dan)

 

Cm n: ↑ 167%

 

Hormonski kontraceptiv mora

 

Elvitegravir (150 mg jedanput na

Et n lestradiol:

 

sadržavati najmanje 30 µg

 

dan

 

 

etinilestradiola i sadržavati

 

Kobicistat (150 mg jedanput na

AUC: ↓ 25%

 

norgestimat kao progestagen ili

 

dan)1

 

Cmax: ↔

 

pacijentice moraju primjenjivati

 

 

 

Cmin: ↓ 44%

 

drugu pouzdanu metodu

 

 

koji

višeElvitegravir:

 

kontracepcije (vidjeti dijelove 4.4 i

 

 

 

4.6).

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

Dugoročni učinci značajnih

 

 

Cmin: ↔

 

povećanja izloženosti progesteronu

 

 

 

 

nisu poznati. Istovremena primjena

 

 

 

 

elvitegravira s oralnim

 

 

 

 

kontraceptivima koji sadrže druge

 

 

 

 

progestagene umjesto norgestimata,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nije ispitana te se stoga mora

 

 

 

 

 

izbjegavati.

 

INHIBITORI PROTONSKE PUMPE

 

 

 

 

Omeprazol (40 mg jedanput na

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

dan)

 

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

Elvitegravir (50 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

s omeprazolom.

 

dan)

 

Cmin: ↔

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

 

 

 

 

 

dan)

 

 

 

 

 

1Ovo ispitivanje provedeno je uz primjenu tableta s kombinacijom fiksne doze elvitegravira/kobicistata/emtricitabina/tenofovirdizoproksila.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Žene reproduktivne dobi / kontracepcija u muškaraca i žena

Uz primjenu lijeka Vitekta mora se koristiti učinkovita kontracepcija (vidjeti dijelove 4.4 i 4.5).

Trudnoća

Nema podataka ili su klinički podaci o elvitegraviru u trudnica ograničeni.

Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravan ili neizravan štetan učinak elvitegravira na

reprodukciju. No, maksimalne izloženosti procijenjene u kunića nisu bile veće od onih postignutih

terapijskim putem (vidjeti dio 5.3).

odobren

 

Vitekta se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće osim ako kliničko stanje žene ne zahtijeva lij č nje

elvitegravirom.

 

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se elvitegravir/metaboliti u majčino mlijeko u ljudi. D stupni farmakodinamički/toksikološki podaci u štakora pokazuju da se elvitegravir izlučuje u mlijeko. Ne može se isključiti rizik za novorođenče/dojenče. Stoga se Vitekta ne bi trebala primjenjivati tijekom dojenja.

Kako bi se izbjegao prijenos HIV-a na dojenče, preporučuje se da žene zaražene HIV-om ne doje svoju dojenčad ni pod kojim okolnostima.

Plodnost

 

 

Nema dostupnih podataka o utjecaju elvitegravira na plodnost u l udi. Ispitivanja na životinjama ne

ukazuju na štetne učinke elvitegravira na plodnost.

 

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

 

 

nije

Nisu provedena ispitivanja utjecaja elvit gravira na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa

strojevima.

 

 

4.8 Nuspojave

 

 

Sažetak profila sigurnosti pr m ene

 

Procjena nuspojava temel

se na podacima iz kontroliranog kliničkog ispitivanja (GS-US-183-0145) u

 

više

 

kojem su 712 odraslih zaraženih virusom HIV-1 koji su već liječeni antiretrovirusnom terapijom,

primali elvitegravir (n = 354) ili raltegravir (n = 358), čije su primjene bile uz pozadinski režim koji se

sastojao od potpuno a tivn

g, ritonavirom pojačanog inhibitora proteaze i drugih antiretrovirusnih

lijekova. Od tihkoji712 pacijenata, 543 pacijenta (269 iz skupine na elvitegraviru i 274 iz skupine na Lijekraltegraviru) i 439 pacijenata (224 iz skupine na elvitegraviru i 215 iz skupine na raltegraviru) primalo

je liječenje najmanje 48 tjedana, odnosno 96 tjedana.

Na č šće prijavljene nuspojave na elvitegravir bile su proljev (7,1%) i mučnina (4,0%) (vidjeti tabl cu 3).

Tablični prikaz nuspojava

Nuspojave na elvitegravir iz iskustva iz kliničkog ispitivanja navedene su niže u tablici 3 po organskim sustavima i učestalosti. Unutar svake skupine po učestalosti, nuspojave su prikazane u padajućem nizu prema ozbiljnosti. Učestalost je definirana kao često (≥ 1/100 do < 1/10) ili manje često (≥ 1/1000 do < 1/100).

Tablica 3: Tablični sažetak nuspojava na elvitegravir na temelju iskustava u trajanju od 96 tjedana iz kliničkog ispitivanja GS-US-183-0145

Učestalost

 

Nuspojava

 

 

Psihijatrijski poremećaji:

 

 

 

Manje često:

 

suicidalne ideje i pokušaj suicida (u pacijenata s već postojećom depresijom

 

 

ili psihijatrijskom bolešću u anamnezi), depresija, nesanica

 

 

 

 

Poremećaji živčanog sustava:

 

 

Često:

 

glavobolja

 

 

Manje često:

 

omaglica, parestezija, somnolencija, disgeuzija

 

Poremećaji probavnog sustava:

 

 

Često:

 

bol u abdomenu, proljev, povraćanje, mučnina

 

Manje često:

 

dispepsija, distenzija abdomena, flatulencija

 

 

 

 

odobren

 

Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

 

 

Često:

 

osip

 

 

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene:

 

 

Često:

 

umor

 

 

Opis odabranih nuspojava

Metabolički parametri

Tijekom antivirusne terapije mogu se povećati tjelesna težina i povisiti razine lipida i glukoze u krvi

(vidjeti dio 4.4).

nije

 

Sindrom imunološke reaktivacije

U pacijenata inficiranih HIV-om s teškom imunodefic je c om u vrijeme početka CART-a može nastati upalna reakcija na asimptomatske ili rezidual e oportu ističke infekcije. Autoimuni poremećaji

Proljev

više

(poput Gravesove bolesti) također su zabilježeni; međutim, prijavljeno vrijeme do nastupa poremećaja više varira i ti događaji mogu se pojaviti puno mj s ci nakon početka liječenja (vidjeti dio 4.4).

Osteonekroza

Zabilježeni su slučajevi osteonekroze, osob to u pacijenata s općepoznatim čimbenicima rizika, uznapredovalom HIV-bolešću ili dugotrajnom izloženošću CART-u. Učestalost nije poznata (vidjeti dio 4.4).

U ispitivanju GSkoji-US-183-0145 proljev je zabilježen kao nuspojava u 7,1% ispitanika u skupini na

elvitegraviru i u 5,3% ispitanika u skupini na raltegraviru. U tih je ispitanika proljev bio blag do umjeren i nije rezultirao prekidom liječenja ispitivanim lijekom.

LijekPedijatrijs a populacija

Nema dostupnih podataka za djecu mlađu od 18 godina. Vitekta se ne preporučuje u ovoj populaciji (vidj ti dio 4.2).

Pr avl ivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

U slučaju predoziranja pacijent mora biti pod nadzorom zbog znakova toksičnosti. Liječenje predoziranja elvitegravirom sastoji se od općih potpornih mjera, uključujući i praćenje vitalnih znakova, kao i procjenu kliničkog stanja pacijenta.

Ne postoji specifični antidot za predoziranje elvitegravirom. Budući da je elvitegravir u visokom postotku veže za proteine plazme, nije vjerojatno da će se značajno ukloniti hemodijalizom ili peritonealnom dijalizom.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antivirusni lijekovi za sistemsku primjenu; drugi antivirusni lijekovi, ATK

oznaka: J05AX11.

odobren

 

Mehanizam djelovanja i farmakodinamički učinci

Elvitegravir je inhibitor prijenosa lanca HIV-1 integraze (INSTI). Integraza je HIV-1 kodi ani nzim koji je potreban za replikaciju virusa. Inhibicija integraze sprečava integraciju HIV-1 DNK u genomski DNK domaćina, blokirajući formiranje provirusa HIV-1 i propagaciju virusne infekcije. Elvitegravir ne inhibira humane topoizomeraze I ili II.

Antivirusna aktivnost in vitro

Antivirusna aktivnost elvitegravira na laboratorijske i kliničke izolate HIV-1 procijenjena je na limfoblastoidnim stanicama, monocitnim/makrofagnim stanicama i limf citima periferne krvi, te su

vrijednosti 50%-tne djelotvorne koncentracije (EC ) bile u rasponu d 0,02 do 1,7 nM. Elvitegravir je

pokazao antivirusnu aktivnost u staničnoj kulturi na HIV-1 podtip ve A, B, C, D, E, F, G i O (vrijednosti EC50 u rasponu od 0,1 do 1,3 nM) i aktivnost na HIV-2 (EC50 od 0,53 nM). Antivirusna aktivnost in vitro elvitegravira u kombinaciji s antiretrov rusn m li kovima iz skupine nukleozidnih/nukleotidnih inhibitora reverzne transkr ptaze (NRTI), n nukleozidnih inhibitora reverzne transkriptaze (NNRTI), inhibitora proteaze (PI), h b tora prijenosa lanca integraze, fuzijskih inhibitora ili antagonista CCR5-koreceptora, ije pokazala antagonizam.

50nije

Elvitegravir nije pokazao inhibicijuvišereplikacije HBV-a ili HCV-a in vitro.

Rezistencija

U staničnoj kulturi

Izolati HIV-1 sa smanjenom osjetlj ošću na elvitegravir izabrani su u staničnoj kulturi. Fenotipska rezistencija nakojielvitegrav r najčešće je bila povezana s primarnim supstitucijama integraze T66I, E92Q i Q148R. Dodatne supst tuc e ntegraze zapažene u izdvojenoj staničnoj kulturi bile su H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q R263K.

Križna rezistencija

Virusi rezistentni na elvitegravir pokazuju razne stupnjeve križne rezistencije na raltegravir inhibitora prijenosa lanca integraze, ovisno o vrsti i broju supstitucija. Virusi koji izražavaju supstitucije T66I/A

Lijekzadržavaju osjetljivost na raltegravir, dok je većina drugih uzoraka supstitucija povezanih s elvitegravirom povezana sa smanjenom osjetljivošću na raltegravir. Uz iznimku Y143/C/R/H, HIV-1 s primarnim supstitucijama povezanih s raltegravirom, T66K, Q148H/K/R ili N155H u integrazi

pov zan je sa smanjenom osjetljivošću na elvitegravir.

U već li ečenih pacijenata

U analizi izolata HIV-1 u ispitanika s neuspješnim liječenjem u ispitivanju GS-US-183-0145 u trajanju od 96 tjedana, razvoj jednog ili više primarnih supstitucija povezanih s rezistencijom na elvitegravir zapažen je u 23 od 86 ispitanika s procjenjivim genotipskim podacima iz uparenih početnih izolata i izolata iz neuspješnog liječenja elvitegravirom (23/351 ispitanika liječenih elvitegravirom, 6,6%). Slične stope razvoja rezistencije na raltegravir bile su u HIV-1 ispitanika liječenih raltegravirom (26/351 ispitanika liječenih raltegravirom, 7,4%). Najčešće supstitucije koje su nastale u izolatima HIV-1 u ispitanika liječenih elvitegravirom bile su T66I/A (n = 4), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) i N155H (n = 5) u integrazi. U fenotipskim analizama izolata HIV-1 sa supstitucijama rezistencije u ispitanika liječenih elvitegravirom, 14/20 (70%) imalo je smanjenu osjetljivost na elvitegravir i 12/20 (60%) imalo je smanjenu osjetljivost na raltegravir.

Kliničko iskustvo

U već liječenih pacijenata zaraženih virusom HIV-1

Djelotvornost elvitegravira primarno se temelji na analizama kroz 96 tjedana jednog randomiziranog, dvostruko slijepog, aktivnim lijekom kontroliranog ispitivanja, GS-US-183-0145, u već liječenih pacijenata zaraženih virusom HIV-1 (n = 702).

U ispitivanju GS-US-183-0145 pacijenti su randomizirani u omjeru 1:1 na primanje elvitegravira (150 mg ili 85 mg) jedanput na dan ili raltegravira 400 mg dvaput na dan, svaka je primjena bila uz pozadinski režim (BR) koji se sastojao od potpuno aktivnog, ritonavirom pojačanog inhibitora proteaze (atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir ili tipranavir) i drugi lijek. Ispitivač je odabrao BR na osnovi ispitivanja genotipske/fenotipske rezistencije i ranijih liječenja antiretrovirusnim lijekovima u anamnezi. Randomizacija je stratificirana probirom razine HIV-1 RNK (≤ 100 000 kopija/ml ili > 100 000 kopija/ml) ili skupine drugog lijeka (NRTI ili druge skupin ). Stopa virološkog odgovora procijenjena je u obje skupine liječenja. Virološki je odgovor defini an kao nemjerljivo virusno opterećenje (HIV-1 RNK < 50 kopija/ml).

Početne značajke i ishodi liječenja kroz 96 tjedana ispitivanja GS-US-183-0145 prikazani su u tablici 4, odnosno tablici 5.

 

Tablica 4: Demografske značajke i početne značajke bolesti u

draslih već liječenih ispitanika

 

zaraženih virusom HIV-1 antiretrovirusnim lijekovima, u ispitivanju GS-US-183-0145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir + pozadinski r žim

 

Raltegravir + pozadinski režim

 

 

 

 

n = 351

 

odobren

 

 

 

 

 

n = 351

 

Demografske značajke

 

 

 

 

 

Medijan dobi, godine

 

 

 

 

(min.-maks.)

 

 

(20-78)

 

(19-74)

 

 

Spol

 

 

nije

 

 

 

 

muški

 

 

83,2%

 

80,9%

 

 

ženski

 

 

16,8%

 

19,1%

 

 

Rasna pripadnost

 

 

 

 

 

 

bijelci

 

 

60,1%

 

64,4%

 

 

crnci/afroamerikanci

 

35,6%

 

32,2%

 

 

azijati

 

 

2,6%

 

1,4%

 

 

drugi

 

 

1,7%

 

2,0%

 

 

 

 

više

 

 

 

 

Početne značajke b lesti

 

 

 

 

 

Medijan početne vrijedn sti

4,35

 

4,42

 

 

HIV-1 RNK (rasp n)

(1,69-6,63)

 

(1,69-6,10)

 

 

log10 kopija/ml u plazmi

 

 

 

 

 

Postotak ispitani a s

 

 

 

 

 

virusnim opterećenjem

25,6

 

25,6

 

 

 

koji

 

 

 

 

 

> 100 000 opija/ml

 

 

 

 

 

M di an poč tnog broja

227,0

 

215,0

 

 

stan ca CD4+ (raspon),

(2,0-1374,0)

 

(1,0-1497,0)

 

 

stan ce/mm3

 

 

 

 

 

 

 

Postotak ispitanika s brojem

 

 

 

 

 

stanica CD4+

 

 

44,4

 

44,9

 

 

≤ 200 stanica/mm3

 

 

 

 

 

Rezultat početne genotipske

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

osjetljivostia

 

 

1%

 

< 1%

 

 

 

 

 

 

 

14%

 

15%

 

 

 

81%

 

83%

 

 

 

3%

 

2%

 

aRezultati genotipske osjetljivosti izračunati su zbrajanjem vrijednosti osjetljivosti lijeku (1 = osjetljivost; 0 = smanjena osjetljivost) za sve lijekove u početnom pozadinskom režimu.

Tablica 5: Virološki ishod randomiziranog liječenja u ispitivanju GS-US-183-0145 u 48. tjednu i 96. tjednu (analiza snimaka)a

 

48. tjedan

96. tjedan

 

 

Elvitegravir +

Raltegravir +

Elvitegravir +

Raltegravir +

 

 

pozadinski

pozadinski

pozadinski

pozadinski

 

režim

režim

režim

režim

 

n = 351

n = 351

n = 351

n = 351

Virološki uspjeh

60%

58%

52%

53%

 

HIV-1 RNK < 50 kopija/ml

 

 

 

 

 

 

Razlika u liječenju

2,2% (95% CI =

-5,0%, 9,3%)

-0,5% (95% CI = -7,9%, 6,8%)

 

Virološki neuspjehb

33%

32%

36%

31%

 

Bez viroloških podataka u

7%

11%

12%

16%

 

okviru 48. tjedna i

 

96. tjedna

 

 

 

 

 

Prekid primanja

 

 

 

 

 

ispitivanog lijeka zbog

2%

5%

3%

7%

 

nuspojava ili smrtic

 

 

 

 

 

Prekid primanja

 

 

 

 

 

ispitivanog lijeka iz

 

 

 

 

 

drugih razloga i

4%

5%

8%

9%

 

posljednje dostupne

 

 

 

odobren

vrijednosti HIV-1 RNK

 

 

< 50 kopija/mld

 

 

 

 

 

Podaci o ispitivanom

 

 

 

 

 

lijeku koji nedostaju iz

1%

1%

1%

1%

 

okvira ispitivanja

 

nije

 

 

 

a

Okvir 48. tjedna je između 309. i 364. dana (uključujući); okvir 96. tjed a je između 645. i 700. dana (uključujući).

b

Obuhvaća ispitanike koji su imali ≥ 50 kopija/ml u okviru 48. tjedna ili 96. tjedna, ispitanike s ranim prekidom zbog

 

nedostatka ili gubitka djelotvornosti, ispitanike koji su imali virusno opterećenje ≥ 50 kopija/ml u vrijeme promjene

 

pozadinskog režima, ispitanike koji su prek nuli z razloga koji nisu posljedica nuspojave, smrti ili nedostatka ili gubitka

 

djelotvornosti i koji su u vrijeme prekvišeda mali v rusno opterećenje ≥ 50 kopija/ml.

cUključuje pacijente koji su prekinuli zbog nuspojave ili smrti u bilo kojem trenutku od 1. dana do vremenskog okvira ako virološki podaci o liječenju tijekom određenog okvira nisu bili dostupni.

dObuhvaća ispitanike s prek dom z razloga koji nisu posljedica nuspojave, smrti ili nedostatka ili gubitka djelotvornosti, npr. povučeni pristanak, gub tak mogućnosti praćenja itd.

koji

Elvitegravir je bio neinfer

ran u postizanju HIV-1 RNK < 50 kopija/ml u usporedbi s raltegravirom.

Ispitanici s rezultat m gen

tipske osjetljivosti ≤ 1, 76% i 69% ispitanika imalo je HIV-1 RNK

< 50 kopija/ml u 48. tjednu u skupini na elvitegraviru, odnosno u skupini na raltegraviru. Ispitanici s rezultatom genotips e osjetljivosti > 1, 57% i 56% ispitanika imalo je HIV-1 RNK < 50 kopija/ml u 48. tjednu u s upini na elvitegraviru, odnosno u skupini na raltegraviru.

Uispitivanju GS-US-183-0145 srednja vrijednost povećanja od početne vrijednosti broja stanica CD4+ u 96. tjednu bilo je 205 stanica/mm³ u pacijenta liječenih elvitegravirom i 198 stanica/mm³ u pac enata liječenih raltegravirom.

Uispitivanju GS-US-183-0145 analize podskupina putem istovremeno primijenjenog inhibitora

proteaze pokazale su slične stope virološkog uspjeha za elvitegravir i raltegravir unutar svake podskupine inhibitora proteaze u 48. i 96. tjednu (HIV-1 RNK < 50 kopija/ml) (tablica 6).Lijek

Tablica 6: Virološki uspjeh istovremeno primijenjenog inhibitora proteaze u ispitivanju GS-US-183-0145 u 48. tjednu i 96. tjednu (analiza snimaka)

 

 

 

 

Elvitegravir naspram

 

 

 

 

 

raltegravira

 

HIV-1 RNK

Elvitegravir

Raltegravir

 

Razlika u postocima

 

< 50 kopija/ml, n/N (%)

(N = 351)

(n = 351)

 

(95% CI)a

 

Virološki uspjeh u

 

 

 

 

 

 

48. tjednu

 

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

126/202 (62,4%)

122/207 (58,9%)

 

3,4%

(-6,0% do 12,9%)

 

Lopinavir/ritonavir

39/68 (57,4%)

37/68 (54,4%)

 

2,9%

(-13,7% do 19,6%)

 

Atazanavir/ritonavir

34/61 (55,7%)

28/51 (54,9%)

 

0,8%

(-17,7% do 19,3%)

 

Fosamprenavir/ritonavir

8/14 (57,1%)

10/18 (55,6%)

 

1,6%

(-33,0% do 36,2%)

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0%)

5/7 (71,4%)

 

-21,4% (-73,6% do 30,7%)

 

Virološki uspjeh u

 

 

 

 

 

 

96. tjednu

 

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

105/202 (52,0%)

112/207 (54,1%)

 

-2,1% (-11,8% do 7,5%)

 

Lopinavir/ritonavir

36/68 (52,9%)

37/68 (54,4%)

 

-1,5% (-18,2% do 15,3%)

 

Atazanavir/ritonavir

33/61 (54,1%)

23/51 (45,1%)

 

9,0%

(-9,5% do 27,5%)

 

Fosamprenavir/ritonavir

7/14 (50,0%)

11/18 (61,1%)

 

-11,1% (-45,7% do 23,4%)

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0%)

3/7 (42,9%)

 

7,1%

(-47,1% do 61,4%)

 

a Razlika u udjelima i njihovi 95%-tni CI-ovi između randomiziranih skupina liječenja temeljena je na normalnoj

aproksimaciji.

 

nije

odobren

 

 

Unatoč ograničenom broju ispitanica u ispitivanju GS-US-183-0145, analiza podskupine prema spolu pokazala je da su stope virološkog uspjeha u ispitanica u 48. 96. t ednu (HIV-1 RNK < 50 kopija/ml) brojčano niže u skupini liječenja elvitegravirom od skup e l ječenja raltegravirom. Stope virološkog uspjeha u 48. tjednu za elvitegravir i raltegravir bile su 47,5% (28/59), odnosno 62,7% (42/67) (razlika: -12,3% [95% CI: -30,1% do 5,5%]) za ispita ice, a za ispitanike 62,3% (182/292), odnosno 56,3% (160/284) (razlika: 5,3% [95% CI: -2,5% do 13,2%]). Stope virološkog uspjeha u 96. tjednu za elvitegravir i raltegravir bile su 39,0% (23/59), odnosno 52,2% (35/67) (razlika: -8,4% [95% CI: -26,1% do 9,2%]) za ispitanice, a za sp tan ke 55,1% (161/292), odnosno 53,2% (151/284) (razlika: 1,5% [95% CI: -6,5% do 9,6%]).

Pedijatrijska populacija

 

koji

Europska agencija za li ekove

e odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja elvitegravira u

jednoj ili više podskupina ped

atrvišejske populacije u liječenju infekcije virusom HIV-1 (vidjeti dio 4.2

za informacije o pedijatri sk

primjeni).

5.2 Farma o inetič a sv jstva

LijekApsorpcija

Nakon peroralne primjene ritonavirom pojačanog elvitegravira s hranom u pacijenata zaraženih HIV-1-om, vršne oncentracije elvitegravira u plazmi zapažene su 4 sata nakon doziranja. Srednje

vr dnosti Cmax, AUCtau i Ctrough (srednja vrijednost ± SD) u stanju dinamičke ravnoteže nakon

v š strukih doza elvitegravira i ritonavirom pojačanog inhibitora proteaze (150 mg elvitegravira s darunavirom ili fosamprenavirom; 85 mg elvitegravira s atazanavirom ili lopinavirom) u ispitanika zaraženih HIV-1-om bile su 1,4 ± 0,39 µg/ml, odnosno 18 ± 6,8 µg•h/ml, i 0,38 ± 0,22 µg/ml za elvitegravir. Apsolutna peroralna bioraspoloživost nije određena.

U odnosu na natašte, primjena pojačanog elvitegravira kao kombinacije fiksne doze od 150 mg elvitegravira/150 mg kobicistata/200 mg emtricitabina/245 mg tenofovirdizoproksil s laganim obrokom (približno 373 kcal, 20% masnoće) ili punomasnim obrokom (približno 800 kcal, 50% masnoće) rezultirala je povećanom izloženošću elvitegravira. Cmax i AUCtau za elvitegravir

povećali su se 22%, odnosno 36% s laganim obrokom, a s punomasnim obrokom 56%, odnosno 91%.

Distribucija

98-99% elvitegravira je vezano za proteine ljudske plazme, te je vezivanje neovisno o koncentraciji lijeka u rasponu od 1,0 ng/ml do 1,6 µg/ml. Omjer srednje vrijednosti koncentracije lijeka u plazmi i koncentracije lijeka u krvi je 1,37.

Biotransformacija

Elvitegravir prolazi kroz oksidativni metabolizam putem CYP3A (glavni put) i kroz glukuronidaciju putem UGT1A1/3 enzima (sporedni put).

Ritonavir inhibira CYP3A, značajno povećavajući koncentracije elvitegravira u plazmi. Primjena

Nakon peroralne primjene jednokratne doze ritonavirom pojačanog [14C]elvitegravira,odobrenelvitegravir je bio prevladavajuća vrsta u plazmi, predstavljajući oko 94% i 61% cirkulirajuće radioaktivnosti nakon 32, odnosno 48 sati. Metaboliti koje proizvode aromatska al fatska hidroksilacija ili glukuronidacija prisutni su u vrlo niskim razinama i ne pridonose ukupnoj ant v rusnoj aktivnosti elvitegravira.

ritonavira jedanput na dan (20-200 mg) rezultira povećanom izloženošću elvitegraviru nakon

ponovljene primjene doze jedanput na dan, pri čemu izloženost elvitegraviru postiže plato s približ o 100 mg ritonavira. Dodatna povećanja doze ritonavira ne rezultiraju dodatnim povećanjima izlož nosti elvitegraviru. Vitekta je indicirana za primjenu samo kada se istovremeno primjenjuje s itonavi om kao pojačavajućim lijekom.

Srednja vrijednost izloženosti pojačanog elvitegravira u stanju dinamičke ravn teže (AUCtau) je ~ 20% niža nakon višestrukog doziranja naspram jednokratne doze, ukazujući na umjerenu aut indukciju

njegova metabolizma. Nakon pojačavanja ritonavirom (100 mg), opažena je neto inhibicija metabolizma elvitegravira uz značajno povećanu sistemsku izloženost (20-puta veći AUC); visoke najniže koncentracije i dulji medijan poluvijeka eliminacije (9,5 naspram 3,5 sata).

Eliminacija

Nakon peroralne primjene ritonavirom pojačanog [14C]elvitegravira 94,8% doze nađeno je u stolici,

što je dosljedno s hepatobilijarnom eliminacijom lvit gravira; 6,7% primijenjene doze nađeno je u

 

 

nije

urinu u obliku metabolita. Medijan terminalnog poluvijeka ritonavirom pojačanog elvitegravira u

plazmi je približno 8,7 do 13,7 sati.

 

Linearnost/nelinearnost

više

 

 

 

Izloženosti elvitegraviru u plazmi su nelinearne i manje od onih proporcionalnih dozi, vjerojatno zbog

apsorpcije ograničene topl vošću.

 

Starije osobe

Farmakokineti a elvitegravira nije potpuno ispitana u starijih osoba (preko 65 godina).

Spol

 

Lijek

Klinič

i značajnekojifarma okinetičke razlike vezane uz spol nisu ustanovljene za pojačani elvitegravir.

Etnič

a pripadnost

Kl n čki značajne farmakokinetičke razlike vezane uz etničku pripadnost nisu ustanovljene za pojačani lv t gravir.

Pedijatrijska populacija

Farmakokinetika elvitegravira u pedijatrijskih ispitanika nije utvrđena.

Oštećenje funkcije bubrega

Ispitivanje farmakokinetike pojačanog elvitegravira provedeno je na ispitanicima koji nisu zaraženi s HIV-1, a koji imaju teško oštećenje funkcije bubrega (procijenjeni klirens kreatinina ispod 30 ml/min). Nisu zapažene klinički značajne razlike u farmakokinetici elvitegravira između ispitanika s teškim oštećenjem funkcije bubrega i zdravih ispitanika. Nije potrebna prilagodba doze lijeka Vitekta u pacijenata s oštećenjem funkcije bubrega.

Oštećenje funkcije jetre

Elvitegravir se prvenstveno metabolizira i eliminira putem jetre. Ispitivanje farmakokinetike pojačanog elvitegravira provedeno je na ispitanicima koji nisu zaraženi s HIV-1, a koji imaju umjereno oštećenje funkcije jetre (Child-Pugh stadij B). Nisu zapažene klinički značajne razlike u farmakokinetici elvitegravira između ispitanika s umjerenim oštećenjem funkcije jetre i zdravih ispitanika. Nije potrebna prilagodba doze lijeka Vitekta za pacijente s blagim do umjerenim oštećenjem funkcije jetre. Učinak teškog oštećenja funkcije jetre (Child-Pugh stadij C) na farmakokinetiku elvitegravira nije ispitan.

Istovremena infekcija virusom hepatitisa B i/ili hepatitisa C

Ograničeni podaci iz populacijske farmakokinetičke analize (n = 56) pokazali su da istovremena infekcija virusom hepatitisa B i/ili C nema klinički značajan učinak na izloženost pojačanom elvitegraviru.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, kancer gen sti, reproduktivne i razvojne toksičnosti. Maksimalne doze elvitegravira testirane u ispitivanjima razvojne toksičnosti u štakora i kunića odgovaraju izloženostima koje su približno 29-puta, o nosno 0,2-puta veće od terapijske izloženosti u ljudi.

Elvitegravir je bio negativan u in vitro testu bakterijske mutag nosti (Ames v test) i negativan u

in vivo analizi mikronukleusa štakora u dozama do 2000 mg/kg. U in vitro testu kromosomske

 

 

 

 

 

odobren

aberacije elvitegravir je bio negativan s metaboličkom akt vac om; no, neodređeni odgovor zapažen je

bez aktivacije.

 

 

 

Dugotrajna ispitivanja kancerogenosti elvitegravira isu pokazala kancerogenosti potencijal u miševa i

štakora.

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

Djelatna tvar elvitegravir nije razgradiva u okoli u.

 

6.

FARMACEUTSKI PODACI

 

 

6.1

Popis pomoćnih tvari

više

 

 

Jezgra tablete

 

 

 

 

 

 

 

karmelozanatrij, umrežena

 

 

 

hidroksipropilcelul za

 

 

 

laktoza hidrat

 

 

 

 

magnezijev stearat

 

 

 

 

 

koji

 

 

 

celuloza, mi ro ristalična

 

 

 

natrij

v laurilsulfat

 

 

 

F lm ovojnica

 

 

 

 

bo a

ndigo carmine aluminium lake (E132)

 

 

Lijek

 

 

 

makrogol 3350 (E1521)

poli(vinilni alkohol) (djelomično hidroliziran) (E1203) talk (E553B)

titanijev dioksid (E171) željezov oksid, žuti (E172)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

Veličina pakiranja: 1 boca od 30 filmom obloženih tableta.

6.3 Rok valjanosti

4 godine.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Boca od polietilena visoke gustoće (HDPE) sa sigurnosnim zatvaračem za djecu, koja sadrži 30 filmom obloženih tableta.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.

NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Gilead Sciences International Limited

 

odobren

Cambridge

 

 

 

CB21 6GT

 

 

 

 

 

 

 

Velika Britanija

 

 

 

8.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/883/001

više

nije

 

 

 

9.

 

 

 

 

DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobren a: 13. studenog 2013.

 

 

10.

DATUM REVIZIJE TEKSTA

 

 

Lijek

koji

 

 

 

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Filmom obložena tableta (tableta).
Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.
Jedna filmom obložena tableta sadrži 150 mg elvitegravira.
Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.
1. NAZIV LIJEKA
Vitekta 150 mg filmom obložene tablete

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Pomoćna tvar s poznatim učinkom: jedna tableta sadrži 10,9 mg laktozeodobren(u obliku hidrata).

3. FARMACEUTSKI OBLIK

Zelena, filmom obložena tableta u obliku trokuta veličinenije10,9 mm x 10,5 mm, s utisnutom oznakom „GSI“ na jednoj strani i brojem „150“ na drugoj strani tabl te.

4. KLINIČKI PODACI

4.1 Terapijske indikacije

Vitekta je indicirana, istovremenovišeprimij nj na s ritonavirom pojačanim inhibitorom proteaze i s

drugim antiretrovirusnim lijekovima, za l ječenje infekcije virusom humane imunodeficijencije-1

(HIV-1) u odraslih koji su zaraženi

rusom HIV-1 bez poznatih mutacija povezanih s rezistencijom

na elvitegravir (vidjeti dijelo e 4.2

5.1).

4.2 Doziranjekojii način pr m ene

Terapiju mora zap četi li ečnik s iskustvom u liječenju HIV infekcije.

Doziranje

Vitekta se mora primjenjivati u kombinaciji s ritonavirom pojačanim inhibitorom proteaze.

LijekPotrebno je pročitati Sažetak opisa svojstava istovremeno primijenjenog ritonavira pojačanog inhibitorom proteaze.

Pr poruč na doza lijeka Vitekta je jedna tableta od 85 mg ili jedna tableta od 150 mg uzeta peroralno jedanput na dan, s hranom. Izbor doze lijeka Vitekta ovisi o istovremeno primijenjenom inhibitoru proteaze (vidjeti tablicu 1 i dijelove 4.4 i 4.5). Za primjenu tablete od 85 mg, molimo pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka za Vitekta 85 mg tablete.

Lijek Vitekta potrebno je primjenjivati jedanput na dan, kako slijedi:

-ili u isto vrijeme kao ritonavirom pojačani inhibitor proteaze jedanput na dan

-ili s prvom dozom ritonavirom pojačanog inhibitora proteaze dvaput na dan.

Posebne populacije
150 mg jedanput na dan
lopinavir 400 mg i ritonavir 100 mg dvaput na dan
darunavir 600 mg i ritonavir 100 mg dvaput na dan
fosamprenavir 700 mg i ritonavir 100 mgodobrendvaput na dan
Ne postoje nikakvi drugi podaci o preporuci primjene lijeka Vitekta s učestalošću doziranja ili inhibitorima proteaze HIV-1 osim onih navedenih u tablici 1.
Propuštena doza
Ako pacijent propusti uzeti dozu lijeka Vitekta, a prošlo je manje 18 sati od u bičajen g vremena uzimanja doze, pacijent mora što prije uzeti lijek Vitekta s hranom i potom ga nastaviti uzimati prema uobičajenom rasporedu. Ako pacijent propusti uzeti dozu lijeka Vitekta u roku uljem d 18 sati, i uskoro je vrijeme za sljedeću dozu, pacijent ne treba uzeti propuštenu d zu nego je nostavno nastaviti uzimati doze prema uobičajenom rasporedu.
Ako pacijent povraća unutar 1 sata od uzimanja lijekanijeVit kta, mora uz ti drugu tabletu.
Starije osobe
Nema dostupnih podataka na osnovi kojih bi se mogla preporučiti doza za pacijente starije od 65 godina (vidjeti dio 5.2). više
Oštećenje bubrega
Nije potrebna prilagodba doze lijeka V tekta za pacijente s oštećenjem bubrega (vidjeti dio 5.2).
Oštećenje funkcije jetre
Nije potrebnakojiprilagodba doze l jeka Vitekta u pacijenata s blagim (Child-Pugh stadij A) ili umjerenim (Child-Pugh stadij B) oštećen em jetre. Elvitegravir nije ispitan u pacijenata s teškim oštećenjem jetre (Child-Pugh stadij C) (v d eti d elove 4.4 i 5.2).
Pedijatrijska populacija
Sigurnost i djelotvornost elvitegravira u djece u dobi od 0 do manje od 18 godina nisu još ustanovljene
(vidjeti dio 5.1). Nema podataka o primjeni u djece. LijekNačin primj ne
Vit ta se mora uzimati peroralno, jedanput na dan, s hranom (vidjeti dio 5.2). Filmom obložena tabl ta ne smije se žvakati ili drobiti.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neko od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.
Istovremena primjena sa sljedećih lijekova zbog mogućeg gubitka virološkog odgovora i mogućeg razvoja rezistencije (vidjeti dio 4.5):
Tablica 1: Preporučeni režimi doziranja
Doza lijeka VitektaDoza istovremenoprimijenjenog ritonavirom pojačanim inhibitorom proteaze
atazanavir 300 mg i ritonavir 100 mg jedanput na dan
85 mg jedanput na dan

antikonvulzivi: karbamazepin, fenobarbital, fenitoin

antimikobakterijski lijekovi: rifampicin

biljni lijekovi: gospina trava (Hypericum perforatum)

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Općenito

Iako je dokazano da učinkovita virusna supresija antiretrovirusnom terapijom značajno smanjuje rizik od prijenosa bolesti spolnim putem, ne može se isključiti rezidualni rizik. Treba poduzeti mjere opreza za sprječavanje prijenosa bolesti u skladu s nacionalnim smjernicama.

Primjena lijeka Vitekta s inhibitorima proteaze HIV-1 ili učestalošću doziranja koji nisu navedeni u tablici 1 može rezultirati neodgovarajućim ili povišenim razinama elvitegravira i/ili istovremeno primijenjenih lijekova u plazmi.

Rezistencija

Virusi rezistentni na elvitegravir u većini slučaja pokazuju križnu rezistenciju na ralteg avi , inhibitor prijenosa lanca integraze (vidjeti dio 5.1).

Elvitegravir ima relativno nisku genetsku barijeru za rezistenciju. Stoga je, kad god je moguće, lijek

Vitekta potrebno primijeniti s potpuno aktivnim, ritonavirom pojačanim, inhibit

r m pr

teaze i

drugim potpuno aktivnim antiretrovirusnim lijekom kako bi se umanjila mogućn

st vir l

škog

neuspjeha i razvoja rezistencije (vidjeti dio 5.1).

 

 

 

Istovremena primjena drugih lijekova

 

 

 

Elvitegravir se prvenstveno metabolizira putem CYP3A. Kontraindicirana je ist

vremena primjena

lijeka Vitekta i jakih induktora CYP3A (uključujući gospinu travu [Hypericum perforatum],

rifampicin, karbamazepin, fenobarbital i fenitoin) (vidjeti di

love 4.3 i 4.5). Ne preporučuje se

 

odobren

istovremena primjena lijeka Vitekta i umjerenih induktora CYP3A (uključujući, bez ograničenja,

efavirenz i bosentan) (vidjeti dio 4.5).

 

 

 

Zbog potrebe za istovremenomprimjenom lijeka Vitekta i rito avirom pojačanog inhibitora proteaze,

liječnici trebaju pročitati Sažetak opisa svojstava istovreme

o primijenjenog inhibitora proteaze i

ritonavira radi opisa kontraindiciranih lij kova i drugihnijeznačajnih interakcija lijekova koji mogu

uzrokovati moguće smrtonosne nuspojave ili gubitak t rapijskog učinka i mogućeg razvoja

rezistencije.

 

 

 

Pokazalo se da atazanavir/ritonavišer lop nav r/ritonavir značajno povećavaju koncentracije elvitegravira u plazmi (v djeti d o 4.5). Kada se primjenjuje u kombinaciji s atazanavirom/ritonavirom i lopinavirom/ritonavirom, doza l jeka Vitekta mora se smanjiti s 150 mg jedanput na dan na 85 mg jedanput na dan (vidjeti d o 4.2). Pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka za Vitekta 85 mg tablete.

Istovremena primjena lijeka Vitekta i srodnih djelatnih tvari: Vitekta se mora primjenjivati u

kombinaciji s rit navir

m p jačanim inhibitorom proteaze. Vitekta se ne smije primjenjivati s

inhibitorom proteaze

oji je pojačan nekim drugim lijekom jer preporuke doziranja nisu ustanovljene

Lijek

 

za te ombinacije.kojiPojačavajući elvitegravir lijekom koji nije ritonavir može rezultirati suboptimalnim

koncentracijama elvitegravira i/ili inhibitora proteaze u plazmi, što može dovesti do gubitka

t rapijs og učin a i mogućeg razvoja rezistencije.

V t kta se ne smije primjenjivati u kombinaciji s lijekovima koji sadrže elvitegravir ili pojačavaju farmakokinetiku, osim ritonavira.

Kontracepcijski zahtjevi

Pacijentice reproduktivne dobi moraju primjenjivati hormonsku kontracepciju koja sadrži najmanje 30 µg etinilestradiola i norgestimat kao progestagen ili moraju primjenjivati drugu pouzdanu metodu kontracepcije (vidjeti dijelove 4.5 i 4.6). Istovremena primjena elvitegravira i oralnih kontraceptiva koji sadrže druge progestagene umjesto norgestimata, nije ispitana te se stoga mora izbjegavati.

Pacijentice koje primjenjuju estrogene kao hormonsku nadomjesnu terapiju potrebno je klinički pratiti radi znakova deficijencije estrogena (vidjeti dio 4.5).

Oportunističke infekcije

U pacijenata koji primaju lijek Vitekta ili neku drugu antiretrovirusnu terapiju mogu nastaviti razvijati oportunističke infekcije i druge komplikacije HIV infekcije, pa bi stoga morali ostati pod strogim kliničkim nadzorom liječnika koji imaju iskustva u liječenju pacijenata s bolestima povezanim s HIV-om.

Pacijenti s istovremenom infekcijom HIV-om i infekcijom virusom hepatitisa B ili C

Pacijenti s kroničnim hepatitisom B ili C liječeni antiretrovirusnom terapijom, izloženi su povećanom riziku od teških i potencijalno smrtonosnih jetrenih nuspojava.

U cilju optimalnog liječenja HIV infekcije u pacijenata koji su istovremeno zaraženi virusom hepatitisa B (HBV), liječnici se moraju pridržavati trenutačno važećih smjernica za liječenje HIV-a.

Tjelesna težina i metabolički parametri

nije

odobren

 

Bolest jetre

Elvitegravir nije ispitivan u pacijenata s teškim oštećenjem jetre (Child-Pugh stadij C). U pacijenata s blagim (Child-Pugh stadij A) i umjerenim (Child-Pugh stadij B) oštećenjem jetre nije potre na prilagodba doze lijeka Vitekta (vidjeti dijelove 4.2 i 5.2).

Pacijenti s već postojećm disfunkcijom jetre, uključujući kronični aktivni hepatitis, imaju povećanu učestalost abnormalnosti funkcije jetre tijekom kombinirane antiretrovirusne terapije (engl. combination antiretroviral therapy, CART) pa ih treba nadzirati u skla u sa stan ar nom praksom. Ako u tih pacijenata nastupe znakovi pogoršanja bolesti jetre, mora se razm triti privremeni ili trajni prekid liječenja.

Povećanje tjelesne težine i razina lipida i glukoze u krvi mogu se pojaviti tijekom antiretrovirusne terapije. Te promjene mogu biti djelomično poveza e s ko trolom bolesti i stilom života. Za lipide, u nekim slučajevima postoji dokaz o učinku liječe ja, dok za debljanje nema čvrstog dokaza povezanog s bilo kojim posebnim liječenjem. Za nadzor lipida u krvi date su preporuke u utvrđenim smjernicama za liječenje HIV-a. Poremećaje lipida potr bno je prikladno klinički liječiti.

Sindrom imunološke reaktivacije

 

U pacijenata inficiranih HIV-om s te kom

munodeficijencijom u vrijeme uvođenja CART-a može

doći do upalne reakcije na asimptomatske

li rezidualne oportunističke patogene, koja može

uzrokovati teška klinička stanja li pogoršanje simptoma. Takve su reakcije tipično zapažene unutar

prvih nekoliko tjedana ili m eseci po u ođenju CART-a. Relevantni primjeri su citomegalovirusni

retinitis, generalizirane i/ li žar šnevišemikobakterijske infekcije te upala pluća uzrokovana s

Pneumocystis jir vecii. Svaki upalni simptom treba procijeniti i, kada je to potrebno, uvesti liječenje.

Autoimuni poremećajikoji(p put Gravesove bolesti) također su zabilježeni u okruženju imunološke reaktivacije; međutim, prijavljeno vrijeme do nastupa poremećaja više varira i ti događaji mogu se

Lijekpojaviti puno mjeseci na on početka liječenja.

Ost on roza

Iako se smatra da je etiologija multifaktorska (uključujući primjenu kortikosteroida, konzumaciju alkohola, t šku imunosupresiju, veći indeks tjelesne mase), zabilježeni su slučajevi osteonekroze osob to u pacijenata s uznapredovalom HIV-bolesti i/ili dugotrajnom izloženošću CART-u. Pacijente treba uputiti da se obrate liječniku ako osjete bolove u zglobovima, ukočenost zglobova ili teškoće pri kretanju.

Pomoćne tvari

Vitekta sadrži laktozu. Zbog toga pacijenti s rijetkim nasljednim problemima nepodnošenja galaktoze, pomanjkanja Lapp laktaze ili s malapsorpcijom glukoze-galaktoze ne smiju uzimati ovaj lijek.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ispitivanja interakcija provedena su samo u odraslih.

Interakcije s induktorima CYP3A

Elvitegravir se prvenstveno metabolizira putem CYP3A (vidjeti dio 5.2). Lijekovi koji su jaki (uzrokuju > 5-struko povećanje klirensa supstrata) ili umjereni induktori CYP3A (uzrokuju 2-5-struko povećanje klirensa supstrata) očekivano smanjuju koncentracije elvitegravira u plazmi.

Kontraindicirana istodobna primjena

Istovremena primjena lijeka Vitekta s lijekovima koji su jaki induktori CYP3A je kontraindicirana jer

očekivano smanjenje koncentracija elvitegravira u plazmi može dovesti do gubitka terapijskog učinka i mogućeg razvoja rezistencije na elvitegravir (vidjeti dio 4.3).

Istodobna primjena koja se ne preporučuje

Istovremena primjena lijeka Vitekta s lijekovima koji su umjereni induktoriodobrenCYP3A (uključujući, b z

ograničenja, efavirenz i bosentan) ne preporučuje se jer očekivano smanjenje koncentracija elvitegravira u plazmi može dovesti do gubitka terapijskog učinka i mogućeg razvoja rezistencije na elvitegravir (vidjeti dio 4.4).

Interakcije koje zahtijevaju prilagodbu doze lijeka Vitekta

Elvitegravir prolazi kroz oksidativni metabolizam putem CYP3A (glavni put) i kr z glukuronidaciju putem UGT1A1/3 enzima (sporedni put). Istovremena primjena lijeka Vitekta s lijekovima koji su

potentni inhibitori UGT1A1/3 može rezultirati povećanim koncentracijama elvitegravira u plazmi te

mogu biti potrebne prilagodbe doza. Primjerice, pokazalo se da atazanavir/rit navir i

nije

lopinavir/ritonavir (potentni inhibitori UGT1A1/3) značajno pov ćavaju k ncentracije elvitegravira u

plazmi (vidjeti tablicu 2). Shodno tomu, kada se primjen u

u kombinaciji s atazanavirom/ritonavirom

i lopinavirom/ritonavirom, doza lijeka Vitekta mora se sman

ti sa 150 mg jedanput na dan na 85 mg

jedanput na dan (vidjeti dijelove 4.2 i 4.4). Pročitajte Sažetak op sa svojstava lijeka za Vitekta 85 mg tablete.

CYP2C9 i CYP3A. No, kl n čkivišesu podaci pokazali da ne postoje klinički značajne promjene izloženosti metadona (ko se pr enst eno metabolizira putem CYP2B6 i CYP2C19) nakon istovremene primjene s po ačan m elvitegravirom naspram primjene samog metadona (vidjeti tablicu 2).

Druge interakcije

Elvitegravir je umjereni induktor i može imati pot ncijal indukcije CYP2C9 i/ili inducibilnih UGT

enzima. Kao takav, elvitegravir može smanjiti konc ntraciju supstrata CYP2C9 (kao što je varfarin) ili UGT (kao što je etinilestradiol) u plazmi. Uz to su in vitro ispitivanja pokazala da je elvitegravir slab

do umjeren induktor enzima CYP1A2, CYP2C19 i CYP3A. Elvitegravir također ima potencijal biti

slab do umjeren induktor enzima CYP2B6 CYP2C8, jer se ti enzimi reguliraju na sličan način kao i koji

Elvitegravir je supstrat za OATP1B1 i OATP1B3 i inhibitor OATP1B3 in vitro. Značaj tih in vivo interakcija nije jasan.

LijekIntera cije između elvitegravira i potencijalno istovremeno primijenjenih lijekova navedene su u

slj d ćoj tablici 2 (povećanje je označeno kao „↑“, smanjenje kao „↓“, bez promjene kao „↔“). Te se nt rakcije t melje na ispitivanjima interakcija lijekova ili na predviđenim interakcijama uslijed

oč k vanog opsega interakcija i potencijala za teške nuspojave ili gubitak terapijskog učinka.

U ispitivanjima interakcija, učinak na Vitektu određen je usporedbom farmakokinetike pojačanog elvitegravira (primjenjujući ili ritonavir ili kobicistat kao farmakokinetički pojačivač) u odsutnosti i prisutnosti istovremeno primijenjenog lijeka. Interakcije nisu ispitane primjenom nepojačanog elvitegravira. Osim gdje je naznačeno u tablici 2, doza pojačanog elvitegravira ili istovremeno primijenjenog lijeka bila je ista kada je bila primjenjivana sama ili u kombinaciji. Farmakokinetički parametri inhibitora proteaze prikazani u tablici 2 procijenjeni su u prisutnosti ritonavira.

Iako možda ne postoje stvarne ili predviđene interakcije između nekog lijeka i elvitegravira, ipak mogu postojati interakcije između tog lijeka i ritonavira i/ili inhibitora proteaze istovremeno

primijenjenog s elvitegravirom. Liječnik uvijek treba pročitati Sažetak opisa svojstava ritonavira, odnosno inhibitora proteaze.

Tablica 2: Interakcije između elvitegravira i drugih lijekova

Lijekovi prema terapijskim

Učinci na razine lijekova

Preporuka za istovremenu

područjima

Srednja vrijednost postotka

primjenu s ritonavirom

 

promjene AUC, Cmax, Cmin

pojačanim elvitegravirom

ANTIRETROVIRUSNI LIJEKOVI

Inhibitori proteaze HIV-a

Atazanavir (300 mg jedanput na dan)

Elvitegravir (200 mg jedanput na dan)

Ritonavir (100 mg jedanput na dan)

Atazanavir (300 mg jedanput na dan)

Elvitegravir (85 mg jedanput na dan)

Ritonavir (100 mg jedanput na dan)

 

koji

Darunavir (600 mg dvaput na dan)

Elvitegravir (125 mg jedanput na

dan)

 

Ritonavir (100 mg dvaput na dan)

Lijek

 

Fosamprenavir (700 mg dvaput na

dan)

 

Elvitegravir (125 mg jedanput na

dan)

 

Ritonavir (100 mg dvaput na dan)

Pokazalo se da

 

odobren

 

Kada se primjenjuje u kombinaciji s

atazanavir/ritonavir značajno

atazanavirom, doza lijeka Vitekta

povećavaju koncentracije

mora biti 85 mg jedanput na dan.

elvitegravira u plazmi.

Kada se primjenjuje u kombinaciji s

Elvitegravir:

 

lijekom Vitekta, prepo uč na doza

 

atazanavira je 300 mg s itonavi om

AUC: ↑ 100%

 

100 mg jedanput na dan.

Cmax: ↑ 85%

 

 

 

Cmin: ↑ 188%

 

Ne postoje d

stupni p daci o

Atazanavir:

 

preporukama

ziranja za

 

istovremenu primjenu s drugim

AUC: ↔

 

d zama atazanavira (vidjeti dio 4.2).

Cmax: ↔

 

 

 

Cmin: ↓ 35%

nije

 

 

Cmin: ↔**

 

 

Elvitegravir:

 

 

 

AUC: ↔*

 

 

 

Cmax: ↔*

 

 

 

Cmin: ↑ 38%*

 

 

 

Atazanavir:

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

više

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

*u usporedbi s

 

 

 

el tegrav rom/ritonavirom

 

 

150/100 mg jedanput na dan.

 

 

**u usporedbi s

 

 

 

atazanavirom/ritonavirom

 

 

300/100 mg jedanput na dan.

 

 

Elvitegravir:

 

Kada se primjenjuje u kombinaciji s

AUC: ↔

 

darunavirom, doza lijeka Vitekta

Cmax: ↔

 

mora biti 150 mg jedanput na dan.

Cmin: ↔

 

Ne postoje dostupni podaci o

 

 

Darunavir:

 

preporukama doziranja za

AUC: ↔

 

istovremenu primjenu s drugim

Cmax: ↔

 

dozama darunavira (vidjeti dio 4.2).

Cmin: ↓ 17%

 

 

 

Elvitegravir:

 

Kada se primjenjuje u kombinaciji s

AUC: ↔

 

fosamprenavirom, doza lijeka

Cmax: ↔

 

Vitekta mora biti 150 mg jedanput

Cmin: ↔

 

na dan.

 

Fosamprenavir:

 

Ne postoje dostupni podaci o

AUC: ↔

 

preporukama doziranja za

Cmax: ↔

 

istovremenu primjenu s drugim

Cmin: ↔

 

dozama fosamprenavira (vidjeti

 

 

dio 4.2).

 

 

Lijekovi prema terapijskim

Učinci na razine lijekova

Preporuka za istovremenu

 

 

područjima

Srednja vrijednost postotka

primjenu s ritonavirom

 

 

 

 

promjene AUC, Cmax, Cmin

pojačanim elvitegravirom

 

 

Lopinavir/ritonavir (400/100 mg

Pokazalo se da

 

Kada se primjenjuje u kombinaciji s

 

 

dvaput na dan)

 

lopinavir/ritonavir značajno

lopinavirom/ritonavirom, doza

 

 

Elvitegravir (125 mg jedanput na

povećavaju koncentracije

lijeka Vitekta mora biti 85 mg

 

 

dan)

 

elvitegravira u plazmi.

jedanput na dan.

 

 

 

 

Elvitegravir:

 

Ne postoje dostupni podaci o

 

 

 

 

AUC: ↑ 75%

 

preporukama doziranja za

 

 

 

 

Cmax: ↑ 52%

 

odobren

 

 

 

 

 

istovremenu primjenu s drugim

 

 

 

 

Cmin: ↑ 138%

 

dozama lopinavira/ritonavira

 

 

 

 

Lopinavir:

 

(vidjeti dio 4.2).

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 8%

 

 

 

 

Tipranavir (500 mg dvaput na dan)

Elvitegravir:

 

Zbog nedostatnih kliničkih podataka

 

 

Elvitegravir (200 mg jedanput na

AUC: ↔

 

ne preporučuje se k m inacija

 

 

dan)

 

Cmax: ↔

 

elvitegravira i tipranavira (vidjeti

 

 

Ritonavir (200 mg dvaput na dan)

Cmin: ↔

 

dio 4.2).

 

 

 

 

Tipranavir:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

nije

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 11%

 

 

 

Nukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NRTI)

 

 

 

 

Didanozin (400 mg jedanput na

Elvitegravir:

 

S obzirom da se didanozin

 

 

dan)

 

AUC: ↔

 

primjenjuje na prazan želudac,

 

 

Elvitegravir (200 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

didanozin se mora primijeniti

 

 

dan)

 

Cmin: ↔

 

najmanje jedan sat prije ili dva sata

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Didanozin:

 

nakon lijeka Vitekta (koji se

 

 

dan)

 

 

primjenjuje s hranom). Preporučuje

 

 

 

 

AUC: ↓ 14%

 

se klinički nadzor.

 

 

 

 

Cmax: ↓ 16%

 

 

 

 

Zidovudin (300 mg dvaput na dan)

Elv tegrav r:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

Elvitegravir (200 mg jedanput na

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

dan)

 

Cmax: ↔

 

sa zidovudinom.

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Cmin: ↔

 

 

 

 

dan)

koji

višeZidovudin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

Stavudin (40 mg jedanput na dan)

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

Elvitegravir (200 mg jedanput na

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Lijek

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

dan)

 

 

sa stavudinom.

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Cmin: ↔

 

 

 

 

dan)

 

Stavudin:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

Abakavir (600 mg jedanput na

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

dan)

 

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Elvitegravir (200 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

s abakavirom.

 

 

dan)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Abakavir:

 

 

 

 

dan)

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

Lijekovi prema terapijskim

Učinci na razine lijekova

 

Preporuka za istovremenu

 

 

 

područjima

Srednja vrijednost postotka

 

primjenu s ritonavirom

 

 

 

 

promjene AUC, Cmax, Cmin

 

pojačanim elvitegravirom

 

 

Tenofovirdizoproksilfumarat

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

(300 mg jedanput na dan)

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Emtricitabin (200 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

s tenofovirdizoproksilfumaratom ili

 

 

dan)

 

Cmin: ↔

 

s emtricitabinom.

 

 

Elvitegravir (50 mg jedanput na

Tenofovir:

 

 

 

 

 

dan)

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

AUC: ↔

 

 

odobren

 

 

dan)

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Emtricitabin:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Nenukleozidni inhibitori reverzne transkriptaze (NNRTI)

 

 

 

 

Efavirenz

 

Interakcija nije ispitana s

Ne preporučuje se ist vremena

 

 

 

 

elvitegravirom.

 

primjena (vi jeti io 4.4).

 

 

 

 

istovremena primjena efavirenza

 

 

 

 

 

 

i elvitegravira očekivano

 

 

 

 

dan)

 

smanjuje koncentracije

 

 

 

 

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

elvitegravira u plazmi, što može

 

 

 

 

 

 

rezultirati gubitkom terapi skog

 

 

 

 

 

 

učinka i mogućim razvo em

 

 

 

 

 

 

rezistencije.

 

 

 

 

 

Etravirin (200 mg dvaput na dan)

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

Elvitegravir (150 mg jedanput na

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

dan)

 

Cmax: ↔

 

s etravirinom.

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Etravirin:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cm n: ↔

 

 

 

 

 

Nevirapin

 

Interakcija nije ispitana s

Ne preporučuje se istovremena

 

 

 

koji

el itegravirom.

 

primjena (vidjeti dio 4.4).

 

 

 

višeIstovremena primjena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nevirapina i elvitegravira

 

 

 

 

 

 

očekivano smanjuje

 

 

 

 

 

 

koncentracije elvitegravira u

 

 

 

 

 

 

plazmi, što može rezultirati

 

 

 

 

 

 

gubitkom terapijskog učinka i

 

 

 

 

 

 

mogućim razvojem rezistencije.

 

 

 

 

Rilpivirin

 

Interakcija nije ispitana s

Istovremena primjena elvitegravira i

 

 

 

 

elvitegravirom.

 

rilpivirina očekivano ne mijenja

 

 

 

 

 

 

koncentracije elvitegravira u plazmi,

 

 

 

 

 

 

stoga nije potrebna prilagodba doze

 

 

 

 

 

 

lijeka Vitekta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antagonisti CCR5

 

 

 

 

 

 

Maravirok (150 mg dvaput na dan)

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

LijekElvitegravir (150 mg jedanput na

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

dan)

 

Cmax: ↔

 

s maravirokom.

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Cmin: ↔

 

§Izloženost maraviroku značajno je

 

 

dan)

 

Maravirok:§

 

 

 

 

 

 

povećana zbog inhibicije CYP3A

 

 

 

 

AUC: ↑ 186%

 

ritonavirom.

 

 

 

 

Cmax: ↑ 115%

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 323%

 

 

 

 

 

Lijekovi prema terapijskim

Učinci na razine lijekova

Preporuka za istovremenu

 

 

područjima

Srednja vrijednost postotka

primjenu s ritonavirom

 

 

 

 

promjene AUC, Cmax, Cmin

pojačanim elvitegravirom

 

 

ANTACIDI

 

 

 

 

 

 

Anatacidna suspenzija koja sadrži

Elvitegravir (antacidna

Koncentracije elvitegravira u plazmi

 

 

magnezij/aluminij (jednokratna

suspenzija dana ± 4 sata od

niže su s antacidima zbog lokalne

 

 

doza od 20 ml)

 

primjene elvitegravira):

kompleksacije u gastrointestinalnom

 

 

Elvitegravir (50 mg jedanput na

AUC: ↔

 

traktu, a ne zbog promjena

 

 

dan)

 

Cmax: ↔

 

želučanom pH. Preporučuje se

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Cmin: ↔

 

primjenu lijeka Vitekta razdvojiti od

 

 

dan)

 

Elvitegravir (istodobna primjena

primjene antacida za najmanje

 

 

 

 

4 sata.

 

 

 

 

antacida):

 

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 45%

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 47%

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 41%

 

 

 

 

DODACI PREHRANI

 

 

 

 

 

Multivitaminski dodaci

Interakcija nije ispitana s

Kako se učinak kati nske

 

 

 

 

elvitegravirom.

 

kompleksacije elvitegravira ne

 

 

 

 

 

 

može isključiti ka a se ist vremeno

 

 

 

 

 

 

primjenjuje s multivitaminskim

 

 

 

 

 

 

d dacima, preporučuje se

 

 

 

 

 

 

razdvajanje ziranja lijeka Vitekta

 

 

 

 

 

 

i multivitaminskih dodataka za

 

 

 

 

 

 

najmanje 4 sata.

 

 

OPIOIDNI ANALGETICI

 

 

odobren

 

 

Metadon (80-120 mg jedanput na

Elvitegravir:

nije

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

dan)

 

AUC: ↔

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Elvitegravir (150 mg jedanput na

Cmax: ↔

s metadonom.

 

 

dan)

 

Cmin: ↔

 

 

 

Kobicistat (150 mg jedanput na

Metadon:

 

 

 

dan)

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Cm n: ↔

 

 

 

 

Buprenorfin/nalokson (16/4 mg do

El tegrav r:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

24/6 mg na dan)

 

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Elvitegravir (150 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

s buprenorfinom/naloksonom.

 

 

dan)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

Kobicistat (150 mg jedanput na

više

 

 

 

 

dan)

koji

 

 

 

 

Buprenorfin:

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 35%

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 12%

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 66%

 

 

 

 

 

Nalokson:

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 28%

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 28%

 

 

 

 

ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI

 

 

 

 

 

Ant mikotici

 

 

 

 

 

 

Ketokonazol (200 mg dvaput na

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

dan)

 

AUC: ↑ 48%

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Elvitegravir (150 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

s ketokonazolom.

 

 

dan)

 

Cmin: ↑ 67%

 

§Izloženost ketokonazolu je

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

 

 

 

 

Lijek

 

§

 

povećana zbog inhibicije CYP3A

 

 

dan)

 

↑ Ketokonazol

 

 

 

 

 

 

 

ritonavirom.

 

 

Lijekovi prema terapijskim

Učinci na razine lijekova

 

 

Preporuka za istovremenu

 

 

 

područjima

Srednja vrijednost postotka

 

 

primjenu s ritonavirom

 

 

 

 

 

promjene AUC, Cmax, Cmin

 

 

pojačanim elvitegravirom

 

 

Antimikobakterijski lijekovi

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifabutin (150 mg jedanput svaki

Elvitegravir:

 

Ne preporučuje se istovremena

 

 

drugi dan)

 

 

AUC: ↔*

 

primjena lijeka Vitekta i rifabutina.

 

 

Elvitegravir (300 mg jedanput na

Cmax: ↔*

 

Ako je kombinacija ipak potrebna,

 

 

dan)

 

 

Cmin: ↔*

 

preporučena doza rifabutina je

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

Rifabutin:

 

150 mg 3 puta tjedno u određene

 

 

dan)

 

 

 

dane (na primjer ponedjeljak-

 

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

srijeda-petak).

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

Prilagodba doze lijeka Vit kta nije

 

 

 

 

 

25-O-desacetil-rifabutin:§

potrebna kada se istov em no

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 851%**

 

primjenjuje sa smanjenom dozom

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 440%**

 

rifabutina.

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 1836%**

 

Dodatno smanjenje d ze rifa utina

 

 

 

 

 

*u usporedbi s

 

 

 

 

 

 

 

nije ispitivano. M ra se imati na

 

 

 

 

 

elvitegravirom/ritonavirom

umu a oza

150 mg dvaput

 

 

 

 

 

300/100 mg jedanput dnevno.

tjedno mož a neće m gućiti

 

 

 

 

 

**u usporedbi s rifabutinom

optimalnu izloženost rifabutinu te

 

 

 

 

 

st ga m že

vesti o rizika

 

 

 

 

 

300 mg jedanput dnevno.

rezistencije na rifamicin i neuspjeh

 

 

 

 

 

 

 

liječenja.

 

 

 

 

 

 

Ukupna antimikobakteri ska

§

 

odobren

 

 

 

 

 

aktivnost povećana je za 50%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izloženost 25-O-desacetil-

 

 

 

 

 

 

 

rifabutinu je povećana zbog

 

 

 

 

 

 

 

inhibicije CYP3A ritonavirom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTIKOAGULANSI

 

 

 

 

 

 

 

 

Varfarin

 

 

Interakcija nije ispitana s

U slučaju istovremene primjene

 

 

 

 

 

elvitegravirom.

nije

lijeka Vitekta preporučuje se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koncentracije varfarina može

praćenje međunarodnog

 

 

 

 

 

normaliziranog omjera (INR). INR

 

 

 

 

 

utjecati stovremena primjena

se mora nastaviti pratiti i tijekom

 

 

 

 

 

el tegrav ra.

 

prvih tjedana nakon prekida

 

 

 

 

 

 

 

liječenja lijekom Vitekta.

 

 

ANTAGONISTI H2-RECEPTORA

 

 

 

 

 

 

 

 

više

 

 

 

Famotidin (40 mg jedanput na dan)

Elvitegravir:

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

Elvitegravir (150 mg jedanput na

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

dan)

 

 

Cmax: ↔

 

s famotidinom.

 

 

Kobicistat (150 mg jedanput na

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

dan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHIBITORI REDUKTAZE HMG Co-A

 

 

 

 

 

 

 

Rosuvastatin (jednokratna doza od

Elvitegravir:

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

10 mg)

 

koji

AUC: ↔

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Elvit gravir (150 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

s rosuvastatinom.

 

 

dan)

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Kob c stat (150 mg jedanput na

Rosuvastatin:

 

 

 

 

 

 

 

dan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijek

 

AUC: ↑ 38%

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 89%

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 43%

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijekovi prema terapijskim

Učinci na razine lijekova

 

Preporuka za istovremenu

 

 

 

područjima

Srednja vrijednost postotka

 

primjenu s ritonavirom

 

 

 

 

 

promjene AUC, Cmax, Cmin

 

pojačanim elvitegravirom

 

 

Atorvastatin

 

Interakcija nije ispitana s

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

Fluvastatin

 

elvitegravirom.

 

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Pitavastatin

 

Koncentracije supstrata

 

s atorvastatinom, fluvastatinom,

 

 

Pravastatin

 

 

pitavastatinom ili pravastatinom.

 

 

 

 

 

polipeptida koji transportira

 

 

 

 

 

 

 

organske anione (OATP) u

 

 

 

 

 

 

 

plazmi očekivano se ne

 

 

 

 

 

 

 

mijenjaju nakon istovremene

 

 

 

 

 

 

 

primjene elvitegravira.

 

 

 

 

 

 

 

Koncentracije elvitegravira u

 

 

 

 

 

 

 

plazmi očekivano se ne

 

 

 

 

 

 

 

mijenjaju nakon istovremene

 

 

 

 

 

 

 

primjene supstrata polipeptida

 

 

 

 

 

 

 

koji transportira organske

 

 

 

 

 

 

 

anione (OATP) / inhibitora.

 

 

 

 

ORALNI KONTRACEPTIVI

 

 

 

 

 

 

Norgestimat (0,180/0,215 mg

Norgestimat:

 

 

Nužan je oprez pri ist vremenoj

 

 

jedanput na dan)

 

AUC: ↑ 126%

 

 

primjeni lijeka Vitekta i

 

 

Etinilestradiol (0,025 mg jedanput

Cmax: ↑ 108%

 

 

h rm nsk g kontraceptiva.

 

 

na dan)

 

Cmin: ↑ 167%

 

 

H rm nski k ntraceptiv mora

 

 

Elvitegravir (150 mg jedanput na

Etinilestradiol:

 

 

sadržavati najmanje 30 µg

 

 

dan

 

 

 

tinil stradiola i sadržavati

 

 

Kobicistat (150 mg jedanput na

AUC: ↓ 25%

nije

 

odobren

 

 

 

norg stimat kao progestagen ili

 

 

dan)1

 

Cmax: ↔

 

pacij ntice moraju primjenjivati

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 44%

 

drugu pouzdanu metodu

 

 

 

 

 

Elvitegravir:

 

kontracepcije (vidjeti dijelove 4.4 i

 

 

 

 

 

 

4.6).

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

Dugoročni učinci značajnih

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

povećanja izloženosti progesteronu

 

 

 

 

 

više

 

 

nisu poznati. Istovremena primjena

 

 

 

 

 

 

 

elvitegravira s oralnim

 

 

 

 

 

 

 

kontraceptivima koji sadrže druge

 

 

 

 

 

 

 

progestagene umjesto norgestimata,

 

 

 

 

 

 

 

nije ispitana te se stoga mora

 

 

 

 

 

 

 

izbjegavati.

 

 

INHIBITORI PROTONSKE PUMPE

 

 

 

 

 

Omeprazol (40 mg jedanput na

Elvitegravir:

 

 

Prilagodba doze nije potrebna kada

 

 

dan)

 

AUC: ↔

 

 

se Vitekta istovremeno primjenjuje

 

 

Elvitegravir (50 mg jedanput na

Cmax: ↔

 

 

s omeprazolom.

 

 

dan)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg jedanput na

 

 

 

 

 

 

dan)

koji

 

 

 

 

 

Ovo ispitivanje provedeno je uz primjenu tableta s kombinacijom fiksne doze

 

 

 

 

 

 

 

 

lvit gravira/kobicistata/emtricitabina/tenofovirdizoproksila.

 

 

 

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

Žene reproduktivne dobi / kontracepcija u muškaraca i žena

Uz primjenu lijeka Vitekta mora se koristiti učinkovita kontracepcija (vidjeti dijelove 4.4 i 4.5).

Trudnoća

Nema podataka ili su klinički podaci o elvitegraviru u trudnica ograničeni.

Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravan ili neizravan štetan učinak elvitegravira na reprodukciju. No, maksimalne izloženosti procijenjene u kunića nisu bile veće od onih postignutih terapijskim putem (vidjeti dio 5.3).

Vitekta se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće osim ako kliničko stanje žene ne zahtijeva liječenje elvitegravirom.

Dojenje

Nije poznato izlučuju li se elvitegravir/metaboliti u majčino mlijeko u ljudi. Dostupni farmakodinamički/toksikološki podaci u štakora pokazuju da se elvitegravir izlučuje u mlijeko. Ne može se isključiti rizik za novorođenče/dojenče. Stoga se Vitekta ne bi trebala primjenjivati tijekom dojenja.

Kako bi se izbjegao prijenos HIV-a na dojenče, preporučuje se da žene zaražene HIV-om ne doje svoju dojenčad ni pod kojim okolnostima.

Plodnost

Nema dostupnih podataka o utjecaju elvitegravira na plodnost u ljudi. Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na štetne učinke elvitegravira na plodnost.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Nisu provedena ispitivanja utjecaja elvitegravira na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

odobren

4.8 Nuspojave

 

 

 

nije

Sažetak profila sigurnosti primjene

 

Procjena nuspojava temelji se na podacima iz kontrol ranog kl n čkog ispitivanja (GS-US-183-0145) u

kojem su 712 odraslih zaraženih virusom HIV-1 koji su već l ječeni antiretrovirusnom terapijom,

primali elvitegravir (n = 354) ili raltegravir (n = 358), čije su primjene bile uz pozadinski režim koji se

sastojao od potpuno aktivnog, ritonavirom pojača

og i hibitora proteaze i drugih antiretrovirusnih

lijekova. Od tih 712 pacijenata, 543 pacij nta (269 iz skupine na elvitegraviru i 274 iz skupine na

raltegraviru) i 439 pacijenata (224 iz skupine na

lvit graviru i 215 iz skupine na raltegraviru) primalo

je liječenje najmanje 48 tjedana, odnosno 96 tj dana.

 

Najčešće prijavljene nuspoja e na el tegrav r bile su proljev (7,1%) i mučnina (4,0%) (vidjeti

tablicu 3).

 

 

više

 

Tablični prikaz nuspo ava

 

 

Nuspojave na elvitegravir iz iskustva iz kliničkog ispitivanja navedene su niže u tablici 3 po

organskim sustavima i učestal

sti. Unutar svake skupine po učestalosti, nuspojave su prikazane u

padajućem nizu prema zbiljn

sti. Učestalost je definirana kao često (≥ 1/100 do < 1/10) ili manje

često (≥ 1/1000 do < 1/100).

 

 

 

 

Lijek

koji

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 3: Tablični sažetak nuspojava na elvitegravir na temelju iskustava u trajanju od 96 tjedana iz kliničkog ispitivanja GS-US-183-0145

Učestalost

 

Nuspojava

 

 

Psihijatrijski poremećaji:

 

 

 

Manje često:

 

suicidalne ideje i pokušaj suicida (u pacijenata s već postojećom depresijom

 

 

ili psihijatrijskom bolešću u anamnezi), depresija, nesanica

 

 

 

 

Poremećaji živčanog sustava:

 

 

Često:

 

glavobolja

 

 

Manje često:

 

omaglica, parestezija, somnolencija, disgeuzija

 

Poremećaji probavnog sustava:

 

 

Često:

 

bol u abdomenu, proljev, povraćanje, mučnina

 

Manje često:

 

dispepsija, distenzija abdomena, flatulencija

 

 

 

 

odobren

 

Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

 

 

Često:

 

osip

 

 

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene:

 

 

Često:

 

umor

 

 

Opis odabranih nuspojava

Metabolički parametri

Tijekom antivirusne terapije mogu se povećati tjelesna težina i povisiti razine lipida i glukoze u krvi

(vidjeti dio 4.4).

nije

 

Sindrom imunološke reaktivacije

U pacijenata inficiranih HIV-om s teškom imunodefic je c om u vrijeme početka CART-a može nastati upalna reakcija na asimptomatske ili rezidual e oportu ističke infekcije. Autoimuni poremećaji

Proljev

više

(poput Gravesove bolesti) također su zabilježeni; međutim, prijavljeno vrijeme do nastupa poremećaja više varira i ti događaji mogu se pojaviti puno mj s ci nakon početka liječenja (vidjeti dio 4.4).

Osteonekroza

Zabilježeni su slučajevi osteonekroze, osob to u pacijenata s općepoznatim čimbenicima rizika, uznapredovalom HIV-bolešću ili dugotrajnom izloženošću CART-u. Učestalost nije poznata (vidjeti dio 4.4).

U ispitivanju GSkoji-US-183-0145 proljev je zabilježen kao nuspojava u 7,1% ispitanika u skupini na

elvitegraviru i u 5,3% ispitanika u skupini na raltegraviru. U tih je ispitanika proljev bio blag do umjeren i nije rezultirao prekidom liječenja ispitivanim lijekom.

LijekPedijatrijs a populacija

Nema dostupnih podataka za djecu mlađu od 18 godina. Vitekta se ne preporučuje u ovoj populaciji (vidj ti dio 4.2).

Pr avl ivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

U slučaju predoziranja pacijent mora biti pod nadzorom zbog znakova toksičnosti. Liječenje predoziranja elvitegravirom sastoji se od općih potpornih mjera, uključujući i praćenje vitalnih znakova, kao i procjenu kliničkog stanja pacijenta.

Ne postoji specifični antidot za predoziranje elvitegravirom. Budući da je elvitegravir u visokom postotku veže za proteine plazme, nije vjerojatno da će se značajno ukloniti hemodijalizom ili peritonealnom dijalizom.

5. FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1 Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antivirusni lijekovi za sistemsku primjenu; drugi antivirusni lijekovi, ATK

oznaka: J05AX11.

odobren

 

Mehanizam djelovanja i farmakodinamički učinci

Elvitegravir je inhibitor prijenosa lanca HIV-1 integraze (INSTI). Integraza je HIV-1 kodi ani nzim koji je potreban za replikaciju virusa. Inhibicija integraze sprečava integraciju HIV-1 DNK u genomski DNK domaćina, blokirajući formiranje provirusa HIV-1 i propagaciju virusne infekcije. Elvitegravir ne inhibira humane topoizomeraze I ili II.

Antivirusna aktivnost in vitro

Antivirusna aktivnost elvitegravira na laboratorijske i kliničke izolate HIV-1 procijenjena je na limfoblastoidnim stanicama, monocitnim/makrofagnim stanicama i limf citima periferne krvi, te su

vrijednosti 50%-tne djelotvorne koncentracije (EC ) bile u rasponu d 0,02 do 1,7 nM. Elvitegravir je

pokazao antivirusnu aktivnost u staničnoj kulturi na HIV-1 podtip ve A, B, C, D, E, F, G i O (vrijednosti EC50 u rasponu od 0,1 do 1,3 nM) i aktivnost na HIV-2 (EC50 od 0,53 nM). Antivirusna aktivnost in vitro elvitegravira u kombinaciji s antiretrov rusn m li kovima iz skupine nukleozidnih/nukleotidnih inhibitora reverzne transkr ptaze (NRTI), n nukleozidnih inhibitora reverzne transkriptaze (NNRTI), inhibitora proteaze (PI), h b tora prijenosa lanca integraze, fuzijskih inhibitora ili antagonista CCR5-koreceptora, ije pokazala antagonizam.

50nije

Elvitegravir nije pokazao inhibicijuvišereplikacije HBV-a ili HCV-a in vitro.

Rezistencija

U staničnoj kulturi

Izolati HIV-1 sa smanjenom osjetlj ošću na elvitegravir izabrani su u staničnoj kulturi. Fenotipska rezistencija nakojielvitegrav r najčešće je bila povezana s primarnim supstitucijama integraze T66I, E92Q i Q148R. Dodatne supst tuc e ntegraze zapažene u izdvojenoj staničnoj kulturi bile su H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q R263K.

Križna rezistencija

Virusi rezistentni na elvitegravir pokazuju razne stupnjeve križne rezistencije na raltegravir inhibitora prijenosa lanca integraze, ovisno o vrsti i broju supstitucija. Virusi koji izražavaju supstitucije T66I/A

Lijekzadržavaju osjetljivost na raltegravir, dok je većina drugih uzoraka supstitucija povezanih s elvitegravirom povezana sa smanjenom osjetljivošću na raltegravir. Uz iznimku Y143/C/R/H, HIV-1 s primarnim supstitucijama povezanih s raltegravirom, T66K, Q148H/K/R ili N155H u integrazi

pov zan je sa smanjenom osjetljivošću na elvitegravir.

U već li ečenih pacijenata

U analizi izolata HIV-1 u ispitanika s neuspješnim liječenjem u ispitivanju GS-US-183-0145 u trajanju od 96 tjedana, razvoj jednog ili više primarnih supstitucija povezanih s rezistencijom na elvitegravir zapažen je u 23 od 86 ispitanika s procjenjivim genotipskim podacima iz uparenih početnih izolata i izolata iz neuspješnog liječenja elvitegravirom (23/351 ispitanika liječenih elvitegravirom, 6,6%). Slične stope razvoja rezistencije na raltegravir bile su u HIV-1 ispitanika liječenih raltegravirom (26/351 ispitanika liječenih raltegravirom, 7,4%). Najčešće supstitucije koje su nastale u izolatima HIV-1 u ispitanika liječenih elvitegravirom bile su T66I/A (n = 4), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) i N155H (n = 5) u integrazi. U fenotipskim analizama izolata HIV-1 sa supstitucijama rezistencije u ispitanika liječenih elvitegravirom, 14/20 (70%) imalo je smanjenu osjetljivost na elvitegravir i 12/20 (60%) imalo je smanjenu osjetljivost na raltegravir.

Kliničko iskustvo

U već liječenih pacijenata zaraženih virusom HIV-1

Djelotvornost elvitegravira primarno se temelji na analizama kroz 96 tjedana jednog randomiziranog, dvostruko slijepog, aktivnim lijekom kontroliranog ispitivanja, GS-US-183-0145, u već liječenih pacijenata zaraženih virusom HIV-1 (n = 702).

U ispitivanju GS-US-183-0145 pacijenti su randomizirani u omjeru 1:1 na primanje elvitegravira (150 mg ili 85 mg) jedanput na dan ili raltegravira 400 mg dvaput na dan, svaka je primjena bila uz pozadinski režim (BR) koji se sastojao od potpuno aktivnog, ritonavirom pojačanog inhibitora proteaze (atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir ili tipranavir) i drugi lijek. Ispitivač je odabrao BR na osnovi ispitivanja genotipske/fenotipske rezistencije i ranijih liječenja antiretrovirusnim lijekovima u anamnezi. Randomizacija je stratificirana probirom razine HIV-1 RNK (≤ 100 000 kopija/ml ili > 100 000 kopija/ml) ili skupine drugog lijeka (NRTI ili druge skupin ). Stopa virološkog odgovora procijenjena je u obje skupine liječenja. Virološki je odgovor defini an kao nemjerljivo virusno opterećenje (HIV-1 RNK < 50 kopija/ml).

Početne značajke i ishodi liječenja kroz 96 tjedana ispitivanja GS-US-183-0145 prikazani su u tablici 4, odnosno tablici 5.

 

Tablica 4: Demografske značajke i početne značajke bolesti u

draslih već liječenih ispitanika

 

zaraženih virusom HIV-1 antiretrovirusnim lijekovima, u ispitivanju GS-US-183-0145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir + pozadinski r žim

 

Raltegravir + pozadinski režim

 

 

 

 

n = 351

 

odobren

 

 

 

 

 

n = 351

 

Demografske značajke

 

 

 

 

 

Medijan dobi, godine

 

 

 

 

(min.-maks.)

 

 

(20-78)

 

(19-74)

 

 

Spol

 

 

nije

 

 

 

 

muški

 

 

83,2%

 

80,9%

 

 

ženski

 

 

16,8%

 

19,1%

 

 

Rasna pripadnost

 

 

 

 

 

 

bijelci

 

 

60,1%

 

64,4%

 

 

crnci/afroamerikanci

 

35,6%

 

32,2%

 

 

azijati

 

 

2,6%

 

1,4%

 

 

drugi

 

 

1,7%

 

2,0%

 

 

 

 

više

 

 

 

 

Početne značajke b lesti

 

 

 

 

 

Medijan početne vrijedn sti

4,35

 

4,42

 

 

HIV-1 RNK (rasp n)

(1,69-6,63)

 

(1,69-6,10)

 

 

log10 kopija/ml u plazmi

 

 

 

 

 

Postotak ispitani a s

 

 

 

 

 

virusnim opterećenjem

25,6

 

25,6

 

 

 

koji

 

 

 

 

 

> 100 000 opija/ml

 

 

 

 

 

M di an poč tnog broja

227,0

 

215,0

 

 

stan ca CD4+ (raspon),

(2,0-1374,0)

 

(1,0-1497,0)

 

 

stan ce/mm3

 

 

 

 

 

 

 

Postotak ispitanika s brojem

 

 

 

 

 

stanica CD4+

 

 

44,4

 

44,9

 

 

≤ 200 stanica/mm3

 

 

 

 

 

Rezultat početne genotipske

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

 

osjetljivostia

 

 

1%

 

< 1%

 

 

 

 

 

 

 

14%

 

15%

 

 

 

81%

 

83%

 

 

 

3%

 

2%

 

aRezultati genotipske osjetljivosti izračunati su zbrajanjem vrijednosti osjetljivosti lijeku (1 = osjetljivost; 0 = smanjena osjetljivost) za sve lijekove u početnom pozadinskom režimu.

Tablica 5: Virološki ishod randomiziranog liječenja u ispitivanju GS-US-183-0145 u 48. tjednu i 96. tjednu (analiza snimaka)a

 

48. tjedan

96. tjedan

 

 

Elvitegravir +

Raltegravir +

Elvitegravir +

Raltegravir +

 

 

pozadinski

pozadinski

pozadinski

pozadinski

 

režim

režim

režim

režim

 

n = 351

n = 351

n = 351

n = 351

Virološki uspjeh

60%

58%

52%

53%

 

HIV-1 RNK < 50 kopija/ml

 

 

 

 

 

 

Razlika u liječenju

2,2% (95% CI =

-5,0%, 9,3%)

-0,5% (95% CI = -7,9%, 6,8%)

 

Virološki neuspjehb

33%

32%

36%

31%

 

Bez viroloških podataka u

7%

11%

12%

16%

 

okviru 48. tjedna i

 

96. tjedna

 

 

 

 

 

Prekid primanja

 

 

 

 

 

ispitivanog lijeka zbog

2%

5%

3%

7%

 

nuspojava ili smrtic

 

 

 

 

 

Prekid primanja

 

 

 

 

 

ispitivanog lijeka iz

 

 

 

 

 

drugih razloga i

4%

5%

8%

9%

 

posljednje dostupne

 

 

 

odobren

vrijednosti HIV-1 RNK

 

 

< 50 kopija/mld

 

 

 

 

 

Podaci o ispitivanom

 

 

 

 

 

lijeku koji nedostaju iz

1%

1%

1%

1%

 

okvira ispitivanja

 

nije

 

 

 

a

Okvir 48. tjedna je između 309. i 364. dana (uključujući); okvir 96. tjed a je između 645. i 700. dana (uključujući).

b

Obuhvaća ispitanike koji su imali ≥ 50 kopija/ml u okviru 48. tjedna ili 96. tjedna, ispitanike s ranim prekidom zbog

 

nedostatka ili gubitka djelotvornosti, ispitanike koji su imali virusno opterećenje ≥ 50 kopija/ml u vrijeme promjene

 

pozadinskog režima, ispitanike koji su prek nuli z razloga koji nisu posljedica nuspojave, smrti ili nedostatka ili gubitka

 

djelotvornosti i koji su u vrijeme prekvišeda mali v rusno opterećenje ≥ 50 kopija/ml.

cUključuje pacijente koji su prekinuli zbog nuspojave ili smrti u bilo kojem trenutku od 1. dana do vremenskog okvira ako virološki podaci o liječenju tijekom određenog okvira nisu bili dostupni.

dObuhvaća ispitanike s prek dom z razloga koji nisu posljedica nuspojave, smrti ili nedostatka ili gubitka djelotvornosti, npr. povučeni pristanak, gub tak mogućnosti praćenja itd.

koji

Elvitegravir je bio neinfer

ran u postizanju HIV-1 RNK < 50 kopija/ml u usporedbi s raltegravirom.

Ispitanici s rezultat m gen

tipske osjetljivosti ≤ 1, 76% i 69% ispitanika imalo je HIV-1 RNK

< 50 kopija/ml u 48. tjednu u skupini na elvitegraviru, odnosno u skupini na raltegraviru. Ispitanici s rezultatom genotips e osjetljivosti > 1, 57% i 56% ispitanika imalo je HIV-1 RNK < 50 kopija/ml u 48. tjednu u s upini na elvitegraviru, odnosno u skupini na raltegraviru.

Uispitivanju GS-US-183-0145 srednja vrijednost povećanja od početne vrijednosti broja stanica CD4+ u 96. tjednu bilo je 205 stanica/mm³ u pacijenta liječenih elvitegravirom i 198 stanica/mm³ u pac enata liječenih raltegravirom.

Uispitivanju GS-US-183-0145 analize podskupina putem istovremeno primijenjenog inhibitora

proteaze pokazale su slične stope virološkog uspjeha za elvitegravir i raltegravir unutar svake podskupine inhibitora proteaze u 48. i 96. tjednu (HIV-1 RNK < 50 kopija/ml) (tablica 6).Lijek

Tablica 6: Virološki uspjeh istovremeno primijenjenog inhibitora proteaze u ispitivanju GS-US-183-0145 u 48. tjednu i 96. tjednu (analiza snimaka)

 

 

 

 

Elvitegravir naspram

 

 

 

 

 

raltegravira

 

HIV-1 RNK

Elvitegravir

Raltegravir

 

Razlika u postocima

 

< 50 kopija/ml, n/N (%)

(N = 351)

(N = 351)

 

(95% CI)a

 

Virološki uspjeh u

 

 

 

 

 

 

48. tjednu

 

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

126/202 (62,4%)

122/207 (58,9%)

 

3,4%

(-6,0% do 12,9%)

 

Lopinavir/ritonavir

39/68 (57,4%)

37/68 (54,4%)

 

2,9%

(-13,7% do 19,6%)

 

Atazanavir/ritonavir

34/61 (55,7%)

28/51 (54,9%)

 

0,8%

(-17,7% do 19,3%)

 

Fosamprenavir/ritonavir

8/14 (57,1%)

10/18 (55,6%)

 

1,6%

(-33,0% do 36,2%)

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0%)

5/7 (71,4%)

 

-21,4% (-73,6% do 30,7%)

 

Virološki uspjeh u

 

 

 

 

 

 

96. tjednu

 

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

105/202 (52,0%)

112/207 (54,1%)

 

-2,1% (-11,8% do 7,5%)

 

Lopinavir/ritonavir

36/68 (52,9%)

37/68 (54,4%)

 

-1,5% (-18,2% do 15,3%)

 

Atazanavir/ritonavir

33/61 (54,1%)

23/51 (45,1%)

 

9,0%

(-9,5% do 27,5%)

 

Fosamprenavir/ritonavir

7/14 (50,0%)

11/18 (61,1%)

 

-11,1% (-45,7% do 23,4%)

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0%)

3/7 (42,9%)

 

7,1%

(-47,1% do 61,4%)

 

a Razlika u udjelima i njihovi 95%-tni CI-ovi između randomiziranih skupina liječenja temeljena je na normalnoj

aproksimaciji.

 

nije

odobren

 

 

Unatoč ograničenom broju ispitanica u ispitivanju GS-US-183-0145, analiza podskupine prema spolu pokazala je da su stope virološkog uspjeha u ispitanica u 48. 96. t ednu (HIV-1 RNK < 50 kopija/ml) brojčano niže u skupini liječenja elvitegravirom od skup e l ječenja raltegravirom. Stope virološkog uspjeha u 48. tjednu za elvitegravir i raltegravir bile su 47,5% (28/59), odnosno 62,7% (42/67) (razlika: -12,3% [95% CI: -30,1% do 5,5%]) za ispita ice, a za ispitanike 62,3% (182/292), odnosno 56,3% (160/284) (razlika: 5,3% [95% CI: -2,5% do 13,2%]). Stope virološkog uspjeha u 96. tjednu za elvitegravir i raltegravir bile su 39,0% (23/59), odnosno 52,2% (35/67) (razlika: -8,4% [95% CI: -26,1% do 9,2%]) za ispitanice, a za sp tan ke 55,1% (161/292), odnosno 53,2% (151/284) (razlika: 1,5% [95% CI: -6,5% do 9,6%]).

Pedijatrijska populacija

 

koji

Europska agencija za li ekove

e odgodila obvezu podnošenja rezultata ispitivanja elvitegravira u

jednoj ili više podskupina ped

atrvišejske populacije u liječenju infekcije virusom HIV-1 (vidjeti dio 4.2

za informacije o pedijatri sk

primjeni).

5.2 Farma o inetič a sv jstva

LijekApsorpcija

Nakon peroralne primjene ritonavirom pojačanog elvitegravira s hranom u pacijenata zaraženih HIV-1-om, vršne oncentracije elvitegravira u plazmi zapažene su 4 sata nakon doziranja. Srednje

vr dnosti Cmax, AUCtau i Ctrough (srednja vrijednost ± SD) u stanju dinamičke ravnoteže nakon

v š strukih doza elvitegravira i ritonavirom pojačanog inhibitora proteaze (150 mg elvitegravira s darunavirom ili fosamprenavirom; 85 mg elvitegravira s atazanavirom ili lopinavirom) u ispitanika zaraženih HIV-1-om bile su 1,4 ± 0,39 µg/ml, odnosno 18 ± 6,8 µg•h/ml, i 0,38 ± 0,22 µg/ml za elvitegravir. Apsolutna peroralna bioraspoloživost nije određena.

U odnosu na natašte, primjena pojačanog elvitegravira kao kombinacije fiksne doze od 150 mg elvitegravira/150 mg kobicistata/200 mg emtricitabina/245 mg tenofovirdizoproksil s laganim obrokom (približno 373 kcal, 20% masnoće) ili punomasnim obrokom (približno 800 kcal, 50% masnoće) rezultirala je povećanom izloženošću elvitegravira. Cmax i AUCtau za elvitegravir

povećali su se 22%, odnosno 36% s laganim obrokom, a s punomasnim obrokom 56%, odnosno 91%.

Distribucija

98-99% elvitegravira je vezano za proteine ljudske plazme, te je vezivanje neovisno o koncentraciji lijeka u rasponu od 1,0 ng/ml do 1,6 µg/ml. Omjer srednje vrijednosti koncentracije lijeka u plazmi i koncentracije lijeka u krvi je 1,37.

Biotransformacija

Elvitegravir prolazi kroz oksidativni metabolizam putem CYP3A (glavni put) i kroz glukuronidaciju putem UGT1A1/3 enzima (sporedni put).

Ritonavir inhibira CYP3A, značajno povećavajući koncentracije elvitegravira u plazmi. Primjena

Nakon peroralne primjene jednokratne doze ritonavirom pojačanog [14C]elvitegravira,odobrenelvitegravir je bio prevladavajuća vrsta u plazmi, predstavljajući oko 94% i 61% cirkulirajuće radioaktivnosti nakon 32, odnosno 48 sati. Metaboliti koje proizvode aromatska al fatska hidroksilacija ili glukuronidacija prisutni su u vrlo niskim razinama i ne pridonose ukupnoj ant v rusnoj aktivnosti elvitegravira.

ritonavira jedanput na dan (20-200 mg) rezultira povećanom izloženošću elvitegraviru nakon

ponovljene primjene doze jedanput na dan, pri čemu izloženost elvitegraviru postiže plato s približ o 100 mg ritonavira. Dodatna povećanja doze ritonavira ne rezultiraju dodatnim povećanjima izlož nosti elvitegraviru. Vitekta je indicirana za primjenu samo kada se istovremeno primjenjuje s itonavi om kao pojačavajućim lijekom.

Srednja vrijednost izloženosti pojačanog elvitegravira u stanju dinamičke ravn teže (AUCtau) je ~ 20% niža nakon višestrukog doziranja naspram jednokratne doze, ukazujući na umjerenu aut indukciju

njegova metabolizma. Nakon pojačavanja ritonavirom (100 mg), opažena je neto inhibicija metabolizma elvitegravira uz značajno povećanu sistemsku izloženost (20-puta veći AUC); visoke najniže koncentracije i dulji medijan poluvijeka eliminacije (9,5 naspram 3,5 sata).

Eliminacija

Nakon peroralne primjene ritonavirom pojačanog [14C]elvitegravira 94,8% doze nađeno je u stolici,

što je dosljedno s hepatobilijarnom eliminacijom lvit gravira; 6,7% primijenjene doze nađeno je u

 

 

nije

urinu u obliku metabolita. Medijan terminalnog poluvijeka ritonavirom pojačanog elvitegravira u

plazmi je približno 8,7 do 13,7 sati.

 

Linearnost/nelinearnost

više

 

 

 

Izloženosti elvitegraviru u plazmi su nelinearne i manje od onih proporcionalnih dozi, vjerojatno zbog

apsorpcije ograničene topl vošću.

 

Starije osobe

Farmakokineti a elvitegravira nije potpuno ispitana u starijih osoba (preko 65 godina).

Spol

 

Lijek

Klinič

i značajnekojifarma okinetičke razlike vezane uz spol nisu ustanovljene za pojačani elvitegravir.

Etnič

a pripadnost

Kl n čki značajne farmakokinetičke razlike vezane uz etničku pripadnost nisu ustanovljene za pojačani lv t gravir.

Pedijatrijska populacija

Farmakokinetika elvitegravira u pedijatrijskih ispitanika nije utvrđena.

Oštećenje funkcije bubrega

Ispitivanje farmakokinetike pojačanog elvitegravira provedeno je na ispitanicima koji nisu zaraženi s HIV-1, a koji imaju teško oštećenje funkcije bubrega (procijenjeni klirens kreatinina ispod 30 ml/min). Nisu zapažene klinički značajne razlike u farmakokinetici elvitegravira između ispitanika s teškim oštećenjem funkcije bubrega i zdravih ispitanika. Nije potrebna prilagodba doze lijeka Vitekta u pacijenata s oštećenjem funkcije bubrega.

Oštećenje funkcije jetre

Elvitegravir se prvenstveno metabolizira i eliminira putem jetre. Ispitivanje farmakokinetike pojačanog elvitegravira provedeno je na ispitanicima koji nisu zaraženi s HIV-1, a koji imaju umjereno oštećenje funkcije jetre (Child-Pugh stadij B). Nisu zapažene klinički značajne razlike u farmakokinetici elvitegravira između ispitanika s umjerenim oštećenjem funkcije jetre i zdravih ispitanika. Nije potrebna prilagodba doze lijeka Vitekta za pacijente s blagim do umjerenim oštećenjem funkcije jetre. Učinak teškog oštećenja funkcije jetre (Child-Pugh stadij C) na farmakokinetiku elvitegravira nije ispitan.

Istovremena infekcija virusom hepatitisa B i/ili hepatitisa C

Ograničeni podaci iz populacijske farmakokinetičke analize (n = 56) pokazali su da istovremena infekcija virusom hepatitisa B i/ili C nema klinički značajan učinak na izloženost pojačanom elvitegraviru.

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Neklinički podaci ne ukazuju na poseban rizik za ljude na temelju konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti, kancer gen sti, reproduktivne i razvojne toksičnosti. Maksimalne doze elvitegravira testirane u ispitivanjima razvojne toksičnosti u štakora i kunića odgovaraju izloženostima koje su približno 29-puta, o nosno 0,2-puta veće od terapijske izloženosti u ljudi.

Elvitegravir je bio negativan u in vitro testu bakterijske mutag nosti (Ames v test) i negativan u

in vivo analizi mikronukleusa štakora u dozama do 2000 mg/kg. U in vitro testu kromosomske

 

 

 

 

 

odobren

aberacije elvitegravir je bio negativan s metaboličkom akt vac om; no, neodređeni odgovor zapažen je

bez aktivacije.

 

 

 

Dugotrajna ispitivanja kancerogenosti elvitegravira isu pokazala kancerogenosti potencijal u miševa i

štakora.

 

 

nije

 

 

 

 

 

 

Djelatna tvar elvitegravir nije razgradiva u okoli u.

 

6.

FARMACEUTSKI PODACI

 

 

6.1

Popis pomoćnih tvari

više

 

 

Jezgra tablete

 

 

 

 

 

 

 

karmelozanatrij, umrežena

 

 

 

hidroksipropilcelul za

 

 

 

laktoza hidrat

 

 

 

 

magnezijev stearat

 

 

 

 

 

koji

 

 

 

celuloza, mi ro ristalična

 

 

 

natrij

v laurilsulfat

 

 

 

F lm ovojnica

 

 

 

 

bo a

ndigo carmine aluminium lake (E132)

 

 

Lijek

 

 

 

makrogol 3350 (E1521)

poli(vinilni alkohol) (djelomično hidroliziran) (E1203) talk (E553B)

titanijev dioksid (E171) željezov oksid, žuti (E172)

6.2Inkompatibilnosti

Nije primjenjivo.

Veličina pakiranja: 1 boca od 30 filmom obloženih tableta.

6.3 Rok valjanosti

4 godine.

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Boca od polietilena visoke gustoće (HDPE) sa sigurnosnim zatvaračem za djecu, koja sadrži 30 filmom obloženih tableta.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal valja zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

7.

NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Gilead Sciences International Limited

 

odobren

Cambridge

 

 

 

CB21 6GT

 

 

 

 

 

 

 

Velika Britanija

 

 

 

8.

BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/883/002

više

nije

 

 

 

9.

 

 

 

 

DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobren a: 13. studenog 2013.

 

 

10.

DATUM REVIZIJE TEKSTA

 

 

Lijek

koji

 

 

 

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept