Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voncento (human coagulation factor VIII / human...) – Sažetak opisa svojstava lijeka - B02BD06

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVoncento
ATK šifraB02BD06
Tvarhuman coagulation factor VIII / human von willebrand factor
ProizvođačCSL Behring GmbH

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem.Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija.Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu za ovaj lijek. Za postupak prijavljivanja nuspojava vidjeti dio 4.8.

1.NAZIV LIJEKA

Voncento 250 IU FVIII / 600 IU VWF (5 ml otapala) prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju

Voncento 500 IU FVIII /1200 IU VWF (10 ml otapala) prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju

Voncento 500 IU FVIII / 1200 IU VWF (5 ml otapala) prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju

Voncento 1000 IU FVIII / 2400 IU VWF (10 ml otapala) prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju

2.KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna bočica Voncento 250 IU FVIII / 600 IU VWF nominalno sadrži:

-250 IU* ljudskog koagulacijskog faktora VIII** (FVIII).

-600 IU*** ljudskog von Willebrandova faktora** (VWF).

Nakon rekonstitucije s 5 ml, otopina sadrži 50 IU/ml FVIII i 120 IU/ml VWF.

Jedna bočica Voncento 500 IU FVIII / 1200 IU VWF nominalno sadrži:

-500 IU* ljudskog koagulacijskog faktora VIII** (FVIII).

-1200 IU*** ljudskog von Willebrandova faktora** (VWF).

Nakon rekonstitucije s 10 ml, što odgovara koncentraciji od 50 IU/ml FVIII i 120 IU/ml VWF.

Jedna bočica Voncento 500 IU FVIII / 1200 IU VWF nominalno sadrži:

-500 IU* ljudskog koagulacijskog faktora VIII** (FVIII).

-1200 IU*** ljudskog von Willebrandova faktora** (VWF).

Nakon rekonstitucije s 5 ml, otopina sadrži 100 IU/ml FVIII i 240 IU/ml VWF.

Jedna bočica Voncento 1000 IU FVIII / 2400 IU VWF nominalno sadrži:

-1000 IU* ljudskog koagulacijskog faktora VIII** (FVIII).

-2400 IU*** ljudskog von Willebrandova faktora** (VWF).

Nakon rekonstitucije s 10 ml, otopina sadrži 100 IU/ml FVIII i 240 IU/ml VWF.

Pomoćna tvar s poznatim učinkom:

Natrij u količini od približno 128,2 mmol/l (2,95 mg/ml).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

_________________________________________

* Jačina FVIII (IU) određena je kromogenim testom prema Europskoj farmakopeji. Specifična aktivnost FVIII lijeka Voncento prije dodatka stabilizatora iznosi približno 70 IU FVIII/mg proteina. ** dobiveno iz ljudske plazme dobrovoljnih davatelja

***Aktivnost VWF određena je na temelju standarda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za von Willebrandov faktor. Specifična aktivnost VWF lijeka Voncento prije dodatka stabilizatora iznosi približno 100 IU VWF/mg proteina.

3.FARMACEUTSKI OBLIK

Prašak i otapalo za otopinu za injekciju/infuziju.

Bijeli prašak i bistro, bezbojno otapalo za otopinu za injekciju/infuziju.

4.KLINIČKI PODACI

4.1Terapijske indikacije

Von Willebrandova bolest

Profilaksa i liječenje krvarenja ili krvarenja kod kirurških zahvata u bolesnika s von Willebrandovom bolešću kad je liječenje samim dezmopresinom (DDAVP) nedjelotvorno ili kontraindicirano.

Hemofilija A (prirođeni manjak FVIII)

Profilaksa i liječenje krvarenja u bolesnika s hemofilijom A.

4.2 Doziranje i način primjene

Liječenje von Willebrandove bolesti i hemofilije A treba nadzirati liječnik iskusan u liječenju hemostatskih poremećaja.

Odluku o kućnoj upotrebi lijeka za određenog bolesnika s von Willebrandovom bolesti i hemofilijom A treba donijeti liječnik koji će osigurati prethodno uvježbavanje primjene liječenja, a samo liječenje treba procjenjivati u određenim vremenskim razmacima.

Omjer između FVIII:C i VWF:RCo u bočici iznosi približno 1:2,4.

Prethodno neliječeni bolesnici

Sigurnost i djelotvornost lijeka Voncento u bolesnika koji nisu prethodno bili liječeni nije utvrđena. Nema dostupnih podataka.

Nadzor liječenja

Tijekom trajanja liječenja preporučuje se odgovarajuće određivanje razina FVIII kao smjernica za dozu koju treba primijeniti i učestalost ponavljanja infuzija. Pojedini bolesnici mogu se razlikovati u svojim odgovorima na faktor VIII i iskazivati različite vrijednosti poluvijeka i oporavaka. Doze bazirane na tjelesnoj težini mogu zahtijevati prilagodbu kod pothranjenih ili pretilih bolesnika.

Posebice u slučaju većih kirurških zahvata, neophodno je precizno praćenje nadomjesne terapije analizom koagulacije (aktivnost plazmatskog FVIII).

Doziranje

Von Willebrandova bolest

Važno je izračunati dozu uporabom broja IU navedenog VWF:RCo. U pravilu, 1 IU/kg VWF:RCo podiže razinu cirkulirajućeg VWF:RCo za 0,02 IU/ml (2%).

Treba postići razine VWF:RCo od > 0,6 IU/ml (60%) i FVIII:C od > 0,4 IU/ml (40%).

Liječenje prema potrebi

Obično se za postizanje hemostaze preporučuje 40 - 80 IU/kg von Willebrandova faktora (VWF:RCo), što odgovara 20 - 40 IU FVIII:C po kg tjelesne težine.

Može biti potrebna početna doza od 80 IU/kg VWF:Rco, posebice u bolesnika s tipom 3 von Willebrandove bolesti, gdje održavanje odgovarajućih razina može zahtijevati veće doze od onih u drugim tipovima te bolesti.

Prevencija krvarenja u slučaju kirurškog zahvata

Za prevenciju prekomjernog krvarenja tijekom ili nakon kirurškog zahvata primjenu treba započeti 1 - 2 sata prije samog zahvata.

Odgovarajuću dozu treba ponovno primijeniti svakih 12 do 24 sata. Doza i trajanje liječenja ovise o kliničkom statusu bolesnika, tipu i težini krvarenja te razinama VWF:RCo i FVIII:C.

Prilikom primjene lijekova s von Willebrandovim faktorom u kombinaciji s FVIII liječnik mora biti svjestan da kontinuirano liječenje može uzrokovati prekomjerni porast FVIII:C. Nakon 24-48 sati liječenja, kako bi se izbjegao prekomjerni porast u FVIII:C, potrebno je razmotriti smanjenje doze i/ili produljenje intervala doziranja ili uporabu lijeka s VWF koji sadrži niske razine FVIII (vidjeti dio 5.2).

Profilaksa

Za dugoročnu profilaksu kod bolesnika s Von Willebrandovom bolesti potrebno je razmotriti dozu od 25 - 40 IU VWF:RCo/kg tjelesne težine 1 do 3 puta tjedno. Kod bolesnika sa gastrointestinalnim krvarenjem ili menoragijom, mogli bi biti potrebni kraći razmaci doziranja ili veće doze. Doza i trajanje liječenja ovisit će o kliničkom stanju bolesnika i o razini VWF:RCo i FVIII:C u plazmi.

Pedijatrijska populacija s Von Willebrandovom bolesti

Liječenje krvarenja

Von Willebrandov faktor (VWF:RCo) 40 - 80 IU/kg koji odgovara 20 - 40 IU FVIII:C/kg tjelesne težine uobičajeno se preporučuje za liječenje krvarenja kod pedijatrijskih bolesnika.

Profilaksa

Bolesnici u dobi od 12 do 18 godina: Doziranje se temelji na uputi za odrasle bolesnike.

Bolesnici u dobi <12 godina: Prema rezultatima kliničkog ispitivanja u kojem su pedijatrijski bolesnici u dobi mlađoj od 12 godina ispoljili niže razine VWF, potrebno je razmotriti raspon doze od 40 – 80 IU VWF:RCo/kg tjelesne težine 1 do 3 puta tjedno (vidjeti dio 5.2).

Doza i trajanje liječenja ovisit će o kliničkom stanju bolesnika i o razini VWF:RCo i FVIII:C u plazmi.

Hemofilija A

Važno je izračunati dozu uporabom broja IU navedenog FVIII:C. Doza i trajanje nadomjesne terapije ovise o težini manjka faktora VIII, o lokaciji i opsegu krvarenja i o bolesnikovom kliničkom stanju.

Broj jedinica primijenjenog FVIII izražava se u međunarodnim jedinicama (IU) koje su usklađene s važećim standardom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za lijekove s FVIII. Aktivnost FVIII u plazmi izražava se kao postotak (u odnosu na normalnu ljudsku plazmu) ili radije u međunarodnim jedinicama (u odnosu na međunarodni standard za FVIII u plazmi).

Jedna međunarodna jedinica (IU) aktivnosti FVIII odgovara toj količini FVIII u 1 ml normalne ljudske plazme.

Liječenje prema potrebi

Izračun potrebne doze FVIII temelji se na empirijskom saznanju da 1 IU FVIII po kg tjelesne težine podiže aktivnost FVIII za približno 2% u odnosu na normalnu aktivnost (in vivo povrat 2 IU/dl). Potrebna doza određuje se prema sljedećoj formuli:

potrebne jedinice = tjelesna težina [kg] x željeni porast FVIII [% ili IU/dl] x 0,5

Količinu koju će se primijeniti i učestalost primjene treba uvijek određivati ovisno o kliničkoj učinkovitosti u pojedinom slučaju.

U slučaju sljedećih hemoragijskih događaja aktivnost FVIII ne smije pasti ispod navedene razine plazmatske aktivnosti (izraženo kao % u odnosu na normalnu ili u IU/dl) unutar odgovarajućeg razdoblja. Sljedeća tablica može poslužiti kao smjernica za doziranje u epizodama krvarenja i kirurgiji:

Stupanj krvarenja/tip

Potrebna razina FVIII

Učestalost doziranja (sati) /

kirurškog zahvata

(% ili IU/dl)

trajanje liječenja (dani)

Krvarenje

 

 

Rana hemartroza, krvarenje u

20 - 40

Ponovite infuziju svakih 12 - 24

mišiće ili usta

 

sata tijekom najmanje 1 dana sve

 

 

dok se ne riješi bolna epizoda

 

 

krvarenja ili ne postigne

 

 

zacjeljivanje.

Izraženija hemartroza,

30 - 60

Ponovite infuziju svakih 12 - 24

krvarenje u mišiće ili hematom

 

sata tijekom 3 - 4 dana ili više

 

 

sve dok se ne izliječe bol ili

 

 

akutna onesposobljenost.

Krvarenja opasna po život

60 - 100

Ponovite infuziju svakih 8 - 24

 

 

sata sve dok se ne ukloni

 

 

opasnost po život.

Kirurški zahvat

 

 

Manji

30 - 60

Ponovite infuziju svaka 24 sata

uključujući vađenje zuba

 

tijekom najmanje 1 dana sve dok

 

 

se ne postigne cijeljenje.

Veći

80 - 100

Ponovite infuziju svakih 8 - 24

 

(prije i nakon kirurškog

sata sve dok se ne postigne

 

zahvata)

odgovarajuće cijeljenje rane, a

 

 

potom nastavite s liječenjem

 

 

tijekom najmanje 7 dodatnih

 

 

dana kako biste održali aktivnost

 

 

FVIII od 30% do 60%. (IU/dl).

Profilaksa

Za dugoročnu profilaksu u bolesnika s teškom hemofilijom A uobičajena doza iznosi 20 do 40 IU

FVIII po kg tjelesne težine u intervalima od 2 do 3 dana. U nekim slučajevima, posebice u mlađih bolesnika, mogu biti potrebni kraći intervali ili više doze.

Pedijatrijska populacija s hemofilijom A

Doziranje u hemofiliji A u djece i adolescenata u dobi < 18 godina temelji se na tjelesnoj težini te je stoga najčešće jednako doziranju za odrasle. U nekim slučajevima bi mogli biti potrebni kraći razmaci doziranja ili veće doze. Učestalost primjene treba uvijek određivati prema kliničkoj učinkovitosti u pojedinom slučaju.

Trenutno dostupni podaci opisani su u dijelu 4.8 i 5.2.

Stariji ljudi

Nije potrebna prilagodba doze za starije ljude.

Način primjene

Za intravensku primjenu.

Rekonstituirajte lijek kako je to opisano u dijelu 6.6. Rekonstituirani lijek treba injicirati/infundirati polako intravenski pri brzini koja odgovara bolesniku.

Brzina injiciranja/infuzije ne smije premašiti 6 ml po minuti. Bolesnika treba nadzirati zbog moguće pojave neposredne reakcije. U slučaju reakcije koja bi mogla biti povezana s primjenom lijeka

Voncento, brzinu injiciranja treba smanjiti ili prekinuti primjenu u skladu s kliničkim statusom bolesnika (vidjeti također dio 4.4).

4.3Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Preosjetljivost

Moguće su reakcije preosjetljivosti alergijskog tipa. Ako se pojave simptomi preosjetljivosti bolesnicima treba savjetovati da odmah prekinu uporabu lijeka i obrate se svom liječniku. Bolesnike treba upoznati s ranim znakovima reakcija preosjetljivosti uključujući koprivnjaču, generaliziranu urtikariju, stezanje u prsima, sipnju, hipotenziju i anafilaksiju. U slučaju šoka treba primijeniti važeće medicinske mjere za liječenje šoka.

Sigurnost od prijenosa virusa

Standardne mjere za sprječavanje infekcija koje su posljedica uporabe lijekova dobivenih iz ljudske krvi ili plazme uključuju odabir davatelja, testiranja pojedinačnih donacija i pulova plazme na markere infekcije i uključivanje djelotvornih koraka proizvodnje za deaktivaciju/uklanjanje virusa. Unatoč tome, mogućnost prijenosa infektivnih agensa lijekovima dobivenim iz ljudske krvi ili plazme ne može se u potpunosti isključiti.

To se također odnosi na nepoznate ili novootkrivene viruse te na druge patogene.

Poduzete mjere smatraju se djelotvornim za viruse s ovojnicom poput virusa humane imunodeficijencije (HIV), virusa hepatitisa B (HBV) i hepatitisa C (HCV) te za viruse hepatitisa A “bez ovojnice“ (HAV).

Poduzete mjere mogu biti ograničene djelotvornosti u borbi protiv virusa bez ovojnice poput parvovirusa B19.

Infekcije parvovirusom B19 mogu biti ozbiljne za trudnice (fetalna infekcija) i za osobe s imunodeficijencijom ili povećanom eritropoezom (primjerice, hemolitička anemija).

Treba razmotriti mogućnost odgovarajućeg cijepljenja (protiv hepatitisa A i B) za bolesnike koji redovito/opetovano primaju lijekove koji sadrže faktor VIII/VWF dobivene iz ljudske plazme.

Izrazito se preporučuje da se prilikom svake primjene lijeka Voncento bolesniku, zabilježe ime i broj serije lijeka kako bi se održala poveznica između bolesnika i serije lijeka.

Von Willebrandova bolest

Postoji rizik od pojave trombotičkih događaja posebice u bolesnika s poznatim kliničkim ili laboratorijskim čimbenicima rizika. Stoga bolesnike pod rizikom treba nadzirati zbog moguće pojave prvih znakova tromboze. Treba uspostaviti mjere sprječavanja venskog tromboembolizma u skladu s važećim preporukama.

Prilikom primjene lijekova s von Willebrandovim faktorom u kombinaciji s FVIII liječnik treba imati na umu da nastavak liječenja može uzrokovati prekomjerni porast u koncentraciji FVIII. U bolesnika

koji primaju VWF lijekove, koji sadrže FVIII potrebno je nadzirati razine FVIII:C kako bi se izbjeglo održavanje prekomjernih plazmatskih razina FVIII:C koje mogu povećati rizik od trombotičkih događaja te je potrebno poduzeti mjere protiv stvaranja tromba (vidjeti također dio 5.2).

Bolesnici s von Willebrandovom bolešću, a posebice bolesnici s tipom 3 te bolesti, mogu razviti neutralizirajuća protutijela (inhibitore) na VWF. Ako se ne postignu očekivane razine aktivnosti VWF:RCo u plazmi ili ako krvarenje nije stavljeno pod kontrolu odgovarajućom dozom, potrebno je provesti testiranje kako bi se ustanovilo je li prisutan inhibitor VWF. U bolesnika s visokim razinama inhibitora liječenje može biti ne samo neučinkovito nego i uzrokovati anafilaktoidne reakcije te je potrebno uzeti u obzir druge terapijske opcije.

Hemofilija A

Inhibitori

Stvaranje neutralizirajućih protutijela (inhibitora) na FVIII poznata je komplikacija u liječenju osoba s hemofilijom A. Ti inhibitori obično su IgG imunoglobulini usmjereni protiv prokoagulacijske aktivnosti FVIII, koja se kvantitativno izražava u Bethesda jedinicama (BU) po ml plazme primjenom modificiranog testa. Rizik od razvoja inhibitora korelira s izloženošću faktoru VIII, a taj je rizik najviši unutar prvih 20 dana izloženosti. U rijetkim se slučajevima inhibitori mogu razviti nakon prvih

100 dana izloženosti.

Slučajevi ponavljane pojave inhibitora (niskog titra) uočeni su nakon prebacivanja s jednog od lijekova koji sadrže faktora VIII na drugi, u prethodno liječenih bolesnika s više od 100 dana izloženosti koji imaju anamnezu razvoja inhibitora. Stoga se preporučuje pažljivo nadzirati sve bolesnike zbog moguće pojave inhibitora nakon prelaska na drugi lijek.

Općenito, sve bolesnike liječene koagulacijskim faktorom VIII ljudskog podrijetla treba pomno nadzirati zbog mogućeg razvoja inhibitora odgovarajućim kliničkim praćenjem i laboratorijskim testovima. Ako se ne postignu očekivane razine faktora VIII ili ako se krvarenje ne stavi pod kontrolu odgovarajućom dozom, potrebno je provesti testiranje kako bi se ustanovilo postoji li inhibitor FVIII. U bolesnika s visokim razinama inhibitora liječenje primjenom faktora VIII možda neće biti djelotvorno pa treba uzeti u obzir druge mogućnosti liječenja.

Liječenje takvih bolesnika trebaju usmjeravati liječnici s iskustvom u skrbi za bolesnike s hemofilijom A i inhibitorima faktora VIII.

Kardiovaskularni događaji

Kod bolesnika sa postojećim faktorima rizika od kardiovaskularnih bolesti, nadomjesna terapija sa FVIII može povećati kardiovaskularni rizik.

Komplikacije povezane s kateterom

Ako je potrebno postaviti centralni venski kateter, treba uzeti u obzir rizik od komplikacija povezanih s centralnim venskim kateterom, kao što su lokalne infekcije, bakterijemija i tromboza na mjestu uvođenja katetera.

Sadržaj natrija

Pakiranje lijeka od 250 IU FVIII / 600 IU VWF (5 ml otapala) i 500 IU FVIII / 1200 IU VWF (5 ml otapala):

sadrži do 14,75 mg (0,64 mmol) natrija po bočici.

Pakiranje lijeka od 500 IU FVIII / 1200 IU VWF (10 ml otapala) i 1000 IU FVIII / 2400 IU VWF (10 ml otapala):

sadrži do 29,50 mg (1,28 mmol) natrija po bočici.

To se mora uzeti u obzir kod bolesnika koji su na dijeti s kontroliranim unosom natrija.

Pedijatrijska populacija

Navedena upozorenja i mjere opreza odnose se i na odraslu i pedijatrijsku populaciju.

4.5Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nisu ispitivane interakcije VWF i FVIII s drugim lijekovima.

4.6Plodnost, trudnoća i dojenje

Nisu provedena ispitivanja reprodukcije u životinja s lijekom Voncento.

Von Willebrandova bolest

Iskustva u liječenju trudnica ili dojilja nisu dostupna. Voncento treba davati trudnicama ili dojiljama s manjkom VWF samo ako je to jasno indicirano, uzimajući u obzir da porođaj predstavlja povećani rizik od hemoragijskih događaja u tih bolesnica.

Hemofilija A

Na temelju rijetke pojavnosti hemofilije A u žena nisu dostupna iskustva u vezi s liječenjem tijekom trudnoće i dojenja.

Stoga se Voncento smije koristiti tijekom trudnoće i dojenja samo ako je to prijeko potrebno.

Plodnost

Nema podataka o utjecaju na plodnost.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima

Voncento nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Tijekom liječenja odraslih i adolescenata Voncentom mogu se pojaviti sljedeće nuspojave: preosjetljivost ili alergijske reakcije, tromboembolijski događaji, pireksija, glavobolja, disguezija i abnormalni testovi jetrene fukncije. Osim toga bolesnici mogu razviti inhibitore na FVIII i VWF.

Tablični popis nuspojava

Ispod navedena tablica predstavlja MedDRA klasifikaciju organskih sustava.

Učestalost je razvrstana u skladu sa sljedećim kategorijama učestalosti: vrlo često (≥1/10); često (≥1/100 do <1/10); manje često (≥1/1000 do <1/100); rijetko (≥1/10 000 do <1/1000); vrlo rijetko (<1/10 000), nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

MedDRA standardna

Nuspojava*

Učestalost

klasifikacija organskih

 

 

sustava

 

 

Poremećaji krvi i limfnog

Inhibicija FVIII

Često

sustava

Inhibicija VWF

Nepoznato**

Poremećaji imunološkog

Preosjetljivost (uključujući

Često

sustava

tahikardiju, bol u prsištu, nelagodu

 

 

u prsištu i bol u leđima)

 

Poremećaji živčanog sustava

Disgeuzija

Manje često

Krvožilni poremećaji

Tromboembolijski događaj

Manje često

Opći poremećaji i reakcije na

Pireksija

Često

mjestu primjene

Glavobolja

Vrlo često

Pretrage

Abnormalni testovi jetrene funkcije

Manje često

*Nuspojave se ocjenjuju u odnosu na primjenu lijeka Voncento

**Opaženo tijekom postmarketinškog nadzora, nije opaženo u kliničkim ispitivanjima.

Opis odabranih nuspojava

Preosjetljivost (alergijske reakcije): Uočeni su preosjetljivost ili alergijske reakcije (koje mogu uključivati angioedem, pečenje ili žarenje na mjestu infuzije, zimicu, crvenilo praćeno osjećajem vrućine, generaliziranu urtikariju, glavobolju, koprivnjaču, hipotenziju, letargiju, mučninu, nemir, tahikardiju, stezanje u prsištu (uključujući bol i nelagodu u prsištu), bol u leđima, trnce, povraćanje, sipnju) te u nekim slučajevima mogu napredovati do teške anafilaksije (uključujući šok).

Inhibicija FVIII: Bolesnici s hemofilijom A mogu razviti neutralizirajuća protutijela (inhibitore) na FVIII. U slučaju pojave inhibitora stanje će se očitovati kao nedostatan klinički odgovor. U tim slučajevima preporučuje se obraćanje specijaliziranom centru za liječenje hemofilije. Nema iskustva iz kliničkih ispitivanja s Voncentom u prethodno neliječenih bolesnika (PUPs). Stoga trenutačno nisu dostupni valjani podaci o incidenciji klinički relevantnih specifičnih inhibitora.

Inhibicija VWF: Bolesnici s von Willebrandovom bolešću, a posebice bolesnici s tipom 3 te bolesti, mogu razviti neutralizirajuća protutijela (inhibitore) na VWF. U slučaju pojave inhibitora stanje će se očitovati kao nedostatan klinički odgovor. Takva se protutijela talože i mogu se pojaviti istovremeno s anafilaktičnom reakcijom. Stoga bolesnike koje imaju anafilaktične reakcije treba pregledati na prisutnost inhibitora. U tim slučajevima preporučuje se obraćanje specijaliziranom centru za liječenje hemofilije.

Tromboembolijski događaji: U bolesnika s von Willebrandovom bolešću postoji rizik od pojave tromboembolijskih događaja posebice u bolesnika s poznatim kliničkim ili laboratorijskim čimbenicima rizika. U bolesnika koji primaju VWF lijekove koji sadrže FVIII trajne prekomjerne plazmatske razine FVIII mogu povećati rizik od tromboembolijskih događaja (vidjeti također dio 4.4).

Za sigurnosne podatke s obzirom na prijenosne agense vidjeti dio 4.4.

Pedijatrijska populacija

Očekuje se da će učestalost, vrsta i težina nuspojava u djece biti ista kao u odraslih.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstvenih radnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava: navedenog u Dodatku V.

4.9Predoziranje

Pet slučajeva predoziranja uočeno je u kliničkim ispitivanjima. Nuspojava u svezi s ovim slučajevima nije bilo.

Rizik od tromboembolijskih događaja ne može se isključiti u slučaju teškog predoziranja posebice u bolesnika s von Willebrandovom bolešću.

5.FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: antihemoragici: faktori zgrušavanja krvi, kombinacija von Willebrandova faktora i koagulacijskog faktora VIII.

ATK oznaka: B02BD06

Von Willebrandova bolest

Egzogeno primijenjeni VWF dobiven iz ljudske plazme ponaša se na isti način kao i endogeni VWF.

Primjena VWF omogućava korekcije poremećaja hemostaze u bolesnika koji pate od manjka VWF

(von Willebrandova bolest) na dvije razine:

-VWF ponovno uspostavlja adheziju trombocita na subendotel krvne žile na mjestu oštećenja žile (jer se veže i na žilni subendotel i na membranu trombocita) osiguravajući primarnu hemostazu što se očituje skraćivanjem vremena krvarenja. Taj se učinak javlja odmah te se zna da je uvelike ovisan o razini polimerizacije proteina.

-VWF uzrokuje odgođenu korekciju pridruženog manjka FVIII. Kad se primijeni intravenski VWF se veže za endogeni FVIII (koji se inače stvara u organizmu bolesnika) te se, stabilizacijom ovog faktora, izbjegava njegova ubrzana degradacija.

Iz tog razloga, primjena čistog VWF (lijek s VWF i niskom razinom FVIII) ponovno uspostavlja normalnu razinu FVIII:C kao sekundarni učinak nakon prve infuzije s malom odgodom.

-Primjena FVIII:C koji sadrži pripravak VWF ponovno uspostavlja normalnu razinu FVIII:C neposredno nakon prve infuzije.

Hemofilija A

Egzogeno primijenjeni VWF dobiven iz ljudske plazme ponaša se na isti način kao i endogeni VWF.

Kompleks FVIII/VWF sastoji se od dvije molekule (FVIII i VWF) s različitim fiziološkim funkcijama.

Kad se infundira u bolesnika s hemofilijom, FVIII se veže na VWF u krvotoku bolesnika.

Akitivirani FVIII djeluje kao kofaktor za faktor IX ubrzavajući konverziju faktora X u aktivirani faktor X. Aktivirani faktor X konvertira protrombin u trombin. Trombin potom pretvara fibrinogen u fibrin i omogućuje stvaranje ugruška. Hemofilija A je uz spolne kromosome vezani nasljedni poremećaj zgrušavanja krvi zbog smanjene razine FVIII te rezultira u intenzivnom krvarenju u zglobove, mišiće ili unutarnje organe, bilo spontano ili kao rezultat slučajne ili kirurške traume. Zamjenskom terapijom povećava se plazmatska razina FVIII što omogućava privremenu korekciju manjka faktora i korekciju sklonosti krvarenju.

5.2Farmakokinetička svojstva

Von Willebrandova bolest

Farmakokinetika Voncenta procijenjena je u bolesnika s von Willebrandovom bolešću u stanju bez krvarenja.

Na temelju farmakokinetičkog ispitivanja u 12 ispitanika ≥12 godina s von Willebrandovom bolešću opažene su sljedeće farmakokinetičke karakteristike za VWF:RCo, VWF:Ag, VWF:CB i FVIII:C:

 

 

VWF:RCo

 

VWF:Ag

 

VWF:CB

 

FVIII:C

 

N

medija

raspon

N

medijan

raspon

N

medijan

raspon

N

medijan

raspon

parametar

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkrementalni

0,017

0,012-0,021

0,018

0,013-0,022

0,022

0,015-0,025

0,027

0,016-0,036

oporavak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IU/mL)/(IU/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poluvijek

11,53

6,05-35,10

18,39

11,41-27,01

14,54

9,36-25,10

23,65

7,69-57,48

(sati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC0-72

14,46

8,56-37,99

33,10

22,65-64,68

24,32

14,83-41,14

27,85

13,15-66,82

(h*IU/mL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRT

13,25

8,59-25,45

24,57

15,28-33,60

18,74

11,61-28,57

36,57

15,62-85,14

(sati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax

1,48

0,93-3,36

2,04

1,52-3,66

1,60

1,04-2,66

1,00

0,57-1,32

(IU/mL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmax

0,25

0,25-1,03

0,25

0,25-1,00

0,25

0,25-1,00

1,00

0,25-30,00

(sati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin

0,02

0,00-0,03

0,10

0,02-0,17

0,05

0,02-0,09

0,14

0,03-0,59

(IU/mL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni klirens

6,16

3,06-9,32

3,74

2,61-4,78

3,20

2,32-4,77

1,28

0,62-2,47

(mL/(h*kg))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vss

68,3

44,7-158,0

74,0

64,5-128,4

71,0

47,5-93,7

47,5

24,8-72,9

(ml/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC = površina ispod krivulje; Cmax = maksimalna plazmatska koncentracija; Cmin = minimalna plazmatska koncentracija;

IU = međunarodna jedinica; MRT = prosječno vrijeme zadržavanja; N = broj ispitanika; Tmax = vrijeme do postizanja maksimalne koncentracije; Vss = volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže; VWF:Ag = von Willebrandov faktor: antigen; VWF:CB = von Willebrandov faktor: vezni kolagen; VWF:RCo = von Willebrandov faktor: ristocetin kofaktor, FVIII:C = faktor VIII: koagulans.

Relativni sadržaj HMW (visoka molekularna masa) VWF multimera lijeka Voncento u usporedbi s normalnom ljudskom plazmom (NHP) iznosi u prosjeku 86%.

Hemofilija A

Farmakokinetika Voncenta procijenjena je u bolesnika s hemofilijom A u stanju bez krvarenja.

Na temelju farmakokinetičkih ispitivanja u 16 ispitanika ≥ 12 godina starosti s hemofilijom A uočene su sljedeće farmakokinetičke karakteristike:

 

 

FVIII:C

 

 

 

 

 

parametar

N

medijan

raspon

 

 

 

 

Inkrementalni oporavak

0,021

0,011-0,032

(IU/mL)/(IU/kg)

 

 

 

 

 

 

 

Poluvijek (sati)

13,74

8,78-18,51

 

 

 

 

AUC0-48(h*IU/mL)

13,09

7,04-21,79

MRT (sati)

16,62

11,29-26,31

 

 

 

 

Cmax (IU/mL)

1,07

0,57-1,57

Tmax (sati)

0,50

0,42-4,03

Cmin (IU/mL)

0,06

0,02-0,11

Ukupni klirens (mL/(h*kg))

3,82

2,30-7,11

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

61,2

35,1-113,1

AUC = površina ispod krivulje; Cmax = maksimalna plazmatska koncentracija; Cmin = minimalna plazmatska koncentracija;

IU = međunarodna jedinica; MRT = prosječno vrijeme zadržavanja; N = broj ispitanika; Tmax = vrijeme do postizanja maksimalne koncentracije; Vss = volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže; FVIII:C= faktor VIII:koagulans

Pedijatrijska populacija

Von Willebrandova bolest

Farmakokinetički podaci za bolesnike s von Willebrandovom bolesti vrlo su slični podacima za odraslu populaciju.

PK pojedinačne doze od 80 IU VWF:RCo/kg tjelesne težine izvedena je za pedijatrijske ispitanike u dobi mlađoj od 12 godina s teškom Von Willebrandovom bolesti (vidi tablicu ispod). Vršne koncentracije VWF markera (VWF:RCo, VWF:Ag, i VWF:CB) i FVIII:C postignute su odmah nakon infuzije sa medijanom IR vrijednosti od 0,012-0,016 (IU/mL)/(IU/kg) za VWF markere i 0,018-0,020 (IU/mL)/(IU/kg) za FVIII:C. Medijan poluvremena eliminacije VWF markera bio je između 10,00 i 13,48 sati dok je FVIII:C imao duže poluvrijeme života, između 11,40 i 19,54 sati, zbog plato-učinka koji može biti rezultat ukupnog učinka smanjenja razine egzogenog FVIII kombiniranog s povećanjem razine endogenog FVIII. PK parametri iz ponovljene PK evaluacije bili su slični parametrima dobivenim inicijalnom evaluacijom PK. Dostupnost i raspoloživost lijeka Voncento bili su usporedivi između ispitanika u dobi od <6 godina i 6-12 godina.

Inicijalni PK parametri VWF i FVIII:C među ispitanicima <6 (N=9) i 6-12 godina (N=5)

 

 

VWF:RCo

 

VWF:Ag

 

 

VWF:CB

 

 

FVIII:C

 

parametar

N

medijan

N

medijan

N

medijan

N

 

medijan

N

medijan

N

medijan

N

medijan

N

medijan

 

 

(raspon)

 

(raspon)

 

(raspon)

 

 

(raspon)

 

(raspon)

 

 

(raspon)

 

(raspon)

 

(raspon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<6 godina

6-12 godina

<6 godina

6-12 godina

<6 godina

6-12 godina

<6 godina

6-12 godina

Inkrementalni

0,012

0,016

0,014

 

0,015

0,014

 

0,014

0,018

0,020

oporavak

 

(0,009-

 

(0,009-

 

(0,007-

 

 

(0,014-

 

(0,009-

 

 

(0,010-

 

(0,012-

 

(0,008-

(IU/mL)/(IU/kg)

 

0,017)

 

0,017)

 

0,016)

 

 

0,022)

 

0,017)

 

 

0,016)

 

0,048)

 

0,026)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poluvijek

13,48

11,20

11,15

 

11,00

10,53

 

10,00

19,54

11,40

(sati)

 

(4,13-

 

(8,55-

 

(7,72-

 

 

(8,61-

 

(6,08-

 

 

(7,20-

 

(17,96-

 

(7,05-

 

 

22,44)

 

11,59)

 

22,36)

 

 

12,14)

 

15,44)

 

 

12,11)

 

20,70)

 

32,61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC0-72

7,40

10,44

19,41

 

21,75

15,49

 

16,46

15,45

19,81

(h*IU/mL)

 

(4,26-

 

(3,11-

 

(11,71-

 

 

(18.72-

 

(11,10-

 

 

(12,84-

 

(8,25-

 

(1,47-

 

 

17,71)

 

15,85)

 

34,55)

 

 

27,77)

 

25,30)

 

 

19,63)

 

32,36)

 

34,82)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRT

16,68

12,99

13,31

 

13,26

12,87

 

11,70

25,78

15,92

(sati)

 

(4,36-

 

(8,48-

 

(9,03-

 

 

(11,06-

 

(7,17-

 

 

(9,19-

 

(23,87-

 

(6,63-

 

 

32,74)

 

13,03)

 

31,68)

 

 

15,72)

 

20,96)

 

 

15,22)

 

28,42)

 

44,40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax

1,06

1,30

1,66

 

1,79

1,44

 

1,28

0,71

0,57

(IU/mL)

 

(0,69-

 

(0,71-

 

(1,22-

 

 

(1,44-

 

(1,13-

 

 

(1,23-

 

(0,46-

 

(0,33-

 

 

1,35)

 

1,34)

 

1,92)

 

 

2,50)

 

1,93)

 

 

1,83)

 

1,46)

 

0,96)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tmax

0,55

0,58

0,55

 

0,58

0,55

 

0,58

0,58

0,58

(sati)

 

(0,50-

 

(0,50-

 

(0,50-

 

 

(0,50-

 

(0,50-

 

 

(0,50-

 

(0,50-

 

(0,50-

 

 

0,62)

 

0,60)

 

0,62)

 

 

0,60)

 

0,62)

 

 

0,60)

 

22,52)

 

0,60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni klirens

7,30

7,22

5,63

 

4,93

7,03

 

6,22

2,46

4,81

(mL/(h*kg)

 

(2,82-

 

(6,14-

 

(2,24-

 

 

(4,48-

 

(3,66-

 

 

(5,25-

 

(1,29-

 

(0,96-

 

 

17,32)

 

8,62)

 

13,13)

 

 

5,10)

 

11,74)

 

 

7,14)

 

3,87)

 

26,07)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vss

112,1

80,1

76,8

 

67,5

84,4

 

79,7

67,5

76,6

(ml/kg)

 

(52,3-

 

(73,1-

 

(70,3-

 

 

(54,6-

 

(67,1-

 

 

(54,7-

 

(33,1-

 

(42,6-

 

 

135,3)

 

93,8)

 

133,5)

 

 

70,4)

 

113,8)

 

 

95,9)

 

92,5)

 

172,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC = površina ispod krivulje; Cmax = maksimalna koncentracija u plazmi; IU = međunarodna jedinica; MRT = srednje vrijeme zadržavanja; N = broj ispitanika; tmax = vrijeme do postizanja maksimalne koncentracije; Vss = volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže; VWF:Ag = Von Willebrandov factor: Antigen; VWF:CB = Von Willebrandov factor: kolagen vezajući; VWF:RCo = Von Willebrandov factor: Ristocetin kofaktor; FVIII:C= faktor VIII:koagulans

Hemofilija A

PK pojedinačne doze od 50 IU FVIII/kg tjelesne težine ocijenjeni su u 31 pedijatrijskog ispitanika u dobi mlađoj od 12 godina s Hemofilijom A (vidi tablicu ispod). Vršne koncentracije FVIII:C postignute su odmah nakon infuzije sa medijanom IR od približno 0,016 (IU/mL)/(IU/kg) za FVIII:C. Medijan poluvremena eliminacije FVIII:C bio je približno 10 sati. PK parametri iz ponovljene PK

evaluacije bili su slični parametrima dobivenim inicijalnom evaluacijom PK. Izloženost i dispozicija lijeka Voncento bili su usporedivi između ispitanika u dobi od <6 godina i 6-12 godina.

Inicijalni PK parametri FVIII:C prilagođeni za početnu vrijednost među ispitanicima <6 (N=15) i 6-12 godina (N=16)

 

 

 

FVIII:C

 

 

parametar

N

medijan

raspon

N

medijan

raspon

 

 

<6 godina

 

6-12 godina

Inkrementalni oporavak

0,015

0,009-0,019

0,016

0,010-0,026

(IU/mL)/(IU/kg)

 

 

 

 

 

 

Poluvijek (sati)

9,62

7,75-18,20

10,00

8,89-12,50

AUC0-48 (h*IU/mL)

8,23

3,96-11,04

9,90

6,17-17,62

MRT (sati)

13,51

7,95-17,38

13,89

12,11-17,07

Cmax (IU/mL)

0,75

0,46-0,94

0,84

0,51-1,21

Tmax (sati)

0,58

0,53-0,58

0,58

0,50-1,00

Ukupni klirens (mL/(h*kg)

6,22

4,22-11,34

4,88

2,54-7,74

Vss (ml/kg)

75,3

63,8-197,2

71,9

42,1-109,3

AUC = površina ispod krivulje; Cmax = maksimalna koncentracija u plazmi; Cmin = minimalna koncentracija u plazmi; IU = međunarodna jedinica; MRT = srednje vrijeme zadržavanja; N = broj ispitanika; tmax = vrijeme do postizanja maksimalne koncentracije; Vss = volumen distribucije u stanju dinamičke ravnoteže; FVIII:C= faktor VIII: koagulans

5.3Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Voncento sadrži FVIII i VWF kao djelatne tvari koje se dobivaju iz ljudske plazme i djeluju kao endogeni konstituenti plazme. Pretklinička ispitivanja s primjenama ponovljenih doza (kronične toksičnosti, kancerogenosti, mutagenosti) ne mogu se prikladno provesti na standardnim životinjskim modelima zbog razvoja protutijela nakon primjene heterolognih ljudskih proteina.

6.FARMACEUTSKI PODACI

6.1Popis pomoćnih tvari

Prašak:

kalcijev klorid, ljudski albumin, natrijev klorid, natrijev citrat, saharoza, trometamol

Otapalo:

voda za injekcije

6.2Inkompatibilnosti

Zbog nedostatka ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lijek se ne smije miješati s drugim lijekovima, sredstvima za razrjeđivanje ili otapalima osim onih navedenih u dijelu 6.1.

6.3Rok valjanosti

3 godine.

Nakon rekonstitucije kemijska i fizikalna stabilnost u uporabi dokazana je tijekom 8 sati na sobnoj temperaturi (ispod 25 °C). S mikrobiološkog stajališta lijek treba odmah upotrijebiti. Ako se ne upotrijebi odmah, vrijeme i uvjeti čuvanja prije uporabe odgovornost su korisnika te normalno ne bi trebali biti dulji od 24 sata pri temperaturi od 2 do 8 °C.

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C.

Ne zamrzavati. Bočice čuvati u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Uvjete čuvanja nakon rekonstitucije lijeka vidjeti u dijelu 6.3.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Unutarnji spremnik

Pakiranje od 250 IU FVIII /600 IU VWF (5 ml otapala):

Prašak (250 IU/600 IU) u bočici (staklo tipa I), s čepom (guma), diskom (plastika) i kapicom (aluminij).

5 ml otapala u bočici (staklo tipa I), s čepom (guma), diskom (plastika) i kapicom (aluminij).

Pakiranje od 500 IU FVIII /1200 IU VWF (10 ml otapala):

Prašak (500 IU/1200 IU) u bočici (staklo tipa I), s čepom (guma), diskom (plastika) i kapicom

(aluminij).

10 ml otapala u bočici (staklo tipa I), s čepom (guma), diskom (plastika) i kapicom (aluminij).

Pakiranje od 500 IU FVIII /1200 IU VWF (5 ml otapala):

Prašak (500 IU/1200 IU) u bočici (staklo tipa I), s čepom (guma), diskom (plastika) i kapicom

(aluminij).

5 ml otapala u bočici (staklo tipa I), s čepom (guma), diskom (plastika) i kapicom (aluminij).

Pakiranje od 1000 IU FVIII /2400 IU VWF (10 ml otapala):

Prašak (1000 IU/1200IU) u bočici (staklo tipa I), s čepom (guma), diskom (plastika) i kapicom

(aluminij).

10 ml otapala u bočici (staklo tipa I), s čepom (guma), diskom (plastika) i kapicom (aluminij).

Pakiranja

Jedno pakiranje od 250 IU/600 IU ili 500 IU/1200 IU:

1 bočica s praškom

1 bočica s 5 ml vode za injekcije

1 sustav za prijenos s filterom 20/20 Jedna unutarnja kutija sadrži:

1 jednokratnu štrcaljku od 10 ml

1 set za venipunkciju

2 alkoholna jastučića od vate

1 nesterilni gips

Jedno pakiranje od 500 IU/1200 IU ili 1000 IU/2400 IU:

1 bočica s praškom

1 bočica s 10 ml vode za injekcije

1 sustav za prijenos s filterom 20/20 Jedna unutarnja kutija sadrži:

1 jednokratnu štrcaljku od 10 ml

1 set za venipunkciju

2 alkoholna jastučića od vate

1 nesterilni gips

Na tržištu ne moraju biti dostupne sve veličine pakiranja.

6.6Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Opće upute

Otopina treba biti bistra ili blago opalescentna. Nakon filtriranja/izvlačenja (vidjeti u nastavku) rekonstituirani lijek treba vizualno pregledati na prisutnost čestica i promjenu boje prije same primjene. Nemojte koristiti otopine s vidljivim zamućenjima ili otopine koje još uvijek sadrže komadiće ili čestice.

Rekonstitucija i izvlačenje mora se provesti u aseptičkim uvjetima.

Rekonstitucija

Zagrijte otapalo na sobnu temperaturu. Pobrinite se da su kapice bočica s praškom i otapalom uklonjene, a da su čepovi očišćeni antiseptičkom otopinom i da su dovoljno suhi prije otvaranja pakiranja Mix2Vial.

 

 

1. Odlijepite poklopac i otvorite pakiranje

 

 

Mix2Vial. Nemojte vaditi Mix2Vial iz blister

 

 

pakiranja!

 

 

 

 

2. Bočicu s otapalom stavite na ravnu, čistu

 

 

površinu i čvrsto je uhvatite. Uzmite Mix2Vial

 

 

zajedno s blister pakiranjem i gurnite šiljak na

 

 

kraju plavog nastavka ravno prema dolje kroz

 

 

čep bočice s otapalom.

 

 

 

 

3. Pažljivo uklonite blister pakiranje s kompleta

 

 

Mix2Vial držeći ga za rub i

 

 

povlačeći ga okomito prema gore. Pazite da

 

 

odvojite samo blister pakiranje, a ne i komplet

 

 

Mix2Vial.

 

 

 

 

4. Bočicu s lijekom stavite na ravnu i čvrstu

 

 

površinu. Preokrenite bočicu s otapalom s

 

 

pričvršćenim kompletom Mix2Vial i gurnite šiljak

 

 

na kraju prozirnog nastavka ravno prema dolje

 

 

kroz čep bočice s lijekom. Otapalo

 

 

će automatski protjecati u bočicu s lijekom.

 

 

 

 

5. Jednom rukom uhvatite dio s lijekom kompleta

 

 

Mix2Vial, a drugom rukom dio s otapalom.

 

 

Pažljivo odvijte spoj u smjeru suprotnom od

 

 

kazaljke na satu tako da se komplet razdvoji u dva

 

 

dijela, pri čemu pazite da izbjegnete prekomjerno

 

 

nakupljanje pjene prilikom otapanja lijeka. Bacite

 

bočicu s otapalom s pričvršćenim plavim

 

nastavkom Mix2Vial.

 

 

6. Lagano okrećite bočicu s lijekom s pričvršćenim prozirnim nastavkom sve dok se prašak potpuno ne otopi. Nemojte tresti bočicu.

7. Uvucite zrak u praznu, sterilnu štrcaljku. Dok je bočica s lijekom u uspravnom položaju spojite

štrcaljku na navojni spoj (luer lock) kompleta Mix2Vial navijanjem u smjeru kazaljke na satu.

Istisnite zrak u bočicu s lijekom.

Izvlačenje lijeka i primjena

8. Držeći klip štrcaljke pritisnutim, okrenite sustav naopako i izvucite otopinu u štrcaljku polaganim povlačenjem klipa prema nazad.

9. Kad je otopina prenesena u štrcaljku čvrsto uhvatite tijelo štrcaljke (dok je klip štrcaljke okrenut prema dolje) i odspojite prozirni nastavak Mix2Vial od štrcaljke odvijanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Za injiciranje Voncenta treba koristiti samo priložene komplete za primjenu jer se neuspjeh u liječenju može dogoditi kao posljedica adsorpcije ljudskog faktora VIII na unutarnje površine neke opreme za injiciranje/infundiranje.

U slučaju potrebe za velikim volumenima Voncenta moguće je udružiti nekoliko bočica Voncenta u komercijalno dostupan komplet za infuziju (primjerice, pumpa za štrcaljku za intravensku primjenu lijeka). Međutim, u tim slučajevima prethodno rekonstituirana otopina lijeka Voncento se više ne smije razrjeđivati.

Primijenite otopinu polako intravenski (vidjeti dio 4.2) vodeći računa da krv ne uđe u štrcaljku ispunjenu lijekom.

Neiskorišteni lijek ili otpadni materijal potrebno je zbrinuti sukladno nacionalnim propisima.

7.NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Str. 76

35041 Marburg

Njemačka

8.BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/13/857/001

EU/1/13/857/002

EU/1/13/857/003

EU/1/13/857/004

9.DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

datum prvog odobrenja: 12. kolovoza 2013.

10.DATUM REVIZIJE TEKSTA

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove http://www.ema.europa.eu.

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept