Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vylaer Spiromax (budesonide / formoterol fumarate dihydrate) – Sažetak opisa svojstava lijeka - R03AK07

Updated on site: 10-Oct-2017

Naziv lijekaVylaer Spiromax
ATK šifraR03AK07
Tvarbudesonide / formoterol fumarate dihydrate
ProizvođačTeva Pharma B.V.

1. NAZIV LIJEKA

Vylaer Spiromax 160 mikrograma/4,5 mikrograma prašak inhalata

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna primijenjena doza (doza koja izlazi iz nastavka za usta inhalatora Spiromax) sadrži 160 mikrograma budezonida i 4,5 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

To odgovara odmjerenoj dozi od 200 mikrograma budezonida i 6 mikrograma formoterolfumarat dihidrata.

Pomoćna(e) tvar(i) s poznatim učinkom:

Jedna doza sadrži oko 5 miligrama laktoze (u obliku hidrata).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

odobren

 

 

Prašak inhalata.

 

 

Bijeli prašak.

nije

 

 

 

 

Bijeli inhalator s poluprozirnim poklopcem nastavka za usta boje crvenog vina.

4.

KLINIČKI PODACI

 

 

4.1 Terapijske indikacije

 

 

koji

više

Vylaer Spiromax indiciran je samo u draslih u dobi od 18 godina i više.

Astma

Lijek

 

 

 

 

 

Vylaer Spiromax je indiciran u redovitom liječenju astme kad je primjereno kombinirano liječenje (inhalacijskim kortikosteroidom i dugodjelujućim agonistima ß2-adrenergičkih receptora):

-u bolesnika u kojih astma nije zadovoljavajuće kontrolirana inhalacijskim kortikosteroidima i ″prema potrebi″ inhalacijskim kratkodjelujućim agonistima ß2-adrenergičkih receptora

ili

-u bolesnika u kojih je astma već zadovoljavajuće kontrolirana primjenom i inhalacijskih kortikosteroida i dugodjelujućih agonista ß2-adrenergičkih receptora.

KOPB

Simptomatsko liječenje bolesnika s teškom KOPB (FEV1 < 50% od predviđene normale) i anamnezom ponavljanih egzacerbacija, koji imaju značajne simptome unatoč redovnoj terapiji bronhodilatatorima dugog djelovanja.

4.2 Doziranje i način primjene

Vylaer Spiromax indiciran je samo u odraslih u dobi od 18 godina i više.

Vylaer Spiromax nije indiciran za primjenu u djece, u dobi od 12 godina i mlađe, niti za adolescente u dobi od 13 do 17 godina.

Preporučene doze:

Doziranje

Astma

Vylaer Spiromax nije namijenjen za početno zbrinjavanje astme.

Vylaer Spiromax nije odgovarajuće liječenje za odraslog bolesnika koji ima samo blagi oblik astme i koji nije zadovoljavajuće kontroliran inhalacijskim kortikosteroidom i ″prema potrebi″ inhalacijskim ß2-adrenoreceptorskim agonistima kratkog djelovanja.

Doziranje lijeka Vylaer Spiromax je individualno i mora se prilagoditi težini bolesti. To se mora uzeti u obzir ne samo pri započinjanju liječenja kombiniranim lijekovima, nego i kod prilagodbe doze održavanja. Ako je nekom bolesniku nužna drukčija kombinacija doza u odnosu na one dostupne u kombiniranom inhalatoru, moraju mu se propisati odgovarajuće doze ß2-adrenoreceptorskih agonista i/ili kortikosteroida u pojedinačnim inhalatorima.

Kada su simptomi astme kontrolirani, može se razmotriti postupno smanjenje doze lijeka Vylaer Spiromax. Liječnik koji je propisao lijek/pružatelj zdravstvene skrbi mora redovito vršiti ponovnu procjenu bolesnika, kako bi doza lijeka Vylaer Spiromax ostala optimalna. Dozu se mora titrirati na najnižu dozu pri kojoj se održava učinkovita kontrola simptoma.

Kad je primjereno titriranje doze na nižu jačinu od one koja je dostupna u inhalatoru Vylaer Spiromax, potrebna je promjena na drugi kombinirani lijek s fiksnom dozom bu ezonida i formoterol fumarata,

koji sadrži nižu dozu inhalacijskog kortikosteroida. Kada se kontr la simptoma dugoročno održava

najnižom preporučenom dozom, tada se u sljedećem koraku možeodobrenpokušati sa samim inhalacijskim

kortikosteroidom.

nije

 

U uobičajenoj praksi kad se kontrola simptoma postiže doziranjem dvaput dnevno s nižom jačinom

lijeka, titracija na nižu učinkovitu dozu može uključiti doziranje jedanput dnevno, radije nego liječenje

samim inhalacijskim kortikosteroidom , kada je po mišljenju liječnika koji propisuje lijek, za

održavanje kontrole bolesti potreban bronhodilatator dugog djelovanja.

 

 

više

Vylaer Spiromax uzima se kao red vita terapija održavanja s posebnim inhalatorom koji sadrži

brzodjelujući bronhodilatator za hitno simptomatsko liječenje.

 

koji

 

Bolesnike se mora savjetovati da uvijek imaju kod sebe zasebni brzodjelujući bronhodilatator za hitno

simptomatsko liječenje u svakom trenutku.

Lijek

 

 

Odrasli (s 18 godina i više): 1-2 inhalacije dvaput dnevno. Nekim bolesnicima može biti potrebno do najviše 4 inhalacije dvaput dnevno.

Povećana primjena zasebnog brzodjelujućeg bronhodilatatora ukazuje na pogoršanje postojećeg stanja i zahtijeva ponovnu procjenu terapije astme.

KOPB

Preporučene doze:

Odrasli (s 18 godina i stariji): 2 inhalacije dvaput dnevno.

Posebne populacije:

Stariji bolesnici (≥ 65 godina)

Za primjenu inhalacijom.
Za starije bolesnike nema posebnih zahtjeva za doziranje.
Bolesnici s oštećenjem bubrega ili jetre
Nema dostupnih podataka o primjeni kombiniranog lijeka s fiksnom dozom budezonida i formoterolfumarat dihidrata u bolesnika s oštećenom jetrom ili bubrezima. Budući da se budezonid i formoterol primarno eliminiraju metabolizmom u jetri, može se očekivati povećana izloženost u bolesnika s teškom cirozom jetre.
Pedijatrijska populacija
Sigurnost i djelotvornost lijeka Vylaer Spiromax u djece stare 12 godina i mlađe, te u adolescenata, od 13 do 17 godina nisu još ustanovljene. Nema podataka o primjeni u djece.
Ovaj lijek ne preporučuje se za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina. Način primjene

Spiromax je inhalator koji se aktivira udisajnim protokom zraka,odobrenšto znači da se djelatne tvari

dostavljaju u dišne puteve kada bolesnik udahne kroz nastavak za usta. Pokazalo se da bolesnici s umjerenom i teškom astmom mogu proizvesti dostatnu brzinu protoka zraka udahom kako bi Spiromax dostavio terapijsku dozu lijeka (vidjeti dio 5.1).

Vylaer Spiromax se mora koristiti pravilno kako bi senijepost glo učinkovito liječenje. Bolesnike se stoga mora upozoriti da pozorno pročitaju uputu o lijeku i sl jede upute za uporabu navedene u njoj.

Uporaba lijeka Vylaer Spiromax slijedi trivišejednostavna koraka: otvorite, udahnite i zatvorite kako je navedeno u nastavku.

Otvorite: Držite Spiromax s poklopcem nastavka za usta na dnu i otvorite poklopac nastavka za usta savijanjem prema dolje dok se dokojikra a ne otvori i kad se začuje jedan klik.

Udahnite: Stavite nastavak za usta između zubi tako da usnama obuhvatite nastavak za usta, nemojte zubima gristi nastavakLijekza usta inhalatora. Snažno i duboko udahnite kroz nastavak za usta. Izvadite Spiromax iz usta i zadržite dah 10 sekundi ili sve dok je to bolesnicima ugodno.

Zatvorite: Lagano izdahnite zatvorite poklopac nastavka za usta.

Također je važno uputiti bolesnike da ne protresaju inhalator prije uporabe i da ne izdišu kroz Spiromax te da ne blokiraju ispuste za zrak kod pripreme koraka „Udahnite“.

Bolesnicima se također mora savjetovati da nakon inhalacije isperu usta vodom (vidjeti dio 4.4).

Bolesnik kod primjene lijeka Vylaer Spiromax može osjetiti okus zbog pomoćne tvari, laktoze.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Općenito

Preporučuje se postupno smanjivanje doze pri prekidu liječenja. Lijek se ne smije naglo prestati uzimati.

Ako bolesnici smatraju liječenje neučinkovitim ili prekorače najvišu preporučenu dozu lijeka Vylaer Spiromax, moraju zatražiti liječničku pomoć (vidjeti dio 4.2). Iznenadno i progresivno pogoršanje kontrole astme ili KOPB-a potencijalno je opasno po život te bolesnik mora pristupiti hitnoj medicinskoj procjeni. U toj situaciji se mora razmotriti potreba za pojačanom terapijom kortikosteroidima, primjerice terapijom oralnim kortikosteroidima, ili liječenjem antibioticima ako je prisutna infekcija.

Bolesnicima se mora savjetovati da uvijek imaju kod sebe inhalator za hitno simptomatsko liječenje dostupan u svako doba.

Bolesnike se mora podsjetiti da svoju dozu održavanja lijekom Vylaer Spiromax uzimaju kao što je propisano, čak i kad nemaju simptoma.

Profilaktična uporaba lijeka Vylaer Spiromax, npr. prije vježbanja, nije ispitana. Mora se razmotriti korištenje zasebnog brzodjelujućeg bronhodilatatora kod takve profilaktičke uporabe.

Simptomi astme

Bolesnike mora redovito procijenjivati liječnik koji im propisuje lijekove/pružatelj zdravstvene skrbi kako bi doza inhalatora Vylaer Spiromax ostala optimalna. Dozu se m ra titrirati na najnižu kod koje se održava učinkovita kontrola simptoma. Nakon što se postigne kontrola simptoma astme, može se razmotriti postupno smanjenje doze lijeka Vylaer Spiromax. Kad je primjereno titrirati dozu na nižu

jačinu od one koja je dostupna u lijeku Vylaer Spiromax, potr na je zamjena s drugim kombiniranim

 

 

odobren

lijekom s fiksnom dozom budezonida i formoterolfumarata, koji sadrži nižu dozu inhalacijskog

kortikosteroida.

nije

 

 

 

Važno je redovno pregledavati bolesnike pri postupnom smanjivanju doze liječenja.

Bolesnici ne smiju započinjati liječenje lijekom Vylaer Spiromax tijekom egzacerbacije, niti tijekom

značajnog ili akutnog pogoršanja astme.

više

koji

egzacerbacije mogu se pojaviti tijekom liječenja lijekom

Ozbiljne nuspojave povezane s astm m

Vylaer Spiromax. Bolesnike treba savjetovati da nastave liječenje, ali da zatraže savjet liječnika ako simptomi astme ostanuLijekne ontrolirani ili se pogoršaju nakon početka primjene lijeka Vylaer Spiromax.

Nakon doziranja može doći do paradoksalnog bronhospazma s trenutnim pojačanjem zviždanja u plućima i nedostatkom zraka. Ako bolesnik osjeti paradoksalni bronhospazam, Vylaer Spiromax se mora trenutno prekinuti, bolesnika se mora pregledati,te po potrebi, treba uvesti zamjensku terapiju. Paradoksalni bronhospazam reagira na brzodjelujući inhalacijski bronhodilatator te ga se mora odmah liječiti (vidjeti dio 4.8).

Sistemski učinci

Sistemski učinci mogu se pojaviti kod primjene svakog inhacijskog kortikosteroida, posebice kad su propisane visoke doze kroz dulja razdoblja. Mnogo je manja vjerojatnost pojave tih učinaka uz inhalacijsko liječenje nego pri peroralnom uzimanju kortikosteroida.

Mogući sistemski učinci uključuju Cushingov sindrom, Cushingoidna obilježja, adrenalnu supresiju, zastoj u rastu djece i adolescenata, smanjenje mineralne gustoće kostiju, kataraktu i glaukom, i rjeđe niz psiholoških učinaka ili učinaka na ponašanje uključujući psihomotornu hiperaktivnost, poremećaje spavanja, anksioznost, depresiju ili agresivnost (pogotovo u djece) (vidjeti dio 4.8).

Preporučuje se redovito praćenje visine djece koja primaju produljeno liječenje inhalacijskim kortikosteroidima. Ako se rast uspori, terapiju se mora ponovno procijeniti s ciljem smanjivanja doze

inhalacijskog kortikosteroida na najnižu dozu kojom se održava učinkovita kontrola astme, ukoliko je moguće. Prednosti kortikosteroidne terapije i moguće rizike supresije rasta mora se pomno odvagnuti. Osim toga, nužno je razmotriti upućivanje bolesnika pedijatru specijalistu za respiratorne bolesti.

Ograničeni podaci iz dugoročnih ispitivanja ukazuju da će većina djece i adolescenata liječenih inhalacijskim budezonidom u konačnici dostići ciljnu visinu u odrasloj dobi. Međutim, bilo je opaženo početno malo, ali prolazno usporavanje rasta (približno 1 cm). To se obično događa u prvoj godini liječenja.

Učinak na gustoću kostiju

Mora se uzeti u obzir potencijalne učinke na gustoću kostiju, poglavito u bolesnika koji primaju visoke doze kroz dulje vrijeme, a istodobno imaju čimbenike rizika za osteoporozu.

Dugoročna ispitivanja s inhalacijskim budezonidom u djece sa srednjim vrijednostima dnevnih doza od 400 mikrograma (odmjerena doza) ili u odraslih kod dnevnih doza od 800 mikrograma (odmjerena doza) nisu pokazala značajne učinke na mineralnu gustoću kostiju. Nema dostupnih informacija o učinku viših doza kombinirane terapije fiksnom dozom budezonida/formoterolfumarat dihidrata.

Funkcija nadbubrežne žlijezde

Ukoliko postoji ikakav razlog za pretpostavku da je funkcija nadbubrežne žlijezde narušena prethodnom terapijom sistemskim steroidima, mora se obratiti poz rn st kod prebacivanja bolesnika na kombiniranu terapiju fiksnom dozom budezonida/formoterolfumarata.

 

nije

Koristi terapije inhalacijskim budezonidom obično bi trebale svestiodobrenna najmanju moguću mjeru

potrebu za uzimanjem oralnih steroida, ali bolesnici ko

pr laze s terapije oralnim steroidima mogu

značajnije vrijeme biti izloženi riziku narušene adre al

rezerve. Oporavak može trajati još neko

značajnije vrijeme nakon prekida terapije oralnim steroidima, stoga bolesnici ovisni o oralnim

više

 

 

steroidima, a koji su prebačeni na inhalacijski bud zonid mogu još neko značajnije vrijeme biti izloženi riziku narušavanja adrenalne funkc je. U tim okolnostima, mora se redovito pratiti funkciju hipotalamo-hipofizno-adrenalne osi.

Visoke doze kortikosteroida

Produljeno liječenje visokim dozama inhalacijskih kortikosteroida, posebice dozama višim od

 

koji

preporučenih, također može rezultirati klinički značajnom adrenalnom supresijom. Stoga se u

Lijek

 

razdobljima stresa, poput t ških infekcija ili elektivnih kirurških zahvata, mora razmotriti uvođenje dodatnog sistemskog kort kosteroida. Brzo smanjenje doze steroida može uzrokovati akutnu adrenalnu krizu. Simptomi i znakovi koji mogu biti viđeni u akutnoj adrenalnoj krizi mogu biti ponešto nejasni, ali mogu uključivati anoreksiju, bol u abdomenu, gubitak težine, umor, glavobolju, mučninu, povraćanje, smanjenu razinu svijesti, napadaje, hipotenziju i hipoglikemiju.

Liječenje dodatnim sistemskim steroidima ili inhalacijskim budezonidom ne smije se naglo prekidati.

Prijelaz s oralne terapije

Za vrijeme prijelaza s oralne terapije na kombiniranu terapiju fiksnom dozom budezonida/ formoterolfumarata, doći će do općenito sniženog sistemskog djelovanja steroida, što može rezultirati pojavom simptoma alergije ili artritisa, poput rinitisa, ekcema i bolova u mišićima i zglobovima. Za ta stanja mora se započeti specifično liječenje. Na općenito insuficijentan glukokortikosteroidni učinak mora se posumnjati ako se, u rijetkim slučajevima, pojave simptomi poput umora, glavobolje, mučnine i povraćanja. U tim je slučajevima ponekad nužno privremeno povećanje doze oralnih glukokortikosteroida.

Infekcije usta

Oprez kod posebnih bolesti
Interakcije s drugim lijekovima

Za smanjenje rizika od orofaringealne kandidijaze, bolesnika se mora uputiti da ispire usta vodom nakon inhaliranja doze. Ako se razvije orofaringealna kandidijaza, bolesnici također moraju ispirati usta vodom nakon inhaliranja po potrebi.

Pneumonija u bolesnika s KOPB-om

U bolesnika s KOPB-om koji su primali inhalacijske kortikosteroide zabilježeno je povećanje incidencije pneumonije, uključujući pneumoniju koja je zahtijevala bolničko liječenje. Postoje neki pokazatelji povećanog rizika od pneumonije s povećanjem doze steroida, ali to se nije uvjerljivo dokazalo u svim ispitivanjima.

Ne postoje uvjerljivi klinički dokazi o razlikama u veličini rizika za pneumoniju između pojedinih inhalacijskih kortikosteroida unutar te skupine.

Liječnici moraju pozorno pratiti mogući razvoj pneumonije u bolesnika s KOPB-om s obzirom da se kliničke manifestacije tih infekcija podudaraju sa simptomima egzacerbacije KOPB-a.

Čimbenici rizika za pneumoniju u bolesnika s KOPB-om uključuju aktivne pušače, stariju dob, niski indeks tjelesne mase (BMI) i teški oblik KOPB-a.

odobren CYP3A4, ne preporučuje se kombinirana terapija fiksnomnijedozom budezonida/formoterolfumarata.

Mora se izbjegavati istodobno liječenje itrakonazolom, ritonavirom ili drugim potentnim inhibitorima CYP3A4 (vidjeti dio 4.5). Ako to nije moguće, vremenski razmak između primjene lijekova koji stupaju u interakciju mora biti što je moguće duži. U bolesnika k ji uzimaju potentne inhibitore

bolesnicima s tireotoksikozom, feokromocvišetomom, šećernom bolešću, neliječenom hipokalemijom, hipertrofičnom opstruktivnom kardiomiopatijom, idiopatskom subvalvularnom stenozom aorte, teškom hipertenzijom, aneurizmomkojiili drugim teškim kardiovaskularnim poremećajima, kao što su ishemijska srčana bolest, tahiaritmije ili teško srčano zatajenje.

Kombinaciju fiksne doze budezonida i formot rolfumarat dihidrata mora se primjenjivati s oprezom

Nužan je oprez u liječenju bolesn a s produljenim QTc-intervalom. Sam formoterol može izazvati produljenje QTc-intervala.Lijek

Dozu inhalacijskih kort kosteroida i potrebu za inhalacijskim kortikosteroidimamora se ponovno procijeniti u bolesnika s aktivnom ili latentnom tuberkulozom pluća, gljivičnim i virusnim infekcijama dišnih puteva.

Dodatne kontrole glukoze u krvi mora se razmotriti u bolesnika s dijabetesom.

Agonisti ß2-adrenoreceptora

Visoke doze ß2-adrenoreceptorskih agonista mogu izazvati potencijalno ozbiljnu hipokalemiju. Istodobno liječenje ß2-adrenoreceptorskim agonistima i lijekovima koji mogu uzrokovati hipokalemiju ili pojačati hipokalemijski učinak, npr. derivatima ksantina, steroidima i diureticima, može doprinijeti mogućem hipokalemijskom učinku ß2 –adrenoreceptorskih agonista.

Liječenje ß2-adrenoreceptorskim agonistima može uzrokovati povišene razine inzulina, slobodnih masnih kiselina, glicerola i ketonskih tijela u krvi.

Poseban se oprez preporučuje u nestabilnoj astmi gdje varira uporaba bronhodilatatora za hitno simptomatsko liječenje, u akutnoj teškoj astmi jer postojeći rizik može povećati hipoksija, i u drugim

stanjima kad je veća vjerojatnost nastanka hipokalemije. U tim stanjima preporučuje se pratiti razine kalija u serumu.

Pomoćne tvari

Ovaj lijek sadrži laktozu. Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja galaktoze, nedostatkom laktaze ili malapsorpcijom glukoze i galaktoze ne bi trebali uzimati ovaj lijek. Pomoćna tvar laktoza sadrži male količine mliječnih bjelančevina koje mogu uzrokovati alergijske reakcije.

4.5 Interakcija s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija

Farmakokinetičke interakcije

Potentni inhibitori CYP3A4 (npr. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, pozakonazol, klaritromicin, telitromicin, nefazodon i inhibitori HIV proteaze) vjerojatno će značajno povisiti razine budezonida u plazmi, pa se istodobna primjena mora izbjegavati. Ukoliko to nije moguće, vremenski interval između primjene inhibitora i budezonida mora biti što je moguće duži (vidjeti dio 4.4).

mikrograma).

odobren

Potentan inhibitor CYP3A4, ketokonazol, 200 mg jednom dnevno, je povisio plazmatske razine

istodobno oralno primjenjenog budezonida (jednokratna doza

3 mg) za prosj č o šest puta. Kad je

ketokonazol bio primjenjen 12 sati nakon budezonida, koncentracija se pov ćala u prosjeku za samo tri puta, pokazujući da odvajanje vremena primjene može smanjiti povećanje razina u plazmi. Ograničeni podaci o ovoj interakciji visokih doza inhalacijskog budez nida upućuju da može doći do značajnog povećanja razina u plazmi (prosječno za četiri puta) ako se itrakonazol u dozi od 200 mg jednom dnevno, istodobno primjenjuje s inhalacijskim budez nidom (jednokratna doza od 1000

Farmakodinamičke interakcije

 

nije

 

 

Beta-adrenergički blokatori mogu oslabiti ili inhibirati učinak formoterola. Terapija kombinacijom

fiksne doze budezonida i formoterolfumarat d h drata se stoga ne smije davati zajedno s beta-

 

više

 

adrenergičkim blokatorima (uključujući kapi za oči) osim ako za to ne postoje jako uvjerljivi razlozi.

koji

Istodobno liječenje s kinidinom, diz

piramidom, prokainamidom, fenotiazinima, antihistaminicima

(terfenadin), inhibitorima monoamin

ksidaze i tricikličkim antidepresivima mogu produljiti QTc-

interval i povećati rizik od ventri ularnih aritmija.

Osim toga, L-Dopa, Lijek-tiroksin, oksitocin i alkohol mogu narušiti srčanu toleranciju ß2- simpatomimetika.

Istodobno liječenje s inhibitorima monoaminooksidaze, uključujući lijekove sličnih osobina poput furazolidona i prokarbazina mogu potaknuti hipertenzivne reakcije.

Povećan je rizik aritmija u bolesnika koji istodobno primaju anesteziju halogeniranim ugljikovodicima.

Istodobna primjena drugih ß-adrenergičkih lijekova i antikolinergičkih lijekova potencijalno može imati aditivni bronhodilatatorni učinak.

Hipokalemija može povećati sklonost aritmijama u bolesnika koji se liječe glikozidima digitalisa .

Nije zabilježena interakcija budezonida i formoterola s drugim lijekovima koji se koriste u liječenju astme.

Pedijatrijska populacija

Ispitivanja interakcija provedena su samo u odraslih.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o trudnoćama izloženim terapiji kombinacijom fiksne doze budezonida i formoterolfumarat dihidrata ili istodobnom liječenju formoterolom i budezonidom. Podaci o embrio-fetalnom razvojnom ispitivanju na štakorima nisu pokazali dokaze nikakvih dodatnih učinaka te kombinacije.

Nema odgovarajućih podataka o primjeni formoterola u trudnica. U reproduktivnim ispitivanjima na životinjama, formoterol je pri vrlo visokim razinama sistemske izloženosti uzrokovao nuspojave (vidjeti dio 5.3).

Podaci dobiveni iz približno 2000 izloženih trudnoća ne ukazuju na povećani teratogeni rizik povezan s primjenom inhalacijskog budezonida. U ispitivanjima na životinjama, pokazalo se da glukokortikosteroidi izazivaju malformacije (vidjeti dio 5.3). Kod čovjeka pri preporučenim dozama taj učinak vjerojatno nije relevantan.

smije se samo koristiti ako koristi premašuju potencijalne rizike.odobrenNužno je koristiti najnižu učinkovitu dozu budezonida potrebnu za održavanje adekvatne kontrole astme.

Ispitivanjima na životinjama također je utvrđen utjecaj prekomjerne prenatal razine glukokortikosteroida na povećane rizike intrauterinog zastoja u rastu, ka diovaskularne bolesti u

odrasloj dobi i trajnih promjena gustoće glukokortikoidnih receptora, pretvorbe neurotransmitera i ponašanje pri izloženosti dozama ispod teratogenog raspona doza.

Za vrijeme trudnoće, terapiju kombinacijom budezonida i form terolfumarat dihidrata u fiksnoj dozi

Dojenje

nije

Budezonid se izlučuje u majčino mlijeko. Međutim, u terapijskim dozama ne očekuju se učinci na

dojenče. Nije poznato izlučuje li se formoterol u majčino mlijeko u ljudi. U mlijeku štakora otkrivene

su male količine formoterola. Primjenu kombiniraneviše

terapije budezonida i formoterolfumarat dihidrata

 

 

koji

 

u fiksnoj dozi dojiljama se smije razm triti samo ako je očekivana korist za majku veća od bilo

kakvog mogućeg rizika za dijete.

 

Plodnost

Lijek

 

 

 

 

 

Nisu dostupni podaci o plodnosti.

4.7 Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Vylaer Spiromax ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Budući da Vylaer Spiromax sadrži i budezonid i formoterol, može se pojaviti isti obrazac nuspojava koji je primjećen za te dvije tvari. Nije primijećeno povećanje incidencije nuspojava nakon istodobne primjene ta dva sastojka. Najčešće nuspojave su farmakološki predvidive nuspojave terapije ß2- adrenoreceptorskim agonistima, kao što su tremor i palpitacije. Te pojave uglavnom su blage i obično nestaju unutar nekoliko dana liječenja. U trogodišnjem kliničkom ispitivanju budezonida u liječenju KOPB-a, stvaranje modrica na koži i pneumonija pojavljivali su se s učestalošću od 10%, odnosno 6% u usporedbi s placebo skupinom gdje su se javljale s učestalošću od 4%, odnosno 3% (p< 0,001 odnosno p< 0,01).

Vylaer Spiromax nije indiciran u djece i adolescenata u dobi manjoj od 18 godina starosti (vidjeti dio 4.2).

Tablični popis nuspojava

Nuspojave koje se povezuju s budezonidom ili formoterolom navedene su u nastavku i razvrstane prema klasifikaciji organskih sustava i učestalosti. Učestalost je definirana kao: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija organskih

Učestalost

 

Nuspojava

sustava

 

 

 

 

 

Infekcije i infestacije

Često

 

Kandidijaza orofarinksa, Pneumonija (u bolesnika

 

 

 

 

s KOPB-om)

Poremećaji imunološkog

Rijetko

 

Neposredne i odgođene reakcije preosjetljivosti,

sustava

 

 

 

npr. egzantem, urtikarija, svrbež, dermatitis,

 

 

 

 

angioedem i anafilaktička reakcija

Endokrini poremećaji

Vrlo rijetko

 

 

odobren

 

Cushingov sindrom, adre al a supresija, zastoj u

 

 

 

 

rastu, smanjenje min ralne gustoće kostiju

Poremećaji metabolizma i

Rijetko

 

Hipokalemija

prehrane

 

Vrlo rijetko

 

Hiperglikemija

Psihijatrijski poremećaji

Manje često

 

Agresivnost, psih motorna hiperaktivnost,

 

 

 

 

anksiozn st, poremećaji spavanja

 

 

Vrlo rijetko

 

Depresija, promjene ponašanja (uglavnom u

 

 

 

 

nije

 

 

 

 

 

djec )

 

Poremećaji živčanog

Često

 

Glavobolja, tremor

sustava

 

Manje često

 

Omaglica

 

 

Vrlo rijetko

više

Poremećaji okusa

 

 

 

Poremećaji oka

 

Vrlo rijetko

 

Katarakta i glaukom

Srčani poremećaji

 

Često

 

Palpitacije

 

 

Manje često

 

Tahikardija

 

 

koji

 

Srčane aritmije, npr. fibrilacija atrija,

 

 

Rijetko

 

 

 

 

 

supraventrikularna tahikardija, ekstrasistole

 

 

Vrlo rijetko

 

Angina pektoris. Produljenje QTc-intervala

 

Lijek

Vrlo rijetko

 

Promjenjivi krvni tlak

Krvožilni poremećaji

 

Poremećaji dišnog sustava,

Često

 

Blaga iritacija grla, kašalj, promuklost

prsišta i sredoprsja

 

Rijetko

 

Bronhospazam

 

 

Vrlo rijetko

 

Paradoksalni bronhospazam

Poremećaji probavnog

Manje često

 

Mučnina

 

sustava

 

 

 

 

 

Poremećaji kože i

 

Manje često

 

Modrice

 

potkožnog tkiva

 

 

 

 

 

Poremećaji mišićno-

Manje često

 

Grčevi mišića

koštanog i vezivnog tkiva

 

 

 

 

Opis odabranih nuspojava

 

 

 

 

Kandidijaza orofarinksa uzrokovana je odlaganjem djelatne tvari. Savjetovanjem bolesniku da ispere usta vodom nakon svake doze svest će rizik na najmanju moguću mjeru. Kandidijaza orofarinksa obično reagira na topikalno antifungalno liječenje bez potrebe za prekidom uzimanja inhalacijskog kortikosteroida.

Paradoksalni bronhospazam može se pojaviti vrlo rijetko, u manje od 1 na 10 000 ljudi, s trenutnim pojačanjem zviždanja u plućima i nedostatkom zraka nakon doziranja. Paradoksalni bronhospazam odgovara na brzodjelujući inhalacijski bronhodilatator, te ga se mora odmah liječiti. Vylaer Spiromax

se mora trenutno prekinuti, bolesnika se mora procijeniti, te po potrebi, treba mu uvesti drugu terapiju (vidjeti dio 4.4).

Sistemski učinci inhalacijskih kortikosteroida mogu se pojaviti, posebice pri visokim dozama propisanim za duga razdoblja. Mnogo je manja vjerojatnost pojave tih učinaka nego uz oralne kortikosteroide. Mogući sistemski učinci uključuju Cushingov sindrom, Cushingoidna obilježja, adrenalnu supresiju, zastoj u rastu djece i adolescenata, smanjenje mineralne gustoće kosti, kataraktu i glaukom. Može doći i do povećane osjetljivosti na infekcije i smanjene sposobnosti prilagodbe stresu. Učinci vjerojatno ovise o dozi, vremenu izloženosti, istodobnoj i prethodnoj izloženosti steroidima i individualnoj osjetljivosti.

Liječenje agonistima ß2 adrenoreceptora može rezultirati povećanjem razina inzulina, slobodnih masnih kiselina, glicerola i ketonskih tijela u krvi.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave.Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka.Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave uspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

odobren

Predoziranje formoterolom vjerojatno bi uzrokovalo učinke tipične za agoniste ß2-adrenoreceptora: tremor, glavobolju, palpitacije. U izoliranim slučajevima prijavljeni simptomi su tahikardija, hiperglikemija, hipokalemija, produljeni QTc-interval,nijearitmija, mučnina i povraćanje. Može biti

indicirano potporno i simptomatsko liječenje. Doza od 90 mikrograma primijenjena tijekom 3 sata

bolesnicima s akutnom bronhijalnom opstrukcijom dovela do sigurnosnih pitanja.

Ne očekuje se da akutno predoziranje budezonidom, čak i u prekomjernim dozama, predstavlja

klinički problem. Kad se kronično koristi u prekomjernim dozama, mogu se pojaviti sistemski učinci

glukokortikosteroida poput hiperkorticizma adrenalne supresije.

Ako se terapiju lijekom Vylaer Spir

 

više

max mora prekinuti zbog predoziranja komponentom formoterola

u lijeku, mora se razmotriti primjena

dgovarajuće terapije inhalacijskim kortikosteroidom.

 

 

koji

 

5.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

 

5.1.

Farmakodinamička svojstva

 

 

 

Lijek

 

 

 

Farmakoterapijska skupina: Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva, adrenergici i ostali lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva.

ATK oznaka: R03AK07

Mehanizam djelovanja i farmakodinamički učinci

Vylaer Spiromax sadrži formoterol i budezonid koji imaju različite mehanizme djelovanja i pokazuju aditivne učinke u smislu smanjenja egzacerbacija astme. Specifična svojstva budezonida i formoterola omogućuju korištenje kombinacije kao terapiju održavanja astme. O mehanizmima djelovanja dviju djelatnih tvari je više rečeno u dolje navedenom tekstu.

Budezonid

Budezonid je glukokortikosteroid koji inhaliran ima protuupalno djelovanje u dišnim putevima ovisno o dozi, što rezultira ublažavanjem simptoma i smanjenjem egzacerbacija astme. Budezonid

primijenjen inhalacijom ima manje teških nuspojava od sistemskih kortikosteroida. Nije poznat točan mehanizam odgovoran za protuupalni učinak glukokortikosteroida.

Formoterol

Formoterol je selektivni ß2-adrenoreceptorski agonist koji kad se inhalira uzrokuje brzu i dugotrajnu relaksaciju glatkih mišića bronha u bolesnika s reverzibilnom opstrukcijom dišnih puteva. Bronhodilatatorni učinak ovisi o dozi, s nastupom učinka unutar 1 do 3 minute. Trajanje učinka je najmanje 12 sati nakon jednokratne doze.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Astma

Terapija održavanja budezonidom/formoterolom

Klinička ispitivanja na odraslima pokazala su da su se dodavanjem formoterola budezonidu simptomi astme poboljšali, a egzacerbacije smanjile.

adrenoreceptorski agonisti po potrebi. Nije bilo znakova smanjenjaodobrenantiastmatičnog učinka tijekom vremena.

U dva ispitivanja u trajanju od 12 tjedana učinak kombinacije budezonida/formoterola na funkciju

pluća bio je istovjetan onom slobodne kombinacije budezonida i formote ola, te se pokazao većim od

učinka samog budezonida. U svim liječenim skupinama korišteni su kratkodjelujući ß2-

Provedena su dva pedijatrijska ispitivanja u trajanju od 12 tj dana u kojima je 265 djece u dobi od 6 do 11 godina bilo liječeno dozom održavanja budezon da/formoterola (2 inhalacije od 80 mikrograma/4,5 mikrograma po inhalaciji dva puta d ev o) kratkodjelujućim ß2 adrenoreceptorskim

agonistom po potrebi. Plućna funkcija poboljšala se u oba ispitivanja, a liječenje je dobro podnešeno u

 

 

 

nije

usporedbi s odgovarajućom dozom budezonida primjenjenog samostalno.

KOPB

 

više

 

 

 

 

U dva ispitivanja u trajanju od 12 m eseci, kod bolesnika s teškom KOPB, procijenjen je učinak na

 

koji

 

 

plućnu funkciju i stopu egzacerbacije (definirana kao liječenje peroralnim steroidima i/ili liječenje antibioticima i/ili hospitalizacije). Pri uključivanju u ispitivanja, medijan FEV1 bio je 36% od predviđene normale.LijekSrednja vrijednost broja egzacerbacija godišnje (prema gornjoj definiciji) bila je značajno smanjena pri li č nju kombinacijom budezonida/formoterola u usporedbi s liječenjem samo formoterolom ili placebom (srednja vrijednost stope 1,4 u usporedbi s 1,8-1,9 u skupini placebo/formoterol). Srednja vrijednost broja dana liječenja oralnim kortikosteroidima/bolesniku tijekom 12 mjeseci blago smanjena u skupini liječenoj kombinacijom budezonida/formoterola (7-8 dana/bolesniku/godišnje u usporedbi s 11-12 i 9-12 dana u skupinama s placebom, odnosno formoterolom). Za promjene parametara plućne funkcije poput FEV1, liječenje kombinacijom budezonida/formoterola nije bilo superiornije od liječenja samo formoterolom.

Brzina vršnog inspiratornog protoka kroz inhalator Spiromax

Randomizirano, otvoreno ispitivanje s placebom provedeno je na djeci i adolescentima s astmom (u dobi od 6-17 godina), odraslima s astmom (u dobi od 18- 45 godina), odraslima s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB – u dobi > 50 godina) i zdravim dobrovoljcima (u dobi od 18- 45 godina) za procjenu brzine vršnog inspiratornog protoka (eng. peak inspiratory flow rate, PIFR) i drugih povezanih inhalacijskih parametara nakon inhalacije iz inhalatora Spiromax (koji sadrži placebo), u usporedbi s inhalacijom iz već na tržištu dostupnog inhalatora s više doza suhog praška (koji sadrži placebo). Učinak intenzivnije edukacije u tehnici inhalacije na brzinu i volumen inhalacije iz inhalatora sa suhim praškom također je procijenjen u ovim skupinama ispitanika. Podaci iz ispitivanja upućuju da neovisno o dobi i težini postojeće bolesti, djeca, adolescenti i odrasli s astmom kao i bolesnici s KOPB-om su mogli postići brzine inspiratornog protoka kroz inhalator Spiromax

slične onima postignutim kroz na tržištu dostupan inhalator koji sadrži više doza suhog praška. Srednja vrijednost PIFR postignuta u bolesnika s astmom ili KOPB-om bila je viša od 60 l/min, a to je brzina protoka pri kojoj je za oba ispitivana inhalatora poznato da su dostavljene usporedive količne lijeka u pluća. Jako maleni broj bolesnika imao je PIFR ispod 40 l/min; u slučaju kada su PIFR bili manji od 40 l/min čini se kako nije bilo grupiranja po dobi ili težini bolesti.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Pokazalo se da su kombinacija fiksne doze budezonida i formoterola i odgovarajuće monokomponente bioekvivalentni obzirom na sistemsku izloženost budezonidu, odnosno formoterolu. Usprkos tome, primijećeno je malo povećanje supresije kortizola nakon primjene kombinacije fiksne doze u usporedbi s monokomponentama. Smatra se da razlika nema utjecaja na kliničku sigurnost.

Nema dokaza o farmakokinetičkim interakcijama između budezonida i formoterola.

Farmakokinetički parametri odgovarajućih tvari bili su usporedivi nakon primjene budezonida i formoterola kao monokomponenti ili u kombinaciji fiksne doze. Budezonid je imao neznatno viši AUC, veću brzinu apsorpcije i višu maksimalnu plazmatsku koncentraciju nakon primjene fiksne kombinacije. Maksimalna plazmatska koncentracija formoterola bila je slična nakon primjene fiksne kombinacije. Inhalirani budezonid brzo se apsorbira, a maksimalna koncentracija u plazmi postiže se

unutar 30 minuta nakon inhalacije. U ispitivanjima je srednja vrijedn

st dlaganja budezonida u

plućima nakon inhalacije praška pomoću inhalatora bila u rasponu

32% do 44% isporučene doze.

Sistemska bioraspoloživost iznosila je oko 49% isporučene d ze. Odlaganje lijeka u plućima u djece u

dobi od 6- 16 godina u istom je rasponu kao ono u odraslih za istu primijenjenu dozu. Odgovarajuće

koncentracije lijeka u plazmi nisu određivane.

nije

odobren

 

 

 

 

 

Inhalirani formoterol brzo se apsorbira, a maksimal a ko centracija u plazmi postiže se unutar 10

 

 

više

 

 

minuta nakon inhalacije. U ispitivanjima je srednja vrijednost odlaganja formoterola u plućima nakon

inhalacije pomoću inhalatora praška inhalata, b la u rasponu od 28% do 49% isporučene doze.

Sistemska bioraspoloživost iznosila je oko 61% isporučene doze.

Distribucija

koji

 

 

 

 

 

 

 

Vezivanje za proteine plazme iznosi oko 50% za formoterol i 90% za budezonid. Volumen distribucije formoterola iznosi okoLijek4 l/ g, a budezonida 3 l/kg. Formoterol se inaktivira reakcijama konjugacije (stvaraju se aktivni O-d m tilirani i deformilirani metaboliti, no oni se uglavnom smatraju inaktiviranim konjugat ma). Budezonid prolazi značajan stupanj (približno 90%) biotransformacije tijekom prvog prolaza kroz jetru do metabolita niske glukokortikosteroidne aktivnosti. Glukokortikosteroidna aktivnost glavnih metabolita, 6-beta-hidroksibudezonida i 16-alfa- hidroksiprednizolona manja je od 1% aktivnosti budezonida. Ne postoje indikacije za bilo kakve metaboličke interakcije ni reakcije istiskivanja između formoterola i budezonida.

Eliminacija

Veći dio doze formoterola metabolizira se u jetri, nakon čega slijedi eliminacija bubrežnim putem. Nakon inhalacije, 8% do 13% isporučene doze formoterola izlučuje se nemetabolizirano mokraćom. Formoterol ima visok sistemski klirens (oko 1,4 l/min) a poluvrijeme eliminacije prosječno iznosi 17 sati.

Budezonid se eliminira metaboliziranjem uglavnom kataliziranim enzimom CYP3A4. Metaboliti budezonida eliminiraju se mokraćom kao takvi ili u konjugiranom obliku. U mokraći su otkrivene samo zanemarive količine neizmijenjenog budezonida. Budezonid ima visok sistemski klirens (oko 1,2 l/min) a poluvrijeme eliminacije iz plazme nakon i.v. doziranja prosječno iznosi 4 sata.

Farmakokinetički/farmakodinamički odnos(i)

Farmakokinetika budezonida ili formoterola u djece i bolesnika sa zatajenjem bubrega nije poznata. Izloženost budezonidu i formoterolu može se povećati u bolesnika s bolešću jetre.

Farmakokinetički profil lijeka Vylaer Spiromax

U farmakokinetičkim ispitivanjima sa i bez blokade aktivnim ugljenom, Vylaer Spiromax procijenjen je usporedbom sa drugim odobrenim inhalacijskim lijekom koji sadrži kombinaciju fiksne doze istih djelatnih tvari, budezonida i formoterola, te se pokazalo kako je jednak i u smislu sistemske izloženosti (sigurnost) i odlaganja u plućima (učinkovitost).

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Toksičnost zabilježena u ispitivanjima na životinjama s budezonidom i formoterolom davanima kombinirano ili zasebno, bili su učinci povezani s prekomjernom farmakološkom aktivnošću.

U životinjskim reprodukcijskim ispitivanjima pokazalo se da kortikosteroidi poput budezonida izazivaju malformacije (rascjep nepca, malformacije kostura). Međutim, ti eksperimentalni rezultati na životinjama ne čine se relevantnima za ljude pri preporučenim ozama. Reproduktivna ispitivanja na životinjama s formoterolom pokazala su donekle smanjenu plodnost mužjaka štakora pri velikoj sistemskoj izloženosti i gubitak zametaka pri implantaciji, kao i smanjeno ano postnatalno preživljavanje i porođajnu težinu pri značajno većim sistemskim izloženostima od onih postignutih

3 godine

tijekom kliničke primjene. Međutim, čini se kako ti eksperimentalni rezultati na životinjama nisu

relevantni za ljude.

 

 

 

odobren

6.

FARMACEUTSKI PODACI

 

nije

 

 

6.1

Popis pomoćnih tvari

 

više

 

 

 

 

 

laktoza hidrat

 

 

 

6.2

Inkompatibilnosti

koji

 

 

Nije primjenjivo.

 

 

 

6.3

Rok valjanosti

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

Nakon otvaranja folije: 6 mjeseci

6.4 Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Poklopac nastavka za usta čuvati zatvorenim nakon skidanja folije.

6.5 Vrsta i sadržaj spremnika

Inhalator je bijele boje s poluprozirnim poklopcem nastavka za usta koji je boje crvenog vina. Dijelovi inhalera kod kojih dolazi do dodira lijeka sa sluznicom napravljeni su od akrilonitril butadien stirena (ABS), polietilena (PE) i polipropilena (PP). Jedan inhalator sadrži 120 doza i omotan je folijom.

Pakiranja sadrže 1 ili 3 inhalatora.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Nema posebnih zahtjeva.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nizozemska

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/949/001

EU/1/14/949/003

9.

DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 19. studeni 2014.

odobren

Datum posljednje obnove:

 

 

10.

DATUM REVIZIJE TEKSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nije

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za

lijekove http://www.ema.europa.eu

više

 

 

 

koji

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

1. NAZIV LIJEKA

Vylaer Spiromax 320 mikrograma/9 mikrograma prašak inhalata

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna primijenjena doza (doza koja izlazi iz nastavka za usta inhalatora Spiromax) sadrži 320 mikrograma budezonida i 9 mikrograma formoterol fumarat dihidrata.

To odgovara odmjerenoj dozi od 400 mikrograma budezonida i 12 mikrograma formoterol fumarat dihidrata.

Pomoćna(e) tvar(i) s poznatim učinkom:

Jedna doza sadrži oko 10 miligrama laktoze (u obliku hidrata).

Za cjeloviti popis pomoćnih tvari vidjeti dio 6.1.

3.

FARMACEUTSKI OBLIK

 

odobren

 

 

Prašak inhalata.

 

 

Bijeli prašak.

nije

 

 

 

 

Bijeli inhalator s poluprozirnim poklopcem nastavka za usta boj crvenog vina.

4.

KLINIČKI PODACI

 

 

4.1 Terapijske indikacije

Vylaer Spiromax indiciran je samo u odraslihvišeu dobi od 18 godina i starijih.

Astma

Lijek

koji

 

 

 

Vylaer Spiromax je indiciran u redovitom liječenju astme kad je primjereno kombinirano liječenje (inhalacijskim kortikost roidom i dugodjelujućim agonistima ß2-adrenergičkih receptora):

-u bolesnika u kojih astma nije zadovoljavajuće kontrolirana inhalacijskim kortikosteroidima i „prema potrebi“ inhalacijskim kratkodjelujućim agonistima ß2-adrenergičkih receptora.

ili

-u bolesnika u kojih astma već zadovoljavajuće kontrolirana primjenom i inhalacijskih kortikosteroida i dugodjelujućim agonistima ß2-adrenergičkih receptora.

KOPB

Simptomatsko liječenje bolesnika s teškom KOPB (FEV1 < 50% od predviđene normale) i anamnezom ponavljanih egzacerbacija, koji imaju značajne simptome unatoč redovnoj terapiji bronhodilatatorima dugog djelovanja.

4.2 Doziranje i način primjene

Vylaer Spiromax indiciran je samo u odraslih u dobi od 18 godina i više.

Vylaer Spiromax nije indiciran za primjenu u djece, u dobi od 12 godina i mlađe, niti za adolescente u dobi od 13 do 17 godina.

Preporučene doze:

Doziranje

Astma

Vylaer Spiromax nije namijenjen za početno zbrinjavanje astme.

Vylaer Spiromax nije odgovarajuće liječenje za odraslog bolesnika koji ima samo blagi oblik astme i koji nije zadovoljavajuće kontroliran inhalacijskim kortikosteroidom i „prema potrebi“ inhalacijskim ß2 adrenoreceptorskim agonistima kratkog djelovanja.

Doziranje lijeka Vylaer Spiromax je individualno i mora se prilagoditi težini bolesti. To se mora uzeti u obzir ne samo pri započinjanju liječenja kombiniranim lijekovima nego i kod prilagodbe doze održavanja. Ako je nekom bolesniku nužna drukčija kombinacija doza u odnosu na one dostupne u kombiniranom inhalatoru, moraju mu se propisati odgovarajuće doze β2 adrenoceptorskih agonista i/ili kortikosteroida u pojedinačnim inhalatorima.

Kada su simptomi astme kontrolirani, može se razmotriti postupno smanjenje doze lijeka Vylaer Spiromax. Liječnik koji je propisao lijek/pružatelj zdravstvene skrbi mora redovito vršiti ponovnu procjenu bolesnika, kako bi doza lijeka Vylaer Spiromax ostane optimalna. Dozu se mora titrirati na najnižu dozu pri kojoj se održava učinkovita kontrola simptoma.

Kad je primjereno titriranje doze na nižu jačinu od one koja je dostupna u inhalatoru Vylaer Spiromax, potrebna je promjena na drugi kombinirani lijek s fiksnom dozom budez nida i formoterol fumarata, koji sadrži nižu dozu inhalacijskog kortikosteroida. Kada se kontrola simptoma dugoročno održava najnižom preporučenom dozom, tada se u sljedećem koraku m že pokušati sa samim inhalacijskim

kortikosteroidom.

nije

odobren

 

U uobičajenoj praksi kad se kontrola simptoma postiže doziranjem dvaput dnevno s nižom jačinom lijeka, titracija na nižu učinkovitu dozu može uključiti doziranje jedanput dnevno, radije nego liječenje samim inhalacijskim kortikosteroidom, kadavišeje po mišljenju liječnika koji propisuje lijek, za održavanje kontrole bolesti potreban bronhod latator dugog djelovanja.

Pacijente treba uputiti da uvijekkojiima u pri ruci još jedan inhalator s brzodjelujućim bronhodilatatorom za hitno ublažavanje simptoma.

Odrasli (s 18 godinaLijekviš ): 1 inhalacija dvaput dnevno. Nekim bolesnicima može biti potrebno do najviše 2 inhalacije dvaput dnevno.

Povećana uporaba zasebnog brzodjelujućeg bronhodilatatora ukazuje na pogoršanje postojećeg stanja i zahtijeva ponovnu procjenu terapije astme.

Vylaer Spiromax od 320 mikrograma/9 mikrograma treba koristiti samo kao terapiju održavanja.

KOPB

Preporučene doze:

Odrasli (s 18 godina i više):

1 inhalacija dvaput dnevno

Posebne populacije:

Stariji bolesnici (≥65 godina)

Za primjenu inhalacijom.
Za starije bolesnike nema posebnih zahtjeva za doziranje.
Bolesnici s oštećenjem bubrega ili jetre
Nema dostupnih podataka o primjeni kombiniranog lijeka s fiksnom dozom budezonida i formoterol fumarat dihidrata u bolesnika s oštećenom jetrom ili bubrezima. Budući da se budezonid i formoterol primarno eliminiraju metabolizmom u jetri, može se očekivati povećana izloženost u bolesnika s teškom cirozom jetre.
Pedijatrijska populacija
Sigurnost i djelotvornost lijeka Vylaer Spiromax u djece stare 12 godina i mlađe, te u adolescenata od 13 do 17 godina nisu još ustanovljene. Nema podataka o primjeni u djece.
Ovaj lijek ne preporučuje se za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina. Način primjene

Spiromax je inhalator koji se aktivira udisajnim protokom zraka,odobrenšto znači da se djelatne tvari dostavljaju u dišne puteve kada bolesnik udahne kroz nastavak za usta. Pokazalo se da bolesnici s

umjerenom i teškom astmom mogu proizvesti dostatnu brzinu prot ka zraka udahom kako bi Spiromax dostavio terapijsku dozu lijeka (vidjeti dio 5.1).

mora upozoriti da pozorno pročitaju uputu o lijeku i slnijeede upute za uporabu navedene u njoj.

Vylaer Spiromax se mora koristiti pravilno kako bi se postiglo učinkovito liječenje. Bolesnike se stoga

Uporaba lijeka Vylaer Spiromax slijedi tri jednostav a koraka: otvorite, udahnite i zatvorite kako je navedeno u nastavku.više

Otvorite: Držite Spiromax s poklopcem nastavka za usta na dnu i otvorite poklopac nastavka za usta savijanjem prema dolje dok se dokojikra a ne otvori kad se začuje jedan klik.

Udahnite: Stavite nastavak za usta između zubi tako da usnama obuhvatite nastavak za usta, nemojte

Zatvorite: Lagano izdahnite zatvorite poklopac nastavka za usta

zubima gristi nastavak za usta inhalatora. Snažno i duboko udahnite kroz nastavak za usta. Izvadite Spiromax iz usta i zadržiteLijekdah 10 sekundi ili sve dok je to bolesnicima ugodno.

Također je važno uputiti bolesnike da ne protresaju inhalator prije uporabe i ne izdišu kroz Spiromax te da ne blokiraju ispuste za zrak kod pripreme koraka „Udahnite“.

Bolesnicima se također mora savjetovati da nakon inhalacije isperu usta vodom (vidjeti dio 4.4)

Bolesnik kod primjene lijeka Vylaer Spiromax može osjetiti okus zbog pomoćne tvari, laktoze.

4.3 Kontraindikacije

Preosjetljivost na djelatne tvari ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi

Općenito

Preporučuje se postupno smanjivanje doze pri prekidu liječenja. Lijek se ne smije naglo prestati uzimati.

Ako bolesnici smatraju liječenje neučinkovitim ili prekorače najvišu preporučenu dozu lijeka Vylaer Spiromax, moraju zatražiti liječničku pomoć (vidjeti dio 4.2). Iznenadno i progresivno pogoršanje kontrole astme ili KOPB-a potencijalno je opasno po život te bolesnik mora pristupiti hitnoj medicinskoj procjeni. U toj situaciji se mora razmotriti potreba za pojačanom terapijom kortikosteroidima, primjerice terapijom oralnim kortikosteroidima ili liječenjem antibioticima ako je prisutna infekcija.

Bolesnicima se mora savjetovati da uvijek imaju kod sebe inhalator za hitno simptomatsko liječenje dostupan u svako doba.

Bolesnike se mora podsjetiti da svoju dozu održavanja lijekom Vylaer Spiromax uzimaju kao što je propisano, čak i kad nemaju simptoma.

Profilaktična uporaba lijeka Vylaer Spiromax, npr. prije vježbanja, nije ispitana. Mora se razmotriti korištenje zasebnog brzodjelujućeg bronhodilatatora kod takve profilaktičke uporabe.

Simptomi astme

Bolesnike mora redovito procijenjivati liječnik koji im propisuje lijekove/pružatelj zdravstvene skrbi kako bi doza inhalatora Vylaer Spiromax ostala optimalna. Dozu se mo a tit irati na najnižu kod koje se održava učinkovita kontrola simptoma. Nakon što se postigne kontrola simptoma astme može se razmotriti postupno smanjenje doze lijeka Vylaer Spiromax. Kad je primjereno titrirati dozu na nižu

jačinu od one koja je dostupna u lijeku Vylaer Spiromax, potrebna je zamjena s drugim kombiniranim

lijekom s fiksnom dozom budezonida i formoterolfumarata, k ji sadrži nižu dozu inhalacijskog

kortikosteroida.

 

 

odobren

Važno je redovno pregledavati bolesnike pri postup

om smanjivanju doze liječenja.

 

nije

 

Bolesnici ne smiju započinjati liječenje lijekom Vylaer Spiromax tijekom egzacerbacije, niti tijekom

značajnog akutnog pogoršanja astme.

 

 

 

koji

 

 

 

Ozbiljne nuspojave povezane s astmom egzacerbacijeviše

mogu se pojaviti tijekom liječenja lijekom

Vylaer Spiromax. Bolesnike treba sav etovati da nastave liječenje, ali da zatraže savjet liječnika ako se simptomi astme ostanu nekontrolirani ili se pogoršaju nakon početka primjene lijeka Vylaer Spiromax.

Nakon doziranja možeLijekdoći do paradoksalnog bronhospazma s trenutnim pojačanjem zviždanja u plućima i nedostatkom zraka. Ako bolesnik osjeti paradoksalni bronhospazam, Vylaer Spiromax se mora trenutno prekinut , bolesnika se mora pregledati te po potrebi, treba uvesti zamjensku terapiju. Paradoksalni bronhospazam reagira na brzodjelujući inhalacijski bronhodilatator te ga se mora odmah liječiti (vidjeti dio 4.8).

Sistemski učinci

Sistemski učinci mogu se pojaviti kod primjene svakog inhalacijskog kortikosteroida, posebice kad su propisane visoke doze kroz dulja razdoblja. Mnogo je manja vjerojatnost pojave tih učinaka uz inhalacijsko liječenje nego pri peroralnom uzimanju kortikosteroida.

Mogući sistemski učinci uključuju Cushingov sindrom, Cushingoidna obilježja, adrenalnu supresiju, zastoj u rastu djece i adolescenata, smanjenje mineralne gustoće kostiju, kataraktu i glaukom i rjeđe niz psiholoških učinaka ili učinaka na ponašanje uključujući psihomotornu hiperaktivnost, poremećaje spavanja, anksioznost, depresiju ili agresivnost (pogotovo u djece) (vidjeti dio 4.8).

Preporučuje se redovito praćenje visine djece koja primaju produljeno liječenje inhalacijskim kortikosteroidima. Ako se rast uspori, terapiju se mora ponovno procijeniti s ciljem smanjivanja doze inhalacijskog kortikosteroida na najnižu dozu kojom se održava učinkovita kontrola astme, ukoliko je moguće. Prednosti kortikosteroidne terapije kortikosteroida i moguće rizike supresije rasta mora se

pomno odvagnuti. Osim toga, nužno je razmotriti upućivanje bolesnika pedijatru specijalistu za respiratorne bolesti.

Ograničeni podaci iz dugoročnih ispitivanja ukazuju da će većina djece i adolescenata liječenih inhalacijskim budezonidom u konačnici dostići ciljnu visinu u odrasloj dobi. Međutim, bilo je opaženo početno malo, ali prolazno usporavanje rasta (približno 1 cm). To se obično događa u prvoj godini liječenja.

Učinak na gustoću kostiju

Mora se uzeti u obzir razmotriti potencijalne učinke na gustoću kostiju, poglavito u bolesnika koji primaju visoke doze kroz dulje vrijeme, a istodobno imaju čimbenike rizika za osteoporozu.

Dugoročna ispitivanja s inhalacijskim budezonidom u djece sa srednjim vrijednostima dnevnih doza od 400 mikrograma (odmjerena doza) ili u odraslih kod dnevnih doza od 800 mikrograma (odmjerena doza) nisu pokazala značajne učinke na mineralnu gustoću kostiju. Nema dostupnih informacija o učinku viših doza kombinirane terapije fiksnom dozom budezonida/formoterolfumarat dihidrata.

Koristi terapije inhalacijskim budezonidom obično bi trebale svestiodobrenna najmanju moguću mjeru potrebu za uzimanjem oralnih steroida, ali bolesnici koji pr laze s terapije oralnim steroidima mogu

Funkcija nadbubrežne žlijezde

Ukoliko postoji ikakav razlog za pretpostavku da je funkcija nadbubrežne žlij zde narušena

prethodnom terapijom sistemskim steroidima, mora se obratiti pozornost kod prebacivanja bolesnika na kombiniranu terapiju fiksnom dozom budezonida/formoterolfumarata.

značajnije vrijeme biti izloženi riziku narušene adrenalne r zerve. Oporavak može trajati još neko značajnije vrijeme nakon prekida terapije oralnim stero d ma, stoga bolesnici ovisni o oralnim

steroidima, a koji su prebačeni na inhalacijski budezo id mogu još neko značajnije vrijeme biti

 

 

nije

izloženi riziku narušavanja adrenalne funkcije. U tim okolnostima, mora se redovito pratiti funkciju

hipotalamo-hipofizno-adrenalne osi.

više

 

Visoke doze kortikosteroida

 

Produljeno liječenje visokim dozama inhalacijskih kortikosteroida, posebice dozama višim od

preporučenih, također može rezultirati klinički značajnom adrenalnom supresijom. Stoga se u

 

koji

razdobljima stresa, poput teš ih infekcija ili elektivnih kirurških zahvata, mora razmotriti uvođenje

Lijek

 

dodatnog sistemskog kortikosteroida. Brzo smanjenje doze steroida može uzrokovati akutnu adrenalnu krizu. Simptomi i znakovi koji mogu biti viđeni u akutnoj adrenalnoj krizi mogu biti ponešto nejasni ali mogu uključivati anoreksiju, bol u abdomenu, gubitak težine, umor, glavobolju, mučninu, povraćanje, smanjenu razinu svijesti, napadaje, hipotenziju i hipoglikemiju.

Liječenje dodatnim sistemskim steroidima ili inhalacijskim budezonidom ne smije se naglo prekidati.

Prijelaz s oralne terapije

Za vrijeme prijelaza s oralne terapije na kombiniranu terapiju fiksnom dozom budezonid/ formoterolfumarata, doći će do općenito sniženog sistemskog djelovanja steroida, što može rezultirati pojavom simptoma alergije ili artritisa, poput rinitisa, ekcema i bolova u mišićima i zglobovima. Za ta stanja mora se započeti specifično liječenje. Na općenito insuficijentan glukokortikosteroidni učinak mora se posumnjati ako se, u rijetkim slučajevima, pojave simptomi poput umora, glavobolje, mučnine i povraćanja. U tim je slučajevima ponekad nužno privremeno povećanje doze oralnih glukokortikosteroida.

Oprez kod posebnih bolesti
Interakcije s drugim lijekovima

Infekcije usta

Za smanjenje rizika od orofaringealne kandidijaze, bolesnika se mora uputiti da ispere usta vodom nakon inhaliranja doze. Ako se razvije orofaringealna kandidijaza, bolesnici također moraju ispirati usta vodom nakon inhaliranja po potrebi.

Pneumonija u bolesnika s KOPB-om

U bolesnika s KOPB-om koji su primali inhalacijske kortikosteroide zabilježeno je povećanje incidencije pneumonije, uključujući pneumoniju koja je zahtijevala bolničko liječenje. Postoje neki pokazatelji povećanog rizika od pneumonije s povećanjem doze steroida, ali to se nije uvjerljivo dokazalo u svim ispitivanjima.

Ne postoje uvjerljivi klinički dokazi o razlikama u veličini rizika za pneumoniju između pojedinih inhalacijskih kortikosteroida unutar te skupine.

Liječnici moraju pozorno pratiti mogući razvoj pneumonije u bolesnika s KOPB-om s obzirom da se kliničke manifestacije tih infekcija podudaraju sa simptomima egzacerbacije KOPB-a.

Čimbenici rizika za pneumoniju u bolesnika s KOPB-om uključujuodobrenaktivne pušače, stariju dob, niski indeks tjelesne mase (BMI) i teški oblik KOPB-a.

Mora se izbjegavati istodobno liječenje itrakonazolom, ritonavi m ili drugim potentnim inhibitorima CYP3A4 (vidjeti dio 4.5). Ako to nije moguće, vremenskinijerazmak između primjene lijekova koji stupaju u interakciju mora biti što je moguće duži. U bol snika koji uzimaju potentne inhibitore CYP3A4, ne preporučuje se kombinirana terapija fiks om dozom budezonida/formoterolfumarata.

Kombinaciju fiksne doze budezonida i formoterolfumaratviše dihidrata mora se primjenjivati s oprezom bolesnicima s tirotoksikozom, feokromockojitomom, šećernom bolešću, neliječenom hipokalemijom, hipertrofičnom opstruktivnom kardi miopatijom, idiopatskom subvalvularnom stenozom aortne, teškom hipertenzijom, aneurizmom ili drugim teškim kardiovaskularnim poremećajima, kao što su ishemijska srčana bolest, tahiaritmije ili teško srčano zatajenje.

Nužan je oprez u liječenLijeku bolesnika s produljenim QTc- intervalom. Sam formoterol može izazvati produljenje QTc-intervala.

Dozu inhalacijskih kortikosteroida i potrebu za inhalacijskim kortikosteroidima mora se ponovno procijeniti u bolesnika s aktivnom ili latentnom tuberkulozom pluća, gljivičnim i virusnim infekcijama dišnih puteva.

Dodatne kontrole glukoze u krvi mora se razmotriti u bolesnika s dijabetesom.

Agonisti ß2-adrenoreceptora

Visoke doze ß2-adrenoreceptorskih agonista mogu izazvati potencijalno ozbiljnu hipokalemiju. Istodobno liječenje ß2-adrenoreceptorskim agonistima i lijekovima koji mogu uzrokovati hipokalemiju ili pojačati hipokalemijski učinak, npr. derivatima ksantina, steroidima i diureticima, može doprinijeti mogućem hipokalemijskom učinku ß2-adrenoreceptorskih agonista.

Liječenje ß2-adrenoreceptorskim agonistima može uzrokovati povišene razine inzulina, slobodnih masnih kiselina, glicerola i ketonskih tijela u krvi.

Farmakodinamičke interakcije

Poseban se oprez preporučuje u nestabilnoj astmi gdje varira uporaba bronhodilatatora za hitno simptomatsko liječenje u akutnoj teškoj astmi jer postojeći rizik može povećati hipoksija i u drugim stanjima kad je veća vjerojatnost nastanka hipokalemije. U tim stanjima preporučuje se pratiti razine kalija u serumu.

Pomoćne tvari

Ovaj lijek sadrži laktozu. Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja galaktoze, nedostatkom laktaze ili malapsorpcijom glukoze i galaktoze ne bi trebali uzimati ovaj lijek. Pomoćna tvar laktoza sadrži male količine mliječnih bjelančevina koje mogu uzrokovati alergijske reakcije.

4.5 Interakcija s drugim lijekovima i drugi oblici interakcije

Farmakokinetičke interakcije

Potentni inhibitori CYP3A4 (npr. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, pozakonazol, klaritromicin, telitromicin, nefazodon i inhibitori HIV proteaze) vjerojatno će značajno povisiti razine budezonida u plazmi pa se istodobna primjena mora izbjegavati. Ukoliko to nije moguće, vremenski interval između

primjene inhibitora i budezonida mora biti što je moguće duži (vidjetiodobrendio 4.4).

Potentan inhibitor CYP3A4, ketokonazol, 200 mg jednom dnevno, je povisio plazmatske razine istodobno oralno primijenjenog budezonida (jednokratna doza 3 mg) za prosječno šest puta. Kad je

ketokonazol bio primijenjen 12 sati nakon budezonida koncentracija se povećala u prosjeku za samo tri puta, pokazujući da odvajanje vremena primjene može smanjiti povećanje razina u plazmi. Ograničeni podaci o ovoj interakciji visokih doza inhalacijsk g budezonida upućuju da može doći do

značajnog povećanja razina u plazmi (prosječno za četirinijeputa) ako se itrakonazol u dozi od 200 mg

jednom dnevno, istodobno primjenjuje s inhalacijskim bud zonidom (jednokratna doza od 1000 mikrograma).

Beta-adrenergički blokatori mogu oslabiti višeili inhibirati učinak formoterola. Terapija kombinacijom budezonida i formoterolfumarat dihidrata se stoga ne smije davati zajedno s beta-adrenergičkim blokatorima (uključujući kapi zakojiči) sim ako za to ne postoje jako uvjerljivi razlozi.

Istodobno liječenje s kinidinom, dizopiramidom, prokainamidom, fenotiazinima, antihistaminicima Lijek

(terfenadin), inhibitorima monoaminooksidaze i tricikličkim antidepresivima mogu produljiti QTc- interval i povećati rizik od v ntrikularnih aritmija.

Osim toga, L-Dopa, -tiroksin, oksitocin i alkohol mogu narušiti srčanu toleranciju β 2- simpatomimetika.

Istodobno liječenje s inhibitorima monoaminooksidaze, uključujući lijekove sličnih osobina poput furazolidona i prokarbazina mogu potaknuti hipertenzivne reakcije.

Povećan je rizik aritmija u bolesnika koji istodobno primaju anesteziju halogeniranim ugljikovodicima.

Istodobna primjena drugih β -adrenergičkih lijekova i antikolinergičkih lijekova potencijalno može imati i aditivni bronhodilatatorni učinak.

Hipokalemija može povećati sklonost aritmijama u bolesnika koji se liječe glikozidima digitalisa.

Nije zabilježena interakcija budezonida i formoterola s drugim lijekovima koji se koriste u liječenju astme.

Pedijatrijska populacija

Ispitivanja interakcija provedena su samo u odraslih.

4.6 Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o trudnoćama izloženim terapiji kombinacijom fiksne doze budezonida i formoterolfumarat dihidrata ili istodobnom liječenju formoterolom i budezonidom. Podaci o embrio-fetalnom razvojnom ispitivanju na štakorima nisu pokazali dokaze nikakvih dodatnih učinaka te kombinacije.

Nema aodgovarajućih podataka o primjeni formoterola u trudnica. U reproduktivnim ispitivanjima na životinjama, formoterol je pri vrlo visokim razinama sistemske izloženosti uzrokovao nuspojave (vidjeti dio 5.3).

Podaci dobiveni iz približno 2000 izloženih trudnoća ne ukazuju na povećani teratogeni rizik povezan s primjenom inhalacijskog budezonida. U ispitivanjima na životinjama, pokazalo se da

glukokortikosteroidi izazivaju malformacije (vidjeti dio 5.3). Kod čovjeka pri preporučenim dozama taj učinak vjerojatno nije relevantan.

Ispitivanjima na životinjama također je utvrđen utjecaj prekomjerne prenatalne razine glukokortikosteroida na povećane rizike intrauterinog zastoja u rastu, kardiovaskularne bolesti u odrasloj dobi i trajnih promjena gustoće glukokortikoidnih receptora, pretvorbe neurotransmitera i ponašanje pri izloženosti dozama ispod teratogenog raspona d za.

odobren

Za vrijeme trudnoće, terapiju kombinacijom budezon da

formoterolfumarat dihidrata u fiksnoj dozi

smije se samo koristiti ako koristi premašuju potencijal

rizike. Nužno je koristiti najnižu učinkovitu

dozu budezonida potrebnu za održavanje adekvatne ko trole astme.

nije

Dojenje

 

Budezonid se izlučuje u majčino mli eko. Međutim,više u terapijskim dozama ne očekuju se učinci na

dojenče. Nije poznato izlučuje li se f rmoterol u majčino mlijeko u ljudi. U mlijeku štakora otkrivene

su male količine formoterola. Primjenukojikombinirane terapije budezonida i formoterolfumarat dihidrata u fiksnoj dozi dojiljama se smije razmotriti samo ako je očekivana korist za majku veća od bilo kakvog mogućeg rizika za dijete.

Plodnost

Lijek

 

Nisu dostupni podaci o plodnosti.

4.7Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima

Vylaer Spiromax ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

4.8Nuspojave

Sažetak sigurnosnog profila

Budući da Vylaer Spiromax sadrži i budezonid i formoterol, može se pojaviti isti obrazac nuspojava koji je primijećen za te dvije tvari. Nije primijećeno povećanje incidencije nuspojava nakon istodobne primjene ta dva sastojka. Najčešće nuspojave su farmakološki predvidive nuspojave terapije ß 2- adrenoreceptorskim agonistima, kao što su tremor i palpitacije. Te pojave uglavnom su blage i obično nestaju unutar nekoliko dana liječenja. U trogodišnjem kliničkom ispitivanju budezonida u liječenju KOPB-a, stvaranje modrica na koži i pneumonija pojavljivali su se s učestalošću od 10%, odnosno 6%

u usporedbi s placebo skupinom gdje su se javljale s učestalošću od 4%, odnosno 3% u (p<0,001 odnosno p<0,01).

Vylaer Spiromax nije indiciran u djece i adolescenata u dobi manjoj od 18 godina starosti (vidjeti dio 4.2).

Tablični popis nuspojava

Nuspojave koje se povezuju s budezonidom ili formoterolom navedene su u nastavku i razvrstane prema klasifikaciji organskih sustava i učestalosti. Učestalost je definirana kao: vrlo često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), manje često (≥ 1/1000 i < 1/100), rijetko (≥ 1/10 000 i < 1/1000), vrlo rijetko (< 1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Klasifikacija organskih

Učestalost

 

Nuspojava

 

sustava

 

 

 

 

 

 

Infekcije i infestacije

Često

 

Kandidijaza orofarinksa, Pneumonija (u bolesnika

 

 

 

 

 

s KOPB-om)

Poremećaji imunološkog

Rijetko

 

Neposredne i odgođene reakcije preosjetljivosti,

sustava

 

 

 

 

odobren

 

 

 

 

npr. egzantem, urtikarija, svrbež, dermatitis,

 

 

 

 

 

angioedem i anafilaktička reakcija

Endokrini poremećaji

Vrlo rijetko

 

Cushingov sindrom, ad enalna supresija, zastoj u

 

 

 

 

 

rastu, smanjenje mineralne gustoće kostiju

Poremećaji metabolizma i

Rijetko

 

Hipokalemija

prehrane

 

Vrlo rijetko

 

Hiperglikemija

Psihijatrijski poremećaji

Manje često

 

Agresivn st, psihomotorna hiperaktivnost,

 

 

 

 

 

anksioznost, poremećaji spavanja

 

 

Vrlo rijetko

 

Depresija, promjene ponašanja (uglavnom u

 

 

 

 

 

djece)

 

Poremećaji živčanog

Često

više

Glavobolja,nije

tremor

 

sustava

 

Manje često

 

Omaglica

 

 

 

Vrlo rijetko

 

Poremećaji okusa

Poremećaji oka

 

Vrlo rijetko

 

Katarakta i glaukom

Srčani poremećaji

 

Često

 

Palpitacije

 

 

 

Manje često

 

Tahikardija

 

 

Lijek

Rijet

 

Srčane aritmije, npr. fibrilacija atrija,

 

 

koji

 

supraventrikularna tahikardija, ekstrasistole

 

 

 

 

 

 

Vrlo rijetko

 

Angina pektoris. Produljenje QTc-intervala

Krvožilni poremećaji

Vrlo rijetko

 

Promjenjivi krvni tlak

Poremećaji dišnog sustava,

Često

 

Blaga iritacija grla, kašalj, promuklost

prsišta i sredoprsja

 

Rijetko

 

Bronhospazam

 

 

Vrlo rijetko

 

Paradoksalni bronhospazam

Poremećaji probavnog

Manje često

 

Mučnina

 

sustava

 

 

 

 

 

 

Poremećaji kože i

 

Manje često

 

Modrice

 

potkožnog tkiva

 

 

 

 

 

 

Poremećaji mišićno-

Manje često

 

Grčevi mišića

koštanog i vezivnog tkiva

 

 

 

 

 

Opis odabranih nuspojava

 

 

 

 

 

Kandidijaza orofarinksa uzrokovana je odlaganjem djelatne tvari. Savjetovanjem bolesniku da ispere usta vodom nakon svake doze svest će rizik na najmanju moguću mjeru. Kandidijaza orofarinksa obično reagira na topikalno antifungalno liječenje bez potrebe za prekidom uzimanja inhalacijskog kortikosteroida.

Paradoksalni bronhospazam može se pojaviti vrlo rijetko, u manje od 1 na 10 000 ljudi s trenutnim pojačanjem zviždanja u plućima i nedostatkom zraka nakon doziranja. Paradoksalni bronhospazam odgovara na brzodjelujući inhalacijski bronhodilatator te ag se mora odmah liječiti. Vylaer Spiromax se mora trenutno prekinuti, bolesnika se mora procijeniti , te po potrebi, treba mu uvesti drugu terapiju (vidjeti dio 4.4).

Sistemski učinci inhalacijskih kortikosteroida mogu se pojaviti, posebice pri visokim dozama propisanim za duga razdoblja. Mnogo je manja vjerojatnost pojave tih učinaka nego uz oralne kortikosteroide. Mogući sistemski učinci uključuju Cushingov sindrom, Cushingoidna obilježja, adrenalnu supresiju, zastoj u rastu djece i adolescenata, smanjenje mineralne gustoće kosti, kataraktu i glaukom. Može doći i do povećane osjetljivosti na infekcije i smanjene sposobnosti prilagodbe stresu. Učinci vjerojatno ovise o dozi, vremenu izloženosti, istodobnoj i prethodnoj izloženosti steroidima i individualnoj osjetljivosti.

Liječenje agonistima ß2 adrenoreceptora može rezultirati povećanjem razina inzulina, slobodnih masnih kiselina, glicerola i ketonskih tijela u krvi.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnjiodobrenna njegove uspojave. Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka. Od zdravstv nih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9 Predoziranje

Predoziranje formoterolom vjerojatno bi uzrokovalo nijeuč nke tipične za agoniste β2-adrenoreceptora: tremor, glavobolju, palpitacije. U izoliranim slučajevima prijavljeni simptomi su tahikardija, hiperglikemija, hipokalemija, produljeni QTc-interval, aritmija, mučnina i povraćanje. Može biti indicirano potporno i simptomatsko liječenje. Doza od 90 mikrograma primijenjena tijekom 3 sata bolesnicima s akutnom bronhijalnom opstrukc jom nije dovela do sigurnosnih pitanja.

 

 

koji

Ne očekuje se da akutno predoziran e budezonidom,više čak i u prekomjernim dozama, predstavlja

klinički problem. Kad se kronično

risti u prekomjernim dozama, mogu se pojaviti sistemski učinci

glukokortikosteroida poput hiper

rticizma i adrenalne supresije.

 

Lijek

 

 

Ako se terapiju lijekom Vylaer Spiromax mora prekinuti zbog predoziranja komponentom formoterola

u lijeku, mora se razmotriti primjena odgovarajuće terapije inhalacijskim kortikosteroidom.

5.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1Farmakodinamička svojstva

Farmakoterapijska skupina: Lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva, adrenergici i ostali lijekovi za opstruktivne bolesti dišnih puteva.

ATK oznaka: R03AK07

Mehanizam djelovanja i farmakodinamički učinci

Vylaer Spiromax sadrži formoterol i budezonid koji imaju različite mehanizme djelovanja i pokazuju aditivne učinke u smislu smanjenja egzacerbacija astme. O mehanizmima djelovanja dviju djelatnih tvari je više rečeno u dolje navedenom tekstu.

Budezonid

Budezonid je glukokortikosteroid koji inhaliran ima protuupalno djelovanje u dišnim putevima ovisno o dozi, što rezultira ublažavanjem simptoma i smanjenjem egzacerbacija astme. Budezonid primijenjen inhalacijom ima manje teških nuspojava od sistemskih kortikosteroida. Nije poznat točan mehanizam odgovoran za protuupalni učinak glukokortikosteroida.

Formoterol

Formoterol je selektivni β2-adrenoreceptorski agonist koji kad se inhalira uzrokuje brzu i dugotrajnu relaksaciju glatkih mišića bronha u bolesnika s reverzibilnom opstrukcijom dišnih puteva. Bronhodilatatorni učinak ovisi o dozi, s nastupom učinka unutar 1 do 3 minute. Trajanje učinka je najmanje 12 sati nakon jednokratne doze.

Klinička djelotvornost i sigurnost

Astma

Terapija održavanja budezonidom/formoterolom

Klinička ispitivanja na odraslima pokazala su da su se dodavanjem formoterola budezonidu simptomi astme poboljšali, a egzacerbacije smanjile.

U dva ispitivanja u trajanju 12 tjedana učinak kombinacije budezonida/formoterola na funkciju pluća

bio je istovjetan onom slobodne kombinacije budezonida i formoter

la te se pokazao većim od učinka

samog budezonida. U svim liječenim skupinama korišteni su kratk

jelujući β2-adrenoreceptorski

agonisti po potrebi. Nije bilo znakova smanjenja antiastmatičnog učinka tijekom vremena.

Provedena su dva pedijatrijska ispitivanja u trajanju od 12 t

 

odobren

dana u kojima je 265 djece u dobi od 6

do 11 godina bilo liječeno dozom održavanja budezo

da/formoterola (2 inhalacije od 80

mikrograma/4,5 mikrograma po inhalaciji dva puta d

ev o)

 

kratkodjelujućim ß2 adrenoreceptorskim

 

 

nije

 

 

agonistom po potrebi. Plućna funkcija poboljšala se u oba ispitivanja, a liječenje je dobro podnešeno u

usporedbi s odgovarajućom dozom budezon da primijenjenog samostalno.

KOPB

više

 

 

 

 

 

U dva ispitivanja u trajanju od 12kojimjeseci, kod bolesnika s teškom KOPB, procijenjen je učinak na

plućnu funkciju i stopu egzacerbacije (definirana kao liječenje peroralnim steroidima i/ili liječenja antibioticima i/ili hospitalizacije)Lijek . Pri uključivanju u ispitivanja, medijan FEV1 bio je 36% od predviđene normale. Sr dn a vrijednost broja egzacerbacija godišnje (prema gornjoj definiciji) bila je značajno smanjena pri l ečenju kombinacijom budezonida/formoterola u usporedbi s liječenjem samo formoterolom ili placebom (srednja vrijednost stope 1,4 u usporedbi s 1,8-1,9 u skupini placebo/formoterol). Srednja vrijednost broja dana liječenja oralnim kortikosteroidima/bolesniku tijekom 12 mjeseci blago je smanjena u skupini liječenoj kombinacijom budezonida/formoterola (7-8 dana/bolesniku/godišnje u usporedbi s 11-12 i 9-12 dana u skupinama s placebom odnosno formoterolom). Za promjene parametara plućne funkcije poput FEV1, liječenje kombinacijom budezonida/formoterola nije bilo superiornije od liječenja samo formoterolom.

Brzina vršnog inspiratornog protoka kroz inhalator Spiromax

Randomizirano, otvoreno ispitivanje s placebom provedeno je na djeci i adolescentima s astmom (u dobi od 6-17 godina), odraslima s astmom (u dobi od 18-45 godina), odraslima s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB– u dobi > 50 godina) i zdravim dobrovoljcima (u dobi od 18- 45 godina) za procjenu brzine vršnog inspiratornog protoka (eng. peak inspiratory flow rate, PIFR) i drugih povezanih inhalacijskih parametara nakon inhalacije iz inhalatora Spiromax (koji sadrži placebo) u usporedbi s inhalacijom iz već na tržištu dostupnog inhalatora s više doza suhog praška (koji sadrži placebo). Učinak intenzivnije edukacije u tehnici inhalacije na brzinu i volumen inhalacije iz inhalatora sa suhim praškom također je procijenjen u ovim skupinama ispitanika. Podaci iz ispitivanja upućuju da neovisno o dobi i težini postojeće bolesti, djeca, adolescenti i odrasli s astmom

kao i bolesnici s KOPB-om su mogli postići brzine inspiratornog protoka kroz inhalator Spiromax slične onima postignutim kroz na tržištu dostupan inhalator koji sadrži više doza suhog praška. Srednja vrijednost PIFR postignuta u bolesnika s astmom ili KOPB-om bila je viša od 60 l/min, a to je brzina protoka pri kojoj je za oba ispitivana inhalatora poznato da su dostavljene usporedive količne lijeka u pluća. Jako maleni broj bolesnika imao je PIFR ispod 40 l/min; u slučaju kada su PIFR bili manji od 40 l/min čini se kako nije bilo grupiranja po dobi ili težini bolesti.

5.2 Farmakokinetička svojstva

Apsorpcija

Pokazalo se da su kombinacija fiksne doze budezonida i formoterola i odgovarajuće monokomponente bioekvivalentni obzirom na sistemsku izloženost budezonidu, odnosno formoterolu. Usprkos tome, primijećeno je malo povećanje supresije kortizola nakon primjene kombinacije fiksne doze u usporedbi s monokomponentama. Smatra se da razlika nema utjecaja na kliničku sigurnost.

Nema dokaza o farmakokinetičkim interakcijama između budezonida i formoterola.

Farmakokinetički parametri odgovarajućih tvari bili su usporedivi nakon primje e budezonida i formoterola kao monokomponenti ili u kombinaciji fiksne doze. Budezonid je imao neznatno viši AUC, veću brzinu apsorpcije i višu maksimalnu plazmatsku koncentraciju nakon primjene fiksne kombinacije. Maksimalna plazmatska koncentracija formoterola bila je slična nakon primjene fiksne kombinacije. Inhalirani budezonid brzo se apsorbira, a maksimalna k ncentracija u plazmi postiže se unutar 30 minuta nakon inhalacije. U ispitivanjima je srednja vrije nost odlaganja budezonida u

plućima nakon inhalacije praška pomoću inhalatora bila u rasp u od 32% do 44% isporučene doze.

 

odobren

Sistemska bioraspoloživost iznosila je oko 49% isporučene doze. Odlaganje lijeka u plućima u djece u

dobi 6-16 godina u istom je rasponu kao ono u odrasl h za stu primijenjenu dozu. Odgovarajuće

koncentracije lijeka u plazmi nisu određivane.

nije

 

Inhalirani formoterol brzo se apsorbira, a maksimalna koncentracija u plazmi postiže se unutar 10

minuta nakon inhalacije. U ispitivanjima je srednja vrijednost odlaganja formoterola u plućima nakon

inhalacije pomoću inhalatora praška inhalata, bila u rasponu od 28% do 49% isporučene doze.

 

 

koji

Sistemska bioraspoloživost iznosila e okoviše61% isporučene doze.

Distribucija

Lijek

 

 

 

Vezivanje za proteine plazme iznosi oko 50% za formoterol i 90% za budezonid. Volumen distribucije formoterola iznosi oko 4 l/kg, a budezonida 3 l/kg. Formoterol se inaktivira reakcijama konjugacije (stvaraju se aktivni O-demetilirani i deformilirani metaboliti, no oni se uglavnom smatraju inaktiviranim konjugatima). Budezonid prolazi značajan stupanj (približno 90%) biotransformacije tijekom prvog prolaza kroz jetru do metabolita niske glukokortikosteroidne aktivnosti. Glukokortikosteroidna aktivnost glavnih metabolita, 6-betahidroksi budezonida i 16-alfa- hidroksiprednizolona manja je od 1% aktivnosti budezonida. Ne postoje indikacije za bilo kakve metaboličke interakcije ni reakcije istiskivanja između formoterola i budezonida.

Eliminacija

Veći dio doze formoterola metabolizira se u jetri, nakon čega slijedi eliminacija bubrežnim putem. Nakon inhalacije, 8% do 13% isporučene doze formoterola izlučuje se nemetabolizirano mokraćom. Formoterol ima visok sistemski klirens (oko 1,4 l/min), a poluvrijeme eliminacije prosječno iznosi 17 sati.

Budezonid se eliminira metaboliziranjem uglavnom kataliziranim enzimom CYP3A4. Metaboliti budezonida eliminiraju se mokraćom kao takvi ili u konjugiranom obliku. U mokraći su otkrivene samo zanemarive količine neizmijenjenog budezonida. Budezonid ima visok sistemski klirens (oko 1,2 l/min), a poluvrijeme eliminacije iz plazme nakon i.v. doziranja prosječno iznosi 4 sata.

Farmakokinetički/farmakodinamički odnos(i)

Farmakokinetika budezonida ili formoterola u djece i bolesnika sa zatajenjem bubrega nije poznata. Izloženost budezonida i formoterola može se povećati u bolesnika s bolešću jetre.

Farmakokinetički profil lijeka Vylaer Spiromax

U farmakokinetičkim ispitivanjima sa i bez blokade aktivnim ugljenom, Vylaer Spiromax procijenjen je usporedbom s drugim odobrenim inhalacijskim lijekom koji sadrži kombinaciju fiksne doze istih djelatnih tvari, budezonida i formoterola te se pokazalo kako je jednak i u smislu sistemske izloženosti (sigurnost) i odlaganja u plućima (učinkovitost).

5.3 Neklinički podaci o sigurnosti primjene

Toksičnost zabilježena u ispitivanjima na životinjama s budezonidom i formoterolom, davanima kombinirano ili zasebno, bili su učinci povezani s prekomjernom farmakološkom aktivnošću.

U životinjskim reprodukcijskim ispitivanjima pokazalo se da kortikosteroidi poput budezonida

 

 

 

 

nije

odobren

6.

FARMACEUTSKI PODACI

 

 

6.1

Popis pomoćnih tvari

 

više

 

 

 

 

laktoza hidrat

koji

 

 

6.2

Inkompatibilnosti

 

 

 

 

 

Nije primjenjivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

Rok valjanosti

 

 

 

 

 

Lijek

 

 

 

 

izazivaju malformacije (rascjep nepca, ,malformacije kostura). Međutim, ti eksperimentalni rezultati na životinjama ne čine se relevantnima za ljude pri preporučenim dozama. R produktivna ispitivanja na životinjama s formoterolom pokazala su donekle smanjenu plodnost mužjaka štakora pri velikoj sistemskoj izloženosti i gubitak zametaka pri implantaciji, kao i smanjeno rano postnatalno preživljavanje i porođajnu težinu pri značajno većim sistemskim izl žen stima od onih postignutih tijekom kliničke primjene. Međutim, čini se kako ti eksperimentalni rezultati na životinjama nisu relevantni za ljude.

3 godine

Nakon otvaranja folije: 6 mjeseci

6.4Posebne mjere pri čuvanju lijeka

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Poklopac nastavka za usta čuvati zatvorenim nakon skidanja folije.

6.5Vrsta i sadržaj spremnika

Inhalator je bijele boje s poluprozirnim poklopcem nastavka za usta koji je boje crvenog vina. Dijelovi inhalera kod kojih dolazi do dodira lijeka sa sluznicom napravljeni su od akrilonitril butadien stirena (ABS), polietilena (PE) i polipropilena (PP). Jedan inhalator sadrži 60 doza i omotan je folijom.

Pakiranja sadrže 1 ili 3 inhalatora.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

6.6 Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom

Nema posebnih zahtjeva.

7. NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nizozemska

8. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/14/949/002

EU/1/14/949/004

9.

DATUM PRVOG ODOBRENJA/DATUM OBNOVE ODOBRENJA

Datum prvog odobrenja: 19. studeni 2014.

odobren

Datum posljednje obnove:

 

 

10.

DATUM REVIZIJE TEKSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nije

Detaljnije informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za

lijekove http://www.ema.europa.eu

 

 

 

 

koji

više

 

 

Lijek

 

 

 

 

 

 

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept