Croatian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yellox (bromfenac sodium sesquihydrate) – Označavanje - S01BC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Naziv lijekaYellox
ATK šifraS01BC11
Tvarbromfenac sodium sesquihydrate
ProizvođačPharmaSwiss Ceska Republika s.r.o

PODACI KOJI SE MORAJU NALAZITI NA VANJSKOM PAKIRANJU KUTIJA JEDNE BOČICE OD 5 ML

1.NAZIV LIJEKA

Yellox 0,9 mg/ml kapi za oko, otopina bromfenak

2.NAVOĐENJE DJELATNE/IH TVARI

1 ml otopine sadrži 0,9 mg bromfenaka (u obliku bromfenaknatrij seskvihidrata). Jedna kap sadrži približno 33 mikrograma bromfenaka.

3.POPIS POMOĆNIH TVARI

Boratna kiselina, natrijev tetraborat, natrijev sulfit bezvodni (E221) (pogledati uputu o lijeku za više informacija), tiloksapol, povidon, dinatrijev edetat, benzalkonijev klorid (pogledati uputu o lijeku za više informacija), voda za injekcije, natrijev hidroksid (za podešavanje pH)

4.FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

kapi za oko, otopina 1x5 ml

5.NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Prije uporabe pročitajte uputu o lijeku.

Za okularnu primjenu.

6. POSEBNO UPOZORENJE O ČUVANJU LIJEKA IZVAN POGLEDA I DOHVATA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7.DRUGO(A) POSEBNO(A) UPOZORENJE(A), AKO JE POTREBNO

8.ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti:

Sav neiskorišteni sadržaj baciti 4 tjedna nakon prvog otvaranja.

Otvoreno:

9.POSEBNE MJERE ČUVANJA

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

10. POSEBNE MJERE ZA ZBRINJAVANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, AKO JE POTREBNO

11. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 Češka

12.BROJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

EU/1/11/692/001

13.BROJ SERIJE

Serija

14.NAČIN IZDAVANJA LIJEKA

15.UPUTE ZA UPORABU

16.PODACI NA BRAILLEOVOM PISMU

Yellox

17.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – 2D BARKOD

Sadrži 2D barkod s jedinstvenim identifikatorom.

18.JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR – PODACI ČITLJIVI LJUDSKIM OKOM

PC:

SN:

NN:

PODACI KOJE MORA NAJMANJE SADRŽAVATI MALO UNUTARNJE PAKIRANJE NALJEPNICA NA BOČICI

1. NAZIV LIJEKA I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Yellox 0,9 mg/ml kapi za oko, otopina bromfenak

Za okularnu primjenu

2.NAČIN PRIMJENE LIJEKA

3.ROK VALJANOSTI

EXP

4.BROJ SERIJE

Lot

5.SADRŽAJ PO TEŽINI, VOLUMENU ILI DOZNOJ JEDINICI LIJEKA

5 ml

6.DRUGO

Komentari

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoć
  • Get it on Google Play
  • O nama
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    popisanih lijekova na recept