Hungarian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Alkalmazási előírás - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Gyógyszerkészítmény neveQuadramet
ATC-kódV10BX02
Hatóanyagsamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
GyártóCIS bio international

1.A GYÓGYSZER NEVE

Quadramet 1,3 GBq/ml oldatos injekció.

2.MINİSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

Az oldat milliliterenként 1,3 GBq szamárium ( Sm) lexidronám pentanátriumot tartalmaz a referenciadátum napján (20 - 80 µg/ml szamárium ekciósinj üvegenként).

A szamárium specifikus aktivitása kb. 16 – 65 MBq/μg szamárium.

Injekciós üvegenként 2 – 4 GBq-t tartalmaz a refere nciadátum napján.

A szamárium-153 egyaránt kibocsát közepes energiájúbéta-részecskéket és képalkotásra alkalmas gamma-fotont, felezési ideje 46,3 óra (1,93 nap). A szamárium-153 elsıdleges sugárzás emissziói az

1.táblázatban vannak feltüntetve.

1.TÁBLÁZAT: A SZAMÁRIUM-153 F İBB SUGÁRZÁS KIBOCSÁTÁSI ADATAI

Sugárzás

Energia (keV)*

Hozam

Béta

30%

Béta

50%

Béta

20%

Gamma

29%

 

 

 

*A béta-emissziók maximális energiái szerepelnekfelsorolásban, a bétarészecske átlagos energiája 233 keV.

Ismert hatású segédanyag : 8,1 mg/ml nátrium.

A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

3.GYÓGYSZERFORMA

Oldatos injekció.

Tiszta, színtelen vagy világos borostyánszínő oldat, 7,0 és 8,5 közötti pH-értékkel.

4.KLINIKAI JELLEMZİK

4.1Terápiás javallatok

A Quadramet betegek csontfájdalmainak enyhítéséreavallottj olyan többszörös fájdalmas oszteoblasztos csontmetasztázisok esetén, amelyeksontszcintigráfia végzésekor technéciummal (99mTc) jelzett bifoszfonátokat vesznek fel.

99m

A terápia megkezdése elıtt a technéciummal ( Tc) jelzett bifoszfonátok felvételére képes oszteoblasztos áttétek jelenlétét meg kellısítenier.

4.2Adagolás és alkalmazás

A Quadramet alkalmazását csak a radiofarmakonok használatában tapasztalatokkal rendelkezı orvosok végezhetik, a betegnek erre képesített szakorvosok által elvégzett teljeskörő onkológiai kivizsgálása után.

Adagolás

A Quadramet ajánlott dózisa 37 MBq/testtömegkilogramm.

Gyermekpopuláció

A Quadramet nem javasolt 18 év alatti gyermekek számára a biztonságosságra és a hatásosságra vonatkozó adatok hiánya miatt.

Az alkalmazás módja

A Quadramet-et rögzített intravénás kanülön keresztül mintegy egy percen keresztül tartó, lassú intravénás befecskendezéssel kell a szervezetbe bejuttatni. A Quadramet felhasználásıeltt nem hígítható fel.

Azok a betegek, akik reagálnak a Quadramet alkalmazására, általában a kezelést követı 1 héten belül tapasztalják a fájdalom enyhülését. A fájdalomcsillapodás 4 héttıl 4 hónapig terjed ı idıtartamon keresztül marad fenn. A fájdalom csökkenését tapasztaló betegeket bátorítani lehet arra, hogy csökkentsék az ópiát típusú fájdalomcsillapító szerek használatát.

A Quadramet ismételt alkalmazásánál tekintetbe kvennill a betegnek a korábbi kezelésre adott reakcióját és a klinikai tüneteket. Minimálisan 8etesh idıközt kell tartani, a megfelel ı csontvelımőködés visszaállásától függıen.

Az ismételt adagolás biztonságosságával kapcsolatosadatok korlátozottak, és a készítmény méltányosságból történt alkalmazásán alapulnak.

A Quadramet nem javasolt 18 évesnél fiatalabb gyermekek esetében, mert nem állnak rendelkezésre adatok a biztonságosságra és hatékonyságra vonatkozóan.

A gyógyszer alkalmazás elıtti elkészítésére vonatkozó utasításokat lásd a 12pontban. .

4.3Ellenjavallatok

A hatóanyaggal (etilén-diamin-tetrametilén-foszfonát (EDTMP) vagy hasonló foszfonátok) vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyaggalszembeni ismert túlérzékenység esetén

terhesség során (Lásd 4.6 pont)

a megelızı 6 hetes idıszak során kemoterápiában vagy féltest mezıs küls ı sugárterápiában részesült betegeknél.

A Quadramet csak palliatív szerként használható, ésnem alkalmazható egyidej őleg myelotoxicus kemoterápiával, mivel ez fokozhatja a myelotoxicitást.

A készítményt nem szabad egyéb bifoszfonátokkal párhuzamosan alkalmazni, ha interferencia

99m

mutatkozik a technéciummal ( Tc) jelzett bifoszfonát csontszcintigráfiás vizsgálat során.

4.4Különleges figyelmeztetések és az alkalmazássalkapcsolatos óvintézkedések

Klinikai adatok hiányában a befecskendezett aktivitást a vesefunkcióhoz kell adaptálni.

A Quadramet alkalmazása nem javallt olyan betegeknél, akiknek esetében bizonyíték van rá, hogy korábbi terápia vagy a betegség általi érintettségkövetkeztében csökkent csontvel ı tartalékkapacitásokkal rendelkeznek, kivéve amennyiben a kezelés várható elınyei felülmúlják annak kockázatait.

A Quadramet alkalmazása után fellépı csontvelı-szuppresszió lehet ısége miatt a készítmény beadása után 2 héttel elkezdve a vérképet hetente ellenırizni kell legalább 8 héten át, vagy a megfelelı csontvelıfunkció helyreállásáig.

A beteget fel kell hívni arra, hogy a készítmény beadása elıtt fogyasszon (vagy kapjon intravénás adagolással) legalább 500 ml folyadékot, és a beadás után minél gyakrabban ürítsen vizeletet a hólyag sugárterhelésének a minimálisra csökkentése érdenkéb.

Mivel a Quadramet clearance-e gyors, a vizelettel kiválasztott radioaktivitással kapcsolatos óvintézkedésekre a beadás után 6-12 óra elteltévelmár nincsen szükség.

Inkontinens betegeknél különleges óvintézkedések, például hólyagkatéter behelyezése, szükségesek a készítmény alkalmazását követı hat órán át a beteg ruházatát, ágynemőjét, illetve környezetét érı radioaktív szennyezıdés kockázatának a minimálisra csökkentése érdekében. A többi beteg esetében legalább hat (6) órán keresztül győjteni kell a vizeletet.

Hólyagkatéterezést kell végezni húgyúti elzáródásban szenvedı betegeknél.

A radiofarmakonok átvételét, használatát és adagolását csak erre feljogosított személyek végezhetik a kijelölt klinikai helyszíneken. A készítmény átvételére, tárolására, alkalmazására, szállítására és megsemmisítésére a helyi illetékes hatóságok rendelkezései és megfelelı engedélyei az irányadók. A radiofarmakonokat a felhasználónak olyan módon kell elıkészítenie, amely kielégíti mind a sugárbiztonsági, mind a gyógyszerészeti minıségi követelményeket. Megfelelı aszeptikus óvintézkedéseket kell alkalmazni, megfelelve a gyógyszerkészítményekre vonatkozó Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP) követelményeinek.

4.5Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók

A csontvelıre gyakorolt lehetséges összeadódó hatások miatt a kezelés nem végezhetı párhuzamosan kemoterápia vagy külsı nyalábbal végzett sugárterápia mellett. A Quadramet csak e kezelési módok után adható, miután a megfelelı csontvelıfunkció helyreállt.

4.6Termékenység, terhesség és szoptatás

Terhesség

A Quadramet terhesség alatt ellenjavallott (lásd 43.pont). A terhesség fennállásának lehetıségét egyértelmően ki kell zárni. Fogamzóképes nıknek hatékony fogamzásgátlást kell alkalmazniuk a kezelés alatt és az utánkövetés teljesıidszakában.

Szoptatás

Nem állnak rendelkezésre klinikai adatok a Quadramet anyatejjel történı kiválasztódására vonatkozóan. Amennyiben szükségesnek bizonyul a Qua dramet alkalmazása, a szoptatást tápszerrel kell felváltani, és a lefejt anyatejet ki kell önteni.

4.7A készítmény hatásai a gépjármővezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A készítménynek a gépjármővezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatásait nem vizsgálták.

4.8Nemkívánatos hatások, mellékhatások

Quadramet kezelésben részesülı betegekben a fehérvérsejtszám és a trombocitaszámcsökkenését, illetve anémiát észleltek.

Klinikai vizsgálatokban a fehérvérsejtszám és ambtrocitaszám a kiindulási érték mintegy 40-50%- ára tehetı mélypontra csökkent az alkalmazás után 3-5 héttel,majd visszatért a beadás elıtti szintre általában a kezelés után 8 héttel.

Az a néhány beteg, akinél 3. vagy 4. fokozatú vérképzıszervi toxicitás lépett föl, általában vagy a kezelést közvetlenül megel ızıen küls ı nyalábbal végzett sugárterápiában vagy kemoterápiában részesült, vagy a csontvelı valószín ő érintettségével együtt járó, gyorsan progrediálóetegségben szenvedett.

A gyógyszer piacra kerülését követ ı, thrombocytopeniáról szóló jelentések között izoláltan elıforultak intracraniális vérzésrıl szóló beszámolók is, valamint olyan esetek is, ah ol a kimenetel végzetes volt.

Néhány beteg röviddel az injekció beadása után csontfájdalmainak átmeneti fokozódásáról (fellobbanásos[flare] reakció) számolt be. Ez a beadást követı 72 órán belül elıforduló esemény általában enyhe és magától is elmúlik. Az ilyenkciókrea általában fájdalomcsillapítókra jól reagálnak.

Mellékhatásokról, például hányingerrıl, hányásról, hasmenésrıl és izzadásról számoltak be.

Beszámoltak a Quadramet beadását kövıent fellépı túlérzékenységi reakciókról, beleértve a ritkán elıforduló anafilaxiás reakciót is.

Néhány beteg esetében gerincvelıi/gyöki kompressziók, disszeminált intravaszkuláriskoaguláció és agyi keringési történések léptek fel. Ezeknek az eményekneks az elıfordulása kapcsolódhat a betegek kórképének alakulásához. Amennyiben csigolya-metasztázisok fordulnak elı a nyaki-háti magasságban, nem zárható ki a gerincvelıi kompresszió fokozott kockázata.

A terápiás expozícióból eredı sugárdózis rákos daganatok és mutációk magasabbıelfordulási gyakoriságát eredményezheti. Minden esetben meg kelgyızıdni arról, hogy a sugárzás kockázatai alacsonyabbak, mint magáé a betegségé.

Feltételezett mellékhatások bejelentése

A gyógyszer engedélyezését követıen lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer el ıny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni.

Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére azV. függelékben található elérhetıségek valamelyikén keresztül.

4.9Túladagolás

A készítményt csak erre képesített személyzet alkalmazhatja, engedélyezett körülmények között. A farmakológiai túladagolás lehetısége ezért elenyészı.

Kockázatok túlzott radioaktivitás gondatlan alkalmazásával összefüggésben várhatók. A szervezetet érı sugárdózis mennyiségét a vizeletkiválasztásısegítésével és gyakori vizeletürítéssel lehet korlátozni.

5.FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK

5.1Farmakodinámiás tulajdonságok

Farmakoterápiás csoport: Különbözı radiofarmakonok a fájdalom palliációjára. ATC kód: V10BX02

Hatásmechanizmus

A Quadramet affinitással rendelkezik a csontszövetekhez, és az intenzívebb csontanyagcserével jellemzett területeken felhalmozódása közeli összef üggést mutat a hidroxiapatittal.

Farmakodinámiás hatások

Patkányban végzett vizsgálatokban kimutatták, hogyaQuadramet a vérbıl gyorsan távozik, és a csontmátrix növekedési területein helyezkedik el, konkrétan a mineralizáción átesı oszteoid rétegben.

Klinikai hatásosság és biztonságosság

Planáris képalkotó technikákat alkalmazó klinikaiizsgálatokv adatai szerint a Quadramet felhalmozódásakor a laesio-normál csont hányados megközelít ıleg 5, míg a lézió-lágyszövet aránya megközelít ıleg 6. Ezért a metasztázisok által érintett területek szignifikánsan nagyobb mennyiségő Quadramet felhalmozására képesek, mint a környezı normál csontállomány.

5.2Farmakokinetikai tulajdonságok

Felszívódás

A Quadramet csontokba való teljes felvétele különfé le primer rosszindulatú daganatos folyamatokban szenvedı 453 betegen végzett vizsgálatokban a beadott aktivtás 65,5 ± 15,5%-ának adódott. A csontfelvétel és a metasztázis lokalizációk számaözöttk pozitív korreláció volt kimutatható. Ezzel szemben a csontfelvétel fordított arányban állt lazmap radioaktivitással 30 perc elteltével.

Elimináció

Betegekben a Quadramet gyorsan eltávozik a vérbıl. Huszonként betegnél 30 perccel a hatóanyag beadását követıen, az alkalmazott aktivitásnak mindössze 9,6 ± 2,8%-a maradt vissza a plazmában. A 4. és a 24. óra között a plazma radioaktivitása 1,3 ± 0,7%-ról 0,05 ± 0,03%-ra csökkent.

Túlnyomórészt az elsı 4 óra alatt a vizelettel történt a kiválasztódás 30,3( ± 13,5%). A vizelettel 12 óra elteltével a beadott aktivitás 35,3 ± 13,6%a- választódott ki. A kiterjedt csontáttétekkel

rendelkezı betegekben kisebb mértékő volt a vizelettel történı kiválasztódás, tekintet nélkül a beadott radiofarmakon mennyiségére.

Biotranszformáció

A vizeletminták elemzése azt mutatta, hogy a radioaktivitás az intakt komplex formájában van jelen.

5.3A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei

A Sm-EDTMP radiolitikus termékei vesetoxicitást muta tak patkányon és kutyán, az a szint, amelynél ilyen hatás még nem lépett fel, 2,5 mg/ttkg volt.

A szamárium ( Sm)-EDTMP ismételt dózisokban történt alkalmazásávakutyáknál azt tapasztalták, hogy a deprimált csontvelı és perifériás hematológiai paraméterek helyreállásához valamivel több idıre van szükség, mint egyetlen dózis beadását követıen.

A radioaktív Sm-EDTMP mutagén/karcinogén tulajdonságait még nem vizsgálták, a terápiás expozícióból ered ı sugárdózis miatt azonban genotoxikus/karcinogén kockázattal számolni kell.

A nem-radioaktív Sm-EDTMP számosin vivo ésin vitro tesztben nem mutatott mutagén potenciált. Ugyanilyen eredmények voltak megfigyelhetık radiolitikus bomlástermékekkel dúsított Sm-EDTMP esetében is.

Az EDTMP karcinogén potenciáljával foglalkozó vizsgálatban patkányon osteosarcomák alakultak ki

a magasabb dózisok alkalmazásakor. Genotoxikus tulajdonságok hiányában ezek a hatások az EDTMP kelátképzı tulajdonságaihoz köthetık, amelyek a csontanyagcsere zavaraihoz vezetnek.

A Quadramet reprodukcióra gyakorolt hatásainak kiértékelésére nem végeztek vizsgálatokat.

6.GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZ İK

6.1Segédanyagok felsorolása

Összes EDTMP (EDTMP monohidrátként) Kalcium-EDTMP nátrium sója (Ca-ként) Összes nátrium (Na-ként)

Injekcióhoz való víz.

6.2Inkompatibilitások

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ez a gyógyszer n m keverhetı más gyógyszerekkel.

6.3Felhasználhatósági idıtartam

A címkén feltüntetett aktivitás referenciaidıtıl számított 1 nap.

A felengedéstıl számított 6 órán belül felhasználandó. Felengedésután nem szabad újra lefagyasztani.

6.4Különleges tárolási elıírások

A Quadramet fagyasztva, szárazjégben kerül szállításra.

Mélyhőtıben (-10°C-20 °C), az eredeti csomagolásban tárolandó.

A tárolási eljárásnak összhangban kell lennie aioaktívrad anyagokra vonatkozó helyi szabályozással.

6.5Csomagolás típusa és kiszerelése

15 ml-es, színtelen, I. típusú üvegbıl készült injekciós üveg teflon-borítású klórbutil/természetes gumidugóval, lepattintható alumíniumkupakkal lezárva.

Mindegyik injekciós üveg 1,5 ml (2 GBq kalibráláskor) – 3,1 ml (4 GBq kalibráláskor) injekciós oldatot tartalmaz.

6.6A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézk edések és egyéb, a készítmény kezelésével kapcsolatos információk

A radiofarmakonok alkalmazása más személyek számárakockázatokat jelent a külsı sugárzásból, vagy vizelet, hányadék stb. kifröccsenése miatti szennyezıdésbıl eredıen. Ezért sugárvédelmi óvintézkedéseket kell tenni az országos szabályozással összhangban.

Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre vonatkozó el ıírások szerint kell végrehajtani.

(A termék elkészítésére vonatkozó részletes utasításokra vonatkozóan lásd a 12. pontot)

7.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

CIS bio international

Boîte Postale 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

FRANCIAORSZÁG

8.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA (I)

EU/1/97/057/001

9.A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELS İ KIADÁSÁNAK/

MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA

A forgalomba hozatali engedély elsı kiadásának dátuma: 1998. február 05.

A forgalom bahozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2007. december. 12.

10.A SZÖVEG ELLEN İRZÉSÉNEK DÁTUMA

11.VÁRHATÓ SUGÁRTERHELÉS

Az átlagos felnıtt beteget Quadramet intravénás injekciója után ıérbecsült abszorbeált sugárdózisok a 2. táblázatban találhatók meg. A dozimetriás becslések a Nukleármedicinai Társaság Orvosi Belsı Sugárdózis (Medical Internal Radiation Dose; MIRD)Bizottsága által sugárdózis kiszámításra kifejlesztett módszerekkel elvégzett klinikai biodisztribúciós vizsgálatokon alapulnak.

Mivel a Quadramet a vizelettel választódik ki, a sugárzás expozíció 4,8 órás vizeletürítési ıidközökön alapult. A csont és csontvelıi sugárdózis-becslések azzal az elıfeltevéssel élnek, hogy a radioaktivitás a csontok felszínén rakódik le, összhangban az olya n csontmintákról végzett autoradiogramokkal, amelyeket Quadramet-kezelésben részesülı betegekbıl nyertek.

Az egyes szerveket érı sugárdózisokat, amelyek nem célszervei a terápiának, jelentıs mértékben befolyásolhatják a betegség folyamata általıidézettel kórélettani változások. Ezt tekintetbe kellvenni az alábbi információk felhasználása során:

2. TÁBLÁZAT : ELNYELT SUGÁRDÓZISOK

Szerv

Elnyelt dózis / beadott aktivitás (mGy/MBq)

 

 

Mellékvesék

0,009

Agy

0,011

Mellkas

0,003

Epehólyag

0,004

Felszálló vastagbél fala

0,005

Leszálló vastagbél fala

0,010

Vékonybél

0,006

Szívizomfal

0,005

Vese

0,018

Máj

0,005

Tüd ı

0,008

Izom

0,007

Petefészek

0,008

Hasnyálmirigy

0,005

Vörös csontvel ı

1,54

Csontfelszínek

6,76

Bır

0,004

Lép

0,004

Gyomor

0,004

Here

0,005

Csecsemımirigy

0,004

Pajzsmirigy

0,007

Húgyhólyagfal

0,973

Méh

0,011

 

 

Effektív dózis

0,307

(mSv/MBq)

 

 

 

E készítmény esetében 2 590 MBq befecskendezett aktivitásból eredı effektív dózis 796 mSv.

2 590 MBq beadott aktivitás esetén a célszervet, az a csontmetasztázisokat érı jellemzı sugárdózis 86,5 Gy, míg a kritikus szerveket érı jellemzı sugárdózisok a következık: normál csontfelszínek 17,5 Gy, vörös csontvel ı 4,0 Gy, húgyhólyagfal 2,5 Gy, vesék 0,047 Gy, illetve petefészkek 0,021 Gy.

12. RADIOAKTÍV GYÓGYSZEREK ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÚTMU

TATÁSOK

Beadás elıtt a készítményt hagyni kell szobahımérsékleten felengedni.

Az oldatos injekciót alkalmazása elıtt vizuálisan ellenırizni kell. Az oldatnak tisztának, látható részecskéktıl mentesnek kell lennie. A felhasználónak gondosanóvnia kell a szemeit, miközben az oldat tisztaságát vizsgálja.

Az aktivitást közvetlenül a beadás elıtt, dóziskalibrátorral kell megmérni. A Quadramet lkalmazása elıtt meg kell gyızıdni a beadandó dózisról és a beteg személyazonosságáról.

Sugárbiztonsági okokból a beteget olyan létesítményben kell kezelni, amely rendelkezik megfelelı engedéllyel a nyitott radioaktív sugárforrások almazásáraka. A beteg akkor bocsátható ki innen, amikor a levegıben mért dózisteljesítmény-érték a hatályos szabályozás általıelírt határértékeken belül van.

Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre vonatkozó el ıírások szerint kell végrehajtani.

A gyógyszer ıl részletes információ az Európai Gyógyszerügynöksé g internetes honlapján http://www.ema.europa.eu található.

Megjegyzések

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Segítség
  • Get it on Google Play
  • Névjegy
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptköteles gyógyszerek listája