Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ablavar (Vasovist) (gadofosveset trisodium) – Samantekt á eiginleikum lyfs - V08CA

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAblavar (Vasovist)
ATC-kóðiV08CA
Efnigadofosveset trisodium
FramleiðandiTMC Pharma Services Ltd.

1. HEITI LYFS

Ablavar 0,25 mmól/ml stungulyf, lausn.

2. VIRK INNIHALDSEFNI OG STYRKLEIKAR

1 ml Ablavar stungulyf, lausn inniheldur 244 mg (0,25 mmól) af gadófosveset þrínatríum sem jafngildir 227 mg gadófosveset

Hvert hettuglas með 10 ml af lausn inniheldur alls 2,44 g (2,50 mmól) af gadófosveset þrínatríum sem

jafngildir 2,27 g gadófosveset

authorised

Hvert hettuglas með 15 ml af lausn inniheldur alls 3,66 g (3,75 mmól) af gadófosveset þrínatríum sem jafngildir 3,41 g gadófosveset

Hvert hettuglas með 20 ml af lausn inniheldur alls 4,88 g (5,00 mmól) af gadófosveset þrínatríum sem jafngildir 4,54 g gadófosveset

Hjálparefni

Lyfið inniheldur 6,3 mmól af natríum (eða 145 mg) í hverjum skammti.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.

LYFJAFORM

 

longer

 

 

Stungulyf, lausn.

 

 

Tær, litlaus eða fölgulur vökvi.

no

 

4.

KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

 

 

 

4.1

Ábendingar

 

 

 

product

 

 

Þetta lyf er eingöngu ætlað til sjúk ómsgreiningar.

 

Ablavar er ætlað til skyggingar við æðamyndatöku með segulómun til myndbirtingar á æðum (CE- MRA) í kvið eða útlimum einungis hjá fullorðnum með þekkta eða grunaða æðakvilla.

4.2MedicinalSkammtar og yfj gjöf

Einungis læknar með reynslu á sviði myndgreiningar eiga að nota þetta lyf.

Skammtar

Fullorðnir: 0,12 ml/kg líkamsþyngd (jafngildir 0,03 mmól/kg)

Tímapunktar myndunarferlis:

Dýnamísk sneiðmyndun byrjar strax eftir inndælingu. Sneiðmyndun í uppsöfnunarfasa getur byrjað strax eftir dýnamíska skönnun. Í meðferðarprófunum tók sneiðmyndun um það bil eina klukkustund eftir inndælingu.

Engar meðferðarupplýsingar eru fyrir hendi um endurtekna notkun á þessu lyfi.

Sérstakir sjúklingahópar

Aldraðir (65 ára og eldri)

Ekki er talin þörf á skammtaaðlögun. Gæta skal varúðar hjá öldruðum sjúklingum (sjá kafla 4.4).

Skert nýrnastarfsemi

Forðast skal notkun Ablavar hjá sjúklingum með alvarlega skerta nýrnastarfsemi (GFR < 30 ml/mín/1,73 m²) og hjá sjúklingum sem hafa gengist undir eða munu gangast undir lifrarígræðslu nema upplýsingar varðandi sjúkdómgreiningu séu mjög áríðandi og fáist ekki með segulómun (MRI) (sjá kafla 4.4). Ef ekki er unnt að forðast notkun Ablavar skal skammturinn ekki vera meiri en 0,03 mmól/kg líkamsþyngdar. Ekki skal nota meira en einn skammt meðan á skönnun stendur. Þar sem skortur er á upplýsingum um endurtekna lyfjagjöf skal ekki endurtaka inndælingar með Ablavar nema lágmark 7 dagar líði á milli inndælinga.

Skert lifrarstarfsemi

Ekki er þörf á skammtaaðlögun hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi (sjá kafla 5.2).

Börn

authorised

 

Ekki er mælt með notkun fyrir nýbura, ungbörn, börn eða unglinga. Engin klínísk reynsla liggur fyrir hvað varðar sjúklinga yngri en 18 ára.

Lyfjagjöf

Lyfið skal gefa sem stakan skammt með inndælingu í bláæð, handvirkt eða með segulómunarinndælingu (MR injector) á allt að 30 sekúndum og skolað á eftir með 25-30 ml saltvatnslausn.

4.3 Frábendingar

 

longer

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna.

4.4

Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við n tkun

Sjúkdómsgreining með MRI-skuggaefnum skal fara fram undir eftirliti læknis með viðeigandi þjálfun

og búnaður séu fyrir hendi til að bregðast við hversnokyns aukaverkunum vegna aðgerðarinnar, ásamt hugsanlegri neyðarmeðferð vegna mögulegra alvarlegra aukaverkana frá skuggaefninu sjálfu.

og tæmandi þekkingu á þeim aðgerðum sem framkvæma skal. Nauðsynlegt er að viðeigandi aðstaða

Gera skal venjulegar varúðarráðstafanir við segulsneiðmyndatöku, t.d. þarf að útiloka hjartagangráð og járnsegulígræðslur.

Eins og gildir um aðrar sjúkdómsgreiningar með skuggaefni er mælt með að fylgjast með sjúklingum eftir aðgerðina, sér í lagi sjúklingum með ofnæmi, skerta nýrnastarfsemi eða aukaverkanir í sjúkrasögu.

Ofnæmisaðvörun

product

 

Möguleiki á ofnæmisviðbrögðum, þar á meðal alvarlegu, lífshættulegu, banvænu, óþolslosti eða

hjartaMedicinal- og æðaviðbrögðum, eða öðru afbrigðilegu óþoli, skyldi ávallt hafður í huga, sérstaklega hjá sjúklingum með þekkt ofnæmi eða viðbrögð við skuggaefnum, sögu um astma eða aðra

ofnæmiskv lla. Reynsla af öðrum skuggaefnum sýnir að hættan á ofnæmisviðbrögðum er hærri hjá slíkum sjúkl ngum. Möguleiki er á síðkomnum viðbrögðum (eftir nokkra klukkutíma eða jafnvel daga).

Einnig skal gæta varúðar í eftirfarandi tilfellum:

Ofnæmisviðbrögð

Ef vart verður ofnæmisviðbragða (sjá kafla 4.8) verður samstundis að hætta inngjöf skuggaefnisins og hefja viðeigandi meðferð um æð ef þörf krefur. Því er ráðlegt að nota sveigjanlegan, inniliggjandi hollegg fyrir inndælingu skuggaefnis í bláæð. Vegna hættu á alvarlegum ofnæmisviðbrögðum eftir inndælingu skuggaefnis í bláæð, skal gera ráðstafanir til að bregðast við neyðarástandi með því að hafa t.d. viðeigandi lyf, barkaslöngu og öndunarvél til reiðu.

Skert nýrnastarfsemi

Þar sem gadófosveset hreinsast fyrst og fremst út úr líkamanum með þvagi skal gæta varúðar hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.2 og 5.2).

Fyrir lyfjagjöf með Ablavar er mælt með að allir sjúklingar séu skimaðir með tilliti til vanstarfsemi nýrna með prófum á rannsóknarstofu.

Greint hefur verið frá tilvikum um almenna nýrnatengda bandvefsaukningu (nephrogenic systemic fibrosis, NSF) tengt notkun ákveðinna skuggaefna, sem innihalda gadólínum, hjá sjúklingum með bráða eða langvinna alvarlega skerta nýrnastarfsemi (GFR < 30 ml/mín/1,73 m2). Sjúklingar sem gangast undir lifrarígræðslu eru í sérstakri áhættu þar sem nýgengi bráðrar nýrnabilunar er hátt innan þessa hóps. Þar sem möguleiki er á því að vart verði við almenna nýrnatengda bandvefsaukningu við notkun Ablavar skal forðast notkun þess hjá sjúklingum með alvarlega skerta nýrnastarfsemi og hjá

sjúklingum sem hafa gengist undir eða munu gangast undir lifrarígræðslu nema upplýsingar varðandi sjúkdómgreiningu séu mjög áríðandi og fáist ekki með segulómun með skuggaefni.

Blóðskilun stuttu eftir gjöf Ablavar getur reynst gagnleg til að fjarlægja Ablavar úr líkamanum. Engin

gögn liggja fyrir til stuðnings því að framkvæma skuli blóðskilun til forvarnar eða meðferðar gegn almennri nýrnatengdri bandvefsaukningu hjá sjúklingum sem ekki eru þegar í blóðskilun.

Aldraðir

Þar sem úthreinsun gadófosvesets um nýru kann að vera skert hjá öldruðumauthoriseder einkar mikilvægt að skima sjúklinga sem eru 65 ára og eldri hvað varðar röskun á nýrnastarfsemi.

gegn almennri nýrnatengdri bandvefsaukningu hjá sjúk longeringum sem ekki eru þegar í blóðskilun.

Blóðskilun stuttu eftir gjöf Ablavar getur reynst gagnleg til að fjarlægja Ablavar úr líkama sjúklinga

sem þegar eru í blóðskilun. Í klínískri rannsókn kom í ljós að hæ t að fjarlægja gadófosveset úr líkamanum á árangursríkan hátt með skilun með háflæðisíum.

Engin gögn liggja fyrir til stuðnings því að framkvæma sku i blóðskilun til forvarnar eða meðferðar

Hækkuð gildi gadófosvesets (t. . endurtekin nonokun á skömmum tíma [innan 6-8 klukkustunda] eða

Breytingar á hjartaafriti

ofskömmtun > 0,05 mmól/kgproductaf gáleysi) ge ur engst vægri lengingu á QT bili (8,5 msek. með

Friderica leiðréttingu). Komi til hækkaðra gilda gadófosvesets eða undirliggjandi lengingar á QT bili, á að fylgjast vel með sjúklingnum og hafa eftirlit með hjartastarfsemi.

Æðastoðnet

Sýnt hefur verið fram á það í bi tum rannsóknum að í æðamyndatöku með segulómun þar sem stoðnet

Natríum

úr málmi eru fyrir hendi verður brenglun. Áreiðanleiki myndbirtingar af holrúmi í stoðnetsæð með AblavarMedicinalhefur ekki verið metinn.

Hver skammtur lyfsins inniheldur 6,3 mmól (eða 145 mg) af natríum.

Tekið skal m ð af því hjá sjúklingum sem eru á natríumskertu fæði.

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Þar sem gadófosveset er bundið albúmíni er almennt möguleiki á milliverkunum við önnur prótínbundin virk efni í blóðvökva (t.d. íbúprófen og warfarín), þ.e. möguleiki er á samkeppni um prótínbindingarstað. Í röð af in vitro rannsóknum á milliverkunum (á 4,5 % blóðvökvaalbúmíni og blóðvökva í mönnum), sýndi gadófosveset engar neikvæðar milliverkanir við digitoxín, própranólól, verapamíl, warfarín, fenprókúmón, íbúprófen, díazepam, ketóprófen, naproxen, díklófenak og píroxíkam við marktæka meðferðarstyrkleika. In vitro rannsóknir með lifrarfrymisnet í mönnum bentu ekki til neinnar tilhneigingar til að hamla sýtókróm P 450 ensímkerfið.

Í meðferðarrannsókn kom fram að gadófosveset hefur ekki áhrif á hinn óbundna hluta warfaríns í blóðvökva. Segavarnarstarfsemi warfaríns breyttist ekki, né dró úr lækningalegu notagildi lyfsins.

5

Milliverkanir við rannsóknarstofupróf

Meðferðarprófanir með Ablavar leiddu ekki í ljós neina sértæka virkni sem gæti gefið til kynna möguleika á milliverkun lyfsins við rannsóknaraðferðir.

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Ekki liggja fyrir nein gögn um notkun Ablavar á meðgöngu. Rannsóknir á dýrum hafa sýnt fram á eiturverkanir á æxlun við endurtekna stóra skammta (sjá kafla 5.3). Ekki má nota Ablavar á meðgöngu nema notkun lyfsins sé nauðsynleg vegna sjúkdómsástands konunnar.

Brjóstagjöf

authorised

Skuggaefni sem innihalda gadólín skiljast í mjög litlum mæli út í brjóstamjólk (sjá kafla 5.3). Við klíníska skammta er ekki búist við neinum áhrifum á ungbarnið þar sem lítið magn efnisins skilst út í mjólkina og það frásogast aðeins lítillega úr þörmum. Læknirinn og konan sem hefur barn ð á brjósti skulu ákveða hvort brjóstagjöf skuli halda áfram eða hvort hætta skuli notkun Ablavar í 24 klst. eftir lyfjagjöf.

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Engar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna áhrif lyfsins á hæfni til ksturs eða notkunar véla. Notkun lyfsins getur valdið svima eða sjóntruflunum í einstaka tilfellum. Verði sjúklingur var við þessar aukaverkanir ætti hann ekki að aka eða nota vélar.

4.8 Aukaverkanir

 

longer

 

 

Algengustu aukaverkanirnar eru kláði, náladofi, höfuðverkur, ógleði, æðavíkkun, sviðatilfinning og

bragðtruflun. Þessar aukaverkanir voru venjulega vægar eða miðlungsvægar.

 

no

 

Flestar aukaverkanir (80%) komu fram innan tveggja klukkustunda. Möguleiki er á síðkomnum

aukaverkunum (eftir nokkra klukkutíma eða jaf vel daga).

product

 

 

Klínískar meðferðarprófunarupplýsingar

 

 

Eftirfarandi aukaverkanir hafa komið fram, byggðar á reynslu úr klínískum rannsóknum hjá meira en 1.800 sjúklingum.

Taflan hér að neðan sýnir aukave kanir flokkaðar samkvæmt MedDRA flokkun eftir líffærum.

Innan tíðniflokka eru

var egustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst.

 

 

 

 

 

 

Líffæraflokkur

 

Algengar

Sjaldgæfar

Mjög sjaldgæfar

(MedDRA)

 

(1/100)

(1/ 1.000 til < 1/100)

(1/ 10.000 til < 1/1.000)

 

 

 

 

 

Sýkingar af völdum

 

 

Nefkoksbólga

Húðbeðsbólga,

sýkla og sníkjudýra.

 

 

 

sýking í þvagfærum

Ónæmisk rfi

 

 

Ofnæmi

 

Efnaskipti og næring

 

 

Blóðsykurshækkun,

Blóðkalíum hækkun,

Medicinal

 

röskun á blóðsaltajafnvægi (þar

blóðkalíum lækkun,

 

 

 

með talin kalsíumlækkun)

blóðnatríum hækkun,

 

 

 

 

lystarleysi

Geðræn vandamál

 

 

Kvíði, ringlun

Ofskynjanir,

 

 

 

 

óeðlilegir draumar

Taugakerfi

 

Höfuðverkur,

Sundl (dizziness) (þó ekki svimi),

 

 

 

náladofi,

skjálfti,

 

 

 

bragðtruflun,

minnkað snertiskyn,

 

 

 

sviðatilfinning

lyktarglöp,

 

 

 

 

bragðleysi,

 

 

 

 

ósjálfráðir vöðvasamdrættir

 

Líffæraflokkur

Algengar

Sjaldgæfar

 

Mjög sjaldgæfar

(MedDRA)

(≥ 1/100)

(≥ 1/ 1.000 til < 1/100)

 

(≥ 1/ 10.000 til < 1/1.000)

 

 

 

 

 

Augu

 

Óeðlileg sjón,

 

Óeðlileg tilfinning í auga,

 

 

aukin táraseyting

 

augnþreyta

Eyru og völundarhús

 

 

 

Eyrnaverkur

Hjarta

 

Fyrsta stigs gáttasleglarof, QT-

Hjartaflökt,

 

 

lenging á hjartalínuriti,

 

minnkað blóðflæði til

 

 

hraðtaktur,

 

hjarta,

 

 

óeðlilegt hjartalínurit

 

hægsláttur,

 

 

 

 

gáttatif,

 

 

 

 

sláttarónot,

 

 

 

 

ST-lækkun á

 

 

 

 

hjartalínuriti, flatar T-

 

 

 

 

bylgjur í hjartalínuriti

Æðar

Æðavíkkun

Bláæðabólga,

 

Ofnæm sv ðbrögð,

 

(þar með talið

háþrýstingur,

 

lágþrýstingur,

 

roðnun)

kuldi í útlimum (peripheral

 

slagæðarhersli

 

 

coldness)

 

 

Öndunarfæri,

 

Mæði, hósti

 

Öndunarbæling

brjósthol og miðmæti

 

 

 

 

Meltingarfæri

Ógleði

Uppköst,

 

authorised

 

 

uppsölukrampi (kúgast),

 

 

 

 

 

 

 

niðurgangur,

 

 

 

 

magaverkur,

 

 

 

 

verkir í koki barka,

 

 

 

 

magaóþægindi,

 

 

 

 

vindgangur, longer

 

 

 

 

mi kað snertiskyn í vörum,

 

 

 

 

ofsey i g munnvatns,

 

 

 

 

mel ingartruflanir,

 

 

 

 

no

 

 

 

 

munnþurrkur,

 

 

 

 

bakraufarkláði

 

 

 

 

 

 

 

Húð og undirhúð

Kláði

Ofsakláði,

 

Þrútið andlit,

 

 

útbrot,

 

þvöl húð

 

 

roðaþot,

 

 

 

product

 

 

 

 

aukin svitamyndun

 

 

Stoðkerfi og

 

Verkur í útlim,

 

Vöðvaherpingur,

stoðvefur

 

hálsverkur,

 

þyngslatilfinning

 

 

sinadráttur,

 

 

 

 

vöðvakrampar,

 

 

 

 

vöðvakippir

 

 

Nýru og þvagfæri

 

Blóðmiga,

 

Bráð tæmingarþörf

Medicinal

 

öralbúmínmiga,

 

þvagblöðru,

 

sykurmiga

 

nýrnaverkur,

 

 

 

tíð þvaglát

Æxlunarfæri og

 

Kláði á kynfærum

 

Mjaðmagrindarverkur

brjóst

 

Sviði í kynfærum

 

 

Almennar

Kuldatilfinning

Verkur,

 

sótthiti,

aukaverkanir og

 

brjóstverkur,

 

skjálfti,

aukaverkanir á

 

verkur í nára,

 

máttleysi,

íkomustað

 

þreyta,

 

þyngsli fyrir brjósti,

 

 

ónotatilfinning,

 

segi á stungustað,

 

 

hitatilfinning,

 

mar á stungustað,

 

 

verkur á stungustað, roði á

 

bólga á stungustað

 

 

stungustað, kuldatilfinning á

 

sviði á stungustað

Líffæraflokkur

Algengar

Sjaldgæfar

Mjög sjaldgæfar

(MedDRA)

(≥ 1/100)

(≥ 1/ 1.000 til < 1/100)

(≥ 1/ 10.000 til < 1/1.000)

 

 

 

 

 

 

stungustað

utanæðablæðing á

 

 

 

stungustað,

 

 

 

blæðing á stungustað,

 

 

 

kláði á stungustað,

 

 

 

þrýstingstilfinning

 

 

 

 

Áverkar og eitranir

 

 

Gerningarverkir (eftir

 

 

 

aflimun)

Eins og við á um öll skuggaefni til notkunar í bláæð getur lyf þetta tengst

Tilkynnt hefur verið um tilvik almennrar nýrnatengdrar bandvefsaukningaauthorisedvið notkun annarra skuggaefna sem innihalda gadólín (sjá kafla 4.4).

óþols- / ofnæmisviðbrögðum sem einkennast af húð-, öndunar- og/eða hjarta- og æðaeinkennum sem geta valdið losti.

4.9Ofskömmtun

Hægt er að fjarlægja Ablavar með blóðskilun. Hins vegarlongerekkert sem bendir til þess að blóðskilun henti sem forvörn gegn almennri nýrnatengdri bandvefsaukningu.

5.LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Skuggaefni, sem hafa meðseglandino (paramagnetic) áhrif, ATC flokkur: V08CA. Ablavar lyfjasamsetninginproducter stöðug gadólín- víetýlenþríamínpentaasetísk sýruklóbinda (GdDTPA) með tvífenýlsýklóhexýlfosfat-staðgengilshóp (gadófosveset þrínatríum), sem er notuð við segulsneiðmyndatöku (MRI).

Gadófosveset binst afturkræft albúmíni í blóðvökva manna. Prótínbinding eykur T1-slökun gadófosvesets allt að tífalt samanb rið við óprótínbundin gadólínklóbindiefni. Í rannsóknum á mönnum stytti gadófosveset umtalsvert T1-blóðgildi í allt að 4 klukkustundir eftir stakan skammt í

bláæð. Slökun í blóðvökva mældist 33,4 til 45,7 mM-1s-1 á skammtabili upp að 0,05 mmól/kg við 20

MHz.MedicinalSegulómun f æð neti í mikilli upplausn náðist í allt að eina klukkustund eftir inngjöf með

lyfinu. Aukinn tími sem gefst til æðasneiðmyndunar með gadófosveset er talinn vera aukinni slökun (relaxivity) að þakka, ásamt því að efnið sitji lengur í æðum vegna blóðvökvaprótínbindingar. Ekki hafa verið gerðar samanburðarrannsóknir á gadólínskuggaefnum utan frumna.

Ekki h fur verið sýnt fram á öryggi og verkun Ablavar hjá sjúklingum undir 18 ára aldri.

5.2 Lyfjahvörf

Dreifing

Blóðþéttniferill þegar gadófosveset er gefið í bláæð er í tveimur fösum. Eftir 0,03 mmól/kg inndælingarskammt í bláæð var meðalhelmingunartími í dreifingarfasa (t1/2α) 0,48 ± 0,11 klukkustundir og dreifingarrúmmál í uppsöfnunarfasa var 148 ± 16 ml/kg, sem jafngildir um það bil utanfrumuvökva. Prótínbinding í blóðvökva er á bilinu 80% til 87% í allt að 4 klukkustundir eftir inndælingu.

Umbrot

Niðurstöður úr margs konar mati á blóðvökva- og þvagsýnum bentu til að gadófosveset gengist ekki undir mælanleg umbrot.

Brotthvarf

Í heilbrigðum sjálfboðaliðum varð brotthvarf gadófosveset úr þvagi yfirleitt þannig að 84% (á bilinu 79 – 94%) af inndældum skammti (0,03 mmól/kg) skildist út í þvagi á 14 dögum. Í níutíu og fjórum af hundraði tilfella (94%) átti þvagútskilnaður sér stað á fyrstu 72 klukkustundunum. Lítill hluti gadófosveset-skammtsins fannst í saur (4,7% á bilinu 1,1 – 9,3%) sem bendir til að gallútskilnaður gegni litlu hlutverki við brotthvarf gadófosveset. Eftir inndælingu á 0,03 mmól/kg skammti í bláæð voru nýrnaúthreinsun (5.51 ± 0.85 ml/klst./kg) og heildarúthreinsun (6,57 ± 0,97 ml/klst./kg) á svipuðu bili og að meðaltali var lokahelmingunartími 18,5 ± 3,0 klukkustundir.

Einkenni hjá sjúklingum

authorised

með að nota háflæðisíu.

Skert nýrnastarfsemi:

 

Hjá sjúklingum með miðlungs til alvarlega skerta nýrnastarfsemi var helmingunartíminn m rkjanl ga lengri og AUC jókst tvö- til þrefalt.

Notkun hjá sjúklingum í blóðskilun:

Hægt er að fjarlægja gadófosveset úr líkamanum með blóðskilun. Eftir stakan 0,05 mmól/kg skammt í bláæð hjá sjúklingum sem þurftu blóðskilun þrisvar í viku með háflæðisíum hafði yrkur í blóðvökva minnkað í undir 15% af Cmax eftir þrjár blóðskilunarmeðferðir. Meðan blóðskil n stóð yfir var

meðalhelmingunartími á styrk í blóðvökva á bilinu 5-6 klukkustundir. Með lúthreinsun í blóðskilun

Meðalskert lifrarstarfsemi (Child Pugh B) hafði ekki stórfelldlongeráhrif á lyfjahvörf og prótínbindingu gadófosvesets. Brotthvarf gadófosvesets með saur minnkaði aðeins hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi (2,7%) samanborið við venjulega sjúk inga (4,8%). Hjá einum sjúklingi með meðalskerta lifrarstarfsemi og óeðlilega lágan albúmínstyrk í blóðvökva bentu heildarúthreinsun og

var á bilinu 16 – 32 ml/klst./kg. Háflæðisía var skilvirkari samanbo ið við lágflæðisíu og því er mælt

Skert lifrarstarfsemi:

helmingunartími gadófosvesets til hraðari úthrei su ar í samanburði við sjúklinga með meðalskerta

lifrarstarfsemi en eðlilegan albúmínstyrk í blóðvökva.

 

 

no

5.3

Forklínískar upplýsingar

 

 

product

 

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, byggt á hefðbundnum rannsóknum á lyfjafræðilegu ö yggi, bráðaeiturverkunum, staðbundnu þoli, snertióþolsmöguleikum, og eiturverkunum á erfðaefni.

EngarMedicinakrabbameinsr lnnsóknir fóru fram.

Eiturverkanir eft r e durtekna skammta.

Rannsókn r á turverkunum eftir endurtekna skammta leiddu í ljós frymisbólumyndun á nýrnapíplum og bentu rannsóknir sterklega til að þessi áhrif væru afturkallanleg. Engin skerðing á starfsemi greindist og rafeindasmásjárskoðun á rottunýrum benti til að frymisbólumyndunin væri aðallega geymslufyrirbrigði. Áhrifin voru alvarlegri í rottum en í öpum, líklega vegna hraðari úthreinsunar í rottum. Í öpum greindust engin áhrif á nýru eftir stakan skammt, jafnvel við skammt sem var 100 sinnum stærri en meðferðarskammturinn.

Eiturverkanir á æxlun

Í kanínum jókst upptaka fósturvísa og lítil en marktæk aukning varð á fósturvansköpun (sér í lagi á vatnshöfða og vansnúnum útlimum) við skammtastærðir þar sem engin eða örlítil eituráhrif á móður greindust (skammtur jafngilti 2 til 5 sinnum meðferðarskammti í mönnum). Í rannsókn á dýrum var sýnt fram á að innan við 1% af gefnum skammti gadófosvesets berst í móðurmjólk.

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1 Hjálparefni

Fosveset

Natríumhýdroxíð

Saltsýra

Vatn fyrir stungulyf

6.2 Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, þar sem rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið gerðar.

6.3

Geymsluþol

authorised

3 ár.

 

 

 

Eftir að umbúðir hafa verið rofnar: Nota skal lyfið strax.

 

6.4

Sérstakar varúðarreglur við geymslu

 

Geymið hettuglasið í ytri umbúðum til varnar gegn ljósi.

6.5 Gerð íláts og innihald

 

 

 

longer

10 og 20 ml litlaus hettuglös úr gleri af gerð I með klór- eða brómóbútýl elastómer-gúmmítappa og

loki með álrönd (plastdiskur).

 

 

Pakkningastærðir:

no

 

1, 5 eða 10 hettuglös 10 ml (í 10-ml glerhettuglösum)

 

1, 5 eða 10 hettuglös 15 ml (í 20-ml glerhettuglösum)

 

 

product

 

 

1, 5 eða 10 hettuglös 20 ml (í 20-ml glerhe uglösum)

 

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6

Sérstakar varúðarráðstafani við förgun og önnur meðhöndlun

Þetta lyf er tilbúið til notkunar sem glær, litlaus til fölgul vatnslausn.

Skuggaefni skal ekki nota ef þau hafa aflitast mikið, innihalda agnir eða ef ílátið er gallað.

Medicinal

Hettuglösin sem

ih lda Ablavar eru ekki ætluð til að draga marga skammta úr. Aldrei skal stinga

gat á gúmmítappa

oftar en einu sinni. Nota skal lausnina samstundis eftir að hún hefur verið dregin

úr hettuglas nu.

 

Festa skal afrífanlega, rekjanlega miðann sem fylgir hettuglösunum á gögn sjúklings til að auðvelda nákvæma skráningu þess gadólín skuggaefnis sem notað er.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

TMC Pharma Services Ltd., Finchampstead, Berkshire RG40 4LJ, Bretland

8.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/05/313/001-009/IS

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 3. október 2005

Dagsetning síðustu endurnýjunar:

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um þetta lyf eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu /.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is .

authorised

 

 

 

longer

 

 

no

 

 

product

 

 

Medicinal

 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf