Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adcetris (brentuximab vedotin) – Fylgiseðill - L01XC12

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAdcetris
ATC-kóðiL01XC12
Efnibrentuximab vedotin
FramleiðandiTakeda Pharma A/S

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Adcetris 50 mg stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn brentuximabvedotin

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram. Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

1.Upplýsingar um Adcetris og við hverju það er notað.

2.Áður en byrjað er að nota Adcetris

3.Hvernig Adcetris verður gefið

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Adcetris

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Adcetris og við hverju það er notað.

Adcetris inniheldur virka efnið brentuximabvedotin, krabbameinslyf, sem er gert úr einstofna mótefni tengdu efnasambandi sem ætlað er að drepa krabbameinsfrumur. Einstofna mótefnið flytur efnasambandið til krabbameinsfrumnanna. Einstofna mótefni er prótein sem ber kennsl á vissar krabbameinsfrumur.

Adcetris er notað til meðferðar við hefðbundnum Hodgkins eitlaæxlum sem hafa:

-tekið sig upp aftur eða ekki svarað innrennsli með heilbrigðum eigin stofnfrumum í líkamann (samgena stofnfrumuígræðslu) eða

-tekið sig upp aftur eða aldrei svarað að minnsta kosti tveimur fyrri meðferðum og ekki liggur fyrir að þú getir fengið samsetta krabbameinsmeðferð til viðbótar eða gengist undir samgena stofnfrumuígræðslu.

Hefðbundin Hodgkins eitlaæxli tjá sérstök prótein á yfirborði frumunnar sem eru frábrugðin óhefðbundnum Hodgkins eitlaæxlum.

Adcetris er einnig notað til að minnka líkur á því að hefðbundið Hodgkins eitlaæxli komi upp aftur eftir samgena stofnfrumuígræðslu hjá sjúklingum með tiltekna áhættuþætti.

Adcetris er notað til meðferðar við altækum villivaxtar- stóreitilfrumuæxlum sem finnast í eitlunum og/eða í öðrum hlutum líkamans og hafa:

-ekki svarað öðrum tegundum krabbameinsmeðferða eða

-komið aftur eftir fyrri krabbameinsmeðferð.

Bæði Hodgkins eitlaæxli og altæk villivaxtar- stóreitilfrumuæxli eru krabbamein í hvítu blóðkornunum.

2. Áður en byrjað er að nota Adcetris

EKKI má nota Adcetris:

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir brentuximabvedotini eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

-ef þú notar bleomycin krabbameinslyf.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Þegar þú færð lyfið í fyrsta sinn og meðan á meðferð stendur skal þú láta lækninn vita ef:

-um er að ræða ruglástand, erfiðleika með hugsun, minnistap, óskýra sjón eða sjóntap, máttleysi, minnkaða stjórn eða tilfinningu í öðrum hand- eða fótlegg, breytt göngulag, jafnvægisskort, þar sem þetta geta verið einkenni alvarlegs og lífshættulegs heilasjúkdóms, sem þekktur er undir heitinu ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga. Ef þú hefur þessi einkenni fyrir meðferð með þessu lyfi skalt þú láta lækninn samstundis vita um allar breytingar á einkennunum. Látið einnig maka eða umönnunaraðila vita um meðferðina, því þeir kunna að taka eftir einkennum sem þú tekur ekki eftir.

-þú ert með slæman og þrálátan verk í kvið, með eða án ógleði og uppkasta, þar sem þetta geta verið einkenni alvarlegs, hugsanlega banvæns sjúkdóms sem nefnist brisbólga (bólga í briskirtli).

-ef þú ert með vaxandi mæði eða hósta þar sem það kunna að vera einkenni alvarlegra og hugsanlega banvænna fylgikvilla í lungum (eiturverkanir á lungu).

-þú tekur eða hefur áður tekið lyf sem geta haft áhrif á ónæmiskerfið, svo sem krabbameinslyf eða ónæmisbælandi lyf.

-þú ert með eða heldur að þú sért með sýkingu. Sumar sýkingar geta verið alvarlegar og geta stafað af veirum, sýklum eða öðrum orsökum sem geta verið lífshættulegar.

-þú tekur eftir blísturshljóðum við öndun/öndunarerfiðleikum, ofsakláða, kláða eða þrota (merki um innrennslisviðbrögð). Varðandi frekari upplýsingar, sjá „Innrennslisviðbrögð“ í kafla 4.

-breytingar á tilfinningum í húð valda þér vandræðum, einkum í höndum eða fótum, svo sem dofi, náladofi, brunaatilfinning, verkur, óþægindi eða máttleysi (taugakvilli).

-þú ert með höfuðverk, finnur fyrir þreytu, sundli, ert föl/fölur (blóðleysi), ert með óvenjulegar blæðingar eða mar undir húð, lengri blæðingu en venjulega eftir blóðsýnatöku, eða blæðir úr tannholdi (blóðflagnafæð)

-þú færð kuldahroll eða skjálfta eða þér er heitt; mæla ætti líkamshita þar sem þú gætir verið með sótthita. Sótthiti ásamt fækkun hvítra blóðkorna getur verið merki um alvarlega sýkingu.

-þú finnur fyrir sundli, minnkuðum þvaglátum, ruglástandi, uppköstum, ógleði, bólgum, mæði eða hjartsláttartruflunum (þetta getur verið lífshættulegur fylgikvilli sem er þekktur sem æxlislýsuheilkenni)

-þú færð flensulík einkenni ásamt sársaukafullum rauðum eða fjólubláum útbrotum sem dreifa sér og mynda blöðrur þ.m.t. umfangsmikið húðlos sem getur verið lífshættulegt (þetta getur verið alvarleg aukaverkun á húð, þekkt sem Stevens-Johnson heilkenni og eitrunardreplos húðþekju)

-þú finnur fyrir nýjum eða versnandi magaverk, ógleði, uppköstum eða hægðatregðu, þar sem það kann að vera einkenni alvarlegra og hugsanlega banvænna fylgikvilla í maga eða þörmum (fylgikvillar í meltingarfærum)

-niðurstöður lifrarprófa eru óeðlilegar þar sem það kann að tengjast alvarlegri og hugsanlega banvænni lifrarskemmd (eiturverkun á lifur). Lifrarsjúkdómar og aðrir sjúkdómar sem kunna að vera til staðar áður en byrjað er að taka Adcetris og sum lyf sem þú tekur kunna að auka hættuna á lifrarskemmd.

-þú finnur fyrir þreytu, hefur tíð þvaglát, finnur fyrir auknum þorsta, aukinni matarlyst með óvæntu þyngdartapi, eða pirringi (blóðsykurshækkun)

-þú ert með nýrna- eða lifrarvandamál.

Læknirinn mun taka blóðsýni reglulega til að tryggja að þér sé óhætt að fá lyfið.

Notkun annarra lyfja samhliða Adcetris

Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. Þetta á líka við um náttúrulyf og önnur lyf sem hægt er að fá án lyfseðils.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Þú og maki þinn verðið að nota tvær öruggar aðferðir til getnaðarvarna meðan á meðferð stendur. Konur verða að halda áfram að nota getnaðarvarnir í 6 mánuði eftir síðasta skammt af Adcetris.

Þú skalt ekki nota lyfið ef þú ert þunguð nema þú og læknirinn teljið að ávinningurinn fyrir þig vegi þyngra en hugsanleg áhætta fyrir ófætt barnið.

Mikilvægt er að láta lækninn vita fyrir og meðan á meðferð stendur ef um er að ræða þungun, grun um þungun eða þungun er fyrirhuguð.

Við brjóstagjöf skal leita ráða hjá lækninum um hvort óhætt sé að nota lyfið.

Körlum, sem fara í þessa lyfjameðferð, er ráðlagt að láta frysta og geyma sæði fyrir meðferð. Karlmönnum er ráðlagt að geta ekki börn meðan á meðferð með þessu lyfi stendur og í allt að 6 mánuði eftir síðasta skammt meðferðarinnar.

Akstur og notkun véla

Meðferðin getur haft áhrif á hæfni þína til aksturs og notkunar véla. Ef þér líður ekki vel meðan á meðferð stendur skalt þú forðast akstur og notkun véla.

Adcetris inniheldur natríum

Lyfið inniheldur að hámarki 2,1 mmól (eða 47 mg) af natríum í hverjum skammti. Sjúklingar á natríumskertu mataræði þurfa að hafa þetta í huga.

3.Hvernig Adcetris verður gefið

Leitið til læknisins eða hjúkrunarfræðingsins, sem gefur innrennslið, ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið.

Skammtur og tíðni

Skammtastærð lyfsins fer eftir líkamsþyngd þinni. Venjulegur upphafsskammtur af Adcetris er 1,8 mg/kg, á 3 vikna fresti að hámarki í eitt ár. Læknirinn gæti minnkað upphafsskammtinn niður í 1,2 mg/kg ef þú ert með nýrna- eða lifrarsjúkdóm.

Adcetris skal aðeins gefa fullorðnum. Það er ekki ætlað börnum.

Hvernig gefa skal Adcetris

Þetta lyf er gefið í æð (bláæð) með innrennsli. Læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn gefur það á

30 mínútum. Læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn fylgist líka með þér á meðan innrennsli fer fram og eftir það.

Leitið til læknisins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Innrennslisviðbrögð

Lyf af þessari tegund (einstofna mótefni) geta valdið innrennslisviðbrögðum svo sem:

-útbrotum

-mæði

-öndunarerfiðleikum

-hósta

-þyngslum fyrir brjósti

-hita

-bakverk

-hrolli

-höfuðverk

-ógleði eða uppköstum

Innrennslisviðbrögð við lyfinu koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum.

Venjulega koma slík viðbrögð fram innan mínútna til nokkurra klukkustunda eftir að innrennslinu lýkur. Þau geta hins vegar komið fram mörgum klukkustundum eftir að innrennslinu lýkur en það er sjaldgæft. Innrennslisviðbrögð geta verið alvarleg, jafnvel lífshættuleg (þekkt sem bráðaofnæmisviðbrögð). Ekki er vitað um algengi alvarlegra eða banvænna innrennslisviðbragða þessa lyfs.

Hugsanlega færðu önnur lyf svo sem

- andhistamín, barkstera eða parasetamól

til að hjálpa við að draga úr ofannefndum viðbrögðum, ef þú hefur áður fundið fyrir þeim við töku lyfs af þessari tegund.

Látið lækninn vita ÁÐUR EN lyfið er gefið ef þú telur þú hafir áður fengið svipuð viðbrögð. Læknirinn gæti hætt að gefa lyfið og hafið stuðningsmeðferð ef þú færð innrennslisviðbrögð (eins og lýst er hér að framan).

Ef innrennsli er hafið aftur getur læknirinn lengt tímann sem innrennslið tekur svo að þú þolir það betur.

Látið lækninn vita samstundis ef vart verður einhverra eftirfarandi einkenna af því að sum þeirra geta bent til alvarlegs eða jafnvel lífshættulegs ástands.

-einkenni ágengrar fjölhreiðra innlyksuheilabólgu (PML) svo sem rugl, erfiðleikar með hugsun, minnistap, óskýr sjón eða sjóntap, máttleysi, minnkuð stjórn eða tilfinning í öðrum hand- eða fótlegg, breytt göngulag, jafnvægisskortur (sjá frekari upplýsingar í kafla 2). Algengi þessa ástands er ekki hægt að meta út frá fyrirliggjandi gögnum.

-einkenni um bólgu í brisi (brisbólgu) svo sem þrálátan kviðverk, með eða án ógleði og uppkasta (kemur fyrir hjá færri en 1 af hverjum 100 einstaklingum).

-mæði eða hósti (kemur fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

-flensulík einkenni ásamt sársaukafullum rauðum eða fjólubláum útbrotum sem dreifa sér og mynda blöðrur þ.m.t. umfangsmikið húðlos (kemur fyrir hjá færri en einum af hverjum 1.000 einstaklingum).

-breyting á tilfinningum eða skynjun, einkum í húð, dofi, náladofi, óþægindi, brunatilfinning, máttleysi, verkir í höndum eða fótum (taugakvilli; kemur fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum

10 einstaklingum)

-þróttleysi (kemur fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

-hægðatregða (kemur fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

-niðurgangur, uppköst (kemur fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

-kuldahrollur eða skjálfti (kemur fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

-þreytutilfinning, tíð þvaglát, aukinn þorsti, aukin matarlyst og óvænt þyngdartap og pirringur (þetta geta verið einkenni blóðsykurshækkunar sem kemur fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

-óvenjulegar blæðingar eða mar undir húð, lengri blæðing eftir að blóðprufa hefur verið tekin eða blæðing úr tannholdi (þetta geta verið einkenni blóðflagnafæðar sem kemur fyrir hjá færri en

1 af hverjum 10 einstaklingum)

-höfuðverkir, sundl, fölvi (þetta geta verið einkenni blóðleysis sem kemur fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

Eftirfarandi aukaverkanir geta komið fram:

Mjög algengar aukaverkanir (koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)breyting hér

-fækkun hvítra blóðkorna

-sýking í efri hluta öndunarvegar

-þyngdartap

-sýking

-ógleði

-kviðverkur

-kláði

-óvenjulegt hárlos eða hárþynning

-vöðvaverkir

-liðverkir eða aum, bólgin liðamót

Algengar aukaverkanir (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

-sýking í blóði (sýklasótt) og/eða sýklasóttarlost (lífshættuleg tegund blóðsýkingar); lungnabólga

-fækkun blóðflagna

-sundl

-blöðrur sem geta myndað hrúður eða skán

-hækkaður blóðsykur

-hækkuð gildi lifrarensíma

Sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 100 einstaklingum)

-æxlislýsuheilkenni - lífshættulegt ástand þar sem geta komið fram sundl, minnkuð þvaglát, rugl, uppköst, ógleði, þroti, mæði eða hjartsláttartruflanir.

-aumir, rjómagulir, upphleyptir blettir í munni (þruska)

-ný eða endurkomin stórfrumuveirusýking

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 1000 einstaklingum)

-Stevens-Johnson heilkenni og eitrunardreplos húðþekju - mjög sjaldgæfur alvarlegur kvilli sem geta fylgt einkenni er líkjast flensu ásamt sársaukafullum rauðum eða fjólubláum útbrotum sem dreifast og mynda blöðrur þ.m.t. umfangsmikið húðlos.

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum) - fækkun hvítra blóðkorna ásamt hita

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Adcetris

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum og öskjunni á eftir fyrnist. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Órofið hettuglas: Geymið í kæli (2°C8°C). Má ekki frjósa. Geymið hettuglasið í upprunalegri öskju til varnar gegn ljósi.

Blönduð/þynnt lausn: Notið lausnina strax eða geymið í kæli (2°C8°C) og notið innan 24 klst.

Ekki nota lyfið ef vart verður við agnir eða óeðlilegan lit fyrir lyfjagjöf.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Læknirinn eða hjúkrunarfræðingurinn sjá um að farga lyfinu. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Adcetris inniheldur

-Virka innihaldsefnið er brentuximabvedotin. Hvert hettuglas inniheldur 50 mg af brentuximabvedotini. Eftir blöndun inniheldur hver ml af lausn 5 mg af Adcetris.

-Önnur hjálparefni eru sítrónusýrueinhýdrat, natríumsítrattvíhýdrat, α,α-trehalósatvíhýdrat og pólýsorbat 80. Sjá frekari upplýsingar um natríum í kafla 2.

Lýsing á útliti Adcetris og pakkningastærðir

Adcetris er hvít til beinhvít kaka eða stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn, í hettuglasi.

Í hverri Adcetris pakkningu er eitt hettuglas.

Markaðsleyfishafi

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Danmörk

Framleiðandi

Takeda Austria GmbH

St. Peter-Straβe 25

A-4020 Linz

Austurríki

Delpharm Novara S.r.l. Via Crosa, 86

28065 Cerano (NO) Ítalía

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

Takeda, UAB

Tel/Tél: +32 2 464 06 11

Tel: +370 521 09 070

takeda-belgium@takeda.com

lt-info@takeda.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

Takeda Belgium

Тел.: + 359 2 958 27 36;

Tel/Tél: +32 2 464 06 11

+ 359 2 958 15 29

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

Takeda Pharmaceuticals

Takeda Pharma Kft.

Czech Republic s.r.o.

Tel: +361 2707030

Tel: + 420 234722722

 

Danmark

Malta

Takeda Pharma A/S

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: +45 46 77 11 11

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Nederland

Takeda GmbH

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3325

Tel: +31 23 56 68 777

medinfo@takeda.de

nl.medical.info@takeda.com

Eesti

Norge

Takeda Pharma AS

Takeda Nycomed AS

Tel: +372 6177 669

Tlf: +47 6676 3030

 

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

Österreich

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma Ges.m.b.H.

Tηλ: +30 210 6387800

Tel: +43 (0) 800-20 80 50

gr.info@takeda.com

 

España

Polska

Takeda Farmacéutica España S.A

Takeda Polska Sp. z o.o

Tel: +34 917 14 99 00

tel. + 48 22 608 13 00

spain@takeda.com

 

France

Portugal

Takeda France

Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tel. +33 1 46 25 16 16

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

România

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +385 1 377 88 96

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Slovenija

Takeda Products Ireland Limited

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

Tel: +44 (0)1628 537 900

Tel: + 386 (0) 59 082 480

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

tel: +354 535 7000

Tel: +421 (2) 20 602 600

vistor@vistor.is

 

Italia

Suomi/Finland

Takeda Italia S.p.A.

Takeda Oy

Tel: +39 06 502601

Tel. +358 20 746 5000

 

infoposti@takeda.com

Κύπρος

Sverige

A. POTAMITIS MEDICARE LTD

Takeda Pharma AB

Tηλ: +357 22583333

Tel: +46 8 731 28 00

info@potamitismedicare.com

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Ltd

Tel: +371 67840082

Tel: +44 (0)1628 537 900

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Þetta lyf hefur fengið markaðsleyfi með svokölluðu „skilyrtu samþykki“. Það þýðir að beðið er frekari gagna um lyfið.

Lyfjastofnun Evrópu metur nýjar upplýsingar um lyfið að minnsta kosti árlega og fylgiseðillinn verður uppfærður eftir því sem þörf krefur.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu: http://www.ema.europa.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eftirfarandi upplýsingar eru einungis ætlaðar heilbrigðisstarfsfólki:

Leiðbeiningar um blöndun

Sérhvert einnota hettuglas skal blanda með 10,5 ml af vatni fyrir stungulyf í endanlegan styrk,

5 mg/ml. Hvert hettuglas inniheldur 10% yfirmagn með 55 mg af Adcetris í hverju hettuglasi og er heildarrúmmál blöndunnar 11 ml.

1.Beinið straumnum að vegg hettuglassins, en ekki beint á kökuna eða duftið.

2.Sveiflið glasinu varlega til að auðvelda upplausn. EKKI HRISTA.

3.Blönduð lausnin í hettuglasinu er tær til ópallýsandi, litlaus lausn með endanlegt pH 6,6.

4.Blönduðu lausnina skal skyggna m.t.t. utanaðkomandi agna eða litarbreytinga. Ef slíkt kemur í ljós skal farga lyfinu.

Þynning innrennslislausnar

Draga skal rétt magn af blönduðu Adcetris úr hettuglasinu(-glösunum) og bæta því í innrennslispoka sem inniheldur 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn til inndælingar til að fá endanlegan styrkleika sem er 0,4-1,2 mg/ml af Adcetris.

Ráðlagt magn af þynningalausn er 150 ml.

Adcetris sem þegar hefur verið blandað er einnig hægt að þynna í 5% glúkósalausn til inndælingar eða Ringer-laktatlausn til inndælingar.

Hvolfið pokanum varlega til að blanda Adcetris lausnina. EKKI HRISTA.

Farga skal því sem eftir verður í hettuglasinu, eftir að rúmmálið sem á að þynna hefur verið dregið upp, í samræmi við gildandi reglur.

Hvorki skal bæta öðrum lyfjum við fullbúna Adcetris innrennslislausn né í innrennslisslönguna inn í bláæðina. Innrennslisslönguna skal skola eftir lyfjagjöf með 9 mg/ml (0,9%) natríumklóríðlausn til inndælingar, 5% glúkósalausn til inndælingar eða Ringer-laktatlausn til inndælingar.

Eftir þynningu skal gefa Adcetris lausnina strax með innrennsli á ráðlögðum hraða.

Heildargeymslutími lausnarinnar frá upphaflegri upplausn fram að innrennslisgjöf skal ekki vera lengri en 24 klst.

Förgun

Adcetris er eingöngu einnota.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf