Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Veldu tungumál

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – Samantekt á eiginleikum lyfs - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
ATC-kóðiJ07BB02
Efnisplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
FramleiðandiGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.HEITI LYFS

Adjupanrix, dreifa og fleyti fyrir stungulyf, fleyti.

Bóluefni gegn heimsfaraldri inflúensu (H5N1) (klofin veiruögn, deydd, ónæmisglætt)

2.VIRK INNIHALDSEFNI OG STYRKLEIKAR

Eftir blöndun inniheldur 1 skammtur (0,5 ml):

Klofna inflúensuveiru, deydda, sem inniheldur mótefnavaka* sem jafngildir:

A/VíetNam/1194/2004 (H5N1)-líkum stofni sem notaður er (NIBRG-14)

3,75 míkróg**

*ræktuð í eggjum

**hemagglútínín (HA)

Bóluefnið er í samræmi við ráðleggingar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og skilyrði Evrópusambandsins um viðbrögð við heimsfaraldri.

AS03-ónæmisglæðir samanstendur af skvaleni (10,69 mg), DL-α-tókóferóli (11,86 mg) og pólýsorbati 80 (4,86 mg).

Hettuglösin með dreifunni og fleytinu mynda fjölskammta ílát eftir blöndun. Sjá kafla 6.5 varðandi fjölda skammta í hverju hettuglasi.

Hjálparefni með þekkta verkun:

Bóluefnið inniheldur 5 míkróg af tíómersali (sjá kafla 4.4).

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.LYFJAFORM

Dreifa og fleyti fyrir stungulyf, fleyti.

Dreifan er litlaus, ljós, ópallýsandi vökvi.

Fleytið er hvít- til gulleitur, einsleitur mjólkurkenndur vökvi.

4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1Ábendingar

Fyrirbyggjandi gegn inflúensu þegar opinberlega hefur verið lýst yfir heimsfaraldri.

Adjupanrix skal nota samkvæmt opinberum leiðbeiningum.

4.2Skammtar og lyfjagjöf

Skammtar

Einstaklingar sem hafa ekki verið bólusettir áður með Prepandrix.

Fullorðnir frá 18 ára aldri:

Einn 0,5 ml skammtur á völdum degi.

Annan 0,5 ml skammt skal gefa þegar a.m.k. þrjár vikur eða allt að tólf mánuðir eru liðnir frá því að fyrri skammturinn var gefinn, til að ná hámarksverkun.

Samkvæmt mjög takmörkuðum upplýsingum gætu fullorðnir eldri en 80 ára þurft að fá tvöfaldan skammt af Adjupanrix á völdum degi og aftur að a.m.k. þremur vikum liðnum til að ná fram ónæmissvörun (sjá kafla 5.1)

Einstaklingar sem áður hafa verið bólusettir með einum eða tveimur skömmtum af Prepandrix sem inniheldur HA frá annarri grein (clade) sama undirflokks inflúensu og inflúensuveiran sem veldur heimsfaraldri:

Fullorðnir frá 18 ára aldri: einn 0,5 ml skammtur á völdum degi.

Börn

Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um öryggi og ónæmingargetu við gjöf á Adjupanrix og við gjöf á hálfum skammti af bóluefninu (þ.e. 1,875 míkróg HA og hálfu magni af AS03-ónæmisglæði) á dögum 0 og 21 hjá börnum á aldrinum 3 til 9 ára.

Fyrirliggjandi upplýsingar eru tilgreindar í köflum 4.4, 4.8 og 5.1 en ekki er hægt að ráðleggja ákveðna skammta á grundvelli þeirra.

Sjá nánari upplýsingar í köflum 4.4, 4.8 og 5.1.

Lyfjagjöf

Ónæmisaðgerð skal gerð með inndælingu í vöðva.

Ef gefa skal tvöfaldan skammt skal sprauta í sinn hvorn útliminn, helst í axlarvöðva eða í framanverða hlið á læri (háð vöðvamassa).

Sjá leiðbeiningar í kafla 6.6 um blöndun lyfsins fyrir gjöf.

4.3Frábendingar

Saga um bráðaofnæmi (þ.e. lífshættulegt) af völdum einhvers innihaldsefnanna eða efnaleifa (eggja- og kjúklingapróteinum, eggjahvítu, formaldehýði, gentamisínsúlfati og natríumdeoxýkólati) í bóluefninu. Hins vegar, ef um heimsfaraldur er að ræða, getur verið rétt að gefa bóluefnið, að því tilskildu að búnaður til endurlífgunar sé tiltækur án tafar ef á þarf að halda. Sjá kafla 4.4.

4.4Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Gæta skal varúðar þegar bóluefnið er gefið einstaklingum með þekkt ofnæmi (annað en bráðaofnæmi) fyrir virka efninu, einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1, tíómersali eða efnaleifum (eggja- og kjúklingapróteinum, eggjahvítu, formaldehýði, gentamisínsúlfati og natríumdeoxýkólati).

Eins og á við um öll bóluefni til inndælingar, skal viðeigandi læknishjálp ávallt vera til staðar ef mjög sjaldgæf bráðaofnæmisviðbrögð koma fram eftir gjöf bóluefnisins.

Ef aðstæður vegna heimsfaraldurs leyfa, skal fresta ónæmisaðgerð hjá sjúklingum með alvarlega hitasótt eða bráðar sýkingar.

Adjupanrix skal ekki undir neinum kringumstæðum gefið í æð. Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun Adjupanrix undir húð. Heilbrigðisstarfsfólk þarf því að meta ávinning og hugsanlega áhættu við gjöf lyfsins hjá einstaklingum með blóðflagnafæð eða einhvern blæðingakvilla sem mæla gegn inndælingu í vöðva, nema mögulegur ávinningur vegi þyngra en hættan á blæðingum.

Engar upplýsingar liggja fyrir um gjöf AS03-ónæmisglæddra bóluefna fyrir eða á eftir öðrum tegundum af inflúensubóluefni sem ætlaðar eru til notkunar fyrir eða í heimsfaraldri.

Mótefnasvörun hjá sjúklingum með ónæmisbælingu vegna sjúkdóms eða lyfjameðferðar getur verið ófullnægjandi.

Ekki er víst að verndandi ónæmissvörun náist hjá öllum sem eru bólusettir (sjá kafla 5.1).

Einstaklingar geta fallið í yfirlið eftir eða jafnvel fyrir hvers konar bólusetningu, vegna sálrænna viðbragða við sprautustungunni. Þessu geta fylgt nokkur taugafræðileg einkenni, svo sem tímabundnar sjóntruflanir, náladofi og þankippahreyfingar í útlimum, á meðan einstaklingurinn jafnar sig. Mikilvægt er að viðbragðsáætlun sé til staðar til að koma í veg fyrir slys vegna yfirliða.

Faraldsfræðirannsóknir í tengslum við annað AS03-ónæmisglætt bóluefni (Pandemrix H1N1, sem framleitt er á sama framleiðslustað og Adjupanrix), í nokkrum Evrópulöndum benda til aukinnar hættu á drómasýki, með eða án máttleysiskasta (cataplexy), hjá bólusettum borið saman við óbólusetta einstaklinga. Hjá börnum/unglingum (allt að 20 ára) benda þessar rannsóknir til 1,4 til

8 viðbótartilvika hjá 100.000 bólusettum einstaklingum. Fyrirliggjandi faraldsfræðilegar upplýsingar fengnar hjá fullorðnum einstaklingum eldri en 20 ára benda til u.þ.b. 1 viðbótartilviks á hverja 100.000 bólusetta einstaklinga. Þessar upplýsingar benda til að þessi viðbótaráhætta hafi tilhneigingu til að minnka með hækkandi aldri við bólusetningu. Sem stendur er ekkert sem sýnir fram á að Adjupanrix tengist hættu á drómasýki.

Börn

Klínískar upplýsingar um börn yngri en 6 ára, sem fengu tvo skammta af bóluefni gegn heimsfaraldri inflúensu H5N1, benda til aukinnar tíðni hita (≥38°C í holhönd) eftir gjöf seinni skammtsins. Því er ráðlagt að fylgjast með líkamshita og gera ráðstafanir til að lækka hita (t.d. hitalækkandi lyf, eftir því sem þörf er talin á) hjá ungum börnum (t.d. upp að u.þ.b. 6 ára aldri) eftir bólusetningu.

4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Engar upplýsingar liggja fyrir um gjöf Adjupanrix samhliða öðrum bóluefnum. Ef samhliða gjöf annars bóluefnis er íhuguð skulu bóluefnin gefin í sinn útliminn hvort. Hafa skal í huga að aukaverkanir geta orðið verri.

Ónæmissvörun getur orðið minni ef sjúklingurinn er í ónæmisbælandi meðferð.

Eftir inflúensubólusetningu, geta fölsk-jákvæð svör komið fram í sermisprófum með ELISA- aðferðinni til að mæla mótefni gegn alnæmisveiru-1 hjá mönnum (HIV-1), lifrarbólguveiru C og einkum HTLV-1. Í slíkum tilvikum er Western blot-aðferðin neikvæð. Þessar skammvinnu fölsku jákvæðu niðurstöður geta verið vegna IgM-framleiðslu sem svörun við bóluefninu.

4.6Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Enn liggja engar upplýsingar fyrir um notkun Adjupanrix á meðgöngu.

Bóluefni sem inniheldur AS03-ónæmisglæði, sem inniheldur HA úr H1N1v, hefur verið gefið konum á öllum þriðjungum meðgöngu. Upplýsingar um niðurstöður, frá að því að talið er yfir 200.000 konum sem hafa verið bólusettar á meðgöngu, eru takmarkaðar sem stendur. Engar vísbendingar komu fram um aukna hættu á aukaverkunum í yfir 100 meðgöngum sem fylgst var með í framskyggnri klínískri rannsókn.

Dýrarannsóknir, með notkun Adjupanrix, benda ekki til eiturverkana á æxlun (sjá kafla 5.3).

Niðurstöður frá barnshafandi konum sem bólusettar hafa verið með mismunandi árstíðabundnum bóluefnum, sem innihalda deyddar veirur en ekki ónæmisglæði, benda ekki til vanskapana eða eiturverkana á fóstur eða nýbura.

Íhuga má notkun Adjupanrix á meðgöngu ef hún er talin nauðsynleg, með hliðsjón af opinberum ráðleggingum.

Brjóstagjöf

Adjupanrix má nota hjá konum með barn á brjósti.

Frjósemi

Engar upplýsingar liggja fyrir um frjósemi.

4.7Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Sum áhrifin sem nefnd eru í kafla 4.8 „Aukaverkanir“ gætu haft áhrif á hæfni til aksturs og stjórnunar véla.

4.8Aukaverkanir

Samantekt á öryggisupplýsingum

Tíðni aukaverkana sem skráðar eru hér á eftir hefur verið metin í klínískum rannsóknum hjá u.þ.b. 5.000 einstaklingum 18 ára og eldri, sem fengu lyfjasamsetningar sem innihéldu a.m.k. 3,75 míkróg HA/AS03.

Listi yfir aukaverkanir

Aukaverkanir sem greint var frá eru skráðar í eftirfarandi tíðniflokkum:

Tíðnin er skilgreind á eftirfarandi hátt:

Mjög algengar (≥1/10)

Algengar (≥1/100 til <1/10)

Sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100)

Mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000)

Koma örsjaldan fyrir (<1/10.000)

Aukaverkanir í klínískum rannsóknum með frumgerðarbóluefni (mock-up) eru taldar upp hér á eftir (sjá nánari upplýsingar um frumgerðarbóluefni í kafla 5.1).

Innan tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst.

Blóð og eitlar

Algengar: Eitlastækkanir.

Geðræn vandamál

Sjaldgæfar: Svefnleysi.

Taugakerfi

Mjög algengar: Höfuðverkur.

Sjaldgæfar: Náladofi, svefnhöfgi, sundl.

Meltingarfæri

Sjaldgæfar: Einkenni frá meltingarvegi (svo sem niðurgangur, uppköst, kviðverkir, ógleði).

Húð og undirhúð

Algengar: Flekkblæðing á stungustað, aukin svitamyndun.

Sjaldgæfar: Kláði, útbrot.

Stoðkerfi og stoðvefur

Mjög algengar: Liðverkir, vöðvaverkir.

Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað

Mjög algengar: Herslismyndun, bólga, verkur og roði á stungustað, hiti, þreyta. Algengar: Skjálfti, flensulík veikindi, viðbrögð á stungustað (s.s. hiti, kláði). Sjaldgæfar: Lasleiki.

Börn

Í klínískri rannsókn (D-H5N1-009) var lagt mat á hversu miklum aukaverkunum bóluefnið getur valdið, hjá börnum á aldrinum 3 til 5 ára og 6 til 9 ára sem fengu annað hvort tvo fullorðinsskammta (þ.e. 0,5 ml) eða tvo hálfa fullorðinsskammta (þ.e. 0,25 ml) af Adjupanrix (með 21 dags millibili).

Munur á tíðni staðbundinna og almennra aukaverkana, eftir því hvort um var að ræða hálfan fullorðinsskammt eða fullorðinsskammt, kom fram eftir hvern skammt. Aukaverkanir jukust ekki við gjöf annars hálfs fullorðinsskammts eða fullorðinsskammts, að undanskilinni tíðni almennra einkenna, sem jókst eftir annan skammtinn, einkum tíðni hita hjá börnum <6 ára. Tíðni aukaverkana á hvern skammt var eftirfarandi:

Aukaverkanir

3-5 ára

6-9 ára

 

Hálfur skammtur

Heill skammtur

Hálfur skammtur

Heill skammtur

Herslismyndun

9,9%

18,6%

12,0%

12,2%

Verkur

48,5%

62,9%

68,0%

73,5%

Roði

10,9%

19,6%

13,0%

6,1%

Bólga

11,9%

24,7%

14,0%

20,4%

Hiti (>38°C)

4,0%

11,3%

2,0%

17,3%

Hiti (>39°C)

 

 

 

 

- tíðni á skammt

2,0%

5,2%

0%

7,1%

- tíðni á

 

 

 

 

einstakling

3,9%

10,2%

0%

14,3%

 

 

 

 

 

Sljóleiki

7,9%

13,4%

NA

NA

Pirringur

7,9%

18,6%

NA

NA

Lystarleysi

6,9%

16,5%

NA

NA

Skjálfti

1,0%

12,4%

4,0%

14,3%

NA=not available=liggur ekki fyrir

Í öðrum klínískum rannsóknum þar sem börnum 6 mánaða til 17 ára var gefið annað bóluefni gegn heimsfaraldri inflúensu (H5N1 A/Indónesía/05/2005 framleitt í Dresden, Þýskalandi), reyndist tíðni sumra aukaverkana (þ.m.t. verkur á stungustað, roði og hiti) hærri eftir seinni skammtinn hjá börnum yngri en 6 ára.

Eftir að lyfið kom á markað

Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun Adjupanrix eftir markaðssetningu.

AS03-ónæmisglædd bóluefni sem innihalda 3,75 míkróg HA úr A/California/7/2009 (H1N1)

Eftir markaðssetningu AS03-ónæmisglæddra bóluefna sem innihalda 3,75 míkróg HA úr A/California/7/2009 (H1N1) hafa eftirtaldar aukaverkanir verið skráðar:

Ónæmiskerfi

Bráðaofnæmi, ofnæmisviðbrögð

Taugakerfi

Hitakrampar

Húð og undirhúð

Ofsabjúgur, útbreidd viðbrögð í húð, ofsakláði

Þrígild bóluefni sem ekki eru af heimsfaraldursstofni

Eftir markaðssetningu þrígildra bóluefna, sem ekki eru af heimsfaraldursstofni, hafa auk þess eftirtaldar aukaverkanir verið skráðar:

Mjög sjaldgæfar:

Taugaverkir, tímabundin blóðflagnafæð.

Koma örsjaldan fyrir:

Æðabólga sem tímabundið tekur til nýrna.

Taugasjúkdómar, svo sem heila- og mænubólga, taugabólga og Guillain Barré-heilkenni.

Lyfið inniheldur tíómersal (lífrænt kvikasilfursamband) sem rotvarnarefni og því er hugsanlegt að næmingarviðbrögð (sensitisation reactions) komi fram (sjá kafla 4.4).

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V*.

4.9Ofskömmtun

Engar upplýsingar liggja fyrir um ofskömmtun.

5.LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Inflúensubóluefni, ATC flokkur: J07BB02.

Lyfhrif

Þessi kafli lýsir klínískri reynslu af notkun frumgerðarbóluefnanna.

Frumgerðarbóluefni innihalda mótefnavaka gegn inflúensu sem eru frábrugðnir mótefnavökum þeirra inflúensuveira sem nú eru að ganga. Þessa mótefnavaka má líta á sem „nýja“ mótefnavaka sem líkja eftir aðstæðum þar sem hópurinn sem á að bólusetja hefur engin mótefni fyrir. Upplýsingar sem fást með notkun frumgerðarbóluefnisins styðja bólusetningaráætlun sem líklegt er að verði notuð fyrir bóluefnið í heimsfaraldri þar sem upplýsingar um klíníska ónæmingargetu, öryggi og viðbrögð við bóluefninu sem fást með frumgerðarbóluefnum eru mikilvægar varðandi bóluefni sem nota skal í heimsfaraldri.

Ónæmissvörun við A/Víetnam/1194/2004 (H5N1):

Fullorðnir á aldrinum 18-60 ára

Í klínískum rannsóknum, þar sem lagt var mat á á ónæmingargetu AS03-ónæmisglædds bóluefnis, sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Víetnam/1194/2004, hjá einstaklingum á aldrinum 18-60 ára, var hemagglútínín (HA)-mótefnasvörun eftirfarandi:

HA-mótefni

 

Ónæmissvörun við A/Víetnam/1194/2004

 

 

0, 21 dags áætlun

0, 6 mánaða áætlun

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 degi

21. degi

21 degi

7 dögum

21 degi

 

eftir

eftir

eftir

eftir

eftir

 

1. skammt

2. skammt

1. skammt

2. skammt

2. skammt

 

N=925

N=924

N=55

N=47

N=48

Hlutfall ónæmissvörunar1

44,5%

94,3%

38,2%

89,4%

89,6%

Hlutfall

42,5%

93,7%

38,2%

89,4%

89,6%

mótefnasvörunar2

 

 

 

 

 

Mótefnasvörunarstuðull3

4,1

39,8

3,1

38,2

54,2

1hlutfall ónæmissvörunar: hlutfall einstaklinga með títra hemagglútínínhindrunar (HI) ≥ 1:40; 2hlutfall mótefnasvörunar: hlutfall einstaklinga sem voru annað hvort sermis-neikvæðir fyrir bólusetningu og hafa verndandi ónæmistítra sem er ≥ 1:40 eftir bólusetningu, eða sem voru sermis- jákvæðir fyrir bólusetningu og hafa títra sem hefur fjórfaldast;

3mótefnasvörunarstuðull: hlutfall meðaltalsmótefnastyrks (geometric mean titre (GMT)) eftir og fyrir bólusetningu.

Eftir gjöf tveggja skammta með 21 dags eða 6 mánaða millibili, hafði títri hlutleysandi mótefna í sermi fjórfaldast hjá 96,0% þátttakenda og 98-100% höfðu títra sem var a.m.k. 1:80.

Þátttakendum í D-Pan-H5N1-002 var fylgt eftir varðandi endingu ónæmssvörunarinnar. Hlutfall ónæmissvörunar 6, 12, 24 og 36 mánuðum eftir fyrsta skammtinn var eftirfarandi:

HA-mótefni

 

Ónæmissvörun við A/Víetnam/1194/2004

 

 

6 mán. eftir

12 mán. eftir

24 mán. eftir

36 mán. eftir

 

1. skammt

1. skammt

1. skammt

1. skammt

 

N=256

N=559

N=411

N=387

Hlutfall

40,2%

23,4%

16,3%

16,3%

ónæmissvörunar1

 

 

 

 

1hlutfall ónæmissvörunar: hlutfall einstaklinga með títra hemagglútínínhindrunar (HI) ≥ 1:40

Eldri einstaklingar (>60 ára)

Í annarri klínískri rannsókn (D-Pan-H5N1-010) fengu 297 einstaklingar > 60 ára (skipt í aldursbilin frá 61 til 70, 71 til 80 og > 80 ára) stakan eða tvöfaldan skammt af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Víetnam/1194/2004 á degi 0 og 21. Á degi 42 var HA-mótefnasvörunin eftirfarandi:

HA-mótefni

 

Ónæmissvörun við A/Víetnam/1194/2004 (D42)

 

 

61 til 70 ára

71 til 80 ára

> 80 ára

 

Stakur

Tvöfaldur

Stakur

Tvöfaldur

Stakur

Tvöfaldur

 

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

 

N=91

N=92

N=48

N=43

N=13

N=10

Hlutfall

84,6%

97,8%

87,5%

93,0%

61,5%

90,0%

ónæmissvörunar1

 

 

 

 

 

 

Hlutfall

74,7%

90,2%

77,1%

93,0%

38,5%

50,0%

mótefnasvörunar2

 

 

 

 

 

 

Mótefnasvörunarstuðull3

11,8

26,5

13,7

22,4

3,8

7,7

1hlutfall ónæmissvörunar: hlutfall einstaklinga með títra hemagglútínínhindrunar (HI) ≥ 1:40; 2hlutfall mótefnasvörunar: hlutfall einstaklinga sem voru annað hvort sermis-neikvæðir fyrir bólusetningu og hafa verndandi ónæmistítra sem er ≥ 1:40 eftir bólusetningu, eða sem voru sermis- jákvæðir fyrir bólusetningu og hafa títra sem hefur fjórfaldast;

3mótefnasvörunarstuðull: hlutfall meðaltalsmótefnastyrks (geometric mean titre (GMT)) eftir og fyrir bólusetningu.

Þrátt fyrir að viðunandi ónæmissvörun hafi komið fram á degi 42 eftir að gefnir voru tveir stakir skammtar af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Víetnam/1194/2004 (H5N1), kom hærri svörun fram eftir tvær gjafir tvöfaldra skammta af bóluefni.

Mjög takmarkaðar upplýsingar frá sermisneikvæðum einstaklingum > 80 ára (N=5) sýndu að enginn einstaklingur fékk ónæmissvörun eftir gjöf tveggja stakra skammta af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Víetnam/1194/2004 (H5N1). Hlutfall ónæmissvörunar á degi 42 eftir tvær gjafir tvöfaldra skammta af bóluefni var hins vegar 75%.

Þátttakendum í D-Pan-H5N1-010 var fylgt eftir varðandi endingu ónæmissvörunarinnar. Hlutfall ónæmissvörunar 6, 12 og 24 mánuðum eftir bólusetningu var eftirfarandi:

HA-mótefni

 

Ónæmissvörun við A/Víetnam/1194/2004

 

 

6 mánuðum eftir

12 mánuðum eftir

24 mánuðum eftir

 

bólusetningu

bólusetningu

bólusetningu

 

Stakur

Tvöfaldur

Stakur

Tvöfaldur

Stakur

Tvöfaldur

 

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

 

(N=140)

(N=131)

(N=86)

(N=81)

(N=86)

(N=81)

Hlutfall

52,9%

69,5%

45,3%

44,4%

37,2%

30,9%

ónæmissvörunar1

 

 

 

 

 

 

1hlutfall ónæmissvörunar: hlutfall einstaklinga með títra hemagglútínínhindrunar (HI) ≥ 1:40

Að auki fjórfaldaðist títri hlutleysandi mótefna hjá 44,8% og 56,1 einstaklinga, í viðeigandi skammtahópum, frá degi 0 til dags 42 og 96,6% og 100% einstaklinga höfðu títra upp á að minnsta kosti 1:80 á degi 42.

Tólf og tuttugu og fjórum mánuðum eftir bólusetningu voru títrar hlutleysandi mótefna eftirfarandi:

Hlutleysandi

 

Ónæmissvörun við A/Víetnam/1194/2004

 

mótefni í sermi

 

 

 

 

 

12 mánuðum eftir bólusetningu

24 mánuðum eftir bólusetningu

 

Stakur skammtur

Tvöfaldur

Stakur skammtur

Tvöfaldur

 

N=51

skammtur

N=49

skammtur

 

 

N=54

 

N=54

GMT1

274,8

272,0

391,0

382,8

Hlutfall

27,5%

27,8%

36,7%

40,7%

mótefnasvörunar2

 

 

 

 

≥1:803

82,4%

90,7%

91,8%

100%

1Geometric Mean Titre = meðaltalsmótefnastyrkur

24-föld aukning á títra hlutleysandi mótefna

3% einstaklinga sem höfðu títra hlutleysandi mótefna upp á að minnsta kosti 1:80

Börn

Börn á aldrinum 3 til 9 ára

Í klínískri rannsókn (D-Pan-H5N1-009) fengu börn á aldrinum 3 til 5 ára og 6 til 9 ára tvo skammta, annað hvort heila (0,5 ml) eða hálfa (0,25 ml), af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt

3,75 míkróg HA úr A/Víetnam/1194/2004 (H5N1) á dögum 0 og 21. Á degi 42 kom fram eftirfarandi HA-mótefnasvörun:

HA-mótefni

 

Ónæmissvörun við A/Víetnam/1194/2004

 

 

3 til 5 ára

6 til 9 ára

 

Hálfur skammtur

Heill skammtur

Hálfur skammtur

Heill skammtur

 

N=49

N=44

N=43

N=43

Hlutfall

95,9%

100%

100%

100%

ónæmissvörunar1

 

 

 

 

Hlutfall

95,9%

100%

100%

100%

mótefnasvörunar2

 

 

 

 

Mótefnasvörunar-

78,5

191,3

108,1

176,7

stuðull3

 

 

 

 

1hlutfall ónæmissvörunar: hlutfall einstaklinga með títra hemagglútínínhindrunar (HI) ≥ 1:40; 2hlutfall mótefnasvörunar: hlutfall einstaklinga sem voru annað hvort sermis-neikvæðir fyrir bólusetningu og hafa verndandi ónæmistítra sem er ≥ 1:40 eftir bólusetningu, eða sem voru sermis- jákvæðir fyrir bólusetningu og hafa títra sem hefur fjórfaldast;

3mótefnasvörunarstuðull: hlutfall meðaltalsmótefnastyrks (geometric mean titre (GMT)) eftir og fyrir bólusetningu.

Klínísk þýðing þess að títri hemagglútínínhindrunar (HI) er ≥ 1:40 hjá börnum er óþekkt.

Þátttakendum í D-Pan-H5N1-009 var fylgt eftir varðandi endingu ónæmissvörunar. Hlutfall ónæmissvörunar 6, 12 og 24 mánuðum eftir bólusetningu var eftirfarandi:

HA-mótefni

 

Ónæmissvörun við A/Víetnam/1194/2004

 

 

 

 

3-5 ára

 

 

 

6 mánuðum eftir

12 mánuðum eftir

24 mánuðum eftir

 

bólusetningu

bólusetningu

bólusetningu

 

Hálfur

Heill

Hálfur

Heill

Hálfur

Heill

 

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

 

(N=50)

(N=29)

(N=47)

(N=27)

(N=27)

(N=26)

Hlutfall ónæmis-

56,0%

82,8%

38,3%

48,1%

38,3%

73,1%

svörunar1

 

 

 

 

 

 

1hlutfall ónæmissvörunar:

hlutfall

einstaklinga með títra hemagglútínínhindrunar (HI) ≥ 1:40;

 

 

 

 

 

 

 

HA-mótefni

 

Ónæmissvörun við A/Víetnam/1194/2004

 

 

 

 

6-9 ára

 

 

 

6 mánuðum eftir

12 mánuðum eftir

24 mánuðum eftir

 

bólusetningu

bólusetningu

bólusetningu

 

Hálfur

Heill

Hálfur

Heill

Hálfur

Heill

 

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

 

(N=44)

(N=41)

(N=37)

(N=35)

(N=37)

(N=34)

Hlutfall ónæmis-

63,6%

78,0%

24,3%

62,9%

24,3%

67,6%

svörunar1

 

 

 

 

 

 

1hlutfall ónæmissvörunar:

hlutfall

einstaklinga með títra hemagglútínínhindrunar (HI) ≥ 1:40

Á degi 42 og eftir 6, 12 og 24 mánuði var hlutleysandi mótefnasvörun eftirfarandi:

Hlutleysandi mótefni í

 

Ónæmissvörun við A/Víetnam/1194/2004

 

sermi

 

 

 

 

 

 

 

 

3 til 5 ára

 

 

 

21 degi eftir 2. skammt

6 mánuðum

12 mánuðum

24 mánuðum

 

 

 

eftir

eftir

eftir

 

 

 

bólusetningu

bólusetningu

bólusetningu

 

Hálfur

Heill

Hálfur

Hálfur

Hálfur

 

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

 

N=47

N=42

N=49

N=47

N=47

GMT1

1044,4

4578,3

781,2

238,9

302,5

Hlutfall

95,6%

97,4%

87,2%

82,2%

80,0%

mótefnasvörunar2

 

 

 

 

 

≥1:803

100%

100%

100%

93,6%

95,7%

1Geometric Mean Titre = meðaltalsmótefnastyrkur

24-föld aukning á títra hlutleysandi mótefna

3% einstaklinga sem höfðu títra hlutleysandi mótefna upp á að minnsta kosti 1:80

Hlutleysandi

 

Ónæmissvörun við A/Víetnam/1194/2004

 

mótefni í sermi

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 ára

 

 

 

21 degi eftir 2. skammt

6 mánuðum eftir

12 mánuðum

24 mánuðum

 

 

 

bólusetningu

eftir

eftir

 

 

 

 

bólusetningu

bólusetningu

 

Hálfur

Heill

Hálfur

Hálfur

Hálfur

 

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

 

N=42

N=42

N=40

N=36

N=38

 

 

 

 

 

 

GMT1

1155,1

3032,5

756,1

179,4

234,5

Hlutfall

100%

100%

95,0%

67,6%

63,9%

mótefnasvörunar2

 

 

 

 

 

≥1:803

100%

100%

100%

86,1%

97,4%

1Geometric Mean Titre = meðaltalsmótefnastyrkur

24-föld aukning á títra hlutleysandi mótefna

3% einstaklinga sem höfðu títra hlutleysandi mótefna upp á að minnsta kosti 1:80

Lyfjastofnun Evrópu hefur frestað kröfu um að lagðar séu fram niðurstöður úr rannsóknum á Adjupanrix hjá einum eða fleiri undirhópum barna við inflúensu af völdum inflúensustofna, sem eru í bóluefninu eða eru skyldir stofnum sem eru í bóluefninu (sjá upplýsingar í kafla 4.2 um notkun handa börnum).

Ónæmissvörun við A/Indónesía/05/2005 (H5N1):

Í klínískri rannsókn (Q-Pan-H5N1-001) þar sem 140 einstaklingum á aldrinum 18-60 ára voru gefnir tveir skammtar af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Indónesía/05/2005 á degi 0 og 21, kom fram eftirfarandi HA-mótefnasvörun:

HA-mótefni

Ónæmissvörun við A/Indónesía/05/2005

 

 

 

 

 

Dagur 21

Dagur 42

Dagur 180

 

N=140

N=140

N=138

Hlutfall ónæmissvörunar1

45,7%

96,4%

49,3%

Hlutfall mótefnasvörunar2

45,7%

96,4%

48,6%

Mótefnasvörunarstuðull3

4,7

95,3

5,2

1hlutfall ónæmissvörunar: hlutfall einstaklinga með títra hemagglútínínhindrunar (HI) ≥ 1:40; 2hlutfall mótefnasvörunar: hlutfall einstaklinga sem voru annað hvort sermis-neikvæðir fyrir bólusetningu og hafa verndandi ónæmistítra sem er ≥ 1:40 eftir bólusetningu, eða sem voru sermis- jákvæðir fyrir bólusetningu og hafa títra sem hefur fjórfaldast;

3mótefnasvörunarstuðull: hlutfall meðaltalsmótefnastyrks (geometric mean titre (GMT)) eftir og fyrir bólusetningu.

Fjórföld aukning í títra hlutleysandi mótefna í sermi greindist hjá 79,2% einstaklinga tuttugu og einum degi eftir fyrsta skammtinn, 95,8%, tuttugu og einum degi eftir seinni skammtinn og 87,5% sex mánuðum eftir seinni skammtinn.

Í annarri rannsókn fengu 49 einstaklingar á aldrinum 18-60 ára tvo skammta af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Indónesía/05/2005 á degi 0 og 21. Á degi 42 var HA- mótefnasvörunin 98%, allir einstaklingar höfðu ónæmissvörun og mótefnasvörunarstuðullinn var 88,6. Að auki höfðu allir einstaklingar hlutleysandi mótefnatítra sem var a.m.k. 1:80.

Krossónæmissvörun framkölluð af AS03-ónæmisglæddu bóluefni, sem inniheldur 3,75 míkróg HA úr A/Víetnam/1194/2004 (H5N1)

Fullorðnir á aldrinum 18-60 ára

And-HA-svörun gegn A/Indónesía/5/2005 eftir gjöf AS03-ónæmisglædds bóluefnis sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Víetnam/1194/2004, var eftirfarandi:

HA mótefni

 

A/Indónesía/5/2005

 

 

 

 

 

 

0, 21 dags áætlun

0, 6 mánaða áætlun

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 degi eftir

7 dögum eftir

21 degi eftir

 

2. skammt

2. skammt

2. skammt

 

N=924

N=47

N=48

Hlutfall ónæmissvörunar*1

50,2%

74,5%

83,3%

Hlutfall mótefnasvörunar2

50,2%

74,5%

83,3%

Mótefnasvörunarstuðull3

4,9

12,9

18,5

*and-HA ≥ 1:40

 

 

 

1hlutfall ónæmissvörunar: hlutfall einstaklinga með títra hemagglútínínhindrunar (HI) ≥ 1:40; 2hlutfall mótefnasvörunar: hlutfall einstaklinga sem voru annað hvort sermis-neikvæðir fyrir bólusetningu og hafa verndandi ónæmistítra sem er ≥ 1:40 eftir bólusetningu, eða sem voru sermis- jákvæðir fyrir bólusetningu og hafa títra sem hefur fjórfaldast;

3mótefnasvörunarstuðull: hlutfall meðaltalsmótefnastyrks (geometric mean titre (GMT)) eftir og fyrir bólusetningu.

Títri hlutleysandi mótefna í sermi gegn A/Indónesía/5/2005 hafði fjórfaldast hjá > 90% einstaklinga eftir tvo skammta óháð áætlun. Eftir tvo skammta sem gefnir voru með 6 mánaða millibili höfðu allir einstaklingar títra sem voru a.m.k. 1:80.

Þátttakendum í rannsókninni D-Pan-H5N1-002 var fylgt eftir varðandi endingu HA-mótefna gegn A/Indónesía/5/2005. Hlutfall ónæmissvörunar var 2,2% eftir 6 mánuði, 4,7% eftir 12 mánuði, 2,4% eftir 24 mánuði og 7,8% eftir 36 mánuði.

Í annarri rannsókn (D-Pan-H5N1-007) hjá 50 einstaklingum á aldrinum 18-60 ára var hlutfall HA ónæmissvörunar 21 degi eftir gjöf seinni skammtsins af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Víetnam/1194/2004, 20% gegn A/Indónesía/5/2005, 35% gegn A/Anhui/01/2005 og 60% gegn A/Tyrkland/Tyrkland/1/2005.

Eldri einstaklingar (>60 ára)

Hjá 297 einstaklingum á aldrinum > 60 ára var hlutfall HA-ónæmissvörunar og mótefnasvörunar gegn A/Indónesía/5/2005 á degi 42 eftir tvo skammta af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt

3,75 míkróg HA úr A/Víetnam/1194/2004, 23% og mótefnasvörunarstuðullinn var 2,7. Títri hlutleysandi mótefna a.m.k. 1:40 náðist hjá 87% einstaklinga og a.m.k. 1:80 hjá 67% af þeim 87 sem voru prófaðir.

Þátttakendum í rannsókninni D-Pan-H5N1-010 sem fengu staka skammta var fylgt eftir varðandi endingu HA-mótefna gegn A/Indónesía/5/2005. Hlutfall ónæmissvörunar var 16,3% eftir 12 mánuði og 4,7% eftir 24 mánuði. Hlutfall mótefnasvörunar fyrir hlutleysandi mótefni gegn A/Indónesía/5/2005 var 15,7% eftir 12 mánuði og 12,2% eftir 24 mánuði. Hlutfall einstaklinga sem náðu títra hlutleysandi mótefna >1/80 var 54,9% eftir 12 mánuði og 44,9% eftir 24 mánuði.

Börn

Börn á aldrinum 3 til 9 ára

Hjá einstaklingunum á aldrinum 3 til 5 ára og 6 til 9 ára sem fengu tvo skammta, annað hvort heila eða hálfa skammta, af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Víetnam/1194/2004 (H5N1) var HA-mótefnasvörun á degi 42 eftirfarandi:

HA-mótefni

 

Ónæmissvörun við A/Indónesía/5/2005

 

 

3 til 5 ára

6 til 9 ára

 

Hálfur skammtur

Heill skammtur

Hálfur skammtur

Heill skammtur

 

N=49

N=44

N=43

N=43

Hlutfall

71,4%

95,5%

74,4%

79,1%

ónæmissvörunar1

 

 

 

 

Hlutfall

71,4%

95,5%

74,4%

79,1%

mótefnasvörunar2

 

 

 

 

Mótefnasvörunar-

10,7

33,6

12,2

18,5

stuðull 3

 

 

 

 

1hlutfall ónæmissvörunar: hlutfall einstaklinga með títra hemagglútínínhindrunar (HI) ≥ 1:40; 2hlutfall mótefnasvörunar: hlutfall einstaklinga sem voru annað hvort sermis-neikvæðir fyrir bólusetningu og hafa verndandi ónæmistítra sem er ≥ 1:40 eftir bólusetningu, eða sem voru sermis- jákvæðir fyrir bólusetningu og hafa títra sem hefur fjórfaldast;

3mótefnasvörunarstuðull: hlutfall meðaltalsmótefnastyrks (geometric mean titre (GMT)) eftir og fyrir bólusetningu.

Þátttakendum í D-Pan-H5N1-009 var fylgt eftir varðandi endingu ónæmissvörunarinnar. Hlutfall ónæmissvörunar eftir 6, 12 og 24 mánuði var eftirfarandi:

HA-mótefni

 

 

Ónæmissvörun við A/Indónesía/5/2005

 

 

 

 

 

3 til 5 ára

 

 

 

Mánuður 6

 

Mánuður 12

Mánuður 24

 

Hálfur

Heill

 

Hálfur

Heill

Hálfur

Heill

 

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

 

N=49

N=27

 

N=47

N=27

N=47

N=26

Hlutfall

6,1%

70,4%

 

36,2%

44,4%

10,6%

53,8%

ónæmis-

 

 

 

 

 

 

 

svörunar1

 

 

 

 

 

 

 

1hlutfall ónæmissvörunar: hlutfall einstaklinga með títra hemagglútínínhindrunar (HI) ≥ 1:40

 

 

 

 

 

HA mótefni

 

 

Ónæmissvörun við A/Indónesía/5/2005

 

 

 

 

 

6 til 9 ára

 

 

 

Mánuður 6

 

Mánuður 12

Mánuður 24

 

Hálfur

Heill

 

Hálfur

Heill

Hálfur

Heill

 

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

skammtur

 

N=42

N=34

 

N=36

N=35

N=37

N=34

Hlutfall

4,8%

64,7%

 

19,4%

42,9%

10,8%

29,4%

ónæmis-

 

 

 

 

 

 

 

svörunar1

 

 

 

 

 

 

 

1hlutfall ónæmissvörunar: hlutfall einstaklinga með títra hemagglútínínhindrunar (HI) ≥ 1:40

Hjá þeim hópi barna sem fékk hálfan skammt af bóluefni, hélst ennfremur hátt hlutfall einstaklinga með títra hlutleysandi mótefna yfir 1:80 allt að 24 mánuðum eftir fyrri skammt. Hlutleysandi mótefnasvörun var eftirfarandi:

Hlutleysandi

 

 

Ónæmissvörun við A/Indónesía/5/2005

 

 

mótefni í sermi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 til 5 ára

 

 

6 til 9 ára

 

 

Dagur

Mánuður

Mánuður

Mánuður

Dagur

Mánuður

Mánuður

Mánuður

 

 

N=46

N=48

N=47

N=47

N=42

N=40

N=35

N=38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT1

331,4

242,1

177,7

188,5

412,1

208,4

128,1

146,0

Hlutfall

95,6%

93,0%

97,9%

97,9%

97,2%

97,3%

94,4%

97,4%

mótefnasvörunar2

 

 

 

 

 

 

 

 

≥1:803

75,6%

72,1%

85,1%

80,9%

88,9%

70,3%

86,1%

81,6%

1Geometric Mean Titre = meðaltalsmótefnastyrkur

2% einstaklinga með títra ≥1:28

3% einstaklinga sem höfðu títra hlutleysandi mótefna upp á að minnsta kosti 1:80

Krossónæmissvörun framkölluð af AS03-ónæmisglæddu bóluefni, sem inniheldur 3,75 míkróg HA úr A/Indónesía/05/2005 (H5N1)

HA mótefnasvörun við A/Víetnam/1194/2004 eftir gjöf tveggja skammta af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Indónesía/05/2005 hjá 140 einstaklingum á aldrinum 18-60 ára, var eftirfarandi:

HA mótefni

Ónæmissvörun við A/Víetnam/1194/2004

 

Dagur 21

Dagur 42

 

N=140

N=140

Hlutfall ónæmissvörunar1

15%

59,3%

Hlutfall mótefnasvörunar2

12,1%

56,4%

Mótefnasvörunarstuðull3

1,7

6,1

1hlutfall ónæmissvörunar: hlutfall einstaklinga með títra hemagglútínínhindrunar (HI) ≥ 1:40; 2hlutfall mótefnasvörunar: hlutfall einstaklinga sem voru annað hvort sermis-neikvæðir fyrir bólusetningu og hafa verndandi ónæmistítra sem er ≥ 1:40 eftir bólusetningu, eða sem voru sermis- jákvæðir fyrir bólusetningu og hafa títra sem hefur fjórfaldast;

3mótefnasvörunarstuðull: hlutfall meðaltalsmótefnastyrks (geometric mean titre (GMT)) eftir og fyrir bólusetningu.

Á degi 180 var hlutfall ónæmissvörunar 13%.

Fjórföld aukning í títra hlutleysandi mótefna í sermi gegn A/Víetnam greindist hjá 49% einstaklinga tuttugu og einum degi eftir fyrsta skammtinn, 67,3%, tuttugu og einum degi eftir seinni skammtinn og 44,9% sex mánuðum eftir seinni skammtinn.

Aðrar áætlanir

ÍD-H5N1-012 rannsókninni var lengra bólusetningartímabil rannsakað, þar sem hópi einstaklinga 18-60 ára voru gefnir tveir skammtar af Adjupanrix með 6 mánaða eða 12 mánaða millibili. Tuttugu og einum degi eftir seinni skammtinn var hlutfall ónæmissvörunar 89,6% og svörunarhlutfall bóluefnisins 95,7% gegn A/Víetnam/1194/2004 hjá einstaklingum sem fengu bóluefnið með 6 mánaða millibili. Tuttugu og einum degi eftir seinni skammtinn var hlutfall ónæmissvörunar 92,0% og svörunarhlutfall bóluefnisins 100% hjá þeim sem fengu bóluefnið með 12 mánaða millibili.

Íþessari rannsókn kom einnig fram krossónæmissvörun gegn A/Indónesíu/5/2005. Tuttugu og einum degi eftir seinni skammtinn var hlutfall ónæmissvörunar 83,3% og svörunarhlutfall bóluefnisins 100% hjá þeim sem fengu bóluefnið með 6 mánaða millibili. Tuttugu og einum degi eftir seinni skammtinn

var hlutfall ónæmissvörunar 84,0% og svörunarhlutfall bóluefnisins 100% hjá þeim sem fengu bóluefnið með 12 mánaða millibili.

Einn skammtur af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem inniheldur 3,75 míkróg HA úr A/Indónesía/05/2005 gefinn eftir gjöf eins eða tveggja skammta af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem inniheldur 3,75 míkróg HA úr A/Víetnam/1194/2004

Í klínískri rannsókn (D-Pan-H5N1-012) fengu einstaklingar á aldrinum 18-60 ára skammt af AS03- ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt 3,75 míkróg HA ýmist úr A/Víetnam/1194/2004 eða A/Indónesía/5, sex mánuðum eftir að hafa fengið einn eða tvo hleðsluskammta af AS03- ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Víetnam/1194/2004 á degi 0 eða degi 0 og 21. Svörunin gegn HA var eftirfarandi:

HA mótefni

Við A/Víetnam 21 degi eftir örvun

Við A/Indónesíu 21 degi eftir

 

með A/Víetnam

örvun með A/Indónesíu

 

N=46

N=49

 

Eftir einn

Eftir tvo

Eftir einn

Eftir tvo

 

hleðsluskammt

hleðsluskammta

hleðsluskammt

hleðsluskammta

Hlutfall

89,6%

91,3%

98,1%

93,9%

ónæmissvörunar1

 

 

 

 

Hlutfall

87,5%

82,6%

98,1%

91,8%

mótefnasvörunar

 

 

 

 

örvunarskammts2

 

 

 

 

Örvunarstuðull3

29,2

11,5

55,3%

45,6

1hlutfall ónæmissvörunar: hlutfall einstaklinga með títra hemagglútínínhindrunar (HI) ≥ 1:40; 2hlutfall mótefnasvörunar örvunarskammts: hlutfall einstaklinga sem voru annað hvort sermis- neikvæðir fyrir gjöf örvunarskammts og hafa verndandi ónæmistítra sem er ≥ 1:40 eftir bólusetningu, eða sem voru sermis-jákvæðir fyrir gjöf örvunarskammts og hafa títra sem hefur fjórfaldast; 3örvunarstuðull: hlutfall meðaltalsmótefnastyrks (geometric mean titre (GMT)) eftir og fyrir gjöf örvunarskammts.

Óháð því hvort einn eða tveir hleðsluskammtar af bóluefni höfðu verið gefnir 6 mánuðum fyrr, var hlutfall mótefnasvörunar við A/Indónesíu > 80% eftir gjöf skammts af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Víetnam/1194/2004 og hlutfall ónæmissvörunar við A/Víetnam var > 90% eftir gjöf skammts af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Indónesía/05/2005. Allir einstaklingar náðu títra hlutleysandi mótefna a.m.k. 1:80 gegn báðum stofnunum tveimur óháð tegund HA í bóluefninu og fyrri fjölda skammta.

Íannarri klínískri rannsókn (D-Pan-H5N1-015) fengu 39 einstaklingar á aldrinum 18-60 ára skammt af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Indónesía/05/2005, fjórtán mánuðum eftir að hafa fengið tvo skammta af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Víetnam/1194/2004 á degi 0 og degi 21. Hlutfall ónæmissvörunar við A/Indónesíu 21 degi eftir gjöf örvunarskammtsins var 92% og 69,2% á degi 180.

Íannarri klínískri rannsókn (D-Pan-H5N1-038) fengu 387 einstaklingar á aldrinum 18-60 ára

1 skammt af AS03-ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt 3,75 míkróg HA úr A/Indónesía/05/2005, 36 mánuðum eftir að hafa fengið tvo skammta af A/Víetnam/1194/2004. Hlutfall ónæmissvörunar var 100%, hlutfall ónæmissvörunar eftir örvun 99,7% og örvunarþáttur 123,8%, gegn A/Indónesía/5/2005 21 degi eftir örvunarbólusetningu.

Upplýsingar úr rannsóknum öðrum en klínískum:

Hæfni til að örva vernd gegn einsleitum og misleitum bóluefnastofnum var metin á annan hátt en klínískan með sýklaáreitislíkönum í frettum (dýr af marðarætt) (ferret challenge model).

Í hverri tilraun voru fjórir hópar með sex frettum hver, sem voru bólusettir í vöðva með AS03 ónæmisglæddu bóluefni sem innihélt HA úr H5N1/A/Víetnam/1194/04 (NIBRG-14). Í einsleita

sýklaáreitisprófinu voru notaðir skammtar með 15, 5, 1,7 eða 0,6 míkróg af HA og í misleita sýklaáreitisprófinu voru notaðir skammtar með 15, 7,5, 3,8 eða 1,75 míkróg af HA. Í samanburðarhópunum voru frettur sem höfðu verið bólusettar með ónæmisglæði eingöngu, bóluefni án ónæmisglæðis (15 míkróg HA) eða saltlausn með fosfatstuðpúða. Frettur voru bólusettar á degi 0 og 21 og áreittar með sýklum í barka á degi 49 með banvænum skammti af annaðhvort H5N1/A/Víetnam/1194/04 (NIBRG-14) eða misleitu H5N1/A/Indónesía/5/05. Af dýrunum sem fengu bóluefni með ónæmisglæði voru 87% vernduð gegn banvænu einsleitu sýklaáreiti og 96% gegn misleitu sýklaáreiti. Dreifing veira um efri hluta öndunarvegs var einnig minni í bólusettum dýrum miðað við samanburðardýr, sem bendir til minni hættu á veirusmiti. Í samanburðarhópnum sem fékk ekki ónæmisglæði og samanburðarhópnum sem fékk ónæmisglæði dóu öll dýrin eða þeim þurfti að lóga þar sem þau voru dauðvona þremur til fjórum dögum eftir að sýklaáreiti hófst.

Þetta lyf hefur fengið markaðsleyfi skv. ferli um „undantekningartilvik“.

Þetta þýðir að af vísindalegum ástæðum hefur ekki reynst mögulegt að afla allra tilskilinna upplýsinga um lyfið.

Lyfjastofnun Evrópu endurskoðar árlega allar nýjar upplýsingar sem hugsanlega koma fram og uppfærir samantekt á eiginleikum lyfsins eftir því sem þörf krefur.

5.2Lyfjahvörf

Á ekki við.

5.3Forklínískar upplýsingar

Forklínískar upplýsingar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, á grundvelli hefðbundinna rannsókna á lyfjafræðilegu öryggi, bráðum eiturverkunum og eiturverkunum eftir endurtekna skammta, staðbundnu þoli, eiturverkunum á kvenfrjósemi, fósturvísi, fóstur og nýbura (til loka brjóstagjafar).

6.LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1Hjálparefni

Hettuglas með dreifu:

Pólýsorbat 80

Oktoxýnól 10

Tíómersal

Natríumklóríð (NaCl)

Tvínatríumhýdrógenfosfat (Na2HPO4)

Kalíumtvíhýdrógenfosfat (KH2PO4)

Kalíumklóríð (KCl)

Magnesíumklóríð (MgCl2)

Vatn fyrir stungulyf

Hettuglas með fleyti:

Natríumklóríð (NaCl)

Tvínatríumhýdrógenfosfat (Na2HPO4)

Kalíumtvíhýdrógenfosfat (KH2PO4)

Kalíumklóríð (KCl)

Vatn fyrir stungulyf

Sjá kafla 2 varðandi ónæmisglæða.

6.2Ósamrýmanleiki

Ekki má blanda þessu lyfi saman við önnur lyf, þar sem rannsóknir á samrýmanleika hafa ekki verið gerðar.

6.3Geymsluþol

5 ár.

Bóluefnið skal nota innan 24 klst. frá blöndun. Sýnt hefur verið fram á eðlis- og efnafræðilegan stöðugleika við notkun, í 24 klst. við 25°C.

6.4Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið í kæli (2°C - 8°C).

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geymsluskilyrði eftir blöndun lyfsins, sjá kafla 6.3.

6.5Gerð íláts og innihald

Ein pakkning inniheldur:

-einn pakka með 50 hettuglösum (gler af tegund I) með 2,5 ml af dreifu með tappa (bútýlgúmmí).

-tvo pakka með 25 hettuglösum (gler af tegund I) með 2.5ml af fleyti með tappa (bútýlgúmmí).

Rúmmál lausnarinnar eftir blöndun 1 hettuglass af dreifu (2,5 ml) og 1 hettuglass af fleyti (2,5 ml) samsvarar 10 skömmtum af bóluefni (5 ml).

6.6Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Adjupanrix samanstendur af tveimur ílátum:

Dreifa: Fjölskammta hettuglas sem inniheldur mótefnavakann ,

Fleyti: Fjölskammta hettuglas sem inniheldur ónæmisglæðinn .

Fyrir gjöf skal blanda hlutunum tveimur saman.

Leiðbeiningar um blöndun og gjöf bóluefnisins:

1.Áður en hlutunum tveimur er blandað saman skulu fleytið (ónæmisglæðir) og dreifan (mótefnavaki) látin ná stofuhita (í að lágmarki 15 mínútur); hvort hettuglas um sig skal hrist og skoðað m.t.t. aðskotahluta og/eða óeðlilegs útlits. Ef um annað hvort er að ræða (þ.m.t. gúmmíagnir úr tappanum), skal bóluefninu fargað.

2.Bóluefnið er blandað með því að draga allt innihald hettuglassins sem inniheldur ónæmisglæðinn upp með 5 ml sprautu og bæta því út í hettuglasið sem inniheldur mótefnavakann. Mælt er með því að nota 23-G-nál á sprautuna. Ef þessi stærð af nál er hins vegar ekki fáanleg, má nota 21-G-nál. Hettuglasinu sem inniheldur ónæmisglæðinn skal haldið á hvolfi til að auðveldara sé að draga upp allt innihaldið.

3.Eftir að ónæmisglæðinum hefur verið bætt við mótefnavakann, skal hrista blönduna vel. Fullbúið bóluefnið er hvítt til gulleitt mjólkurkennt fleyti. Ef önnur breyting kemur fram, skal bóluefninu fargað.

4.Rúmmál Adjupanrix hettuglassins eftir blöndun er a.m.k. 5 ml. Bóluefnið skal gefið í samræmi við ráðlagða skammta (sjá kafla 4.2).

5.Hettuglasið skal hrist fyrir hverja gjöf og skoðað m.t.t. aðskotahluta og/eða óeðlilegs útlits. Ef um annað hvort er að ræða (þ.m.t. gúmmíagnir úr tappanum), skal bóluefninu fargað.

6.Hver 0,5 ml skammtur af bóluefni er dreginn upp í 1 ml sprautu til inndælingar og gefinn í vöðva. Mælt er með því að ekki sé notuð sverari nál en 23-G.

7.Notið bóluefnið innan 24 klst. eftir blöndun. Fullbúið bóluefnið má annað hvort geyma í kæli (2°C-8°C) eða við stofuhita sem fer ekki yfir 25°C. Ef fullbúið bóluefnið er geymt í kæli skal það látið ná stofuhita (í að lágmarki 15 mínútur) í hvert sinn áður en það er dregið upp.

Farga skal öllum lyfjaleifum og/eða úrgangi í samræmi við gildandi reglur.

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgía

8.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/09/578/001

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 19. október 2009

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis:

10.DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf