Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – Fylgiseðill - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAdvagraf
ATC-kóðiL04AD02
Efnitacrolimus
FramleiðandiAstellas Pharma Europe B.V.

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Advagraf 0,5 mg forðahylki, hörð

Advagraf 1 mg forðahylki, hörð

Advagraf 3 mg forðahylki, hörð

Advagraf 5 mg forðahylki, hörð

Takrólímus

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

-Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

-Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

-Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

-Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1.Upplýsingar um Advagraf og við hverju það er notað

2.Áður en byrjað er að nota Advagraf

3.Hvernig nota á Advagraf

4.Hugsanlegar aukaverkanir

5.Hvernig geyma á Advagraf

6.Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.Upplýsingar um Advagraf og við hverju það er notað

Advagraf inniheldur virka efnið takrólímus. Það er ónæmisbælandi lyf. Eftir líffæraígræðslu (lifur, nýra) reynir ónæmiskerfi líkamans að hafna líffærinu. Advagraf er notað til að stjórna ónæmissvörun líkamans og gera líkamanum kleift að samþykkja ígrædda líffærið.

Einnig getur verið að Advagraf sé notað við yfirstandandi höfnun ígræddrar lifrar, nýra, hjarta eða annars líffæris þegar fyrri meðferð var ekki nægjanleg til að stjórna ónæmissvörun eftir ígræðslu.

Advagraf er notað handa fullorðnum.

2. Áður en byrjað er að nota Advagraf

Ekki má nota Advagraf

-ef um er að ræða ofnæmi fyrir takrólímus eða einhverju öðru innihaldsefni Advagraf (talin upp í kafla 6).

-ef þú ert með ofnæmi fyrir sírólímus eða einhverju makrólíð-sýklalyfi (t.d. erýtrómýcíni, claritrómýcíni, jósamýcíni).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Prograf og Advagraf innihalda bæði virka efnið takrólímus. Hins vegar er Advagraf tekið einu sinni á sólarhring en Prograf er tekið tvisvar sinnum á sólarhring. Það er vegna þess að Advagraf hylki gefa færi á lengri losunartíma (losun er hægari á lengri tíma). Advagraf og Prograf má ekki nota í staðinn fyrir hvort annað.

Hafðu samband við lækninn ef eitthvað af eftirfarandi á við um þig:

-ef þú ert að taka einhver lyf sem nefnd eru hér fyrir neðan í „Notkun annarra lyfja samhliða Advagraf“.

-ef þú ert með eða hefur verið með lifrarsjúkdóma

-ef þú ert með niðurgang í meira en einn dag

-ef þú ert með slæman kviðverk með eða án annarra einkenna, eins og hrolli, hita, ógleði eða uppköstum

-ef breyting er á rafvirkni í hjartanu sem kallast „QT-lenging“.

Læknirinn gæti þurft að aðlaga Advagraf skammtinn.

Þú skalt hafa reglulega samband við lækninn. Annað slagið getur læknirinn þurft að taka blóðprufu eða þvagprufu, gera rannsókn á hjartastarfsemi eða mæla sjón til að ákveða réttan skammt af Advagraf.

Þú skalt takmarka veru þína í sól og útfjólubláu ljósi, meðan þú ert að nota Advagraf. Ástæðan er sú að ónæmisbælandi lyf geta aukið hættu á húðkrabbameini. Þú skalt klæðast viðeigandi hlífðarfatnaði og nota sólarvörn með háum sólvarnarstuðli.

Börn og unglingar

Ekki er mælt með notkun Advagraf handa börnum og unglingum yngri en 18 ára.

Notkun annarra lyfja samhliða Advagraf

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Ekki er mælt með notkun Advagraf samhliða ciklósporíni (annað lyf sem notað er til að fyrirbyggja höfnun ígrædds líffæris).

Önnur lyf sem þú notar geta haft áhrif á blóðþéttni Advagraf og Advagraf getur haft áhrif á blóðþéttni annarra lyfja sem notuð eru og því getur þurft að gera hlé á meðferðinni, stækka eða minnka skammta Advagraf. Einkum skaltu segja lækninum ef þú er að nota eða hefur nýlega notað lyf svo sem:

-sveppalyf og sýklalyf, einkum svokölluð makrólíð sýklalyf sem notuð eru við sýkingum, t.d. ketókónazól, flúkónazól, ítrakónazól, vorikónazól, klótrímazól, erýtrómýcín, klaritrómýcín, jósamýcín og rifampicín

-HIV próteasa hemla (t.d. ritónavír, nelfinavír, saquinavír), notað til meðferðar á HIV sýkingu

-HCV próteasa hemla (t.d. telaprevír, boceprevír), notað til meðferðar við lifrarbólgu C sýkingu

-lyf við magasári og bakflæði (t.d. ómeprazól, lansóprazól eða címetidín)

-uppsölulyf, notað við ógleði og uppköstum (t.d. metóclópramíð)

-cisapríð eða sýrubindandi magnesíum-ál-hýdroxíð, notað við brjóstsviða

-getnaðarvarnartöflur og aðra hormónameðferð með etinýlestradíóli, hormónameðferð með danazóli

-lyf sem notuð eru við háum blóðþrýstingi eða hjartasjúkdómum (t.d. nífedipín, nícardipín, diltíazem og verapamíl)

-lyf við hjartsláttaróreglu (amíódarón)

-lyf sem kölluð eru statín sem notuð eru til meðferðar á hækkuðu kólesteróli og þríglýseríðum

-fenýtóín eða fenóbarbital sem notuð eru við flogaveiki

-barksterana prednisólón og metýlprednisólón sem tilheyra flokki barkstera sem notaðir eru við bólgu eða til að bæla niður ónæmiskerfið (t.d. við höfnun ígræðslu)

-nefazódón sem notað er við þunglyndi

-Náttúrulyf sem innihalda jóhannesarjurt (St. John’s Worth (Hypericum perforatum)) eða eru unnin úr Schisandra sphenanthera.

Segðu lækninum frá því ef þú tekur eða þarft að taka íbúprófen (notað við hita, bólgu og verkjum), amfótericín B (notað við bakteríusýkingum) eða veirulyf (notuð við veirusýkingum, t.d. aciclovír). Þessi lyf geta valdið því að nýrnakvillar og kvillar í taugakerfi versna ef þau eru tekin með Advagraf.

Læknirinn þarf einnig að vita ef þú ert að nota kalíumuppbót eða ákveðin þvagræsilyf notuð við hjartabilun, háþrýstingi eða nýrnasjúkdómum (t.d. amílóríð, tríamteren, eða spírónólaktón), bólgueyðandi gigtarlyf (t.d. íbúprófen) notað við hita, bólgu og verkjum, segavarnarlyf (blóðþynningarlyf) eða sykursýkislyf til inntöku, meðan þú ert að nota Advagraf.

Ef þú þarft að fara í einhverja bólusetningu skaltu segja lækninum frá því áður.

Notkun Advagraf með mat eða drykk

Forðist neyslu greipaldins (einnig sem greipaldinsafa) meðan á meðferð með Advagraf stendur, þar sem það getur haft áhrif á þéttni þess í blóðinu.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum áður en Advagraf er notað.

Advagraf berst út í brjóstamjólk. Því skaltu ekki hafa barn á brjósti meðan þú notar Advagraf.

Akstur og notkun véla

Þú mátt hvorki aka né nota tæki eða vélar ef þú finnur fyrir sundli eða syfju eða átt í erfiðleikum með að sjá skýrt eftir að hafa tekið Advagraf. Þessi einkenni koma oftar ef þú neytir einnig áfengis.

Advagraf inniheldur laktósa og lecitín (soja)

Advagraf inniheldur laktósa (mjólkursykur). Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

Prentblekið sem notað er til að merkja hylkið inniheldur sojalecitín. Ef þú ert með ofnæmi fyrir hnetum eða soja skaltu segja lækninum frá því til að ákveða hvort þú átt að að nota þetta lyf.

3.Hvernig nota á Advagraf

Notið Advagraf alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi. Einungis læknir, með reynslu af meðferð líffæraþega, má ávísa þér lyfinu.

Fullvissaðu þig alltaf um að þú sért að fá sama takrólímus lyf í hvert skipti sem þú leysir út lyfseðilinn nema sérfræðingur í líffæraígræðslum hafi samþykkt að skipta yfir í annað takrólímus lyf. Taktu lyfið einu sinni á sólarhring. Ef útlit lyfsins er ekki það sama og venjulega, eða ef skammtafyrirmæli hafa breyst, skaltu hafa samband við lækninn eða lyfjafræðing svo fljótt sem auðið er til þess að ganga úr skugga um að þú sért með rétt lyf.

Upphafsskammtur til að koma í veg fyrir höfnun líffæris verður ákvarðaður af lækninum og reiknaður út frá líkamsþunga þínum. Upphafsskammtur eftir ígræðslu er venjulega á bilinu

0,10 - 0,30 mg fyrir hvert kg líkamsþunga á sólarhring

ákvarðað eftir því hvert ígrædda líffærið er. Nota skal sama skammt þegar höfnun líffæris er meðhöndluð.

Skammtur fer eftir almennu ástandi þínu og öðrum ónæmisbælandi lyfjum sem þú notar.

Eftir að meðferð með Advagraf er hafin mun læknirinn láta taka tíðar blóðprufur til að ákvarða réttan skammt. Síðan mun læknirinn óska reglulega eftir blóðprufu til að ákveða réttan skammt og til að aðlaga skammta öðru hverju. Læknirinn mun venjulega minnka skammta Advagraf þegar ástand þitt er orðið stöðugt. Læknirinn mun segja þér nákvæmlega hve mörg hylki þú átt að taka inn.

Þú verður að nota Advagraf á hverjum degi, svo lengi sem þú þarfnast ónæmisbælingar, til að koma í veg fyrir höfnun ígrædda líffærisins. Þú skalt hafa reglulega samband við lækninn.

Advagraf á að taka inn einu sinni á sólarhring, að morgni. Taktu Advagraf á fastandi maga eða

2-3 klukkustundum eftir máltíð. Bíddu í að minnsta kosti í 1 klukkustund fram að næstu máltíð. Taktu hylkið strax og það er tekið úr þynnuspjaldinu. Hylkin á að gleypa heil með glasi af vatni. Ekki má gleypa þurrkefnið sem er í álumbúðum.

Ef notaður er stærri skammtur af Advagraf en mælt er fyrir um

Hafir þú tekið of stóran skammt af Advagraf fyrir slysni skaltu hafa samband við lækninn eða næstu bráðamóttöku tafarlaust.

Ef gleymist að nota Advagraf

Ef þú hefur gleymt að taka Advagraf hylkin að morgni áttu að taka þau inn eins fljótt og hægt er sama daginn. Ekki á að tvöfalda skammt næsta morgun.

Ef hætt er að nota Advagraf

Ef meðferð með Advagraf er hætt aukast líkur á höfnun ígrædda líffærisins. Þú átt ekki að hætta meðferð nema læknirinn segi þér að gera það.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Advagraf dregur úr varnarviðbrögðum líkamans (ónæmiskerfið), sem verður ekki eins vel í stakk búinn til að verjast sýkingum. Þess vegna getur verið að þú fáir frekar sýkingar á meðan þú tekur Advagraf.

Alvarlegar aukaverkanir sem geta komið fram eru m.a. ofnæmi og ofnæmislost. Tilkynnt hefur verið um góðkynja og illkynja æxli eftir meðferð með Advagraf.

Greint hefur verið frá tilvikum rauðkornskímfrumnafæðar (PRCA) (verulega mikil fækkun rauðra blóðkorna), kyrningahraps (veruleg fækkun hvítra blóðkorna) og rauðalosblóðleysis (fækkun rauðra blóðkorna vegna óeðlilegs niðurbrots).

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 notendum):

-Blóðsykurshækkun, sykursýki, blóðkalíumhækkun

-Svefnörðugleikar

-Skjálfti, höfuðverkur

-Háþrýstingur

-Óeðlileg lifrarpróf

-Niðurgangur, ógleði

-Skert nýrnastarfsemi

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 notendum):

-Fækkun blóðkorna (blóðflagna, rauðra eða hvítra blóðkorna), fjölgun hvítra blóðkorna, breytingar á fjölda rauðra blóðkorna (sést í blóðprufum)

-Minnkað magnesíum, fosfat, kalíum, kalsíum eða natríum í blóði, of mikill vökvi í líkamanum, aukin þvagsýra í blóði eða blóðfitur, minnkuð matarlyst, aukið sýrustig blóðs, aðrar breytingar á blóðsöltum (sést í blóðprufum)

-Kvíðaeinkenni, rugl og ráðleysi, þunglyndi, skapbreytingar, martröð, ofskynjanir, geðtruflanir

-Krampaköst, truflanir á meðvitund, náladofi og dofi (stundum sársaukafullur) í höndum og fótum, sundl, skriftruflanir, taugakvillar

-Þokusýn, ljósfælni, augnkvilli

-Suð fyrir eyrum

-Skert blóðflæði í æðum hjartans, hraðari hjartsláttur

-Blæðingar, blóðæð alveg stífluð eða að hluta til, lækkaður blóðþrýstingur

-Mæði, sjúkdómur í lungnavef, uppsöfnun vökva í kringum lungu, kokbólga, hósti, inflúensulík einkenni

-Magakvillar svo sem bólga eða sár sem veldur kviðverkjum eða niðurgangi, magablæðing, bólga eða sár í munni, uppsöfnun vökva í kviði, uppköst, kviðverkir, meltingartruflanir, hægðatregða, vindgangur, uppþemba, linar hægðir

-Gallgangasjúkdómar, gulur litur á húð vegna lifrarkvilla, skemmdir á lifrarvef og lifrarbólga

-Kláði, útbrot, hárlos, þrymlabólur, aukin svitamyndun

-Verkir í liðum, útlimum eða baki, vöðvakrampar

-Skert nýrnastarfsemi, minnkuð þvagmyndun, skert eða sársaukafull þvaglát

-Almennt máttleysi, hiti, vökvasöfnun í líkamanum, verkir og vanlíðan, hækkun á ensíminu alkalínskum fosfatasa í blóði, þyngdaraukning, truflun á líkamshitaskynjun

-Of lítil starfsemi ígrædds líffæris

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 notendum):

-Breytingar á blóðstorknun, fækkun á fjölda allra tegunda blóðkorna (sést í blóðprufum)

-Ofþornun, þvagteppa

-Óeðlileg blóðprufugildi: minnkun próteins eða sykurs, aukið fosfat, aukning á ensíminu laktat dehýdrogenasa

-Dá, blæðingar í heila, heilaslag, lömun, heilakvilli, truflanir á máli og málfari, minnisleysi

-Ský á augasteini, heyrnarskerðing

-Óreglulegur hjartsláttur, hjartsláttur stöðvast, minnkuð afköst hjartans, kvilli í hjartavöðva, stækkun hjartavöðva, sterkari hjartsláttur, óeðlileg hjartalínurit, hjartsláttartíðni og púls óeðlilegur

-Blóðtappi í bláæð útlims, lost

-Öndunarerfiðleikar, öndunarfærakvillar, astmi

-Stífla í þörmum, hækkun á þéttni ensímsins amýlasa í blóði, bakflæði magainnihalds upp í háls, seinkuð magatæming

-Húðbólga, sviðatilfinning í sólarljósi

-Kvillar í liðum

-Tíðaverkir og óeðlilegar tíðablæðingar

-Fjöllíffærabilun, flensulík veikindi, aukið næmi fyrir hita og kulda, þyngsli fyrir brjósti, taugaóstyrkur eða óvanaleg líðan, þyngdartap

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 notendum):

-Smáblæðingar í húð vegna blóðtappa

-Aukinn vöðvastífleiki

-Blinda, heyrnarleysi

-Uppsöfnun vökva í kringum hjartað

-Bráð andnauð

-Blöðrumyndun í brisi

-Tregt blóðflæði í lifur

-Alvarlegur sjúkdómur sem lýsir sér með blöðrumyndun í húð, munni, augum og á kynfærum, aukinn hárvöxtur

-Þorsti, byltur, spenna fyrir brjósti, minnkun hreyfanleika, sár

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 notendum):

-Vöðvaslappleiki

-Óeðlileg hjartaómskoðun

-Lifrarbilun

-Sársaukafull þvaglát ásamt blóði í þvagi

-Aukning á fituvef

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.Hvernig geyma á Advagraf

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni á eftir „EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. Nota á öll hörðu forðahylkin innan eins árs frá því að álumbúðirnar voru opnaðar.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Advagraf inniheldur

-Virka innihaldsefnið er takrólímus.

Hvert hylki með Advagraf 0,5 mg inniheldur 0,5 mg af takrólímus (sem einhýdrat). Hvert hylki með Advagraf 1 mg inniheldur 1 mg af takrólímus (sem einhýdrat). Hvert hylki með Advagraf 3 mg inniheldur 3 mg af takrólímus (sem einhýdrat). Hvert hylki með Advagraf 5 mg inniheldur 5 mg af takrólímus (sem einhýdrat).

-Önnur innihaldsefni eru:

Hylkið inniheldur: Hýprómellósa, etýlcellulósa, laktósa, magnesíumsterat. Hylkisskelin: Titantvíoxíð (E 171), gult járnoxíð (E 172), rautt járnoxíð (E 172), natríumlaurilsúlfat, matarlím.

Prentblek: Skellakk, lecitín (soja), símeticón, rautt járnoxíð (E 172), hýdroxýprópýl sellulósi.

Lýsing á útliti Advagraf og pakkningastærðir

Advagraf 0,5 mg forðahylki eru hörð matarlímshylki með „0.5 mg“ áprentað í rauðum lit á ljósgula hylkislokið og „647“ á appelsínugula hylkisbotninn, en hylkin innihalda hvítt duft.

Advagraf 0,5 mg er fáanlegt í þynnupakkningum eða rifgötuðum stakskammtaþynnum með

10 hylkjum á hverju þynnuspjaldi sem til hlífðar er pakkað í álumbúðir ásamt þurrkefni. Fáanlegar eru pakkningar með 30, 50 og 100 hörðum forðahylkjum í þynnupakkningum og pakkningar með 30×1, 50×1 og 100×1 hörðu forðahylki eru fáanlegar í rifgötuðum stakskammtaþynnum.

Advagraf 1 mg forðahylki eru hörð matarlímshylki með „1 mg“ áprentað í rauðum lit á hvíta hylkislokið og „677“ á appelsínugula hylkisbotninn, en hylkin innihalda hvítt duft.

Advagraf 1 mg er fáanlegt í þynnupakkningum eða rifgötuðum stakskammtaþynnum með 10 hylkjum á hverju þynnuspjaldi sem til hlífðar er pakkað í álumbúðir ásamt þurrkefni. Fáanlegar eru pakkningar með 30, 50, 60 og 100 hörðum forðahylkjum í þynnupakkningum og pakkningar með 30×1, 50×1 60×1 og 100×1 hörðu forðahylki eru fáanlegar í rifgötuðum stakskammtaþynnum.

Advagraf 3 mg forðahylki eru hörð matarlímshylki með „3 mg“ áprentað í rauðum lit á appelsínugula hylkislokið og „637“ á appelsínugula hylkisbotninn, en hylkin innihalda hvítt duft.

Advagraf 3 mg er fáanlegt í þynnupakkningum eða rifgötuðum stakskammtaþynnum með 10 hylkjum á hverju þynnuspjaldi sem til hlífðar er pakkað í álumbúðir ásamt þurrkefni. Fáanlegar eru pakkningar með 30, 50 og 100 hörðum forðahylkjum í þynnupakkningum og pakkningar með 30×1, 50×1 og 100×1 hörðu forðahylki eru fáanlegar í rifgötuðum stakskammtaþynnum.

Advagraf 5 mg forðahylki eru hörð matarlímshylki með „5 mg“ áprentað í rauðum lit á rauðgráa hylkislokið og „687“ á appelsínugula hylkisbotninn, en hylkin innihalda hvítt duft.

Advagraf 5 mg er fáanlegt í þynnupakkningum eða rifgötuðum stakskammtaþynnum með 10 hylkjum á hverju þynnuspjaldi sem til hlífðar er pakkað í álumbúðir ásamt þurrkefni. Fáanlegar eru pakkningar með 30, 50 og 100 hörðum forðahylkjum í þynnupakkningum og pakkningar með 30×1, 50×1 og 100×1 hörðu forðahylki eru fáanlegar í rifgötuðum stakskammtaþynnum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62

2333 BE Leiden Holland

Framleiðandi:

Astellas Ireland Co., Ltd. Killorglin, County Kerry Írland.

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Astellas Pharma B.V. Branch

Algol Pharma UAB

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Tel.: +370 37 408 681

 

Faks.: +370 37 408 682

България

Luxembourg/Luxemburg

Астелас Фарма ЕООД

Astellas Pharma B.V.Branch

Teл.: + 359 2 862 53 72

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Česká republika

Magyarország

Astellas Pharma s.r.o.

Astellas Pharma Kft.

Tel: +420 236 080300

Tel.: + 36 1 577 8200

Danmark

Malta

Astellas Pharma a/s

E.J. Busuttil Ltd

Tlf: + 45 43 430355

Tel: +356 2144 7184

Deutschland

Nederland

Astellas Pharma GmbH

Astellas Pharma B.V.

Tel: + 49 (0)89 454401

Tel: + 31 (0)71 5455745

Eesti

Norge

Algol Pharma OÜ

Astellas Pharma

Tel.: +372 6 056 014

Tlf: + 47 66 76 46 00

Fax: +372 6 056 011

 

Ελλάδα

Österreich

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Astellas Pharma Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 8189900

Tel: + 43 (0)1 8772668

España

Polska

Astellas Pharma S.A.

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

Tel: + 34 91 4952700

Tel.: + 48 225451 111

France

Portugal

Astellas Pharma S.A.S.

Astellas Farma, Lda.

Tél: + 33 (0)1 55917500

Tel: + 351 21 4401320

Hrvatska

România

Astellas d.o.o.

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: + 385 1 670 01 02

Tel: +40 (0)21 361 0495/96/92

Ireland

Slovenija

Astellas Pharma Co. Ltd.

Astellas Pharma d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4671555

Tel: +386 (0) 1 4011 400

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf

Astellas Pharma s.r.o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421 2 4444 2157

Italia

Suomi/Finland

Astellas Pharma S.p.A.

Astellas Pharma

Tel: + 39 (0)2 921381

Puh/Tel: + 358 9 85606000

Κύπρος

Sverige

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Astellas Pharma AB

Ελλάδα

Tel: + 46 (0)40-650 15 00

Τηλ: +30 210 8189900

 

Latvija

United Kingdom

Algol Pharma SIA

Astellas Pharma Ltd.

Tel: + 371 67 619365

Tel: + 44 (0) 203 379 8700

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu/.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf