Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerius (desloratadine) – áletranir - R06AX27

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAerius
ATC-kóðiR06AX27
Efnidesloratadine
FramleiðandiMerck Sharp

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM ASKJA MEÐ 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90, 100 TÖFLUM

1.HEITI LYFS

Aerius 5 mg filmuhúðaðar töflur deslóratadín

2.VIRK(T) EFNI

Hver tafla inniheldur 5 mg deslóratadín.

3.HJÁLPAREFNI

Inniheldur laktósa.

Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

1 filmuhúðuð tafla

2 filmuhúðaðar töflur

3 filmuhúðaðar töflur

5 filmuhúðaðar töflur

7 filmuhúðaðar töflur

10 filmuhúðaðar töflur

14 filmuhúðaðar töflur

15 filmuhúðaðar töflur

20 filmuhúðaðar töflur

21 filmuhúðuð tafla

30 filmuhúðaðar töflur

50 filmuhúðaðar töflur

90 filmuhúðaðar töflur

100 filmuhúðaðar töflur

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Gleypið töfluna í heilu lagi með glasi af vatni.

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærri hita en 30°C. Geymið í upprunalegum umbúðum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/160/001 1 tafla

EU/1/00/160/002 2 töflur

EU/1/00/160/003 3 töflur

EU/1/00/160/004 5 töflur

EU/1/00/160/005 7 töflur

EU/1/00/160/006 10 töflur

EU/1/00/160/007 14 töflur

EU/1/00/160/008 15 töflur

EU/1/00/160/009 20 töflur

EU/1/00/160/010 21 tafla

EU/1/00/160/011 30 töflur

EU/1/00/160/012 50 töflur

EU/1/00/160/036 90 töflur

EU/1/00/160/013 100 töflur

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Aerius

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM ASKJA MEÐ 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90, 100 TÖFLUM

1. HEITI LYFS

Aerius 5 mg tafla deslóratadín

2.NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD

3.FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4.LOTUNÚMER

Lot

5.ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 MUNNDREIFITÖFLUM

1. HEITI LYFS

Aerius 2,5 mg munndreifitöflur deslóratadín

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 2,5 mg deslóratadín.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur mannitól og aspartam.

Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

5munndreifitöflur

6munndreifitöflur

10munndreifitöflur

12munndreifitöflur

15munndreifitöflur

18munndreifitöflur

20munndreifitöflur

30munndreifitöflur

50munndreifitöflur

60munndreifitöflur

90munndreifitöflur

100munndreifitöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/160/037 5 munndreifitöflur

EU/1/00/160/038 6 munndreifitöflur

EU/1/00/160/039 10 munndreifitöflur

EU/1/00/160/040 12 munndreifitöflur

EU/1/00/160/041 15 munndreifitöflur

EU/1/00/160/042 18 munndreifitöflur

EU/1/00/160/043 20 munndreifitöflur

EU/1/00/160/044 30 munndreifitöflur

EU/1/00/160/045 50 munndreifitöflur

EU/1/00/160/046 60 munndreifitöflur

EU/1/00/160/047 90 munndreifitöflur

EU/1/00/160/048 100 munndreifitöflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Aerius 2,5 mg munndreifitafla

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

1. HEITI LYFS

Aerius 2,5 mg munndreifitöflur deslóratadín

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

ASKJA MEÐ 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 MUNNDREIFITÖFLUM

1. HEITI LYFS

Aerius 5 mg munndreifitöflur deslóratadín

2. VIRK(T) EFNI

Hver munndreifitafla inniheldur 5 mg deslóratadín.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur mannitól og aspartam.

Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

5munndreifitöflur

6munndreifitöflur

10munndreifitöflur

12munndreifitöflur

15munndreifitöflur

18munndreifitöflur

20munndreifitöflur

30munndreifitöflur

50munndreifitöflur

60munndreifitöflur

90munndreifitöflur

100munndreifitöflur

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið í upprunalegum umbúðum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/160/049 5 munndreifitöflur

EU/1/00/160/050 6 munndreifitöflur

EU/1/00/160/051 10 munndreifitöflur

EU/1/00/160/052 12 munndreifitöflur

EU/1/00/160/053 15 munndreifitöflur

EU/1/00/160/054 18 munndreifitöflur

EU/1/00/160/055 20 munndreifitöflur

EU/1/00/160/056 30 munndreifitöflur

EU/1/00/160/057 50 munndreifitöflur

EU/1/00/160/058 60 munndreifitöflur

EU/1/00/160/059 90 munndreifitöflur

EU/1/00/160/060 100 munndreifitöflur

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Aerius 5 mg munndreifitafla

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á ÞYNNUM EÐA STRIMLUM

PAKKI MEÐ 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 90, 100 SKÖMMTUM AF MUNNDREIFITÖFLUM

1. HEITI LYFS

Aerius 5 mg munndreifitöflur deslóratadín

2. NAFN MARKAÐSLEYFISHAFA

MSD

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5. ANNAÐ

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

FLASKA MEÐ 30 ML, 50 ML, 60 ML 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. HEITI LYFS

Aerius 0,5 mg/ml mixtúra, lausn deslóratadín

2. VIRK(T) EFNI

Hver ml af mixtúru, lausn, inniheldur 0,5 mg deslóratadín.

3. HJÁLPAREFNI

Inniheldur própýlenglýkól og sorbitól.

Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

4. LYFJAFORM OG INNIHALD

mixtúra, lausn

30 ml með 1 mæliskeið

50 ml með 1 mæliskeið

60 ml með 1 mæliskeið

100 ml með 1 mæliskeið

120 ml með 1 mæliskeið

150 ml með 1 mæliskeið

150 ml með 1 inntökusprautu

225 ml með 1 mæliskeið

300 ml með 1 mæliskeið

5. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til inntöku

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

6. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

7. ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

8. FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum.

10. SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11. NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

12. MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/00/160/061

 

30 ml með 1 mæliskeið

 

 

EU/1/00/160/062

 

50 ml með 1 mæliskeið

 

 

EU/1/00/160/063

60 ml með 1 mæliskeið

 

 

EU/1/00/160/064

100 ml með 1 mæliskeið

 

 

EU/1/00/160/065

120 ml með 1 mæliskeið

 

EU/1/00/160/066

150 ml með 1 mæliskeið

 

EU/1/00/160/069

150 ml með 1 inntökusprautu

EU/1/00/160/067

225 ml með 1 mæliskeið

 

EU/1/00/160/068

300 ml með 1 mæliskeið

 

13. LOTUNÚMER

Lot

14. AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfseðilsskylt lyf.

15. NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16. UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Aerius

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

FLASKA MEÐ 30 ML, 50 ML, 60 ML, 100 ML, 120 ML, 150 ML, 225 ML, 300 ML

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Aerius 0,5 mg/ml mixtúra, lausn deslóratadín

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Til inntöku

3. FYRNINGARDAGSETNING

EXP

4. LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300 ml

6.HJÁLPAREFNI

Inniheldur própýlenglýkól og sorbitól.

Sjá fylgiseðil til frekari upplýsinga.

7.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Bretland

8. SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

9. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf