Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aldara (imiquimod) – Samantekt á eiginleikum lyfs - D06BB10

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAldara
ATC-kóðiD06BB10
Efniimiquimod
FramleiðandiMeda AB

1.HEITI LYFS

Aldara 5% krem.

2.VIRK INNIHALDSEFNI OG STYRKLEIKAR

Hver poki inniheldur 12,5 mg imiquimod í 250 mg af kremi (5%). 100 mg af kremi innihalda 5 mg imiquimod.

Hjálparefni með þekkta verkun:

Metýlhýdroxýbensóat (E 218) 2,0 mg/g krem

Própýlhýdroxýbensóat (E 216) 0,2 mg/g krem

Cetýlalkóhól 22,0 mg/g krem

Sterýlalkóhól 31,0 mg/g krem

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3.LYFJAFORM

Krem.

Hvítt/gulleitt krem.

4.KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1Ábendingar

Imiquimod krem er ætlað til staðbundinnar meðhöndlunar á:

Vörtum á ytri kynfærum og við endaþarmsop (condylomata acuminata) hjá fullorðnum.

Litlum yfirborðslægum grunnfrumukrabbameinum (superficial basal cell carcinomas (sBCCs)) hjá fullorðnum.

Klínískt dæmigerðri geislunarhyrningu (actinic keratoses) sem er án ofþykknunar hornhúðar (nonhyperkeratotic) og án ofvaxtar (nonhypertrophic) og er í andliti eða hársverði, hjá fullorðnum með heilbrigt ónæmiskerfi, þegar stærð og fjöldi vefskemmda koma í veg fyrir að hægt sé að nota frystimeðferð og ekki er hægt að nota aðra staðbundna meðferð eða hún á síður við.

4.2Skammtar og lyfjagjöf

Skammtar

Hve oft imiquimod krem er notað og hve lengi meðferð stendur ræðst af ábendingunni.

Vörtur á ytri kynfærum hjá fullorðnum:

Imiquimod krem á að bera á vörtusvæði þrisvar sinnum á viku ( t.d. mánudag, miðvikudag og föstudag eða þriðjudag, fimmtudag og laugardag) fyrir svefn og kremið er látið vera á húðinni í 6-10 klst. Meðferð á að halda áfram þar til vörtur á kynfærum eða við endaþarmsop eru horfnar. Meðferð má hið mesta vara í 16 vikur í senn.

Upplýsingar um það magn sem á að bera á, sjá kafla 4.2 Lyfjagjöf.

Yfirborðslæg grunnfrumukrabbamein hjá fullorðnum:

Imiquimod krem er borið á í 6 vikur, fimm sinnum í viku (til dæmis mánudag til föstudags) rétt fyrir venjulegan háttatíma og kremið er látið vera á húðinni í um það bil 8 klukkustundir. Upplýsingar um það magn sem á að bera á, sjá 4.2 Lyfjagjöf.

Geislunarhyrning hjá fullorðnum:

Læknir á að hefja meðferðina og stjórna henni. Imiquimod krem er borið á þrisvar sinnum í viku (til dæmis á mánudegi, miðvikudegi og föstudegi) í fjórar vikur rétt fyrir venjulegan háttatíma og látið vera á húðinni í um það bil 8 klukkustundir. Kremið á að þekja meðferðarsvæðið. Eftir 4 vikur án meðferðar á að meta svæðið með tilliti til útrýmingar geislunarhyrningar. Ef einhverjar vefskemmdir eru enn til staðar á að endurtaka meðferðina í fjórar vikur.

Ráðlagður hámarksskammtur er einn poki.

Hugsanlega þarf að gera hlé á meðferð ef mikil staðbundin bólga kemur fram (sjá kafla 4.4) eða ef sýking kemur í ljós á meðferðarsvæðinu. Í síðara tilvikinu þarf einnig að gera aðrar viðeigandi ráðstafanir. Hvert meðferðartímabil skal ekki vara lengur en 4 vikur þótt skammtar hafi gleymst eða hlé verið gert á meðferðinni.

Ef meðferðarsvæðið er ekki orðið algjörlega einkennalaust við eftirfylgni u.þ.b. 8 vikum eftir síðara 4 vikna meðferðartímabilið má íhuga viðbótar 4 vikna meðferð með Aldara.

Mælt er með annarri meðferð ef vefskemmdirnar sem meðhöndlaðar eru bregðast ekki nægilega við Aldara.

Vefskemmdir vegna geislunarhyrningar sem hverfa eftir 1 eða 2 meðferðartímabil og koma aftur fram má meðhöndla aftur í eitt eða tvö meðferðartímabil til viðbótar með Aldara kremi eftir a.m.k. 12 vikna meðferðarhlé (sjá kafla 5.1).

Upplýsingar sem eiga við fyrir allar ábendingar:

Ef sjúklingur gleymir skammti skal hann bera kremið á um leið og hann man eftir því og halda sig svo við venjulega áætlun. Kremið má aðeins nota einu sinni á dag.

Börn

Ekki er mælt með notkun fyrir börn. Engar upplýsingar liggja fyrir um notkun imiquimod hjá börnum og unglingum við samþykktum ábendingum.

Aldara á ekki að nota hjá börnum með frauðvörtur þar sem verkun skortir við þá ábendingu (sjá kafla 5.1).

Lyfjagjöf

Vörtur á ytri kynfærum:

Imiquimod krem á að bera í þunnu lagi á hreint vörtusvæðið og nudda því vel inn í hreina húðina uns allt kremið er horfið. Imiquimod krem á að bera á fyrir svefn. Næstu 6-10 klst. á ekki að fara í sturtu eða bað. Eftir þennan tíma er nauðsynlegt að fjarlægja allt imiquimod krem með mildu sápuvatni. Ef of mikið krem er notað eða haft á of lengi getur það valdið alvarlegum staðbundnum viðbrögðum (sjá kafla 4.4, 4.8 og 4.9). Innihald einnota skammtapoka nægir til að bera á um 20 cm2 húðsvæði. Ekki á að nota krem úr pokum sem hafa verið opnaðir áður.

Hendur á að þvo vandlega fyrir og eftir að kremið hefur verið borið á.

Karlar sem ekki eru umskornir og eru með vörtur undir forhúðinni skulu draga forhúðina upp og þvo svæðið daglega (sjá kafla 4.4).

Yfirborðslæg grunnfrumukrabbamein:

Áður en imiquimod krem er borið á eiga sjúklingar að þvo meðferðarsvæðið með vatni og mildri sápu og þurrka síðan vandlega. Bera skal nægilega mikið krem á til að þekja allt meðferðarsvæðið, þar með talið einn sentímetra út frá æxlinu. Kreminu á að nudda inn í húðina á meðferðarsvæðinu þar til það er horfið. Kremið á að bera á fyrir venjulegan háttatíma og láta það vera á húðinni í um það bil 8 klukkustundir. Á þeim tíma á hvorki að fara í bað né sturtu. Eftir þennan tíma er nauðsynlegt að fjarlægja allt imiquimod krem með mildu sápuvatni.

Ekki skal nota krem úr poka sem hefur verið opnaður áður. Hendur á að þvo vandlega bæði áður en kremið er borið á og eftir.

Meta skal svörun æxlisins við meðferðinni 12 vikum eftir lok meðferðar. Við ófullnægjandi svörun skal beita annarri meðferð (sjá kafla 4.4).

Gera má hlé á meðferðinni í nokkra daga (sjá kafla 4.4) ef imiquimod krem kallar fram staðbundin áhrif á húð sem valda sjúklingnum verulegum óþægindum eða ef sýkingar gætir á meðferðarsvæðinu. Í síðarnefnda tilvikinu skal grípa til viðeigandi ráðstafana.

Geislunarhyrning:

Áður en imiquimod krem er borið á eiga sjúklingar að þvo meðferðarsvæðið með vatni og mildri sápu og þurrka síðan vandlega. Bera skal nægilega mikið krem á til að þekja allt meðferðarsvæðið. Kreminu á að nudda inn í húðina á meðferðarsvæðinu þar til það er horfið. Kremið á að bera á fyrir venjulegan háttatíma og láta það vera á húðinni í um það bil

8 klukkustundir. Á þeim tíma á hvorki að fara í bað né sturtu. Eftir þennan tíma er nauðsynlegt að fjarlægja allt imiquimod krem með mildu sápuvatni. Ekki skal nota krem úr poka sem hefur verið opnaður áður. Þvoið hendur vandlega bæði áður en kremið er borið á og eftir.

4.3Frábendingar

Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

4.4Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Vörtur á ytri kynfærum, yfirborðslæg grunnfrumukrabbamein og geislunarhyrning:

Forðist að lyfið komist í snertingu við augu, varir og nasir.

Imiquimod krem getur hugsanlega aukið bólgur við bólgusjúkdóma í húð.

Imiquimod krem á að nota með varúð hjá sjúklingum með sjálfsnæmissjúkdóma (sjá kafla 4.5). Meta skal vandlega mögulegan ávinning af imiquimod meðferð og þá áhættu sem tengist hugsanlegri versnun sjálfsnæmissjúkdóma hjá þessum sjúklingum.

Imiquimod krem á að nota með varúð hjá líffæraþegum (sjá kafla 4.5).

Meta skal vandlega mögulegan ávinning af imiquimod meðferð og þá áhættu sem felst í hugsanlegri höfnun líffæra eða hýsilssótt (graft-versus-host disease).

Ekki er mælt með notkun imiquimod krems fyrr en húðin er að fullu gróin eftir undangengna lyfjameðferð eða skurðaðgerð. Þegar kremið er borið á skaddaða húð getur almennt frásog imiquimods aukist og eykst þá hætta á aukaverkunum (sjá kafla 4.8 og 4.9).

Ekki er mælt með notkun á loftþéttum sáraumbúðum samtímis meðferð með imiquimod kremi.

Hjálparefnin metýlhýdroxýbensóat (E 218) og própýlhýdroxýbensóat (E 216) geta valdið ofnæmisviðbrögðum (hugsanlega síðkomnum). Cetýlalkóhól og sterýlalkóhól geta valdið staðbundnum viðbrögðum í húð (t.d. snertiexemi).

Í mjög sjaldgæfum tilvikum getur orðið mikil staðbundin bólgusvörun, m.a. getur vessað úr húð eða fleiður myndast, eftir að imiquimod krem hefur einungis verið notað í örfá skipti. Staðbundinni bólgusvörun geta fylgt flensulík einkenni, m.a. slappleiki, hiti, ógleði, verkir í vöðvum og stífleiki, þessi einkenni geta jafnvel verið undanfari bólgusvörunar. Íhuga skal meðferðarhlé.

Imoquimod á að nota með varúð hjá sjúklingum með lækkuð blóðgildi (sjá kafla 4.8d).

Vörtur á ytri kynfærum:

Reynsla af notkun imiquimod til meðhöndlunar á vörtum á forhúð karla er takmörkuð. Gögn um öryggi við notkun lyfsins hjá körlum sem ekki eru umskornir og sem eru meðhöndlaðir með imiquimod þrisvar sinnum á viku og sem þvo forhúðarsvæðið daglega, nær til færri en 100 sjúklinga. Í öðrum rannsóknum þar sem daglegu hreinlæti var ábótavant komu fram tvö tilvik alvarlegra forhúðarþrengsla og í einu tilviki urðu þrengsli svo mikil að umskera þurfti sjúklinginn. Því er aðeins mælt með meðferð hjá þessum sjúklingum þegar öruggt er talið að geta eða vilji sé fyrir hendi til að fylgja leiðbeiningum varðandi daglegt hreinlæti. Vísbendingar um forhúðarþrengsli geta verið staðbundin erting (t.d. rifur, sáramyndun, bjúgur og herslismyndun) eða erfiðleikar við að draga forhúðina upp. Ef þessi einkenni koma fram á að hætta meðhöndlun strax. Imiquimod krem hefur ekki verið rannsakað með tilliti til meðferðar á vörtum í þvagrás, fæðingarvegi, leghálsi, endaþarmi eða innan við endaþarmsop og er ekki ráðlagt að meðhöndla þessar vörtur. Ef opin sár eru á meðferðarsvæði á ekki hefja meðferð fyrr en þau eru gróin.

Staðbundin viðbrögð eins og roði, rifur, smáhrufl, flögnun og bjúgur eru algeng. Aðrir húðkvillar sem lýst hefur verið eru herslismyndun í húð, sár, hrúður og blöðrur. Ef óþol fyrir lyfinu kemur fram á að þvo kremið burt með mildu sápuvatni. Halda má meðferð áfram eftir að dregið hefur úr ofangreindum einkennum og húðin hefur að hluta til jafnað sig á ný. Ef imiquimod er notað í stærri skömmtum en ráðlagðir eru, getur verið aukin hætta á alvarlegum staðbundnum viðbrögðum (sjá kafla 4.2). Í örfáum tilvikum hefur þó verið greint frá alvarlegum staðbundnum viðbrögðum, sem nauðsynlegt var að meðhöndla og/eða sem valdið hafa valdið tímabundinni ófærni hjá sjúklingum sem notuðu imiquimod samkvæmt leiðbeiningum. Þegar þessi áhrif hafa komið fram við þvagrásarop hafa þau leitt til erfiðleika við þvaglát hjá konum, sem í sumum tilfellum krafðist bráðameðferðar með uppsetningu á þvaglegg og meðhöndlun svæðis.

Engin klínísk reynsla er af notkun imiquimod krems strax á eftir meðferð með öðrum húðlyfjum sem notuð eru til meðferðar á vörtum á kynfærum eða í kringum endaþarmsop. Imiquimod krem á að þvo af húð fyrir kynmök. Imiquimod krem getur dregið úr öryggi verja og hettu og því er ekki mælt með samtímis notkun. Því skal nota aðrar getnaðarvarnir á meðan að meðferð með lyfinu stendur yfir.

Endurtekin meðferð með imiquimod kremi er ekki ráðlögð hjá sjúklingum með veiklað ónæmiskerfi.

Þrátt fyrir að takmarkaðar upplýsingar gefi til kynna að fækkun verði á vörtum hjá HIV jákvæðum sjúklingum, hefur ekki verið sýnt fram á sömu virkni imiquimod krems við útrýmingu á vörtum hjá þessum sjúklingahópi.

Yfirborðslæg grunnfrumukrabbamein:

Imiquimod hefur ekki verið metið hvað varðar meðferð á grunnfrumukrabbameini sem er í innan við 1 cm fjarlægð frá augnlokum, nefi, vörum eða hársrótum.

Líklegt er að húðin á meðferðarsvæðinu verði talsvert frábrugðin eðlilegri húð að útliti meðan meðferð varir og þar til húðin er að fullu gróin. Staðbundin áhrif á húð eru algeng en þau dvína venjulega eftir því sem líður á meðferðina og hverfa eftir að meðferð með imiquimod

kremi er hætt. Tengsl eru milli þess hversu hratt vörturnar hverfa algjörlega og umfangs staðbundinna viðbragða í húð (t.d. hörundsroða). Hugsanlegt er að þessi áhrif tengist staðbundnum ónæmisviðbrögðum. Ef þessi viðbrögð valda verulegum óþægindum eða ef þau eru alvarleg má gera nokkurra daga hlé á meðferðinni. Meðferð með imiquimod kremi getur síðan haldið áfram þegar áhrif á húð hafa hjaðnað.

Meta má klínískan árangur meðferðar þegar meðhöndlaða svæði húðarinnar hefur jafnað sig, um það bil 12 vikum eftir lok meðferðar.

Klínísk reynsla liggur ekki fyrir af notkun imiquimod krems hjá sjúklingum með veiklað ónæmiskerfi.

Klínísk reynsla liggur ekki fyrir hjá sjúklingum með grunnfrumukrabbamein sem tekið hefur sig upp aftur eftir meðferð og því er ekki mælt með notkun á æxli sem hafa áður verið meðhöndluð.

Niðurstöður úr opnum, klínískum rannsóknum benda til þess að ólíklegra sé að stór æxli (>7,25 cm2) svari meðferð með imiquimod kremi.

Forðast skal að sól skíni á meðferðarsvæðið.

Geislunarhyrning

Tekin skulu vefsýni úr vefskemmdum, sem eru ekki dæmigerð fyrir geislunarhyrningu eða sem vekja grunsemdir um illkynja meinsemd, til að ákveða megi viðeigandi meðferð.

Áhrif imiquimod krems í meðferð á geislunarhyrningu á augnlokum, innanverðum nösum eða eyrum eða á roðasvæði varanna hafa ekki verið metin.

Mjög takmörkuð gögn liggja fyrir um áhrif imiquimod krems við meðferð geislunarhyrningar

áöðrum stöðum líkamans en í andliti og hársverði. Fyrirliggjandi gögn um geislunarhyrningu

áframhandleggjum og höndum styðja ekki þessa ábendingu og því er ekki mælt með slíkri notkun.

Ekki er mælt með því að nota imiquimod krem við meðferð geislunarhyrningar ef hún einkennist af greinilegri ofþykknun í hornhúðog ofvexti eins og í húðhornum (cutaneous horns).

Líklegt er að húðin á meðferðarsvæðinu verði talsvert frábrugðin eðlilegri húð að útliti meðan meðferð varir og þar til húðin er að fullu gróin. Staðbundin áhrif á húð eru algeng en þau dvína venjulega eftir því sem líður á meðferðina og hverfa eftir að meðferð með imiquimod kremi er hætt. Tengsl eru milli algerrar lækningar og umfangs staðbundinna viðbragða í húð (t.d. hörundsroði). Hugsanlegt er að þessi áhrif tengist örvun staðbundinna ónæmisviðbragða. Ef þessi viðbrögð valda verulegum óþægindum eða ef þau eru alvarleg má gera nokkurra daga hlé á meðferðinni. Meðferð með imiquimod kremi getur síðan haldið áfram þegar áhrif á húð hafa hjaðnað.

Hvert meðferðartímabil skal ekki vara lengur en 4 vikur þótt skammtar hafi gleymist eða hlé verið gert á meðferðinni.

Meta má klínískan árangur af meðferðinni þegar húðin á meðferðarsvæðinu hefur endurnýjað sig, um 4-8 vikum eftir að meðferð lýkur.

Engin klínísk reynsla er af notkun imiquimod krems hjá sjúklingum með veiklað ónæmiskerfi.

Upplýsingar um endurmeðferð vefskemmda vegna geislunarhyrningar sem hafa horfið eftir eina til tvær meðferðir og komið síðan aftur fram eru í kafla 4.2 og 5.1.

Niðurstöður opinna, klínískra rannsókna benda til þess að sjúklingar með fleiri en

8 geislunarhyrningarskemmdir fái síður fullan bata en þeir sem eru með færri en 8 skemmdir.

Forðast skal að sól skíni á meðferðarsvæðið.

4.5Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Milliverkanir við önnur lyf, þar með talið ónæmisbælandi lyf, hafa ekki verið rannsakaðar; ætla má að þess háttar milliverkanir séu sjaldgæfar vegna mjög takmarkaðs frásogs imiquimod um húð.

Vegna ónæmishvetjandi eiginleika imiquimod krems, á að nota það með varúð hjá sjúklingum sem nota ónæmisbælandi lyf (sjá kafla 4.4).

4.6Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf

Meðganga

Engin klínísk gögn liggja fyrir um notkun imiquimods á meðgöngu. Dýrarannsóknir benda hvorki til beinna né óbeinna skaðlegra áhrifa á meðgöngu, fósturvísi-/fósturþroska, fæðingu eða þroska eftir fæðingu (sjá kafla 5.3). Gæta skal varúðar þegar lyfinu er ávísað á meðgöngu.

Brjóstagjöf

Þar sem mælanlegt magn imiquimod í sermi eftir að kremið hefur verið borið á í eitt skipti eða í nokkur skipti er hverfandi (undir mælanlegri þéttni sem er 5 ng/ml) er ekki hægt að gefa ráðleggingar um það hvort konur með barn á brjósti geti notað lyfið eða ekki.

4.7Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Aldara krem hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

4.8 Aukaverkanir

a)Almenn lýsing: Vörtur á ytri kynfærum:

Í veigamiklum rannsóknum þar sem lyfið var notað þrisvar sinnum í viku voru algengustu aukaverkanirnar, sem voru líklega eða hugsanlega taldar tengjast meðferð með imiquimod kremi, áhrif á vörtusvæði (33,7% sjúklinga sem fengu imiquimod meðferð). Einnig var greint frá almennum aukaverkunum, meðal annars höfuðverk (3,7%), inflúensulíkum einkennum (1,1%) og vöðvaþrautum (1,5%).

Greint var frá eftirfarandi aukaverkunum hjá 2.292 sjúklingum í opnum klínískum rannsóknum og samanburðarrannsóknum með lyfleysu. Þessar aukaverkanir eru a.m.k. hugsanlega taldar tengjast meðferð með imiquimod.

Yfirborðslæg grunnfrumukrabbamein:

Í rannsóknum þar sem lyfið var notað 5 sinnum í viku fundu 58% sjúklinga fyrir a.m.k. einni aukaverkun. Algengasta aukaverkunin, sem greint var frá og tengdist líklega eða hugsanlega meðferð með imiquimod kremi, var óþægindi á meðferðarsvæðinu og tíðnin var 28,1%.

Nokkur dæmi voru um almennar aukaverkanir, meðal annars bakverkur (1,1%) og inflúensulík einkenni (0,5%), hjá sjúklingum sem fengu meðferð með imiquimod kremi.

Greint var frá eftirfarandi aukaverkunum hjá 185 sjúklingum sem fengu imiquimod krem í III. stigs klínískum samanburðarrannsóknum með lyfleysu á yfirborðslægu

grunnfrumukrabbameini. Þessar aukaverkanir eru a.m.k. hugsanlega taldar tengjast meðferð með imiquimod kremi.

Geislunarhyrning

Ílykilrannsóknunum þar sem lyfið var notað þrisvar sinnum í viku í allt að tveimur fjögurra vikna meðferðarlotum kom að minnsta kosti ein aukaverkun fram hjá 56% sjúklinga. Algengasta aukaverkunin, sem talið var líklegt eða hugsanlegt að tengist notkun imiquimod krems var aukaverkun á meðferðarsvæðinu (22% sjúklinga sem fengu imiquimod). Nokkrar almennar aukaverkanir, m.a. vöðvaþrautir (2%), komu fram hjá sjúklingum sem fengu imiquimod krem.

ÍIII. stigs klínískum rannsóknum með samanburði við kremgrunn á geislunarhyrningu með 252 sjúklingum greindu sjúklingar frá aukaverkununum sem greint er frá hér að neðan. Þessar aukaverkanir eru a.m.k. hugsanlega taldar tengjast meðferð með imiquimod kremi.

b)Yfirlitstafla yfir aukaverkanir:

Tíðniflokkun: Mjög algengar (≥1/10), algengar (≥1/100 til <1/10), sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100).

Aukaverkanir úr klínískum rannsóknum sem eru sjaldgæfari eru ekki tilgreindar hér.

 

Vörtur á ytri

Yfirborðslægt

Geislunarhyrning

 

kynfærum (3x í

grunnfrumukrabba-

(3x í viku, 4 eða 8

 

viku/16vikur)

mein (5x í viku/16

vikur)

 

N = 2.292

vikur N = 185

N = 252

Sýkingar af völdum sýkla og

 

 

 

sníkjudýra:

 

 

 

Sýking

Algengar

Algengar

Sjaldgæfar

Graftarbólur

 

Algengar

Sjaldgæfar

Áblástur (Herpes simplex)

Sjaldgæfar

 

 

Sveppasýking í kynfærum

Sjaldgæfar

 

 

Leggangaþroti

Sjaldgæfar

 

 

Bakteríusýking

Sjaldgæfar

 

 

Sveppasýking

Sjaldgæfar

 

 

Sýking í efri öndunarvegi

Sjaldgæfar

 

 

Skapabólga

Sjaldgæfar

 

 

Nefslímubólga

 

 

Sjaldgæfar

Inflúensa

 

 

Sjaldgæfar

Blóð og eitlar:

 

 

 

Eitlastækkun

Sjaldgæfar

Algengar

Sjaldgæfar

Efnaskipti og næring:

 

 

 

Lystarleysi

Sjaldgæfar

 

Algengar

Geðræn vandamál:

 

 

 

Svefnleysi

Sjaldgæfar

 

 

Þunglyndi

Sjaldgæfar

 

Sjaldgæfar

Skapstyggð

 

Sjaldgæfar

 

Taugakerfi:

 

 

 

Höfuðverkur

Algengar

 

Algengar

Náladofi

Sjaldgæfar

 

 

Sundl

Sjaldgæfar

 

 

Mígreni

Sjaldgæfar

 

 

Svefndrungi

Sjaldgæfar

 

 

Augu

 

 

 

Erting í augnslímhúð

 

 

Sjaldgæfar

Bjúgur í augnlokum

 

 

Sjaldgæfar

 

 

 

Eyru og völundarhús:

 

 

 

Eyrnasuð

Sjaldgæfar

 

 

Æðar:

 

 

 

Hörundsroði

Sjaldgæfar

 

 

Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti:

 

 

 

Kokbólka

Sjaldgæfar

 

 

Nefslímubólga

Sjaldgæfar

 

 

Nefstífla

 

 

Sjaldgæfar

Verkur í koki og barkakýli

 

 

Sjaldgæfar

Meltingarfæri:

 

 

 

Ógleði

Algengar

Sjaldgæfar

Algengar

Kviðverkir

Sjaldgæfar

 

 

Niðurgangur

Sjaldgæfar

 

Sjaldgæfar

Uppköst

Sjaldgæfar

 

 

Kvillar í endaþarmi

Sjaldgæfar

 

 

Endaþarmskveisa (Rectal tenesmus)

Sjaldgæfar

 

 

Munnþurrkur

 

Sjaldgæfar

 

Húð og undirhúð:

 

 

 

Kláði

Sjaldgæfar

 

 

Húðbólga

Sjaldgæfar

Sjaldgæfar

 

Hárslíðursbólga

Sjaldgæfar

 

 

Roðaútbrot (Rash erythematous)

Sjaldgæfar

 

 

Exem

Sjaldgæfar

 

 

Útbrot

Sjaldgæfar

 

 

Aukin svitamyndun

Sjaldgæfar

 

 

Ofsakláði

Sjaldgæfar

 

 

Geislunarhyrning

 

 

Sjaldgæfar

Hörundsroði

 

 

Sjaldgæfar

Bjúgur í andliti

 

 

Sjaldgæfar

Sár í húð

 

 

Sjaldgæfar

Stoðkerfi og stoðvefur:

 

 

 

Vöðvaþrautir

Algengar

 

Algengar

Liðverkir

Sjaldgæfar

 

Algengar

Bakverkur

Sjaldgæfar

Algengar

 

Verkir í útlimum

 

 

Sjaldgæfar

Nýru og þvagfæri:

 

 

 

Þvaglátstregða

Sjaldgæfar

 

 

Æxlunarfæri og brjóst:

 

 

 

Verkur í kynfærum karla

Sjaldgæfar

 

 

Kvillar í getnaðarlim

Sjaldgæfar

 

 

Sársauki við samfarir (dyspareunia)

Sjaldgæfar

 

 

Ristruflanir

Sjaldgæfar

 

 

Legsig

Sjaldgæfar

 

 

Verkir í kynfærum kvenna

Sjaldgæfar

 

 

Leggangaþroti vegna visnunar

Sjaldgæfar

 

 

(Vaginitis atrophic)

 

 

 

Kvillar í ytri kynfærum hjá konum

Sjaldgæfar

 

 

Almennar aukaverkanir og

 

 

 

aukaverkanir á íkomustað:

 

 

 

Kláði á meðferðarsvæði

Mjög algengar

Mjög algengar

Mjög algengar

Verkur á meðferðarsvæði

Mjög algengar

Algengar

Algengar

Sviði á meðferðarsvæði

Algengar

Algengar

Algengar

Erting á meðferðarsvæði

Algengar

Algengar

Algengar

Roði á meðferðarsvæði

 

Algengar

Algengar

Viðbrögð á meðferðarsvæði

 

 

Algengar

 

 

 

 

Blæðing á meðferðarsvæði

 

Algengar

Sjaldgæfar

 

Bólur á meðferðarsvæði

 

Algengar

Sjaldgæfar

 

Náladofi á meðferðarsvæði

 

Algengar

Sjaldgæfar

 

Útbrot á meðferðarsvæði

 

Algengar

 

 

Þreyta

Algengar

 

Algengar

 

Hiti

Sjaldgæfar

 

Sjaldgæfar

 

Inflúensulík einkenni

Sjaldgæfar

Sjaldgæfar

 

 

Verkur

Sjaldgæfar

 

 

 

Þróttleysi

Sjaldgæfar

 

Sjaldgæfar

 

Lasleiki

Sjaldgæfar

 

 

 

Stirðleiki

Sjaldgæfar

 

Sjaldgæfar

 

Húðbólga á meðferðarsvæði

 

 

Sjaldgæfar

 

Útferð á meðferðarsvæði

 

Sjaldgæfar

Sjaldgæfar

 

Tilfinningarofnæmi á

 

 

Sjaldgæfar

 

meðferðarsvæði

 

 

 

 

Bólga á meðferðarsvæði

 

Sjaldgæfar

 

 

Bjúgur á meðferðarsvæði

 

Sjaldgæfar

Sjaldgæfar

 

Hrúðurmyndun á meðferðarsvæði

 

Sjaldgæfar

Sjaldgæfar

 

Örmyndun á meðferðarsvæði

 

 

Sjaldgæfar

 

Fleiður á meðferðarsvæði

 

Sjaldgæfar

 

 

Þroti á meðferðarsvæði

 

Sjaldgæfar

Sjaldgæfar

 

Sár á meðferðarsvæði

 

 

Sjaldgæfar

 

Blöðrumyndun á meðferðarsvæði

 

Sjaldgæfar

Sjaldgæfar

 

Hitakennd á meðferðarsvæði

 

 

Sjaldgæfar

 

Drungi

 

Sjaldgæfar

 

 

Óþægindi

 

 

Sjaldgæfar

 

Bólga

 

 

Sjaldgæfar

c)

Algengar aukaverkanir

 

 

 

Vörtur á ytri kynfærum:

Rannsóknaraðilar samanburðarrannsóknanna með lyfleysu áttu að meta klínísk einkenni samkvæmt tilskilinni aðferðarlýsingu (áhrif á húð). Matið benti til þess að staðbundin áhrif á húð, þar með talinn roði (61%), fleiður (30%), hrufl/flögnun/skán (23%) og bjúgur (14%) væru algeng í þessum klínísku samanburðarrannsóknum með lyfleysu, þar sem imiquimod krem er borið á þrisvar sinnum í viku (sjá kafla 4.4). Staðbundin áhrif í húð, svo sem roði, eru líklega vegna lyfjafræðilegra áhrifa imiquimod krems.

Einnig var greint frá viðbrögðum í húð fjarri meðferðarsvæði, einkum roða (44%) í samanburðarrannsóknunum með lyfleysu. Áhrifanna gætti fjarri vörtusvæðunum á svæðum sem gátu hafa komist í snertingu við imiquimod krem. Yfirleitt var um væg eða miðlungi alvarleg viðbrögð að ræða sem hjöðnuðu innan tveggja vikna eftir að meðferð var hætt. Í sumum tilvikum voru þessi viðbrögð þó alvarleg og kölluðu á meðferð og/eða ollu skerðingu á starfsgetu. Í örfáum tilvikum varð vart við þvaglátstregðu hjá konum vegna áhrifa á þvagrás (sjá kafla 4.4).

Yfirborðslæg grunnfrumukrabbamein:

Rannsóknaraðilar lyfleysu samanburðarrannsóknanna áttu að meta klínísk einkenni samkvæmt tilskilinni aðferðarlýsingu (áhrif á húð). Matið benti til þess að alvarlegur roði í húð (31%), alvarleg fleiður (13%) og alvarleg hrúður- og skorpumyndun (19%) væri mjög algeng í þessum rannsóknum þar sem imiquimod krem er borið á fimm sinnum í viku. Staðbundin áhrif á húð, svo sem roði, eru líklega vegna lyfjafræðilegra áhrifa imiquimod krems.

Sýkingar í húð hafa sést meðan á meðferð með imiquimod kremi stendur. Þær hafa þó ekki haft alvarlegar afleiðingar en alltaf þarf að hafa í huga að sýking getur komist í fleiður.

Geislunarhyrning

Í klínískum rannsóknum með imiquimod kremi þrisvar sinnum í viku í 4 eða 8 vikur voru algengustu aukaverkanir á meðferðarsvæði kláði á marksvæðinu (14%) og sviði á marksvæðinu (5%). Mikill hörundsroði (24%) og mikil hrúður- og skorpumyndun var mjög algengt. Staðbundin viðbrögð í húð, eins og roði stafa líklega af lyfjafræðilegum áhrifum imiquimod krems. Sjá kafla 4.2 og 4.4 til upplýsinga um hvíldartímabil.

Sýkingar í húð hafa sést meðan á meðferð með imiquimod kremi stendur. Þær hafa þó ekki haft alvarlegar afleiðingar en alltaf þarf að hafa í huga að sýking getur komist í fleiður.

d)Aukaverkanir sem gilda um allar ábendingar:

Greint hefur verið frá tilfellum af staðbundinni vanlitun eða oflitun húðar eftir að imiquimod krem hefur verið notað. Frekari upplýsingar við eftirfylgni benda til þess að þessar litarbreytingar geti verið varanlegar hjá sumum sjúklinganna. Í eftirfylgnirannsókn sem gerð var á 162 sjúklingum 5 árum eftir meðferð við yfirborðslægu grunnfrumukrabbameini greindist væg vanlitun húðar hjá 37% sjúklinga og miðlungsmikil vanlitun hjá 6% sjúklinga. Engin vanlitun kom fram hjá 56% sjúklinganna, ekki hefur verið greint frá oflitun.

Klínískar rannsóknir á áhrifum af notkun imiquimod krems í meðferð geislunarhyrningar hafa leitt í ljós að tíðni hármissis á meðferðarsvæðinu eða nálægu svæði er 0,4% (5/1214). Skýrslur hafa borist eftir að lyfið var sett á markað þar sem greint er frá hármissi sem grunur leikur á að rekja megi til meðferðar á yfirborðslægu grunnfrumukrabbameini (sBCC) og vörtum á ytri kynfærum.

Minnkaður blóðrauði og fækkun hvítkorna, daufkyrninga og blóðflagna hefur greinst í klínískum rannsóknum. Þetta er þó ekki talið skipta máli klínískt hjá sjúklingum með eðlilega blóðmynd. Klínískar rannsóknir hafa ekki verið gerðar á sjúklingum með lækkuð blóðgildi. Eftir markaðssetningu hefur verið tilkynnt um lækkun á blóðgildum sem þurft hefur að meðhöndla. Greint hefur verið fá aukningu lifrarensíma eftir markaðssetningu.

Ímjög sjaldgæfum tilvikum hefur verið greint frá versnun sjálfsnæmissjúkdóma.

Íklínískum rannsóknum hefur í mjög sjaldgæfum tilvikum verið greint frá áhrifum á húð fjarri meðferðarsvæðinu, m.a. regnbogaroða. Alvarleg húðviðbrögð sem greint hefur verið frá eftir markaðssetningu eru regnbogaroði, Stevens Johnsons heilkenni og helluroði í húð.

e)Börn:

Imiquimod var rannsakað í klínískri samanburðarrannsókn á börnum (sjá kafla 4.2 og 5.1). Engar vísbendingar hafa komið fram sem benda til almennrar dreifingar um líkamann. Viðbrögð á meðferðarstað voru algengari eftir notkun imiquimods heldur en eftir notkun burðarefnis, hins vegar voru tíðni og alvarleiki þessara viðbragða ekki ólík þeim sem sjást hjá fullorðnum við notkun við samþykktum ábendingum. Engar vísbendingar hafa komið fram sem benda til alvarlegra aukaverkana af völdum imiquimods hjá börnum.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.

4.9Ofskömmtun

Við staðbundna notkun imiquimod krems er lítil hætta á ofskömmtun vegna lítils frásogs um húð. Tilraunir á kanínum hafa sýnt að dauðaskammtur er hærri en 5 g/kg borið á húð. Langvarandi ofskömmtun getur valdið alvarlegum, staðbundnum húðkvillum.

Ef lyfið er tekið inn fyrir slysni getur það valdið ógleði, uppköstum, höfuðverk, vöðvaverkjum og hita en þá er miðað við einn 200 mg skammt af imiquimod sem samsvarar innihaldi u.þ.b.

16 skammtapoka. Alvarlegasta tilvik sem greint hefur verið frá var inntaka >200 mg sem leiddi til lágþrýstings sem lagaðist eftir vökvagjöf annað hvort með inntöku eða í æð.

5.LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Sýklalyf (chemotherapeutica) til staðbundinnar útvortis notkunar, veirulyf, ATC flokkur: D06BB10

Imiquimod breytir ónæmissvörun. Rannsóknir á mettuðum bindingum gefa til kynna að til séu himnuviðtakar fyrir imiquimod á ónæmissvarandi frumum. Imiquimod hefur engin bein veiruhemjandi áhrif. Í dýrarannsóknum er imiquimod virkt gegn veirusýkingum og sem lyf gegn krabbameini fyrst og fremst með því að örva myndun á alfa-interferóni og öðrum cýtókínum. Sýnt hefur verið fram á í klínískum rannsóknum að alfa-interferón og önnur cýtókín örvast eftir að imiquimod hefur verið borið á vörtur á kynfærum.

Sýnt var fram á aukningu á alfa-interferóni og öðrum cýtókínum í líkamanum eftir staðbundna notkun imiquimod krems í rannsókn á lyfjahvörfum.

Vörtur á ytri kynfærum:

Klínísk verkun

Niðurstöður þriggja veigamikilla III. stigs rannsókna á verkun sýndu að 16 vikna meðferð með imiquimod hafði marktækt meiri áhrif en meðferð með kremgrunninum, þar sem miðað var við algjöra útrýmingu vartna.

Hjá 119 kvenkyns sjúklingum var heildarútrýming vartna eftir imiquimod meðferð 60% samanborið við 20% hjá 105 sjúklingum sem meðhöndlaðir voru með kremgrunninum (95% CI (öryggisbil): 20%-61%, p<0,001). Hjá þeim sjúklingum sem fengu imiquimod og vörturnar hurfu alveg var miðgildistími 8 vikur.

Hjá 157 karlkyns sjúklingum var heildarútrýming vartna eftir imiquimod meðferð 23% samanborið við 5% hjá 161 sjúklingi sem meðhöndlaðir voru með kremgrunninum (95% CI (öryggisbil): 3%-36%, p<0,001). Hjá þeim sjúklingum sem fengu imiquimod og vörturnar hurfu alveg var miðgildistími

12 vikur.

Yfirborðslæg grunnfrumukrabbamein

Klínísk verkun:

Verkun imiquimod, eftir notkun 5 sinnum í viku í 6 vikur, var rannsökuð í tveimur tvíblindum, klínískum, samanburðarrannsóknum með kremgrunni. Markæxlin voru staðfest vefjafræðilega sem stök yfirborðslæg grunnfrumukrabbamein og voru að lágmarki 0,5 cm2 að stærð og að hámarki 2 cm í þvermál. Æxli sem voru minna en 1 cm frá augum, nefi, munni, eyrum eða hársrótum voru undanskilin. Greining á niðurstöðum úr þessum tveimur rannsóknum leiddi í ljós að vefjafræðileg útrýming æxla var hjá 82% (152/185) sjúklinga. Þegar klínísku mati hafði verið bætt við reyndist útrýming æxla, við þennan sameiginlega

endapunkt, vera hjá 75% (139/185) sjúklinga. Þessar niðurstöður voru tölfræðilega marktækar (p<0,001) í samanburði við hópinn sem hafði fengið kremgrunninn, 3% (6/179) og 2% (3/179) talið í sömu röð. Veruleg fylgni var milli umfangs staðbundinna áhrifa í húð (t.d. hörundsroða) sem komu fram í meðferðinni og algerrar útrýmingar á grunnfrumukrabbameini.

Gögn fyrir fimm ár úr opinni langtímarannsókn, sem var ekki samanburðarannsókn, benda til þess að um 77,9% sjúklinga [95% CI (71,9%, 83,8%)], sem fengu meðferð í upphafi, hafi orðið klínískt heilbrigðir og héldust heilbrigðir að 60 mánuðum liðnum.

Geislunarhyrning:

Klínísk verkun:

Verkun imiquimod, eftir notkun 3 sinnum í viku í einni eða tveimur 4 vikna meðferðarlotum með fjögurra vikna millibili, var rannsökuð í tveimur tvíblindum, klínískum, samanburðarrannsóknum með kremgrunni. Í báðum rannsóknunum voru sjúklingar með klínískt dæmigerðar geislunarhyrningarskemmdir sem voru sýnilegar, afmarkaðar, án ofþykknunar í hornhúð og án ofvaxtar, á skallasvæði eða í andliti innan 25 cm2 meðferðarsvæðis. Svæði með 4-8 geislunarhyrningarskemmdir voru meðhöndluð. Tíðni algjörrarr utrýmingar (imiquimod mínus lyfleysa) í sameinuðum rannsóknunum var 46,1% (CI 39,0%,53,1%).

Gögn fyrir eitt ár úr tveimur sameinuðum áhorfsrannsóknum (observational study) benda til að endurkomuhlutfallið sé 27% (35/128 sjúklingum) hjá þeim sjúklingum sem voru taldir hafa fengið klínískan bata eftir eina eða tvær meðferðir. Endurkomuhlutfallið fyrir stakar skemmdir var 5,6% (41/737). Samsvarandi endurkomuhlutfall fyrir kremgrunninn var 47% (8/17 sjúklingum) og 7,5% (6/80 sár).

Langtímaáhrif imiquimods voru borin saman við langtímaáhrif diclofenacs til útvortis notkunar í tveimur opnum, slembiröðuðum, stýrðum klínískum rannsóknum hjá sjúklingum með geislunarhyrningu með tilliti til hættu á versnun í staðbundið eða ífarandi flöguþekjukrabbamein (squamous cell carcinoma, SCC). Meðferðir voru í samræmi við opinberar ráðleggingar. Ef meðferðarsvæðið í rannsókninni var ekki fullkomlega laust við vefskemmdir mátti hefja viðbótarmeðferðartímabil. Fylgst var með öllum sjúklingum þar til meðferð var hætt eða í allt að 3 ár eftir slembiröðun. Niðurstöðurnar eru fengnar með safngreiningu á báðum rannsóknunum.

Alls tóku 482 sjúklingar þátt í rannsóknunum og af þeim fékk 481 rannsóknarmeðferð. Af þeim fengu 243 sjúklingar meðferð með imiquimodi og 238 sjúklingar meðferð með diclofenaci til útvortis notkunar. Meðferðarsvæðið með geislunarhyrningu í rannsókninni var í hársverði þar sem hár var farið að þynnast eða andliti með samliggjandi svæði sem var u.þ.b. 40 cm2 í báðum meðferðarhópunum sem voru í upphafi með 7 (miðgildi) dæmigerðar geislunarhyrningarskemmdir. Klínísk reynsla er fyrir hendi frá 90 sjúklingum sem fengu 3 eða fleiri meðferðartímabil með imiquimodi, 80 sjúklingar fengu 5 eða fleiri meðferðir með imiquimodi á þriggja ára rannsóknartímabilinu.

Hvað varðar aðalendapunktinn sem er vefjafræðileg versnun, þá urðu alls 13 af 242 sjúklingum (5,4%)

íimiquimod hópnum og 26 af 237 sjúklingum (11,0%) í diclofenac hópnum fyrir vefjafræðilegri versnun sem leiddi til staðbundins eða ífarandi flöguþekjukrabbameins innan 3 ára. Munurinn er - 5,6% (95% CI: -10,7% til -0,7%). Hjá 4 af 242 sjúklingum (1,7%) í imiquimod hópnum og 7 af 237 sjúklingum (3,0%) í diclofenac hópnum varð vefjafræðileg versnun sem leiddi til ífarandi flöguþekjukrabbameins innan 3 ára.

Hjá alls 126 af 242 sjúklingum sem fengu meðferð með imiquimodi (52,1%) og 84 af 237 sjúklingum sem fengu útvortis meðferð með diclofenac (35,4%) voru einkenni að fullu horfin á meðferðarsvæðinu

íviku 20 (þ.e. u.þ.b. 8 vikum eftir lok upphaflega meðferðartímabilsins), munurinn er 16,6% (95% CI: 7,7% til 25,1%). Líkurnar á að geislunarhyrningaskemmdir kæmu fram aftur voru metnar hjá sjúklingum þar sem einkenni höfðu að fullu horfið á meðferðarsvæðinu. Sjúklingur var skilgreindur með endurkomin einkenni í þessum rannsóknum ef a.m.k. ein geislunarhyrningaskemmd kom fram á svæði sem hafði orðið að fullu laust við einkenni, endurkomin vefjaskemmd gat verið vefjaskemmd

sem kom fram á sama svæði og vefjaskemmd sem áður hafði horfið eða nýgreind vefjaskemmd hvar sem er á meðferðarsvæðinu. Hættan á að geislunarhyrningaskemmdir komi aftur fram á meðferðarsvæðinu (samkvæmt skilgreiningu að framan) var 39,7% (50 af 126 sjúklingum) fram að mánuði 12 hjá sjúklingum sem fengu meðferð með imiquimodi samanborið við 50,0% (42 af

84 sjúklingum) hjá sjúklingum sem fengu útvortis meðferð með diclofenaci, munurinn er -10,3% (95%CI: -23,6% til 3,3%) og 66,7% (84 af 126 sjúklingum) hjá sjúklingum sem fengu meðferð með imiquimodi og 73,8% (62 af 84 sjúklingum) fyrir diclofenac til útvortis notkunar fram að mánuði 36, munurinn er -7,1% (95% CI: -19,0% til 5,7%).

Sjúklingur með geislunarhyrningaskemmdir sem hafa komið fram aftur (sjá skilgreiningu að framan) á meðferðarsvæði sem áður hafði orðið að fullu laust við einkenni hefur um 80% líkur á að verða aftur að fullu laus við einkenni eftir viðbótar meðferðartímabil með imiquimodi samanborið við u.þ.b. 50% líkur fyrir endurtekna meðferð með diclofenaci til útvortis notkunar.

Börn

Samþykktu ábendingarnar vörtur á ytri kynfærum, geislunarhyrning og yfirborðslæg grunnfrumukrabbamein voru ekki rannsakaðar hjá börnum þar sem þær finnast yfirleitt ekki hjá þeim. Aldara krem var rannsakað í fjórum slembiröðuðum, tvíblindum samanburðarrannsóknum með kremgrunni á börnum á aldrinum 2 til 15 ára með frauðvörtur (imiquimod n=576, kremgrunnur=313). Ekki var hægt að sýna fram á virkni imiquimod við neina af þeim meðferðar áætlunum sem prófaðar voru (3x/viku í ≤16 vikur og 7x/viku í ≤ 8 vikur).

5.2Lyfjahvörf

Vörtur á ytri kynfærum, yfirborðslæg grunnfrumukrabbamein og geislunarhyrning:

Minna en 0,9% af geislavirkt merktu imiquimod frásogaðist um húð hjá mönnum. Það litla magn sem frásogaðist og barst inn í blóðbraut skildist strax út með þvagi og saur í hlutfallinu 3:1. Ekkert mælanlegt magn (> 5 ng/ml) fannst í sermi, hvorki eftir útvortis notkun í eitt skipti né eftir endurtekna notkun.

Almennt aðgengi (frásog um húð) er reiknað út frá magni kolefnis, samsætu 14, (C14), af imiquimod í þvagi og saur.

Eftir notkun 5% imiquimod krems þrisvar sinnum í viku í 16 vikur hjá 58 sjúklingum með geislunarhyrningu (actinic keratosis) kom lágmarks almennt frásog í ljós. Frásog um húð breyttist ekki að marki frá fyrsta til síðasta skammts í þessari rannsókn. Hámarksþéttni lyfsins í sermi í lok 16. viku var milli 9 og 12 klukkustunda og var 0,1 ng/ml þegar kremið var borið á andlit (12,5 mg, 1 einnota poki), 0,2 ng/ml, borið í hársvörð (25 mg, 2 pokar) og 1,6 ng/ml borið á hendur/handleggi (75 mg, 6 pokar). Hjá hópunum sem fengu krem í hársvörð og á hendur/handleggi var ekki notast við samanburð. Ekki kom fram að tengsl væru milli skammtastærðar og verkunar. Sýndarhelmingunartími var reiknaður og reyndist tífalt lengri en helmingunartíminn eftir gjöf undir húð í fyrri rannsókn, sem var 2 klukkustundir, sem bendir til þess að lyfið haldist lengi í húðinni. Hjá þessum sjúklingum fannst minna en 0,6% af notuðum skammti í þvagi í viku 16.

Börn

Lyfjahvörf imiquimods voru rannsökuð eftir að það hafði verið borið á húð einu sinni eða oftar hjá börnum með frauðvörtur. Almenn útsetning sýndi fram á að frásog imiquimods eftir staðbundna notkun við frauðvörtum barna á aldrinum 6-12 ára væri lítið og sambærilegt við það sem sést hjá heilbrigðum fullorðnum einstaklingum og fullorðnum með geislunarhyrningu, eða yfirborðslægt grunnfrumukrabbamein. Hins vegar var frásogið meira hjá yngri sjúklingum (2-5 ára) en hjá fullorðnum, byggt á Cmax gildum.

5.3Forklínískar upplýsingar

Aðrar upplýsingar en klínískar benda ekki til neinnar sérstakrar hættu fyrir menn, byggt á hefðbundnum rannsóknum á lyfjafræðilegu öryggi, stökkbreytingum og eituráhrifum á fóstur.

Í fjögurra mánaða langri rannsókn á eituráhrifum á húð rotta varð greinileg lækkun á líkamsþyngd og aukning á þyngd milta við 0,5 og 2,5 mg/kg ; hliðstæðra einkenna varð ekki vart í fjögurra mánaða langri húðrannsókn í músum. Húðerting kom fram hjá báðum dýrategundum, sér í lagi við hærri skammta.

Rannsókn á krabbameinsáhrifum hjá músum sem stóð í tvö ár, og þar sem kremið var borið á þrjá daga í viku leiddi ekki til æxlismyndunar á meðferðarsvæðinu. Hærri tíðni lifraræxla kom fram hjá þeim músum sem voru meðhöndlaðar miðað við ómeðhöndlaðan samanburðarhóp. Hvað gerist er ekki þekkt, en þar sem frásog imiquimod um húð manna er lítið og það hefur ekki stökkbreytandi áhrif er áhætta fyrir menn ólíkleg með tilliti til almenns aðgengis. Enn fremur komu engin æxli í ljós í rannsókn sem stóð í 2 ár á krabbameinsvaldandi áhrifum imiquimod eftir inntöku í rottum.

Imiquimod krem var metið í rannsóknum (bioassay) á krabbameinsvaldandi áhrifum ljóss (photocarcinogenicity) á hárlausar albínóamýs sem voru útsettar fyrir útfjólublárri geislun sem líktist sólarljósi. Dýrin fengu imiquimod krem þrisvar sinnum í viku og geislun 5 daga í viku í 40 vikur. Fylgst var með músunum í 12 vikur til viðbótar, alls í 52 vikur. Æxli komu fyrr fram og oftar í hópnum sem fékk kremgrunninn miðað við hópinn sem útsettur var fyrir litlum skömmtum útfjólublárrar geislunar. Hvaða þýðingu þetta hefur hjá mönnum er ekki þekkt. Staðbundin notkun imiquimod krems hafði enga aukningu á æxlum í för með sér við neinn skammt þegar borið var saman við hópinn sem fékk kremgrunninn.

6.LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1Hjálparefni

Ísósterínsýra

bensýlalkóhól

cetýlalkóhól

sterýlalkóhól

hvítt mjúkt paraffín pólýsorbat 60, sorbítansterat glýseról

metýlhýdroxýbensóat (E 218) própýlhýdroxýbensóat (E 216) xantangúmmí

hreinsað vatn.

6.2Ósamrýmanleiki

Áekki við.

6.3Geymsluþol

2 ár.

6.4Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið ekki við hærra hitastig en 25 °C.

Ekki á að nota innihald úr pokum sem hafa áður verið opnaðir.

6.5Gerð íláts og innihald

Askja með 12 eða 24 einnota polyester/álþynnu poka. Í hverjum poka er 250 mg af kremi. Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun

Engin sérstök fyrirmæli.

7.MARKAÐSLEYFISHAFI

Meda AB Pipers väg 2 170 73 Solna Svíþjóð

8.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/080/001-002

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 18/09/1998

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 03/09/2008

10.DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf