Icelandic
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aldara (imiquimod) – áletranir - D06BB10

Updated on site: 05-Oct-2017

Nafn lyfsAldara
ATC-kóðiD06BB10
Efniimiquimod
FramleiðandiMeda AB

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

1.HEITI LYFS

Aldara 5% krem imiquimod

2.VIRK(T) EFNI

Hver skammtapoki með 250 mg af kremi inniheldur 12,5 mg af imiquimod (5%). 100 mg af kremi innihalda 5 mg af imiquimod

3.HJÁLPAREFNI

Hjálparefni: ísósterínsýra, bensýlalkóhól, cetýlalkóhól, sterýlalkóhól, hvítt mjúkt paraffín, pólýsorbat 60, sorbítansterat, glýseról, metýlhýdroxýbensóat (E 218), própýlhýdroxýbensóat (E 216), xantangúmmí, hreinsað vatn.

Sjá frekari upplýsingar í fylgiseðli með lyfinu.

4.LYFJAFORM OG INNIHALD

Krem

12 pokar. Í hverjum poka eru 250 mg af kremi. 24 pokar. Í hverjum poka eru 250 mg af kremi.

5.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

Til notkunar á húð

6.SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ UM AÐ LYFIÐ SKULI GEYMT ÞAR SEM BÖRN

HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá

7.ÖNNUR SÉRSTÖK VARNAÐARORÐ, EF MEÐ ÞARF

Einnota. Fleygið opnum poka með afgangs kremi.

8.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist.

9.SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið ekki við hærra hitastig en 25 °C

10.SÉRSTAKAR VARÚÐARRÁÐSTAFANIR VIÐ FÖRGUN LYFJALEIFA EÐA

ÚRGANGS VEGNA LYFSINS ÞAR SEM VIÐ Á

11.NAFN OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Svíþjóð

12.MARKAÐSLEYFISNÚMER

EU/1/98/080/001 12 pokar

EU/1/98/080/002 24 pokar

13.LOTUNÚMER

Lot

14.AFGREIÐSLUTILHÖGUN

Lyfið er lyfseðilsskylt.

15.NOTKUNARLEIÐBEININGAR

16.UPPLÝSINGAR MEÐ BLINDRALETRI

Aldara

LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á INNRI UMBÚÐUM LÍTILLA EININGA

TEXTI Á POKA

1. HEITI LYFS OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Aldara 5% krem

Imiquimod

Til notkunar á húð

2.AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

3.FYRNINGARDAGSETNING

Fyrnist.

4.LOTUNÚMER

Lot

5.INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI EININGA

250 mg krem

Athugasemdir

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjálp
  • Get it on Google Play
  • Um okkur
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    skráð lyfseðilsskylt lyf